Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau A kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze duren minstens 5 dagen (of 30 uren). Het aanbod is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke vakrichting en opleidingen voor meerdere vakrichtingen. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt. Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau B kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep. Een opleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn). Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Selfmanagement niveau A/B CACERBV07XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM094XNC 3 Presentatietechnieken CACERM105XNC 5 Adviesvaardigheden in een één op één relatie CACERPO06XNC 6 Kennisbeheer CACERPO05XNC 8 Groepsdynamica CACERPO07XNC 9 Train-the-trainer CACERPO11XNC 11 Projectmanagement basisniveau CACERSA1AXNC 13 Vergader- en onderhandelingstechnieken CACERSA06XNC 14 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 15 Omgaan met moeilijke situaties in het sociaal werk CACERB100BNC 17 De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren CACERM120XNC 18 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Elektronische documenten beheren CACERCO05XNC 19 Professioneel schrijven CACERCO08XNC 20 Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM089XNC 22 Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM090XNC 24 Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 26 Uw kennis doorgeven CACERM111XNC 28 De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren CACERMB01XNC 30 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau A/B CACERBV07XDC 32 Versammlungs- und Verhandlungstechniken CACERSA06XDC 34 Algemene informatie 35 Waar bevindt het OFO zich? 36 Zelfstudie overeenkomst e-learning 37

5 Selfmanagement niveau A/B Code CACERBV07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A en B Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. een communicatiesituatie te analyseren 2. een doelstelling te formuleren 3. de sterke en zwakke punten in (uw) communicatie te identificeren 4. de luistervaardigheidstechnieken correct toe te passen, inclusief herformulering en/of empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of constructieve feedback te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 1

6 Selfmanagement niveau A/B Code CACERBV07XNC (vervolg) 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer en omgaan met stress 1. de sterke en zwakke punten in (uw eigen) tijdsbeheer te identificeren 2. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te identificeren 3. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te verhelpen 4. externe tijdrovers te identificeren 5. externe tijdrovers te beheersen 6. de basisprincipes van delegeren te begrijpen 7. prioriteiten te stellen in functie van belangrijkheid en dringendheid 8. een planning op korte termijn (dagplanning) en middellange termijn (agenda) op te stellen 9. technieken en tools om prioriteiten beter te beheren te identificeren (tel., , vergadering, delegatie, neen zeggen, agenda, Outlook) 10. stressfactoren te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 2

7 niveau ab Leidinggeven / beheer van een team Code CACERM094XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A en B die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van de opleiding voor uw organisatie de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen vooropgestelde doelstellingen te realiseren door de doelstellingen helder te formuleren, een actieplan op te zeen, dit op te volgen en eventueel bij te sturen bij problemen efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen en vaardigheden van de leidinggevende te identificeren. persoonlijkheidskenmerken, competenties en kenmerken van motivatie te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels.) de leiderschapsstijl te bepalen in functie van de competentie en motivatie van medewerkers (onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels) de basisbeginselen van communicatie toe te passen de rollen van de medewerkers binnen een team te identificeren zodat een goede werking van het team kan verzekerd worden de aangeleerde technieken om doelstellingen te formuleren, toe te passen een actieplan op te stellen om de opvolging van doelstellingen te verzekeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels) en om problemen op te lossen (onder andere in het kader van de functioneringsgesprekken van de Ontwikkelcirkels) de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen de technieken om om te gaan met weerstand en conflicten, toe te passen. 3

8 niveau ab Code CACERM094XNC Leidinggeven / beheer van een team (vervolg) de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek) Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 4

9 Presentatietechnieken Code CACERM105XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A of B die in het kader van hun functie presentaties moeten uitvoeren voor een gevarieerd doelpubliek. Vereiste voorkennis In staat zijn om PowerPoint te gebruiken Ervaring hebben met het geven van (interne of externe) presentaties. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: De impact van de mondelinge communicatie binnen de organisatie verhoogt dankzij het gebruik van betere presentatietechnieken. Het imago van de organisatie verbetert door een grotere effectiviteit van de interne en externe communicatie en een betere interactie bij presentaties. De organisatie kan presentatietechnieken en informaticatools voor visuele communicatie ten dienste stellen van de strategie, projecten, het personeel, enz. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: uw ideeën duidelijk, overtuigend en doeltreffend te presenteren professionele presentaties uit te werken door gebruik te maken van aangepaste middelen Op het einde van de opleiding bent u in staat om: het meest geschikte presentatietype te kiezen naargelang de gegeven situatie en de doelstellingen verschillende communicatiestijlen toe te passen de voor- en nadelen van de verschillende communicatiestijlen te beoordelen in functie van de specificiteit van de verschillende doelgroepen en/of de te behalen doelstellingen uw ideeën te structureren tijdens de voorbereidende fase de technische tools te gebruiken die toelaten de boodschap meer slagkracht te geven, opdat de doelstelling van de presentatie wordt bereikt een presentatie te geven, rekening houdend met het tijdsbeheer en de verschillende verbale en non-verbale aspecten Praktische schikkingen Duur: 5 dagen. 5

10 Adviesvaardigheden in een één op één relatie Code CACERPO06XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie een adviserende rol dienen te vervullen waarvan de klemtoon ligt op individuele contacten Vereiste voorkennis De deelnemers dienen inhoudelijk expert te zijn binnen het domein waarin ze dienen te adviseren. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: Het uitbouwen van de rol van interne adviseur kan voor de organisatie een financiële besparing betekenen. Meer kansen geven aan eigen medewerkers om een rol als interne adviseur uit te bouwen, zal bijdragen tot een professionelere interne kennisontwikkeling door het intern doorgeven van know-how en expertise. Het uitbouwen van de rol van interne adviseur zal ook een meerwaarde bieden door de grotere vertrouwdheid vanwege de interne adviseurs met de eigenheid van de overheidscontext in het algemeen, of die van hun organisatie in het bijzonder. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een adviesrelatie, gebaseerd op partnerschap aan te gaan algemene interpersoonlijke vaardigheden in een adviesrelatie toe te passen op te komen voor de eigen behoeften als adviseur om te gaan met weerstand Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de verschillende mogelijke rollen in het adviesproces te identificeren, nl expert, handlanger en partnerschap 2. de werkniveau s (inhoudsniveau en metaniveau) in een adviesrelatie te onderscheiden en te hanteren 3. de verschillende stappen in het adviesproces te onderscheiden, weten wat de bedoeling is van deze stappen en wat ze precies inhouden, en de vaardigheden, nodig tijdens deze verschillende stappen, toe te passen :» stap 1: kennismaken en contracting met de cliënt (o.m. de eerste bijeenkomst organiseren en een contractbespreking sturen, de essentiële elementen van het contract negociëren, de verwachtingen van de cliënt en van de adviseur zelf preciseren) 6

11 Code CACERPO06XNC Adviesvaardigheden in een één op één relatie (vervolg)» stap 2: gegevens verzamelen en een diagnose opstellen (o. m. deze stap plannen, de duur vastleggen en zich eraan houden, de verschillende analyseniveaus aan de oppervlakte brengen, diagnoseconcepten hanteren en een diagnosemodel voorstellen, het politieke niveau in kaart brengen)» stap 3: feedback formuleren en een actieplan opstellen (o.m. comprimeren en presenteren van een grote hoeveelheid gegevens in een hanteerbaar aantal punten, omgaan met weerstand bij de klant tegen de feedbackgegevens)» stap 4: begeleidings- en adviesacties implementeren (o.m. de verschillende mogelijke rollen van de adviseur in deze fase doeltreffend opnemen)» stap 5: het adviesproces afronden (o.m. een globale evaluatie van het adviesproces opmaken, voorstellen en bespreken) Praktische schikkingen Duur: 5 dagen Deze opleiding wordt om de 2 jaar georganiseerd (niet in 2011). 7

12 Kennisbeheer Code CACERPO05XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die verantwoordelijk zijn voor het initiëren en ontwikkelen van kennismanagement in het geheel van hun organisatie of binnen een specifiek onderdeel ervan. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten of praktijken inzake kennisbeheer willen opzeen of begeleiden. Vereiste voorkennis Ervaring hebben met projectmanagement De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kapitalisatie van de kennis wordt georganiseerd. De toegang tot informatie wordt verbeterd. De nieuwkomers worden sneller operationeel. De evolutie van de organisatie inzake kennisbeheer wordt gemeten. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een globale en strategische analyse te kunnen uitvoeren op het vlak van kennisbeheer een project inzake kennisbeheer op te zeen de kennisoverdracht te organiseren bij kritieke momenten (mobiliteit, opruststelling, ) een methode aan te wenden voor de formalisering van kennis een systeem van mentoring in te voeren een systeem voor de monitoring van het Knowledge Management uit te werken Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de concepten uit te leggen die te maken hebben met kennisbeheer een cartografie op te maken met het oog op het identificeren van kennis de in kaart gebrachte kennis hiërarchisch in te delen in functie van hun strategisch belang de middelen en instrumenten te identificeren die kennisbeheer ondersteunen de technische functionaliteiten uit te leggen van de instrumenten aanwezig op de markt een systeem op te zeen voor het delen, de «kapitalisatie» en de overdracht van implicite en expliciete kennis (bijvoorbeeld: mentoring, praktijkgroepen, teamkennisontwikkeling,...) indicatoren te definiëren en te gebruiken om de evolutie inzake kennisbeheer op te volgen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 8

13 Groepsdynamica Code CACERPO07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie teams en groepen moeten begeleiden of leiden. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren. Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: 1. de slaagkansen van veranderingsprocessen verhogen door het vermijden of aanpakken van weerstand die vaak het gevolg is van het negeren van de elementaire dynamiek binnen groepen en organisaties. 2. teamwerk wordt veralgemeend 3. de kwaliteit van teamwerk verbetert. 4. de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door betere procesbegeleiding Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: betere resultaten te behalen door de groepen waarin men werkt positief te beïnvloeden, bv. het energieniveau te doen stijgen interventietechnieken toe te passen om problemen zoals communicatiestoornissen of conflicten aan te pakken uw eigen functioneren en de eigen invloed die men uitoefent op de groep, te evalueren. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. het theoretisch kader te identificeren waarin het werken in en met groepen methodisch gefundeerd gerealiseerd kan worden. 2. een aantal concepten van groepsdynamica (de fasen in groepsontwikkeling, hoe groepen omgaan met communicatie, macht en besluitvorming) en teamrollen (bijvoorbeeld het Belbin-model) te definiëren 3. een analyse te maken van het functioneren in groepsverband 4. acties te formuleren om effectiever op te treden in vaste of projectmatige groepen 5. processen binnen groepen te identificeren 9

14 Groepsdynamica Code CACERPO07XNC (vervolg) 6. de gepaste beïnvloedingsmethoden toe te passen technieken toe te passen om het energieniveau in een groep te identificeren en te beïnvloeden (bv apathie ) de interventies te bepalen die noodzakelijk zijn om goede groepsresultaten te behalen 7. de interventies te inventariseren die nodig zijn om communicatiestoornissen en (machts) conflicten aan te pakken 8. de rol als facilitator in verschillende situaties te identificeren 9. de invloed die men als groepslid of facilitator op de groep uitoefent, te identificeren 10. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken toe te passen Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 10

15 Train-the-trainer Code CACERPO11XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die de kennis en vaardigheden eigen aan hun vakdomein aan collega s moeten aanleren als occasioneel opleider Vereiste voorkennis Grondige ervaring hebben met de materie die in de opleiding zal worden geven In staat zijn om te werken met Internet en Windows De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Een beroep doen op interne trainers leidt tot een betere verspreiding van de aanwezige expertise binnen de federale overheid. Het inschakelen van interne trainers kan de opleiding nauwer laten aansluiten bij de concrete werkplekcontext van de deelnemers, wat de transfer van het geleerde positief kan beïnvloeden. Een beroep doen op interne trainers kan kostenbesparend werken. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een leertraject samen te stellen en uit te voeren tijdens en na de opleiding te evalueren of de lerenden de leerdoelen bereikt hebben de aanpak aan te passen aan de specificiteit van gecertificeerde opleidingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: operationele, realistische en meetbare leerdoelen te definiëren de beginsituatie en de leernoden van de lerende te analyseren en met verschillende uitgangssituaties te kunnen omgaan te bepalen welke inhouden tijdens de opleiding behandeld moeten worden. een leermethode te kiezen in functie van de leerdoelen, de inhoud, het doelpubliek en de context (tijd, plaats) de gepaste leermiddelen te selecteren en/of uit te werken een communicatie en interactie tot stand te brengen aangepast aan methode, doelen, publiek en context Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van e-learning en praktijkopdrachten. 11

16 Train-the-trainer Code CACERPO11XNC (vervolg) Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met het Internet en Windows). U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om de e-learningcursus te volgen. Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus te volgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC te reserveren, mailt u naar Praktische schikkingen Duur: 3 dagen klassikale opleiding + 12 uren zelfstudie (e-learning + praktijkopdrachten). 12

17 Projectmanagement basisniveau Code CACERSA1AXNC Doelgroep De opleiding richt zich tot alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten leiden of projecten helpen realiseren (kleine en middelgrote projecten op strategisch en budgeair vlak). Vereiste voorkennis Geen. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Betere slaagkansen voor de projecten van de organisatie. Doelgerichtere werkwijzen. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een project te realiseren, van ontwerp tot evaluatie, doeltreffende beslissingen te nemen tijdens het gehele project. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de inhoud van een project uit te werken; een project te plannen; de rollen van de verschillende actoren van een project toe te lichten; de noodzakelijke tools voor projectmanagement te gebruiken; de risico s van een project te identificeren; de weerstand tegen veranderingen te identificeren en er rekening mee te houden; een overzicht uit te werken van communicatieacties die onontbeerlijk zijn voor het project; de kwaliteit van de deliverables van een project te definiëren en te controleren; de te ondernemen acties om een project af te sluiten te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 13

18 Vergader- en onderhandelingstechnieken Code CACERSA06XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe vergaderingen moeten leiden of bijwonen Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe onderhandelingen moeten voeren Vereiste voorkennis U beschikt over goede communicatievaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De vergaderingen waaraan ambtenaren van de organisatie deelnemen worden goed voorbereid en goed geleid. Ook de opvolging ervan is verzekerd. De organisatie is in staat om coördinatievergaderingen (interdepartementaal of met de Gewesten/Gemeenschappen) te organiseren waarin de synthese van de meningen kan worden gemaakt en waarin beslissingen/oplossingen kunnen worden gevonden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. De organisatie beschikt over vertegenwoordigers die onderhandelingen kunnen voeren zowel binnen als buiten de Belgische overheidscontext (met andere overheidsdiensten, privépersonen of bedrijven of met internationale organisaties zoals de EU, NAVO,...). Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: professionele en doelgerichte vergaderingen en onderhandelingen te voeren, zowel met interne als met externe gesprekspartners. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: een gerichte vergadering te starten (inclusief voorbereiding), te leiden en af te sluiten de debaen niet van het onderwerp te laten afwijken de punten van overeenstemming te identificeren, te analyseren en beslissingen of compromisoplossingen te formuleren de gesprekspartners te overtuigen van, bijvoorbeeld, een visie of uitgangspunt, de belangen van de dienst of organisatie, de belangen van ons land op internationale vergaderingen,... synthesenota s op te stellen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 14

19 Niveau Bc Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O Code CACERMO86XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/ personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte) Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de thema s uit de opleiding. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien. De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door een beter inzicht in de reglementering. Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzeing krijgen over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer multifunctioneel worden ingezet. De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun eigen personeelsdossiers wordt versterkt. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen over individuele personeelsdossiers zal verminderen 15

20 Niveau Bc Code CACERMO86XNC Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O (vervolg) Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de arbeidsovereenkomst op te sommen de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte oefeningen de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen - opleidingsverlof - moederschapsverlof - verlof wegens ziekte de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de bezoldiging van contractuelen in het bijzonder - de link tussen functieweging en de klassen in niveau A - de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid) - ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit, klasseanciënniteit) en de impact ervan - de belangrijkste toelagen en premies Praktische schikkingen Duur: 4 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011). 16

21 Niveau B Sociaal deskundige Omgaan met moeilijke situaties in het sociaal werk Code CACERB100BNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B die in hun organisatie de rol van sociaal deskundige vervullen Vereiste voorkennis U moet de opleiding Sociaal Werk hebben gevolgd of ervaring hebben met het maatschappelijk werk Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de communicatie met de verschillende cliënten verbetert, onder andere in conflict- en stresssituaties, rekening houdend met het weelijk kader de maatschappelijke assistenten oefenen hun functie op een meer serene manier uit. de maatschappelijke assistenten zijn beter gewapend en kunnen moeilijke situaties op een adequate manier aanpakken Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de toepasselijke wetgeving en reglementering toe te passen (privacywetgeving, beroepsgeheim, aangifteplicht van misdrijven, verplichting om bijstand te verlenen, ) in moeilijke situaties vlot te communiceren met agressiviteit om te gaan door op een meer geweldloze manier te communiceren vaag geformuleerde vragen te verduidelijken de eigen stress te beheersen om te gaan met diversiteit Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de diverse begrippen van het weelijk kader toe te passen 2. de methoden om een vaag geformuleerde vraag duidelijk te maken, toe te passen 3. de elementen die een rol spelen in het communicatieproces te identificeren 4. moeilijke situaties te categoriseren 5. de technieken voor Geweldloze Communicatie toe te passen 6. de technieken om slecht nieuws aan te kondigen, toe te passen 7. de technieken om stress in een professionele situatie te beheersen, toe te passen 8. de technieken om, om te gaan met diversiteit toe te passen 9. de vereiste communicatietechnieken toe te passen bij personen die lijden (psychologisch, cultureel, door verslaving, drugsgebruik, ) 17 Praktische schikkingen 4 dagen

22 Vertalers De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren Code CACERM120XNC Doelgroep Ambtenaren die van het Frans naar het Nederlands vertalen of eerder: Ambtenaren van niveau A die als vertaler-revisor of als tolk werken. Ambtenaren van niveau B uit de functiefamilie Vertaler. Vereiste voorkennis in staat om Windows en internet te gebruiken teksten van het Frans naar het Nederlands te kunnen vertalen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De documenten die in de organisatie vertaald worden, zijn kwaliteitsvol aangepast aan de verschillende dragers. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kwaliteit van de vertaalde teksten te verhogen door het toepassen van een kwaliteitscontrole de gespecialiseerde terminologie correct te vertalen de kwaliteit van de vertaalde webteksten te optimaliseren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de kwaliteit van vertalingen te controleren aan de hand van volgende methodes: - analytische, holistische evaluatie en ijkpuntenmethode - revisie en post-editing - normen inzake vertaaldiensten en audit 2. recente hulpmiddelen te gebruiken om terminologie op te zoeken: - de nieuwe tendensen in terminologisch onderzoek op te sommen - de meest aangepaste hulpmiddelen voor de federale overheidsdiensten te gebruiken 3. de specifieke kenmerken van webteksten te identificeren en er rekening mee te houden om: - webteksten te schrijven - webteksten te vertalen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 18

23 Elektronische documenten beheren Code CACERCO05XNC Doelgroep Ambtenaren van niveau A/B die als bibliothecaris, archivaris, documentalist, informatiespecialist werken of iedereen die in de werksituatie te maken heeft met digitalisering van documenten. Vereiste voorkennis Hoewel de deelnemers geen computer gebruiken tijdens de opleiding of tijdens de test, is het toch noodzakelijk dat de deelnemers ervaring hebben met: de algemene bureautica-concepten (i.v.m. het beheer van bestanden) en met het besturingssysteem; internet en zoekmachines. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Procedures leiden tot bewaring van relevante documenten en voorzien in consultatie en exploitatie. Informatie wordt sneller teruggevonden. Het beleid van de organisatie wordt blijvend verantwoord. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Een digitaliseringproject te ontwikkelen dat aangepast is aan de specificiteit van de te bewaren documenten en aan de organisatie. De documenten adequaat te bewaren in functie van hun belang. Het bewaren van documenten en informatie in het algemeen te bevorderen. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: normen en standaarden die een rol spelen bij een digitaliseringproject toe te passen te anticiperen op de implicaties die een keuze van opslagformaten met zich meebrengt keuzes inzake soft- en hardware te beargumenteren de levenscyclus van een document te beschrijven een selectiebeleid uit te schrijven informatiestromen te modelleren tot workflows een projectfiche op te stellen: een aanpak uit te schrijven, actoren te identificeren, kosten in te schaen, uitrusting te bepalen, kritische succesfactoren te identificeren de technieken om met weerstanden om te gaan, toe te passen. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 19

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie