Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2 201 0 3 13"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie (Act) 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming 8 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie (Act) 3. Organisatie Financiën 15 Jaarverslag 2013, Aequor 2

3 Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag In dit jaarverslag krijgt u antwoord op de vraag hoe wij onze wettelijke taken zodanig borgen dat het beoogde resultaat van onze taken wordt bereikt. Om resultaten te bereiken stellen wij onszelf jaarlijks doelen. In 2013 lag de focus voor Aequor op - het verbeteren van onze dienstverlening; - het efficiënter uitvoeren van onze dienstverlening. In hoofdstuk 1 wordt u geïnformeerd over de nadere uitwerking van deze focus in doelen, en de resultaten hiervan voor de kwalificatiedossiers. De uitwerking van de doelen en resultaten ten behoeve van de beroepspraktijkvorming treft u aan in hoofdstuk 2. Omdat het uitvoeren van onze wettelijke taken niet mogelijk is zonder de mensen van Aequor leest u in hoofdstuk 3 iets over onze medewerkers, onze organisatie en de aanleiding voor onze focus in Tot slot is in hoofdstuk 4 de enkelvoudige balans van de Stichting Aequor opgenomen. Binnen Aequor is de Plan-Do-Check-Act cyclus verankerd in al onze activiteiten. Aan de hand van deze cyclus is ook het jaarverslag 2013 ingericht. Toekomst 2014 Naast terugblikken op 2013 willen we in deze inleiding ook summier de situatie van 2014 schetsen en op hoofdlijnen aangeven wat onze activiteiten zullen zijn. De wettelijke taken van Aequor, te weten Kwalificeren, Examineren, Beroepspraktijkvorming en Macrodoelmatigheid, gaan in 2015 over naar SBB en worden ondergebracht in de Sectorkamer Voedsel, Groen & Hospitality. De medewerkers die deze taken uitvoeren worden overgenomen door SBB. Er zal in de nieuwe organisatie niet voor iedereen meer werk zijn. In 2014 zal duidelijk worden voor hoeveel en voor welke functies er nog plek is. De focus voor 2014 is beschreven in het Jaarplan 2014 en zal liggen op Uitvoering van de wettelijke taken, Overdracht richting SBB met een strik erom, Goed is goed genoeg en Krachtenbundeling van private opdrachten. De directies, management en besturen van Aequor, SVO en Kenwerk zijn zich samen aan oriënteren op de inhoudelijke taken van de nieuwe sectorkamer in oprichting olv van SBB. Over de samenwerking omtrent de private activiteiten wordt onderzoek gedaan. Een eerste inventarisatie van private taken is gemaakt. De scenario s voor de toekomst worden met partijen besproken. Aequor stelt als goed werkgever alles in het werk om medewerkers zoveel mogelijk in de nieuwe organisatie te plaatsen c.q. te begeleiden van werk naar werk. Hiervoor is in 2014 een significant budget vrijgemaakt voor competentie ontwikkeling en arbeidsmarktoriëntatie. Medewerkers in dienst van de BV die private taken uitvoeren worden vooralsnog niet overgenomen door SBB, tenzij daarover later andere afspraken worden gemaakt. Maar dat is nu nog niet te voorzien. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de huisvesting. In 2014 zal worden bekeken wat de toekomst van het pand zal worden. Daarnaast leiden de ontwikkelingen ook tot een afwaardering van het pand die in de jaarrekening 2013 is verwerkt. Jaarverslag 2013, Aequor 3

4 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers Onze doelen (Plan) - Oplevering van de Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). - Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur. Onze resultaten (Do) Oplevering van de BKS De oplevering van de BKS is in aanleg een vastomlijnd proces waarbij diverse belanghebbenden zijn betrokken, verspreid over meerdere jaren en waarop Aequor niet altijd invloed heeft omdat beslissingen op een ander niveau worden genomen. In 2013 lag de focus op het verder ontwikkelen, afronden en formeel opleveren van de kwalificatiedossiers. De 11 kwalificatiedossiers zijn op 19 november 2013 op inhoud goedgekeurd door de Paritaire commissie. Externe partijen, waaronder de Toetsingskamer SBB hebben Aequor hiermee gecomplimenteerd. De opstelling van de dossiers is volgens een vast format gebeurd zodat de belangrijkste aspecten voor de toekomstig beroepsbeoefenaar worden geborgd. Bij de opstelling zijn diverse informatiebronnen gebruikt zoals beroepscompetentieprofielen, branche-informatie en trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De inhoud is bepaald door diverse inhoudsdeskundigen vanuit bedrijfsleven en onderwijs. Een grote uitdaging bij de totstandkoming en oplevering van de BKS was het invullen van de rol door Aequor als onafhankelijk regisseur en facilitator. Aangezien het bedrijfsleven minder georganiseerd is dan het onderwijs, was soms extra aandacht nodig om hun inbreng te borgen. In dit verband is een belangrijke rol weg gelegd voor de sectormanagers die contacten onderhouden met het georganiseerde bedrijfsleven. Toelichting BKS Aequor vindt het belangrijk dat scholen en bedrijven de BKS kunnen toepassen bij het inrichten van onderwijs en deze begrijpen bij het begeleiden van leerlingen op een leerbedrijf. Daarom bieden we hulp aan bij de invulling van de BKS. In 2013 hebben we 38 verzoeken ontvangen om een presentatie/ toelichting te geven op scholen en bedrijven. De meeste verzoeken ontvingen we in het eerste en vierde kwartaal Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur In 2013 zijn de bestuurlijke structuur en de onderstructuur conform plan gewijzigd. De komst van SBB vroeg om een gewijzigde rol van de Paritaire commissie, er kwamen Topsectoren en ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs behoefde vernieuwing. Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een toekomstvisie met betrekking tot de gewenste inrichting opgesteld. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen na diverse gesprekken met de achterban van onderwijs en bedrijfsleven. Aequor heeft dit proces gefaciliteerd. Medio 2013 zijn conform plan, de Jaarverslag 2013, Aequor 4

5 leden van 4 vaste Expertgroepen geworven en door het Bestuur van Aequor benoemd. De leden van deze Expertgroepen zijn geselecteerd op grond van vooraf opgestelde selectiecriteria en gelijkelijk afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Voor hun sector vertegenwoordigen zij de breedte daarvan en onderhouden daarvoor contact met hun netwerk. De Expertgroepen adviseren de Paritaire Commissie. De voorzitters en vicevoorzitters van deze Expertgroepen vormen de Paritaire Commissie. Deze is agendavormend en adviserend aan het Bestuur van Aequor. De Commissie is op 3 december 2013 in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd. Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Oplevering van de BKS Toelichting BKS De hulp bij de invulling van de BKS wordt door scholen en bedrijven goed gewaardeerd. Na afloop wordt aangegeven dat de informatie waardevol is en helpt bij het begrijpen van de BKS. Praktijktest Aequor heeft in het voorjaar van 2013 een implementatietoets uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de op dat moment in concept beschreven kwalificatiedossiers. Alle voorgestelde verbeteringen zijn besproken in expertgroepen en sectorcommissies. Complimenten vanuit de Paritaire commissie en de Toetsingskamer voor de snelheid en het commitment waarmee dossiers zijn opgeleverd. Besluitvorming over voorgestelde wijzigingen heeft plaatsgevonden in de sectorcommissie en in de Paritaire commissie. Richting de onderwijsinstellingen is in twee bijeenkomsten feedback gegeven op de ontvangen opmerkingen. Punt van zorg blijft de terugkoppeling naar individuele deelnemers aan de toets. Omdat via diverse kanalen input wordt opgehaald is het moeilijk om later te achterhalen hoe de individuele commentaren zijn gewogen en verwerkt. De input blijft onderdeel van een langdurig en omvangrijk proces, met veel betrokkenen. In het vervolg zullen wij er alert op zijn direct naar de inbrengers terug te koppelen. De directies van scholen en de leden van de commissies hebben wel een terugkoppeling ontvangen. Jaarverslag 2013, Aequor 5

6 Klanttevredenheidsonderzoek Dat een terugkoppeling zeer op prijs wordt gesteld blijkt in april tijdens het gehouden klanttevredenheidsonderzoek: een tussentijds onderzoek over het proces rondom de totstandkoming van de kwalificatiedossiers, de rol van Aequor en de betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven hierbij. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek (op 5 puntschaal) De tijdigheid van de informatievoorziening 2,96 3,3 De professionaliteit van de sectormanagers De deskundigheid van de ontwikkelaars 3,41 3,41 De wijze waarop Aequor deelnemers heeft betrokken 3,39 3,52 Mate van invloed uit kunnen oefenen De mate waarin er balans is ervaren tussen bedrijfsleven en onderwijs Het onderzoek is uitgezet onder 238 mensen (met een rol in de stuurgroep, Paritaire commissie, sectorcommissie, bedrijfseenheid, expertgroep of als meelezer). Met 71 reacties (respons van 30%) is Aequor zeer tevreden. In het onderzoek valt op dat direct betrokkenen graag vernemen wat er met hun reactie op een kwalificatiedossier is gedaan. Voorzitter en vicevoorzitter Paritaire commissie: de samenwerking met de mensen van Aequor verloopt heel plezierig.er wordt adequaat gewerkt Er heeft te weinig communicatie plaatsgevonden rondom het klanttevredenheidsonderzoek richting meelezers. De uitkomsten van het onderzoek zijn in 2013 gebruikt om het proces, de betrokkenheid van partijen en de rol van Aequor te verbeteren. De nieuwe structuur is daarbij behulpzaam. De Expertgroepen en de Paritaire Commissie worden ondersteund door een secretaris van Aequor die daarop alert is. Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur In het najaar van 2014 wordt geëvalueerd hoe het nieuw ingerichte proces rondom de Paritaire commissie en onderstructuur met vaste expertgroepen verloopt. Jaarverslag 2013, Aequor 6

7 Lessons learned? Reflectie (Act) Oplevering BKS In 2014 zet Aequor het goed opleveren van de BKS voort, vanuit commitment met onderwijs en bedrijfsleven, mede op basis van de resultaten uit de in 2013 gehouden implementatietoets. Eind 2013 is onder invloed van besluitvorming door de stichting SBB tot een tweede gebruikerstest besloten. Deze zal begin 2014 worden uitgevoerd. Ook gaan we door met hulp aanbieden bij de invulling van de BKS op scholen en bedrijven. Een Stuurgroep BKS met vertegenwoordiging vanuit het bestuur van Aequor en de Paritaire commissie volgt het gehele BKS proces. Om dit proces en de opvolging van alle voorgestelde verbeteringen aan de kwalificatiedossiers te bewaken worden regelmatig voortgangsrapportages opgeleverd aan de stuurgroep. Tijdens het kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie aan Aequor op 17 oktober 2013 werd geconstateerd dat deze voortgangsrapportages duidelijk bijdragen aan de borging van de pdca cyclus. Klanttevredenheidsonderzoek De verbeterpunten uit het onderzoek die in 2014 een vervolg krijgen: - communicatie met alle betrokkenen na elke raadpleging: op deze manier wil Aequor voorkomen dat betrokkenen niets meer vernemen van Aequor nadat zij een inhoudelijke reactie hebben gegeven; - uit het onderzoek is gebleken dat er onder sectormanagers een verschil in werkwijze, en daarmee tevredenheid bij betrokkenen, bestaat. In 2014 gaan de sectormanagers daarom hun best practices delen en synchroniseren. Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur Verbeterpunten uit de in 2014 te houden evaluatie van de nieuwe structuur worden gebruikt om de huidige werkwijze te optimaliseren. Jaarverslag 2013, Aequor 7

8 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming Onze doelen (Plan) - Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven. - Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV). Onze resultaten (Do) Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven Ten aanzien van het register zijn op 2 gebieden resultaten behaald: - reductie van het register; - actualiteit van het register. Aequor streeft naar een meer compact, actueel en evenwichtig register met leerbedrijven. Dat betekent enerzijds het aantal structurele opleiders vergroten, zodat leerbedrijven vaker en intensiever leerlingen opleiden, en anderzijds het aantal incidentele opleiders terugdringen. Een evenwicht tussen de vraag van scholen en het aanbod aan leerbedrijven in de regio is hierbij van belang. Samenwerking met het Klantenservicecentrum (KSC) Om een meer compact en actueel register te realiseren is samenwerking de succesfactor, zowel intern als extern. Naar aanleiding van een positieve pilot eind 2012, waarin enkele bedrijfsadviseurs werden ondersteund door een intern KSC, is vanaf begin 2013 deze capaciteit en ondersteuning geleidelijk aan uitgebreid. Eind 2013 werden bijna alle bedrijfsadviseurs in de uitvoering van hun wettelijke taak ondersteund. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor de bezoekfrequentie aan leerbedrijven, het aantal adviesgesprekken met de leerbedrijven en de doorlooptijd van aanvraag tot en met de erkenning van een leerbedrijf. Van de ruim leerbedrijven die Aequor in haar register heeft, is namelijk bijna de helft bezocht dit jaar (circa bedrijfsbezoeken). Een fulltime bedrijfsadviseur bezoekt dit jaar gemiddeld 6 leerbedrijven per week (in tegenstelling tot gemiddeld 4 leerbedrijven per week in 2012). De gemiddelde doorlooptijd is met 8,4 dagen aanzienlijk gedaald en verbeterd ten opzichte van vorig jaar (uiteraard vallen hier ook uitzonderingen onder die het geheel positief beïnvloeden). Samenwerking met scholen Ook met scholen groeit de samenwerking op BPV gebied waardoor de effectiviteit is verbeterd. Door het inrichten van structurele BPV overleggen, periodieke afstemmingsoverleggen, de ondersteuning door een BPV bureau, gezamenlijke bijeenkomsten in de regio en voorlichtingsbijeenkomsten zijn merkbare verbeteringen gerealiseerd in de BPV. Zowel procesmatig in de matching als ook inhoudelijk in de onderlinge afstemming. Reductie van het register Het register bestond begin 2013 uit zo n leerbedrijven. Doelstelling voor 2013 was een reductie van circa 10%. Het resultaat is uiteindelijk een reductie van 5,4% (1.375 leerbedrijven). In dit resultaat is Jaarverslag 2013, Aequor 8

9 rekening gehouden met het aantal uitschrijvingen van leerbedrijven uit het register en met het aantal nieuwe erkenningen van leerbedrijven. Het kritisch beoordelen van nieuwe instroom van leerbedrijven is in bijna alle clusters een aandachtspunt. Erkenningen in 2013 in cijfers: Nieuwe erkenningen: circa Beëindigde erkenningen: circa Actualiteit van het register Een 100% actueel register met 0% achterstand, dat is waar Aequor in 2013 op in heeft gezet door bedrijven waarvan de erkenning (bijna) verloopt te bezoeken en opnieuw te beoordelen. De voortgang van de actualiteit werd gemonitord door een dashboard en kwartaalrapportages. En met resultaat, want eind 2013 is de achterstand nagenoeg weggewerkt en is het register maar liefst 99,8% actueel. Ter vergelijking: begin 2013 was de actualiteit nog 95,5%. Een resultaat waar we trots op zijn. De uitdaging bij het actueel houden van het register is een eenduidig gebruik van Vitrum (CRM systeem) door alle bedrijfsadviseurs. Alleen dan zijn gegevens daadwerkelijk betrouwbaar. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Om verder te werken aan de kwaliteit van de BPV heeft Aequor in 2013, naast het vergroten van de bezoekfrequentie aan leerbedrijven, stevig ingezet op het organiseren en verzorgen van trainingen en workshops voor praktijkopleiders én op de inzet van de digitale kwaliteitsspiegel (een 3600 feedback instrument). Aantal trainingen/workshops en deelnemers in Aantal trainingen/ workshops Aantal deelnemers Van vakdeskundige naar praktijkopleider Van praktijkopleider naar coach Van coach naar gericht coachen Aanpakkers in de praktijk Betrouwbaar beoordelen Jeugd van tegenwoordig Ondernemen met je leerling Omgaan met leerlingmedewerkers met... Trainingen Aequor heeft een succesvol trainingsjaar achter de rug. Er zijn circa 1500 praktijkopleiders opgeleid. Dit betekent dat het vooraf gestelde doel van 1500 praktijkopleiders is behaald. De meeste trainingen vonden plaats in het eerste en vierde kwartaal. Jaarverslag 2013, Aequor 9

10 Kwaliteitsspiegel Ter verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming hebben 6 aoc s meegedaan aan de pilot digitale kwaliteitsspiegel, waarbij Aequor nauw samenwerkt met scholen. Ruim 600 leerlingen, ruim 200 praktijkopleiders en ongeveer 250 BPV docenten hebben de kwaliteitsspiegel ingevuld. De resultaten zijn in het laatste kwartaal van 2013 in een terugkoppelingsgesprek met de aoc s besproken. De bedrijfsadviseurs zijn in gesprek gegaan met de individuele praktijkopleiders over de resultaten. Intermediaire organisaties Op heeft het bestuur van Aequor besloten om intermediaire organisaties niet langer te erkennen als leerbedrijf, zodat alleen leerbedrijven waar de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk plaatsvindt worden opgenomen in het register van leerbedrijven. Dit heeft tot doel het zuiver houden van het register. De maatregel sluit tevens aan bij de lijn die de andere kenniscentra hebben ingezet en na gesprekken met de onderwijsinspectie. In de zomer van 2013 is het bestuursbesluit geëffectueerd. Van intermediaire organisaties die geen lopende beroepspraktijkvormingsovereenkomsten meer hadden is de erkenning ingetrokken. Met intermediaire organisaties die nog wel lopende trajecten hadden is afgesproken deze uit te faseren (lopende trajecten respecteren, maar geen nieuwe trajecten als leerbedrijf meer opstarten). Dit heeft ertoe geleid dat van circa 80 intermediaire organisaties de erkenning is ingetrokken. Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Om te achterhalen hoe onze klanten Aequor waarderen wordt via diverse kanalen input verkregen. Klanttevredenheidsonderzoek Sinds medio 2013 meet Aequor structureel de tevredenheid van de leerbedrijven ten aanzien van de dienstverlening door bedrijfsadviseurs. Hiermee wil Aequor het volgende bereiken: 1. Zicht krijgen op kwaliteit van de door bedrijfsadviseurs geboden dienstverlening om daarmee stuurinformatie te verzamelen en de dienstverlening te verbeteren. 2. Zicht krijgen op de mate waarin Aequor wordt gepresenteerd als hét Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Ondanks dat deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek op vrijwillige basis plaatsvindt neemt ongeveer 65% van de bedrijfsadviseurs (30) deel aan dit onderzoek. Dit betekent dat de behoefte om inzicht te krijgen in hoe de dienstverlening door de leerbedrijven wordt beleefd groot is. Aandachtspunt is de respons van de leerbedrijven, deze ligt lager dan verwacht. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Trainingen De ruim 1500 praktijkopleiders hebben de door Aequor georganiseerde en gegeven trainingen gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. De trainingen zijn goed bezocht en het enthousiasme was groot. De trainingen hebben een praktische inslag gericht op de dagelijkse begeleidingspraktijk van de praktijkopleiders. Handvatten voor begeleiding van leerlingen worden aangereikt en ervaringen worden uitgewisseld tussen de praktijkopleiders. Jaarverslag 2013, Aequor 10

11 Reacties deelnemers training: Interessant, duidelijk, interactief en motiverend. Creatieve training met leerzame ezelsbruggetjes. Kwaliteitsspiegel De kwaliteitsspiegel is succesvol ingezet op de zes deelnemende aoc s. Op de meeste scholen is het enthousiasme over de pilot zo groot dat er ook een vervolgtraject wordt ingezet, vaak ook met een uitbreiding van aantallen deelnemers. In 2014 wordt een totale deelname verwacht van circa 2000 leerlingen (in vergelijking met 2013: circa 600 leerlingen). Reactie uit kwaliteitsspiegel van praktijkopleider: ook de samenwerking met Aequor is prima, het contact ervaar ik als prettig. Intermediaire organisaties Bij een zestal intermediaire organisaties is commotie ontstaan over zowel het bestuursbesluit als de rechten die zij zich hebben toegeëigend voordat het bestuursbesluit over de intermediaire organisaties werd genomen. De intermediaire organisaties hebben bezwaar ingediend tegen de intrekking van hun erkenning als leerbedrijf en hebben tevens twee rechtszaken opgestart. Lessons learned? Reflectie (Act) Klanttevredenheidsonderzoek In de zomer van 2013 zijn we gestart met een permanent klanttevredenheidsonderzoek. Op vrijwillige basis hebben ruim de helft van de bedrijfsadviseurs hieraan meegedaan. Leerbedrijven kregen na een bezoek een enquête toegestuurd waarin ze gevraagd werden feedback te geven aan Aequor en de bedrijfsadviseur. De regie lag bij de bedrijfsadviseurs zelf, evenals de eventuele opvolg- of verbeteracties. In 2014 wordt bekeken hoe het klanttevredenheidsonderzoek ook op een meer structurele wijze kan worden ingezet, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven Reductie van het register De doelstelling voor 2013 was een reductie van 10% van het aantal leerbedrijven in het register. Deze doelstelling is met een reductie van 5,4% niet behaald en dat werd in de loop van het jaar al wel duidelijk. Om hierop te anticiperen is een projectopdracht reductie geformuleerd met als doel om gerichter te gaan werken aan het compacter maken van het register. Jaarverslag 2013, Aequor 11

12 De reductie heeft tot doel de structurele opleiders te behouden. Het draagt daarnaast bij aan een betere balans tussen vraag en aanbod van leerplaatsen en biedt de mogelijkheid om een beter relatiebeheer met leerbedrijven te realiseren. Op die manier is reductie tevens een eerste stap in het verder segmenteren van het register, waar Aequor in 2012 mee is gestart: meer doen met minder leerbedrijven. In 2014 worden in het kader van reductie een aantal acties ondernomen: - inzetten op het archiveren van inactieve leerbedrijven (circa leerbedrijven); - instroom van nieuwe bedrijven minimaliseren, door beter gebruik te maken van bestaande register; Hiermee wil Aequor eind 2014 een structurele reductiedoelstelling behalen. Actualiteit van het register Om de actualiteit van het register in stand te houden werken bedrijfsadviseurs waar mogelijk 3 maanden vooruit zodat er geen naderende achterstanden zijn. Door middel van dashboards in Vitrum worden eventuele achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en opgelost. Ter verbetering van registraties in Vitrum vindt structurele monitoring van de wijze van registratie plaats zodat eventuele bijstelling mogelijk is. Daardoor zijn gegevens in Vitrum en daarmee ook in het register leerbedrijven op internet betrouwbaar en actueel. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Trainingen De trainingen worden ook in 2014 voortgezet, met dezelfde ambitie. Ook in 2014 willen we 1500 praktijkopleiders trainen. Inhoudelijk wordt het trainingsaanbod niet verder doorontwikkeld. We maken nog wel een verbeterslag in de aanvraag- en planningsprocedure. Kwaliteitsspiegel In 2014 kiest Aequor ervoor om te blijven inzetten op het ondersteunen van kwaliteitsmonitoring en verbetering van de BPV middels de kwaliteitsspiegel. Vanwege het succes in 2013 wordt de intensieve samenwerking met de aoc s gecontinueerd. Om de response bij docenten te vergroten wordt de docentenvragenlijst vereenvoudigd en ontdaan van hinderlijke dubbelingen. Daarnaast maken we een verbeteringsslag in de terugkoppelingsgesprekken naar scholen en bedrijven door bedrijfsadviseurs verder te trainen op dit vlak. Intermediaire organisaties In beide rechtszaken rondom de intermediaire organisaties heeft de rechter Aequor grotendeels in het ongelijk gesteld. Op dit moment moet de rechter nog uitspraak doen of Aequor met invoering van een overgangstermijn van 6 maanden, de erkenning van de zes bezwaarmakers alsnog kan intrekken. Jaarverslag 2013, Aequor 12

13 3. Organisatie Het jaar 2013 stond voor Aequor op het gebied van organisatie in het teken van het Regeerakkoord van oktober Daarin wordt gesproken over een forse bezuiniging op alle kenniscentra en de intentie om onze wettelijke taken door andere partijen te laten uitvoeren. De praktische uitwerking van het Regeerakkoord werd in oktober 2013 bekend: opheffing van de bestaande kenniscentra en overdracht van de uitvoering van de wettelijke taken naar sectorkamers binnen een SBB nieuwe stijl. Gedurende deze aardverschuiving moesten de taken van alledag gewoon uitgevoerd worden. Deze spagaat is voor alle medewerkers binnen de organisatie voelbaar geweest, en heeft zijn sporen al nagelaten. Dit is te zien in de verhoogde uitstroom door vrijwillig vertrek van medewerkers in 2013, maar ook in besluiten genomen door het MT zoals het stopzetten van investeringen in ons CRM systeem en het stopzetten van het project om ICT netwerkbeheer te outsourcen. Dit heeft onze focus echter niet veranderd. Aequor staat Pal achter Vakmanschap. Onze wettelijke taken spelen een cruciale rol in de vorming van Vakmanschap. Aequor stelt zich dan ook ten doel ervoor te zorgen dat de wettelijke taken ook in de toekomst geborgd zullen worden. In de tweede helft van 2013 is daarom gewerkt aan een Jaarplan 2014 waarin een aantal uitgangspunten staan beschreven die richtlijnen geven hoe om te gaan met onze nieuwe context, en die een warme overdracht naar de nieuwe organisatie moeten borgen. Medewerkers Een belangrijk onderwerp binnen het beleid van Aequor is de ontwikkeling van medewerkers. Enerzijds om medewerkers te behouden en te inspireren. Anderzijds om medewerkers voor te bereiden op een mogelijke plek buiten Aequor. Aequor werkte in 2013 met 113 medewerkers/100,5 fte (peildatum ) Unit Arbeidsmarkt en Kwalificatie: Unit Erkennen en Praktijkleren: Unit Bedrijfsvoering: Staf (inclusief directie): Niet inzetbaar: 17 (15,4 fte) 52 (48,6 fte) 22 (18,4 fte) 8 (7 fte) 3 (2,4 fte) Gemiddelde leeftijd: 46,44 jaar Instroom in 2013: 10 Uitstroom in 2013: 19 Ziekteverzuim 2013: 3,7% Daarom is in 2013 extra ingezet op ontwikkeling van onze medewerkers voor nu en voor de toekomstige arbeidsmarkt. Hiervoor heeft Aequor in 2013 een budget van euro beschikbaar gesteld. De mogelijkheden die Aequor heeft aangeboden zijn volop omgezet in kansen door onze medewerkers. In totaal hebben 70 medewerkers in 2013 aan hun ontwikkeling gewerkt middels individuele of gezamenlijke trainingen en workshops. Ook in 2014 blijft ontwikkeling van medewerkers en de evaluatie hiervan een speerpunt. Jaarverslag 2013, Aequor 13

14 Kwaliteitsdenken De pdca-cyclus staat centraal bij alle activiteiten die Aequor, ten behoeve van haar wettelijke taken, onderneemt. In dat kader werd ook de huidige evaluatietool, ISO 9001:2008, geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de ISO certificering per oktober Redenen voor de beëindiging van de ISO certificering waren: de ISO certificering heeft geen publicitaire waarde meer; we ontvangen geen vragen om een ISO certificering van onze klanten; de externe auditoren toetsen alleen de ISO norm en mogen geen verbetervoorstellen meer doen (valt onder consultancy). De toegevoegde waarde van de externe audit valt hierdoor weg; constateringen door de externe auditoren zijn vaak al vooraf bekend in de organisatie. We weten dus eigenlijk zelf al heel goed waar het beter kan; Aequor moet bezuinigen en een ISO certificering kost tijd en geld. Dat het structureel meten van processen en bijgehorende resultaten belangrijk is, dat staat voorop. Daarom blijven we deze in 2014 toetsen bij onze klanten door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en naar aanleiding van klachten en signalen. Middels een dashboard, de business update en de kwartaalrapportages wordt onze belangrijkste doelen, de resultaten en de voortgang bewaakt. Klachten In 2013 heeft Aequor ruim 30 klachten ontvangen die voornamelijk betrekking hebben op de BPV (kwaliteit leerbedrijf, zoekfunctie register leerbedrijven). Alle klachten worden in overleg met betrokken partijen afgehandeld (bedrijfsadviseur, leerbedrijf, school en indiener klacht). Een oorzaak is vaak te vinden in het uitspreken van verwachtingen rondom een stage, door alle betrokkenen. Het bedrijfsprofiel helpt bij het afstemmen van deze verwachtingen. Sinds de tweede helft 2013 worden alle klachten en vragen die binnenkomen via onze website automatisch in Vitrum geregistreerd. Deze nieuwe werkwijze heeft onder andere de volgende voordelen: geen papieren klachtenformulier meer; automatische terugkoppeling aan de indiener; klacht of vraag wordt meteen toegewezen aan de juiste behandelaar waardoor de doorlooptijd van de klachtafhandeling wordt verkort. Kwaliteitsonderzoek door de Onderwijsinspectie In 2012 heeft Aequor haar verantwoording aan de Onderwijsinspectie aangeleverd middels het Geïntegreerd jaardocument In 2013 was Aequor meteen aan de beurt voor het driejaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft met diverse collega s gesproken. Tijdens hun bezoek heeft de inspectie gezien dat: we kennis van zaken hebben; we aan kunnen geven waar we mee bezig zijn; en daar ook het belang van inzien. Daarnaast hebben we systemen die zicht geven en zorgen voor bewaking. We weten waar knelpunten liggen en werken daar aan. Op basis van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek is de Onderwijsinspectie tot de conclusie gekomen dat bij Aequor de kwaliteit en borging van de kwalificatiedossiers en de kwaliteit en borging van de beroepspraktijkvorming voldoende zijn. Dit betekent dat we de kwaliteit van onze wettelijke taken zodanig borgen dat het beoogde resultaat van deze taken wordt bereikt. De inspectie heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat er risico s of tekortkomingen zijn: een groot compliment aan heel Aequor. Jaarverslag 2013, Aequor 14

15 4. Financiën Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) 1 Activa 31 december december 2012 Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva 31 december december 2012 Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Ede, april 2014 R. Schilt E. J. Holtslag Voorzitter bestuur Aequor Algemeen directeur Aequor Jaarverslag 2013, Aequor 15

16 Postbus 601, 6710 BP Ede T: (0318) F: (0318) E: I:

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie WO-1406-0100-cna Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs Rapport - Definitief 3 juli 2014 Bas Kruiswijk Marc van Leeuwen Erna Scholtes Dorine Wesel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open!

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1-2010: De winkel is open! 2 Interview met Sylvia Bronmans Hoofdstuk 2 - Dienstverlening 6 2.1. Dienstverlening conform Service

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie