Schoolplan Stedelijk Gymnasium Haarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem"

Transcriptie

1 Schoolplan Stedelijk Gymnasium Haarlem

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum Visie op onderwijs en leren: het Stedelijk Gymnasium 7 De schoolorganisatie Ambities voor het onderwijs 9 Differentiëren 9 Digitaliseren 10 Cultureel aanbod 11 Aandacht voor talent 12 Toetsen en beoordelen 13 Begeleiding en zorg 14 4 Personeelsbeleid 15 Uitgangspunten personeelsbeleid 15 Kaders formatiebeleid 16 Functiedifferentiatie 17 Personeelsgesprekken 18 Professionalisering en nascholing 19 5 Organisatiebeleid 21 Organisatie 21 Kwaliteit 22 6 Financiën 24 7 Huisvesting en voorzieningen 26 Bijlagen 29 Overzicht van relevante schooldocumenten 30 Uitwerking van de SWOT-analyse 31 2

3 1 Inleiding Voor u ligt het nieuwe schoolplan. Het afgelopen jaar hebben wij met het team hard gewerkt aan de koers van de school voor de komende jaren. Dit schoolplan biedt een strategisch kader voor de jaren Het gaat goed met de school: de school heeft al jaren uitstekende resultaten en een stabiele instroom van leerlingen. De school ligt op een prachtige plek en heeft mooie gebouwen tot haar beschikking. Het personeel werkt er naar tevredenheid en ouders en leerlingen zijn ook tevreden. Dit betekent niet dat er geen aanleiding is om dingen beter of anders te doen, integendeel; een school kan zich altijd blijven verbeteren. Wij realiseren ons goed dat er anno 2013 grote uitdagingen voor ons liggen in een snel veranderende maatschappij, met een veranderende populatie leerlingen en andere leerbehoeftes. Het inspelen op de verschillende behoeftes van de leerlingen wordt de komende jaren een belangrijk thema. Wij hebben een SWOT-analyse van de school gemaakt met medewerkers, ouders en leerlingen. Er zijn diverse studiemiddagen aan het schoolplan gewijd. Met het team hebben we geprobeerd onze gezamenlijke visie op onderwijs en leren in woorden te vatten. Dit heeft geresulteerd in een visietekst op onderwijs en leren op het Stedelijk Gymnasium. Het was, naar ons idee, een vruchtbaar proces. Wij hebben per hoofdstuk aangegeven waar onze ambities voor de komende jaren liggen. Achterin het schoolplan vindt u diverse bijlagen die aanvullende informatie geven over de school. Dit schoolplan is een sluitstuk van een constructief en leerzaam proces. De schoolorganisatie heeft in alle openheid kritisch naar zichzelf gekeken en ontwikkelpunten geformuleerd. Tegelijkertijd markeert dit het begin van een nieuwe periode, waarin we met de in dit plan vastgelegde ambities aan de slag gaan. Ik hoop dat dit schoolplan een inspiratiebron zal zijn voor de komende jaren. Namens de schoolleiding, Zoë Kwint Rector 3

4 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs Overheidsfinanciering onzeker Scholen worden bekostigd middels lumpsum financiering door de overheid. Voor het in stand houden van alle primaire processen is de school afhankelijk van deze bekostiging. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we economisch gezien moeilijke tijden beleven. Dit heeft ook zijn weerslag op de onderwijsbekostiging. Scholen worden al jaren niet meer voldoende gecompenseerd voor de materiële exploitatie. Daarnaast hebben besluiten omtrent de verbetering van de positie van leraren geleid tot afspraken over de functiemix en inkorting van de salarisschalen: scholen worden niet volledig gecompenseerd voor de financiële gevolgen van dit beleid. Het ligt niet in de verwachting dat scholen gekort gaan worden op de structurele bekostiging, maar sommige extra onderdelen van de bekostiging staan onder druk. Zo zal de financiering van de maatschappelijke stage verdwijnen. In het kader van het bestuursakkoord VO krijgen de school nu jaarlijks middelen voor de zogenaamde prestatiebox. Of deze subsidie na 2015 nog bestaat is onzeker. Digitalisering ICT en gebruik van sociale media nemen in de maatschappij een steeds belangrijker plaats in. De belevingswereld van jongeren wordt in toenemende bepaald door sociale media: daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Afstanden worden kleiner en er is meer informatie onder handbereik dan ooit. Tegelijkertijd neemt de tunnelvisie toe: de wereld draait niet alleen om virtueel contact en binnen het aanbod van informatie op het internet is veel waardevols, maar ook veel rommel te vinden. Ook zijn er echt negatieve aspecten van de digitalisering: daarbij verdienen ontlezing en gameverslaving het om specifiek genoemd te worden. Binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt. Daarbij kan gedacht worden aan door ICT ondersteunde didactiek. Daarvan zijn allerlei varianten mogelijk: van een incidentele ondersteuning van de les met digitaal materiaal, tot een ingrijpende digitalisering van de les. Flipping the Classroom, waarbij de uitleg op internet wordt geplaatst en de les wordt gebruikt voor het maken 4

5 van huiswerk, is een voorbeeld van het laatste. De waarschijnlijkheid dat er binnenkort een eind komt aan de gratis schoolboeken is een impuls voor het werken met digitaal lesmateriaal. Kwaliteit door transparantie Er wordt meer aandacht gevraagd voor processen om kwaliteit (intern) te verbeteren en te borgen. Verantwoording naar buiten wordt steeds vanzelfsprekender. In toenemende mate ontstaat een trend waarbij de nadruk ligt op het transparant maken van resultaten. Sites als Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas zijn hier een uitvloeisel van. Transparantie wordt daarbij onder andere als aanjager voor kwaliteitsverbetering gebruikt. Focus op excellentie In de samenleving is in de afgelopen jaren onvrede ontstaan over de manier waarop leerlingen en het onderwijs lange tijd aankeken tegen uitblinken/uitblinkers. De overheid is de laatste tijd actief bezig om deze zesjescultuur te bestrijden. In het bestuursakkoord dat de overheid en de VO-raad sloten, zijn excellentie en een ambitieuze leercultuur centrale begrippen. In deze ontwikkeling is het goed te verklaren dat in 2013 een aantal scholen het predicaat excellent uitgereikt kreeg; tegelijkertijd werd daarbij duidelijk dat er binnen de onderwijswereld nog erg verschillend gedacht wordt over de invulling van het begrip excellentie. 5

6 3 Onderwijs en begeleiding 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum Stand van zaken Het Stedelijk Gymnasium kan al jaren bogen op een stabiele onderwijskwaliteit en (zeer) goede resultaten. Er is de afgelopen jaren geen actief beleid gevoerd naar aanleiding van het vorige schoolplan. De school werkt sectie-georiënteerd; incidenteel wordt er samengewerkt tussen vakken. De eisen die docenten stellen aan de leerlingen liggen hoog. Er worden goede resultaten behaald door de leerlingen. De school heeft inmiddels ook ruime ervaring in het deelnemen aan internationale examens bij de moderne vreemde talen (Cambridge, Goethe, Delf en Dele). Een hoog percentage van de leerlingen neemt aan deze examens deel en sluit deze succesvol af. De school stimuleert leerlingen om veel vakken te kiezen en maakt het mogelijk dat leerlingen deze vakken kunnen volgen. Deelname aan verrijkende activiteiten buiten de school, zoals Lapp-top en Pre University, wordt gestimuleerd. De school heeft bewust gekozen voor het verplicht stellen van beide klassieke talen tot en met de vierde klas. Op deze manier maken alle leerlingen kennis met de werken van echte auteurs en hun gedachtegoed. De school organiseert al lange tijd een jaarlijkse Model United Nationsconferentie, de HMUN: honderden leerlingen van scholen uit de hele wereld nemen deel aan deze MUN. De afgelopen jaren heeft de school beleid gevoerd gericht op het verbeteren van de werkhouding van leerlingen. De maatregelen die in het verleden zijn getroffen, zijn vooral organisatorisch van aard en gaan beperkt in op de situatie in de klas. In recente discussies die met het team zijn gevoerd, is de focus meer komen te liggen op de rol van de docenten en op het besef dat het ontstaan en verdwijnen van motivatie zich vooral in de klas afspeelt. 6

7 Leerlingen moeten zich gezien voelen en moeten uitgedaagd worden. Het streven van de school om leerlingen meer zelfstandig te maken en meer verantwoordelijk voor hun (eigen) keuzes is een delicaat proces. Lesinhoud en begeleiding moeten ervoor zorgen dat de leerling de ruimte krijgt om zich in deze zin te ontwikkelen, zonder dat hij gaat zwemmen. Er is veel gesproken over de gymnasiale identiteit en hoe deze identiteit tot uitdrukking gebracht wordt in het curriculum. Hier speelt de docent een cruciale rol als aandrager van belangrijke zaken voor de leerlingen. Omdat het Stedelijk Gymnasium een gymnasium is, zullen de klassieke talen en de klassieke cultuur altijd een centrale plek innemen binnen het curriculum. Het onderwijs in de klassieke talen moet niet alleen kennis van Latijn en Grieks opleveren, het speelt ook een centrale rol bij de culturele vorming van onze leerlingen. De klassieke cultuur komt niet alleen aan bod in de lessen Latijn en Grieks, maar ook waar mogelijk bij andere vakken. Tegelijkertijd moet gymnasiaal onderwijs meer bieden dan alleen vorming waarin de klassieke cultuur centraal staat. In de visietekst is een poging gedaan om grip te krijgen op dat meer. In dit hoofdstuk bespreken we enkele ambities die betrekking hebben op het onderwijscurriculum. Docenten en schoolleiding hebben de afgelopen periode een gesprek over onze onderwijsvisie gevoerd. Dit gesprek heeft geresulteerd in een visietekst op onderwijs en leren. Deze tekst dient de komende jaren als kader om ons beleid op te toetsen. Het is een visie die bedoeld is voor intern gebruik. Wij zijn op basis van deze tekst tot een aantal duidelijke ambities gekomen. Het zal overigens nog de nodige inspanning kosten om deze ambities te verwezenlijken in de dagelijkse praktijk. 3.2 Visie op onderwijs en leren: het Stedelijk Gymnasium De schoolorganisatie Het Stedelijk Gymnasium is een middelgrote school, die zich kenmerkt door een kleinschalige en platte organisatie. Alle betrokkenen bij de school hechten aan de informele en weinig bureaucratische manier waarop we met elkaar omgaan. De ambitie van de school is om leerlingen uitdagend, kwalitatief hoogstaand en gevarieerd onderwijs te bieden: schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel zetten zich in voor optimaal verloop van dit onderwijsproces. De schoolleiding en de medewerkers van de school hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige en open sfeer, zodat de omstandigheden om te leren en zich te ontwikkelen zo gunstig mogelijk zijn. 7

8 Kenmerkend voor de school is een grote heterogeniteit van de leerlingen als het gaat om capaciteiten: ze zijn allemaal getalenteerd, maar de vorm waarin en de gebieden waarop die talenten tot uiting komen, verschillen zeer. Het is de taak van de school om leerlingen te stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Het onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen daar binnen de praktische en wettelijke mogelijkheden ook de ruimte voor krijgen. De school biedt naast het reguliere lesprogramma een groot aantal buitenschoolse activiteiten aan en leerlingen krijgen bij het samenstellen van hun vakkenpakket in de bovenbouw een grote keuzevrijheid. Een uitdaging voor de school is het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van leerlingen. Het is de overtuiging van de school dat het gymnasium open moet staan voor leerlingen uit alle bevolkingslagen: de realiteit is dat de leerlingpopulatie op dit moment zeker geen afspiegeling van de maatschappij is. Wat is gymnasiaal onderwijs? Gymnasiaal onderwijs onderscheidt zich op twee gebieden: het niveau waarop de verschillende vakken worden aangeboden en de plaats van de klassieke talen in het programma. Gymnasiaal onderwijs wil bereiken dat leerlingen de school verlaten met meer bagage dan alleen het VWO-diploma. Dat betekent dat leerlingen zowel door de keuze van de te behandelen onderwerpen als door de aangeboden verdieping meer leren. De resultaten zijn bij het eindexamen bij alle vakken bovengemiddeld: bovendien is het vanzelfsprekend dat leerlingen deelnemen aan olympiades en aan examens voor het Europees referentiekader moderne talen. De klassieke talen dagen leerlingen uit om op een hoog, complex niveau met taal bezig te zijn. Door leerlingen tot en met de vierde klas Latijn en Grieks aan te bieden, lezen zij werk van een aantal auteurs in beide talen. Zo maken leerlingen kennis met de culturele wortels van onze samenleving. Waar mogelijk leggen andere vakken het verband met de klassieke traditie. Dit soort onderwijs vraagt veel van leerlingen: een leerling op een gymnasium moet dus leergierig en zelfstandig zijn, met een brede belangstelling. De rol van docenten Goede docenten zijn van cruciaal belang voor het onderwijs op het Stedelijk Gymnasium. Docenten zijn experts op hun vakgebied; ook weten zij individuele leerlingen te begeleiden bij hun leerproces. Dit vraagt veel van docenten: de school stimuleert hen dan ook, door middel van het personeelsbeleid en het scholingsbeleid, om zich steeds te blijven ontwikkelen. Een gymnasiumdocent staat midden in de wereld: hij weet wat er bij de andere schoolvakken gebeurt en hij heeft een brede culturele en maatschappelijke belangstelling. 8

9 Visie op onderwijzen/leren Wij willen leerlingen op laten groeien tot zelfstandige kritische volwassenen; het is dus noodzakelijk om hen zelf keuzes te laten maken en zelfstandig zaken te laten onderzoeken. Het is waarschijnlijk dat leerlingen daarbij fouten maken; dat is een deel van hun leerproces. Leerlingen worden intensief begeleid bij hun ontwikkeling. Daarbij kennen de begeleiders hun grenzen: leerlingen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun succes. Om het onderwijs aan te laten sluiten bij de verschillende behoeftes van leerlingen is differentiëren in de les een noodzaak. Secties zorgen voor een divers onderwijsaanbod, waardoor leerlingen met verschillende talenten en verschillende leerstijlen zich bediend voelen. Leren vindt overigens niet alleen plaats in de les: ook buitenschoolse activiteiten zijn een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. Hoewel wij beseffen dat leren niet altijd leuk is, vinden wij het essentieel dat leerlingen met plezier naar school gaan. 3.3 Ambities voor het onderwijs Differentiëren Stand van zaken Differentiëren is een relatief nieuw begrip in de school. De school heeft ervaring met het aanbieden van meer gedifferentieerde activiteiten buiten de reguliere les (onder andere verbredingsactiviteiten in de onderbouw) maar weinig ervaring met differentiëren binnen de les. De lesgroepen en klassen op het Stedelijk zijn behoorlijk groot en er zal op korte termijn niet op gestuurd kunnen worden deze kleiner te maken. Ambitie De school wil de komende jaren investeren in het bewust omgaan met differentiëren in de klas. We willen docenten scholen in het alle leerlingen zoveel mogelijk uitdagen in de les; dit impliceert dat een docent rekening moet kunnen houden met de verschillende leerstijlen van leerlingen om dit te kunnen bereiken. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs anders te organiseren (bijv. hoor- en werkcolleges). Wij realiseren ons dat onze leerlingen verschillend zijn, maar onze docenten zijn dat ook: er is dus ruimte voor verschillende benaderingen van differentiëren. Waar om het gaat is dat leerlingen verschil zullen merken; zich gezien zullen voelen en gerichte feedback krijgen op hun leerprestaties, meer dan het ontvangen van een cijfer. (Financieel) Kader Investeren in scholing Organisatie-afspraken 9

10 Digitaliseren Stand van zaken De school heeft het afgelopen jaar het voorzieningenniveau op IT-gebied behoorlijk op peil gebracht. Nu is het zaak om zoveel mogelijk uit deze IT-omgeving te halen en de mogelijkheden volledig te benutten. In het hoofdstuk over de voorzieningen gaan we hier nader op in. Hier ligt de focus op de digitalisering van het onderwijs. Ambitie Digitalisering wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid binnen de onderwijsorganisatie; in de les wordt IT gedifferentieerd ingezet om leerlingen te activeren. Alle medewerkers in de organisatie beschikken over voldoende basisvaardigheden om met digitalisering van processen en lesmateriaal om te kunnen gaan. Leerlingen maken op verschillende manieren in en om de les gebruik van IT en andere media. Ondersteunend niet leidend Bij IT is er enerzijds sprake van een ontwikkeling in de administratieve organisatie van de school: daarbij gaat het onder andere om het stroomlijnen van processen, communicatie naar buiten en verdere implementatie van Magister. Hier kan de organisatie nog een grote slag maken. Data worden nu op verschillende plaatsen en veelal op papier bewaard. Anderzijds gaat het om de inzet van ICT in het onderwijs, waarbij uitgangspunt is dat IT ondersteunend en verrijkend moet zijn en niet leidend. (Financieel) kader Investeren op het gebied van scholing per vakgebied. Investeren op het gebied van scholing in de ondersteuning. Mogelijk uitbreiden van de ondersteuning (systeembeheer). Onderhoud van de infrastructuur en borgen van de stabiliteit. Cultureel aanbod Stand van zaken De school heeft binnen het curriculum een aantal vakken in het programma die meer nadruk leggen op de culturele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Zo volgen de leerlingen in de onderbouw allemaal het vak drama. Leerlingen krijgen in de onderbouw ook het vak beeldende vorming (tekenen) en muziek. Zij kunnen later ook examen doen in deze vakken. Het vak CKV wordt aangeboden in de vorm van afzonderlijke modules. Leerlingen uit de bo-venbouw kunnen intekenen op deze modules. Een leerling die alle modules heeft gevolgd, heeft het hele programma van CKV gevolgd. De school organiseert 10

11 jaarlijks een toneelvoorstelling voor de onderbouw en de bovenbouw. Het bovenbouwtoneel heeft dit jaar voor het eerst in lange tijd plaatsgevonden in een echt theater; de voorstelling was een groot succes. Bij andere vakken wordt ook de nodige aandacht besteed aan culturele digressies en excursies. Uiteraard komt dit aspect ook aan bod bij de diverse reizen en werkweken. Niettemin bleek uit de recent gehouden SWOT dat zowel leerlingen, ouders als docenten vinden dat de school zich sterker zou kunnen profileren op dit gebied. Wij zouden meer gebruik kunnen maken van het culturele aanbod uit de directe omgeving. Het is tegelijkertijd ook duidelijk dat, met name in de onderbouw, het lesprogramma zo vol zit dat dit de flexibiliteit om andere activiteiten met leerlingen te ondernemen vermindert. Ambitie De school(organisatie) stimuleert activiteiten op cultureel gebied en realiseert aanpassingen in de organisatie zodat er meer flexibiliteit is. Elke docent besteedt in zijn of haar vak aandacht aan culturele of wetenschappelijke verbreding. De school zorgt voor een sfeer en cultuur waarbinnen leerlingen en docenten gymnasiale initiatieven kunnen ontplooien: de filmclub, het debat, een excursie naar een bijzondere tentoonstelling etc. Leerlingen worden uitgedaagd om zich intellectueel te ontplooien en krijgen hier de ruimte voor. De school gaat meer structurele verbinding zoeken met het culturele aanbod van de diverse musea en theaters in de regio Haarlem. De klassieke talen nemen een centrale rol in binnen het curriculum van de school; zij spelen ook een centrale rol in de culturele vorming van leerlingen. De sectie neemt het voortouw in deze, maar andere vakken sluiten ook aan. (Culturele) vorming van leerlingen is overigens niet altijd verbonden aan een les of een vak: ook andere initiatieven van personeelsleden en leerlingen worden gekoesterd Het is uiteraard in alle gevallen belangrijk om deze activiteiten in te bedden in de schoolorganisatie en leerlingen duidelijk te maken wat zij door deze activiteit leren of hoe dit verband houdt met het onderwijs (vakken). (Financieel) kader De school gaat op zoek naar ruimte in het rooster (lessentabel: besparing op de uitgaven). De school maakt beleid en voert plannen uit die leiden tot een verrijking van het cultureel aanbod voor alle leerlingen. De klassieke talen spelen hier een belang rijke rol in. De school stelt (incidenteel) budget beschikbaar voor projecten. 11

12 Aandacht voor talent Stand van zaken De school biedt kwalitatief goed onderwijs, waarbij binnen de individuele vakken gestreefd wordt naar een niveau dat verder gaat dan de reguliere vereisten voor het VWO-examen. Ook worden er diverse activiteiten buiten de lessen aangeboden waar leerlingen extra verrijking kunnen vinden. De school herbergt initiatieven als de MUN, maar verbindt deze niet altijd duidelijk met het onderwijs. Leerlingen die beschikken over een uitzonderlijk talent, worden binnen de wettelijke kaders gefaciliteerd met aanpassingen in het rooster. De school zou dit beleid explicieter vorm kunnen geven en meer aandacht kunnen besteden aan het bieden van extra mogelijkheden voor getalenteerde leerlingen binnen de school. De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) ontwikkelt op het ogenblik een honours programma voor extra getalenteerde leerlingen. Deze leerlingen krijgen de ruimte en tijd om bovenop het reguliere programma (dat zij in minder tijd doorlopen), in een samenhangend geheel extra activiteiten en projecten te doen. De beoordeling van deze prestaties zal op landelijk niveau plaatsvinden. De school neemt nu op bovenschools niveau deel aan het overleg over deze ontwikkeling; in de nabije toekomst zal met de uitwerking voor onze school begonnen worden. Ambitie Deelname van aanzienlijke groepen leerlingen aan olympiades, honours programma van de SHZG, pre-university, verbreding in de bovenbouw en internationale examens is vanzelfsprekend. De school moedigt leerlingen aan om op dit gebied uitdaging te zoeken: docenten bieden leerlingen die deelnemen aan dergelijke activiteiten actief ondersteuning. Niet alle leerlingen beschikken over dezelfde talenten en capaciteiten, maar dit betekent niet dat niet elke leerling een individuele ontwikkeling kan doormaken. De kern van gymnasiaal onderwijs is dat je als leerling naast het tot je nemen van de reguliere vakinhoud continu aangespoord wordt tot verbreding, verdieping en het zoeken van de onderliggende verbanden tussen vakken en activiteiten. Docenten zijn de aandragers en bewakers van dit proces en geven leerlingen gerichte feedback op hetgeen de leerling geleerd heeft en vooral op hetgeen de leerling nog moet en kan leren. De HMUN neemt een unieke positie in binnen de school, maar functioneert vrij geïsoleerd. Voor leerlingen is deelname een leerzame ervaring. De school zou meer uit het evenement kunnen halen. Qua profilering is er nog veel te winnen. Voor degenen die niet deelnemen aan de MUN (dit geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders) is vaak niet duidelijk wat er nu gebeurt. Deze activiteit biedt ook aanleiding om op zoek te gaan naar fundraisers. 12

13 De school biedt in brede zin ruimte aan (extra) getalenteerde leerlingen om voldoende uitdaging te vinden. Dit impliceert dat niet alle leerlingen hetzelfde programma volgen (in rooster en uren en mogelijk ook toetsen). (Financieel) kader De school maakt beleid en voert dit uit op het gebeid van talentontwikkeling en (excellent) onderwijs op maat. De school stelt (incidenteel) budget ter beschikking voor projecten. Toetsen en beoordelen Stand van zaken De school kent een cultuur waar cijfers en resultaten belangrijk worden gevonden. De trend om een hoog cijfergemiddelde te verlangen bij instroom in het WO versterkt dit. Bij de begeleiding van leerlingen wordt een advies veelal op basis van cijfers geformuleerd en wordt er minder gekeken naar het leerproces van de leerling en waar deze zich in zijn ontwikkeling bevindt. Feedback op (leer)prestaties wordt ook hoofdzakelijk gegeven in de vorm van cijfers. Ambitie Wij gaan werken aan een gevarieerder toetsbeleid waarbij differentiatie mogelijk is. Het idee dat niet elke leerling gelijk is, impliceert dat niet elke leerling op dezelfde wijze gecoacht en beoordeeld zou moeten worden, zowel qua inhoud als qua frequentie. De school onderzoekt of de beoordelingen op extern niveau (olympiades, examens moderne vreemde talen) beter ingebed zouden kunnen worden bij de interne beoordeling. Competentiegericht beoordelen biedt de kans om op een andere manier feedback te geven op leerprestaties. Dit is binnen de organisatie nog een nieuw begrip. Het is het streven om naast het klassieke beoordelen meer kennis en toepassing van andere methodieken aan te brengen. (Financieel) kader De school streeft naar een organisatievorm die geen verhoging van de werkdruk oplevert. De school streeft naar samenwerking met externe organisaties; daarbij wordt overlapping in activiteiten voorkomen. De school streeft naar een toets- en beoordelingscultuur waarbinnen meerdere vormen van feedback gangbaar zijn en toegepast worden. 13

14 Begeleiding en zorg Stand van zaken Mede in het kader van de invoering van Passend Onderwijs heeft de school het laatste jaar haar zorgstructuur meer geformaliseerd. Recent is het zorgplan vastgesteld. De school komt vanuit een situatie waar zorg en begeleiding goed werd geboden, zij het op verschillende manieren. De school kent een cultuur van korte lijnen waar mentoren en coördinatoren nauw samenwerken. De verslaglegging gebeurde veelal mondeling en in individuele dossiers van mentoren en coördinatoren, waarbij het gevaar schuilt dat overdracht niet altijd even goed verloopt. Procedures waren vaak impliciet aanwezig. Op dit front heeft de school een professionaliseringslag gemaakt, bijvoorbeeld door het aanstellen van een zorgcoördinator en het opstellen van een zorgstructuur, waarbinnen het intern zorgteam en het Zorg Advies Team (ZAT) een vast overlegmoment kennen. Ambitie De school heeft een heldere zorgstructuur waarbinnen een ieder zijn of haar taak en rol goed kent en neemt. Op het gebied van de begeleiding streeft de school ernaar elke leerling, ook als die op het eerste oog minder aandacht nodig heeft, goed te begeleiden. Periodieke mentorgesprekken met de ouders zijn een belangrijk gegeven in het schooljaar. De ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs (trajectgroep, vaste sociaal maatschappelijk werker) worden ingebed in de lopende organisatie. Voor leerlingen en ouders is het duidelijk waar zij terecht kunnen met een eventuele hulpvraag. De school kent een laagdrempelige cultuur, waarin leerlingen makkelijk met een hulpvraag komen. Juist in de preventieve sfeer is het belangrijk om leerlingen tijdig en goed te kunnen helpen. (Financieel) kader De school streeft naar een optimale inpassing van de trajectgroep binnen de bestaande schoolstructuur. 14

15 4 Personeelsbeleid Uitgangspunten personeelsbeleid Stand van zaken De organisatie kenmerkt zich door een kleine directie ten opzichte van het aantal medewerkers. Hierdoor is de afgelopen jaren niet structureel aandacht besteed aan alle medewerkers, maar meer gereageerd op zaken die minder goed lopen of liepen. In het formatieplan van is gestart met het beoordelingsbeleid bewust belonen van het OOP. Dit jaar worden met alle medewerkers van het OOP functioneringsgesprekken gevoerd. Docenten beschikken niet allemaal over een bekwaamheidsdossier. De school heeft geen expliciet nascholingsbeleid. Het budget voor scholing is in de begroting van 2013 opgehoogd naar , hetgeen beter overeenkomt met de wettelijk vereiste hoogte. Het afgelopen jaar heeft een aantal docenten ervaring opgedaan met intervisie en de ervaringen daarover zijn positief. Nieuwe docenten worden intensief begeleid. De school streeft er naar om waar mogelijk eerstegraads bevoegde docenten in dienst te nemen. Het inzetten van docenten in meerdere leerjaren bevordert de aansluiting tussen de onderbouw en de bovenbouw. Het personeelsbeleid van het Stedelijk sluit aan op het (overigens ruime) kader van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Het kader van OSZG heeft drie speerpunten: Het formatiebeleid is erop gericht de personeelskosten binnen de rijksbekostiging te houden. Het functiebouwwerk OP geeft iedere eerstegraads leraar de mogelijkheid om een LD-functie te bereiken. Er is een beoordelingssystematiek gekoppeld aan de gesprekkencyclus. Het Stedelijk Gymnasium heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van de invoering van de zogenaamde functiemix uit het convenant Leerkracht en de bij- 15

16 behorende beoordelingssystematiek. Het personeelsbeleid kent (nog) geen integrale vorm. Procedures en regelingen zijn op diverse plaatsen vastgelegd. Ambitie In de komende jaren moet het integraal personeelsbeleid verder worden uitgebouwd, met name op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er is sprake van integraal personeelsbeleid, wat betekent dat iedere werknemer een leidinggevende heeft die de eerstverantwoordelijke is op alle terreinen van het personeelsbeleid: taakinzet, functioneren, beoordelen, ziekte en reintegratie etc. De rector en conrector zijn de leidinggevenden van de docenten en van de medewerkers van het OOP. Na een eerste ronde van beoordelen, moet de systematiek worden geëvalueerd en moet deze een vaste plaats gaan krijgen in het personeelsbeleid. Kaders formatiebeleid Stand van zaken Het formatiebeleid is erop gericht de personele lasten de personele bekostiging niet te laten overstijgen. Hoewel de overheid blijft volhouden dat de functiemixverbetering volledig zal worden bekostigd, is daar nog grote onzekerheid over. De unieke keuze die OSZG heeft gemaakt om het zogenaamde entreerecht te omzeilen na 2014 blijkt op de langere termijn niet betaalbaar bij de huidige formatie inzet en de bekostiging die daar tegenover staat. Ambitie: streefformatie en formatief kader Voor zowel directie, OP als OOP wordt een streefformatie vastgesteld. Deze wordt jaarlijks aan de praktijk getoetst in het actviteitenplan. De streefformatie is gebaseerd op de bekostiging die van de overheid wordt ontvangen. In 2013 geeft de school meer uit aan personeel (OP en OOP) dan zij bekostigd krijgt. Bij ongewijzigd beleid neemt het verschil tussen inkomsten en uitgaven in negatieve zin toe. Om de lasten meer in balans te brengen zal de formatie voor het OP moeten inkrimpen. De school komt bij een inkrimping van ongeveer 2,5 fte op een evenwichtig niveau om ruimte te houden voor de zogenaamde indirecte personeelskosten (naast salarissen). Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen het te organiseren werk (lesgeven, zorg en begeleiding en dergelijke) en de medewerkers die het werk uitvoeren. De school ontwikkelt scenario s om op beide kanten van de organisatie te besparen. Uiteindelijk zullen we (minder) werk met minder mensen uitvoeren. De formatie van het OOP bedraagt nu een kleine 16 fte, waarvan het merendeel in vaste formatie zit. Hier is de extern bekostigde formatie voor de trajectgroep niet meegerekend. Voor een school met dit leerlingaantal is 16 fte aan de hoge kant. De streefformatie, die 16

17 opnieuw vastgesteld moet worden, zal zo n 1,8 fte lager uitvallen om in verhouding te zijn met de bekostiging die de school voor directie en OOP ontvangt. Leidend hierbij is de vraag die de organisatie heeft op het gebied van de ondersteunende taken; de huidige opbouw en verdeling van taken moet daarbij ook heroverwogen worden. (Financieel) kader Het functiebouwwerk OP geeft iedere eerstegraads leraar de mogelijkheid om een LD-functie te bereiken. Voorwaarde is dat dit op basis van de rijksbekostiging realiseerbaar en betaalbaar blijft. De totale formatie ( directie, OP en OOP) overschrijdt niet de personele rijksbe kostiging. Functiedifferentiatie Stand van zaken Voor de docentfuncties is in het kader van de functiemix een beleid vastgesteld met een opbouw LB-LC-LD. Bij het OOP is recent de functie van Hoofd managementondersteuning toegevoegd. Ambitie Bij het OP voldoet het functiebouwwerk. Bij het OOP is er nog verbetering nodig in de aansturing. Op niet al te lange termijn valt de functie van controller weg. De school moet, in afstemming met het bedrijfsbureau, een aantal processen opnieuw inrichten. Het hoofd managementondersteuning heeft hier, als hoofd van de administratieve processen, een rol in. Ook moet er gekeken worden naar een leidinggevende ondersteunende functie op het gebied van inkoop, groot onderhoud, gebouwbeheer en verhuur, boekenfonds en de aansturing van de betreffende medewerkers in deze. (Financieel) Kader Zie de opmerkingen bij het formatieve kader. Personeelsgesprekken Stand van zaken Dit jaar worden met alle medewerkers (OP en OOP) functioneringsgesprekken gevoerd. Bij de gesprekken worden de criteria zoals deze in de OSZG zijn opgesteld gebruikt. Bij functioneringsgesprekken bij het OP wordt er gebruik gemaakt van de leerling-enquête. Bij een 17

18 beoordelingsgesprek vindt er ook lesbezoek plaats en wordt er informatie ingewonnen bij directe collega s buiten de schoolleiding. Het gaat bij deze gesprekken over functioneren in en buiten de les en over de onderwijsresultaten en verdere bijdrage aan de organisatie. Ook komen het welbevinden en de professionalisering aan de orde. Bij het OOP vinden er dit jaar ook functioneringsgesprekken plaats. Bij deze gesprekken wordt er gekeken naar functioneren binnen en buiten het team, naar de mate waarin iemand zelfstandig zijn of haar functie uitvoert, en naar welbevinden en professionalisering. Volgend jaar vinden er beoordelingsgesprekken plaats. Ter voorbereiding op deze gesprekken zal er ook een (nog te ontwikkelen) enquête worden afgenomen bij directe collega s (OP en OOP) en wordt er informatie ingewonnen bij (directe) collega s (in- en extern: stafbureau). Ambitie De gesprekken met het onderwijzend personeel vinden plaats volgens een periodieke gesprekkencyclus van vier jaar. Eens in de twee jaar wordt er een functioneringsgesprek respectievelijk een beoordelingsgesprek gevoerd. Jaarlijks wordt er in een doelstellingsgesprek de invulling van de jaartaak voor het volgende jaar besproken. Ter voorbereiding op het functionerings- of beoordelingsgesprek worden verschillende gegevens verzameld om de gesprekken meer inhoud te geven (leerling-enquêtes, lesobservaties en bij beoordeling ook feedback van collega s, eventueel in de vorm van een 360 feedback). De beoordelingscriteria die binnen de OSZG zijn vastgesteld worden op schoolniveau voorzien van relevante indicatoren om het model meer werkbaar te maken. Met de medewerkers van het OOP wordt in een vergelijkbare cyclus gewerkt. Bij het OOP werken we met beleid gebaseerd op bewust belonen. Dit is een binnen de OSZG vastgestelde beoordelingssystematiek. Eens in de twee jaar wordt er een functioneringsgesprek respectievelijk een beoordelingsgesprek gevoerd. Jaarlijks wordt er een taakgesprek gevoerd over de invulling van de jaartaak en het werkschema. Het taakgesprek wordt niet alleen door de schoolleiding gevoerd, maar ook door het hoofd managementondersteuning. De schoolleiding voert tweejaarlijks een functionerings- of beoordelingsgesprek. De rector voert deze gesprekken met de conrector; de bestuurder met de rector. Voor het algemeen welbevinden van de medewerkers neemt de schoolleiding periodiek tevredenheidsonderzoek af. Ter voorbereiding op een beoordelingsgesprek wordt er systematisch feedback verzameld (360 feedback, of georganiseerde feedback van directe collega s). 18

19 (Financieel)Kader Er is een beoordelingssystematiek gekoppeld aan de gesprekkencyclus. De school stelt voldoende budget ter beschikking voor scholing en professionali sering. De school houdt budget beschikbaar voor de beoordelingssystematiek bewust belonen OOP. Professionalisering en nascholing Stand van zaken De school beschikt over een hoogwaardig, goed geschoold, docentenkorps. Het overgrote deel van de docenten is eerstegraads bevoegd. Het lukt de school om vacatures kwalitatief goed en snel te vervullen. Er is geen groot verloop en de school kent een traditie waarbinnen medewerkers ook na hun pensionering door blijven werken. Met deze groep zijn wel aparte afspraken gemaakt op het gebied van de waardering, om ook rekening te houden met de jonge medewerkers. Docenten maken op individueel gebied regelmatig gebruik van nascholing. Hier zit geen sturing op. In praktijk wordt er door sommige medewerkers vaak gebruik gemaakt van nascholing en door andere niet of nauwelijks. Sinds twee jaar heeft de school ook organisatiebreed scholing aangeboden op het gebied van IT (Magister en digiborden). Veel medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Ambitie De school streeft naar een hoogwaardig gekwalificeerd docentenkorps. Een docent op het Stedelijk Gymnasium weet veel, is een goede begeleider en beschikt over goed klassenmanagement om vervolgens te kunnen differentiëren. Een brede (culturele) belangstelling, reflecteren op het eigen handelen en interesse voor wat er bij andere vakken gebeurt zijn een vanzelfsprekendheid. De schoolleiding stimuleert een werkcultuur waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling en professionalisering. Daarbij gaat het om ontwikkeling en scholing op inhoudelijk en op didactisch vlak. Scholing is een vast onderwerp in de gesprekscyclus met individuele personeelsleden en met secties. Docenten en secties werken aan hun professionalisering en zijn in staat hierop te reflecteren. Intervisie en collegiale consultatie worden gestimuleerd. Er is een cultuur waarbinnen docenten hun expertise met elkaar delen en van elkaar leren. De schoolleiding stimuleert en denkt actief mee; tegelijkertijd bewaakt zij dat er voldoende middelen beschikbaar blijven. 19

20 Docenten houden zelf hun bekwaamheidsdossier bij. Dit betekent dat zij relevante testimonia (certificaten, zelf ontwikkeld materiaal, gepubliceerde artikelen of boeken) bewaren. Met medewerkers die niet bevoegd zijn worden bindende afspraken gemaakt om deze bevoegdheid op afzienbare termijn te realiseren. De school stelt hier ook tijd en middelen tegenover, wanneer de medewerkers al langer in dienst zijn. Scholing op het gebied van IT blijven wij faciliteren. De digitalisering van het onderwijs gaat hard. De school is er bij gebaat om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied om tijdig in te kunnen spelen op veranderende behoeften en bijvoorbeeld een veranderend aanbod van leermiddelen. De schoolleiding bewaakt dat zij voldoende tijd heeft om zich verder te professionaliseren. De conrector legt hierover verantwoording af aan de rector; de rector aan het bevoegd gezag. De schoolleiding houdt eveneens een bekwaamheidsdossier bij. (Financieel) Kader De school stel voldoende budget ter beschikking voor nascholing en professionalisering. De school maakt beleid op het gebied van scholing en professionalisering en voert dit ook uit (vakinhoudelijke en didactische ontwikkeling, bekwaamheids dossier, inzet nascholingsuren, hebben of halen van de juiste bevoegdheid). 20

Schoolplan Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT Plaats : Zeist BRIN-nummer : 02VR C5 BRIN-nummer : 02VR 05 VMBOGT Onderzoeksnummer : 150694 Datum onderzoek : Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Gymnasium VWO Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 20AJ C1 BRIN nummer : 20AJ 00 VWO Onderzoeksnummer : 275646 Datum onderzoek : 11 juni 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 20EO C1 BRIN nummer : 20EO 00 HAVO BRIN nummer : 20EO 00 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2016 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 20CK C1 BRIN nummer : 20CK 00 VWO Onderzoeksnummer : 289382

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Mill-Hill College VWO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Mill-Hill College VWO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Mill-Hill College VWO Plaats : Goirle BRIN nummer : 20BQ C1 BRIN nummer : 20BQ 00 VWO Onderzoeksnummer : 279404 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012 Rembrandt College 12 april 2012 TAAKBELEIDSPLAN 2012 1. Inleiding Het huidige taakbeleid van het Rembrandt College is in 2004 opgesteld. Een taakbeleid dat, in vergelijking met andere scholen, als ruim

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Inleiding Grensverleggend onderwijs op het Gymnasium Op onze school is er ruimte voor leerlingen en docenten die ergens voor staan, die een stap verder willen komen.

Nadere informatie