Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt"

Transcriptie

1 Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt

2 Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt De Ambelt 7 sportactiviteiten Missie Schoolreisjes en schoolkampen De organisatie Sportactiviteiten Diagnostiek Ambelt Academie Passend onderwijs Bereikbaarheid Samenwerking Ziekmelding en schoolverzuim Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Klachten Wij bieden onderwijs en ondersteuning van hoog niveau. Schoolreisjes, kampen en Ouderbetrokkenheid 5.4 Contact met ouders Incidentenregistratie Oudercommissie en GMR Kwaliteit en Onderwijsinspectie Medicijnenafspraken Sponsoring van de school Vervoer Foto s voor publicatie Jaarverslag Praktische zaken Regels en afspraken Onderwijstijd Aanmelden Vakanties Ontwikkelingsperspectief Adressen Uitstroomprofielen Kerndoelen VSO Leerwegen vmbo en entreeopleiding Leerweg havo Leerweg praktijkonderwijs Stage Certificaten en examens Leerlingenuitstroom Deelname aan Europees Sociaal Fonds (ESF) Het voortgezet speciaal onderwijs Ondersteuning van hoog niveau 3.1 Orthopedagogische benadering Commissie van Begeleiding Specialistisch en therapeutisch team Dyslexie Leerlingvolgsysteem en -dossiers Leerlingbespreking en -rapportage Interne begeleiding Agressiereductiemethode Verwijsindex Individuele hulp aan leerlingen Leerlingenraad 18 Afkortingen We realiseren ons dat er in deze schoolgids veel afkortingen worden gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de betekenis van de gebruikte afkortingen. AOC Agrarisch Opleidingscentrum ATC Arbeidstrainingscentra CievB Commissie van Begeleiding ESF Europees Sociaal Fonds GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OKE OnderwijsKundige Eenheid ROC Regionale Onderwijs Centra SO speciaal onderwijs SVW samenwerkingsverband VSO voortgezet speciaal onderwijs WEC Wet op de ExpertiseCentra Wbp Wet bescherming persoonsgegevens Kwaliteit. de Ambelt 2 3

3 Welkom bij de Ambelt! Voor u ligt de schoolgids voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Ambelt. Een schooljaar waarin veel gaat veranderen. Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van start gegaan. In paragraaf 1.6 kunt u hier meer over lezen. In het vorige schooljaar hebben we u hier uitgebreid over geïnformeerd via de Topper, ons gedrukte nieuwsbulletin voor ouders/verzorgers dat wij twee maal per jaar uitbrengen. Er gaat veel veranderen voor u en uw kind. Omdat het onderwijs continu in beweging is, adviseren we u met regelmaat onze website te bezoeken. Uiteraard blijven wij u ook op andere manieren informeren. In deze schoolgids vindt u algemene informatie over de Ambelt, het voortgezet speciaal onderwijs en de aanvullende leerlingenzorg die wij bieden. Daarnaast vindt u informatie over schoolreisjes, kampen en sportactiviteiten, de ouderbijdrage, ouderparticipatie en praktische zaken. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen locatiegids. Hierin is informatie opgenomen die specifiek van toepassing is op de locatie of de afdeling waar uw zoon of dochter naar school gaat. Deze locatiegids is ook te downloaden op onze website. Heeft u na het lezen van de schoolgids en/of de locatiegids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de adjunct-directeur van de locatie waar uw zoon of dochter naar school gaat. Hij/zij is altijd bereid tot het beantwoorden van uw vragen. Bij ons heeft iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief. We hopen ook dit jaar de talenten van uw zoon of dochter te laten groeien. Onze betrokken en ervaren medewerkers zetten zich daar in ieder geval met hart en ziel voor in! Erik Wijtsma Miriam van der Laan Hendrien Zijlstra-Hilbrands Regiodirecteur Onderwijs en Regiodirecteur Onderwijs en Regiodirecteur Onderwijs en Ambulante Ondersteuning Ambulante Ondersteuning Ambulante Ondersteuning locaties (V)SO Steenwijk, locaties (V)SO Zwolle locaties (V)SO Apeldoorn, Kampen, Meppel en Hardenberg Deventer en Nunspeet Juli 2014 Talenten laten groeien. de Ambelt Talenten laten groeien. de Ambelt 4 5

4 1 Over de Ambelt Wij zetten ons met hart en ziel in voor onze leerlingen. De Ambelt is een onderwijsinstelling die (voortgezet) speciaal onderwijs, ondersteuning en diagnostisch onderzoek biedt aan leerlingen die specialistische hulp nodig hebben. Dit kan gaan om hulp of ondersteuning bij gedragsstoornissen, psychische problemen of ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, autisme en angsten. 1.1 De Ambelt 1.2 Missie Onze deskundige en betrokken medewerkers zetten zich met hart en ziel in om onderwijs en ondersteuning van hoog niveau te bieden aan onze leerlingen. De leerling, en zijn of haar kracht, De Ambelt is specialist in (onderwijs)- differentiatie op gedrag en biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen, zodat iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief heeft. talent en behoefte, staat hierin centraal. We boeken resultaten door voor iedere leerling een ambitieus, maar realistisch ontwikkelingsperspectief te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij een passend plan dat is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en we kijken altijd hoe het nog beter kan. Wij zijn een lerende en flexibele organisatie en we werken nauw samen met ouders en andere onderwijs- en (zorg) Speciaal onderwijs Wij bieden onderwijs aan leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblemen. Vanuit onze taak, zoals neergelegd in de Wet op de Expertise Centra (WEC), verzorgen wij op onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs een onderwijskundig programma voor leerlingen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs (voormalige indicatie: cluster-4). partners. Want samen kunnen we bepalen wat de best passende plek voor een leerling in het onderwijs is. Samen stimuleren we talent. Samen zorgen we ervoor dat iedere leerling zo evenwichtig, zelfstandig, maar vooral zo gelukkig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Mogelijkheden en belangstelling van de leerling Wij bieden de leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, de behoefte en de belangstelling van iedere leerling. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier De Ambelt heeft scholen in Deventer, Apeldoorn, Zwolle, Nunspeet, Kampen, onderwijs met een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen. Steenwijk, Meppel en Hardenberg. Wij bieden onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo. In deze regio s bieden wij ook ambulante ondersteuning in het regulier onderwijs. De Ambelt is kort gezegd bestemd voor kinderen en jongeren bij wie het ontwikkelingsproces verstoord is of verstoord dreigt te raken. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder kind anders. Regelmatig is er sprake van een zeer Elke schooldag zetten onze deskundige en betrokken professionals zich met hart en ziel in om de ruim leerlingen op de Ambelt hét onderwijs en dé ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. complexe problematiek en is het één het gevolg van het ander. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden. Wij zijn er op gericht een veilige leeromgeving te bieden waarin leerlingen zich cognitief, psychomotorisch en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij het vooral belangrijk het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen van leerlingen te vergroten. We willen de leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een zo positief mogelijk persoonlijk toekomstperspectief. Dat doen we volgens de kerndoelen die door de overheid voor het VSO zijn opgesteld. Deze kunt u vinden in paragraaf De organisatie Orthopedagogisch Centrum de Ambelt kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding, de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid betreffende de gehele Ambelt. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: Maarten Faas (voorzitter) en Jolida Spekreijse (lid). Het College van Bestuur en de directie worden bijgestaan door een onderwijskundige staf en een bedrijfsbureau. Om beter in te kunnen spelen op passend onderwijs, is de Ambelt verdeeld in drie regio s (Noord, Zwolle en Zuid). Iedere regio wordt aangestuurd door een regiodirecteur. Ook de ambulant ondersteuners, orthopedagogen/psychologen en schoolmaatschappelijk werkers maken deel uit van de regio. Iedere regio bestaat uit een aantal schoollocaties van de Betrokken. de Ambelt 6 7

5 Ambelt. Een overzicht van alle locaties vindt u achterin deze schoolgids. Iedere locatie van de Ambelt wordt aangestuurd door een adjunct-directeur. 1.4 Diagnostiek De oorzaak, maar ook de aard van de problematiek en de uitingsvorm is voor ieder kind anders. Ons team Diagnostiek bestaat uit ervaren (gedrags)psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn om door middel van onderzoek een diagnose te stellen. Na onderzoek en een diagnose volgt een specialistische aanpak afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wij spelen hiermee in op de vraag vanuit de Ambelt en het regulier onderwijs naar deskundigheid op het gebied van van leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblemen. Er worden handelingsgerichte adviezen gegeven waarmee docenten hun aanpak beter kunnen afstemmen op de problematiek en de behoeftes van de leerling. Indien diagnostisch onderzoek nodig is dat valt onder de vergoedingssystematiek van de Zorgverzekeringswet, dan wordt dit uitgevoerd door onze samenwerkingspartner a.t.zorg. 1.5 Ambelt Academie De Ambelt heeft veel ervaring opgedaan en expertise opgebouwd in het werken met zorgleerlingen. Deze kennis delen we graag. Via de Ambelt Academie bieden we een uitgebreid programma van studiebijeenkomsten, cursussen, trainingen en studiedagen op maat aan professionals uit het onderwijs. De Ambelt Academie geeft dé vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met psychiatrische- en/of gedragsproblemen goed te onderwijzen en te ondersteunen. De kennis kan direct in de praktijk kan worden toegepast. Kijk voor meer info op: 1.6 Passend onderwijs Zorgplicht Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De zogeheten samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn nu verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio waar het samenwerkingsverband werkzaam is. De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben een zorgplicht. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind op een bepaalde school aanmelden, deze de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek te bieden. Als de school dit zelf niet kan leveren, heeft de school de taak om binnen het samenwerkingsverband het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school te bieden. De Ambelt is een groot voorstander van passend onderwijs, passend onderwijs is immers al jaren onze core business! Samen met samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen, ouders en collega s werken we hard om verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in passend onderwijs voor iedere leerling te waarborgen. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op onze website Samenwerkingsverbanden (SWV s) De overheid heeft Nederland opgedeeld in regio s. De scholen die binnen deze regio s vallen vormen samen een samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Er zijn 76 samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs, dit worden de samenwerkingsverbanden PO (primair onderwijs) genoemd. Er zijn 76 samenwerkingsverbanden binnen het basisonderwijs, oftewel primair onderwijs (PO) en er zijn 74 SWV s binnen het voortgezet onderwijs (VO). De Ambelt neemt deel aan dertien samenwerkingsverbanden binnen het PO en het VO. Het gaat dan om zes samenwerkingsverbanden binnen het PO en zeven binnen het VO. De Ambelt wil in alle samenwerkingsverbanden samen met partners een zo passend en adequaat mogelijk ondersteuningsaanbod bieden. Wij geloven dat er binnen passend onderwijs ook voor de speciale leerlingen aandacht blijft bestaan. Gevolgen Als gevolg van passend onderwijs is het recht op rugzakbegeleiding (voorheen Ambulante Ondersteuning) bij de Ambelt komen te vervallen. Per samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt hoe de middelen die beschikbaar blijven, worden ingezet om kinderen passend onderwijs te bieden. De Ambelt beweegt mee en is op weg naar een nieuwe toekomst met aandacht voor álle leerlingen. Wij blijven ons inzetten voor goed onderwijs, sterke dienstverlening aan het reguliere onderwijs en samenwerking met maatschappelijke partners. Alleen op die manier bereiken we de beste resultaten. Toelaatbaarheidsverklaringen Ook de landelijke indicatiestelling is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor beschikkingen die al zijn afgegeven voor leerlingen. Als uw zoon of dochter op 1 augustus 2014 op het (voortgezet) speciaal onderwijs zit, wordt de beschikking omgezet in een toelaatbaarheidsverklaring. Deze blijft maximaal twee jaar geldig vanaf 1 augustus Binnen twee jaar wordt het dossier van uw zoon of dochter besproken binnen de daarvoor ingerichte commissie van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt van passend onderwijs is niet meer wat uw kind niet kan, het gaat nu om wat uw kind wél kan! En zo werken wij al jaren. 1.7 Samenwerking Scholen voor primair en voortgezet onderwijs De Ambelt werkt met verschillende scholen in de wijde regio samen, onder meer wat betreft examenregelingen en uitvoering en afstemming van de onderwijsprogramma s. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de Ambelt en de Groene Welle in Zwolle. Leerlingen die bij de Ambelt een vmbo-opleiding basis of kader volgen, kunnen examen doen onder de vlag van de Groene Welle in de richting groen, plant en dier. Met zo n diploma komt regulier onderwijs of werk binnen handbereik. Ook neemt de Ambelt deel aan overleggen omtrent de organisatie van integrale leerlingenzorg in de verschillende regio s. Regionale Onderwijs Centra (ROC) Wij vinden het belangrijk dat een leerling zo goed mogelijk kan participeren in de samenleving en een passende plaats vindt op de arbeidsmarkt. Iedere leerling heeft er daarom baat bij dat zijn of haar onderwijsloopbaan uiteindelijk wordt afgesloten met een beroepsopleiding die leidt tot een startkwalificatie voor de maatschappij. Deze worden veelal door ROC s verzorgd. Gezien het vaak specifieke onderwijsaanbod dat onze leerlingen nodig hebben, heeft de Ambelt convenanten afgesloten met verschillende ROC s in de regio. Het doel is een soepele en goed begeleide overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het ROC mogelijk te maken. Jeugdzorg Een deel van de leerlingen van de Ambelt heeft te maken met jeugdhulpverlening. De Ambelt werkt daarom ook nauw samen met de verschillende instellingen voor jeugdhulpverlening, zoals Trias Jeugdhulp (www.triasjeugdhulp.nl). Het streven is daarbij altijd om het aanbod in onderwijs en jeugdhulpverlening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 1.8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Ambelt beschikt over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Via deze raad zijn ouders, verzorgers en de medewerkers van de school vertegenwoordigd in het overleg met het bestuur. De leden van de GMR worden eens in de drie jaar gekozen. Op regionaal niveau (de Ambelt Zwolle, de Ambelt Noord of de Ambelt Zuid), kunnen medewerkers en ouders, zeggenschap hebben in een regiodeelraad van de GMR over de gebieden onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, huisvesting en onderhoud en financiën. De GMR adviseert en denkt mee over het beleid van de school. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/ of instemming van de GMR. Denk daarbij aan nieuwbouw, organisatiewijziging, of het vaststellen van een ander schoolsysteem. De eerste taak van de GMR is behartiging van de belangen van ouder(s)/ verzorger(s) en van de medewerkers van de school. De GMR zorgt ervoor dat de stem van alle betrokkenen wordt gehoord bij bestuurlijke zaken. Zoekt u meer informatie over de GMR, of wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op met een van de leden van de GMR. Via het mailadres is de medezeggenschapsraad direct bereikbaar. 1.9 Klachten De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit als het gaat om (onderwijs) ondersteuning voor onze leerlingen. We beseffen dat zich situaties kunnen voordoen dat u, ondanks ons streven naar optimale kwaliteit, niet tevreden bent over de Ambelt. U kunt hierover een klacht indienen. In eerste instantie kunt u zich wenden tot de klachtencontactpersoon die per locatie hiervoor is aangewezen (zie hiervoor de locatiegids van de betreffende locatie). Deze medewerker probeert samen met u de klacht helder te krijgen, zodat u doorverwezen kunt worden naar de juiste persoon of instantie. We proberen eerst een klacht in goed overleg met u op te lossen. Klachtencontactpersoon Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan verwijst de klachtencontactpersoon u door naar de klachtenvertrouwenspersoon. Deze medewerker kan u begeleiden bij het indienen van een klacht bij onze externe klachtencommissie. Contactgegevens klachtenvertrouwenspersonen de Ambelt locaties Steenwijk, Kampen, Meppel en Hardenberg Marjan de Vries-Postema T de Ambelt locaties Zwolle Kristien Kruidhof T de Ambelt locaties Apeldoorn, Deventer en Nunspeet Vanessa Kogelman T Klachtenprocedure Voor de klachtenregeling, de procedure en de gegevens van de externe klachtencommissie verwijzen wij u naar onze website Vragen over het onderwijs: T (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs T (lokaal tarief) De Veilige School Wij willen dat onze leerlingen zich veilig voelen. Een Veilige School met een veilig klimaat is dan ook ons uitgangspunt. Om dat te garanderen moet er in sommige gevallen maatregelen genomen worden. Indien het doorspelen van informatie noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen dan kan er overlegd worden met de wijkagent. Dit kan ook zonder de toestemming van de ouders/leerling worden gedaan, wel worden zij hiervan op de hoogte gesteld. 8 9

6 1.10 Incidentenregistratie Alle incidenten worden in een digitaal registratiesysteem (IncidentenMeldpunt) geregistreerd. Incidenten waarbij alleen een personeelslid betrokken is, worden ook geregistreerd in het personeelsdossier. Het IncidentenMeldpunt is een digitaal systeem voor het melden van incidenten en ongevallen. Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de incidenten die op school voorkomen. Dit inzicht helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van het preventieve veiligheidsbeleid van de Ambelt. Incidenten tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling worden ook geregistreerd in het leerlingvolgsysteem door middel van verslaglegging. De adjunct-directeur ziet hier op toe. Ouders worden, afhankelijk van de aard van het incident, betrokken. Daarnaast worden alle ongevallen geregistreerd in het ongevallenregister van de Ambelt, zodat een analyse kan worden gemaakt op Ambeltniveau. Het voorkomen van incidenten en ongevallen is een belangrijke voorwaarde voor een goed pedagogisch klimaat. Alleen in een veilige omgeving kunnen pedagogische inspanningen tot een goed resultaat leiden Kwaliteit en Onderwijsinspectie Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs Wij willen zelf kunnen vaststellen of onze kwaliteit goed is. Dat doen we door regelmatig de tevredenheid van ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen en medewerkers te peilen en daarom worden op de scholen diverse onderzoeken gedaan. Om hieraan sturing te kunnen geven hebben enkele onderwijsorganisaties, waaronder de Ambelt, de Kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Deze kwaliteitsnorm is in 2011 vastgesteld. Scholen kunnen aan de hand van deze norm bepalen of het kwaliteitssysteem goed werkt en dit helpt hen om te bepalen of de kwaliteit goed is. De Ambelt vervult hierin een voortrekkersrol en heeft als school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in 2013 het ISO-certificaat behaald, aangevuld met een beoordeling op basis van de Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. Een prachtig resultaat, waar hard aan is gewerkt door alle medewerkers van de Ambelt. De Ambelt is hiermee de eerste organisatie in het speciaal onderwijs die is gecertificeerd op de Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. Ter voorbereiding hierop zijn de cruciale processen (opnieuw) beschreven en ingevoerd, interne audits uitgevoerd en verbeteringen doorgevoerd. De Ambelt is hiermee optimaal ingericht om alle processen rondom passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. De Ambelt werkt systematisch, planmatig en projectmatig aan de verbetering van de kwaliteit en van de kwaliteitszorg. Jaarlijks worden interne audits uitgevoerd. De kwaliteit van de toekomstperspectieven wordt periodiek onderzocht en de tevredenheid onder ouders, leerlingen en medewerkers wordt eenmaal in de drie jaar onderzocht. Onderwijsinspectie De inspectie van het onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoeken zij de scholen voor een onderzoek. Heeft u vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder? Dan kunt u zich wenden tot: Inspectie van het onderwijs Sponsoring van de school De Ambelt conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, alsmede met de doelstellingen van de school en het onderwijs; nieuwe sponsorcontracten zich moeten richten op een gezonde levensstijl van leerlingen; bedrijven alleen met scholen mogen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid; de samenwerking tussen scholen en bedrijven geen nadelige invloed mag hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen; de kernactiviteiten van de school niet afhankelijk mogen worden van sponsoring. Sponsoren dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren. Meer informatie over onderwijs en sponsoring is te vinden op de website Foto s voor publicatie Wanneer uw zoon of dochter op de Ambelt naar school gaat, kan het voorkomen dat wij op de scholen foto s maken die worden gebruikt voor publicaties van de Ambelt. Denk hierbij aan de website, folders, brochures of nieuwsbrieven. Wanneer dit het geval is, wordt u vooraf om toestemming gevraagd middels een formulier Jaarverslag De Ambelt stelt jaarlijks het jaarverslag op over het voorafgaande kalenderjaar. In dit jaarverslag is informatie opgenomen over relevante ontwikkelingen, leerlingaantallen, personeel en financiën. Ook staan hier gegevens in over de opbrengsten van ons onderwijs, zoals uitstroomgegevens. Wij zijn een lerende organisatie en zijn continu gericht op verbeteren. Door goed naar onszelf te blijven kijken, kunnen we altijd leren hoe het nog beter kan. Hierdoor kunnen we blijven verbeteren, zodat we nog beter onderwijs en betere ondersteuning kunnen bieden aan iedere leerling. Het jaarverslag is te downloaden via onze website Wij werken met iedere leerling aan een passend plan. Flexibel. de Ambelt 10 11

7 2 Het voortgezet speciaal onderwijs De Ambelt biedt onderwijs- en ondersteuning aan leerlingen van 4 tot ongeveer 20 jaar. Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) wordt gegeven aan jongeren van 12 tot 20 jaar. Iedere leerling heeft zijn eigen capaciteiten, eigen problematiek en daarmee zijn eigen speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. We stellen de behoefte van iedere leerling centraal. Binnen de diverse lesgroepen wordt aan deze behoefte tegemoetgekomen, waardoor de aangeboden programma s soms richtingoverstijgend zijn en soms specifiek op de leerling is afgestemd. Tijdens de schoolloopbaan van de leerling wordt telkens weer bekeken of een leerling kan uitstromen naar het regulier onderwijs. 2.1 Aanmelden perspectief zoveel mogelijk besproken Als ouder kiest u zelf een school voor uw met de leerling zelf. Door te luisteren naar kind, ook als uw kind extra ondersteuning de leerlingen weten we waar de behoefte nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden ligt en kunnen we hun het onderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan de ondersteuning bieden die zij nodig bepaalt het samenwerkingsverband of uw hebben. Zo kunnen we iedere leerling een kind toelaatbaar is. Per samenwerkingsverband is dit anders ingericht. Als u een uitdagend toekomstperspectief bieden. kind wilt aanmelden voor de Ambelt dan 2.3 Uitstroomprofielen vindt u hier meer informatie over op onze Binnen het voortgezet speciaal onderwijs wordt onderscheid gemaakt in drie website uitstroomprofielen: 2.2 Ontwikkelingsperspectief vervolgonderwijs Na toelating tot de Ambelt wordt door arbeidsmarkt de Commissie van Begeleiding een ont- dagbesteding wikkelingsperspectief opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, Uitstroomprofiel vervolgonderwijs de bevorderende en belemmerende Het onderwijs is gericht op het behalen factoren wordt het verwachte profiel dat van een vmbo-, havo- of vwo-diploma, de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsper- (mbo, hbo, wo) of terugstroom van de het doorstromen naar vervolgonderwijs spectief en de onderwijsbehoefte van de leerling naar het regulier voortgezet leerling zijn bepalend voor het planmatig onderwijs. Binnen dit uitstroomprofiel handelen van de leerkracht. Op basis van wordt gewerkt aan de kerndoelen van het de uitgangspunten van handelingsgericht regulier onderwijs. Leerroutes binnen dit werken, stelt de leerkracht een plan op uitstroomprofiel zijn: vmbo, havo, vwo. om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Uitstroomprofielen Ten minste twee keer per jaar wordt arbeidsmarkt en/of dagbesteding geëvalueerd of de beoogde resultaten Ons onderwijs is erop gericht iedere worden behaald. Jaarlijks wordt het leerling een brede persoonlijke vorming ontwikkelingsperspectief geëvalueerd te geven en participatie in de samenleving te bieden. De zelfredzaamheid van door de leerkracht en de Commissie van Begeleiding, besproken met de ouder(s) leerlingen wordt gestimuleerd. Daarnaast of verzorger(s) en ter ondertekening voorgelegd. Ook wordt het ontwikkelings- passende plaats op de worden leerlingen voorbereid op een arbeidsmarkt. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij werken en vrijetijdsbesteding. Zij zullen worden toegeleid naar (arbeidsmatige) dagbesteding. Het praktijkonderwijs is de leerroute van deze uitstroomprofielen. Door op zoek te gaan naar de talenten van iedere leerling en daar ruimte aan te geven, kunnen we talenten laten groeien. 2.4 Kerndoelen VSO De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen die per 1 augustus 2013 zijn ingevoerd voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. leren leren leren een taak uitvoeren leren functioneren in verschillende sociale situaties ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen Voorbereiding Op Arbeid. 2.5 Leerwegen vmbo en entreeopleiding* Het vmbo is onderverdeeld in de volgende leerwegen: vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (BB) vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (KB) vmbo-theoretische leerweg (TL) De onderbouw van het vmbo duurt twee jaar. Hier geldt dat de twee schooljaren gericht zijn op (beroeps)oriëntatie, zodat gekeken kan worden naar een passende keuze voor de bovenbouw. Na de onderbouw geeft de school een advies voor een passend vervolg voor de leerling. Gezamenlijk met ouders en de leerling wordt hierin een keuze gemaakt. In alle leerjaren wordt loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) geboden. Dit geeft de leerling inzicht in wat hij of zij wil en kan en welke sector en vervolgopleiding bij hem of haar past. Bovenbouw vmbo-bb & KB De Ambelt biedt in de bovenbouw de volgende sectoren aan: economie zorg en welzijn techniek groen Het is mogelijk om een vmbo-bb of vmbo-kb diploma te behalen. Voor het examen wordt samengewerkt met het regulier voortgezet onderwijs. Het examen bestaat uit een schoolexamen en het landelijk centraal schriftelijk examen. De inhoud van het schoolexamen en de berekening van het cijfer wordt beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Met een diploma vmbo- BB kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo, niveau 2. Met een diploma vmbo-kb kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 3. Leerlingen die moeite hebben om een volledig vmbo-bb diploma te behalen kunnen een entreeopleiding volgen of een leerwerktraject vmbo-bb. Een groot deel van de opleiding bestaat uit werkend leren in een erkend leerwerkbedrijf. In de praktijk wordt vakkennis opgedaan, en worden vaardigheden en een goede beroepshouding ontwikkeld. Leerlingen laten hun ontwikkeling zien door middel van een portfolio. Voor de examinering en diplomering wordt samengewerkt met het mbo en het vmbo. Met een entreeopleiding of een leerwerktraject kan een leerling doorstromen naar een verwante niveau 2-opleiding of uitstromen naar de arbeidsmarkt. Bovenbouw vmbo-tl In de bovenbouw vmbo-tl volgen alle leerlingen de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, CKV en bewegingsonderwijs. Daarnaast volgen zij drie theorievakken die afhankelijk zijn van de gekozen sector. Voor de examinering werken sommige locaties samen met het regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen dan het PTA van die school en doen schoolexamen en centraal schriftelijk examen. Op andere locaties doen leerlingen examen door middel van het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit het centraal schriftelijk examen en een commissieexamen. Het commissie-examen is vaak een mondeling examen en wordt afgenomen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. 2.6 Leerweg havo De onderbouw van de havo duurt drie jaar. Aan het einde van de onderbouw kiest de leerling een vakkenpakket. De leerling kan kiezen uit vier profielen: natuur & techniek natuur & gezondheid mens & maatschappij cultuur & maatschappij Het havo-traject van het voortgezet speciaal onderwijs biedt intensieve begeleiding en directe aansturing in een rustige en veilige werkomgeving. Leerlingen worden niet alleen geholpen met de leerstof maar ook in het leren omgaan met hun gedragsproblemen en met elkaar. Een vervolgopleiding in het mbo of hbo is hierdoor mogelijk. De havo wordt afgesloten met het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit het centraal schriftelijk examen en een (mondeling) commissie-examen. 2.7 Leerweg praktijkonderwijs Het onderwijs is gericht op een brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving. De zelfredzaamheid van leerlingen wordt gestimuleerd. Daarnaast worden leerlingen voorbereid op en geleid naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij werken en vrijetijdsbesteding. Zij worden geleid naar (arbeidsmatige) dagbesteding. De inhoud van de opleiding bestaat uit: AVO-vakken: Nederlands Engels mens & maatschappij mens, natuur en techniek bewegingsonderwijs culturele oriëntatie en creatieve expressie Voorbereiding op arbeid Branchecertificaten scholing voor arbeid * De entreeopleiding (voorheen bekend als mbo-niveau 1 of AKA) wordt aangeboden in Apeldoorn

8 Stage Deelname aan Europees gen werken daarnaast nauw samen met 2.11 In het VSO is stage voor veel leerlingen plaatselijke vmbo s, ROC s en AOC s voor Sociaal Fonds (ESF) een belangrijk onderdeel van het pro- het onderwijsprogramma en examinering. De Ambelt wil met behulp van ESF-pro- gramma. Naast een oriëntatie in opleiding We willen dat leerlingen, ondanks hun jecten gericht werken aan het toekomst- en beroep geldt natuurlijk dat de stage beperkingen, een zo zelfstandig mogelijke perspectief van leerlingen. Het doel is de verschillende leerelementen moet bevat- plaats binnen de maatschappij krijgen. leerling zo zelfstandig mogelijk te laten ten en een bijdrage moet leveren aan het Een diploma is echter geen garantie deelnemen aan het arbeidsproces en aan maatschappelijk functioneren. Dit heeft voor een reguliere baan of succes in een het maatschappelijk proces in de ruimste alles te maken met vergroting van de vervolgopleiding. Veel van onze leerlingen zin van het woord. Wij willen onze leerlin- zelfredzaamheid en zelfstandigheid van worden begeleid naar een (beschermde) gen meer vaardigheden aanleren om hun iedere leerling. Ter voorbereiding op bui- arbeidsplaats. kansen op de arbeidsmarkt en hun suc- 2.8 cessen in hun vervolgstudie te vergroten. tenschoolse stages kan een interne stage Leerlingenuitstroom plaatsvinden. Dit kan in combinatie met 2.10 arbeidstraining in een van de Arbeidstrai- Waar gaan onze leerlingen na het voort- Het ESF maakt het mogelijk dat schoolse ningscentra (ATC) van de Ambelt. gezet speciaal onderwijs op de Ambelt projecten gesubsidieerd worden, met als naar toe? Om hier enig inzicht in te doel leerlingen een betere kans te geven In de onderbouw oriënteren leerlingen geven zijn uitstroomcijfers geplaatst in op vervolgstudie of op de arbeidsmarkt. zich breed op de arbeidsmarkt en ont- de onderstaande grafiek. In de grafiek Bij deze projecten gaat het bijvoorbeeld dekken ze welke richting bij hen past. is te zien naar welk onderwijsniveau om het starten van een nieuwe opleiding, Tijdens arbeidstraining worden algemene leerlingen in het schooljaar het ondersteunen van leerwerktrajecten werkvaardigheden geoefend. In de mid- zijn uitgestroomd, vergeleken met school- of het uitbreiden van het Arbeidstrai- denbouw gaan leerlingen in een groepje jaar ningscentrum (ATC). op stage. Deze stage wordt begeleid door een docent. In de bovenbouw lopen leerlingen individueel stage. Op de werkplek worden zij begeleid door een werknemer van het bedrijf. Daarnaast komt er regelmatig een stagedocent op bezoek om te bespreken hoe de leerling functioneert en aan welke leerdoelen de leerling gaat werken. 2.9 Certificaten en examens Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar diploma s en certificaten uit het regulier onderwijs. Met diverse scholen voor regulier onderwijs zijn afspraken over deelname aan reguliere schoolexamens van het vmbo en havo/vwo. Voor het Wij gaan voor het hoogst haalbare. mbo wordt samengewerkt met een ROC in de regio (dit betreft regio Zuid van de Ambelt). Er wordt tussentijds regelmatig beoordeeld of een leerling geplaatst kan worden in het regulier onderwijs. In veel gevallen zullen leerlingen echter hun opleiding afronden op de Ambelt en ook bij hen wordt de opleiding zoveel mogelijk afgesloten met een regulier diploma. Zo neemt de vmbo-theoretische leerweg (TL) deel aan staatsexamens. De vakrichtin- Resultaat boeken. de Ambelt 14 15

9 3 Ondersteuning van hoog niveau De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning van hoog niveau aan de leerlingen. Dat doen we onder meer door middel van een orthopedagogische benadering. Dat betekent dat het onderwijs en de benodigde begeleiding worden afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De mogelijkheden en talenten van de leerling staan hierbij centraal. Voor iedere leerling bieden wij een passend plan. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarop we ons handelen afstemmen. Om dit te realiseren heeft ieder team een Commissie van Begeleiding en een specialistisch team. 3.1 Orthopedagogische gesteld en wij vragen uw schriftelijke benadering toestemming hiervoor. De Ambelt biedt een grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden aan leerlingen die zijn aangewezen De Commissie van Begeleiding (CievB) is 3.2 Commissie van Begeleiding op speciaal onderwijs. In onze benadering verantwoordelijk voor het opstellen en staat de leerling met zijn specifieke vraagstelling centraal. De hulp die wij bieden van leerlingen. Zitting in deze commissie volgen van het ontwikkelingsperspectief is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte, maar we proberen vooral een de intern begeleider, de gedragsweten- hebben de adjunct-directeur (voorzitter), extra stimulans te zijn voor de capaciteiten van de leerling. We kijken vooral naar Daarnaast is de jeugdarts van de GGD lid schapper en de maatschappelijk werker. wat een leerling wél kan. De leerkrachten van de Commissie van Begeleiding. Wanneer een leerkracht zorgen heeft over een en begeleiders werken hiervoor in multidisciplinair verband samen. Wij bieden uw leerling kan dit worden ingebracht bij de kind een onderwijsprogramma passend bij CievB via een signaalbrief. Voorafgaande het geformuleerde ontwikkelingsperspectief, in een relatief klein groepsverband, heeft de leerkracht contact met ouders/ aan het invullen van deze signaalbrief zodat er veel persoonlijke aandacht is. verzorgers (en eventueel met de leerling zelf) om de zorgen te delen en kenbaar te Een goed persoonlijk contact tussen maken dat de zorgen worden besproken de leerkracht/begeleider en de leerling vinden wij heel belangrijk voor een wordt duidelijk welk lid van de CievB de in de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag positieve beïnvloeding van de persoonlijkheidsontwikkeling en de bevordering ondernomen. vraag oppakt en welke acties worden van de motivatie voor schoolse taken. De relatie tussen leerkracht/begeleider Ten minste een keer per jaar wordt de en de leerling is de basis waarop wij bouwen. Het onderwijs en de ondersteuning spectief van de leerling geëvalueerd. De voortgang van het ontwikkelingsper- afstemmen op de bijzondere behoeften CievB adviseert ook of een leerling (terug) en ontwikkelingsmogelijkheden van de geplaatst kan worden in het regulier onderwijs. Als onderzoek en/of begeleiding leerling betekent dat wij zicht moeten hebben op de belemmerende en bevorderende factoren. Kennis van onderzoeken CievB contact met u op om het plan van buiten de klas nodig lijkt te zijn, neemt de en behandelingen uit het verleden bieden aanpak te bespreken. Als het verrichten daarvoor aanknopingspunten. Als deze van onderzoek, gerichte observatie en/of onvoldoende aanknopingspunten bieden, begeleiding noodzakelijk is, dan vragen kan er aanvullend onderzoek worden verricht. U wordt hiervan altijd op de wij schriftelijk om toestemming. hoogte 3.3 Specialistisch en therapeutisch team Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en autismecoaches. Niet iedere leerling krijgt individuele therapie. In het ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen of uw zoon of dochter voor therapie in aanmerking komt. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg. Binnen de Ambelt wordt onder meer fysiotherapie en logopedie aangeboden. Op een aantal locaties wordt deze aangeboden door een externe therapeut/ logopedist. De kosten hiervoor worden vergoed via de ziektekostenverzekering van uw kind. Hiervoor dient u zelf te zorgen. 3.4 Dyslexie De Ambelt vindt een actief dyslexiebeleid heel belangrijk en heeft hiervoor een dyslexieprotocol opgesteld. Er is sprake van integraal beleid, dat zowel voor het SO als het VSO van toepassing is. Onder andere de volgende aspecten vormen daarin de leidraad: Bij plaatsing van een leerling (VSO) wordt bij de vorige school het leesdossier opgevraagd evenals informatie over (een vermoeden van) dyslexie. Bij nieuwe leerlingen in het VSO vindt ook een screening plaats. Deze informatie wordt opgenomen in het leerlingprofiel. Als bij een VSO-leerling op basis van dossier-, toets- en observatiegegevens over een langere periode (ten minste een halfjaar) remediërende activiteiten zijn aangeboden en er het vermoeden ontstaat dat er sprake is van dyslexie wordt er diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Als dit onderzoek leidt tot een dyslexieverklaring dan heeft de school diverse passende mogelijkheden voor ondersteunende en compenserende begeleiding van de leerling. 3.5 Leerlingvolgsysteem en -dossiers Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van de leerling en op de ontwikkelingen die een leerling doormaakt, is het nodig dit alles ook te registreren. Daarvoor wordt binnen de Ambelt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingvolgsysteem. Papieren dossier Hoewel er steeds meer digitale dossiers zijn, is er ook nog een papieren leerlingendossier aanwezig op de Ambelt. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn deze dossiers in een beveiligde ruimte opgeborgen. De leerlingendossiers kunnen alleen door bevoegde medewerkers van de Ambelt worden ingezien. Hierbij gaat het om: de directie, de betrokken (vak)leerkracht/- ondersteuner, de leden van de Commissie van Begeleiding (CievB), de leerlingenadministratie, interne auditoren en de afdeling Aanmelding & Planning. Inzage Indien gewenst, kunt u een afspraak maken met de directie om het dossier van uw kind in te zien. Rapportage van instanties die met uw toestemming is aangevraagd, vallen onder verantwoordelijkheid van deze instellingen en kunnen desgewenst bij betreffende instelling worden opgevraagd of ingezien. Alleen met toestemming van ouders of verzorgers van leerlingen boven de 12 jaar wordt informatie opgevraagd en/of verstrekt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is hierop van toepassing. 3.6 Leerlingbespreking en -rapportage Iedere leerling wordt minimaal twee keer per jaar besproken. Tijdens deze besprekingen, de zogenaamde leerling-besprekingen, zijn bij voorkeur alle direct bij de leerling betrokken medewerkers aanwezig. Dat zijn de eigen leerkracht(-en), vakleerkrachten, leerkrachtondersteuner(s), leden van de Commissie van Begeleiding (CievB) en incidenteel de logopedist en/ of fysiotherapeut en/of autismecoach. Het kan zijn dat begeleidende of verwijzende instanties als toegevoegde waarde worden gezien voor de bespreking. In dat geval vragen wij voorafgaand aan de bespreking uw toestemming om de partijen uit te mogen nodigen. Gezamenlijk wordt bekeken of de gestelde doelen bereikt zijn, of de doelen bijgesteld dienen te worden of dat er nieuwe werkpunten zijn voor de komende periode. Dit wordt verwerkt in de plannen, die op de contactavonden met de ouders worden besproken. Leerling-besprekingen zorgen er ook voor dat de voortgang en continuïteit in de ontwikkeling van de leerling zoveel mogelijk wordt vastgehouden. Over de leerlingen die zijn opgenomen in de zorginstellingen is regelmatig overleg. Bij de behandelbespreking kan een vertegenwoordiger van de school aanwezig zijn. In ieder geval verzorgt de school de schoolrapportage voor de bespreking. Rapport Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport (schoolverslag). Hierin treft u een overzicht aan van de activiteiten van uw kind en de gemaakte vorderingen. Op de contactavond krijgt u een nadere toelichting op het rapport en kunt u vragen stellen. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond, waarin de leerkrachten uitleg geven over de organisatie en de inhoud van het komende schooljaar. 3.7 Interne begeleiding We zijn er continu op gericht de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door leerkrachten intern te begeleiden. Dit kan gebeuren met behulp van video-opnames in de klas. De video-opnames worden besproken door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van opnames waarbij uw zoon of dochter betrokken is, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur. 3.8 Agressiereductiemethode In het werken met leerlingen op de Ambelt kan het in zeer speciale situaties voorkomen dat fysiek moet worden ingegrepen. Om met dit soort situaties om te kunnen gaan krijgen alle collega s die met leerlingen werken een training in de agressiereductiemethode. Bij de agressiereductiemethode kan in specifieke situaties en onder strikte voorwaarden fysiek worden ingegrepen, met als doel een leerling tegen zichzelf en/of de omgeving in bescherming te nemen. Uitgangspunt is dat in situaties waarin spanning wordt opgebouwd, of zich een conflict dreigt te gaan voordoen, alles op alles wordt gezet om dit te voorkomen. De training is vooral gericht op het treffen van maatregelen die spanning afbouwen. Fysiek ingrijpen Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin de leerling een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan fysiek worden ingegrepen. In de training worden hiervoor grepen aangeleerd

10 Wat gebeurt is dan het volgende: voordat fysiek wordt ingegrepen wordt de leerling door de leerkracht aangesproken op zijn gedrag; de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht geeft aan dat hij fysiek zal ingrijpen wanneer de leerling zijn gedrag niet verandert; de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht doet wat hij gezegd heeft: hij grijpt fysiek in. De ingreep is er op gericht de leerling te fixeren, dan wel te vervoeren. Tijdens deze handeling wordt door de leerkracht steeds oogcontact gezocht met de leerling, mede om te controleren of de leerling geen pijn wordt gedaan. Dit laatste is overigens niet altijd uit te sluiten; De leerkracht blijft tijdens de ingreep communiceren met de leerling over het verloop van de ingreep/actie, zodat de leerkracht kan controleren of de leerling kalmeert en aanspreekbaar is. Als een dergelijke ingreep heeft plaatsgevonden, dan: stelt de leerkracht zo snel mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) van het gebeurde op de hoogte; wordt zodra dat mogelijk is de situatie met de leerling nabesproken; maakt de leerkracht een verslag van het gebeurde in het leerlingvolgsysteem; stelt de leerkracht zijn directe leidinggevende van de gebeurtenis op de hoogte en bespreken beiden of er adequaat is gehandeld; door de leerkracht en/of adjunctdirecteur wordt een melding bij de incidentenregistratie (Incidenten Meldpunt) gemaakt. 3.9 Verwijsindex Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties en hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een leerling bezighouden, maar dat zij niet van elkaar weten dat zij met dezelfde leerling te maken hebben. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar worden opgeslagen. Ook de Ambelt heeft het convenant Verwijsindex Risicojongeren ondertekend en participeert hierin. De verwijsindex geeft professionals de mogelijkheid informatie over de leerling onderling te delen en uit te wisselen. Zo kunnen alle betrokken begeleiders en hulpverleners in een oogopslag zien wie contact heeft met de leerling. Als meerdere professionals een signaal over dezelfde leerling geven, brengt de verwijsindex hen hiervan actief op de hoogte (zonder specifieke problematiek te vermelden). Hierdoor kunnen de professionals contact met elkaar opnemen, informatie uitwisselen en afspraken maken over de zorg aan de jongere. U en uw zoon of dochter worden hiervan op de hoogte gesteld. Het is belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is een aantal maatregelen genomen die een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt. In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex. In de verwijsindex worden uitsluitend algemene persoonsgegevens (naam, adres, geslacht en geboortedatum) opgeslagen. Inhoudelijke informatie over de problematiek of diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld Individuele hulp aan leerlingen Er worden op de scholen geen leerlingen onder schooltijd geholpen door commerciële instellingen waarbij de ouders voor bekostiging zorg dragen, tenzij dit vastgelegd is in het ontwikkelingsperspectief. Het maakt niet uit of deze hulp op school plaatsvindt of op een andere locatie. Het is in voorkomende gevallen wel mogelijk om leerlingen via de inzet van een Persoonsgebonden Budget van individuele hulp te voorzien. De inzet daarvan gebeurt dan in overleg met de Ambelt en wordt ook vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief Leerlingenraad Op verschillende locaties van de Ambelt is een leerlingenraad actief. Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen betrokken zijn bij de gang van zaken op onze scholen. Daarom mogen onze leerlingen meedenken en meebeslissen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier onderwijs. Blijven verbeteren. de Ambelt 18 19

11 4 Schoolreisjes, kampen en sportactiviteiten De Ambelt probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelen uit het regulier onderwijs. Daarom horen bijzondere activiteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen en sportactiviteiten ook bij ons onderwijsprogramma. 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen Een schoolkamp of schoolreisje is een lesroosterdoorbrekende activiteit, waarbij ontspanning, educatie, sociale vorming en sportiviteiten samen gaan. Het is een groepsactiviteit waarbij saamhorigheid centraal staat. Hierdoor heeft een reisje of kamp een verplicht karakter. De begeleiders zoeken een bestemming, waarbij verantwoorde huisvesting en voeding gewaarborgd zijn, evenals veilig vervoer. Er wordt geprobeerd om een schoolkamp of schoolreisje te zoeken dat past bij de leeftijd van de leerlingen. Op schoolkampen gelden de algemene gedragsregels, zoals ze beschreven zijn in het schoolreglement (en de algemene gedragscode, die geldt op de Ambelt). De maximale kosten van de schoolreizen worden jaarlijks vastgesteld. Binnen deze grens blijft elke groep vrij in het bepalen van een bedrag. De betaling van de schoolreisjes en schoolkampen vindt plaats via de groepsleerkracht. De hoogte van het bedrag wordt zo vroeg mogelijk aan de ouders doorgegeven. Gespreide betaling is uiteraard mogelijk. 4.2 Sportactiviteiten Naast de sportdagen op het eind van het schooljaar worden in de loop van het schooljaar diverse sportactiviteiten georganiseerd, waarin individuele onderdelen en groepsspelen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan een badminton- en basketbaltoernooi en voetbalwedstrijden. Special Heroes De Ambelt werkt op diverse locaties samen met sportstimuleringsprogramma Special Heroes. Special Heroes is erop gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. In het programma staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal en dansen en boogschieten. Er is van alles mogelijk. School is de spil De kennismakingsprogramma s starten altijd binnen de school. De regionale projectleider van Special Heroes werkt nauw samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders in de buurt van de school én van de woonplaats van de leerlingen. Via de school wordt u ook betrokken bij de sportkeuze. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij een sportvereniging te gaan sporten en bewegen. De sportvereniging of andere sportaanbieder vervult een belangrijke rol in het gehele traject. Niet alleen om de leerlingen te enthousiasmeren, maar ook om ze blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten. De kinderen en jongeren worden lid van de sportvereniging en kunnen blijvend deelnemen aan een sport die zij leuk vinden. Drie fases De methodiek van Special Heroes kent drie praktische fases: Fase 1 Binnenschools aanbod Sportverenigingen of andere sportaanbieders bieden tijdens de bewegingslesuren sportactiviteiten aan. Fase 2 Naschools/buitenschools aanbod Sportverenigingen verzorgen aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op school of bij de vereniging. Fase 3 Nazorgtraject Het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerling staat hier centraal. Contactgegevens Regionaal projectleider Mark Leeflang (coördinator) óf T Contactgegevens combifunctionarissen De combinatiefunctionaris is de spil tussen school en de sportvereniging in de buurt. Hij/zij is zichtbaar op school en gaat na schooltijd met de leerling mee bij een eerste kennismaking bij een sportvereniging in de buurt. Steenwijk Jeffrey Bosch T Deventer Anita de Ruiter T Apeldoorn Danny Bekkers T Lianne Drenth T Ouders zijn onze partners in onderwijs en ondersteuning. Samenwerken. de Ambelt 20 21

12 5 Ouderbetrokkenheid We vinden het belangrijk dat u als ouders en verzorgers betrokken blijft. Er vindt daarom op verschillende manieren contact of informatie-uitwisseling plaats. 5.1 Bereikbaarheid gemeld geldt dit als geoorloofd verzuim. Wanneer er bijzonderheden zijn, wordt u Mocht uw zoon of dochter meerdere malen zonder kennisgeving afwezig zijn, zijn gebeld door de groepsleerkracht van uw kind. Heeft u zelf vragen aan de groepsleerkracht van de klas? Dan kunt u het hiervan op de hoogte te stellen. wij verplicht om de leerplichtambtenaar beste contact opnemen op op de tijden die aangegeven staan in de locatiegids. Verzuim Deze verschillen per locatie. In probleemsituaties, waarbij sprake is Buiten deze tijden proberen we telefoongesprekken met medewerkers (in het groepsleerkracht via telefonisch contact of van een onduidelijk verzuim, probeert de belang van de leerlingen) te beperken. door middel van een huisbezoek inzicht Immers, het is storend wanneer lessen in de situatie te krijgen. Eventueel kan gedeeltelijk uitvallen als gevolg van telefoontjes. Heeft u algemene vragen over worden ingeschakeld. Als er sprake is van de schoolmaatschappelijk werker hierbij bijvoorbeeld school, therapieën, over de (een vermoeden van) onwettig verzuim, aanpak van de jongeren, de opvang thuis dan is de Ambelt verplicht dit te melden en probleemsituaties? Dan kunt u contact bij de leerplichtambtenaar. Bij langdurig opnemen met de groepsleerkracht of de wettig schoolverzuim (zoals bijvoorbeeld adjunct-directeur. Eventueel volgt nader ziekte) onderhoudt de groepsleerkracht overleg op de Ambelt of zorgen we voor regelmatig contact met u en de leerling. een verwijzing. Verlof kan, in speciale gevallen, verleend 5.2 Ziekmelding en schoolverzuim worden door de adjunct-directeur. In de Op school wordt er op verzuim nauwlettend toegezien. De groepsleerkracht re- of dochter naar school gaat, leest u hier locatiegids van de locatie waar uw zoon gistreert dagelijks elke afwezigheid waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: meer over. verlof, ziekte of ongeoorloofd afgemeld 5.3 Ouderbijdrage afwezig. Aan het eind van iedere week Al vele jaren vragen wij een (vrijwillige) worden de gegevens centraal verwerkt ouderbijdrage voor die kosten die niet in en gecontroleerd. aanmerking komen voor vergoeding door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat Ziekte bijvoorbeeld om kosten voor sinterklaas- Als uw zoon of dochter ziek is, of er is en kerstvieringen, maar ook bijzondere een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u de school sportdagen vallen hieronder, evenals evenementen, zoals deelname aan de hiervan voor 8.25 uur op de hoogte terreinvoorzieningen. te stellen. Wanneer wij voor 8.25 uur De hoogte van de ouderbijdrage is dit geen bericht hebben ontvangen over de jaar 48,-. Voor een aantal locaties is in afwezigheid van de leerling dan geldt de samenspraak met de inpandige partnerschool een ander bedrag vastgesteld. afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Als zoon of dochter voor 8.25 uur ziek is Over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Controle vindt plaats door de accountant. Er bestaat de mogelijkheid dat er in de loop van het schooljaar buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd waarvan de kosten niet uit de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden betaald. In die gevallen wordt aan ouders en verzorgers gevraagd deze extra kosten te vergoeden. 5.4 Contact met ouders Voor ons is samenwerking met u als ouder/verzorger van wezenlijk belang om uw zoon of dochter goed onderwijs te bieden. Soms komt het voor dat het op school goed gaat en thuis minder, of juist andersom. Ons gezamenlijk doel is dat het met uw zoon of dochter zowel op school als thuis goed gaat. Wij zetten ons volledig in voor deze belangrijke samenwerking. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar is er op iedere locatie van de Ambelt een informatieavond waarop uitleg wordt gegeven over de doelen, inhoud en organisatie van het schooljaar. Sommige leerkrachten geven de uitleg aan alle ouder(s)/verzorger(s) tegelijk, in andere groepen houdt de leerkracht een individuele informatieavond. Naast de jaarlijkse algemene informatieavond worden er op de Ambelt periodiek lezingen voor ouders verzorgd. Deze bijeenkomsten zijn van informatieve aard en kunnen gaan over aspecten van ontwikkelingsproblemen en diverse andere zaken die van belang kunnen zijn bij de opvoeding en de begeleiding van jongeren. Soms worden sprekers van buiten de school hiervoor uitgenodigd. De Ambelt Academie verzorgt deze avonden. Oudercontactavond Minimaal drie keer per jaar zijn er oudercontactavonden. Op deze contactavonden is er gelegenheid om met leerkrachten te spreken. Het ontwikkelingsperspectief wordt dan besproken en, mits overeenstemming is bereikt, aan u voorgelegd om te ondertekenen. In het voortgezet speciaal onderwijs brengt de leerkracht een bezoek thuis wanneer daarvoor een aanleiding is. Contact met de schoolmaatschappelijk werker Onze schoolmaatschappelijk werkers hebben veel contact met u en u kunt met vragen of problemen rechtstreeks bij hen terecht of via de leerkracht van uw zoon of dochter. Indien zij telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u uw telefoonnummer achterlaten bij de schooladministratie, zodat u teruggebeld kunt worden. Locatienieuwsbrief Vanuit het VSO van de Ambelt wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de gang van zaken op verschillende onderwijslocaties door middel van een locatienieuwsbrief. Hierin vindt u informatie die op die locatie van toepassing is, zoals vakanties, vrije dagen, actuele thema s, mededelingen en activiteiten. De nieuwsbrieven zijn ook via onze website te downloaden. Elke locatie of afdeling van de Ambelt heeft zijn eigen locatiegids. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar uitgereikt, maar is ook te downloaden op onze website. Hierin staat informatie opgenomen die specifiek voor die locatie of afdeling geldt, zoals schooltijden, huisregels, vakken of extra ondersteuning. Daarnaast vindt u op de website een nieuwsrubriek waarin regelmatig nieuws verschijnt. Ook kunt u ons volgen op Twitter zodat u op de hoogte blijft van de meest actuele ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen communiceren wij via een algemene digitale nieuwsbrief die een aantal keer per jaar uit komt. Tot slot brengen we twee keer per jaar het nieuwsbulletin Topper uit waarin we de belangrijkste ontwikkelingen in het passend onderwijs, maar ook binnen de Ambelt beschrijven. 5.5 Oudercommissie en GMR Het kan voorkomen dat we u vragen om ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld activiteiten, schoolreisjes en -kampen. Het vergroten van de betrokkenheid van de ouder en verzorgers is ook een belangrijk gespreksonderwerp in de GMR. Wilt u een bijdrage leveren aan de onderwijsorganisatie? Neem dan contact op met een van de leden van de GMR. Via het mailadres is de medezeggenschapsraad direct bereikbaar. Meer informatie over de GMR leest u in paragraaf 1.8 (Gemeenschappelijke Medezeggenschap). Op een aantal locaties van de Ambelt zijn oudercommissies actief. Zo n commissie overlegt regelmatig met de adjunctdirecteur over allerlei zaken. De commissie heeft onder meer als taak: signaleren en ondersteuning bij festiviteiten. Een commissie bestaat uit minimaal vijf personen. 5.6 Medicijnenafspraken Met betrekking tot het gebruik van medicijnen handelen wij conform het protocol medicijngebruik. De leerkracht houdt toezicht op de tijdige inname van medicijnen. U geeft hiervoor jaarlijks toestemming via de overeenkomst gebruik geneesmiddelen. Het geneesmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift. 5.7 Vervoer Een groot aantal leerlingen komt met taxi s, busjes of openbaar vervoer naar de Ambelt. Wij proberen in overleg met de gemeenten, de taxibedrijven en u, het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch zijn er wel eens problemen. Daarover kunt u het beste contact opnemen met het taxibedrijf of met de afdeling Leerlingenvervoer van uw gemeente. U kunt hier tevens terecht voor het aanvragen van leerlingenvervoer of een tegemoetkoming in de vervoerskosten

13 6 Praktische zaken Omdat rust en helderheid voor onze leerlingen extra belangrijk zijn, werken wij met een schoolreglement. Daarnaast heeft iedere locatie van de Ambelt zijn eigen regels die specifiek op de locatie gericht zijn. Deze vindt u in de locatiegids die u kunt downloaden op onze website. Het schoolreglement van de Ambelt bestaat uit onderstaande regels: Wij zorgen ervoor dat leerlingen zich veilig voelen. 6.1 Regels en afspraken De leerlingen houden zich op de terreinen en in de gebouwen van de school aan de voorschriften. Dat geldt ook bij activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Zonder toestemming van de betrokken groeps- of vakleerkracht mogen leerlingen niet een les of een gedeelte ervan verzuimen. Het is niet toegestaan leerlingen, leerkrachten en overig personeel in woord en/of gebaar te beledigen, te bedreigen of aan te vallen. Specifieke voorwerpen die daarvoor gebruikt kunnen worden zijn niet toegestaan. Expres of per ongeluk toegebrachte schade aan de gebouwen en/of bezittingen van de school, en/of aan eigendommen van leerlingen, leerkrachten en overig personeel van de school, wordt op kosten van degene(n) die deze schade veroorzaakt heeft/hebben, hersteld of vergoed. Het in bezit hebben, het gebruik van en het handelen in soft- en harddrugs, overige verdovende middelen en alcohol is niet toegestaan. Roken onder de 18 jaar is niet toegestaan. Bij ernstige verdenking hiervan kunnen de persoonlijke bezittingen van de leerling gecontroleerd worden. Het is niet toegestaan zich in de pauzes en de lessen zonder toestemming buiten het schoolterrein te begeven. Verhandelen van spullen is niet toegestaan. Mobiele telefoons en tablets moeten tijdens lestijd en in de pauze uit staan. Telefoons of andere mobiele apparaten die in deze tijd wel gebruikt worden, kunnen voor die dag in beslag worden genomen. Bij herhaalde overtreding van deze regel wordt contact opgenomen met de ouders. De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen. Dit geldt ook voor zaken die naar aanleiding van overtredingen door de school voor bepaalde tijd in beslag zijn genomen. Leerlingen die naar school komen op een brommer of scooter moeten daarvoor bevoegd zijn, dat wil zeggen: ze zijn minimaal 16 jaar en ze moeten beschikken over een bromfietscertificaat. Overtreding Bij overtreding van dit schoolreglement kan de sanctie bestaan uit in beslagname van zaken of goederen, een taakstraf of schorsing voor een bepaalde tijd. Voor verwijdering van school gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in de Wet op de ExpertiseCentra. Voor zover dit reglement niet voorziet beslist de directie. Als het nodig is, doet de school aangifte bij de politie. Zie voor regels en afspraken van huishoudelijke aard de betreffende locatiegids, die u kunt downloaden op onze website. Kwaliteit. de Ambelt 24 25

14 6.2. Onderwijstijd 6.4 Algemene adressen In de Wet op de ExpertiseCentra wordt binnen het voortgezet speciaal onderwijs onderscheid gemaakt tussen drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding geldt dat in elk schooljaar ten minste 1000 klokuren moet worden ingevuld. Voor uitstroomprofiel vervolgonderwijs gelden formeel de urennormen zoals in het regulier voortgezet onderwijs, namelijk 1040 klokuur per jaar in de onderbouw. In de bovenbouw moeten leerlingen 1000 uur onderwijs krijgen en in het examenjaar 700. De Ambelt anticipeert in overleg met de onderwijsinspectie echter op toekomstige wetgeving over onderwijstijd voor het voortgezet onderwijs, waarbij een totale urennorm geldt voor de hele opleiding. Scholen zijn daarbij vrij om zelf te bepalen hoe zij deze uren verdelen over alle schooljaren. De Ambelt heeft als uitgangspunt 1000 lesuur per leerjaar. In het activiteitenrooster wordt hieraan invulling gegeven. Aantal minuten per dag en per week Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal minuten dat een leerling bij de Ambelt gemiddeld les heeft per dag en per week. Dit kan verschillen per locatie, omdat roosters afgestemd kunnen worden op VO-scholen waarmee wordt samengewerkt. VSO maandag 345 dinsdag 345 woensdag 245 donderdag 345 vrijdag 345 Minuten per week 1625 De Ambelt weekrooster VSO ochtend middag maandag les les dinsdag les les woensdag les lesvrij donderdag les les vrijdag les les Let op: het weekrooster kan per locatie verschillen! Iedere locatie van de Ambelt kan afwijken van bovenstaand schema, met de garantie dat voldaan wordt aan de wettelijke norm. De exacte lestijden per locatie kunt u vinden in de betreffende locatiegids van de locatie waar uw zoon of dochter op school zit. Deze is te downloaden via 6.3 Vakanties Bestuursadres en administratie de Ambelt Herfterlaan RC Zwolle T College van Bestuur drs. M. Faas, voorzitter mr. I.J. Spekreijse - Voetelink, lid Regiodirecteur Onderwijs en Ambulante Ondersteuning locaties (V)SO Steenwijk, Kampen, Meppel en Hardenberg Erik Wijtsma M Regiodirecteur Onderwijs en Ambulante Ondersteuning locaties (V)SO Zwolle Miriam van der Laan M Regiodirecteur Onderwijs en Ambulante Ondersteuning locaties (V)SO Apeldoorn, Deventer en Nunspeet Hendrien Zijlstra-Hilbrands T Onderwijs Apeldoorn de Ambelt Gentiaanstraat (VSO) Gentiaanstraat CZ Apeldoorn T de Ambelt Laan van de Mensenrechten (VSO) (i.s.m. ROC Aventus) Laan van de Mensenrechten VZ Apeldoorn T de Ambelt Markerichtersveld (SO) Markerichtersveld JH Apeldoorn T Onderwijs Deventer de Ambelt Ludgerstraat (VSO) Ludgerstraat DV Deventer T de Ambelt De Kroon (SO) Kon. Wilhelminalaan KP Deventer Onderwijs Hardenberg de Ambelt Piet Heinstraat (VSO) Piet Heinstraat ZJ Hardenberg T Onderwijs Kampen de Ambelt Prisma (SO) Marinus Postlaan 1c 8264 PB Kampen T Onderwijs Meppel de Ambelt Randweg (VSO) Randweg BK Meppel T de Ambelt Ezinge (VSO) Ezingerweg AZ Meppel T Onderwijs Nunspeet de Ambelt Elspeterweg (VSO) Elspeterweg 40 en PA Nunspeet T Onderwijs Steenwijk de Ambelt t Ravelijn (SO) De Vesting GL Steenwijk T de Ambelt Stationsstraat (VSO) Stationstraat GK Steenwijk T Onderwijs Zwolle de Ambelt Bagijnesingel (VSO/Travo) (i.s.m. Deltion) Bagijnesingel AE Zwolle T de Ambelt Hengeveld College (VSO) Dr. Hengeveldweg AK Zwolle T de Ambelt Oosterenk (SO/VSO) Dr. Hengeveldweg AK Zwolle T de Ambelt Herfterlaan (SO/VSO) Herfterlaan RC Zwolle T Aanmelding & Planning de Ambelt Noord T de Ambelt Zwolle T de Ambelt Zuid Over onze locaties Meer informatie over onze locaties vindt u op onze website Hier vindt u ook de locatiegids van iedere locatie met informatie die specifiek voor die locatie of afdeling geldt, zoals schooltijden, huisregels, vakken, extra ondersteuning, contactpersonen en meer. De vakantieroosters van de onderwijslocaties verschillen van elkaar. Deze kunt u daarom vinden in de locatiegids of op onze website (zie Locaties )

15 Bij ons heeft iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief! De Ambelt is een onderwijsinstelling die (voortgezet) speciaal onderwijs, ondersteuning en diagnostisch onderzoek biedt aan leerlingen die specialistische hulp nodig hebben. Dit kan gaan om hulp of ondersteuning bij gedragsstoornissen, psychische problemen of ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, autisme en angsten. Onze deskundige en betrokken medewerkers zetten zich met hart en ziel in om onderwijs en ondersteuning van hoog niveau te bieden aan onze leerlingen. De leerling, en zijn of haar kracht, talent en behoefte, staat hierin centraal. We boeken resultaten door voor iedere leerling een ambitieus, maar realistisch ontwikkelingsperspectief te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij een passend plan dat is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en we kijken altijd hoe het nog beter kan. Wij zijn een lerende en flexibele organisatie en we werken nauw samen met ouders en andere onderwijs- en (zorg)partners. Want samen kunnen we bepalen wat de best passende plek voor een leerling in het onderwijs is. Samen stimuleren we talent. Samen zorgen we ervoor dat iedere leerling zo evenwichtig, zelfstandig, maar vooral zo gelukkig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. De Ambelt heeft scholen in Deventer, Apeldoorn, Zwolle, Nunspeet, Kampen, Steenwijk, Meppel en Hardenberg. Wij bieden onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo. In deze regio s bieden wij ook ambulante ondersteuning in het regulier onderwijs. Elke schooldag zetten onze deskundige en betrokken professionals zich met hart en ziel in om de ruim leerlingen op de Ambelt hét onderwijs en dé ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Kennis delen! De Ambelt is een onderwijsinstelling met veel ervaring en expertise en die delen we graag. Via de Ambelt Academie bieden we een uitgebreid programma van studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen aan professionals uit het onderwijs. Wij geven dé vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen goed te onderwijzen en te ondersteunen. Maar belangrijker nog: wij garanderen dat de kennis direct in de praktijk kan worden toegepast! Resultaat boeken. de Ambelt Kijk op voor meer informatie. De Ambelt Herfterlaan RC Zwolle T de Ambelt 2014 Talenten laten groeien. de Ambelt 2 Kijk voor meer informatie en nieuws op

Schoolgids speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 1.1 De Ambelt 7 1.2 Missie 7 1.3 De organisatie 7 1.4 Diagnostiek 7 1.5 Ambelt Academie 8 1.6

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2015 2016 Talenten laten groeien. de Ambelt Wij bieden onderwijs en ondersteuning van hoog niveau. Inhoudsopgave Afkortingen 3 Welkom bij de Ambelt! 5 1. Over de

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2016 2017 Talenten laten groeien. de Ambelt Wij bieden onderwijs en ondersteuning van hoog niveau. Inhoudsopgave Afkortingen 3 Welkom bij de Ambelt! 5 1 Over de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2017 2018 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave Wij bieden onderwijs en ondersteuning op maat Welkom bij de Ambelt! 5 1 Over de Ambelt 6 1.1 de Ambelt

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 215-216 Uitstroomcohort 215-216 Bestendiging uitstroomcohort 214-215 Els Westerhuis 21 maart 217 (gecorrigeerd juni 217) Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Theoretische leerweg. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Theoretische leerweg. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Theoretische leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt Meer informatie vindt u in onze digitale schoolgids In deze locatiegids vindt u informatie

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid. Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de

Nadere informatie

Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Afdeling praktijkonderwijs. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Afdeling praktijkonderwijs. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Afdelingsgids 2014-2015 VSO Zwolle Afdeling praktijkonderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt Meer informatie vindt u in onze digitale schoolgids In deze afdelingsgids vindt

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

expertise in het regulier onderwijs jeugdhulp met onderwijs observatie/diagnostiek training/therapie leertrajecten 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL

expertise in het regulier onderwijs jeugdhulp met onderwijs observatie/diagnostiek training/therapie leertrajecten 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL jeugdhulp met expertise in het regulier leertrajecten observatie/diagnostiek training/therapie 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL Eduvier groep t en begeleidt kinderen en jongeren met een (tijdelijke) ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

Afdelingsgids Travo Laan van de Mensenrechten. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Afdelingsgids Travo Laan van de Mensenrechten. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Afdelingsgids Travo 2016-2017 Laan van de Mensenrechten Voortgezet Speciaal Onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt In deze locatiegids vindt u informatie over de locatie waar uw zoon/dochter naar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Afdelingsgids Travo Laan van de Mensenrechten. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Afdelingsgids Travo Laan van de Mensenrechten. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Afdelingsgids Travo 2015-2016 Laan van de Mensenrechten Voortgezet Speciaal Onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt In deze locatiegids vindt u informatie over de locatie waar uw zoon/dochter naar

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Schoolgids speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids speciaal onderwijs 2015 2016 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave Afkortingen 3 Welkom bij de Ambelt! 5 1. Over de Ambelt 7 1.1 de Ambelt 7 1.2 Missie 7 1.3 De organisatie 7 1.4 Passend

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Afdelingsgids 2015-2016 VSO Zwolle. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Afdelingsgids 2015-2016 VSO Zwolle. Voortgezet Speciaal Onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Afdelingsgids 2015-2016 VSO Zwolle vmbo BB & KB Voortgezet Speciaal Onderwijs Talenten laten groeien. de Ambelt In deze locatiegids vindt u informatie over de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem 9 mei 1 van 8 Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem Schema aanbod in voortgezet onderwijs Korte omschrijving Onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Onze leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie