Geïntegreerd jaardocument 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument 2012"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur 3. Inhoudelijk proces 4. Contact met scholen C) Wat vinden onze klanten ervan? 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming 8 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Procesoptimalisatie 2. Segmenteren leerbedrijven 3. Trainingen 4. Betere match leerling/leerbedrijf 5. Ontwikkelen kwaliteitsspiegel 6. Arbeidsmarktinformatie 7. Erkenningsreglement C) Wat vinden onze klanten ervan? 3. Organisatie 16 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Verbinder pur sang 2. Dichterbij in de regio 3. Inrichten klantenservicecentrum 4. Ontwikkeling medewerkers 5. Inzet scholingsconsulenten C) Wat vinden onze klanten ervan? D) Toekomst 4. Financiën 19 Bijlage 1 Overzicht kwalificaties Bijlage 2 Jaarrekening Geïntegreerd jaardocument

3 Inleiding In het jaar 2012 schaakte Aequor op veel borden tegelijk. Dat heeft veel van de organisatie gevraagd, maar terugkijkend kunnen we constateren dat op vrijwel alle terreinen waar Aequor zich beweegt belangrijke kwaliteitsverbeteringen zijn bereikt. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). Dit proces wordt naar verwachting in 2013 voltooid zodat de nieuwe BKS in de loop van 2014 kan worden ingezet. Onder de verbindende regie van Aequor hebben alle inhoudelijk betrokken partijen in het netwerk van het groene domein op zeer betrokken wijze hun inbreng kunnen hebben. Alles hierover in hoofdstuk 1. Belangrijke resultaten zijn behaald bij het verbeteren van die factoren die samen bepalend zijn voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van leerlingen in het groene mbo-onderwijs. Ook de focus van Aequor ligt in die zin op vakmanschap, in lijn met het beleid van het ministerie van OC&W. Dat is ook te merken aan de feedback van onze klanten die een merkbare verandering en verbetering zien in de dienstverlening van Aequor. Meer hierover leest u in het tweede hoofdstuk. Een sleutelrol in de verbeteringsprocessen was weggelegd voor het nieuw geïntroduceerde Customer Relations Management pakket (CRM). Het systeem helpt leerlingen adequater hun leerbedrijf kiezen. Leerbedrijven kunnen op hun eigen profielpagina aangeven wat zij leerlingen te bieden hebben wat bijdraagt aan een betere match tussen leerling en leerbedrijf. Al met al wint de beroepspraktijkvorming hierdoor belangrijk aan kwaliteit. Werd in 2012 dit pakket met name toegepast op het proces van erkennen & praktijkleren, in 2013 gaat dit voor de overige bedrijfsprocessen van Aequor een ondersteunend instrument vormen om zo maximale klantfocus te realiseren. In het derde hoofdstuk laten we zien dat Aequor in het afgelopen jaar veel energie heeft gestoken in de ontwikkeling van mensen; zowel op persoonlijk niveau als op teamniveau. Daarnaast zijn we ook dichter op de huid van onze klanten gekropen door bijvoorbeeld de inrichting van clusters van bedrijfsadviseurs en ons klantenservicecentrum. Dit jaardocument laat zien dat Aequor, onder soms complexe omstandigheden, haar rol goed weet in te vullen met fraaie resultaten als gevolg. Die resultaten zijn bondig beschreven in de kaders met de prestatie-indicatoren; uitgebreide toelichting op die resultaten staat in de desbetreffende hoofdstukken. Geïntegreerd jaardocument

4 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers A. Onze doelen Het ontwikkelen en onderhouden van kwalificatiedossiers is één van de wettelijke taken van Aequor. Binnen de domeinen voedsel, natuur en leefomgeving zorgt Aequor voor toekomstbestendige kwalificatiedossiers die aansluiten bij de behoeftes uit het bedrijfsleven en toepasbaar zijn voor de mbo-instellingen. Uiteraard moeten de dossiers voldoen aan de wettelijke kaders. Zo moet er een onderbouwing zijn met betrekking tot de macro-doelmatigheid met behulp van arbeidsmarktinformatie. WEB Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen bij aan het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, gericht op de aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoeften daaraan, mede in het licht van de arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden, en mede gelet op van belang zijnde ontwikkelingen in internationaal verband. Vakmanschap Het jaar 2012 stond voor Aequor vooral in het teken van de vergaande aanpassing van de bestaande Competentiegerichte Kwalificatiestructuur (CKS) tot de zogeheten Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS). Deze verandering is het directe gevolg van het actieplan Focus op Vakmanschap dat de minister van onderwijs al in 2011 lanceerde. De minister wil hiermee het mbo-onderwijs op een hoger plan brengen. Met de verschuiving van Competentiegerichte naar Beroepsgerichte kwalificatie wil de minister vooral het accent leggen op het belang van het opnieuw ontwikkelen van vakmanschap en de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs onderstrepen. Een betere aansluiting van het onderwijs bij het bedrijfsleven vraagt om flexibele en brede kwalificatiedossiers. Een opzet die meer ruimte geeft om aan te sluiten bij de (toekomstige) arbeidsmarkt. De flexibilisering leidt er eveneens toe dat het aantal dossiers fors gaat verminderen. De oude CKS kende voor het groene domein 30 dossiers, de nieuwe BKS zal in aanvang 9 dossiers tellen. Geïntegreerd jaardocument

5 B. Onze resultaten In dit hoofdstuk beschrijft Aequor de resultaten met betrekking tot het onderhoud van de dossiers die vallen onder de Competentiegerichte Kwalificatiestructuur en de resultaten die betrekking hebben op de inrichting van de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur. 2.1 Competentiegerichte Kwalificatiestructuur In 2012 heeft de focus van Aequor vooral gelegen op het proces van ontwikkeling van de nieuwe Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur. Tegelijkertijd was er de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de bestaande (Competentiegerichte) kwalificatiestructuur. Vanuit het ministerie van Economische Zaken was erop aangedrongen om terughoudend te zijn met wijzigingen in de oude dossiers en die te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Dat is inderdaad gebeurd rond wettelijke beroepsvereisten in één dossier: dat van de productiedieren. Het dossier werd aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving omtrent het welzijn van vleeskuikens. 2.2 Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur Bij de start van het project Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur in 2012 is een stuurgroep ingericht, verantwoordelijk voor de bestuurlijke borging van het totale proces. Het bestuur van Aequor (twee leden) en de paritaire commissie (eveneens twee leden) deelden hierin die verantwoordelijkheid. Voordat de paritaire commissie van Aequor haar besluitvorming pleegt over de in te dienen nieuwe dossiers, hebben sectorcommissies een belangrijke bijdrage geleverd in het proces van afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs. Deze commissies werden op hun beurt inhoudelijk gevoed door expertgroepen, voor elk kwalificatiedossier één. Daarin waren leden uitgenodigd vanuit zowel het bedrijfsleven als het onderwijs op grond van hun expertise en ervaring in die sectoren, om de bruikbaarheid te toetsen. De samenstelling van de acht tot tien personen tellende expertgroepen vond plaats op basis van een evenredig aantal vertegenwoordigers uit zowel bedrijfsleven als het onderwijs Meelees-groepen De expertgroepen werden op hun beurt ook weer ondersteund: en wel door de zogeheten meeleesgroepen. De meeleesgroepen werden samengesteld op basis van een oproep met name in het onderwijsveld. In totaal hebben zo n 80 tot 100 personen actief meegelezen, verdeeld over de verschillende dossiers. De bedoeling hiervan was vooral te zorgen dat het onderwijsveld voldoende betrokken was bij dit proces. Door hen intensief bij het proces te betrekken, beoogde Aequor onder onderwijsvertegenwoordigers het draagvlak voor het uiteindelijke resultaat te vergroten. Immers: onderwijsmensen moeten straks met de nieuwe dossiers aan de slag en de vertaling maken naar concrete onderwijsprogramma s en examens Sociaal netwerk Als experiment zijn ook de sociale media ingezet. Op LinkedIn werd een discussiegroep aangemaakt waarin iedereen, die zich vanuit het beroepsonderwijs dan wel het bedrijfsleven betrokken voelde, kon meepraten, suggesties aanreiken en opmerkingen plaatsen. In totaal hebben ruim 250 betrokkenen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op die manier zijn er op dossierniveau reacties van buiten gehaald die anders niet gehoord zouden zijn en meegenomen in het ontwikkelproces. Geïntegreerd jaardocument

6 2.3 Inhoudelijk proces Bij het tot stand komen van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Aequor gebruik gemaakt van alle verzamelde expertise van alle deelnemers in het proces, bij elkaar tussen 300 en 400 deelnemers. Daarnaast zijn externe informatiebronnen gebruikt zoals beroepscompetentieprofielen, branche-informatie en zeker ook trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aequor verzamelt en categoriseert arbeidsmarktinformatie, zodat die bruikbaar wordt voor zowel bedrijfsleven als het onderwijs. De informatie is uiteraard ook aangewend bij het opstellen van de nieuwe dossiers. Aanvankelijk was voor de nieuwe BKS als ingangsdatum gepland 1 augustus Gaandeweg het proces is die ingangsdatum door het ministerie van OC&W gewijzigd naar 1 augustus Eind 2012 waren van de uiteindelijk negen beoogde kwalificatiedossiers er zeven opgeleverd en ingediend bij de Toetsingskamer van het SBB, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daarmee gingen de dossiers de vierde en laatste fase van het formele toetsingsproces in. De Toetsingskamer stelt vast of de nieuwe kwalificatiestructuur voldoet aan de voorwaarden van het nieuw ontwikkelde format van de Stichting SBB. In 2013 wordt dit toetsingsproces verder afgerond. Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld. 2.4 Contact met scholen Aequor wil de nieuwe dossiers warm overdragen naar de volgende schakel. Daarom is er volop contact tussen Aequor en de onderwijsinstellingen over de rol van de scholen in dit proces: het proefdraaien met de nieuwe dossiers en het ontwikkelen van concrete onderwijsprogramma s. Wat betekenen de nieuwe dossiers voor het onderwijsprogramma? Voor de organisatie van de school? En het aanbod aan lessen? Scholen willen hun programma s afstemmen op de regionale arbeidsmarkt en het regionale bedrijfsleven. Aequor helpt de onderwijsinstellingen met het formuleren van de antwoorden op hun vragen en zal dat in 2013 continueren. Begin 2013 is de situatie als volgt: Zeven dossiers zijn ingediend voor de praktijktest door de scholen; Twee dossiers moeten nog verder worden ontwikkeld; Alle dossiers worden op 1 december 2013 formeel opgeleverd. Geïntegreerd jaardocument

7 C. Van vinden onze klanten ervan? Wat vinden onze klanten van de rol die Aequor heeft uitgeoefend in het tot stand komen van de nieuwe kwalificatiedossiers? Om dat te toetsen heeft Aequor in het eerste kwartaal van 2013 een tevredenheidonderzoek gedaan onder de deelnemers en partijen die bij het proces betrokken waren. Dit waren op hoofdlijnen de resultaten (scores op een 5-puntsschaal): 30% respons (71 respondenten), waarvan 62% onderwijs, 35% bedrijfsleven en 3% overig. De tijdigheid van de informatievoorziening scoort een 3,3 en 79% vindt de inhoud van de informatie op juiste niveau. De professionaliteit van de sectormanagers wordt beoordeeld met een 3,41. De deskundigheid van de ontwikkelaars wordt beoordeeld met een 3,52. De wijze waarop Aequor deelnemers heeft betrokken wordt gewaardeerd met een 3,39. Mate van invloed uit kunnen oefenen: 3,41. De mate waarin er balans is ervaren tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt gewaardeerd met een 2,96. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om in 2013 de rol van Aequor in het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe kwalificatiedossiers verder te verbeteren. Prestatie Indicatoren CKS/BKS 1.1 t/m 1.1.5: Inhoud kwalificatiedossiers Kwalificatiedossiers van de bestaande CKS die werden aangepast, zijn met een positief advies van de Toetsingskamer van de SBB aan de minister gezonden. Daarmee voldoen deze dossiers aan de wettelijke eisen. Alle dossiers die in het kader van de BKS zijn aangeboden aan de Toetsingskamer van de SBB, voldeden aan de wettelijke eisen die aan kwalificatiedossiers worden gesteld. In totaal zeven van de negen nieuw ontwikkelde dossiers maken onderdeel uit van de praktijktest van het SBB. Daarmee hebben deze dossiers de eerste twee toetsmomenten (Toets A en Toets B) van het SBB doorstaan. De twee resterende dossiers volgen deze procesgang nog later in t/m 1.2.3: Proces, betrokken partijen, samenwerking kenniscentra. Tijdens het ontwikkelproces van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Aequor de volgende partijen inhoudelijk actief betrokken: Paritaire commissie, sectorcommissies, bedrijfseenheden, expertgroepen, vakinhoudelijke meelezers en extern geïnteresseerden via digitale nieuwe media. Als gevolg van deze aanpak zijn belanghebbenden, deskundigen en overige geïnteresseerden actief bij het proces betrokken geweest. Op plaatsen waar tijdens de vorming van nieuwe kwalificatiedossiers een overlap leek te ontstaan met het terrein van andere kenniscentra, volgde daarover intensief overleg. Alle nieuwe dossiers zijn vastgesteld door de paritaire commissie en het bestuur van Aequor. 1.3 Kwaliteitsborging De onderhoudsschema s van de dossiers zijn vastgelegd in de dossiers zelf. Geïntegreerd jaardocument

8 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming A. Onze doelen Naast het zorg dragen voor de kwalificatiedossiers is Aequor ook verantwoordelijk voor het erkennen van voldoende, kwalitatieve leerbedrijven en bevordering van de kwaliteit van de leerbedrijven. Op die plekken leren aankomend beroepsbeoefenaars immers in de praktijk via stages, beroepspraktijkvorming of leerwerkovereenkomsten. De kwaliteit van de totale BPV wordt gevormd door een reeks van factoren, die Aequor in het jaar 2012 heeft willen versterken. Het beoogd resultaat: een aanzienlijk verbeterde kwaliteit van de totale BPV in het groene mbo-onderwijs. WEB Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van de plaatsen waar de beroepspraktijkvorming wordt verzorgd. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven dragen zoveel mogelijk zorg voor de beschikbaarheid van een toereikend aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn voorts belast met een regelmatige beoordeling van die bedrijven en organisaties. De inspanningen die Aequor in 2012 pleegde ten behoeve van de kwaliteit van de BPV waren gericht op de volgende elementen: Procesoptimalisatie van erkennen en praktijkleren; Segmenteren leerbedrijven; Verzorgen en ontwikkelen van trainingen voor praktijkopleiders; Optimaliseren van match leerling/bedrijf; Verder ontwikkelen kwaliteitsspiegel; Gericht gebruik arbeidsmarktinformatie; Inrichten register van buitenlandse leerbedrijven; Ontwikkelen van beleid t.b.v. intermediaire organisaties. Het doel in 2012 was om op alle genoemde terreinen vooral samenhangende resultaten te boeken. Geïntegreerd jaardocument

9 B. Onze resultaten De inspanningen van 2012 hebben geleid tot concrete resultaten, variërend van het trainen van circa praktijkopleiders in het bedrijfsleven, tot het houden van pilots met een nieuw ontwikkelde kwaliteitsspiegel. In dit verslag stippen we de resultaten per element van het proces aan. Het is belangrijk op te merken dat het verbeteren van de afzonderlijke elementen geen doelen op zichzelf zijn, maar dat de kwaliteit van de BPV wordt bepaald door de samenhangende resultaten. 1) Procesoptimalisatie Het jaar 2012 stond voor een belangrijk deel in het teken van het optimaliseren van de processen rond Erkennen en Praktijkleren, als basis voor de BPV. Ondersteunend hieraan is een CRM-pakket in gebruik genomen dat tevens dient om de leerbedrijven te ontsluiten voor leerlingen. Leerbedrijven hebben hiermee ook toegang tot hun eigen gegevens. Zij kunnen bovendien via dit portaal online erkenningen en uitbreidingen van hun erkenning aanvragen, waarna een gericht bezoek van een bedrijfsadviseur volgt. Het nieuwe CRM-pakket draagt bij aan de kwaliteit van de BPV doordat relevante gegevens actueler en beter toegankelijk zijn, mede door een koppeling met DUO in Groningen. De getekende Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomsten (bpvo s) zijn gekoppeld aan de leerbedrijven waardoor er meer bekend is over de leerbedrijven. Leerbedrijven kunnen verder op hun eigen profielpagina aangeven wat zij leerlingen te bieden hebben wat bijdraagt aan een betere match tussen leerling en leerbedrijf. Niet alleen de Nederlandse leerbedrijven zijn geregistreerd in het CRM-pakket, maar ook de internationaal erkende leerbedrijven. Er heeft een forse opschoonactie plaats gevonden wat de kwaliteit van het internationale deel van het register ten goede komt. De invoering van het CRM-pakket ging aan het begin van het cursusjaar 2012/2013 overigens niet zonder problemen. Het was vervelend dat met name in de eerste vier tot zes weken van het studiejaar vooral de registerinformatie slecht vindbaar was als gevolg van aanloopproblemen. Daardoor ondervonden leerlingen en scholen moeilijkheden met het zoeken van stagebedrijven aan het begin van het schooljaar. Aequor heeft met succes veel energie gestoken in het oplossen van de problemen. Rond de herfstvakantie van 2012 waren de meeste problemen gelukkig opgelost. 2) Segmenteren leerbedrijven Om de kwaliteit van de BPV te verhogen, wil Aequor zoveel mogelijk een beroep doen op die leerbedrijven die structureel leerlingen begeleiden en bij die bedrijven investeren in de kwaliteit van begeleiding. Met behulp van het genoemde CRM-pakket krijgt Aequor hier zicht op. Aequor streeft naar een compact(er) register van leerbedrijven. Daarom heeft Aequor al eerder in 2011 een onderverdeling gemaakt in drie categorieën leerbedrijven: Preferente leerbedrijven Potentieel preferente leerbedrijven Geen preferente leerbedrijven De segmentering maakt het mogelijk om de meeste energie voor kwaliteitsverbetering te leggen in de eerste twee segmenten: de preferente en potentieel preferente leerbedrijven. Dat zijn de intensieve en structurele opleiders onder de leerbedrijven. Deze worden dan ook bij voorkeur ingezet. Aequor zet hier in op een actieve leerlingenmatch. Geïntegreerd jaardocument

10 Om te komen tot actuele segmentering gaat de bedrijfsadviseur van Aequor in gesprek met zowel het (georganiseerde) bedrijfsleven als met scholen in zijn of haar werkgebied. In overleg worden bedrijven in segmenten ondergebracht. De preferente en potentieel preferente leerbedrijven kunnen rekenen op een actieve benadering door Aequor, bijvoorbeeld met begeleiding van de kwaliteitsverbetering op het gebied van leerlingenbegeleiding. Met name in de groep geen preferente bedrijven, de incidentele opleiders, steekt Aequor minder energie. Ten aanzien van de erkenningen in deze categorie voert Aequor een ontmoedigingsbeleid. Bedrijven die worden uitgeschreven, blijven aanwezig in het archief en kunnen snel terugkeren in het register als dat nodig is. Het CRM-pakket draagt ook bij aan het versneld toegankelijk maken van nieuw erkende leerbedrijven. Vanaf september 2012, het moment dat het nieuwe CRM-pakket in gebruik werd gesteld, bedraagt de doorlooptijd de tijd die nodig is om te komen tot een erkenning vanaf het moment dat een bedrijf zich aanmeldt als kandidaat-leerbedrijf gemiddeld 28 dagen. Dit gemiddelde wordt fors negatief beïnvloed door de opstarttijd van het nieuwe systeem. In het laatste kwartaal van 2012 was 39 procent van de aanvragen binnen twee weken doorlopen. In 60 procent van de aanvragen duurde de procedure langer dan de norm van 10 dagen; in 34 procent van die gevallen ligt de oorzaak echter buiten de invloed van de bedrijfsadviseur. Metingen in de eerste periode van 2013 laten een aanzienlijke versnelling van het erkenningsproces zien. Doorlooptijd erkenningen september t/m december 2012 (Bron: Aequor, 2012) aantal bedrijven weken 3 weken 4 weken 5 weken meer dan 5 weken Erkenningen in 2012 in cijfers: Erkenningen en her-erkenningen: Beëindigde erkenningen: Beëindigd wegens ontbreken van het veiligheidscertificaat paardenhouderij: 200 Geïntegreerd jaardocument

11 3) Trainingen Met haar trainingen richt Aequor zich vanzelfsprekend op met name de preferente en potentieel preferente bedrijven, waar begeleiding van leerlingen in de BPV vaak al is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en waar medewerkers de gelegenheid krijgen om energie te steken in hun ontwikkeling als praktijkopleider. Aequor heeft voor hen een divers programma met kosteloos te volgen trainingen opgesteld, waarvan enthousiast gebruik wordt gemaakt. In 2012 verzorgde Aequor 92 trainingen en workshops voor extra vaardigheden in het begeleiden van leerlingen tijdens hun BPV. Deze trainingen en workshops werden door deelnemers bezocht. Aantal trainingen/workshops en deelnemers, 2012 (Bron: Aequor, 2012) Aantal deelnemers Aantal trainingen/workshops Van vakdeskundige naar praktijkopleider Van praktijkopleider naar coach Van coach naar gericht coachen Aanpakkers in de praktijk Betrouwbaar beoordelen Jeugd van tegenwoordig Ondernemen met je leerling Omgaan met leerling-medewerkers met ADHD, autisme of leerproblemen ) Betere match leerling/leerbedrijf Aequor streeft naar een maximale matching tussen leerling en leerbedrijf. In 2012 was die in ruim 80 procent van alle stages goed te noemen. In 2013 moet dit percentage verder omhoog. Nu nog hebben de meeste mis-matches te maken met leerlingen die stage lopen bij bedrijven die niet de juiste erkenning hebben passend bij de opleiding (crebo-nummer) of miscommunicatie over de leerdoelen tussen leerbedrijf en leerling. Intensief overleg met scholen is bij het verminderen van de mismatches van groot belang. Naast de persoonlijke inzet van bedrijfsadviseurs helpt het CRM-pakket het aantal mismatches terug te dringen. Leerbedrijven kunnen immers zelf hun bedrijfsinformatie actueel en aantrekkelijk maken voor de leerlingen die ze willen trekken. Behalve need to know is er nu ook plaats voor nice to know. Er is plaats voor algemene informatie over het bedrijf, de bedrijfscultuur, de locatie, werktijden en beschikbare praktijkopleider(s). Bovendien is er veel meer feitelijke studie-informatie voor de leerlingen beschikbaar. Geïntegreerd jaardocument

12 De gezamenlijke erkende leerbedrijven in het register van Aequor hadden in 2012 ruim leerplaatsen beschikbaar ten opzichte van ruim leerlingen in het groene mbo-onderwijs. Daarmee is er een breed aanbod om te kunnen voorzien in de vraag naar geschikte stageplekken waarbij het streven is een optimale match te realiseren. De onderstaande tabel biedt inzicht in de behoefte en het aanbod van stageplaatsen, per sector. Van de leerbedrijven had in 2012 bijna leerbedrijven 1 of meer leerlingen, dat betekent een bezettingsgraad op leerbedrijfniveau van 62%. Tabel: Overzicht leerplaatsen per sector versus leerlingen op stage, 31 december In bijlage 1 staat een overzicht van kwalificaties per sector Sector Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Bedrijven Bedrijven Bedrijven bedrijven met 1 met 2 leerplaatseplaatseplaatseplaatseplaatseplaatsen met 3 leer- met 4 leer- met 5 leer- met 6 leer- met 7 leer- beschikbare met met met een leerplaats leerplaat- minimaal 1 minimaal 1 leerling sen 3 leerling bol leerling bbl Bloembranche en groene detailhandel Dierverzorging Groene ruimte Groothandel en veiling Plantenteelt Loonwerk Milieu en ruimte Niet agrarisch Paardenhouderij en -sport Veehouderij Voedingsindustrie Totaal aantal leerbedrijven/ leerplaatsen Totaal aantal leerbedrijven ) Het aantal bedrijven dat voor 1 of meerdere sectoren als leerbedrijf is geregistreerd bij Aequor. 2) Het netto aantal leerbedrijven dat is geregistreerd bij Aequor. 3) Berekend tot en met 7 leerplaatsen. Van de leerbedrijven heeft 7% meer dan 7 leerplaatsen, deze zijn niet meegenomen in het overzicht. Uit de cijfers in de tabel blijkt dat er in de sectoren waar Aequor verantwoordelijk voor is, ruim voldoende stage- en leerwerkplaatsen aanwezig is. Er is zelfs sprake van overcapaciteit. Dat onderstreept het nut van het al genoemde streven naar segmentering van de leerbedrijven. Het kwantitatieve overschot biedt alle ruimte om in te zetten op kwaliteit en daarmee een terugdringing van het aantal leerbedrijven. Uiteraard gebeurt dat wel met grote aandacht voor de regionale en sectorale nuances. Geïntegreerd jaardocument

13 5) Ontwikkelen kwaliteitsspiegel Een nieuwe kwaliteitsspiegel is één van de instrumenten die Aequor inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de BPV. Binnen de kwaliteitsspiegel staat het BPV-protocol centraal. In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe digitale 360-graden feedback instrument op basis van het BPV-protocol. Zowel het leerbedrijf zelf, de betrokken onderwijsinstelling als de leerling brengen daarbij in hoe zij de stageperiode of het leerwerktraject in het bedrijf hebben ervaren. De gegevens geven inzicht in de mate waarin alle partijen tevreden zijn over de samenwerking tussen leerling, bedrijf, school en kenniscentrum over de vorderingen in het leerproces. De aanpak onderstreept dat bedrijven, aoc s en Aequor samen verantwoordelijk zijn om te komen tot de optimale leerplaats voor studenten. Concreet werden in 2012 proeven gedaan met een webtoepassing, waaraan locaties van de aoc s Nordwin College, Prinsentuin College, Helicon Opleidingen, AOC Terra en Wellant College hebben meegedaan. Via het internet vullen de praktijkopleider van het leerbedrijf, de docent van het aoc en de leerling ieder hun vragenlijst in. In totaal zijn in deze proefperiode ongeveer 500 Kwaliteitsspiegels afgenomen. Daarvoor is een webportaal ontwikkeld waar de spiegel ingevuld wordt. Met de kwaliteitsspiegel worden de verschillende rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden in het BPV-proces duidelijker gemaakt. Het is ontvangen als een gedegen instrument dat inzicht geeft in de verbeterpunten binnen de BPV en het draagt daarmee fundamenteel bij aan de kwaliteitsverbetering van het mbo. De nieuwe Kwaliteitsspiegel wordt in 2013 verder uitgerold, onder meer door een nog grotere landelijke pilot. Het grootste aandachtspunt is te waarborgen dat alle partijen daadwerkelijk responderen op de digitale uitnodiging tot evaluatie. 6) Arbeidsmarktinformatie Aequor legt door middel van haar verfijnde regionale netwerk verbinding tussen de actuele arbeidsmarktsituatie en de mogelijkheden die deze biedt voor stages en leer-werkplekken. Per kwalificatie en regio berekent Aequor indicatoren met betrekking tot arbeidsmarktperspectief en de kans op stage. Deze indicatoren publiceert het SBB op landelijk niveau voor alle sectoren middels de SBB Barometer en op 7) Erkenningsreglement In 2012 heeft Aequor samen met andere kenniscentra een gezamenlijk actieplan BPV opgesteld, met daarin een beschrijving van gezamenlijke normen en prestaties binnen de BPV. Dit plan bevat beschrijvingen van vrijwel alle processen rondom erkennen en praktijkleren. In 2013 wordt bekeken in hoeverre dit actieplan door alle kenniscentra kan worden uitgevoerd. Een nieuw erkenningsreglement is één van de elementen in dit actieplan. Eind 2011 besloot het bestuur van Aequor al intermediaire organisaties niet meer te erkennen als leerbedrijf, omdat zij niet de praktijkbiedende organisaties zijn. In 2012 werkte Aequor aan een regeling voor deze intermediaire organisaties en daarmee aan een wijziging van het erkenningsreglement voor leerbedrijven. In 2013 vindt verdere uitvoering hiervan plaats. Geïntegreerd jaardocument

14 Al in 2010 werd besloten dat alle als leerbedrijf erkende hippische accommodaties per 1 januari 2013 moeten beschikken over het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilig Paardrijden (SVP). Aan het eind van 2012 bleken veel bedrijven niet aan deze eis te voldoen. Dat heeft tot gevolg gehad dat in totaal 200 bedrijven in de paardensector hun erkenning als leerbedrijf kwijtraakten, wegens het ontbreken van het veiligheidscertificaat. C. Wat vinden onze klanten ervan? Voor een exacte vaststelling van de waardering van ons werk door onze klanten, zijn metingen nodig die in 2012 nog zeer beperkt beschikbaar waren. Vanaf medio 2013 gaat Aequor op een structurele wijze de tevredenheid van de leerbedrijven meten ten aanzien van de dienstverlening door bedrijfsadviseurs. Dit maakt onderdeel uit van een algehele tevredenheidmeting waarover met het ministerie van EZ voor 2016 afspraken zijn gemaakt. Wel valt één en ander af te leiden uit de resultaten van de JOB-monitor, verricht door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. In deze JOB-monitor worden (oud)-studenten bevraagd naar hun ervaringen tijdens studie en BPV. Onder de geënquêteerden zijn ook mbo-studenten in sectoren die vallen onder het domein van Aequor, zowel in de beroeps opleidende leerweg (BOL) als de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Het valt op dat de (oud)studenten veel waardering hebben voor de inspanningen die worden geleverd in de leerbedrijven. Hieronder hun waarderingscijfers met name toegespitst op het verloop van de BPV, in een schaal van 1 tot 5: Tevredenheid BOL: Eenvoudig een stageplek vinden 3,6 Voldoende leren op de stageplek 4,2 Begeleiding door leerbedrijf 4,0 Contact met docent school en begeleider leerbedrijf 3,0 Stage algemeen: 3,8 Tevredenheid BBL: Eenvoudig een werkplek vinden 4,2 Voldoende leren op werkplek 4,3 Begeleiding op werkplek door leerbedrijf 4,1 Contact met leerbedrijf en school 3,8 Bespreking werkervaringen 3,8 Alle trainingen die Aequor heeft verzorgd in 2012 zijn uitgebreid geëvalueerd. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores weergegeven per training op de inhoud van de training en de tevredenheid over de desbetreffende trainer. Geïntegreerd jaardocument

15 Training Score training Score trainer Van vakdeskundige naar praktijkopleider 7,7 8,0 Van praktijkopleider naar coach 7,7 8,0 Van coach naar gericht coachen 8,0 8,6 Aanpakkers in de praktijk 7,2 7,9 Betrouwbaar beoordelen 6,9 7,4 De jeugd van tegenwoordig 7,3 7,8 Ondernemen met je leerling 7,1 7,6 Omgaan met leerling-medewerkers met ADHD, autisme of leerproblemen 7,7 8,0 Uit de evaluatie van het pilotproject Kwaliteitsspiegel, gehouden in 2012, valt op te maken dat zowel docenten van de aoc s, als praktijkopleiders van de bedrijven de nieuwe systematiek waarderen. Ze vinden de nieuwe Kwaliteitsspiegel een instrument dat hen meer inzicht en begrip verschaft voor de BPVtijd van een leerling én de rol van de school daarin. Uitkomsten van de kwaliteitspiegel geven concrete handvatten voor het verbeteren van de BPV. Prestatie Indicatoren BPV 2.1 t/m 2.13 Voldoende praktijkleerplaatsen Binnen haar domein kon Aequor in 2012 een beroep doen op bijna erkende leerbedrijven, met in totaal ruim leerplaatsen. De groene mbo-onderwijsinstellingen hadden bijna leerlingen, van wie op enig moment ongeveer een stageplaats nodig hebben. Niet alleen landelijk, maar ook regionaal en sectoraal is er een (te) ruimte voorraad aan praktijkleerplaatsen. Om gerichter de tijd en aandacht te kunnen geven aan leerbedrijven die structureel leerlingen begeleiden zal Aequor in de komende tijd het aantal leerplaatsen afbouwen. Aequor beheert het register van erkende leerbedrijven en maakt dat openbaar via en 2.2 Kwaliteit praktijkleerplaatsen Aequor werkt volgens een erkenningsreglement en verleent de erkenningen voor een periode van vier jaar. Het verbeteren van kwaliteit bij leerbedrijven wordt gestimuleerd met een programma van kosteloos te volgen trainingen. In 2012 verzorgde Aequor 92 verschillende trainingen en workshops. Deze trainingen en workshops werden door deelnemers bezocht. De inhoud van de trainingen werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5. Ook over de trainers die deze trainingen gaven waren de deelnemers dik tevreden, zij kregen een 7,9 als waardering. Uit cijfers van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs blijkt dat jongeren goede tot zeer goede waarderingscijfers geven voor de stages/leer-werktrajecten, zeker als het gaat om de begeleiding door leerbedrijven, de mate waarin er geleerd word en het kunnen vinden van een geschikte plek. De kwaliteit van de BPV wordt in kaart gebracht door het houden van Kwaliteitsspiegels. Daarbij reflecteren leerling, docent en praktijkopleider in een soort 360o feedbackvragenlijst op het verloop van de BPV. In 2012 werden in totaal 500 van deze Kwaliteitsspiegels afgenomen. Geïntegreerd jaardocument

16 3. Organisatie A. Onze doelen Waar Focus op Vakmanschap het landelijke thema is als het gaat om het verbeteren van het mboonderwijs in ons land, had het begrip Focus in 2012 een heel eigen betekenis binnen de organisatie van Aequor. Al in 2010 startte Aequor het actieprogramma Focus 2013, met als doel zich te concentreren op het zo goed en doelmatig mogelijk uitvoeren van de wettelijke basistaken: Kwalificeren Examineren Beroepspraktijkvorming In 2012 heeft Aequor als organisatie belangrijke en beslissende verbeteringen doorgevoerd die de doelen, geformuleerd in het actieprogramma Focus 2013, onder handbereik brengen. Het aanbrengen van verbeteringen leidde tot aanpassingen van werkwijzen bij Aequor. Daarover gaat dit hoofdstuk. B. Onze resultaten 1) Verbinder pur sang Aequor heeft zich in 2012 bij uitstek ingezet als facilitator van het ontwikkelproces voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Bedrijfsleven en onderwijs in staat stellen om evenredige invloed uit te oefenen op het proces en uiteindelijk te laten beslissen. Binnen de formele randvoorwaarden die vanuit SBB zijn gesteld zorgde Aequor ervoor dat bedrijfsleven en onderwijs met elkaar tot overeenstemming kwamen over de invulling van de nieuwe dossiers. Aequor zette volledig in op het verbinden en ondersteunen van de partijen in het proces dat leidde tot de nieuwe kwalificatiedossiers. Ontwikkelaars en professionals van Aequor organiseerden daarvoor vele bijeenkomsten, samen met vertegenwoordigers van bedrijven en het onderwijs. Zo hebben we samen kunnen formuleren wat de vraag is op het gebied van vaardigheden en competenties in de arbeidsmarkt en dat vertaald in kwalificatiedossiers. 2) Dichterbij in de regio Aequor heeft een sterke focus op het verbeteren van de beroepspraktijkvorming. Daarvoor is het samenspel binnen de kwalificatiedriehoek (bedrijven, onderwijs, Aequor) van groot belang. Daarom heeft Aequor in 2012 haar bedrijfsadviseurs nauwer met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samengebracht. Door het vormen van twaalf regionale clusters functioneert de kwalificatiedriehoek herkenbaarder dan ooit tevoren. Bedrijfsadviseurs hebben nu contactscholen en bedrijven waarmee ze nauw contact onderhouden. Partijen kennen elkaar daardoor beter: bedrijfsadviseurs zijn beter op de hoogte van regio-specifieke vraagstukken, hebben sneller oog voor eventuele knelpunten tussen scholen en bedrijven. Het gevolg: het proces van erkennen tot leerbedrijf verloopt sneller en beter; de match tussen leerling en stagebedrijf wordt beter. 3) Inrichten klantenservicecentrum Binnen Aequor is in 2012 een klantenservicecentrum ingericht om beter invulling te geven aan de algehele klantfocus van Aequor. Dit klantenservicecentrum is het 1e lijns aanspreekpunt voor onze klanten en neemt in die hoedanigheid taken over van de bedrijfsadviseurs. Dat zijn bijvoorbeeld taken op het gebied van her-erkennen na het regulier verlopen van een erkenning als leerbedrijf na de vaste termijn Geïntegreerd jaardocument

17 van vier jaar. Bedrijfsadviseurs kunnen daardoor substantieel meer tijd besteden aan kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat de bedrijfsadviseur zich meer kan richten op het contact met leerbedrijven en zo een betere bijdrage leveren aan de verbetering van de stagebegeleiding. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de permanente beschikbaarheid van alle up-to-date gegeven van het register van erkende leerbedrijven. Dat is het gevolg van de komst van het nieuwe CRM-pakket. Real time zijn alle gegevens beschikbaar en te raadplegen. Leerbedrijven kunnen met een eigen inlogcode hun eigen gegevens actueel houden. Zo draagt het inrichten van het klantenservicecentrum en de invoering van een nieuw systeem direct bij aan verbeteren van het proces van erkennen en de BPV. 4) Ontwikkeling medewerkers In 2012 heeft Aequor fors geïnvesteerd in persoonlijke- en teamontwikkeling om daarmee vorm te geven aan de gewenste koers van Aequor. Tijdens speciaal belegde team- en expertisedagen hebben de medewerkers zich gericht op hun eigen professionaliteit. Aandacht was er ook voor het ontwikkelen en gestalte geven van de binnen Aequor gedefinieerde kernwaarden: resultaatgericht, professioneel, verbindend, ontwikkelingsgericht. Naast de 8 dagen per persoon die geïnvesteerd zijn, besteedde Aequor 3% van de loonsom aan out of pocket kosten aan de ontwikkeling van haar eigen professionals. 5) Inzet scholingsconsulenten In 2012 waren er onder de vlag van Aequor 10 scholingsconsulenten actief in de verschillende groene sectoren. Scholingsconsulenten dragen in hoge mate bij aan het leven lang leren in de verschillende bedrijfstakken en worden ook door die betreffende bedrijfstakken gefinancierd. De werkzaamheden hebben veel raakvlakken met de dienstverlening die door de bedrijfsadviseurs van Aequor wordt uitgevoerd. Aequor werkte in 2012 met 122 medewerkers/109,4 fte (peildatum ) Unit Arbeidsmarkt en Kwalificatie Unit Erkennen en Praktijkleren Unit Bedrijfsvoering Staf (inclusief directie) Niet inzetbaar 19 (16,8 fte) 66 (61,5 fte) 22 (18,6 fte) 9 (8fte) 6 (4,5 fte) Gemiddelde leeftijd 46,19 jaar Instroom in Uitstroom in Ziekteverzuim ,48% Geïntegreerd jaardocument

18 C. Wat vinden onze klanten ervan? Het eigen kwaliteitsdenken werd in 2012 bevestigd door de tussentijdse ISO-audit. Aequor heeft het kwaliteitsmanagement vormgegeven aan de hand van de normering van ISO 9001:2008. Onderdeel van dit kwaliteitsdenken is een geformaliseerde klachtenprocedure. Aequor kreeg in 2012 ruim 60 officieel geregistreerde klachten binnen. Deze gingen voornamelijk over de kwaliteit van het leerbedrijf (ingediend door een leerling of ouder) of over het niet werken van het register van leerbedrijven net na de invoering van het CRM-pakket. Deze klachten zijn stuk voor stuk geregistreerd en behandeld in rechtstreeks contact met de indiener van de klacht. In 2013 worden alle klachten, maar ook signalen die klachten kunnen voorkomen, geregistreerd in het CRM-pakket. Daarmee borgt Aequor een structurele monitoring van aantallen, aard en opvolging om zo de klanttevredenheid verder te verbeteren. Als kenniscentrum wordt Aequor meer en meer erkend als een professionele partner die helpt verbindingen te leggen, expertise verstrekt en essentiële informatie aandraagt. De Toetsingskamer SBB ziet Aequor als koploper in de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiestructuur, bestuurders van de aoc s spreken hun waardering uit over de professionele werkhouding van de professionals van Aequor. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn enthousiast over de manier Aequor hen betrekt bij de kwalificatiedossiers. De arbeidsmarktinformatie van Aequor krijgt steeds meer aandacht en wordt als waardevol beschouwd: er komen steeds meer vragen om maatwerk. Al deze ontwikkelingen moeten leiden tot een tevredenheidscore die in 2016 uitkomt op een 4 gewogen op een 5-puntsschaal conform de afspraken met het ministerie van EZ. D. Toekomst De 120 medewerkers van Aequor hadden in 2012 hun focus volledig gelegd op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Daarom sloeg het regeerakkoord, dat eind oktober werd gepresenteerd en uitgaat van een bezuiniging van circa 80% op de kenniscentra, binnen onze organisatie in als een bom. Het voornemen om de wettelijke taken van de kenniscentra in de toekomst onder te brengen bij de SBB en de scholen was een grote schok voor onze organisatie. Die schok heeft zeker invloed gehad op het functioneren van individuele medewerkers en de organisatie als geheel. Aequor is blij dat in het begin van 2013 de nuance is teruggekeerd in de discussie over de rol van de kenniscentra. Geïntegreerd jaardocument

19 4. Financiën In onderstaand overzicht de ratiogetallen met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van Aequor in Geconsolideerd Aequor Ratio Solvabiliteit Eigen vermogen Voorzieningen , De solvabiliteit is gezond als deze een waarde heeft tussen de 0,2 en 0,6 Liquiditeit: Quick ratio Kortlopende vorderingen ,31 De liquiditeit is gezond als deze een waarde hoger dan 0,5 heeft. Rentabiliteit Resultaat uit gewone Totale baten uit De rentabiliteit is gezond als deze meerjarig een waarde heeft van nul ,08 Ede, juni 2013 Roel Schilt Voorzitter bestuur Aequor Koos Samsom Algemeen directeur Aequor Geïntegreerd jaardocument

20 Postbus 601, 6710 BP Ede T: (0318) F: (0318) E: I:

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Jaarverslag 2 201 0 3 13

Jaarverslag 2 201 0 3 13 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg Advies BPV monitor Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor Zoetermeer, november 2012 mvb12-1443lvd/bes_alg Inhoudsopgave: 1. Achtergrond... 3 2. Advies SBB... 4 3. Stappenplan

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Inhoud Samenvatting... 2 Doel en achtergrond van het onderzoek... 3 Opzet en uitvoering... 3 Respondentengroep... 3 Opbouw vragenlijst... 4 Uitvoering

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv Over het inleveren van het verbeterplan BPV 1. Moet het verbeterplan bpv hard copy ingeleverd worden of digitaal? A: Het verbeterplan bpv moet uiterlijk op

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, januari 2012 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de student? niet /

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Postbus 7259 2701 AG ZOETERMEER Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Leergang bve 2015 Ad Woudenberg 08-09-2015 1 Programma Transitie SBB Sectorkamers Herziening kwalificatiestructuur 08-09-2015 2 Perspectief Tot 01-01-2012

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het betreft het volgende product, genoemd

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Dilemma s en uitdaging voor het borgen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) in het MBO

Dilemma s en uitdaging voor het borgen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) in het MBO Dilemma s en uitdaging voor het borgen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) in het MBO Verslag expertmeeting kwaliteitsborging bpv 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Sterke punten van de

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,

Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG De Bilt, 8 oktober 2008 Ons kenmerk: JZIJ/MWE/95217/2008 Doorkiesnummer: 030-221 98 90 Onderwerp: Domeinen in

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis BPV in de schijnwerkpers BPV-protocol Volgens Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW zijn

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie