Geïntegreerd jaardocument 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument 2012"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur 3. Inhoudelijk proces 4. Contact met scholen C) Wat vinden onze klanten ervan? 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming 8 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Procesoptimalisatie 2. Segmenteren leerbedrijven 3. Trainingen 4. Betere match leerling/leerbedrijf 5. Ontwikkelen kwaliteitsspiegel 6. Arbeidsmarktinformatie 7. Erkenningsreglement C) Wat vinden onze klanten ervan? 3. Organisatie 16 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Verbinder pur sang 2. Dichterbij in de regio 3. Inrichten klantenservicecentrum 4. Ontwikkeling medewerkers 5. Inzet scholingsconsulenten C) Wat vinden onze klanten ervan? D) Toekomst 4. Financiën 19 Bijlage 1 Overzicht kwalificaties Bijlage 2 Jaarrekening Geïntegreerd jaardocument

3 Inleiding In het jaar 2012 schaakte Aequor op veel borden tegelijk. Dat heeft veel van de organisatie gevraagd, maar terugkijkend kunnen we constateren dat op vrijwel alle terreinen waar Aequor zich beweegt belangrijke kwaliteitsverbeteringen zijn bereikt. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). Dit proces wordt naar verwachting in 2013 voltooid zodat de nieuwe BKS in de loop van 2014 kan worden ingezet. Onder de verbindende regie van Aequor hebben alle inhoudelijk betrokken partijen in het netwerk van het groene domein op zeer betrokken wijze hun inbreng kunnen hebben. Alles hierover in hoofdstuk 1. Belangrijke resultaten zijn behaald bij het verbeteren van die factoren die samen bepalend zijn voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van leerlingen in het groene mbo-onderwijs. Ook de focus van Aequor ligt in die zin op vakmanschap, in lijn met het beleid van het ministerie van OC&W. Dat is ook te merken aan de feedback van onze klanten die een merkbare verandering en verbetering zien in de dienstverlening van Aequor. Meer hierover leest u in het tweede hoofdstuk. Een sleutelrol in de verbeteringsprocessen was weggelegd voor het nieuw geïntroduceerde Customer Relations Management pakket (CRM). Het systeem helpt leerlingen adequater hun leerbedrijf kiezen. Leerbedrijven kunnen op hun eigen profielpagina aangeven wat zij leerlingen te bieden hebben wat bijdraagt aan een betere match tussen leerling en leerbedrijf. Al met al wint de beroepspraktijkvorming hierdoor belangrijk aan kwaliteit. Werd in 2012 dit pakket met name toegepast op het proces van erkennen & praktijkleren, in 2013 gaat dit voor de overige bedrijfsprocessen van Aequor een ondersteunend instrument vormen om zo maximale klantfocus te realiseren. In het derde hoofdstuk laten we zien dat Aequor in het afgelopen jaar veel energie heeft gestoken in de ontwikkeling van mensen; zowel op persoonlijk niveau als op teamniveau. Daarnaast zijn we ook dichter op de huid van onze klanten gekropen door bijvoorbeeld de inrichting van clusters van bedrijfsadviseurs en ons klantenservicecentrum. Dit jaardocument laat zien dat Aequor, onder soms complexe omstandigheden, haar rol goed weet in te vullen met fraaie resultaten als gevolg. Die resultaten zijn bondig beschreven in de kaders met de prestatie-indicatoren; uitgebreide toelichting op die resultaten staat in de desbetreffende hoofdstukken. Geïntegreerd jaardocument

4 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers A. Onze doelen Het ontwikkelen en onderhouden van kwalificatiedossiers is één van de wettelijke taken van Aequor. Binnen de domeinen voedsel, natuur en leefomgeving zorgt Aequor voor toekomstbestendige kwalificatiedossiers die aansluiten bij de behoeftes uit het bedrijfsleven en toepasbaar zijn voor de mbo-instellingen. Uiteraard moeten de dossiers voldoen aan de wettelijke kaders. Zo moet er een onderbouwing zijn met betrekking tot de macro-doelmatigheid met behulp van arbeidsmarktinformatie. WEB Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen bij aan het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, gericht op de aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoeften daaraan, mede in het licht van de arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden, en mede gelet op van belang zijnde ontwikkelingen in internationaal verband. Vakmanschap Het jaar 2012 stond voor Aequor vooral in het teken van de vergaande aanpassing van de bestaande Competentiegerichte Kwalificatiestructuur (CKS) tot de zogeheten Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS). Deze verandering is het directe gevolg van het actieplan Focus op Vakmanschap dat de minister van onderwijs al in 2011 lanceerde. De minister wil hiermee het mbo-onderwijs op een hoger plan brengen. Met de verschuiving van Competentiegerichte naar Beroepsgerichte kwalificatie wil de minister vooral het accent leggen op het belang van het opnieuw ontwikkelen van vakmanschap en de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs onderstrepen. Een betere aansluiting van het onderwijs bij het bedrijfsleven vraagt om flexibele en brede kwalificatiedossiers. Een opzet die meer ruimte geeft om aan te sluiten bij de (toekomstige) arbeidsmarkt. De flexibilisering leidt er eveneens toe dat het aantal dossiers fors gaat verminderen. De oude CKS kende voor het groene domein 30 dossiers, de nieuwe BKS zal in aanvang 9 dossiers tellen. Geïntegreerd jaardocument

5 B. Onze resultaten In dit hoofdstuk beschrijft Aequor de resultaten met betrekking tot het onderhoud van de dossiers die vallen onder de Competentiegerichte Kwalificatiestructuur en de resultaten die betrekking hebben op de inrichting van de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur. 2.1 Competentiegerichte Kwalificatiestructuur In 2012 heeft de focus van Aequor vooral gelegen op het proces van ontwikkeling van de nieuwe Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur. Tegelijkertijd was er de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de bestaande (Competentiegerichte) kwalificatiestructuur. Vanuit het ministerie van Economische Zaken was erop aangedrongen om terughoudend te zijn met wijzigingen in de oude dossiers en die te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Dat is inderdaad gebeurd rond wettelijke beroepsvereisten in één dossier: dat van de productiedieren. Het dossier werd aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving omtrent het welzijn van vleeskuikens. 2.2 Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur Bij de start van het project Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur in 2012 is een stuurgroep ingericht, verantwoordelijk voor de bestuurlijke borging van het totale proces. Het bestuur van Aequor (twee leden) en de paritaire commissie (eveneens twee leden) deelden hierin die verantwoordelijkheid. Voordat de paritaire commissie van Aequor haar besluitvorming pleegt over de in te dienen nieuwe dossiers, hebben sectorcommissies een belangrijke bijdrage geleverd in het proces van afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs. Deze commissies werden op hun beurt inhoudelijk gevoed door expertgroepen, voor elk kwalificatiedossier één. Daarin waren leden uitgenodigd vanuit zowel het bedrijfsleven als het onderwijs op grond van hun expertise en ervaring in die sectoren, om de bruikbaarheid te toetsen. De samenstelling van de acht tot tien personen tellende expertgroepen vond plaats op basis van een evenredig aantal vertegenwoordigers uit zowel bedrijfsleven als het onderwijs Meelees-groepen De expertgroepen werden op hun beurt ook weer ondersteund: en wel door de zogeheten meeleesgroepen. De meeleesgroepen werden samengesteld op basis van een oproep met name in het onderwijsveld. In totaal hebben zo n 80 tot 100 personen actief meegelezen, verdeeld over de verschillende dossiers. De bedoeling hiervan was vooral te zorgen dat het onderwijsveld voldoende betrokken was bij dit proces. Door hen intensief bij het proces te betrekken, beoogde Aequor onder onderwijsvertegenwoordigers het draagvlak voor het uiteindelijke resultaat te vergroten. Immers: onderwijsmensen moeten straks met de nieuwe dossiers aan de slag en de vertaling maken naar concrete onderwijsprogramma s en examens Sociaal netwerk Als experiment zijn ook de sociale media ingezet. Op LinkedIn werd een discussiegroep aangemaakt waarin iedereen, die zich vanuit het beroepsonderwijs dan wel het bedrijfsleven betrokken voelde, kon meepraten, suggesties aanreiken en opmerkingen plaatsen. In totaal hebben ruim 250 betrokkenen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op die manier zijn er op dossierniveau reacties van buiten gehaald die anders niet gehoord zouden zijn en meegenomen in het ontwikkelproces. Geïntegreerd jaardocument

6 2.3 Inhoudelijk proces Bij het tot stand komen van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Aequor gebruik gemaakt van alle verzamelde expertise van alle deelnemers in het proces, bij elkaar tussen 300 en 400 deelnemers. Daarnaast zijn externe informatiebronnen gebruikt zoals beroepscompetentieprofielen, branche-informatie en zeker ook trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aequor verzamelt en categoriseert arbeidsmarktinformatie, zodat die bruikbaar wordt voor zowel bedrijfsleven als het onderwijs. De informatie is uiteraard ook aangewend bij het opstellen van de nieuwe dossiers. Aanvankelijk was voor de nieuwe BKS als ingangsdatum gepland 1 augustus Gaandeweg het proces is die ingangsdatum door het ministerie van OC&W gewijzigd naar 1 augustus Eind 2012 waren van de uiteindelijk negen beoogde kwalificatiedossiers er zeven opgeleverd en ingediend bij de Toetsingskamer van het SBB, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daarmee gingen de dossiers de vierde en laatste fase van het formele toetsingsproces in. De Toetsingskamer stelt vast of de nieuwe kwalificatiestructuur voldoet aan de voorwaarden van het nieuw ontwikkelde format van de Stichting SBB. In 2013 wordt dit toetsingsproces verder afgerond. Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld. 2.4 Contact met scholen Aequor wil de nieuwe dossiers warm overdragen naar de volgende schakel. Daarom is er volop contact tussen Aequor en de onderwijsinstellingen over de rol van de scholen in dit proces: het proefdraaien met de nieuwe dossiers en het ontwikkelen van concrete onderwijsprogramma s. Wat betekenen de nieuwe dossiers voor het onderwijsprogramma? Voor de organisatie van de school? En het aanbod aan lessen? Scholen willen hun programma s afstemmen op de regionale arbeidsmarkt en het regionale bedrijfsleven. Aequor helpt de onderwijsinstellingen met het formuleren van de antwoorden op hun vragen en zal dat in 2013 continueren. Begin 2013 is de situatie als volgt: Zeven dossiers zijn ingediend voor de praktijktest door de scholen; Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld; Alle dossiers worden op 1 december 2013 formeel opgeleverd. Geïntegreerd jaardocument

7 C. Van vinden onze klanten ervan? Wat vinden onze klanten van de rol die Aequor heeft uitgeoefend in het tot stand komen van de nieuwe kwalificatiedossiers? Om dat te toetsen heeft Aequor in het eerste kwartaal van 2013 een tevredenheidonderzoek gedaan onder de deelnemers en partijen die bij het proces betrokken waren. Dit waren op hoofdlijnen de resultaten (scores op een 5-puntsschaal): 30% respons (71 respondenten), waarvan 62% onderwijs, 35% bedrijfsleven en 3% overig. De tijdigheid van de informatievoorziening scoort een 3,3 en 79% vindt de inhoud van de informatie op juiste niveau. De professionaliteit van de sectormanagers wordt beoordeeld met een 3,41. De deskundigheid van de ontwikkelaars wordt beoordeeld met een 3,52. De wijze waarop Aequor deelnemers heeft betrokken wordt gewaardeerd met een 3,39. Mate van invloed uit kunnen oefenen: 3,41. De mate waarin er balans is ervaren tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt gewaardeerd met een 2,96. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om in 2013 de rol van Aequor in het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe kwalificatiedossiers verder te verbeteren. Prestatie Indicatoren CKS/BKS 1.1 t/m 1.1.5: Inhoud kwalificatiedossiers Kwalificatiedossiers van de bestaande CKS die werden aangepast, zijn met een positief advies van de Toetsingskamer van de SBB aan de minister gezonden. Daarmee voldoen deze dossiers aan de wettelijke eisen. Alle dossiers die in het kader van de BKS zijn aangeboden aan de Toetsingskamer van de SBB, voldeden aan de wettelijke eisen die aan kwalificatiedossiers worden gesteld. In totaal zeven van de negen nieuw ontwikkelde dossiers maken onderdeel uit van de praktijktest van het SBB. Daarmee hebben deze dossiers de eerste twee toetsmomenten (Toets A en Toets B) van het SBB doorstaan. De twee resterende dossiers volgen deze procesgang nog later in t/m 1.2.3: Proces, betrokken partijen, samenwerking kenniscentra. Tijdens het ontwikkelproces van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Aequor de volgende partijen inhoudelijk actief betrokken: Paritaire commissie, sectorcommissies, bedrijfseenheden, expertgroepen, vakinhoudelijke meelezers en extern geïnteresseerden via digitale nieuwe media. Als gevolg van deze aanpak zijn belanghebbenden, deskundigen en overige geïnteresseerden actief bij het proces betrokken geweest. Op plaatsen waar tijdens de vorming van nieuwe kwalificatiedossiers een overlap leek te ontstaan met het terrein van andere kenniscentra, volgde daarover intensief overleg. Alle nieuwe dossiers zijn vastgesteld door de paritaire commissie en het bestuur van Aequor. 1.3 Kwaliteitsborging De onderhoudsschema s van de dossiers zijn vastgelegd in de dossiers zelf. Geïntegreerd jaardocument

8 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming A. Onze doelen Naast het zorg dragen voor de kwalificatiedossiers is Aequor ook verantwoordelijk voor het erkennen van voldoende, kwalitatieve leerbedrijven en bevordering van de kwaliteit van de leerbedrijven. Op die plekken leren aankomend beroepsbeoefenaars immers in de praktijk via stages, beroepspraktijkvorming of leerwerkovereenkomsten. De kwaliteit van de totale BPV wordt gevormd door een reeks van factoren, die Aequor in het jaar 2012 heeft willen versterken. Het beoogd resultaat: een aanzienlijk verbeterde kwaliteit van de totale BPV in het groene mbo-onderwijs. WEB Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van de plaatsen waar de beroepspraktijkvorming wordt verzorgd. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen zoveel mogelijk zorg voor de beschikbaarheid van een toereikend aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn voorts belast met een regelmatige beoordeling van die bedrijven en organisaties. De inspanningen die Aequor in 2012 pleegde ten behoeve van de kwaliteit van de BPV waren gericht op de volgende elementen: Procesoptimalisatie van erkennen en praktijkleren; Segmenteren leerbedrijven; Verzorgen en ontwikkelen van trainingen voor praktijkopleiders; Optimaliseren van match leerling/bedrijf; Verder ontwikkelen kwaliteitsspiegel; Gericht gebruik arbeidsmarktinformatie; Inrichten register van buitenlandse leerbedrijven; Ontwikkelen van beleid t.b.v. intermediaire organisaties. Het doel in 2012 was om op alle genoemde terreinen vooral samenhangende resultaten te boeken. Geïntegreerd jaardocument

9 B. Onze resultaten De inspanningen van 2012 hebben geleid tot concrete resultaten, variërend van het trainen van circa praktijkopleiders in het bedrijfsleven, tot het houden van pilots met een nieuw ontwikkelde kwaliteitsspiegel. In dit verslag stippen we de resultaten per element van het proces aan. Het is belangrijk op te merken dat het verbeteren van de afzonderlijke elementen geen doelen op zichzelf zijn, maar dat de kwaliteit van de BPV wordt bepaald door de samenhangende resultaten. 1) Procesoptimalisatie Het jaar 2012 stond voor een belangrijk deel in het teken van het optimaliseren van de processen rond Erkennen en Praktijkleren, als basis voor de BPV. Ondersteunend hieraan is een CRM-pakket in gebruik genomen dat tevens dient om de leerbedrijven te ontsluiten voor leerlingen. Leerbedrijven hebben hiermee ook toegang tot hun eigen gegevens. Zij kunnen bovendien via dit portaal online erkenningen en uitbreidingen van hun erkenning aanvragen, waarna een gericht bezoek van een bedrijfsadviseur volgt. Het nieuwe CRM-pakket draagt bij aan de kwaliteit van de BPV doordat relevante gegevens actueler en beter toegankelijk zijn, mede door een koppeling met DUO in Groningen. De getekende Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomsten (bpvo s) zijn gekoppeld aan de leerbedrijven waardoor er meer bekend is over de leerbedrijven. Leerbedrijven kunnen verder op hun eigen profielpagina aangeven wat zij leerlingen te bieden hebben wat bijdraagt aan een betere match tussen leerling en leerbedrijf. Niet alleen de Nederlandse leerbedrijven zijn geregistreerd in het CRM-pakket, maar ook de internationaal erkende leerbedrijven. Er heeft een forse opschoonactie plaats gevonden wat de kwaliteit van het internationale deel van het register ten goede komt. De invoering van het CRM-pakket ging aan het begin van het cursusjaar 2012/2013 overigens niet zonder problemen. Het was vervelend dat met name in de eerste vier tot zes weken van het studiejaar vooral de registerinformatie slecht vindbaar was als gevolg van aanloopproblemen. Daardoor ondervonden leerlingen en scholen moeilijkheden met het zoeken van stagebedrijven aan het begin van het schooljaar. Aequor heeft met succes veel energie gestoken in het oplossen van de problemen. Rond de herfstvakantie van 2012 waren de meeste problemen gelukkig opgelost. 2) Segmenteren leerbedrijven Om de kwaliteit van de BPV te verhogen, wil Aequor zoveel mogelijk een beroep doen op die leerbedrijven die structureel leerlingen begeleiden en bij die bedrijven investeren in de kwaliteit van begeleiding. Met behulp van het genoemde CRM-pakket krijgt Aequor hier zicht op. Aequor streeft naar een compact(er) register van leerbedrijven. Daarom heeft Aequor al eerder in 2011 een onderverdeling gemaakt in drie categorieën leerbedrijven: Preferente leerbedrijven Potentieel preferente leerbedrijven Geen preferente leerbedrijven De segmentering maakt het mogelijk om de meeste energie voor kwaliteitsverbetering te leggen in de eerste twee segmenten: de preferente en potentieel preferente leerbedrijven. Dat zijn de intensieve en structurele opleiders onder de leerbedrijven. Deze worden dan ook bij voorkeur ingezet. Aequor zet hier in op een actieve leerlingenmatch. Geïntegreerd jaardocument

10 Om te komen tot actuele segmentering gaat de bedrijfsadviseur van Aequor in gesprek met zowel het (georganiseerde) bedrijfsleven als met scholen in zijn of haar werkgebied. In overleg worden bedrijven in segmenten ondergebracht. De preferente en potentieel preferente leerbedrijven kunnen rekenen op een actieve benadering door Aequor, bijvoorbeeld met begeleiding van de kwaliteitsverbetering op het gebied van leerlingenbegeleiding. Met name in de groep geen preferente bedrijven, de incidentele opleiders, steekt Aequor minder energie. Ten aanzien van de erkenningen in deze categorie voert Aequor een ontmoedigingsbeleid. Bedrijven die worden uitgeschreven, blijven aanwezig in het archief en kunnen snel terugkeren in het register als dat nodig is. Het CRM-pakket draagt ook bij aan het versneld toegankelijk maken van nieuw erkende leerbedrijven. Vanaf september 2012, het moment dat het nieuwe CRM-pakket in gebruik werd gesteld, bedraagt de doorlooptijd de tijd die nodig is om te komen tot een erkenning vanaf het moment dat een bedrijf zich aanmeldt als kandidaat-leerbedrijf gemiddeld 28 dagen. Dit gemiddelde wordt fors negatief beïnvloed door de opstarttijd van het nieuwe systeem. In het laatste kwartaal van 2012 was 39 procent van de aanvragen binnen twee weken doorlopen. In 60 procent van de aanvragen duurde de procedure langer dan de norm van 10 dagen; in 34 procent van die gevallen ligt de oorzaak echter buiten de invloed van de bedrijfsadviseur. Metingen in de eerste periode van 2013 laten een aanzienlijke versnelling van het erkenningsproces zien. Doorlooptijd erkenningen september t/m december 2012 (Bron: Aequor, 2012) aantal bedrijven weken 3 weken 4 weken 5 weken meer dan 5 weken Erkenningen in 2012 in cijfers: Erkenningen en her-erkenningen: Beëindigde erkenningen: Beëindigd wegens ontbreken van het veiligheidscertificaat paardenhouderij: 200 Geïntegreerd jaardocument

11 3) Trainingen Met haar trainingen richt Aequor zich vanzelfsprekend op met name de preferente en potentieel preferente bedrijven, waar begeleiding van leerlingen in de BPV vaak al is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en waar medewerkers de gelegenheid krijgen om energie te steken in hun ontwikkeling als praktijkopleider. Aequor heeft voor hen een divers programma met kosteloos te volgen trainingen opgesteld, waarvan enthousiast gebruik wordt gemaakt. In 2012 verzorgde Aequor 92 trainingen en workshops voor extra vaardigheden in het begeleiden van leerlingen tijdens hun BPV. Deze trainingen en workshops werden door deelnemers bezocht. Aantal trainingen/workshops en deelnemers, 2012 (Bron: Aequor, 2012) Aantal deelnemers Aantal trainingen/workshops Van vakdeskundige naar praktijkopleider Van praktijkopleider naar coach Van coach naar gericht coachen Aanpakkers in de praktijk Betrouwbaar beoordelen Jeugd van tegenwoordig Ondernemen met je leerling Omgaan met leerling-medewerkers met ADHD, autisme of leerproblemen ) Betere match leerling/leerbedrijf Aequor streeft naar een maximale matching tussen leerling en leerbedrijf. In 2012 was die in ruim 80 procent van alle stages goed te noemen. In 2013 moet dit percentage verder omhoog. Nu nog hebben de meeste mis-matches te maken met leerlingen die stage lopen bij bedrijven die niet de juiste erkenning hebben passend bij de opleiding (crebo-nummer) of miscommunicatie over de leerdoelen tussen leerbedrijf en leerling. Intensief overleg met scholen is bij het verminderen van de mismatches van groot belang. Naast de persoonlijke inzet van bedrijfsadviseurs helpt het CRM-pakket het aantal mismatches terug te dringen. Leerbedrijven kunnen immers zelf hun bedrijfsinformatie actueel en aantrekkelijk maken voor de leerlingen die ze willen trekken. Behalve need to know is er nu ook plaats voor nice to know. Er is plaats voor algemene informatie over het bedrijf, de bedrijfscultuur, de locatie, werktijden en beschikbare praktijkopleider(s). Bovendien is er veel meer feitelijke studie-informatie voor de leerlingen beschikbaar. Geïntegreerd jaardocument

12 De gezamenlijke erkende leerbedrijven in het register van Aequor hadden in 2012 ruim leerplaatsen beschikbaar ten opzichte van ruim leerlingen in het groene mbo-onderwijs. Daarmee is er een breed aanbod om te kunnen voorzien in de vraag naar geschikte stageplekken waarbij het streven is een optimale match te realiseren. De onderstaande tabel biedt inzicht in de behoefte en het aanbod van stageplaatsen, per sector. Van de leerbedrijven had in 2012 bijna leerbedrijven 1 of meer leerlingen, dat betekent een bezettingsgraad op leerbedrijfniveau van 62%. Tabel: Overzicht leerplaatsen per sector versus leerlingen op stage, 31 december In bijlage 1 staat een overzicht van kwalificaties per sector Sector Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Bedrijven Bedrijven Bedrijven bedrijven met 1 met 2 leerplaatseplaatseplaatseplaatseplaatseplaatsen met 3 leer- met 4 leer- met 5 leer- met 6 leer- met 7 leer- beschikbare met met met een leerplaats leerplaat- minimaal 1 minimaal 1 leerling sen 3 leerling bol leerling bbl Bloembranche en groene detailhandel Dierverzorging Groene ruimte Groothandel en veiling Plantenteelt Loonwerk Milieu en ruimte Niet agrarisch Paardenhouderij en -sport Veehouderij Voedingsindustrie Totaal aantal leerbedrijven/ leerplaatsen Totaal aantal leerbedrijven ) Het aantal bedrijven dat voor 1 of meerdere sectoren als leerbedrijf is geregistreerd bij Aequor. 2) Het netto aantal leerbedrijven dat is geregistreerd bij Aequor. 3) Berekend tot en met 7 leerplaatsen. Van de leerbedrijven heeft 7% meer dan 7 leerplaatsen, deze zijn niet meegenomen in het overzicht. Uit de cijfers in de tabel blijkt dat er in de sectoren waar Aequor verantwoordelijk voor is, ruim voldoende stage- en leerwerkplaatsen aanwezig is. Er is zelfs sprake van overcapaciteit. Dat onderstreept het nut van het al genoemde streven naar segmentering van de leerbedrijven. Het kwantitatieve overschot biedt alle ruimte om in te zetten op kwaliteit en daarmee een terugdringing van het aantal leerbedrijven. Uiteraard gebeurt dat wel met grote aandacht voor de regionale en sectorale nuances. Geïntegreerd jaardocument

13 5) Ontwikkelen kwaliteitsspiegel Een nieuwe kwaliteitsspiegel is één van de instrumenten die Aequor inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de BPV. Binnen de kwaliteitsspiegel staat het BPV-protocol centraal. In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe digitale 360-graden feedback instrument op basis van het BPV-protocol. Zowel het leerbedrijf zelf, de betrokken onderwijsinstelling als de leerling brengen daarbij in hoe zij de stageperiode of het leerwerktraject in het bedrijf hebben ervaren. De gegevens geven inzicht in de mate waarin alle partijen tevreden zijn over de samenwerking tussen leerling, bedrijf, school en kenniscentrum over de vorderingen in het leerproces. De aanpak onderstreept dat bedrijven, aoc s en Aequor samen verantwoordelijk zijn om te komen tot de optimale leerplaats voor studenten. Concreet werden in 2012 proeven gedaan met een webtoepassing, waaraan locaties van de aoc s Nordwin College, Prinsentuin College, Helicon Opleidingen, AOC Terra en Wellant College hebben meegedaan. Via het internet vullen de praktijkopleider van het leerbedrijf, de docent van het aoc en de leerling ieder hun vragenlijst in. In totaal zijn in deze proefperiode ongeveer 500 Kwaliteitsspiegels afgenomen. Daarvoor is een webportaal ontwikkeld waar de spiegel ingevuld wordt. Met de kwaliteitsspiegel worden de verschillende rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden in het BPV-proces duidelijker gemaakt. Het is ontvangen als een gedegen instrument dat inzicht geeft in de verbeterpunten binnen de BPV en het draagt daarmee fundamenteel bij aan de kwaliteitsverbetering van het mbo. De nieuwe Kwaliteitsspiegel wordt in 2013 verder uitgerold, onder meer door een nog grotere landelijke pilot. Het grootste aandachtspunt is te waarborgen dat alle partijen daadwerkelijk responderen op de digitale uitnodiging tot evaluatie. 6) Arbeidsmarktinformatie Aequor legt door middel van haar verfijnde regionale netwerk verbinding tussen de actuele arbeidsmarktsituatie en de mogelijkheden die deze biedt voor stages en leer-werkplekken. Per kwalificatie en regio berekent Aequor indicatoren met betrekking tot arbeidsmarktperspectief en de kans op stage. Deze indicatoren publiceert het SBB op landelijk niveau voor alle sectoren middels de SBB Barometer en op 7) Erkenningsreglement In 2012 heeft Aequor samen met andere kenniscentra een gezamenlijk actieplan BPV opgesteld, met daarin een beschrijving van gezamenlijke normen en prestaties binnen de BPV. Dit plan bevat beschrijvingen van vrijwel alle processen rondom erkennen en praktijkleren. In 2013 wordt bekeken in hoeverre dit actieplan door alle kenniscentra kan worden uitgevoerd. Een nieuw erkenningsreglement is één van de elementen in dit actieplan. Eind 2011 besloot het bestuur van Aequor al intermediaire organisaties niet meer te erkennen als leerbedrijf, omdat zij niet de praktijkbiedende organisaties zijn. In 2012 werkte Aequor aan een regeling voor deze intermediaire organisaties en daarmee aan een wijziging van het erkenningsreglement voor leerbedrijven. In 2013 vindt verdere uitvoering hiervan plaats. Geïntegreerd jaardocument

14 Al in 2010 werd besloten dat alle als leerbedrijf erkende hippische accommodaties per 1 januari 2013 moeten beschikken over het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilig Paardrijden (SVP). Aan het eind van 2012 bleken veel bedrijven niet aan deze eis te voldoen. Dat heeft tot gevolg gehad dat in totaal 200 bedrijven in de paardensector hun erkenning als leerbedrijf kwijtraakten, wegens het ontbreken van het veiligheidscertificaat. C. Wat vinden onze klanten ervan? Voor een exacte vaststelling van de waardering van ons werk door onze klanten, zijn metingen nodig die in 2012 nog zeer beperkt beschikbaar waren. Vanaf medio 2013 gaat Aequor op een structurele wijze de tevredenheid van de leerbedrijven meten ten aanzien van de dienstverlening door bedrijfsadviseurs. Dit maakt onderdeel uit van een algehele tevredenheidmeting waarover met het ministerie van EZ voor 2016 afspraken zijn gemaakt. Wel valt één en ander af te leiden uit de resultaten van de JOB-monitor, verricht door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. In deze JOB-monitor worden (oud)-studenten bevraagd naar hun ervaringen tijdens studie en BPV. Onder de geënquêteerden zijn ook mbo-studenten in sectoren die vallen onder het domein van Aequor, zowel in de beroeps opleidende leerweg (BOL) als de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Het valt op dat de (oud)studenten veel waardering hebben voor de inspanningen die worden geleverd in de leerbedrijven. Hieronder hun waarderingscijfers met name toegespitst op het verloop van de BPV, in een schaal van 1 tot 5: Tevredenheid BOL: Eenvoudig een stageplek vinden 3,6 Voldoende leren op de stageplek 4,2 Begeleiding door leerbedrijf 4,0 Contact met docent school en begeleider leerbedrijf 3,0 Stage algemeen: 3,8 Tevredenheid BBL: Eenvoudig een werkplek vinden 4,2 Voldoende leren op werkplek 4,3 Begeleiding op werkplek door leerbedrijf 4,1 Contact met leerbedrijf en school 3,8 Bespreking werkervaringen 3,8 Alle trainingen die Aequor heeft verzorgd in 2012 zijn uitgebreid geëvalueerd. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores weergegeven per training op de inhoud van de training en de tevredenheid over de desbetreffende trainer. Geïntegreerd jaardocument

15 Training Score training Score trainer Van vakdeskundige naar praktijkopleider 7,7 8,0 Van praktijkopleider naar coach 7,7 8,0 Van coach naar gericht coachen 8,0 8,6 Aanpakkers in de praktijk 7,2 7,9 Betrouwbaar beoordelen 6,9 7,4 De jeugd van tegenwoordig 7,3 7,8 Ondernemen met je leerling 7,1 7,6 Omgaan met leerling-medewerkers met ADHD, autisme of leerproblemen 7,7 8,0 Uit de evaluatie van het pilotproject Kwaliteitsspiegel, gehouden in 2012, valt op te maken dat zowel docenten van de aoc s, als praktijkopleiders van de bedrijven de nieuwe systematiek waarderen. Ze vinden de nieuwe Kwaliteitsspiegel een instrument dat hen meer inzicht en begrip verschaft voor de BPVtijd van een leerling én de rol van de school daarin. Uitkomsten van de kwaliteitspiegel geven concrete handvatten voor het verbeteren van de BPV. Prestatie Indicatoren BPV 2.1 t/m 2.13 Voldoende praktijkleerplaatsen Binnen haar domein kon Aequor in 2012 een beroep doen op bijna erkende leerbedrijven, met in totaal ruim leerplaatsen. De groene mbo-onderwijsinstellingen hadden bijna leerlingen, van wie op enig moment ongeveer een stageplaats nodig hebben. Niet alleen landelijk, maar ook regionaal en sectoraal is er een (te) ruimte voorraad aan praktijkleerplaatsen. Om gerichter de tijd en aandacht te kunnen geven aan leerbedrijven die structureel leerlingen begeleiden zal Aequor in de komende tijd het aantal leerplaatsen afbouwen. Aequor beheert het register van erkende leerbedrijven en maakt dat openbaar via en 2.2 Kwaliteit praktijkleerplaatsen Aequor werkt volgens een erkenningsreglement en verleent de erkenningen voor een periode van vier jaar. Het verbeteren van kwaliteit bij leerbedrijven wordt gestimuleerd met een programma van kosteloos te volgen trainingen. In 2012 verzorgde Aequor 92 verschillende trainingen en workshops. Deze trainingen en workshops werden door deelnemers bezocht. De inhoud van de trainingen werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5. Ook over de trainers die deze trainingen gaven waren de deelnemers dik tevreden, zij kregen een 7,9 als waardering. Uit cijfers van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs blijkt dat jongeren goede tot zeer goede waarderingscijfers geven voor de stages/leer-werktrajecten, zeker als het gaat om de begeleiding door leerbedrijven, de mate waarin er geleerd word en het kunnen vinden van een geschikte plek. De kwaliteit van de BPV wordt in kaart gebracht door het houden van Kwaliteitsspiegels. Daarbij reflecteren leerling, docent en praktijkopleider in een soort 360o feedbackvragenlijst op het verloop van de BPV. In 2012 werden in totaal 500 van deze Kwaliteitsspiegels afgenomen. Geïntegreerd jaardocument

16 3. Organisatie A. Onze doelen Waar Focus op Vakmanschap het landelijke thema is als het gaat om het verbeteren van het mboonderwijs in ons land, had het begrip Focus in 2012 een heel eigen betekenis binnen de organisatie van Aequor. Al in 2010 startte Aequor het actieprogramma Focus 2013, met als doel zich te concentreren op het zo goed en doelmatig mogelijk uitvoeren van de wettelijke basistaken: Kwalificeren Examineren Beroepspraktijkvorming In 2012 heeft Aequor als organisatie belangrijke en beslissende verbeteringen doorgevoerd die de doelen, geformuleerd in het actieprogramma Focus 2013, onder handbereik brengen. Het aanbrengen van verbeteringen leidde tot aanpassingen van werkwijzen bij Aequor. Daarover gaat dit hoofdstuk. B. Onze resultaten 1) Verbinder pur sang Aequor heeft zich in 2012 bij uitstek ingezet als facilitator van het ontwikkelproces voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Bedrijfsleven en onderwijs in staat stellen om evenredige invloed uit te oefenen op het proces en uiteindelijk te laten beslissen. Binnen de formele randvoorwaarden die vanuit SBB zijn gesteld zorgde Aequor ervoor dat bedrijfsleven en onderwijs met elkaar tot overeenstemming kwamen over de invulling van de nieuwe dossiers. Aequor zette volledig in op het verbinden en ondersteunen van de partijen in het proces dat leidde tot de nieuwe kwalificatiedossiers. Ontwikkelaars en professionals van Aequor organiseerden daarvoor vele bijeenkomsten, samen met vertegenwoordigers van bedrijven en het onderwijs. Zo hebben we samen kunnen formuleren wat de vraag is op het gebied van vaardigheden en competenties in de arbeidsmarkt en dat vertaald in kwalificatiedossiers. 2) Dichterbij in de regio Aequor heeft een sterke focus op het verbeteren van de beroepspraktijkvorming. Daarvoor is het samenspel binnen de kwalificatiedriehoek (bedrijven, onderwijs, Aequor) van groot belang. Daarom heeft Aequor in 2012 haar bedrijfsadviseurs nauwer met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samengebracht. Door het vormen van twaalf regionale clusters functioneert de kwalificatiedriehoek herkenbaarder dan ooit tevoren. Bedrijfsadviseurs hebben nu contactscholen en bedrijven waarmee ze nauw contact onderhouden. Partijen kennen elkaar daardoor beter: bedrijfsadviseurs zijn beter op de hoogte van regio-specifieke vraagstukken, hebben sneller oog voor eventuele knelpunten tussen scholen en bedrijven. Het gevolg: het proces van erkennen tot leerbedrijf verloopt sneller en beter; de match tussen leerling en stagebedrijf wordt beter. 3) Inrichten klantenservicecentrum Binnen Aequor is in 2012 een klantenservicecentrum ingericht om beter invulling te geven aan de algehele klantfocus van Aequor. Dit klantenservicecentrum is het 1e lijns aanspreekpunt voor onze klanten en neemt in die hoedanigheid taken over van de bedrijfsadviseurs. Dat zijn bijvoorbeeld taken op het gebied van her-erkennen na het regulier verlopen van een erkenning als leerbedrijf na de vaste termijn Geïntegreerd jaardocument

17 van vier jaar. Bedrijfsadviseurs kunnen daardoor substantieel meer tijd besteden aan kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat de bedrijfsadviseur zich meer kan richten op het contact met leerbedrijven en zo een betere bijdrage leveren aan de verbetering van de stagebegeleiding. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de permanente beschikbaarheid van alle up-to-date gegeven van het register van erkende leerbedrijven. Dat is het gevolg van de komst van het nieuwe CRM-pakket. Real time zijn alle gegevens beschikbaar en te raadplegen. Leerbedrijven kunnen met een eigen inlogcode hun eigen gegevens actueel houden. Zo draagt het inrichten van het klantenservicecentrum en de invoering van een nieuw systeem direct bij aan verbeteren van het proces van erkennen en de BPV. 4) Ontwikkeling medewerkers In 2012 heeft Aequor fors geïnvesteerd in persoonlijke- en teamontwikkeling om daarmee vorm te geven aan de gewenste koers van Aequor. Tijdens speciaal belegde team- en expertisedagen hebben de medewerkers zich gericht op hun eigen professionaliteit. Aandacht was er ook voor het ontwikkelen en gestalte geven van de binnen Aequor gedefinieerde kernwaarden: resultaatgericht, professioneel, verbindend, ontwikkelingsgericht. Naast de 8 dagen per persoon die geïnvesteerd zijn, besteedde Aequor 3% van de loonsom aan out of pocket kosten aan de ontwikkeling van haar eigen professionals. 5) Inzet scholingsconsulenten In 2012 waren er onder de vlag van Aequor 10 scholingsconsulenten actief in de verschillende groene sectoren. Scholingsconsulenten dragen in hoge mate bij aan het leven lang leren in de verschillende bedrijfstakken en worden ook door die betreffende bedrijfstakken gefinancierd. De werkzaamheden hebben veel raakvlakken met de dienstverlening die door de bedrijfsadviseurs van Aequor wordt uitgevoerd. Aequor werkte in 2012 met 122 medewerkers/109,4 fte (peildatum ) Unit Arbeidsmarkt en Kwalificatie Unit Erkennen en Praktijkleren Unit Bedrijfsvoering Staf (inclusief directie) Niet inzetbaar 19 (16,8 fte) 66 (61,5 fte) 22 (18,6 fte) 9 (8fte) 6 (4,5 fte) Gemiddelde leeftijd 46,19 jaar Instroom in Uitstroom in Ziekteverzuim ,48% Geïntegreerd jaardocument

18 C. Wat vinden onze klanten ervan? Het eigen kwaliteitsdenken werd in 2012 bevestigd door de tussentijdse ISO-audit. Aequor heeft het kwaliteitsmanagement vormgegeven aan de hand van de normering van ISO 9001:2008. Onderdeel van dit kwaliteitsdenken is een geformaliseerde klachtenprocedure. Aequor kreeg in 2012 ruim 60 officieel geregistreerde klachten binnen. Deze gingen voornamelijk over de kwaliteit van het leerbedrijf (ingediend door een leerling of ouder) of over het niet werken van het register van leerbedrijven net na de invoering van het CRM-pakket. Deze klachten zijn stuk voor stuk geregistreerd en behandeld in rechtstreeks contact met de indiener van de klacht. In 2013 worden alle klachten, maar ook signalen die klachten kunnen voorkomen, geregistreerd in het CRM-pakket. Daarmee borgt Aequor een structurele monitoring van aantallen, aard en opvolging om zo de klanttevredenheid verder te verbeteren. Als kenniscentrum wordt Aequor meer en meer erkend als een professionele partner die helpt verbindingen te leggen, expertise verstrekt en essentiële informatie aandraagt. De Toetsingskamer SBB ziet Aequor als koploper in de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiestructuur, bestuurders van de aoc s spreken hun waardering uit over de professionele werkhouding van de professionals van Aequor. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn enthousiast over de manier Aequor hen betrekt bij de kwalificatiedossiers. De arbeidsmarktinformatie van Aequor krijgt steeds meer aandacht en wordt als waardevol beschouwd: er komen steeds meer vragen om maatwerk. Al deze ontwikkelingen moeten leiden tot een tevredenheidscore die in 2016 uitkomt op een 4 gewogen op een 5-puntsschaal conform de afspraken met het ministerie van EZ. D. Toekomst De 120 medewerkers van Aequor hadden in 2012 hun focus volledig gelegd op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Daarom sloeg het regeerakkoord, dat eind oktober werd gepresenteerd en uitgaat van een bezuiniging van circa 80% op de kenniscentra, binnen onze organisatie in als een bom. Het voornemen om de wettelijke taken van de kenniscentra in de toekomst onder te brengen bij de SBB en de scholen was een grote schok voor onze organisatie. Die schok heeft zeker invloed gehad op het functioneren van individuele medewerkers en de organisatie als geheel. Aequor is blij dat in het begin van 2013 de nuance is teruggekeerd in de discussie over de rol van de kenniscentra. Geïntegreerd jaardocument

19 4. Financiën In onderstaand overzicht de ratiogetallen met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van Aequor in Geconsolideerd Aequor Ratio Solvabiliteit Eigen vermogen Voorzieningen , De solvabiliteit is gezond als deze een waarde heeft tussen de 0,2 en 0,6 Liquiditeit: Quick ratio Kortlopende vorderingen ,31 De liquiditeit is gezond als deze een waarde hoger dan 0,5 heeft. Rentabiliteit Resultaat uit gewone Totale baten uit De rentabiliteit is gezond als deze meerjarig een waarde heeft van nul ,08 Ede, juni 2013 Roel Schilt Voorzitter bestuur Aequor Koos Samsom Algemeen directeur Aequor Geïntegreerd jaardocument

20 Postbus 601, 6710 BP Ede T: (0318) F: (0318) E: I:

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Samen vakbekwaam opleiden

Samen vakbekwaam opleiden 2013 Samen vakbekwaam opleiden Een onderzoek ter verbetering van de effectiviteit van de beroepspraktijkvorming Heemstede, 07-05-2013 Master Professioneel Meesterschap Centrum voor nascholing Auteur: Opleiders:

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie