Ik verzoek u vriendelijk om onderstaande casuïstiek bespreking te lezen en a.s. dinsdag te betrekken bij mijn mondelinge inspraak reactie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik verzoek u vriendelijk om onderstaande casuïstiek bespreking te lezen en a.s. dinsdag te betrekken bij mijn mondelinge inspraak reactie."

Transcriptie

1 Nieuwe Prinsenkade VC Breda Telefoon: Site: Breda, 6 december Geachte commissieleden, geacht College, Het BCG is absoluut niet in staat om de uiterst ingewikkelde gevolgen van de bezuinigingen in het Armoedebeleid en de Wmo in 5 minuten uit te leggen. Daarom is besloten u op maandag 6 december een casuïstiek bespreking toe te sturen zodat u alvast kennis kunt nemen van de achtergrondinformatie. Ik verzoek u vriendelijk om onderstaande casuïstiek bespreking te lezen en a.s. dinsdag te betrekken bij mijn mondelinge inspraak reactie. Casuïstiek bespreking. Gezinssamenstelling en handicaps Mevrouw heeft Multiple Sclerose. Zij heeft periodes van forse verslechtering en is onder behandeling bij een neuroloog in het Amphia ziekenhuis. Zij beweegt zich in huis met een rollator voort, spreekt moeilijk, is snel vermoeid. Zij is tot op heden ADL zelfstandig. Zij kan weinig tot geen huishoudelijke activiteiten verrichten. Zij is getrouwd, haar man is bekend met een depressieve stoornis waarvoor hij verschillende soorten anti depressiva gebruikt. Daarnaast heeft hij ernstige klachten in zijn onderrug, waarvoor hij onder behandeling is bij een orthopedisch chirurg. Bij de laatste controle is afgesproken dat hij 3 maanden intensieve fysiotherapie zou krijgen (3 maal per week) waarna in januari 2011 besloten zal worden of de drie wervels vastgezet moeten worden. Zijn verzekering en de aanvullende verzekering vergoeden echter maar een beperkt aantal behandelingen (12). Er zijn geen vervolgbehandelingen gegeven (alhoewel ze wel geïndiceerd zijn) omdat het echtpaar geen geld heeft om ze zelf te betalen en ze afgewezen zijn voor Bijzondere Bijstand. Meneer heeft geprobeerd een eigen bedrijf te starten nadat zijn Melkert baan weggesaneerd was, maar dit bedrijf is failliet gegaan. Ten gevolge van het faillissement is het gezin in een schuldsanering terecht gekomen. Meneer heeft geen verzekeringen afgesloten en krijgt dus geen uitkering. Mevrouw heeft een WAO uitkering die aangevuld wordt tot bijstandsniveau. Het echtpaar heeft een zoon van 10 jaar. Hij is bekend bij MEE vanwege problemen op school. Nadere diagnostiek heeft uitgewezen dat hij hoogbegaafd is. Hij gaat nu naar Eureka, een speciale plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Hij praat met niemand over de problemen thuis, maar geeft desgevraagd wel aan zich gemangeld te voelen. Beide ouders geven aan dat hij erg angstig is, vooral over de veiligheidssituatie in huis na een brand in de flat enige maanden geleden.

2 De woning Het gezin komt uit een koopwoning die verkocht moest worden in verband met het faillissement. Zij wonen nu in een flatgebouw op de 6 e verdieping, in een appartement dat weliswaar gelijkvloers is, maar dat te klein is voor het geval dat mevrouw in een rolstoel terecht komt. Mevrouw heeft in april van dit jaar een scootmobiel verstrekt gekregen en er zijn toen meteen kleine woningaanpassingen uitgevoerd: wandbeugels in toilet en douche, een douchezitje en drempelhulpen bij de voordeur om met de scootmobiel de woning in en uit te kunnen rijden. Gelukkig heeft mevrouw deze voorzieningen in 2010 gekregen, vanaf nu zouden deze kleine woningaanpassingen niet meer worden vergoed. Geld om ze zelf aan te schaffen is er niet en wederom, de Bijzondere Bijstand is afgewezen. De toenmalige contactpersoon heeft kennelijk genoegen genomen met het feit dat de scootmobiel in de gang, binnen in de woning, gestald zou moeten worden. De gang is 116 cm breed. Als de scootmobiel in de gang staat, is de doorgang onvoldoende. Zeker bij brand en evacuatie is dit een gevaarlijke situatie. Bij het betreden van de woning moeten de voordeur en een tussendeur worden geopend. Omdat het stallen van de scootmobiel in de gang ongewenst is, heeft mevrouw geprobeerd een aangepaste woning te betrekken die vrij kwam op de Crogtdijk. Het betreft hier een volledig aangepaste woning met traplift en de mogelijkheid de scootmobiel te stallen in een schuurtje. De betreffende woning was in het bezit van Wonen Breburg, dezelfde verhuurder als het appartement in Hoge Vught. Het gezin heeft via WBB geprobeerd om voor de woning in aanmerking te komen maar kreeg te horen dat zij van de gemeente Breda een indicatie moesten krijgen om te mogen verhuizen. Er is toen een aanvraag gedaan bij de gemeente Breda voor een indicatie (de zogenaamde verhuiskostenvergoeding), maar deze aanvraag is afgewezen omdat zij al een volledig aangepaste woning hadden. Het bezwaar is afgewezen door de Commissie Sociale zekerheid omdat de gemeente geen indicatie stelt voor een aanvraag via het Woonloket. De woning aan de Crogtdijk is inmiddels verhuurd aan een gezin zonder handicap. Volgens mevrouw en meneer zijn alle aanpassingen uit de woning gesloopt. Financiële situatie in Netto gezinsinkomen 1070,50 idem Teruggaaf Wtcg 25,00 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Totaal netto inkomen per maand 1095, ,50 Maandelijkse lasten Collectieve ziektekosten verzekering na aftrek zorgtoeslag* 81,00 125,22 Eigen risico voor 2 personen 25,00 28,33 Premie aanvullende collectieve ziektekostenverzekering 0,00 22,70 Eigen bijdrage medicijnen (weggevallen uit aanvullende verz) 20,00 45,00 Eigen bijdrage scootmobiel, huishoudelijke verzorging, incl 0,00 17,70 33% korting Wtcg. In 2010 komt EB nog terug via BB, in 2011 niet meer! Subtotaal 126,00 238,95 Afdracht aan bewindvoerder 58,31 idem 2

3 Huur na maximale huurtoeslag (water inbegrepen) 366,00 idem Gas & Licht 142,00 idem Abonnement Ziggo 56,00 idem Inboedel, WA verzekering 29,00 idem Levensonderhoud (inclusief voedselbank) 150,00 idem Mobiele telefoons (medisch noodzakelijk) 30,00 idem Auto (medisch noodzakelijk) wegenbelasting 13,00 idem Auto verzekering 15,00 idem Benzine (er wordt zo min mogelijk gereden) 30,00 idem Kleding, beddengoed 50,00 idem Totaal per maand 1065, ,26 Over voor sportactiviteiten, kapper, cadeautjes, vakantie, onvoorzien 30,19 -/- 82,76 * de zorgtoeslag gaat in 2011 voor minimum inkomens met 3,00 per jaar omlaag, ondanks het feit dat de ziektekosten premies en het eigen risico fors stijgen. Financiële situatie na de bezuinigingen in de Wmo en na verhoging premie ziektekosten Ervan uitgaand dat de prijzen voor alle overige diensten niet zullen stijgen heeft het gezin vanaf 2011 een stijging in de uitgavenkant van 112,95 en een tekort op de maandbalans van 82,76. Als het gezin in aanmerking zou komen voor langdurigheidtoeslag moet het daar ook nog eens de helft op inleveren. Vergoeding van de eigen bijdrage via BB is niet meer mogelijk en kleine woningaanpassingen worden niet meer vergoed. Bespreking Monitoren van maatwerk Het gezin is aangemeld bij het secretariaat van de begeleidingscommissie naar aanleiding van het artikel over de website van de begeleidingscommissie. Omdat het secretariaat van de begeleidingscommissie wordt uitgevoerd door het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid en dit probleem om een aanpak vraagt die niet van de begeleidingscommissie kan en mag worden gevraagd, is de vraag opgepakt door het BCG. Na het in kaart brengen van de vragen is besloten deze casus over te dragen aan het samenwerkingsverband van WIJ, Stib en BCG, omdat deze casuïstiek ook de tijdsinvestering van de vrijwilligers van het BCG ver overstijgt (tot nu toe ruim 20 uur). Geen maatwerk geleverd Er is hier sprake van een gezin met meerdere hulpvragen (minimaal acht!) die aanvankelijk niet allemaal even duidelijk naar voren kwamen. Het gezin is tussen wal en schip terecht gekomen; er is geen enkele instantie die resultaat gericht werkt en kijkt naar het totaal plaatje. 1. De gemeente geeft geen indicatie af voor een aangepaste woning omdat ze van mening is dat het gezin een adequaat aangepaste woning bewoont en dat de gemeente niet de aangewezen instantie is om die indicatie af te geven. Hierdoor wordt het gezin door Wonen Breburg niet als woningzoekend voor een aangepaste woning aangemerkt en is de vrijstaande aangepaste woning inmiddels verhuurd aan een gezin zonder handicap. Het stallingprobleem rond de scootmobiel (de vraag waarmee het gezin zich bij de begeleidingscommissie heeft aangemeld) blijft dus bestaan. 2. Bij het beoordelen van de vraag naar woning aanpassingen is niet toekomstgericht gekeken en is de stalling van de scootmobiel onvoldoende meegewogen. Er is wel advies gevraagd aan een arts. 3

4 Er is uitgegaan van de huidige situatie zonder het progressieve verloop van de MS in ogenschouw te nemen; het appartement is volstrekt ongeschikt om daar met een rolstoel in te functioneren. Met een rollator is het al krap. De vraag van mevrouw naar een indicatie voor een aangepaste woning is naar mijn mening niet ten onrechte gesteld; ik denk dat er nu geld geïnvesteerd is in een voorziening die wellicht voor nu even adequaat is maar die voor de toekomst absoluut discutabel is. Zeker als de stallingproblemen van de scootmobiel daarbij in ogenschouw worden genomen. De enige optie die mevrouw nu rest is om als haar medische situatie verslechtert in de toekomst, alsnog een aangepaste woning aan te vragen met alle extra kosten voor de gemeente Breda van dien (met haar inkomen betaalt mevrouw voor de woning, de huishoudelijke verzorging en de scootmobiel nooit meer dan per 4 weken!). 3. Met de contactpersoon binnen de Wmo is het niet goed verlopen; het gezin heeft om een andere contactpersoon gevraagd nadat er gezegd was: o, ik zie dat er huisdieren in dit gezin zijn, dan ben ik zo weer weg Beter was geweest dat de contactpersoon, die al langer wist dat ze allergisch is voor huisdieren, vóór het huisbezoek had gevraagd of er huisdieren in het gezin waren en zo ja, dan een andere contactpersoon had ingeschakeld die wel de tijd kon nemen om alle vragen goed in kaart te brengen en de juiste sporen uit te zetten. 4. Ook de baliemedewerker voor het aanvragen van Bijzondere Bijstand heeft het gezin afgeschrokken met zijn opmerking: komt u uit het Huis van Bewaring? Bent u bekend bij Novadic-Kentron? Bent u thuis- of dakloos? Zo niet, dan komt u niet in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Ik ben van mening dat het gezin wel degelijk in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand, omdat ze een aanvullende bijstandsuitkering hebben en collectief verzekerd zijn via de Gemeente. 5. Door het afwijzen van de Bijzondere Bijstand krijgt meneer nu niet de fysiotherapie die hij nodig heeft om een operatie te voorkomen. De kans is groot dat er in januari waarschijnlijk besloten wordt dat een operatie (die veel duurder is en veel meer ellende met zich meebrengt; maar die wel door de verzekering wordt vergoed!) onvermijdelijk is. Als meneer, die nu aanwezig is en toezicht houdt als zijn vrouw onder de douche gaat, voor langere tijd uitvalt, zal het gezin zijn aangewezen op extra Awbz zorg en extra huishoudelijke verzorging, terwijl hun maximale eigen bijdrage gelijk blijft. Niet alleen het Rijk, maar ook de gemeente is dus duurder uit omdat er meer zorg geboden moet worden bij het langdurig uitvallen van meneer. 6. Het echtpaar kampt met zoveel gezondheidsproblemen dat ze het huishouden niet goed meer kunnen doen. Ze hebben familie wonen in Belcrum, maar die kunnen/willen alleen wat doen als ze op korte afstand komen wonen en niet zes hoog op een flat. Het sociale netwerk in de familie is geen optie, er is geen ondersteuning geboden bij het zoeken naar alternatieven. Het gezin was overigens niet op de hoogte van de mogelijkheid om huishoudelijke verzorging aan te vragen of om ondersteuning te vragen bij het in kaart brengen en opzetten van een sociaal netwerk. 7. Meneer heeft aangegeven graag te willen werken, ook vrijwilligerswerk aan te willen nemen maar wordt afgewezen omdat hij geen uitkering heeft. Hij heeft door alle opeenvolgende klappen niet meer de kracht gehad om zelf naar vrijwilligerswerk te gaan zoeken. De mensen van Werk aan de Wijk hebben hem niet doorverwezen naar bijvoorbeeld Samen naar Werk of Breda-Actief. 4

5 8. Hun zoon hangt er zo n beetje tussen; er wordt geen begeleiding gegeven aan het gezin als totaal en dus ook aan hem als jonge mantelzorger. Uit de literatuur is bekend dat kinderen die opgroeien in een gezin met langdurige handicap een groter risico lopen op psychosociale problemen, schooluitval en crimineel gedrag. Hij zit met twee ouders met forse beperkingen en een schuldsanering, dus risico s te over. Niemand verwijst het gezin door naar het Steunpunt informele zorg Breda. 9. Er schijnt een consulent van MEE op de achtergrond aanwezig te zijn maar volgens het gezin wel heel erg op de achtergrond, er is al maanden geen contact geweest. Onlangs heeft de consulent wel uit zichzelf contact opgenomen, maar toen had het gezin al de hulp van de begeleidingscommissie en het BCG ingeschakeld. 10. Het gezin heeft geen ondersteuning bij het in kaart brengen van de maandlasten. Wellicht is het mogelijk voor dit gezin een budgetcoach in te schakelen. Financiële situatie in 2011 Dit gezin met twee mensen met een beperking, leeft op bijstandsniveau en had in 2010 per maand 30,00 over op het maandinkomen voor sportactiviteiten, cadeautjes, kapper en andere onvoorziene uitgaven. De landelijke en gemeentelijke bezuinigingen gaan het gezin in 2011 echter 112,95 kosten; dit is exclusief drie extra te betalen behandelingen voor fysiotherapie (verandering van het aanvullend pakket op landelijk niveau). Als de bezuinigingen worden doorgevoerd en ze een eigen bijdrage gaan betalen voor huishoudelijke verzorging en een scootmobiel, levert dit de gemeente Breda 25,78 per maand ( 23,80 per 4 weken) op. Als de aanvullende collectieve ziektekosten verzekering niet meer door de gemeente Breda betaald hoeft te worden, levert dit de gemeente 2 x 11,35 oftewel 22,70 per maand op. De gemeente zal overigens wel alert moeten zijn op het feit dat de mensen gewezen moeten worden op het feit dat het vele malen goedkoper is om je aanvullend te verzekeren dan om het niet te doen; er zullen altijd korte termijndenkers onder deze groep kwetsbare mensen zijn die zich niet aanvullend verzekeren. Zij lopen dus zorg mis of komen in de schulden! Conclusie Bij dit gezin is de besparing voor de gemeente maximaal 48,48 per maand terwijl het gezin zelf 112,95 per maand extra moet betalen en daarmee in de rode cijfers terecht komt ( 82,76 per maand). De gemeente is met haar bezuiniging dus voor 60% verantwoordelijk voor het ontstane tekort!!! De gemeente kan niet doen alsof zij bezuinigingspakketten voor deze kwetsbare mensen kan doorvoeren zonder dat zij zich rekenschap geeft van het feit dat deze groep ook al door landelijke maatregelen wordt getroffen. Daarnaast blijft de mate van bezuiniging onacceptabel groot voor deze mensen, zoals bovenstaand voorbeeld heeft aangetoond; de vrije ruimte van 30 euro die ze hadden zal de gemeente in 2011 volledig wegnemen als de bezuinigingen worden ingevoerd. Wat levert het afschaffen van bijvoorbeeld de collectieve aanvullende ziektekosten verzekering de gemeente op: 5887 inwoners met een minimum of bijstandsinkomen x 11,34 = ,58 x 12 = ,96 op jaarbasis. 5

6 Een andere oplossing kan zijn: Als je alle Bredanaars die een hoger inkomen hebben dan het bijstandsniveau om een solidariteitsbijdrage van 5,00 per jaar zou vragen, heb je ook ,00 bespaard! Gelet op de impact die deze gemeentelijke bezuiniging heeft voor deze groep mensen is het onverantwoordelijk dat we deze bezuinigingen willen doorvoeren in het volle besef dat er geen cent op Cultuur wordt bezuinigd!!!! Het siert de Raad als ze het College wijst op het bovenstaande en als de coalitiepartners het Coalitie akkoord nu eens niet laten prevaleren boven het welzijn van burgers waar u met elkaar toch echt verantwoordelijkheid voor draagt!! Namens het BCG Chris van Faassen, Ambassadrice BCG T: E: 6