Publiek jaarverslag. Politiezone Minos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publiek jaarverslag. Politiezone Minos"

Transcriptie

1 Publiek jaarverslag Politiezone Minos

2 1. LEIDERSCHAP 1.1. Excellente politiezorg 1, één visie voor de geïntegreerde politie Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de samenleving. Maar maatschappelijke veiligheid 2 is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie in die samenleving. De bijdrage van de geïntegreerde politie aan maatschappelijke veiligheid is het leveren van een excellente politiezorg. In juni 27 werd te Brussel tijdens de internationale conferentie Government & Security de visietekst naar een Excellente Politiezorg (verder afgekort als EPZ) voorgesteld. Daar waar de omzendbrief CP2 3 het referentiekader voor organisatieontwikkeling voor de lokale politie aanreikte, gaat deze visietekst EPZ veel verder. De tekst bundelt een aantal basisbegrippen (het overheidsbeleid inzake maatschappelijke veiligheid, gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg, optimale bedrijfsvoering) die elk neigden een eigen leven te gaan leiden, in een toekomstvisie voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveau s (GPI). Deze visietekst moet mogelijk maken dat de essentiële aspecten van EPZ als rode draad geintegreerd worden in de politieplannen (ZVP én NVP), evenals in de concrete dagdagelijkse politiewerking, als politionele bijdrage aan maatschappelijke veiligheid. Daarom is het juist de uitgebalanceerde combinatie van de basisbegrippen in hun onderlinge wisselwerking, die de sterkte van deze visietekst uitmaken. De PZ Minos onderschrijft tenvolle deze visietekst, die voor de gehele Belgische politie werd ontwikkeld in de schoot van een nationale werkgroep, waarin de federale politie en de lokale politie vertegenwoordigd was. De basisbegrippen van Excellente politiezorg zijn volledig vervat in ons zonaal veiligheidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen. Om deze reden lichten we deze visie en zijn basisbegrippen in dit jaarverslag op een beknopte wijze toe, voorafgaand aan de zonespecifieke opdrachtverklaring. De visie op een excellente politiezorg wordt metaforisch gekoppeld aan de bouw van een huis. Bij het stapsgewijs opbouwen van een huis is het raadzaam te vertrekken van stevige funderingen. Die funderingen worden met elkaar verbonden door netten van betonijzer om een degelijke vloerplaat te kunnen gieten. Pas dan kan er in de hoogte gebouwd worden. Op de ruwbouw komt een dak te staan. Het bouwplan en de fundamenten voor de verschillende politiehuizen (= het begrippenkader) zijn dezelfde, maar wat in het huis geplaatst wordt (bijv. douche en/of ligbad) en hoe het huis afgewerkt en ingericht wordt (bijv. keuze van bouwmaterialen, van de verf of het behang) is couleur locale. Naast de structuur van het huis, verdient de huiscultuur ook een bijzondere aandacht. Elke leidinggevende bepaalt dit in overleg met de belanghebbenden voor zijn politiehuis. Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij samen met de medewerkers ongebreideld en op eigen ritme het politiehuis bouwt, onderhoudt en verbouwt. De wil, het engagement en de gedrevenheid van alle bewoners om samen het huis te (ver)bouwen, in te richten en te onderhouden in de richting van een excellente woonst zijn van cruciaal belang. Passie, talent en respect zijn sleutelbegrippen wanneer men spreekt over cultuuromslag. Tussentijds worden evaluatie- en bijsturingsmomenten ingebouwd. In enkele zinnen is dit het verhaal van de visie naar een excellente politiezorg die staat als een huis. 1 Naar een Excellente Politiezorg : Willy Bruggeman, Jean-Marie Van Branteghem, Dirk van Nuffel, 24 mei 27, ed. Politea 2 Het begrip maatschappelijke veiligheid geeft beter weer dat de aanpak van veiligheid een zaak van veel betrokken maatschappelijke partners is, onder regie van de overheden. Maatschappelijk dekt in die zin zowel het begrip integraal als het begrip geïntegreerd, af. 3 Omzendbrief CP2 van 3 november 24 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg, B.S., 29 december 24.

3 Excellente politiezorg wordt geleverd door het voortdurend en gelijktijdig aandacht schenken aan : de vijf soorten maatregelen voor een integrale benadering van maatschappelijke veiligheid de vijf pijlers van de filosofie m.b.t. de gemeenschapsgerichte politiezorg de vijf kenmerken van de werkwijze inzake informatiegestuurde politiezorg de vijf ondersteunende kwaliteitsprincipes van optimale bedrijfsvoering de vijf organisatiegebieden (uit het gebruikte EFQM managementmodel PolBe) de gerechtvaardigde verwachtingen van de vijf groepen van belanghebbenden, in een gezonde balans de vijf groeifasen, gekoppeld aan de PDCA cirkel en in coherentie met de visie en missie van de organisatie Hoewel de termen gelijkenis vertonen, stellen ze zich niet in elkaars plaats, maar worden ze eerder als complementair beschouwd. Informatiegestuurde politiezorg is zodoende geen alternatief voor gemeenschapsgerichte politiezorg. Integendeel, informatiegestuurde politiezorg is als werkwijze een integraal deel van de filosofie rond gemeenschapsgerichte politiezorg. Ook de optimale bedrijfsvoering is hier nauw mee verweven. Het ondersteunt op managementgebied de politiespecifieke begrippen GGPZ en IGPZ.

4 1.2. Gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) Het eerste basisbegrip binnen de excellente politiezorg is de gemeenschapsgerichte politiezorg. Op het ogenblik van de politiehervorming, was de gemeenschapsgerichte politiezorg trouwens de enige uitdrukkelijke keuze van de overheid. Het begrip community policing werd geïntroduceerd binnen de Belgische politie. Het is het onbetwiste fundament van de excellente politiezorg. Elk van de pijlers vormt een essentiële voorwaarde waaraan voldaan moet zijn, indien we in België de politiezorg gemeenschapsgericht willen uitbouwen. Nog belangrijker dan elke pijler op zich, is het feit dat er tussen al deze pijlers een wisselwerking bestaat, en dat ze elkaar onderling versterken. Ze vormen de kernelementen van de formulering van de zin en visie van de politie. De omzendbrief CP1 4 definieerde vijf pijlers : 1. De externe oriëntering De politie staat niet tegenover de samenleving, maar staat er middenin ; ze is in de maatschappij geïntegreerd. Het is slechts door deze integratie dat ze doeltreffend kan ageren. Dit uit zich in een dienstverlenende attitude, gericht op de behoeften en verwachtingen van de afnemers van de politiezorg. 2. Probleemoplossend werken De politie reageert niet enkel op problemen nadat ze zich hebben voorgedaan. Ze probeert via een permanente opvolging problemen tijdig te onderkennen, indien mogelijk zelfs voorzien en erop anticiperen. Via analyse tracht ze probleemveroorzakende factoren te identificeren, en tijdig erop in te werken. 3. Partnerschap De politie beseft niet alleen verantwoordelijk te zijn ook niet te willen zijn voor maatschappelijke veiligheid. Dit is een zaak van iedereen, van gedeeld belang en van gedeelde verantwoordelijkheid. De veiligheidszorg wordt daardoor een ketenbenadering, waarin elk een schakel vormt in een globale en geïntegreerde benadering. In het kader van een geïntegreerd veiligheidsbeleid is de politie trouwens maar één van de actoren die, onder de regie van de verantwoordelijke overheden, een eigen specifieke bijdrage levert in een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak van onveiligheid. Hiertoe worden met diverse partners in deze keten samenwerkingsverbanden aangegaan. 4. Verantwoording afleggen Het afleggen van verantwoording is een inherente component van de politiezorg in een democratie, waarbinnen de politie zich transparant moet opstellen, met het oog op haar legitimiteit. Naast de traditionele verantwoording die verschuldigd is aan de politiek verantwoordelijke overheid, moet er ook rechtstreeks verantwoording worden afgelegd tegenover de maatschappij. Het zijn immers de gemeenschappen die mee de inhoud en de prioriteiten van de politiezorg bepalen. 5. Empowerment Ook wel bekwame betrokkenheid genoemd. Dit betekent dat er voor zowel de politiemensen als voor de diverse bevolkingsgroepen mogelijkheden gecreëerd moeten worden om gezamenlijk problemen van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken. Empowerment impliceert onder meer dat politiemensen, samen met hun partners en de bevolking, kritisch reflecteren over hun eigen taken en over de wijze waarop die taken worden uitgevoerd. 4 CP1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 23

5 1.3. Informatiegestuurde politiezorg Een tweede basisbegrip binnen de excellente politiezorg is de informatiegestuurde politiezorg 5 (IGPZ). Het is een belangrijke werkwijze die zoals GGPZ politiespecifiek is en steunt op dezelfde attitude. Alle politiemensen zijn immers met informatie bezig. Sommigen zijn voornamelijk belast met het verzamelen van informatie, anderen met de verwerking ervan. In ons ZVP werd een strategische doelstelling weerhouden rond informatiedoorstroming. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt middels jaarlijkse actieplannen. Voor de resultaten verwijzen wij naar hoofdstuk 6: Resultaten bij klanten, leveranciers en partners. De informatiegestuurde politiezorg heeft vijf kenmerken. Net zoals bij de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg, bestaat er tussen de vijf kenmerken een wisselwerking, en versterken ze mekaar : 1. Doelbepalend Een politiedienst zonder informatie en kennis is een blinde organisatie die weinig doeltreffend en doelmatig is. Informatie en kennis vormen immers de basis voor alle politiewerk en voor een doeltreffende en doelmatige werking van de politie op het vlak van zowel de basis- als de gespecialiseerde politiezorg. In overleg met en onder controle van de bevoegde overheden zamelt de politie de informatie in die noodzakelijk is om de doelstellingen te bepalen, de gerechtelijke en bestuurlijke taken met succes aan te sturen en uit te voeren, de resultaten ervan te kennen en na evaluatie, de doelstellingen indien nodig bij te sturen De diverse activiteiten van de IGPZ worden niet bij toeval uitgevoerd. De inzameling, verwerking en aanwending van informatie gebeuren uiteraard op een legale en maatschappelijk gedragen manier (legitimiteit). Vervolgens maakt de politie keuzes, op basis van informatie, kennis en inzicht, en voert ze doelgericht bepaalde activiteiten uit. Ze evalueert en stuurt deze bij. 2. Proactief en reactief De meeste informatie in het politiewerk wordt reactief verzameld en verwerkt, nadat een incident of fenomeen zich voorgedaan heeft. Ook wanneer er aanwijzingen zijn dat misdrijven worden voorbereid en/of de leefbaarheid en de veiligheid in het gedrang komen, moet de politie informatie inzamelen, verwerken en desgevallend voorstellen voorleggen aan de overheden. Op dat ogenblik wordt proactief omgegaan met informatie. 3. Meerwaarde biedend De politieorganisatie heeft de voortdurende zorg om de noodzakelijke informatie met een concreet belang over veiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en de politiewerking in te zamelen, op te slaan, te verwerken, te gebruiken en te verspreiden. Opzet is steeds een concrete meerwaarde te bieden in termen van bijvoorbeeld meer verkeersveiligheid, minder overlast, beter ingelichte overheden, minder criminaliteit 4. Uitwisseling Omgaan met informatie vereist de medewerking van alle politieambtenaren, in welke dienst en op welk niveau ook. Maar uiteraard zit de meeste informatie die bruikbaar is voor de politie bij de diverse lokale gemeenschappen, of met andere woorden bij de bevolking. Ook de overheden en de partners spelen een cruciale rol in de IGPZ. Zonder medewerking, zonder de bereidheid van alle belanghebbenden kan er niet of weinig gestuurd worden op informatie. IGPZ wordt gekenmerkt door uitwisseling van informatie (communicatie). Informatie stroomt in alle richtingen naar alle betrokken belanghebbenden, zowel binnen de geïntegreerde politie als daarbuiten. Er wordt uiteraard rekening gehouden met bestaande regelgeving. IGPZ is geen eenrichtingsverkeer van alle belanghebbenden naar de politie, in het bijzonder de diensten die op lokaal, bovenlokaal, nationaal of internationaal niveau bevoegd zijn voor het ver- 5 informatiegestuurde politiezorg is de voortdurende zorg van de geïntegreerde politiedienst om op basis van informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaring en vaardigheden), de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen. (Naar een excellente politiezorg, Politeia 27)

6 werken van ingezamelde informatie. Het is evenmin eenrichtingsverkeer van de lokale naar de federale politie. Het delen van informatie en kennis met en tussen alle belanghebbenden op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit is essentieel. Politiediensten hebben dankzij een bevoorrechte informatiepositie en hun specifieke deskundigheid ook een signaalfunctie te vervullen naar de betrokken overheden en partners in veiligheid. Signaleren en mee adviseren vormt de koppeling tussen politiezorg en veiligheidszorg. Informatie en kennis die niet gedeeld worden, zijn waardeloos. 5. Doelgericht Op basis van kennis en inzichten over gebeurtenissen en fenomenen op het vlak van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit wordt het politiewerk georiënteerd. Informatie en kennis zijn essentieel voor het sturen van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politieactiviteiten en dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Sturing houdt ook in dat vanuit de bevoegde diensten concrete opdrachten worden gegeven aan andere politiediensten of individuele politieambtenaren om noodzakelijke informatie gericht in te zamelen en door te geven. Het houdt bovendien een terugkoppeling van de meerwaarde van de informatie in naar de inzamelaar Optimale bedrijfsvoering Het begrip optimale bedrijfsvoering (OBV) steunt op gangbare principes op het vlak van het leiden en managen van bedrijven en organisaties. Het ondersteunt de politiespecifieke basisbegrippen GGPZ en IGPZ. Het middel om te komen tot een optimale bedrijfsvoering is een ondersteunend managementmodel, gebaseerd op het EFQM 6 model, en de daarvan afgeleide modellen INK 7 en CAF 8, namelijk het EFQM managementmodel Politie België. De zone Minos koos omwille van meerdere redenen voor het EFQM managementmodel PolBe: het laat toe om doelgericht te balanceren tussen de verwachtingen van alle belanghebbenden van de organisatie; het laat een integrale en geïntegreerde benadering toe van zowel de interne organisatieontwikkeling en dienstverlening, als de externe veiligheids- of leefbaarheidsfactoren; het laat toe een gemeenschappelijke taal te spreken om zo de onderlinge communicatie evenals het leren van elkaar te faciliteren, dit zowel zonaal als zoneoverschrijdend; het is geen voorschrijvend, maar beschrijvend model: het laat toe dat elke (politie)organisatie zelf invult hoe en wanneer ze bepaalde aspecten wil realiseren en de snelheid van invoering ervan aanpast aan de lokale context, ongebreideld en op eigen ritme ; het EFQM managementmodel Politie België werd als managementmodel voor de politie ontworpen en gekozen in de schoot van de (inter)nationale werkgroep Qualipol middels een consensus met een breed draagvlak. Reeds in 23 heeft de zone op basis van het gedachtengoed achter dit model een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit managementmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat elke organisatie continu wil verbeteren en vernieuwen en dat de PDCA cyclus 9 in de organisatie ingebakken zit. Nvdr: ondertussen werd in 212 een gelijkaardige zelfevaluatie doorgevoerd, doch met een nog bredere aanpak naar onze diverse belanghebbende toe. In ons ZVP werd een strategische doelstelling weerhouden rond optimale bedrijfsvoering. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt middels jaarlijkse actieplannen. Voor de resultaten verwijzen wij naar hoofdstuk 7: Resultaten bij medewerkers. Voorts hanteren we de vijf fundamentele kenmerken van een excellente organisatie: 6 European Foundation for Quality Management, 7 Instituut Nederlandse Kwaliteit, 8 Common Assessment Framework, 9 De Deming-cirkel of de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Adjust) of nog plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen

7 1. Resultaatgerichtheid (blauwe kleur) de goede dingen doen De leiding stuurt zodanig dat aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de bevolking, partners en overheden wordt voldaan. Er dienen bijgevolg doelstellingen te worden bepaald : Failing to plan, is planning to fail. 2. Transparantie (rode kleur) de dingen goed doen De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend. Het is duidelijk welk ieders bijdrage tot de organisatie is. 3. Samenwerking (rode kleur) de dingen samen doen Management en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op mekaar zijn afgestemd. In de mate van het mogelijke worden bureaucratische structuren afgebroken. 4. Continu verbeteren (groene kleur) de dingen beter doen Gemeten resultaten worden vergeleken met de doelstellingen. Voortdurend dient te worden bijgestuurd, en de leiding stimuleert medewerkers om oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen. 5. door middel van Inspirerend leiderschap (gele kleur) De korpsleiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, en gaat de consequenties (ook voor zichzelf) niet uit de weg. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is integer en volhardend te zijn. De politiezone MINOS tracht het gebruik van dit werkinstrument zoveel mogelijk in te burgeren. Vandaar dat ook uitdrukkelijk is gekozen om dit jaarverslag in die structuur vorm te geven. Dit managementmodel zit ondertussen grotendeels ingebed in het kwaliteitsdenken binnen de geïntegreerde politie zodat we deze structuur terugvinden in tal van instrumenten die kwaliteitsvolle dienstverlening nastreven. Naast onder meer als ordeningsinstrument in dit jaarverslag, is dit gedachtengoed eveneens terug te vinden in de 195 zonale veiligheidsplannen.

8 1.5. Opdrachtverklaring PZ Minos De politiezone MINOS heeft in 23 haar missie, visie en waarden bepaald. Op dat ogenblik waren een aantal begrippen die hiervoor zijn weergegeven (i.c. de begrippen m.b.t. excellente politiezorg) nog niet ingeburgerd in het politielandschap. Niettemin doorstaat onze opdrachtverklaring van 23 inhoudelijk de tand des tijds. Voortbouwend op de bestaande mission statement werd medio 29 een dimensie toegevoegd, aangezien de Korpschef het belang van een vernieuwend strategisch traject in het kader van de optimale bedrijfsvoering, op deze wijze wenste te benadrukken. Daarenboven onderschrijven wij hierdoor ten volle de principes inzake een Excellente politiezorg. Missie De PZ Minos verzekert een gemeenschapsgerichte politiezorg. Haar dienstverlening zorgt voor vertrouwen bij alle partners. Samen met deze partners draagt zij actief bij tot de leefkwaliteit en veiligheid binnen de zone. Visie Wij willen dit in eerste instantie bereiken door: een transparante interne structuur te creëren met alle (interne en externe) partners open te communiceren vanuit een positieve ingesteldheid moderne managementtechnieken te implementeren een voortdurende en efficiënte interne opleiding te voorzien maximaal beschikbaar te zijn voor onze partners De PZ Minos wenst op lange termijn te evolueren naar een organisatie waarin alle medewerkers, ongeacht graad of positie, zich maximaal comfortabel voelen in hun werksituatie. De PZ Minos wenst dit te bereiken door het verschaffen van duidelijkheid en transparantie in de organisatie, opdat alle personeelsleden weten wat van hen wordt verwacht, waarom en hoe ze hun taken optimaal en kwaliteitsvol uit kunnen voeren, en voor wie ze dit doen. Dit zal leiden tot een vlakkere organisatiestructuur, waarin het procesmatig benaderen van de taakuitvoering voorop staat, en waar het dienstoverschrijdend afleggen van verantwoording een evidentie wordt. Kwaliteitsdenken wordt alzo in de organisatie ingebed en geborgd. Waarden De waarden van de politiezone MINOS zijn gebundeld in het credo MINOS is NODIG waarbij de letters van het acroniem NODIG telkens de beginletter zijn van één fundamentele waarde. Neutraal In de grote verscheidenheid van onze werkzaamheden zijn wij onpartijdig in iedere situatie, behandelen we iedereen altijd objectief en rechtvaardig, met de middelen en de mogelijkheden waarover we beschikken. Open We hebben een open instelling naar al onze partners. We verzekeren de toegankelijkheid door een zeer lage instapdrempel. Wij gaan op een effectieve, efficiënte en empatische manier om met de noden en problemen zonder te denken dat wij onfeilbaar zijn of te beweren dat we op alles een passend antwoord hebben. Wij verantwoorden ons voor onze handelingen. Dienstbaar Wij zijn bezield door en geven blijk van een dienstverlenende ingesteldheid. Wij doen dit door onze beschikbaarheid, de kwaliteit van ons werk, het zoeken naar oplossingen binnen het kader van onze bevoegdheden. We doen dit ook door de optimale aanwending van de beschikbare middelen en onze zorg voor de geïntegreerde werking van de politiediensten. Integer Vanuit onze rol in de maatschappij zijn wij een voorbeeld. Onze gedragingen doengeen afbreuk aan de natuurlijke waardigheden van ons ambt.

9 Gezamenlijk Wij werken samen met alle partners als schakel in de integrale veiligheidsketen. Wij doen dit vanuit een wederzijds respect en waardering die interne en externe relaties bevorderen en bijdragen tot het welzijn van zowel onze partners als onze organisatie Visiegedreven organigram Dit visiegedreven organogram hanteert een tweedeling : een deel van de organisatie dat de kerntaken van politie uitvoert : de front-office ; en een tweede deel van de organisatie dat er voor zorgt dat de andere diensten die taken kunnen uitvoeren door hen te ondersteunen. Bovenaan staan de diensten die verantwoordelijk zijn voor de eerstelijnspolitiezorg : de functionaliteiten Interventie, Wijkwerking en Verkeer. Zij vormen afzonderlijke delen in de organisatie. De functionaliteit Onthaal wordt uitgevoerd door zowel de directie Interventie als de directie Wijkwerking. De dienst jeugd en gezin en de lokale recherche vormen de tweede lijn. Zij zijn afzonderlijke diensten die de functionaliteiten slachtofferbejegening en recherche invulling geven. De kleuren geven aan tot welke directie de diensten behoren : blauw voor de directie interventie, paars voor wijkwerking en lichtoranje voor de bijzondere diensten. De BackOffice wordt gevormd door de directie Staf- en steun die ondersteuning geeft aan het korps, en de beleidscel die de korpschef bijstaat. De staf- en steundirectie omvat het lokaal informatiekruispunt, de informaticadienst, de logistieke- en financiële dienst en de personeelsdienst. De functionaliteit openbare orde wordt ingevuld door alle operationele personeelsleden van het korps. De korpschef is afgebeeld in een tandwiel, dat het scharnierpunt vormt dat de organisatie doet draaien als een geoliede machine. In tegenstelling tot een klassiek organigram staat hij midden in de organisatie net zoals de politie in zijn geheel midden in de samenleving hoort te staan.

10 1.7. Gekozen leiderschapsstijl Er is door de leiding niet expliciet voor één of andere leiderschapsstijl gekozen. Niettemin dient de manier van leidinggeven volledig compatibel te zijn aan de visie op een excellente politiezorg, meerbepaald de drie basisbegrippen (filosofie GGPZ werkwijze IGPZ en management OBV): m.a.w. streven we continu naar een excellent en inspirerend leiderschap. We wensen een menselijk aspect toe te voegen aan de Deming cirkel (PDCA), met name een bijkomend wiel, hetwelk naadloos aansluit op de PDCA-cirkel: IMWR. PDCA en IMWR Inspireren: elkaar enthousiast maken om bij te dragen aan de bestaansreden van de organisatie MVW kerntaken Mobiliseren: het in beweging zetten om plannen te realiseren samenwerken draagvlak actieplannen en doelstellingen Waarderen: respect voor eenieders rol en bijdragen en belonen van baanbrekende bijdragen Reflecteren: Leren van de manier waarop wij het hebben aangepakt waarden cultuur Daarenboven biedt de deontologische code enig houvast en handelt een geheel hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van de leidinggevende. Daar wordt gestipuleerd dat een leidinggevende een leiderschapsstijl dient te hanteren die aangepast is aan de taak, de omstandigheden van de uitvoering van deze taak en aan de professionele bekwaamheid, de persoonlijke maturiteit en de motivatie van de medewerker. Als men deze criteria hanteert, komt men tot de vaststelling dat de deontologische code met andere woorden situationeel leiderschap 1 voorschrijft. Het evaluatiesysteem biedt het kader waarin een coachende manier van leidinggeven 11 perfect past Werking directiecomité Het directiecomité bestond aanvankelijk uit de voormalige korpschefs van de verschillende politiediensten die nu deel uitmaken van de politiezone MINOS. In afwachting van de benoeming van de korpschef, oefende het directiecomité zijn bevoegdheden uit. Dit overlegorgaan werd door de korpschef bestendigd bij de in plaatsstelling van de politiezone. Het biedt een wekelijks overlegforum om voornamelijk diverse aspecten op operationeel gebied af te stemmen en aan te sturen. Naast de korpschef maken alle officieren die effectief leiding geven aan een dienst, deel uit van het directiecomité. De verslagen van dit directiecomité zijn voor iedereen in de zone consulteerbaar. Ze worden integraal aangeboden op de beide informaticanetwerken. Daarenboven worden ze tijdens de diverse team- en dienstoverlegmomenten overlopen door de leidinggevende. 1 Situationeel leidinggeven : Hersey & Blanchard ( 68) 11 Coaching : Willem Verhoeven ( 93)

11

12 2. STRATEGIE EN BELEID 2.1. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Geografische situering De politiezone MINOS is een meergemeentenzone die bestaat uit de stad Mortsel en vier gemeenten: Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem. De totale oppervlakte bedraagt 57,2 km2. De zone wordt omringd door volgende politiezones: Schoten - Voorkempen - Zara - Lier - Hekla en Antwerpen. In al deze zones kan daarom om bijstand verzocht worden. Borsbeek en Wijnegem hebben een meer verstedelijkt karakter en de bebouwing is geconcentreerd. Er zijn nog weinig open terreinen. Mortsel is zeer verstedelijkt met een overwegend gesloten bebouwing. Sinds 1 januari 2 draagt deze gemeente ook de titel van stad. Hier is bijna geen open terrein meer te vinden. De gemeenten Boechout en Wommelgem hebben nog een meer landelijk karakter. In deze gemeenten is er een meer verspreide bebouwing met voornamelijk de typisch Belgische lintbebouwing rond en naar het centrum toe. Op 1 januari 211 telde de zone volgens het NIS een totale bevolking van inwoners, met vreemdelingen of 4.66 %. gemeente Belg vreemdeling totaal Boechout Borsbeek Mortsel Wijnegem Wommelgem totaal Onderwijs In de zone liggen verscheidene grote scholen, die zowel basis- als secundair onderwijs verstrekken. Deze scholen trekken leerlingen aan uit de wijde omgeving, die zowel per fiets, per trein als per auto toekomen. Het betreft hier voornamelijk in Boechout het Sint-Gabriëlcollege, in Borsbeek het Sint-Jozef-instituut, in Mortsel het Koninklijk Atheneum, het OLVE College en het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) en in Wijnegem het Annuntia-instituut en Don Bosco. In totaal zijn er in de zone 4 scholen met een populatie van ongeveer leerlingen. Economie en tewerkstelling De zone heeft een zeer aanzienlijke eigen tewerkstelling, meer dan 25. arbeidsplaatsen. In Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem is de sector handel, financiën en commerciële diensten de grootste sector van tewerkstelling. In Mortsel is meer dan éénderde van het totale aantal werknemers tewerkgesteld in de industrie, vooral te danken aan de aanwezigheid van Agfa- Gevaert NV. In Boechout is de metaalverwerkende nijverheid de grootste industriële bedrijfstak. De zone telt verschillende grote bedrijfsterreinen: de industrieterreinen Den Hoek en de Stokerij te Wijnegem; het Kapelleveld en Uilenbaan te Wommelgem. De meeste arbeidsplaatsen worden geleverd door Agfa-Gevaert (circa 4.) en het Wijnegem Shopping Center (circa 1.85). Mobiliteit De zone heeft een dicht wegennet. De autosnelweg E313 loopt over het grondgebied Wommelgem en heeft er verschillende op- en afritten (rond punt), waar zich carpoolparkings bevin-

13 den. Verder zijn er een aantal drukke gewestwegen: N1 (Antwerpen - Mechelen) te Mortsel en N1 (Mortsel - Boechout richting Lier) R11 (Mortsel - Borsbeek - Wommelgem - Wijnegem) en aansluitend de N12 (Houtlaan richting Schilde) N112 (Turnhoutsebaan) en N12 (Merksemsebaan ) te Wijnegem N116 (Herentalsebaan over het grondgebied van Wommelgem en Borsbeek) De gewestweg R11 vervult de functie van bypass tussen de autosnelweg E313 en E19/A12. Zeker als er op deze autostrades calamiteiten zijn, zit de R11 overvol. De gewestwegen N1, N1 en R11 in Mortsel lopen dwars door de stad en kruisen elkaar op 2 drukke kruispunten met veel oversteekbewegingen. Het centrum van de gemeente Borsbeek ligt pal op de verbindingsweg tussen N1 en R11. Ter hoogte van het rondpunt Wommelgem zorgt de aansluiting van de R11 met de E313 voor een moeilijke verkeerssituatie. Ter hoogte van het WSC zorgt de R11 eveneens meermaals voor een moeilijke verkeerssituatie Het masterplan Antwerpen voorziet meerdere grote werken op de ring rond Antwerpen, doch ook op de gewestwegen in de zone, zoals de tramlijn naar Boechout en naar Wijnegem. Deze werken hebben een grote invloed op de verkeersontwikkeling in de zone en zullen hun impact hebben op de werklast van de politiediensten. In de loop van 21 nam daarenboven de heraanleg van het marktplein te Mortsel een aanvang. De bereikbaarheid van ons permanent onthaalpunt en de stafdiensten, werd hierdoor danig gehinderd. Deze gefaseerde werken kenden in 211 hun geplande vervolg. Openbaar vervoer NMBS : Zowel Mortsel als Boechout zijn bereikbaar met de trein, en liggen respectievelijk op de drukke as Antwerpen Mechelen/Brussel en Antwerpen Lier/Turnhout. Er bevinden zich op het grondgebied van de zone Minos 5 treinstations: Mortsel Oude God Mortsel Mortsel Deurnesteenweg Mortsel Liersesteenweg en Boechout. De Lijn : Alle gemeenten liggen aan één van de grote verbindingsassen van Antwerpen naar Turnhout, Herentals, Lier of Mechelen en zijn voorzien van een goed openbaar vervoersnet (lijnbussen) met onderlinge verbinding naar de meeste omliggende gemeenten. Mortsel heeft vanuit het centrum tramverbindingen met Antwerpen. Op de grens Antwerpen - Wommelgem bevindt zich de eindhalte van tramlijn 24. In Mortsel is op de N1 en op de N1 een vrije tram-busbaan voorzien. Aan de Krijgsbaan en de Frans Beirenslaan, aan de grens van Mortsel met Borsbeek bevindt zich het vliegveld van Deurne. Een deel van het vliegveld ligt op het grondgebied van Borsbeek en Mortsel en de aanvliegroute gaat over het grondgebied van de zone. Voor dit aanvliegend (zowel stijgend als dalend) verkeer wordt het verkeer op de Frans Beirenslaan stilgelegd. Het Albertkanaal doorkruist de gemeenten Wijnegem en Wommelgem, in Wijnegem is een 75 meter breed sluizencomplex. Winkelcentra Het Wijnegem Shopping Center met zijn 24 winkels mag zeker bestempeld worden als de grootste trekpleister. Verschillende weekends per jaar, tijdens de soldenperiodes maar vooral tijdens de eindejaarsperiode zorgt dit complex voor een grote volkstoeloop (tot 65. bezoekers per dag en tot 1.. per jaar), wat zijn impact heeft op het verkeer. Verder zijn er te Mortsel twee winkelcentra, Oude God en Mortsel Dorp die enige drukte met zich meebrengen. In Borsbeek bevindt zich een grote vestiging van Carrefour. Ook de aanwezig Makro (grondgebied Deurne) heeft zowel dagelijks als tijdens piekmomenten een ontzettende impact op de verkeerssituatie. Langs de R11 in Borsbeek en Wommelgem zijn een aantal grote handelszaken gevestigd.

14 Evenementen Als jaarlijks weerkerend evenement dient zeker het Sfinksfestival te Boechout te worden vermeld, dat gedurende 3 dagen ongeveer 3. bezoekers mag verwelkomen. Dit festival vraagt heel wat voorbereiding en personeelsinzet. Verder zijn er in alle gemeenten jaarmarkten, Kerstmarkten en lokale wielerwedstrijden, verder heeft Mortsel een carnavalstoet en een middenstandsevenement Recreatie en Sport Buiten de gemeentelijke sportterreinen bevinden zich in de zone onder meer de recreatiedomeinen Fort II, Fort III en Fort IV (Wommelgem, Borsbeek en Mortsel), Golfclub Ternesse (Wommelgem), grote tennisclub Forest Hills (Wommelgem), het zwembad den Bessem te Mortsel, sportcomplexen Capenberg (Boechout), Ter Smisse (Borsbeek), Synergie (Wommelgem), Den Drab (Mortsel) en het gemeentelijk Sportcentrum te Wijnegem. Daarnaast is er nog een grote dansschool te Mortsel (Ekkart). Belangrijke locaties In de zone zijn twee psychiatrische centra ingepland: de Broeders Alexianen in Boechout en St. Amadeus in Mortsel. In Mortsel is het St. Jozefziekenhuis gelegen. In elke gemeente zijn rust- of bejaardeninstellingen. Het woonwagenterrein op het grondgebied van Mortsel is eveneens een specifiek gegeven. Het is gelegen in landbouwgebied langsheen de Krijgsbaan, in het verlengde van de luchthaven van Deurne. Er is plaats voor 26 gezinnen op het terrein dat bestemd is voor permanente bewoning in een woonwagen of caravan, maar door gezinsuitbreiding verblijven er in de praktijk steeds meer gezinnen. Door gebrek aan domeinen voor mensen met een nomadische cultuur in andere delen van Vlaanderen, wordt de zone Minos steeds geconfronteerd met terugkerende naaste familieleden die geen vaste stek hebben op het terrein, maar ook niet elders terecht kunnen Het Zonaal Veiligheidsplan Het ontwerp ZVP dat werd goedgekeurd in de Zonale Veiligheidsraad kreeg een volstrekte goedkeuring van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, bij schrijven aan de Voorzitter van het Politiecollege dd Het Zonaal Veiligheidsplan geeft een weergave van de volledige werking van onze zone. Bovenop de invulling van de minimale werkingsnormen in het kader van de wettelijk voorziene basisfunctionaliteiten (interventie wijkwerking onthaal recherche slachtofferbejegening verkeershandhaving openbare orde), worden ook de niet-operationele functies beschreven, alsmede onze bijdrage aan opdrachten van federale aard. De eventuele restcapaciteit (reoriënteerbare capaciteit) wordt volledig besteed aan de uitvoering van de actieplannen. Deze actieplannen vormen de integrale en geïntegreerde uitvoering van de strategische doelstellingen, waarover binnen de ZVR overeenstemming werd bereikt. Het is de bedoeling dat, onder regie van de bestuurlijke overheid, ook de gerechtelijke overheid als de politiezone hierin engagementen aangaan. Wij herinneren eraan dat volgende strategische keuzes werden gemaakt, waaraan projectmatig middels jaarlijkse actieplannen zal worden gewerkt: In het kader van de veiligheid : Diefstal in woningen Fietsdiefstal Verkeersveiligheid Intrafamiliaal geweld In het kader van de interne werking :

15 Informatiegestuurde politiezorg Optimale bedrijfsvoering 211 was het jaar drie van uitvoering van het vierjaarlijks ZVP en dus ook van de actieplannen. Binnen onze zone wordt steeds maximaal zuiloverschrijdend aan deze actieplannen gewerkt. De tussentijdse kernresultaten zijn vervat in hoofdstuk 9: Resultaten bij Bestuur en Financiers. Er werd hierover elke Zonale Veiligheidsraad gerapporteerd middels daartoe ontwikkelde integrale en geïntegreerde stuurborden.

16 2.3. Werking zonale veiligheidsraad politiecollege politieraad Zonale Veiligheidsraad Samenstelling Zonale Veiligheidsraad lokaal niveau parket federaal niveau Legende: burgemeesters van de politiezone korpschef procureur des Konings bestuurlijke directeurcoördinator (dirco) deskundigen (zonder stem) - lokaal niveau: commissaris van politie - federaal niveau: gerechtelijke directeurcoördinator secretaris In elke politiezone wordt een Zonale Veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeurcoördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. De Zonale Veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden. De opdrachten van de Zonale Veiligheidsraad zijn de volgende: Het bespreken en het voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie Het evalueren van het zonaal veiligheidsplan Vergadering Net als het politiecollege dient de Zonale Veiligheidsraad te vergaderen zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken het vereist. Er wordt geen vergaderfrequentie opgelegd. Het initiatief om de Zonale Veiligheidsraad bijeen te roepen kan zowel uitgaan van de bestuurlijke als van de gerechtelijke overheid. De burgemeester (of de voorzitter van het politiecollege), of de procureur des Konings, of beiden, kunnen met andere woorden het initiatief nemen om een vergadering te organiseren van het zonaal veiligheidsoverleg.

17 Datum Aantal punten Zonale veiligheidsraad overzicht 211 Omschrijving 23/11/211 6 Actieplannen: evaluatie ontwerpen 212 Actieplan stadscriminaliteit (Burgemeester Boechout) Lokale veiligheidsbevraging: stand van zaken Ondersteuning ZVP door CSD: stand van zaken (Dirco) CO3 Intentieverklaring aanpak DIW Politiecollege Samenstelling Politiecollege: 5 burgemeesters Boechout Borsbeek Mortsel Wijnegem Wommelgem Legende: burgemeester met stemmenaantal (totaal aantal stemmen = 1) secretaris korpschef, enkel adviserende stem Secretaris Korpschef De belangrijkste bevoegdheden van het politiecollege zijn: Het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de politiezone en het toezicht op de boekhouding; De toewijzing van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten (in bepaalde gevallen na delegatie door de politieraad); Het voeren van rechtsgedingen waarbij de politiezone hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is; Het beheer van de eigendommen, alsmede de vrijwaring van de rechten; Het voordragen van de bijzondere rekenplichtige aan de politieraad; Het uitoefenen van gezag over de bijzondere rekenplichtige; Nagaan dat de bijzondere rekenplichtige zijn zekerheid stelt; Het aanduiden van de vervangende korpschef; De voordracht van de korpschef; Gemotiveerd advies verlenen over verlenging mandaat korpschef; Bevestigen naleven openbaarheid besluiten politieraad; Uitvoering en bekendmaking van politiebesluiten, verordeningen en reglementen; Tuchtoverheid van de leden van de lokale politie.

18 Vergadering Het politiecollege vergadert zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken dit vereisen. De stemmen in het politiecollege worden over de burgemeesters verdeeld naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die hun gemeente in de meergemeentenzone inbrengt. De eerste twee jaar volgend op het jaar waarin de lokale politie is opgericht wordt het aantal stemmen echter bepaald naar evenredigheid van de nettolast voor de functie justitie en politie opgenomen in de laatst vastgestelde en goedgekeurde jaarrekeningen van elke gemeente. In totaal zijn er in het politiecollege 1 stemmen te verdelen over de burgemeesters. Voor de zone Minos betekent dit, berekend op de gegevens van de jaarrekeningen van 24, dat de burgemeesters vanaf 1 januari 25 respectievelijk over volgend aantal stemmen beschikken: Mortsel 42/ Boechout 13 / Borsbeek 13 / Wommelgem 16 / Wijnegem 16. Diezelfde evenredige verdeling van stemmen wordt, zoals reeds hoger aangehaald, dus ook overgenomen bij stemmingen van de politieraad over de begroting van de meergemeentenzone. Voor de verdeling van de stemmen in het politiecollege wordt uitdrukkelijk de minimum politiedotatie als basis genomen, zodat een eventueel hogere bijdrage van een gemeente in de begroting van de zone geen invloed heeft op de verdeling van de stemmen in het politiecollege en bij de stemming over de begroting. Politiecollege overzicht 211 Datum Aantal punten Omschrijving 19/1/211 9 Financiën Bestelbons en mandaten Maandverslag Bespreking Mededeling i.h.k.v. de gerechtelijke politie aan de burgemeesters omzendbrief van de Procureur Personeel Reorganisatie verkeersdienst Personeel Aanvraag vrijstelling van nachtdiensten Personeel Vrijwillige vierdagenweek Stopzetting Personeel Educatief verlof Personeel Aanvraag volledige loopbaanonderbreking calog Personeel Rechtsgedingen Aanstellen van een raadsman i.v.m. een ingekomen dagvaarding in het kader van de Copernicuspremie 9/2/211 7 Financiën Bestelbons en mandaten Maandverslag bespreking Personeel Vrijwillige vierdagenweek Calog Personeel Aanpassing functieprofielen politiepersoneel Personeel Aanwerving via de mobiliteit Personeel Aanwerving via de mobiliteit Politieraad van 23 februari 211 Vaststelling dagorde 23/3/211 9 Financiën bestelbons en mandaten Maandverslag bespreking Intern Toezicht 21 Personeel rechtsgedingen Nieuwe ingekomen dagvaarding in het kader van de copernicuspremie Personeel verhoging capaciteit intergemeentelijk strafregister Personeel Aanvraag vrijstelling nachtdiensten Personeel Aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Personeel vraag tot het aannemen van een allround klusjesman via PWA-cheques Bewapening aankoop oefenmunitie via het raamcontract met de federale politie 13/4/ Financiën bestelbons en mandaten Maandverslag bespreking Personeel problematiek Copernicuspremie Stand van zaken Kennisneming Aankoop van een koelkast(hoog model) met apart vriesgedeelte Borsbeek Gunning Aankoop van een koelkast met apart diepvriesvak LIK hoog model

19 gunning Aankoop omslag-, vul- en plooimachine Meubilair aankoop van 23 bureaustoelen en 16 bezoekersstoelen raamcontract gunning ICT aankopen informatica vervanging laptops via raamcontract ICT aankopen informatica aankoop CAD Viewer via raamcontract Personeel aanwerving politiepersoneel Personeel verzoek hernieuwing mandaat korpschef ICT aankopen informatica Aankoop van 21 PC s binnen het ISLP netwerk en aankoop van 4 standaard PC s met 5 grafische PC s binnen het Minos Local Netwerk via het raamcontract met de federale overheid Goedkeuring Stemming ICT aankopen informatica aankoop van 6 printers binnen het ISLP netwerk en aankoop van 6 printers binnen het Minos Local netwerk via het raamcontract met de federale overheid goedkeuring stemming Voertuigen aankoop twee nieuwe dienstvoertuigen via raamcontract Raadsbesluit van Wommelgem in verband met het doorrekenen van onkosten duplicaten van identiteitskaarten Politieraad van 27 april 211 vaststelling dagorde 11/5/ Financiën bestelbons en mandaten Maandverslag bespreking Personeel problematiek Copernicuspremie Stand van zaken kennisneming Informatica aankopen via internet Bewapening aankoop 5 uitschuifbare wapenstokken en 6 holsters Aankoop mobiele airco-toestellen Aankoop van 5 verkeerskegels Plaatsbeschrijving na oplevering winkel Colruyt gebouw Wommelgem Gebouwen herstelling boordstenen dak gebouw Wommelgem Aanmaak van flyers voor de wijkagenten Aankoop van een stellingsysteem voor het bewaren van autobanden Meubilair aankoop van 23 bureaustoelen en 16 bezoekersstoelen via het raamcontract met de federale overheid effectieve gunning ICT aankopen informatica aankoop van 21 PC s binnen het ISLP netwerk en aankoop van 4 standaard PC s en 5 grafische PC s binnen het Minos Local Netwerk via het raamcontract met de federale overheid effectieve gunning ICT aankopen informatica aankoop van 6 printers binnen het ISLP netwerk en aankoop van 7 printers binnen het Minos Local Netwerk via de raamcontracten met de federale overheid effectieve gunning Voertuigen aankoop twee nieuwe dienstvoertuigen via raamcontract met de federale overheid effectieve gunning Personeel opleidingen cursus pro-active driver Personeel arbeidsongeval tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vergoedingen voor weekenddiensten Dienst interventie 8/6/ Financiën bestelbons mandaten Maandverslag bespreking Energiedoorlichting kennisneming Aankoop van preventieborden Meubilair aankoop 9 bureaustoelen via raamcontract gunning Personeel dossier Personeel vervanging verlenging contract Personeel aanvraag vrijstelling van nachtdiensten Personeel aanvraag vrijstelling van nachtdiensten Personeel aanwerving via mobiliteit (mobiliteitscyclus 2111) Personeel tuchtdossier definitieve beslissing Personeel vakantiegeld Gebouwen aansluiting nieuwe watermeter PIDPA aan waternet in gebouw Wommelgem Fietsen aankoop van drie herenfietsen wijk Wommelgem Personeel verlenging mandaat korpschef advies politiecollege Politieraad van 29/6/211 vaststelling dagorde 27/7/211 1 Financiën bestelbons en mandaten Maandverslag bespreking

20 Aankoop kledij fietsteam Aankoop kledij monitors geweldbeheersing via raamcontract Aankoop kledij hondengeleiders Lokale veiligheidsbevraging 211 Kantooruitrusting aanpassing huurcontract Sicli nv brandblusapparaten kosteloze technische omruiling van 22 poedertoestellen naar 22 schuimtoestellen Inzet van gemeentediensten Aankoop en plaatsen van een airco in het serverlokaal onder het stadhuis Personeel problematiek copernicuspremie stand van zaken kennisneming 14/9/211 7 Informatica afvoeren/verschroten afgeschreven bureaumateriaal Informatica aankopen intranet server Informatica vervanging LTO drive Informatica upgrade VMWare server structuur Personeel aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking Calog Personeel terbeschikkingstelling wegens ziekte Personeel vervanging directeur wijkwerking 12/1/ Financiën Bestelbons en mandaten Bewapening Aankoop van 4 gunlocks voor voertuigen Informatica goedkeuring aankopen uitbreiding HP Rack Informatica goedkeuring aankopen Q-bix digital signage player Informatica vervanging van UPS Galaxy 3 door UPS Galaxy 35 Informatica goedkeuring aankopen Licentie Microsoft Office Sharepoint Server Informatica goedkeuring aankopen switchen Aankoop+plaatsen van 2 mobiele radio s voor moto s + aanpassing van beide motorhelmen Personeel openverklaren van een functie van hoofdinspecteur via de mobiliteit Maandverslag bespreking Politieraad van vaststelling dagorde 16/11/ Financiën bestelbons en mandaten Inbraak- en brandbeveiliging Onderhoudscontract politiegebouw Wommelgem, Herentalsebaan 587 Voertuigen aankoop van 14 oplaadbare lichtgewicht toortslampen Gebouwen interventiegebouw/zonaal onthaal vervangen van een deur met deurkader Financiën begroting 212 Personeel stakingsaanzegging uitgaande van VSOA politie Personeel Copernicuspremie conclusie van eisers (ACOD) Brief van raadslid Jos Weckhuysen ivm verzoek tot wraking van een burgemeester als voorzitter van de politieraad Maandverslag bespreking Bedeling agenda van de politieraad Politieraad van 3 november 211 vaststelling dagorde 21/12/ Financien bestelbons en mandaten Informatica goedkeuring aankopen licenties Microsoft Windows Server 28 Device Cal Informatica goedkeuring aankopen informatica upgrade licenties Microsoft Server 28R2 Aankoop, levering en installatie van videomateriaal in de verhoorlokalen van minderjarigen Aankoop, levering en installatie van audiomateriaal in de verhoorlokalen van minderjarigen Gebruik schietstand campus Vesta kennisneming Gebouwen interventiegebouw standpunt college Maandverslag bespreking Personeel 1/5 de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverof van een inspecteur Camerabewaking Copernicuspremie verdere evolutie in de procedure kennisneming

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie