Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2 201 0 3 13"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie (Act) 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming 8 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie (Act) 3. Organisatie Financiën 15 Jaarverslag 2013, Aequor 2

3 Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag In dit jaarverslag krijgt u antwoord op de vraag hoe wij onze wettelijke taken zodanig borgen dat het beoogde resultaat van onze taken wordt bereikt. Om resultaten te bereiken stellen wij onszelf jaarlijks doelen. In 2013 lag de focus voor Aequor op - het verbeteren van onze dienstverlening; - het efficiënter uitvoeren van onze dienstverlening. In hoofdstuk 1 wordt u geïnformeerd over de nadere uitwerking van deze focus in doelen, en de resultaten hiervan voor de kwalificatiedossiers. De uitwerking van de doelen en resultaten ten behoeve van de beroepspraktijkvorming treft u aan in hoofdstuk 2. Omdat het uitvoeren van onze wettelijke taken niet mogelijk is zonder de mensen van Aequor leest u in hoofdstuk 3 iets over onze medewerkers, onze organisatie en de aanleiding voor onze focus in Tot slot is in hoofdstuk 4 de enkelvoudige balans van de Stichting Aequor opgenomen. Binnen Aequor is de Plan-Do-Check-Act cyclus verankerd in al onze activiteiten. Aan de hand van deze cyclus is ook het jaarverslag 2013 ingericht. Toekomst 2014 Naast terugblikken op 2013 willen we in deze inleiding ook summier de situatie van 2014 schetsen en op hoofdlijnen aangeven wat onze activiteiten zullen zijn. De wettelijke taken van Aequor, te weten Kwalificeren, Examineren, Beroepspraktijkvorming en Macrodoelmatigheid, gaan in 2015 over naar SBB en worden ondergebracht in de Sectorkamer Voedsel, Groen & Hospitality. De medewerkers die deze taken uitvoeren worden overgenomen door SBB. Er zal in de nieuwe organisatie niet voor iedereen meer werk zijn. In 2014 zal duidelijk worden voor hoeveel en voor welke functies er nog plek is. De focus voor 2014 is beschreven in het Jaarplan 2014 en zal liggen op Uitvoering van de wettelijke taken, Overdracht richting SBB met een strik erom, Goed is goed genoeg en Krachtenbundeling van private opdrachten. De directies, management en besturen van Aequor, SVO en Kenwerk zijn zich samen aan oriënteren op de inhoudelijke taken van de nieuwe sectorkamer in oprichting olv van SBB. Over de samenwerking omtrent de private activiteiten wordt onderzoek gedaan. Een eerste inventarisatie van private taken is gemaakt. De scenario s voor de toekomst worden met partijen besproken. Aequor stelt als goed werkgever alles in het werk om medewerkers zoveel mogelijk in de nieuwe organisatie te plaatsen c.q. te begeleiden van werk naar werk. Hiervoor is in 2014 een significant budget vrijgemaakt voor competentie ontwikkeling en arbeidsmarktoriëntatie. Medewerkers in dienst van de BV die private taken uitvoeren worden vooralsnog niet overgenomen door SBB, tenzij daarover later andere afspraken worden gemaakt. Maar dat is nu nog niet te voorzien. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de huisvesting. In 2014 zal worden bekeken wat de toekomst van het pand zal worden. Daarnaast leiden de ontwikkelingen ook tot een afwaardering van het pand die in de jaarrekening 2013 is verwerkt. Jaarverslag 2013, Aequor 3

4 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers Onze doelen (Plan) - Oplevering van de Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). - Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur. Onze resultaten (Do) Oplevering van de BKS De oplevering van de BKS is in aanleg een vastomlijnd proces waarbij diverse belanghebbenden zijn betrokken, verspreid over meerdere jaren en waarop Aequor niet altijd invloed heeft omdat beslissingen op een ander niveau worden genomen. In 2013 lag de focus op het verder ontwikkelen, afronden en formeel opleveren van de kwalificatiedossiers. De 11 kwalificatiedossiers zijn op 19 november 2013 op inhoud goedgekeurd door de Paritaire commissie. Externe partijen, waaronder de Toetsingskamer SBB hebben Aequor hiermee gecomplimenteerd. De opstelling van de dossiers is volgens een vast format gebeurd zodat de belangrijkste aspecten voor de toekomstig beroepsbeoefenaar worden geborgd. Bij de opstelling zijn diverse informatiebronnen gebruikt zoals beroepscompetentieprofielen, branche-informatie en trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De inhoud is bepaald door diverse inhoudsdeskundigen vanuit bedrijfsleven en onderwijs. Een grote uitdaging bij de totstandkoming en oplevering van de BKS was het invullen van de rol door Aequor als onafhankelijk regisseur en facilitator. Aangezien het bedrijfsleven minder georganiseerd is dan het onderwijs, was soms extra aandacht nodig om hun inbreng te borgen. In dit verband is een belangrijke rol weg gelegd voor de sectormanagers die contacten onderhouden met het georganiseerde bedrijfsleven. Toelichting BKS Aequor vindt het belangrijk dat scholen en bedrijven de BKS kunnen toepassen bij het inrichten van onderwijs en deze begrijpen bij het begeleiden van leerlingen op een leerbedrijf. Daarom bieden we hulp aan bij de invulling van de BKS. In 2013 hebben we 38 verzoeken ontvangen om een presentatie/ toelichting te geven op scholen en bedrijven. De meeste verzoeken ontvingen we in het eerste en vierde kwartaal Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur In 2013 zijn de bestuurlijke structuur en de onderstructuur conform plan gewijzigd. De komst van SBB vroeg om een gewijzigde rol van de Paritaire commissie, er kwamen Topsectoren en ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs behoefde vernieuwing. Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een toekomstvisie met betrekking tot de gewenste inrichting opgesteld. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen na diverse gesprekken met de achterban van onderwijs en bedrijfsleven. Aequor heeft dit proces gefaciliteerd. Medio 2013 zijn conform plan, de Jaarverslag 2013, Aequor 4

5 leden van 4 vaste Expertgroepen geworven en door het Bestuur van Aequor benoemd. De leden van deze Expertgroepen zijn geselecteerd op grond van vooraf opgestelde selectiecriteria en gelijkelijk afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Voor hun sector vertegenwoordigen zij de breedte daarvan en onderhouden daarvoor contact met hun netwerk. De Expertgroepen adviseren de Paritaire Commissie. De voorzitters en vicevoorzitters van deze Expertgroepen vormen de Paritaire Commissie. Deze is agendavormend en adviserend aan het Bestuur van Aequor. De Commissie is op 3 december 2013 in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd. Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Oplevering van de BKS Toelichting BKS De hulp bij de invulling van de BKS wordt door scholen en bedrijven goed gewaardeerd. Na afloop wordt aangegeven dat de informatie waardevol is en helpt bij het begrijpen van de BKS. Praktijktest Aequor heeft in het voorjaar van 2013 een implementatietoets uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de op dat moment in concept beschreven kwalificatiedossiers. Alle voorgestelde verbeteringen zijn besproken in expertgroepen en sectorcommissies. Complimenten vanuit de Paritaire commissie en de Toetsingskamer voor de snelheid en het commitment waarmee dossiers zijn opgeleverd. Besluitvorming over voorgestelde wijzigingen heeft plaatsgevonden in de sectorcommissie en in de Paritaire commissie. Richting de onderwijsinstellingen is in twee bijeenkomsten feedback gegeven op de ontvangen opmerkingen. Punt van zorg blijft de terugkoppeling naar individuele deelnemers aan de toets. Omdat via diverse kanalen input wordt opgehaald is het moeilijk om later te achterhalen hoe de individuele commentaren zijn gewogen en verwerkt. De input blijft onderdeel van een langdurig en omvangrijk proces, met veel betrokkenen. In het vervolg zullen wij er alert op zijn direct naar de inbrengers terug te koppelen. De directies van scholen en de leden van de commissies hebben wel een terugkoppeling ontvangen. Jaarverslag 2013, Aequor 5

6 Klanttevredenheidsonderzoek Dat een terugkoppeling zeer op prijs wordt gesteld blijkt in april tijdens het gehouden klanttevredenheidsonderzoek: een tussentijds onderzoek over het proces rondom de totstandkoming van de kwalificatiedossiers, de rol van Aequor en de betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven hierbij. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek (op 5 puntschaal) De tijdigheid van de informatievoorziening 2,96 3,3 De professionaliteit van de sectormanagers De deskundigheid van de ontwikkelaars 3,41 3,41 De wijze waarop Aequor deelnemers heeft betrokken 3,39 3,52 Mate van invloed uit kunnen oefenen De mate waarin er balans is ervaren tussen bedrijfsleven en onderwijs Het onderzoek is uitgezet onder 238 mensen (met een rol in de stuurgroep, Paritaire commissie, sectorcommissie, bedrijfseenheid, expertgroep of als meelezer). Met 71 reacties (respons van 30%) is Aequor zeer tevreden. In het onderzoek valt op dat direct betrokkenen graag vernemen wat er met hun reactie op een kwalificatiedossier is gedaan. Voorzitter en vicevoorzitter Paritaire commissie: de samenwerking met de mensen van Aequor verloopt heel plezierig.er wordt adequaat gewerkt Er heeft te weinig communicatie plaatsgevonden rondom het klanttevredenheidsonderzoek richting meelezers. De uitkomsten van het onderzoek zijn in 2013 gebruikt om het proces, de betrokkenheid van partijen en de rol van Aequor te verbeteren. De nieuwe structuur is daarbij behulpzaam. De Expertgroepen en de Paritaire Commissie worden ondersteund door een secretaris van Aequor die daarop alert is. Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur In het najaar van 2014 wordt geëvalueerd hoe het nieuw ingerichte proces rondom de Paritaire commissie en onderstructuur met vaste expertgroepen verloopt. Jaarverslag 2013, Aequor 6

7 Lessons learned? Reflectie (Act) Oplevering BKS In 2014 zet Aequor het goed opleveren van de BKS voort, vanuit commitment met onderwijs en bedrijfsleven, mede op basis van de resultaten uit de in 2013 gehouden implementatietoets. Eind 2013 is onder invloed van besluitvorming door de stichting SBB tot een tweede gebruikerstest besloten. Deze zal begin 2014 worden uitgevoerd. Ook gaan we door met hulp aanbieden bij de invulling van de BKS op scholen en bedrijven. Een Stuurgroep BKS met vertegenwoordiging vanuit het bestuur van Aequor en de Paritaire commissie volgt het gehele BKS proces. Om dit proces en de opvolging van alle voorgestelde verbeteringen aan de kwalificatiedossiers te bewaken worden regelmatig voortgangsrapportages opgeleverd aan de stuurgroep. Tijdens het kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie aan Aequor op 17 oktober 2013 werd geconstateerd dat deze voortgangsrapportages duidelijk bijdragen aan de borging van de pdca cyclus. Klanttevredenheidsonderzoek De verbeterpunten uit het onderzoek die in 2014 een vervolg krijgen: - communicatie met alle betrokkenen na elke raadpleging: op deze manier wil Aequor voorkomen dat betrokkenen niets meer vernemen van Aequor nadat zij een inhoudelijke reactie hebben gegeven; - uit het onderzoek is gebleken dat er onder sectormanagers een verschil in werkwijze, en daarmee tevredenheid bij betrokkenen, bestaat. In 2014 gaan de sectormanagers daarom hun best practices delen en synchroniseren. Inrichten Paritaire commissie en onderstructuur Verbeterpunten uit de in 2014 te houden evaluatie van de nieuwe structuur worden gebruikt om de huidige werkwijze te optimaliseren. Jaarverslag 2013, Aequor 7

8 2. Kwaliteit en borging Beroepspraktijkvorming Onze doelen (Plan) - Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven. - Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV). Onze resultaten (Do) Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven Ten aanzien van het register zijn op 2 gebieden resultaten behaald: - reductie van het register; - actualiteit van het register. Aequor streeft naar een meer compact, actueel en evenwichtig register met leerbedrijven. Dat betekent enerzijds het aantal structurele opleiders vergroten, zodat leerbedrijven vaker en intensiever leerlingen opleiden, en anderzijds het aantal incidentele opleiders terugdringen. Een evenwicht tussen de vraag van scholen en het aanbod aan leerbedrijven in de regio is hierbij van belang. Samenwerking met het Klantenservicecentrum (KSC) Om een meer compact en actueel register te realiseren is samenwerking de succesfactor, zowel intern als extern. Naar aanleiding van een positieve pilot eind 2012, waarin enkele bedrijfsadviseurs werden ondersteund door een intern KSC, is vanaf begin 2013 deze capaciteit en ondersteuning geleidelijk aan uitgebreid. Eind 2013 werden bijna alle bedrijfsadviseurs in de uitvoering van hun wettelijke taak ondersteund. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor de bezoekfrequentie aan leerbedrijven, het aantal adviesgesprekken met de leerbedrijven en de doorlooptijd van aanvraag tot en met de erkenning van een leerbedrijf. Van de ruim leerbedrijven die Aequor in haar register heeft, is namelijk bijna de helft bezocht dit jaar (circa bedrijfsbezoeken). Een fulltime bedrijfsadviseur bezoekt dit jaar gemiddeld 6 leerbedrijven per week (in tegenstelling tot gemiddeld 4 leerbedrijven per week in 2012). De gemiddelde doorlooptijd is met 8,4 dagen aanzienlijk gedaald en verbeterd ten opzichte van vorig jaar (uiteraard vallen hier ook uitzonderingen onder die het geheel positief beïnvloeden). Samenwerking met scholen Ook met scholen groeit de samenwerking op BPV gebied waardoor de effectiviteit is verbeterd. Door het inrichten van structurele BPV overleggen, periodieke afstemmingsoverleggen, de ondersteuning door een BPV bureau, gezamenlijke bijeenkomsten in de regio en voorlichtingsbijeenkomsten zijn merkbare verbeteringen gerealiseerd in de BPV. Zowel procesmatig in de matching als ook inhoudelijk in de onderlinge afstemming. Reductie van het register Het register bestond begin 2013 uit zo n leerbedrijven. Doelstelling voor 2013 was een reductie van circa 10%. Het resultaat is uiteindelijk een reductie van 5,4% (1.375 leerbedrijven). In dit resultaat is Jaarverslag 2013, Aequor 8

9 rekening gehouden met het aantal uitschrijvingen van leerbedrijven uit het register en met het aantal nieuwe erkenningen van leerbedrijven. Het kritisch beoordelen van nieuwe instroom van leerbedrijven is in bijna alle clusters een aandachtspunt. Erkenningen in 2013 in cijfers: Nieuwe erkenningen: circa Beëindigde erkenningen: circa Actualiteit van het register Een 100% actueel register met 0% achterstand, dat is waar Aequor in 2013 op in heeft gezet door bedrijven waarvan de erkenning (bijna) verloopt te bezoeken en opnieuw te beoordelen. De voortgang van de actualiteit werd gemonitord door een dashboard en kwartaalrapportages. En met resultaat, want eind 2013 is de achterstand nagenoeg weggewerkt en is het register maar liefst 99,8% actueel. Ter vergelijking: begin 2013 was de actualiteit nog 95,5%. Een resultaat waar we trots op zijn. De uitdaging bij het actueel houden van het register is een eenduidig gebruik van Vitrum (CRM systeem) door alle bedrijfsadviseurs. Alleen dan zijn gegevens daadwerkelijk betrouwbaar. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Om verder te werken aan de kwaliteit van de BPV heeft Aequor in 2013, naast het vergroten van de bezoekfrequentie aan leerbedrijven, stevig ingezet op het organiseren en verzorgen van trainingen en workshops voor praktijkopleiders én op de inzet van de digitale kwaliteitsspiegel (een 3600 feedback instrument). Aantal trainingen/workshops en deelnemers in Aantal trainingen/ workshops Aantal deelnemers Van vakdeskundige naar praktijkopleider Van praktijkopleider naar coach Van coach naar gericht coachen Aanpakkers in de praktijk Betrouwbaar beoordelen Jeugd van tegenwoordig Ondernemen met je leerling Omgaan met leerlingmedewerkers met... Trainingen Aequor heeft een succesvol trainingsjaar achter de rug. Er zijn circa 1500 praktijkopleiders opgeleid. Dit betekent dat het vooraf gestelde doel van 1500 praktijkopleiders is behaald. De meeste trainingen vonden plaats in het eerste en vierde kwartaal. Jaarverslag 2013, Aequor 9

10 Kwaliteitsspiegel Ter verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming hebben 6 aoc s meegedaan aan de pilot digitale kwaliteitsspiegel, waarbij Aequor nauw samenwerkt met scholen. Ruim 600 leerlingen, ruim 200 praktijkopleiders en ongeveer 250 BPV docenten hebben de kwaliteitsspiegel ingevuld. De resultaten zijn in het laatste kwartaal van 2013 in een terugkoppelingsgesprek met de aoc s besproken. De bedrijfsadviseurs zijn in gesprek gegaan met de individuele praktijkopleiders over de resultaten. Intermediaire organisaties Op heeft het bestuur van Aequor besloten om intermediaire organisaties niet langer te erkennen als leerbedrijf, zodat alleen leerbedrijven waar de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk plaatsvindt worden opgenomen in het register van leerbedrijven. Dit heeft tot doel het zuiver houden van het register. De maatregel sluit tevens aan bij de lijn die de andere kenniscentra hebben ingezet en na gesprekken met de onderwijsinspectie. In de zomer van 2013 is het bestuursbesluit geëffectueerd. Van intermediaire organisaties die geen lopende beroepspraktijkvormingsovereenkomsten meer hadden is de erkenning ingetrokken. Met intermediaire organisaties die nog wel lopende trajecten hadden is afgesproken deze uit te faseren (lopende trajecten respecteren, maar geen nieuwe trajecten als leerbedrijf meer opstarten). Dit heeft ertoe geleid dat van circa 80 intermediaire organisaties de erkenning is ingetrokken. Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Om te achterhalen hoe onze klanten Aequor waarderen wordt via diverse kanalen input verkregen. Klanttevredenheidsonderzoek Sinds medio 2013 meet Aequor structureel de tevredenheid van de leerbedrijven ten aanzien van de dienstverlening door bedrijfsadviseurs. Hiermee wil Aequor het volgende bereiken: 1. Zicht krijgen op kwaliteit van de door bedrijfsadviseurs geboden dienstverlening om daarmee stuurinformatie te verzamelen en de dienstverlening te verbeteren. 2. Zicht krijgen op de mate waarin Aequor wordt gepresenteerd als hét Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Ondanks dat deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek op vrijwillige basis plaatsvindt neemt ongeveer 65% van de bedrijfsadviseurs (30) deel aan dit onderzoek. Dit betekent dat de behoefte om inzicht te krijgen in hoe de dienstverlening door de leerbedrijven wordt beleefd groot is. Aandachtspunt is de respons van de leerbedrijven, deze ligt lager dan verwacht. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Trainingen De ruim 1500 praktijkopleiders hebben de door Aequor georganiseerde en gegeven trainingen gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. De trainingen zijn goed bezocht en het enthousiasme was groot. De trainingen hebben een praktische inslag gericht op de dagelijkse begeleidingspraktijk van de praktijkopleiders. Handvatten voor begeleiding van leerlingen worden aangereikt en ervaringen worden uitgewisseld tussen de praktijkopleiders. Jaarverslag 2013, Aequor 10

11 Reacties deelnemers training: Interessant, duidelijk, interactief en motiverend. Creatieve training met leerzame ezelsbruggetjes. Kwaliteitsspiegel De kwaliteitsspiegel is succesvol ingezet op de zes deelnemende aoc s. Op de meeste scholen is het enthousiasme over de pilot zo groot dat er ook een vervolgtraject wordt ingezet, vaak ook met een uitbreiding van aantallen deelnemers. In 2014 wordt een totale deelname verwacht van circa 2000 leerlingen (in vergelijking met 2013: circa 600 leerlingen). Reactie uit kwaliteitsspiegel van praktijkopleider: ook de samenwerking met Aequor is prima, het contact ervaar ik als prettig. Intermediaire organisaties Bij een zestal intermediaire organisaties is commotie ontstaan over zowel het bestuursbesluit als de rechten die zij zich hebben toegeëigend voordat het bestuursbesluit over de intermediaire organisaties werd genomen. De intermediaire organisaties hebben bezwaar ingediend tegen de intrekking van hun erkenning als leerbedrijf en hebben tevens twee rechtszaken opgestart. Lessons learned? Reflectie (Act) Klanttevredenheidsonderzoek In de zomer van 2013 zijn we gestart met een permanent klanttevredenheidsonderzoek. Op vrijwillige basis hebben ruim de helft van de bedrijfsadviseurs hieraan meegedaan. Leerbedrijven kregen na een bezoek een enquête toegestuurd waarin ze gevraagd werden feedback te geven aan Aequor en de bedrijfsadviseur. De regie lag bij de bedrijfsadviseurs zelf, evenals de eventuele opvolg- of verbeteracties. In 2014 wordt bekeken hoe het klanttevredenheidsonderzoek ook op een meer structurele wijze kan worden ingezet, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Erkennen: optimaliseren register van leerbedrijven Reductie van het register De doelstelling voor 2013 was een reductie van 10% van het aantal leerbedrijven in het register. Deze doelstelling is met een reductie van 5,4% niet behaald en dat werd in de loop van het jaar al wel duidelijk. Om hierop te anticiperen is een projectopdracht reductie geformuleerd met als doel om gerichter te gaan werken aan het compacter maken van het register. Jaarverslag 2013, Aequor 11

12 De reductie heeft tot doel de structurele opleiders te behouden. Het draagt daarnaast bij aan een betere balans tussen vraag en aanbod van leerplaatsen en biedt de mogelijkheid om een beter relatiebeheer met leerbedrijven te realiseren. Op die manier is reductie tevens een eerste stap in het verder segmenteren van het register, waar Aequor in 2012 mee is gestart: meer doen met minder leerbedrijven. In 2014 worden in het kader van reductie een aantal acties ondernomen: - inzetten op het archiveren van inactieve leerbedrijven (circa leerbedrijven); - instroom van nieuwe bedrijven minimaliseren, door beter gebruik te maken van bestaande register; Hiermee wil Aequor eind 2014 een structurele reductiedoelstelling behalen. Actualiteit van het register Om de actualiteit van het register in stand te houden werken bedrijfsadviseurs waar mogelijk 3 maanden vooruit zodat er geen naderende achterstanden zijn. Door middel van dashboards in Vitrum worden eventuele achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en opgelost. Ter verbetering van registraties in Vitrum vindt structurele monitoring van de wijze van registratie plaats zodat eventuele bijstelling mogelijk is. Daardoor zijn gegevens in Vitrum en daarmee ook in het register leerbedrijven op internet betrouwbaar en actueel. Praktijkleren: kwaliteitsverbetering beroepspraktijkvorming (BPV) Trainingen De trainingen worden ook in 2014 voortgezet, met dezelfde ambitie. Ook in 2014 willen we 1500 praktijkopleiders trainen. Inhoudelijk wordt het trainingsaanbod niet verder doorontwikkeld. We maken nog wel een verbeterslag in de aanvraag- en planningsprocedure. Kwaliteitsspiegel In 2014 kiest Aequor ervoor om te blijven inzetten op het ondersteunen van kwaliteitsmonitoring en verbetering van de BPV middels de kwaliteitsspiegel. Vanwege het succes in 2013 wordt de intensieve samenwerking met de aoc s gecontinueerd. Om de response bij docenten te vergroten wordt de docentenvragenlijst vereenvoudigd en ontdaan van hinderlijke dubbelingen. Daarnaast maken we een verbeteringsslag in de terugkoppelingsgesprekken naar scholen en bedrijven door bedrijfsadviseurs verder te trainen op dit vlak. Intermediaire organisaties In beide rechtszaken rondom de intermediaire organisaties heeft de rechter Aequor grotendeels in het ongelijk gesteld. Op dit moment moet de rechter nog uitspraak doen of Aequor met invoering van een overgangstermijn van 6 maanden, de erkenning van de zes bezwaarmakers alsnog kan intrekken. Jaarverslag 2013, Aequor 12

13 3. Organisatie Het jaar 2013 stond voor Aequor op het gebied van organisatie in het teken van het Regeerakkoord van oktober Daarin wordt gesproken over een forse bezuiniging op alle kenniscentra en de intentie om onze wettelijke taken door andere partijen te laten uitvoeren. De praktische uitwerking van het Regeerakkoord werd in oktober 2013 bekend: opheffing van de bestaande kenniscentra en overdracht van de uitvoering van de wettelijke taken naar sectorkamers binnen een SBB nieuwe stijl. Gedurende deze aardverschuiving moesten de taken van alledag gewoon uitgevoerd worden. Deze spagaat is voor alle medewerkers binnen de organisatie voelbaar geweest, en heeft zijn sporen al nagelaten. Dit is te zien in de verhoogde uitstroom door vrijwillig vertrek van medewerkers in 2013, maar ook in besluiten genomen door het MT zoals het stopzetten van investeringen in ons CRM systeem en het stopzetten van het project om ICT netwerkbeheer te outsourcen. Dit heeft onze focus echter niet veranderd. Aequor staat Pal achter Vakmanschap. Onze wettelijke taken spelen een cruciale rol in de vorming van Vakmanschap. Aequor stelt zich dan ook ten doel ervoor te zorgen dat de wettelijke taken ook in de toekomst geborgd zullen worden. In de tweede helft van 2013 is daarom gewerkt aan een Jaarplan 2014 waarin een aantal uitgangspunten staan beschreven die richtlijnen geven hoe om te gaan met onze nieuwe context, en die een warme overdracht naar de nieuwe organisatie moeten borgen. Medewerkers Een belangrijk onderwerp binnen het beleid van Aequor is de ontwikkeling van medewerkers. Enerzijds om medewerkers te behouden en te inspireren. Anderzijds om medewerkers voor te bereiden op een mogelijke plek buiten Aequor. Aequor werkte in 2013 met 113 medewerkers/100,5 fte (peildatum ) Unit Arbeidsmarkt en Kwalificatie: Unit Erkennen en Praktijkleren: Unit Bedrijfsvoering: Staf (inclusief directie): Niet inzetbaar: 17 (15,4 fte) 52 (48,6 fte) 22 (18,4 fte) 8 (7 fte) 3 (2,4 fte) Gemiddelde leeftijd: 46,44 jaar Instroom in 2013: 10 Uitstroom in 2013: 19 Ziekteverzuim 2013: 3,7% Daarom is in 2013 extra ingezet op ontwikkeling van onze medewerkers voor nu en voor de toekomstige arbeidsmarkt. Hiervoor heeft Aequor in 2013 een budget van euro beschikbaar gesteld. De mogelijkheden die Aequor heeft aangeboden zijn volop omgezet in kansen door onze medewerkers. In totaal hebben 70 medewerkers in 2013 aan hun ontwikkeling gewerkt middels individuele of gezamenlijke trainingen en workshops. Ook in 2014 blijft ontwikkeling van medewerkers en de evaluatie hiervan een speerpunt. Jaarverslag 2013, Aequor 13

14 Kwaliteitsdenken De pdca-cyclus staat centraal bij alle activiteiten die Aequor, ten behoeve van haar wettelijke taken, onderneemt. In dat kader werd ook de huidige evaluatietool, ISO 9001:2008, geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de ISO certificering per oktober Redenen voor de beëindiging van de ISO certificering waren: de ISO certificering heeft geen publicitaire waarde meer; we ontvangen geen vragen om een ISO certificering van onze klanten; de externe auditoren toetsen alleen de ISO norm en mogen geen verbetervoorstellen meer doen (valt onder consultancy). De toegevoegde waarde van de externe audit valt hierdoor weg; constateringen door de externe auditoren zijn vaak al vooraf bekend in de organisatie. We weten dus eigenlijk zelf al heel goed waar het beter kan; Aequor moet bezuinigen en een ISO certificering kost tijd en geld. Dat het structureel meten van processen en bijgehorende resultaten belangrijk is, dat staat voorop. Daarom blijven we deze in 2014 toetsen bij onze klanten door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en naar aanleiding van klachten en signalen. Middels een dashboard, de business update en de kwartaalrapportages wordt onze belangrijkste doelen, de resultaten en de voortgang bewaakt. Klachten In 2013 heeft Aequor ruim 30 klachten ontvangen die voornamelijk betrekking hebben op de BPV (kwaliteit leerbedrijf, zoekfunctie register leerbedrijven). Alle klachten worden in overleg met betrokken partijen afgehandeld (bedrijfsadviseur, leerbedrijf, school en indiener klacht). Een oorzaak is vaak te vinden in het uitspreken van verwachtingen rondom een stage, door alle betrokkenen. Het bedrijfsprofiel helpt bij het afstemmen van deze verwachtingen. Sinds de tweede helft 2013 worden alle klachten en vragen die binnenkomen via onze website automatisch in Vitrum geregistreerd. Deze nieuwe werkwijze heeft onder andere de volgende voordelen: geen papieren klachtenformulier meer; automatische terugkoppeling aan de indiener; klacht of vraag wordt meteen toegewezen aan de juiste behandelaar waardoor de doorlooptijd van de klachtafhandeling wordt verkort. Kwaliteitsonderzoek door de Onderwijsinspectie In 2012 heeft Aequor haar verantwoording aan de Onderwijsinspectie aangeleverd middels het Geïntegreerd jaardocument In 2013 was Aequor meteen aan de beurt voor het driejaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft met diverse collega s gesproken. Tijdens hun bezoek heeft de inspectie gezien dat: we kennis van zaken hebben; we aan kunnen geven waar we mee bezig zijn; en daar ook het belang van inzien. Daarnaast hebben we systemen die zicht geven en zorgen voor bewaking. We weten waar knelpunten liggen en werken daar aan. Op basis van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek is de Onderwijsinspectie tot de conclusie gekomen dat bij Aequor de kwaliteit en borging van de kwalificatiedossiers en de kwaliteit en borging van de beroepspraktijkvorming voldoende zijn. Dit betekent dat we de kwaliteit van onze wettelijke taken zodanig borgen dat het beoogde resultaat van deze taken wordt bereikt. De inspectie heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat er risico s of tekortkomingen zijn: een groot compliment aan heel Aequor. Jaarverslag 2013, Aequor 14

15 4. Financiën Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) 1 Activa 31 december december 2012 Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva 31 december december 2012 Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Ede, april 2014 R. Schilt E. J. Holtslag Voorzitter bestuur Aequor Algemeen directeur Aequor Jaarverslag 2013, Aequor 15

16 Postbus 601, 6710 BP Ede T: (0318) F: (0318) E: I:

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Leergang bve 2015 Ad Woudenberg 08-09-2015 1 Programma Transitie SBB Sectorkamers Herziening kwalificatiestructuur 08-09-2015 2 Perspectief Tot 01-01-2012

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV

Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv. Over het inleveren van het verbeterplan BPV Veel gestelde vragen over het verbeterplan bpv Over het inleveren van het verbeterplan BPV 1. Moet het verbeterplan bpv hard copy ingeleverd worden of digitaal? A: Het verbeterplan bpv moet uiterlijk op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg

Advies BPV monitor. Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor. Zoetermeer, november 2012. mvb12-1443lvd/bes_alg Advies BPV monitor Advies van stichting SBB aan de minister van OCW over de BPV monitor Zoetermeer, november 2012 mvb12-1443lvd/bes_alg Inhoudsopgave: 1. Achtergrond... 3 2. Advies SBB... 4 3. Stappenplan

Nadere informatie

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Conferentie Servicepunt examinering 23 september 2016 Programma workshop Kennismakingsoefening Beroepspraktijkvorming en de examinering daarvan Wet-

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Het VVE Locatieplan 2014-2015

Het VVE Locatieplan 2014-2015 Naam locatie. Het VVE Locatieplan 2014-2015 Gezamenlijk werken aan VVE in s-hertogenbosch Werkwijze Locatieplan 2014-2015 Kinderopvang/peuterarrangement en basisschool op een VVE locatie dienen, evenals

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderzoek : 11 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Inhoud Samenvatting... 2 Doel en achtergrond van het onderzoek... 3 Opzet en uitvoering... 3 Respondentengroep... 3 Opbouw vragenlijst... 4 Uitvoering

Nadere informatie

Samenwerken In gesprek met de markt

Samenwerken In gesprek met de markt Samenwerken In gesprek met de markt Arnold Breur Coördinerend adviseur Grote Projecten en Onderhoud Doel van deze middag Delen hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij heeft

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen. Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid

Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen. Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid Eerste netwerkdag bedrijfsleven en onderwijs Groen Annemarie Moons (vz CvB Wellant) Lid Sectorkamer Voedsel Groen & Gastvrijheid Ontwikkelingen SBB Stichting bedrijfsleven & Beroep Per 1 augustus 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie