STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL. mecanicien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL. mecanicien"

Transcriptie

1 STUDIE 44 BEROEPSPROFIEL mecanicien

2 BEROEPSPROFIEL mecanicien sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : mechanica optie : mechanica beroep : mecanicien Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/33 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL MECANICIEN INHOUD 1 INLEIDING Opdracht werkmethode De opleiding tot gegradueerde in de mechanica optie mechanica Situering van de sector 2 2 GEVOLGDE WERKWIJZE Verwerking enquêteresultaten Katho dept. VHTI Kortrijk KaHo dept. Gent Raadpleging van bedrijven van waar een relatief groot aantal afgestudeerden tewerkgesteld zijn 3 3 BEROEPENVELD 4 4 TEWERKSTELLINGSSECTOREN (WERKVELDEN) 5 5 TAAKGEBIEDEN EN FUNCTIES Het ontwerp-, studie- en tekenbureau De productie De kwaliteitsdiensten De technisch-commerciële diensten Het onderwijs De onderhouds- en servicediensten Algemeen Bedrijfsbeleid 8 6 KENNIS, VAARDIGHEDEN & ATTITUDES Algemene basiskenmerken Specifieke kenmerken overeenkomstig welbepaalde functies Ontwerp-, studie- en tekenbureau Productie Kwaliteitsdienst Technisch-commerciële dienst Onderwijs Onderhouds- en servicediensten Kenmerken in doorstroomfuncties, zelfstandige zaakvoerders e.d BIBLIOGRAFIE 12 8 MEDEWERKERS 13

4 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 1 1 INLEIDING 1.1 Opdracht - werkmethode Op vraag van de minister van onderwijs werd in de schoot van de VLOR het overleg georganiseerd over de beroepsprofielen, de opleidingsprofielen en de basiscompetenties inzake de opleidingen en opties aan de hogescholen. Hiertoe werd voor elke opleiding een voorzitter aangesteld welke een werkgroep samenstelt, waarin bij voorkeur zowel vertegenwoordigers van de onderwijswereld als van de beroepswereld zetelen. Voor de opleiding mechanica van één cyclus vond de startvergadering plaats op 24/01/1996. Deze vergadering ging door voor de 2 opties: mechanica en automechanica. Bij de tweede vergadering op 06/02/1996 werd beslist om voor de opleiding mechanica - optie mechanica een aparte subwerkgroep te installeren. Men stelde immers vast dat het beroepsprofiel en de tewerkstellingssectoren van een gegradueerde mechanica optie automechanica doorgaans grondig verschillen van deze van de gegradueerde mechanica - optie mechanica. Deze subwerkgroep rondde na 5 vergaderingen, op 20/06/1996 haar werkzaamheden af wat betreft het beroepsprofiel van de gegradueerde in mechanica - optie mechanica. Bij de opstelling van het beroepsprofiel maakte de subwerkgroep dankbaar gebruik van enquêtes die de verschillende instituten reeds hielden onder hun afgestudeerden, alsmede van de getuigenissen van de vertegenwoordigers uit de beroepswereld. 1.2 De opleiding tot gegradueerde in de mechanica - optie mechanica De driejarige opleiding tot gegradueerde in de mechanica - optie mechanica wordt in Vlaanderen ingericht in drie hogescholen: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - departement Technologie Kardinaal Mercier Instituut - Brussel Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen departement VHTI - Kortrijk Katholieke Hogeschool St-Lieven - Gent Volgens het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap is het een opleiding van één cyclus en behoort ze tot het studiegebied industriële wetenschappen en technologie.

5 2 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN Instroom Het aantal eerstejaarsstudenten vertoont een licht dalende trend. Ongeveer 20% van de studenten wordt gerecruteerd uit het ASO: de overige studenten komen overwegend uit het TSO. Aantal eerstejaarsstudenten per academiejaar Uitstroom De laatste vijf jaar studeerden gemiddeld 82 studenten per academiejaar af. Aantal afgestudeerden per promotiejaar: afgestudeerden afgestudeerden afgestudeerden afgestudeerden Besluit Niettegenstaande volgens de gevoerde enquêtes in de diverse hogescholen, de toekomstmogelijkheden voor de afgestudeerden zeer gunstig mogen genoemd worden, kent de opleiding geen grote belangstelling bij de jeugd. Een spectaculaire wijziging van deze situatie valt in de nabije toekomst niet te verwachten. 1.3 Situering van de sector Vermits gegradueerden in de mechanica - optie mechanica doorgaans terechtkomen in bedrijven die aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie Fabrimetal, verwijzen we hier graag naar het jaarverslag 1995 van deze organisatie. Om het belang van deze sector aan te tonen geven we echter graag enkele sprekende cijfers. Werkgelegenheid in België en de gewesten Wijziging in % België ,2 Vlaanderen ,5 Wallonië ,8 Brussel ,3 *in deze cijfers wordt geen rekening gehouden met de non-ferrosector. Werkgelegenheid in de sectoren (1995) Metaalproducten Machinebouw Elektrotechniek Transportmiddelen

6 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 3 2 GEVOLGDE WERKWIJZE 2.1 Verwerking enquêteresultaten KATHO dept. VHTI Kortrijk & KaHo - dept. Gent. Bij het opstellen van de beroepsprofielen werd uitgegaan van de informatie bekomen uit enquêtes van afgestudeerden enerzijds en de inlichtingen ingewonnen bij een reeks (grotere) bedrijven waar een relatief groot aantal gediplomeerden tewerkgesteld zijn anderzijds Katho - dept. VHTI Kortrijk De afgestudeerden van 27 promotiejaren werden aangeschreven (vanaf het eerste promotiejaar 1968 t.e.m. 1993). De respons was bijzonder groot: 85%! Ze beantwoordden een vragenlijst die vooral toegespitst was op: de bedrijfstak waarin ze tewerkgesteld zijn de functie die ze bekleden KaHo - dept. Gent De eerste gediplomeerden studeerden af in De 4 promotiejaren telden 190 afgestudeerden; 73% van de antwoordformulieren werden bij de analyse verwerkt! In de enquête werd gepolst naar: de loopbaanontwikkeling de functieomschrijving de contextgegevens de beroepshouding 2.2 Raadpleging van bedrijven waar een relatief groot aantal afgestudeerden tewerkgesteld zijn BEKAERT nv Zwevegem de heer Daniel Lefebre - manager industriële relaties BEKAERT Engineering nv Ingelmunster de heer Daniel Dewulf - hoofd personeel M. VAN DE WIELE nv Kortrijk Marke de heer Bertrand Vandaele - hoofd personeel VAN HOOL nv Lier Koningshooikt de heer Verschoren - alg. personeelschef SYLVANIA nv Tienen de heer Gans - personeelsdirecteur HOOGOVENS ALUMINIUM nv Duffel de heer Ronse - personeelsdienst INOFER nv Mechelen de heer Tony Brawers - algemeen directeur

7 4 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 3 BEROEPENVELD De opleiding tot gegradueerde in de mechanica is een basisopleiding die enige polyvalentie impliceert. Het beroepenveld (en de functies) van de gegradueerden in de mechanica zijn zowel toegankelijk voor mannen als vrouwen (hoewel enquêteresultaten weergeven dat het vrouwelijke geslacht zich weinig aangetrokken voelt tot dit werkveld). Blijkens de enquête kan de gegradueerde in de mechanica tewerkgesteld zijn in een brede waaier van beroepsmogelijkheden: in het studie- & tekenbureau als tekenaar-ontwerper in het constructiewerkhuis als productiemedewerker of -verantwoordelijke, projectmedewerker of -verantwoordelijke in het planningsbureau als werkvoorbereider (CAD-CAM-technieker), voor programmering van machines, PLC-gestuurde systemen en robots in de kwaliteitsdienst als kwaliteitscontroleur, veiligheidsmedewerker of - verantwoordelijke als technisch-commerciëel medewerker of verantwoordelijke, in het (technisch) onderwijs als lesgever als zaakvoerder -zelfstandige

8 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 5 4 TEWERKSTELLINGSSECTOREN (WERKVELDEN) De gegradueerden mechanica zijn vooral in de industriële sector werkzaam en in veel mindere mate in de dienstverlenende sector. De enquêtes leren dat hij onder meer kan functioneren in: de metaalverwerkende sector machineconstructie metaalbouw gieterijen automatisering transport en goederenbehandelingstechnieken studie- en tekenbureaus allerhande toeleveringsbedrijven, andere industriële sectoren elektrische en elektronische industrie kunststofverwerkende nijverheid bouwindustrie houtverwerkende nijverheid textielindustrie voedingsbedrijven grafische industrie chemische bedrijven de dienstverlenende sector onderwijsinstellingen en opleidingscentra openbare diensten & privé-instellingen handelsbedrijven

9 6 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 5 TAAKGEBIEDEN EN FUNCTIES De gegradueerde is opgeleid voor functies waarin de taken zelfstandig moeten kunnen uitgevoerd worden. Hiervoor is een degelijke theoretisch-technische onderlegdheid en een hoog gekwalificeerde praktische vorming vereist. In grotere bedrijven krijgt de gegradueerde gewoonlijk een specifieke taak toegewezen en zijn de verantwoordelijkheden duidelijk omschreven. In kleinere bedrijven daarentegen zijn de opdrachten dikwijls erg verscheiden en variabel en wordt een grote flexibiliteit van de gegradueerde verwacht. Voor de niveaubepaling van de beroepen en de daarmee gepaard gaande beroepsactiviteiten baseert men zich op de Europese normering: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 een kwalificatie die vrij snel kan worden verworven en die betrekkelijk eenvoudig werk omvat een kwalificatie die vooral praktisch werk omvat dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken een kwalificatie die vooral praktisch werk omvat dat zelfstandig kan worden uitgevoerd en/of ook andere verantwoordelijkheid omvat, zoals leiding en coördinatie een kwalificatie die het mogelijk maakt op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer een kwalificatie die het mogelijk maakt op autonome en onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer, met beheersing van de wetenschappelijke achtergronden De enquêtes leren dat de meeste afgestudeerden starten in niveau 3 om na enige ervaring op niveau 4 te komen. Enkelen bereiken niveau 5! 5.1 Het ontwerp-, studie- en tekenbureau gedetailleerd uittekenen van een technisch systeem, al dan niet met CADondersteuning begeleiden van (een team van) detailtekenaar(s) kritisch evalueren van tekeningdossiers of processchema s met de bedoeling bestaande processen of productiemiddelen te optimaliseren grondig analyseren van tekeningen met als doel: het opstellen van een lastenkohier en prijsoffertes het plaatsen van bestellingen van materialen en componenten het leveren van een bijdrage tot het maken van een uitvoeringsplan het uitzoeken van de meest economische werkgang, al dan niet gebruik makend van CAD-CAM-technologie ontwerpen van installatieonderdelen, productie- of proceslijnen voor diverse toepassingen en zorgen voor realiseerbare voorstellen en (tekeningen-) dossiers, rekening houdend met veiligheid, ergonomie en kostprijs

10 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN De productie beheersen en controleren van het productieproces of onderdelen ervan: bv. bewaking en op deskundige wijze beoordeling van een verspaningsproces werken als operator/afsteller/opstarten van hoogtechnologische productiemiddelen (bv. CNC-machines en bewerkingscentra) en instrueren van machineoperators programmeren van PLC-gestuurde machines, manipulatoren en robots (met of zonder visiesysteem) meewerken aan de opvolging en uitwerking van alle deelaspecten i.v.m. productiviteit, veiligheid, ergonomie en kwaliteit optimalisaties voorstellen in het (verspanings- en verwerkings-) proces en deze zelfstandig uitvoeren uitwerken van de verschillende stappen van een productieproces: bepalen van de prioriteiten, de nodige bewerkingen, hun volgorde en duurtijd, bepalen welke machines en gereedschappen nodig zijn, een werkbeschrijving en materiaallijsten opstellen 5.3 De kwaliteitsdiensten doet aan kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking binnen het bedrijf bij het uitwerken en begeleiden van projecten beheert en is medeverantwoordelijk voor een meetlabo past de noodzakelijke mechanische meettechnieken en mechanische onderzoekingsmethodes toe manipuleert 3D-meetmiddelen, al dan niet met PC-ondersteuning verwerkt en interpreteert meetgegevens en doet voorstellen voor bijsturing van het productieproces maakt handleidingen op, gebruiksvoorschriften en controlebladen stelt (meet-) rapporten op, al dan niet met PC-ondersteuning maakt een technisch dossier op volgens ISO-normen en op basis van de Europese machinerichtlijn (CE) verwerft de nodige kennis en deskundigheid inzake milieuwetgeving en -beheer en brengt die in praktijk 5.4 De technisch-commerciële diensten werkt binnen een commercieel team mee aan de promotie, presentatie, prospectie, documentatie, verkoop en lancering van technologische producten, diensten en apparaten en verstrekt er advies over is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van een lastenkohier, offertes, bestellingen, leveringen, technische dienstverlening en ondersteuning van klanten levert een bijdrage bij het verzamelen van relevante informatie m.b.t. productverbetering en het verstevigen van de marktpositie organiseert en beheert, kortom: is verantwoordelijk voor de magazijnen (grondstoffen, productiemiddelen, ) 5.5 Het onderwijs functioneert in het hoger onderwijs als (hoofd-) praktijklector onderwijst in de eerste, tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs technische en praktische vakken bekleedt een administratieve of technische functie: werkleider, stockbeheer van labo s, bestelling van materiaal en goederen,

11 8 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 5.6 De onderhouds- en servicediensten informeert en instrueert de klant en zorgt voor servicerapporten zorgt bij de klanten voor installeren en inbedrijfstellen van machines en productielijnen en voor probleemoplossing zorgt voor organisatie van - en werkt mee aan - de (preventieve) onderhoudswerken en eventuele herstellingen van technische systemen 5.7 Algemeen behoren de gegradueerden in de mechanica tot de technische bedienden binnen het bedrijf of de instelling. Het spreekt vanzelf dat onderscheid gemaakt kan worden tussen een gegradueerde in een startfunctie en iemand met een aantal jaren praktijkervaring Zodoende kan naargelang de opgedane ervaring, de persoonlijke kwaliteiten en de inzet de gegradueerde zich verder ontwikkelen in doorstroom- of finaliteitsfuncties met een hogere specialisatie en/of verantwoordelijkheid als: kwaliteitsverantwoordelijke, afdelingsoverste, werkleider, ploegleider, productieverantwoordelijke, projectleider, brigadier, onderhoudsverantwoordelijke,. In deze hoedanigheid zal de gegradueerde in de mechanica: de werkzaamheden qua machines, materialen en werkmethodes organiseren, opvolgen, beoordelen en bijsturen binnen een globale productieplanning het werk van een groep werknemers leiden, evalueren, coördineren en ondersteunen en prioriteiten bepalen samenwerken met andere functionele groepen welke interfereren bij de uitvoering van het werk zich continue bekwamen m.b.t. de evolutie van materialen, gereedschappen en machines, werkmethodes en processen 5.8 Bedrijfsbeleid In een relatief groot aantal gevallen (ca. 9%) komen gegradueerden in de mechanica terecht in een familiaal (constructie-) bedrijf waar ze, na verloop van tijd, medebeheerder worden of zelfstandig zaakvoerder. Ook zonder familiale drijfveer kiezen verschillende gegradueerden - met enige jaren ervaring - voor een zelfstandig beroep in de sector van de mechanische constructie. In deze hoedanigheid zullen voor de gegradueerden in de mechanica gelijkaardige taakgebieden en functies gelden als hierboven opgesomd....

12 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 9 6 KENNIS, VAARDIGHEDEN & ATTITUDES Onderscheid kan gemaakt worden tussen : 1 Algemene kenmerken die de gegradueerde dient te bezitten, ongeacht functie of tewerkstellingssector. 2 Specifieke kenmerken, eigen aan het beroep en de uitgeoefende functie. 3 Bijzondere kenmerken voor de gegradueerde in een doorstroom- of leidinggevende functie. Er dient opnieuw mee rekening gehouden te worden dat de verwachte kenmerken en kwaliteiten verschillend kunnen zijn bij een gegradueerde in een startfunctie en iemand met een aantal jaren praktijkervaring. 6.1 Algemene basiskenmerken Van gegradueerden in de mechanica wordt verwacht dat ze volgende algemene kwaliteiten bezitten : een polyvalente technische vorming, met algemene kennis en inzicht omtrent talenkennis, wiskunde, chemie & fysica, mechanica en toegepaste mechanica/ verspannings- e.a. verwerkingstechnieken/cnc-technologie & CAD-CAM/ machineconstructie/mechanische meettechnieken & materiaalonderzoek/kwaliteitszorg/lastechnieken/materialenkennis/hydraulica, pneumatiek en PLC/ elektriciteit & elektronica/robotica/mechanische aandrijfsystemen doorzicht, kritische ingesteldheid en praktische aanleg om met de nodige flexibiliteit (technische) problemen snel en doordacht op te lossen goede waarnemingszin voor en analysecapaciteit om problemen aan en rond bewerkingsmachines en -processen op te lossen in staat zijn om eigen handelen en denken kritisch te evalueren voldoende parate talenkennis bezitten om vlot contact met constructeurs en onderaannemers te verzekeren en om technische documentatie te kunnen raadplegen vlot communiceren en samenwerkingsvaardigheden vertonen met collega s en opdrachtgevers, zowel schriftelijk als mondeling aanleg hebben om zowel zelfstandig als in teamverband te werken een brede algemene technische interesse en bereidheid bezitten voor permanente bijscholing de ingesteldheid hebben om mee te werken aan innovatie van de toegepaste technologieën zin hebben voor initiatief, creativiteit en organisatie op de hoogte zijn van eisen i.v.m. veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden zin hebben voor integrale kwaliteitszorg kostenbewust zijn voldoende kennis bezitten van de informatica om in de werkomgeving met gebruikelijke programma s te kunnen werken voldoende verantwoordelijkheidszin kunnen opbrengen en kunnen delegeren

13 10 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 6.2 Specifieke kenmerken overeenkomstig welbepaalde functies Ontwerp-, studie- en tekenbureau voldoende basiskennis van de informatica en CAD-CAM- technieken om met de in de werkomgeving gebruikelijke programma s te kunnen werken een groot ruimtelijk inzichtvermogen goed functioneren in teamverband een zo hoog mogelijk knowhow m.b.t. producttechnologie gemotiveerd om zich voldoende te verdiepen in nieuwe technologieën en diverse andere specialisaties binnen het vakgebied doorzicht en kritische ingesteldheid om problemen op een praktische, haalbare wijze op te lossen Productie goede basiskennis van productietechnieken en automatisering inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare productiemiddelen een kritische kijk op de kwaliteit van het uitgevoerde werk, de procedures, de mogelijke beperkingen en foutoorzaak durven werken in minder comfortabele omstandigheden uitgesproken zin voor planning & organisatie Kwaliteitsdienst onderlegdheid in de algemene mechanische meettechnieken en onderzoekingsmethodes voldoende basiskennis van statistiek en SPC-technieken zodanig dat hij zijn meetresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kan bewerken, weergeven en interpreteren inzicht in de mogelijkheden van 3D-meetbank administratieve kwaliteiten en communicatievaardigheid zin hebben voor integrale kwaliteitszorg Technisch-commerciële dienst vlot in omgang met andere mensen communicatievaardig en administratieve kwaliteiten goede talenkennis commerciële feeling een goede knowhow m.b.t. productkennis : gedegen technische onderlegdheid Onderwijs goede wetenschappelijke basiskennis en degelijke kennis van actuele technologieën praktische aanleg en creativiteit leergierigheid: zich voortdurend willen bekwamen en de nieuwe technologieën op de voet volgen taalvaardigheid assertiviteit stiptheid pedagogische kwaliteiten en psychologisch inzicht

14 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 11 administratieve kwaliteiten sociale vaardigheden Onderhouds- en servicediensten goede basiskennis omtrent technische systemen werkende op basis van mechanica, pneumatica, hydraulica, elektriciteit en elektronica goede basiskennis m.b.t. verspanende en niet-verspanende verwerkingstechnieken goede basiskennis van montage- en demontagetechnieken doorzicht, kritische ingesteldheid en praktische aanleg durven werken in minder comfortabele omstandigheden zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin parate talenkennis 6.3 Kenmerken in doorstroomfuncties, zelfstandige zaakvoerders e.d. leidinggevende capaciteiten zin voor verantwoordelijkheid en initiatief organisatorisch, creatief en dynamisch talent communicatief en samenwerkingsvaardig in omgang kennis en vaardigheden gemakkelijk kunnen overdragen op medewerkers kunnen delegeren en adviserend optreden stressbestendig praktisch doorzicht en kritische ingesteldheid om problemen op te sporen en probleemstellingen te formuleren snel en accuraat de juiste beslissingen kunnen treffen zowel technisch als administratief sterk flexibiliteit om zich snel aan te passen aan wijzigende werkopdrachten en nieuwe technologieën een brede algemene technische kennis bezitten en de ingesteldheid hebben om zich verder te bekwamen en nieuwe technieken eigen te maken nauwgezetheid en kwalitatief klantgericht kostenbewust zijn op de hoogte zijn van de eisen i.v.m. veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden zin hebben voor integrale kwaliteitszorg voldoende kennis van en zin hebben voor informatiseringstechnieken voldoende talenkennis bezitten

15 12 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 7 BIBLIOGRAFIE Fabrimetal : Jaarverslag 95 VLOR : Handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen Gecontacteerde firma s : lijsten van functiebeschrijvingen en -classificaties. VKW Enquêteresultaten : KATHO - departement VHTI KORTRIJK KaHo - departement GENT

16 BEROEPSPROFIEL MECANICIEN 13 8 MEDEWERKERS VAN GOIDSENHOVEN Algemeen voorzitter werkgroep mechanica Departementshoofd Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - departement Technologie - BRUSSEL Carlos MALFAIT Voorzitter subwerkgroep mechanica (finaliteit) Opleidingscoördinator - lector KATHO - departement VHTI - KORTRIJK Guido DE CORTE Afdelingshoofd Katholieke Hogeschool St.-Lieven - departement GENT Julien VERSTRAETEN Gastlector Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - departement Technologie - BRUSSEL

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

STUDIE 45 BEROEPSPROFIEL. automecanicien

STUDIE 45 BEROEPSPROFIEL. automecanicien STUDIE 45 BEROEPSPROFIEL automecanicien BEROEPSPROFIEL automecanicien (m/v) sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : mechanica beroep

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE - Instaan voor de ondersteuning van de WZC-directeur bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering en bij

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen FUNCTIEOMSCHRIJVING BEGELEIDINGSVERPLEEGKUNDIGE 1. Functietitel: Begeleidingsverpleegkundige van intreders en herintreders in het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Technieker licht & geluid 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Technieker licht & geluid 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Technieker licht & geluid 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Organisatie en uitvoering van theater- en filmtechniek van het gemeenschapscentrum en de fuifzaal. 3. PLAATS

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Subsector:

Functiebeschrijving. Subsector: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functiefamilie: deskundig-expert Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: ondersteuning & burger Sector: communicatie & ICT Subsector: Code: Doel van de

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen:

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen: Uittreksel uit het visitatierapport iw: elektromechanica, 7 december 2009 Het domeinspecifieke referentiekader academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen: elektromechanica en de academisch

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie Retail (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het beroep

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO 1 Vacature De katholieke scholengroep RHIZO heeft een vacature voor

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige personeelsdienst Gemeente Ravels

Functiebeschrijving Deskundige personeelsdienst Gemeente Ravels Functiebeschrijving Deskundige personeelsdienst Gemeente Ravels Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER GIS

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER GIS FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER GIS 1. ALGEMEEN Departement: Gedeelde diensten Dienst: Stafdienst GIS Naam van de functie: Stafmedewerker GIS Weddeschaal: B1B2B3 Datum: maart 2019 2. DOEL VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. dienstverlening. Dienst: - Functienaam: afdelingshoofd

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. dienstverlening. Dienst: - Functienaam: afdelingshoofd Functie Graadnaam: afdelingshoofd Functienaam: afdelingshoofd Functiefamilie: hoger leidinggevenden Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Maatschappelijke dienstverlening Dienst: - Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving OCMW Schoten. Functiegegevens. Doel van de functie. Plaats in de organisatie. DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN Periode van tot: Mei 2018

Functiebeschrijving OCMW Schoten. Functiegegevens. Doel van de functie. Plaats in de organisatie. DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN Periode van tot: Mei 2018 Functiegegevens Functie: DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN Periode van tot: Mei 2018 Graad: A1a-A3a Niveau: A Dienst: Personeelsdienst Departement: Gedeelde diensten Hoofddepartement: Doel van de functie Je bent

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief Medewerker Technische Dienst Gemeente/OCMW Ravels

Functiebeschrijving Administratief Medewerker Technische Dienst Gemeente/OCMW Ravels Functiebeschrijving Administratief Medewerker Technische Dienst Gemeente/OCMW Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie 1.0 2019 Functiebeschrijving Cluster Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Administratief

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 1. Persoonlijke gegevens Naam school:.. Provincie school: o Antwerpen o Limburg o Oost- Vlaanderen o Vlaams- Brabant o West- Vlaanderen Wat is je functie?

Nadere informatie

Kennisname : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst BENAMING VAN DE FUNCTIE : Technisch hoofdassistent NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN :

Kennisname : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst BENAMING VAN DE FUNCTIE : Technisch hoofdassistent NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst Technisch hoofdassistent D D4-D5 AFDELING : Grondgebiedzaken DIENST : Technische buitendienst

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager

Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager 1/5 Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager I. FUNCTIEBENAMING Formatie Directe Leidinggevende contractueel administratief personeel algemeen directeur II. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

behoefte COMPETENTIEPROFIELEN PER FASE TECHNOLOGISCH PROCES EN PER ASPECT ASPECTEN onderzoeken innoveren beheren instrumenteren

behoefte COMPETENTIEPROFIELEN PER FASE TECHNOLOGISCH PROCES EN PER ASPECT ASPECTEN onderzoeken innoveren beheren instrumenteren behoefte Over sociale, communicatieve, marketings- en onderzoeksvaardigheden beschikken Creatief denken, analyseren, synthetiseren, kritisch reflecteren, omgaan met wetmatigheden 1 2 3 4 Creatief denken,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Dossier Functiebeschrijving :

Dossier Functiebeschrijving : p. 1 Dossier Functiebeschrijving : DATUM : BENAMING VAN DE FUNCTIE: GRAAD: FUNCTIONEEL LOOPBAAN: Sportmonitor deskundige B1-B3 NAAM FUNCTIONARIS: AFDELING : Sport NAAM HIËRARCHISCH VERANTWOORDELIJKE :

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Organisatie & Logistiek (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen.

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN NAAMSESTRAAT 69 BUS 3500 3000 LEUVEN, BELGIË m Stageproject bijlage 1: Leidraad bij het functioneringsgesprek Naam stagiair(e):.. Studentennummer:. Huidige opleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Machinebouwer / Allround machinebouwer in Nederland

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (0110) Diamantbewerker

BEROEPSKWALIFICATIE (0110) Diamantbewerker BEROEPSKWALIFICATIE (0110) Diamantbewerker ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Diamantbewerker 1.2 DEFINITIE

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING P-83

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING P-83 NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING P-83 Professionele ondersteuning door outsourcingstechniekers voor herstelling van treinwisselstukken in CW Mechelen Versiebeheer Versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie