DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD Beste directie, beste leerkracht van groep 7/8,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 2013-2014. Beste directie, beste leerkracht van groep 7/8,"

Transcriptie

1 DE NA VO OR NAL WE LE E DS ES TRI JD TIO L E S P L S E R G E vo al orl d w s. n z k n L h g ot on in a t i S t i ch t b i b l i n. d f va n m t d w ww itiati rking n w ni E mn sa in s d trij.nl

2 ! VOORLEESKAMPIOEN 2014 WORDT KINDERDIRECTEUR VAN HET KINDERBOEKENMUSEUM! In ht Kindrboknmusum in Dn Haag ontdkkn, blvn n makn kindrn d mooist vrhaln. Plzir in lzn n ht aanwakkrn van d fantasi staan cntraal in all tntoonstllingn n activititn di ht musum bidt. Sinds 2010 hft ht musum n kindrdirctur. Dz vrvult nit alln n crmoniël rol tijdns opningn n vnmntn, maar zit r ook op to dat ht musum gnog luk dingn organisrt voor kindrn. D Kindrdirctur is natuurlijk ook ambassadur van jugdlitratuur n (voor)lzn. Hij of zij houdt van lzn én kan zich god prsntrn op n podium. Vandaar dat w sinds 2013 D National Voorlskampion vragn n jaar lang Kindrbokndirctur van ht Kindrboknmusum t wordn. D National Voorlswdstrijd is n initiatif van Stichting Lzn in samnwrking mt d opnbar bibliothkn. D National Voorlswdstrijd wordt financil moglijk gmaakt door Stichting Lzn. D kwartfinals, halv finals n provincial finals wordn gorganisrd door mdwrkrs van d opnbar bibliothkn n d Provincial Srvic Organisatis. Dit is n uitgav van Stichting Lzn. Scrtariaat D National Voorlswdstrijd Tlfoon: Stichting Lzn, Amstrdam, 2013 Ontwrp: Living th Brand, Amstrdam Fotografi final: Jørgn Koopmanschap Citatn komn uit ht rapport: Lrkrachtn ovr d opbrngstn van D National Voorlswdstrijd, Stichting Lzn, 2013 Mt dank aan all finalistn van 2013 DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD Bst dircti, bst lrkracht van grop 7/8, D National Voorlswdstrijd staat wr voor d dur. Lrlingn uit grop 7 n 8 kunnn zich voorbridn op n spannnd voorlswdstrijd op hun school. In 20 jaar ddn mr dan n miljon kindrn m aan D National Voorlswdstrijd, als gïntrssrd luistraar of als bvlogn voorlzr. Uw school dot toch ook wr m? schoolkampion mag nomn n daarna vrdr mag in j rgio n wllicht in d provincial final komt t staan? Op 21 mi 2014 wordt tijdns n zindrnd landlijk final, waarbij d hl klas mag komn, D National Voorlskampion gkozn. Wi wt zit D National Voorlskampion 2014 wl op uw school?! Als j als lrling d bst voorlzr van d school wordt n j school mag vrtgnwoordign, vrgt j dat d rst van j lvn nit. D bst rdn om m t don aan D National Voorlswdstrijd is dat ht projct kindrn motivrt t lzn n hun nthousiasm voor kindr- n jugdbokn aanwakkrt. Kindrn lrn vl van lkaar tijdns d voorlswdstrijd. Ht wdstrijdlmnt hlpt daarbij n handj. Ht mooi kindrboknaanbod om uit t kizn, ht grot aantal dlnmrs, d plzirig spanning, d nthousiast supportrs n d mdia-aandacht makn d wdstrijd onvrgtlijk voor lrlingn. En is ht nit fantastisch als j j, als lrling uit grop 7 of 8, Dit splrglbok gft u n handriking voor ht organisrn van uw schoolrond. Ook wordn d vrvolgronds toglicht. Vrdr vindt u bokntips, informati ovr bokkuz, ht slctrn van n fragmnt n d wijz van jurrn. Stichting Lzn wnst all voorlzrs hl vl succs n wllicht tot zins bij d landlijk final. Agns van Montfoort projctlidr basisondrwijs Stichting Lzn Lt op: vanaf dit jaar kunt u d schoolkampion uitsluitnd DIGITAAL aanmldn. Binnn n wk na aanmlding ontvangt u d bvstigingsbrif, n mdaill n n nota voor dlnam van 25*. Dit bdrag gaat naar d bibliothkn di d vrvolgronds organisrn. Bibliothkn mogn nooit xtra gld vragn voor D National Voorlswdstrijd. Mocht dit wl ht gval zijn, nm dan contact op mt d PSO in uw rgio of mail: Hft u gn dlnam- of bvstigingspakkt ontvangn? Door in t loggn op onz wbsit kunt u gmakklijk controlrn of u wl n pakkt hft aangvraagd n of uw schoolkampion is aangmld. Kijk ook vn bij mst gstld vragn wat u prcis kunt don mocht r its nit god zijn ggaan. Daarna nog vragn? Mail dan naar: Zondr bvstiging kan n schoolkampion nit mdon aan d vrvolgronds. * na 6 jaar ongwijzigd t zijn gwst, is ht bdrag dit jaar vrhoogt van 19,50 naar 25. 3

3 DE VOORLEESWEDSTRIJD - STAP VOOR STAP bvstigingsbrif. Pas dan is d aanmlding dfinitif n kan uw kampion door naar d vrvolgronds. Bij d bvstigingsbrif ontvangt u n mdaill voor d schoolkampion n n aanghcht accptgiro voor d dlnamkostn van 25. Stap 1 - priod tot 1 dcmbr 2013 Uw ign schoolrond Lrlingn informrn D lrkrachtn uit grop 7 n grop 8 kunnn samn of in hun ign grop ht startsin gvn voor d voorronds op school. Informr d lrlingn ovr: D schoolrond(s) n d vrvolgronds. Vrschillnd aspctn van god voorlzn: wannr is ht prttig om naar n voorlzr t luistrn? Waar mot hij/zij oplttn? Ht juryformulir (vn kopiërn of op ht digibord latn zin) is hirbij n handig hulpmiddl. 4 D Kindrboknwk (2 tot n mt 13 oktobr) is n god aanliding om n schoolrond t organisrn. Lrlingn uit uw grop di m willn don, kunnn zich bij u opgvn. U kunt r ook voor kizn om all lrlingn uit uw grop m t latn don. Bokn kizn U kunt lrlingn hlpn mt ht kizn van n bok : Gbruik d bokntips in dit splrglbok. Zok samn op lsplin.nl of boknzokr.org. Maak gbruik van ht advis van d (kindr)bokhandl of bibliothk. Bsprk ho j n bok kunt vindn dat bij j past. Als d bokkuz is gmaakt kunnn d voorlzrs zlf aan d slag mt hun voorbriding. Uw hulp n morl stun zulln daarbij wlkom zijn. D schoolwdstrijd Tijd voor d wdstrijd! Ho u d wdstrijd organisrt is aan u. Enkl optis: Grop 7 n grop 8 samn of tw wdstrijdn: één in grop 7 n één in grop 8 mt nog n indrond. Uitsluitnd voor grop 7 of grop 8. Mt luistraars uit andr gropn (5 n/of 6) of alln luistraars uit d ign grop. Lt op: bibliothkn mogn gn xtra gld vragn voor D National Voorlswdstrijd. Jurring Voor d jurring is ht volgnd blangrijk: Gbruik altijd ht jurringsformulir. Dit wordt ook bij d vrvolgronds gbruikt. Kis n grop kindrn om t jurrn of n profssionl jury waarin bijvoorbld n lrkracht uit n andr grop, n schrijvr of bibliothcaris zitting hft. D n lrling hft n hogr nivau dan d andr, maar dat maakt nit uit. D kindrn lrn lkaar rspctrn, n complimntn n tips gvn. D juryldn lttn op all aspctn of d jurytakn wordn vrdld. E n vast juryvoorzittr (n volwassn) is handig (lifst voor n aantal jaar). Hij of zij zorgt ondr mr voor d puntntlling. G f all voorlzrs positif commntaar. Evntul voorlstips voor d vrvolgrond komn latr wl. V oor uw schoolkampion is r n oorkond (zit in dit gratis dlnampakkt) di u na afloop van d wdstrijd kunt gvn. Schoolkampion digitaal aanmldn vóór 1 dcmbr! Na d schoolrond gft u uw schoolkampion op via U rglt dit vóór 1 dcmbr Binnn n wk ontvangt u n Op onz wbsit kunt u via uw ign account uw status bkijkn. Is uw schoolkampion aangmld? Is ht bvstigingspakkt al vrzondn? Zijn mijn contactggvns wl corrct? Via uw ign account krijgt u antwoord op al dz vragn. Mr informati kunt u trugvindn bij mst gstld vragn. Mocht uw vraag r toch nit bij staan, dan kunt u contact opnmn mt of blln mt Tips voor d schoolrond Wannr u all lrlingn van uw grop btrkt in d voorbriding (ht boordln van voorlzn, ht kizn van n bok n drglijk) is dlnam aan d schoolwdstrijd luk n lrzaam voor all lrlingn n inpasbaar in ht rgulir curriculum. Kindrn n oudrs vindn ht supr. Nodig ook oudrs uit tijdns d schoolfinal! Probr lrlingn t motivrn om t kizn voor n vrrassnd, mindr bknd, litrair autur (zi: lstips). Haal jongns ovr d strp om m t don! Er zijn gnog bokn (mt bijvoorbld vl humor, spanning of sport) om ook hn aan ht (voor)lzn t krijgn. 5

4 Stap 2 - priod januari tot half maart 2014 Tips voor d vrvolgronds Kwart- n halv finals Ht aantal tussnronds dat d bibliothkn zulln organisrn is afhanklijk van ht aantal dlnmrs in d rgio waar uw school staat. U kunt uw schoolkampion god hlpn mt d voorbriding op d vrvolgronds: Is ht n godgkozn fragmnt n duurt ht nit langr dan 5 minutn inclusif d introducti? Ofn n paar kr voor d grop, di dan opbouwnd commntaar kan lvrn. Dl d voorlstips di achtrin dit splrglbok staan uit n bsprk z. 6 Mt lkaar zijn w r trots op dat n klasgnootj onz school gaat vrtgnwoordign in d rond mt andr scholn. In januari of fbruari nmt n bibliothkmdwrkr al dan nit samn mt d coördinator van d Provincial Srvic Organisati (PSO) contact mt u n uw schoolkampion op. Zij organisrn gzamnlijk d vrvolgronds, doorgaans bginnnd mt n kwartfinal gvolgd door n halv final. Stap 3 - priod half maart tot half april 2014 Provincial final Kandidatn di doorgaan naar d provincial final motn n niuw fragmnt kizn uit htzlfd bok of uit n andr bok. Dit fragmnt mogn z als z willn ook tijdns d landlijk final voorlzn. Van half maart tot half april 2014 wordn d winnaars van d halv finals uitgnodigd voor d provincial final. D winnaar van d provincial final krijgt n oorkond. D provincial final is n fstlijk gburtnis mt n (muzikaal) optrdn, mstal in n groot thatr. Stap 4-21 mi 2014 Landlijk final Uitindlijk gaat uit lk provinci één kandidaat door naar d landlijk final in Utrcht op 21 mi Tijdns d landlijk final lst idr provincial winnaar n fragmnt voor uit n zlfgkozn bok. Ook lzn all kandidatn onvoorbrid voor uit n bok dat z op d finaldag krijgn uitgrikt. Ht onvoorbrid lzn wgt m in ht oordl van d jury. D landlijk final is n fantastisch voorlsfst, waar d hl klas naar to mag n wordt opghaald én thuisgbracht! Tussn d voorlssssis door trdt n populair grop/artist op. D final krijgt vl aandacht van d dag- n wkbladn n van radio n tv. D National Voorlskampion krijgt n wissltrof voor school, n ign trof n boknbonnn. D landlijk winnaar wordt n jaar lang Kindrdirctur van ht igntijds Kindrboknmusum. Van d bibliothk hoort u hovl supportrs d kandidaat m kan brngn in d vrvolgronds. Ht is god t invntarisrn hovl famili n vrindn r naast klasgnotn m willn. Mochtn r mr fans zijn dan r plaats is, dan kunt u ht aantal gnodigdn pr kandidaat bprkn n/of n loting instlln ondr lrlingn. Bsprk in idr gval mt uw lrlingn dat straks áll dlnmrs aangmodigd dinn t wordn n nit alln d ign schoolgnoot. Ht is voor uw schoolkampion rg blangrijk dat u als lrkracht bij lk rond aanwzig bnt (n nit alln d oudrs) om zo d nodig stun t gvn. D klasgnotn van d schoolkampion kunnn n spandok makn. En yll bdnkn n instudrn wrkt ook god. Na afloop van n vrvolgrond wil idrn natuurlijk (nog ns) horn ho ht is ggaan. Daarom is ht luk brichtn ovr d wdstrijd t vrzamln. En bricht n foto op d schoolwbsit, in d schoolkrant of in ht mddlingnblad voor d oudrs mag nit ontbrkn. En filmpj op d wbsit maakt ht xtra aantrkklijk. En vrgt nit t twittrn ovr ht vrloop! Schoolkampionn hbbn bij d vrvolgronds (tr hrknning) hun mdaill om. Blangrijk bij all ronds! Publicitit Bij d lokal prs is vaak vl blangstlling voor D National Voorlswdstrijd. Tips: Stuur n uitnodiging voor d bslissnd rond op school. Stuur achtraf n foto van d winnaar n informati ovr d wdstrijd (ho luk ht was, wlk bokn favorit warn, opmrkingn van d jury) naar d lokal mdia. Voor ht bnadrn van lokal mdia kunt u contact opnmn mt uw plaatslijk bibliothk n/of Provincial Srvic Organisati. Daar is n lijst bschikbaar van contactprsonn, nt als bij d landlijk Organisati van Lokal Omropn in Ndrland (OLON), , -mail: Sponsoring Ht aantrkkn van xtra sponsors is aan bpaald rgls gbondn. Gaat ht om n klin bdrag tr ondrstuning of nkl bijdragn in natura dan is r nits aan d hand. En substantil bdrag (vanaf 1.000) kan chtr slchts in ovrlg. Nmt u dan contact mt ons op via Winnaars Ovr d uitslag van d vrschillnd ronds kan nit wordn gcorrspondrd. D schoolkampion: op tijd aanmldn! D schoolkampion mot uit grop 7 of 8 komn. Lrlingn uit andr gropn wordn nit toglatn tot ht vrvolg trajct. Op school mogn natuurlijk wl apart wdstrijdn wordn ghoudn voor d ondr-, middn- n bovnbouw. Ht aanmldn van d schoolkampion mot vóór 1 dcmbr Dit is alln moglijk via Na ontvangst van d bvstigingsbrif (binnn n wk) n btaling van 25 kan uw lrling mdon aan d vrvolgronds. 7

5 BOEKENTIPS Samnstlling: Wilma van dr Pnnn. Jf Arts R.J. Palacio Ht klin paradijs Wondr Qurido, 2012 In d stad van Lilita s vadr is idrn rijk n glukkig. Zlf woont Lilita daar nit. Toch is z niuwsgirig naar ho ht daar zal zijn. En z wil graag haar vadr lrn knnn. Als z twaalf is, bsluit z naar hm to t gaan. Qurido, 2013 August is gborn mt n zr rnstig mismaakt gzicht. Hij is al zvnntwintig kr goprrd. Daardoor is hij nog nooit naar school gwst. Maar daar komt nu vrandring in. Zal zijn uitrlijk voor problmn zorgn? John Boyn (tkst) & Olivr Jffrs (illustratis) Niki Smit D vrslijk blvnissn van Barnaby Brockt 8 Chitty Chitty Bng Bng vligt wr Gottmr, 2012 Lucy, Jm n klin Harry gaan mt hun oudrs op wrldris in n oud Volkswagnbusj. Al snl blijkt d bus vl mr t kunnn dan rijdn. Laura Fitinghoff (tkst) & Svnd Otto S (illustratis) D kindrn van d grot fjld Plogsma, 2007 (1 druk 1931) Zvn kindrn lopn na d dood van hun modr van huis wg. Z willn nit in n armnhuis wonn. Samn mt hun git makn z n lang tocht door Zwdn. C.S. Lwis Qurido, 2013 D twling Twan n Lind gaan op bzok bij hun opa in IJsland. Hun modr vindt dat hij nit god mr voor zichzlf kan zorgn. Opi Kas is ht daar bslist nit m ns! Callnbach, 2008 (1 druk ) Via n kldingkast is ht moglijk in ht land Narnia t komn. Daar is d luw Aslan koning. Hij mot d strijd aanbindn mt d boosaardig Witt Hks. D rgls van dri Bokrij, 2013 D oudrs van Barnaby Brockt willn nits livr dan normaal zijn. En laat nou juist hun zoon hl bijzondr zijn: Barnaby kan zwvn! Op n dag latn zijn oudrs hm mt opzt ontsnappn in d lucht. Frank Cottrll Boyc (tkst) & Jo Brgr (illustratis) Marjolijn Hof Janny van dr Moln (tkst) & Martijn van dr Lindn (illustratis) Lmniscaat, 2013 Ht is soms moilijk jzlf t blijvn. Althans, dat vindt Lynn. Mot z mdon mt d populair misjs? Mt wi wil z vrindinnn zijn? Lynn mrkt dat z zichzlf stds aanpast aan andrn. En dat wil z ignlijk nit Plogsma, 2013 Voor haar drtind vrjaardag krg Ann Frank n dagbok. Dat wrd latr wrldbromd. Ann maakt dat zlf nit mr m. Z stirf in 1945 in n concntratikamp. Janny van dr Moln vrtlt j alls ovr Anns lvn. Rindrt Kromhout (tkst) & Annmari van Haringn (illustratis) Di dag in Augustus Lopold, 2013 Op n dag in augustus wordt ht dorp van Enrico gtroffn door n aardbving. Nooit mr zal ht lvn htzlfd zijn. D Fontin, 2012 Julia is mt haar oudrs naar Londn vrhuisd. Z dot m aan n auditi, wat haar n rol oplvrt in d bknd sri 'Primros Hills'. Julia gnit van haar niuw lvntj vol glittr n glamour. Ank Kranndonk Lynn! 100% Julia D complt kronikn van Narnia Buitn is ht oorlog Moni Nilsson-Brännström D vadr mt d grot schonn Moon, 2012 Pita s oudrs zijn pas gschidn. Z mot wl vn wnnn aan d niuw situati. Glukkig hft z haar bst vrind Svnn. Emil d Wild Brorghim Lopold, 2013 Waar is d bror van Jori gblvn? Op n dag zggn zijn oudrs dat Stfan wg is. Jori mrkt aan alls dat r its vrslijks gburd is. Hij schrijft brivn aan zijn bror, maar antwoord krijgt hij nit. Anna Woltz Mijn bijzondr rar wk mt Tss Qurido, 2013 Als Samul mt zijn oudrs mt vakanti is op Txl lrt hij Tss knnn. Tss wt nit wi haar vadr is. En daar mot nu maar ns vrandring in komn! 9

6 VOORAF LEZEN! BELANGRIJK VOOR DEELNEMERS EN JURYLEDEN 10 Wat is n gschikt bok, wat mag wl n nit? Ho lang mag ht voorlzn durn? Ht is blangrijk dat j als voorlzr nthousiast ovr j bok bnt n dat ht luk is om naar t luistrn. J mag alln n bok voorlzn dat bdold is voor grop 7/8 (gn A-bok of n andr t makklijk bok). Nit togstaan: n zlfgschrvn bok, n prntnbok, n tijdschrift, n gdicht, n schoolbok of n fotokopi. En voorlsbok in dialct is togstaan tijdns d schoolrond n vrvolgronds. Tijdns d provincial- n landlijk final is ht nit moglijk. Ht fragmnt uit n bok wordt in zijn ghl voorglzn. Er mogn gn stukkn wordn wgglatn. Ht voorlzn van d inliding plus ht fragmnt mag maximaal vijf minutn in bslag nmn. Ht minimum is dri minutn. En dlnmr kan in d voorbriding ht fragmnt rustig voorlzn n d tijd (stopwatch) bijhoudn. Soms kan t lang voorlzn rdn zijn om nit door t mogn! Lrlingn luistrn tijdns d voorronds in d klas naar hl vl luk bokfragmntn, omdat all dlnmrs zlf n bok kizn dat z humoristisch, spannnd of gwoon luk vindn. Z zulln daarna gmakklijkr zlf n mooi bok kizn in d schoolbib of bibliothk. Dlnmrs kunnn thuis, op school, in d bibliothk, in d (kindr)bokhandl, bij d lstips in ht splrglbok of bijvoorbld op of gschikt bokn vindn. Waar lt d jury vooral op? Zok n bok dat bij j past op : OP ZOEK OPZOEK ZOEK OP NAAR NAAR NAAR EEN BOEK? EEN BOEK? EEN BOEK? WWW. WWW. WWW. BOEKEN BOEKEN BOEKEN ZOEKER ZOEKER ZOEKER.ORG.ORG.ORG (advrtnti) Boknzokr.org is n projct d Ndrlands Taaluni, Stichting Lzn Ndrland Stichting LznVlaandrn Vlaandrn Boknzokr.org is n projct van dvan Ndrlands Taaluni, Stichting Lzn Ndrland n n Stichting Lzn Boknzokr.org is n projct van d Ndrlands Taaluni, Stichting Lzn Ndrland n Stichting Lzn Vlaandrn 11 Sbastiaan Van Doninck Duidlijk n rustig sprkn. Ht publik kunnn mslpn in ht vrhaal. D juist klmtonn. Contact mt ht publik, af n to d luistraars aankijkn. Eign stm gbruikn: GEEN stmmtjs, GEEN gbarn n tonlspl. En god voorlzr blijft dicht bij zijn/haar ign stm n gbruikt bijvoorbld klin vrschilln in tmpo, lst its hardr of its zachtr om n sfr of moti duidlijk t makn. Nit schruwn. Af n to vrsprkn is nit rg n wordt nit ngatif boordld. Sbastiaan Van Doninck En afgrond stuk. En opn ind mag om d luistraars niuwsgirig t makn voor ht vrvolg van ht vrhaal. En fragmnt waarin nit t vl prsonn voorkomn. En fragmnt mt vl prsonn is lastig t volgn voor d luistraar di ht bok nit knt. Vrplicht: titl van ht bok, autur (vntul illustrator), n (hl kort!) wat r vooraf is ggaan aan ht voorglzn fragmnt zodat luistraars snappn waar ht vrhaal ovr gaat. D dlnmr mag dit ook opschrijvn n oplzn. Waarom hij/zij dit bok gkozn hft n ign naam, naam school n plaats. "Mindr god lzrs wordn ook nthousiast n don zlfs m aan d wdstrijd. Ook kindrn mt dyslxi kunnn voorlzn (onz schoolkampion is zwaar dyslctisch!), al hbbn z wat mr voorbriding nodig. Ls j fragmnt n paar kr voor (thuis of op school) n vraag tips. Ls ht nit zo vaak voor dat j ht uit j hoofd knt. Ls ook nog ns ht voorafgaand zodat j cht in ht vrhaal zit als j gaat lzn. Probr bij ht voorlzn aan ht publik ht vrhaal voor j t zin (ook al kn j d tkst natuurlijk al). Dan wordt ht vrhaal boindr voor d luistraars. Bkijk ht juryformulir god! Sbastiaan Van Doninck Wat is n bruikbaar fragmnt? Wat zgt n dlnmr in d inliding? Ofntip voor dlnmrs

7 JURYFORMULIER Naam voorlzr Titl bok/naam autur VOOR DE JURYLEDEN Waar lt d jury op? Tijdns D National Voorlswdstrijd hbbn d jury s n luk maar zwar taak. Ht is blangrijk dat all jury s, dus ook di op school, op dzlfd manir ovr d prstatis oordln. Ht juryformulir dint ook al bij d schoolrond t wordn gbruikt. Ht juryformulir is n lidraad voor d boordling. Stmmtjs 12 Voor vl kindrn is ht gbruik van stmmtjs n val kuil. Z ovrdrijvn t vl n krn nit stds trug naar hun ign stm. Om di rdn wordt dit afgradn n nit positif boordld. Wrkn mt toonvrschil is gnog. Samnstlling van d jury Kindrn hbbn rcht op n dskundig oordl. Ht is god als r tn minst één vast, volwassn jurylid is (of n jurybglidr) di n aantal jaar dz taak vrvult. Van kindrn di ht jaar rvoor gwonnn hbbn, kan nit vrwacht wordn dat z n afgwogn oordl kunnn vormn ovr lftijdsgnootjs. En rol bij d prijsuitriking of als rgast past hn btr. En onvn aantal juryldn hft, mt oog op n vntul stmming, d voorkur. Wrkwijz van d jury D jury is ruim op tijd aanwzig n bsprkt van t vorn d boordlingscritria (juryformulir). D jurybglidr bsprkt d wijz van boordln: wordn d puntn opgtld? Wordn rst d afvallrs gslctrd? Kist idrn n nummr 1, 2, n 3 n wordt dit vrvolgns bsprokn? Wat gburt r op wlk jurymomnt/in wlk pauz? Vrschillnd optis zijn moglijk. D tijdsdruk is altijd hoog. D juryldn lzn bij d voorbsprking éérst d paragraaf Vooraf lzn! Blangrijk voor dlnmrs n juryldn. Dit om t voorkomn dat n kind dat bijvoorbld tonl splt of schruwt toch wint. D juryvoorzittr laat wtn dat ovr all kandidatn of ovr d nummrs 1,2 n 3 kort its positifs wordt opgschrvn dat d jury kan mldn bij d prijsuitriking. D jury gft gn ngatif commntaar ook nit in d vorm van tips. D jury vrdlt d takn bij d prijsuitriking. Tip voor juryldn Luistr rst vn voordat u bgint mt scorn. In ht bgin zijn d voorlzrs soms nog znuwachtig. NB Digitaal stmmn mag nit in plaats komn van d jurring tr plaats. Ho n voorlzr ovrkomt bij ht publik kan alln boordld wordn door n jury di bij ht voorlzn aanwzig is. d nd ct n k g o i t f d mat vold go uits pr opmrkingn 1. D nadruk wordt stds op d god plaats glgd. 2. D kandidaat lst in n prttig tmpo voor (nit t snl, nit t langzaam). 3. Er zijn tmpowisslingn waar dat nodig is. 4. Ht stmgbruik past bij ht vrhaal (gn stmmtjs!). 5. D moti wordt juist ovrgbracht D kandidaat kijkt ht publik zo nu n dan ns aan. 7. Ht publik wordt hlmaal mgvord in ht vrhaal. 8. D kandidaat is vrstaanbaar. 9. D fragmntkuz is: (dnk aan: originalitit, mooi ghl of spannnd opn ind). 10. Landlijk final: ht voorlzn van d onvoorbrid tkst: Totaal aantal puntn: Dz kandidaat maakt kans t winnn. n ja, misschin op plaats (1, 2 of 3)

8 PROVINCIALE SERVICE ORGANISATIES AANMELDEN SCHOOLKAMPIOEN Contactprsonn, adrssn n tlfoonnummrs Ht aanmldn van uw schoolkampion kan alln digitaal via Bibliont Groningn D Muddn AW, Postbus CM, Groningn Mw. M. d Groot (Margrt), Van Alphnstraat TW, Postbus AE, Nijvrdal Mw. C. Bruggink (Carry), Rijnbrinkgrop provinci Gldrland Bibliont Drnth/afdling Lspromoti n Cubiss Limburg ProBiblio, Noord- n Zuid Holland Zlandsingl BH, Postbus GR, Arnhm Mw. C. Mlissn (Constanc), Rijnbrinkgrop provinci Ovrijssl Mrcator KW, Postbus PC, Sittard Mw. E. Cuijprs , m Bibliothksrvic Fryslân Zuidrkruiswg AP, Postbus JM, Luwardn Mw. J. Straatsma (Jannk), BISC - Bibliothk Srvic Cntrum Ondrdoor DX, Postbus DR, Houtn Mw. M. van dr Mij (Mik), Cubiss Brabant Statnlaan RX, Postbus LA, Tilburg Mw. I. d Jong (Ingrid), , m Communicati Postbus AB, Assn Mw. E. Huiznga (Evlin), Opaallaan LN, Postbus AL, Hoofddorp G. Bmstr (Grtruud), Na inloggn krijgt u n ovrzicht van al uw ggvns. U kunt zlf: U w contactggvns controlrn n vntul wijzign. Z in of n wannr u n dlnampakkt hbt aangvraagd. Z in wannr ht dlnampakkt is vrzondn. U w schoolkampion aanmldn. Z in wi r als schoolkampion is aangmld n wannr. Z in wannr uw bvstigingsbrif (mt mdaill) is vrzondn. Z in of r n factuur voor d vrvolgronds is vrstuurd n wannr. D National Voorlswdstrijd DE NA T VOORIONALE L WEDS EESTRIJD SFB - Srviccntrum Flvolands Bibliothkn Oostvaardrsdijk PA Llystad Mw. S. Timmrman (Susan), Zuws Bibliothk Koustnsdijk JE, Postbus EA, Middlburg Mw. S. Ms-Mijs (Sjanni), Lzn is luk n lrzaam! Tgnwoordig wordt r stds mindr glzn n ht is god om als school n signaal af t gvn dat lzn blangrijk is. 15

9

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie