Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven"

Transcriptie

1 Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, januari 2012

2 1. Inleiding Tevredenheid algemeen Aspecten die vooraf duidelijk waren De voorbereiding door het leerbedrijf Introductie en inwerken Het werk Tevredenheid over leerwerksituatie Beoordelen Discussie Literatuurverwijzing Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

3 1. Inleiding De kwaliteit van leren op de werkplek wordt door veel factoren beïnvloedt. Aan de kant van leerbedrijven valt bijvoorbeeld te denken aan de aard en inhoud van het werk, de manier waarop taken en rollen over de werknemers verdeeld zijn en de geldende waarden, normen en opvattingen. Aan de kant van de stagiairs spelen ook veel zaken een rol zoals voorkennis, de bereidheid om in het leren te investeren en het zelfvertrouwen waarmee zaken worden aanpakt. De feitelijke kwaliteit van het leren op de werkplek ontstaat doordat bedrijf en leerling met elkaar aan de slag gaan en elkaar beïnvloeden. Omdat het in de praktijk meestal niet mogelijk is om deze aspecten in kaart te brengen, maar ook omdat de in kaart gebrachte condities op zichzelf niets zeggen over de manier waarop de kwaliteit door de gebruikers wordt ervaren, is het gangbaar om tevredenheidsmetingen te gebruiken. Daarbij is de mate van tevredenheid een indicatie van de kwaliteit die geleverd wordt. Tegen deze achtergrond voert ECABO sinds enige tijd leerlingtevredenheidsmetingen uit. Daarbij is een opzet gekozen waarmee geborgd wordt dat de tevredenheidsmetingen met het bevorderen van de kwaliteit van afzonderlijke leerbedrijven verbonden is. De kern daarvan is dat adviseurs uit de buitendienst, op verzoek van de betreffende leerbedrijven, bij die leerbedrijven de tevredenheid van hun stagiairs in beeld brengen. Daarbij gaat het over de tevredenheid van die stagiairs over de prestaties van het leerbedrijf waar zij stage lopen of hebben gelopen. De resultaten daarvan worden in een rapportage op bedrijfsniveau weergegeven. De adviseurs versturen deze rapportages aan de betreffende leerbedrijven en bespreken in voorkomende gevallen met hen op welk aspecten verbeteringen nodig zijn. In deze rapportage zijn de resultaten van leerlingtevredenheids-metingen onder 67 leerbedrijven opgenomen. Daarbij waren 363 stagiairs betrokken waren. Echter, om teveel vertekening in de uitkomsten te voorkomen zijn in deze rapportage alleen de gegevens verwerkt van vragenlijsten die volledig zijn ingevuld (n = 222). Rob Swager Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

4 2. Tevredenheid algemeen. De gegevens van de leerlingtevredenheidsmetingen (figuur 1) laten zien dat ongeveer 90% van de stagiairs (zeer) tevreden was over aspecten als werving en selectie, introductie en inwerken, de begeleiding en de beoordeling. De stagiairs geven hun leerbedrijven gemiddeld bijna een 8,0. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met eerdere bevindingen (Algemene Rekenkamer, 2008; Wartenbergh - Cras et al., 2011) inzake de tevredenheid over de begeleiding van het leerbedrijf, maar liggen hoger dan bijvoorbeeld in de Job-Monitor 2007 (JOB, 2007) waarin de gerapporteerde tevredenheid over de begeleiding op de stageplaats op ongeveer 65% ligt. Figuur 1. Leerlingtevredenheid algemeen. Omdat de stagiairs aangeven overwegend (zeer) tevreden zijn met hun leerbedrijf, is de kans groot dat adviseurs vaak in situaties komen waarin de kwaliteit van het betreffende leerbedrijf op orde is en er weinig aanleiding is om kwaliteitsbevorderende activiteiten te ondernemen. Het is goed om het beeld van de algemene tevredenheid bij het lezen in gedachten te houden, omdat in het vervolg een sterker accent gelegd wordt bij wat er beter kan. Want figuur 1 laat ook zien dat bijna 15 % van de stagiairs niet of minder tevreden is met de manier waarop beoordelingen gegeven worden en ongeveer 10% van is (zeer)ontevreden over de manier waarop het bedrijf hun binnenkomst, de introductie en de begeleiding heeft geregeld. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

5 3. Aspecten die vooraf duidelijk waren. In het algemeen geldt dat de overstap van de school naar een leerbedrijf bij stagiairs onzekerheid met zich mee brengt. Die onzekerheid kan belemmerend werken op het leren. Daarom is het belangrijk dat bedrijven, zeker bij de start van stages, duidelijkheid geven over de vraag hoe een aantal zaken geregeld is. Dat helpt hen om vat te krijgen op de voor hen nieuwe omgeving. Dat draagt er potentieel toe bij dat zij met meer zekerheid aan de slag gaan. Figuur 2. Aspecten die vooraf duidelijk waren voor de stagiair. Hoewel het overgrote deel van de stagiairs aangeeft vooraf duidelijkheid te hebben gekregen over de aspecten die in figuur 2 worden genoemd, wordt ook inzichtelijk dat het bieden van duidelijkheid over belangrijke aspecten soms te wensen overlaat. Van de stagiairs geeft bijvoorbeeld 31,5% aan vooraf geen duidelijkheid te hebben gekregen over de vraag of er begeleidingsgesprekken gepland worden. Stagiairs van niveau 1 en 2 gaven iets vaker aan dat dit aspect voor hen duidelijk was (77,1%) dan bijvoorbeeld stagiairs uit leerjaar 3 en4 van niveau 4 opleidingen (64,2%). Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

6 Voor iets meer dan 24% van de stagiairs was vooraf niet duidelijk waarop beoordeeld werd. Dit percentage lag voor stagiairs van niveau 4 opleidingen iets hoger dan voor stagiairs uit niveau 1 en 2 opleidingen. Voor bijna 17% van de stagiairs was ook niet duidelijk of daarbij een beoordelingsformulier van de school gebruikt zou worden. Voor bijna 19% van de stagiairs was vooraf niet duidelijk door wie zij ingewerkt zouden worden. Ten slotte vindt iets meer dan 22% van de stagiairs dat de informatie die zij over het bedrijf hebben gekregen in hun visie niet klopte met de werkelijkheid. 4. De voorbereiding door het leerbedrijf. Het overgrote deel van de stagiairs is (zeer) tevreden over de voorbereiding door het leerbedrijf. Figuur 3 laat zien dat met name het sollicitatiegesprek het goed doet, er zijn maar weinig stagiairs ontevreden over. Het aandeel stagiairs dat echter minder tevreden is over de manier waarop hun binnenkomst in het bedrijf is geregeld is echter groter (8,6%). Een nog groter deel van hen, bijna 12%, geeft aan ontevreden te zijn over de informatie over de (stage-)werkzaamheden en 14,5% is ontevreden (een deel zelfs zeer ontevreden) over de afspraken die over leerdoelen en werkzaamheden worden gemaakt. Onderliggende cijfers laten zien dat het laatste punt het enige punt is waar stagi-airs van niveau 1 en 2 ontevreden over zijn, maar daarbij valt dan op dat van de 14,3% minder tevreden stagiars 5% aangeeft over dit punt zeer ontevreden te zijn. Iets meer dan 7% van de stagiairs geeft aan ontevreden te zijn over de mate waarin de leerbedrijven luisterden naar wat zij wilden leren. De onderliggende gegevens laten zien dat de ontevredenheid daarover bij stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen fors hoger ligt dan bij stagiairs van niveau 1 en 2 (resp.8,5% en 2,9%). Tegelijkertijd laat figuur 3 zien dat de mate waarin er geluisterd werd naar wat je wilde leren het enige aspect is waar het aantal zeer tevreden stagiairs groter is dan het aantal tevreden stagiairs. Bijna 56% van de stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen is over dit punt zeer tevreden. Kennelijk liggen de opvattingen binnen deze groep, op dit punt, dus het verst uit elkaar: de meerderheid (56%) is zeer tevreden en bijna 6% is zeer ontevreden over dit punt. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

7 Figuur 3. Tevredenheid over de voorbereiding door het leerbedrijf. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

8 5. Introductie en inwerken. Wat het onderdeel introductie en inwerken (figuur 4) betreft, valt op dat stagiairs met name te spreken zijn over de werkplek, de toegang tot het computernetwerk en de afspraken over werktijden. Op deze punten is het aantal zeer tevreden stagiairs groter dan het aantal tevreden stagiairs. De stagiairs zijn over de informatievoorziening over het leerbedrijf, de werkzaamheden, de huisregels en de manier waarop de introductie is geregeld echter vaker tevreden dan zeer tevreden. Iets meer dan 10% van de stagiairs is minder tevreden over de werkplek. Hoewel het om geringe percentages gaat geven stagiairs van niveau 1 en 2 en stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven iets vaker aan zeer ontevreden te zijn over de werkplek dan stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven het vaakst aan minder tevreden te zijn over de toegang tot het computernetwerk (13,6%). Dit percentage wijkt sterk af van wat stagiairs van niveau 1 en 2 (2,9%) en stagiairs van de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (6,6%) rapporteren en trekt daarmee het gemiddelde van de totale groep omhoog naar 8,5%. In de vorige paragraaf zagen we dat bijna 9% van de stagiairs ontevreden is over de manier waarop hun binnenkomst in het leerbedrijf was geregeld. Hier komt dat beeld in zekere zin terug: iets meer dan 6% van de stagiairs geeft aan minder tevreden te zijn over de manier waarop de introductie is geregeld. Figuur 4: Tevredenheid over introductie en inwerken. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

9 6. Het werk Het overgrote deel van de stagiairs geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de mate waarin zij werk kunnen doen dat bij de start van de stage is afgesproken, maar ook over het afwisselende en uitdagende karakter van het werk. Bijna 60% van de stagiairs uit de laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (n =106) geeft aan zeer tevreden te zijn over het uitdagende karakter van het werk. Dat percentage ligt hoger dan bij stagiairs van niveau 1 en 2 (48,6%, n = 35) en stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen (44,4%, n = 817) waarbij het percentage zeer tevreden stagiairs rond de 46% ligt. Figuur 5: Tevredenheid over het werk. De gegevens laten ook zien dat het aanbieden van afwisselend en uitdagend werk een aandachtspunt is omdat 18,5% van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen aangeeft (zeer) ontevreden te zijn met de mate van afwisseling in het werk. Voor stagiairs uit niveau 1 en 2 opleidingen en stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen ligt dat percentage lager (8,6% en 7,5%). Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

10 7. Tevredenheid over leerwerksituatie. De figuren 6 en 7 hebben betrekking op de tevredenheid over de leerwerksituatie. In dit geval zijn de figuren opgenomen die betrekking hebben op stagiairs uit de eerste twee en de laatste leerjaren van niveau 4 opleidingen omdat daarin interessante verschillen naar voren komen. Stagiairs uit de eerste twee leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen geven iets minder vaak aan zeer tevreden te zijn over de mate waarin naar hen geluisterd werd (38,3% versus 45,5%), de mate waarin besproken werd wat goed ging of beter kon (32,14% versus 49,1%) en de mate waarin het leerbedrijf de werkdruk aanpaste aan wat zij aankonden (27,2% versus 38,7%). In deze groep zitten ook de meeste stagiairs die (zeer) ontevreden zijn over de mate waarin de werkdruk werd aangepast, namelijk 17,3%, terwijl dat percentage bij stagiairs uit de hoogste leerjaren op 6,6% ligt. Omdat het percentage (zeer) ontevreden stagiairs bij niveau 1 en 2 nog hoger ligt (20%) lijkt het erop dat stagiairs in de loop van de jaren beter in staat zijn met de bestaande werkdruk om te gaan. Het lijkt erop dat stagiairs gedurende hun schoolloopbaan (en doordat zij een paar jaar ouder worden?) beter in staat zijn met de bestaande werkdruk om te gaan of dat de werkdruk anders ervaren wordt. Dat vertaalt zich kennelijk in minder ontevredenheid over de werkdruk. Ten slotte geeft een groter deel van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 aan (zeer) ontevreden te zijn over de mogelijkheden tot samenwerken (11,1%) vergeleken met stagiairs uit de hoogste leerjaren (5,6%). Ondanks deze verschillen geeft rond de 70% van beide groepen overigens aan zeer tevreden te zijn met de mate waarin zij zich in het team thuis voelen. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

11 Figuur 6: Tevredenheid over de leerwerksituatie, stagiairs niveau 3 en 4 eerste twee leerjaren. Fiiguur 7: Tevredenheid over leerwerksituatie, stagiairs niveau 3 en 4, laatste leerjaren. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

12 8. Beoordelen Hoewel stagiairs in het algemeen (zeer) tevreden zijn over de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt, de mogelijkheden om met werk te oefenen waarop ze beoordeeld worden en de mate waarin doelen echt gehaald worden, zijn ze het minst vaak zeer tevreden over de informatie die zij krijgen over de wijze waarop beoordeeld wordt. Uit de onderliggende gegevens komt naar voren dat er van niveau 1 en 2 stagiairs geen enkele stagiair aangaf zeer ontevreden te zijn met de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt, terwijl die percentages bij stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen op 9.0% ligt en bij stagiairs uit de hogere leerjaren op 6.0%. De gegevens laten ook zien dat het aantal stagiairs dat zeer tevreden is over de mogelijkheden om dát werk te oefenen wat ook beoordeeld wordt bij stagiairs van niveau 3 en 4, de hoogste leerjaren, iets hoger ligt (55,7%) dan bij stagiairs van niveau 1 en 2 (45,7%) en niveau 3 en 4 leerjaar 1 en 2 (39,5%) het geval is. Het lijkt er op dat stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau vier opleidingen (iets) betere mogelijkheden krijgen om werk te oefenen waarop beoordeeld wordt, maar het is ook mogelijk dat zij betere mogelijkheden zien en het werk daardoor iets positiever waarderen. De tevredenheid over de mate waarin doelen ook echt gehaald worden wisselt over de groepen iets. De percentages zeer tevreden stagiairs over de verschillende groepen zijn respectievelijk 57,1% voor stagiairs van niveau 1 en 2, 38,3% van stagiairs van niveua 3 en 4 de eerste leerjaren en en 52,8% voor de hoogste leerjaren. In het algemeen geldt echter dat meer dan 90% van de stagiairs (zeer) tevreden is over de mate waarin leerdoelen ook echt gehaald konden worden. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

13 9. Discussie. De in dit rapport samengevatte bevindingen laten hoge scores op de tevredenheid zien. Dat beeld past bij bevindingen die door anderen zijn gedaan. Dat de gerapporteerde tevredenheid in deze samenvatting hoger ligt dan bijvoorbeeld bij de JOB-monitor het geval was, kan te maken hebben met de omstandigheden waaronder leerlingtevredenheidsme-tingen worden uitgevoerd. In veel gevallen worden stagiairs op het eind van hun stage, maar dus wel op een moment waarop ze nog in het leerbedrijf zijn, door adviseurs van ECABO bevraagd. Het kan zijn dat stagiairs in dergelijke situaties meer geneigd zijn een positiever oordeel te geven dan wanneer ze volstrekt anoniem hun tevredenheid tot uitdrukking brengen. Aannemend dat dit het geval is, dan krijgen de scores op (zeer) ontevreden ook iets meer accent. Het is immers heel wat om in situaties waarin wellicht de neiging bestaat om iets positiever te scoren dan je feitelijk denkt toch aan te geven dat je over een bepaald aspect minder tevreden bent. De resultaten zijn gebaseerd op metingen in 67 leerbedrijven. De uitkomsten laten vaak zien dat stagiairs van één en hetzelfde bedrijf verschillen in tevredenheid laten zien. Dat onderstreept nog eens dat het bij kwaliteit vooral om subjectief ervaren kwaliteit gaat. Dezelfde omstandigheden kunnen verschillend worden ervaren. Het laat ook zien dat inzicht in de mate van tevredenheid een belangrijk startpunt is bij het bespreken en bevorderen van de kwaliteit van leerbedrijven. Door inzichtelijk te maken waarover stagiairs ontevreden zijn, krijgen we ook meer grip op die aspecten die aandacht behoeven én die er in de beleving van stagiairs toe doen. Voor een niet onaanzienlijk deel van de stagiairs is vooraf niet duidelijk door wie ze ingewerkt zullen worden, of er begeleidingsgesprekken gepland worden en waarop er beoordeeld wordt. Het spiegelbeeld van deze lagere tevredenheid is de wens om juist op die punten duidelijkheid te krijgen. Stagiairs laten ermee zien behoefte te hebben aan overzicht en structuur, aan houvast dat hun leerproces ondersteunt. In het algemeen is het van belang leerbedrijven erop te blijven wijzen hoe belangrijk structuur en overzicht voor stagiairs is, zeker bij de start van stages. Door ECABO te leveren diensten gericht op het ontwikkelen of versterken van begeleidingsstructuren of het ontwikkelen van beoordelingsformulieren voor de praktijk sluiten hierbij aan. In relatie tot de voorbereiding en de introductie lijkt het erop dat bedrijven voldoende aandacht aan sollicitatiegesprekken en de hardere condities op de werkplek (werkplek, toegang tot netwerk, afspraken over werktijden) besteden. Het lijkt er echter ook op dat er soms iets minder aandacht bestaat voor zachtere condities zoals het bieden van overzicht en structuur (vorige tekstblok), het maken van goede afspraken over (stage-)werkzaamheden en leerdoelen, de informatie die gegeven wordt over het leerbedrijf, de werkzaamheden en de huisregels en, ten slotte, de informatie over de wijze waarop beoordeeld wordt. Er lijkt, gelet op de mate van tevredenheid, soms minder aandacht te zijn voor de manier waarop de introductie is geregeld. Verder blijft oor hebben voor wat stagiairs willen leren een aandachtspunt. Positief is dat de mate waarin er geluisterd werd naar wat je wilde leren het enige aspect is waarvan bij stagiairs van niveau 3 en 4, de hoogste leerjaren - het aantal zeer tevreden stagiairs groter is dan het aantal tevreden stagiairs. Dat betekent dat begeleiders van deze stagiairs in de betreffende gevallen lijken open te staan voor de leervraag van hun stagiair. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

14 De gegevens laten ook zien dat het aanbieden van afwisselend werk vooral in relatie tot de andere groepen stagiairs een aandachtspunt blijft omdat iets meer dan 18% van de stagiairs uit de eerste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen over dit aspect minder tevreden is. In relatie tot beoordelen laten de resultaten zien dat het aantal stagiairs dat zeer tevreden is over de mogelijkheden om dát werk te oefenen wat ook beoordeeld wordt in de hogere leerjaren van niveau 3 en 4 iets hoger ligt dan in de lagere leerjaren en bij lagere kwalificatieniveaus het geval is. Het lijkt er op dat stagiairs met het toenemen van hun onderwijsjaren kennelijk betere mogelijkheden krijgen om werk te oefenen waarop beoordeeld wordt, maar het is ook mogelijk dat zij beter in staat zijn mogelijkheden te zien en daarom het werk iets positiever zijn gaan waarderen. Bij diverse vragen bestaan er opmerkelijke verschillen in tevredenheid tussen stagiairs van niveau 3 en 4 opleidingen uit de eerste leerjaren enerzijds en uit de laatste leerjaren anderzijds. De vragen waarop deze twee groepen grote verschillen laten zien zijn hieronder opgenomen. Niveau 3 en 4 Aspecten waarover stagiairs zeer tevreden waren Leerjaar 1 en 2 Leerjaar 3 en 4 het sollicitatie- of kennismakingsgesprek 39,5 50,9 er geluisterd werd naar wat jij wilde leren 40,7 55,7 afspraken over de (leer)doelen of werkzaamheden 28,4 41,5 uitdagend werk 44,4 58,5 besproken wat goed ging of beter kon 32,1 49,1 werkdruk aangepast aan wat jij aankon 27,2 38,7 werk oefenen waarop beoordeeld werd 39,5 55,7 doelen écht gehaald 38,3 52,8 Tabel 1. Aspecten waarover stagiairs zeer tevreden waren. Belangrijkste verschillen (bijna 10% verschil of meer) tussen stagiairs uit de eerste en laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Aspecten waarover stagiairs (zeer) ontevreden waren Niveau 3 en 4 Leerjaar 1 en 2 Leerjaar 3 en 4 informatie over de (stage) werkzaamheden 17,3 6,6 afwisselend werk doen 18,5 7,5 mogelijkheid tot samenwerken 11,1 5,6 werkdruk aangepast aan wat jij aankon 17,3 6,6 Tabel 2. Aspecten waarover stagiairs (zeer) ontevreden over waren. Belangrijkste verschillen tussen stagiairs uit de eerste en laatste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen. Opvallend is dat stagiairs uit de hoogste leerjaren van niveau 3 en 4 opleidingen op een aantal belangrijke aspecten vaker aangeven zeer tevreden te zijn vergeleken met stagiairs uit de eerste leerjaren. Bijna 60% van de stagiairs uit deze groep geeft aan zeer tevreden te zijn over het uitdagende karakter van het werk. Ook geven zij bijvoorbeeld vaker aan zeer tevreden te zijn over de mate waarin er Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

15 geluisterd werd naar wat zij wilden leren, de mogelijkheden om werk te oefenen waarop beoordeeld werd, de mate waarin besproken werd wat goed ging of beter kon, de mate waarin het leerbedrijf de werkdruk aanpaste aan wat zij aankonden en de mate waarin doelen werden behaald. Stagiairs uit de laatste leerjaren zijn geven ook minder vaak aan (zeer) ontevreden te zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om de mogelijkheden tot samenwerken, de informatie over stagewerkzaamheden, de mate waarin de werkdruk werd aangepast aan wat zij aankonden en het afwisselende karakter van het werk. De combinatie van gegevens wijst erop dat stagiairs tegen het einde van hun schoolloopbaan beter lijken te matchen met de omstandigheden in leerbedrijven dan in de eerste jaren van de opleiding het geval lijkt te zijn. Een en ander neemt overigens niet weg dat van beide groepen bijna 70% aangeeft zeer tevreden te zijn met de mate waarin zij zich in het team thuis voelen. Meer dan 91% van de stagiairs geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de mate waarin leerdoelen ook echt gehaald konden worden. Dat illustreert dat stages in hun beleving als doelgerichte onderwijsleeractiviteit voldoende aan de verwachtingen voldoet. Anders gezegd: het eindpunt van de stages lijkt op orde te zijn, maar de weg ernaar toe kent naast goed asfalt ook hier en daar wat kuilen en spoorvorming. 10. Literatuurverwijzing Algemene Rekenkamer. (2008). Beroepspraktijkvorming in het mbo. 's-gravenhage. JOB. (2007). Job-monitor Onderzoeksresultaten Odin 4. Amsterdam. Wartenbergh - Cras, F., de Ruijter, E., de Ruijter, J., Jacobs, J., & de Laat - van Amelsfoort, D. (2011). BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage. Nijmegen / Tilburg: ResearchNed / Arbeid Opleidingen Consult. Leerlingtevredenheid landelijk beeld. ECABO, januari

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de student? niet /

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella BS Gerardus Majella/ Lopik Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella Enige tijd geleden heeft onze school BS Gerardus Majella deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonte Mol deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197603 ouders

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog BS De Regenboog/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool Enige tijd geleden heeft onze school Ds Derksenschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Enige tijd geleden heeft onze school VS De Noorderkroon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv Over het inleveren van het verbeterplan BPV 1. Moet het verbeterplan bpv hard copy ingeleverd worden of digitaal? A: Het verbeterplan bpv moet uiterlijk op

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg Advies BPV monitor Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor Zoetermeer, november 2012 mvb12-1443lvd/bes_alg Inhoudsopgave: 1. Achtergrond... 3 2. Advies SBB... 4 3. Stappenplan

Nadere informatie

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias Enige tijd geleden heeft onze school BS Matthias deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 238938 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel BS Christoffel/ Gendringen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel Enige tijd geleden heeft onze school BS Christoffel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Enige tijd geleden heeft onze school BS Panningen-Noord deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bergse Zonnebloem deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool BS Anne Frankschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Anne Frankschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kinderarcke/ Rijnsaterwoude. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke

Samenvatting. BS De Kinderarcke/ Rijnsaterwoude. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kinderarcke deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 205054

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius BS Sint Liborius/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Liborius deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 199033 ouders

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector BS Reflector/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector Eerder dit jaar heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes BS Paus Joannes/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Paus Joannes Enige tijd geleden heeft onze school BS Paus Joannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart BS De Vaart/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart Enige tijd geleden heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis BPV in de schijnwerkpers BPV-protocol Volgens Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW zijn

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie