GROEP BRUSSEL LAMBERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

Transcriptie

1 GROEP BRUSSEL LAMBERT 1995

2 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS 5 RAAD VAN BESTUUR 6 STATUTAIRE BENOEMINGEN 6 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8 VOORSTEL VAN DIVIDENDUITKERING 8 PORTEFEUILLE 10 DEELNEMINGEN 22 CLT 24 PETROFINA 26 TRACTEBEL 28 PARFINANCE 30 BANK BRUSSEL LAMBERT 32 ROYALE BELGE 34 BERNHEIM-COMOFI 36 NIET-GENOTEERDE DEELNEMINGEN 38 REKENINGEN PER 31 DECEMBER ECONOMISCHE SYNTHESE 41 GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 47 NIET-GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 69 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET PROSPECTUS 79 * * * FINANCIELE KALENDER Knippen van coupon nr. 34 van de VVPR-aandelen rechtgevend op de VVPR-strip: 9 mei 1996 Gewone Algemene Vergadering: 28 mei 1996 om 17 u Betaling van coupon nr. 35: 20 juni 1996 Bekendmaking van het halfjaarlijkse resultaat 1996: eind september 1996 Bekendmaking van het jaarresultaat 1996: eind maart 1997 Gewone Algemene Vergadering 1997: 27 mei 1997 om 17 u * * * In het kader van titel II van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, op 16 april 1996 en tot het verschijnen van het eerstvolgende jaarverslag, machtiging verleend voor het gebruik van dit jaarverslag als referentiedocument voor ieder openbaar beroep op het spaarwezen door de N.V. Groep Brussel Lambert via een gescheiden procedure. In het kader van die procedure moet dit jaarverslag vergezeld worden van een noot over de verrichting. Die zal dan het prospectus in de zin van artikel 29 van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 vormen. Dat prospectus moet overeenkomstig artikel 29ter, 1, al. 1 van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 en de schikkingen van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1996 ter goedkeuring aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden voorgelegd.

3 G R O E P B R U S S E L L A M B E R T N. V. JAARVERSLAG 1995 AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DINSDAG 28 MEI 1996 BOEKJAAR , MARNIXLAAN 1000 BRUSSEL TEL.: 02/ FAX: 02/ H.R. BRUSSEL: B.T.W.: BE

4 KERNCIJFERS GBL - JAARVERSLAG

5 ALGEMENE GEGEVENS Totaal resultaat en aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast 7000 Courant resultaat en aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast Totaal resultaat Vermogensmuatie Courant resultaat Vermogensmuatie Beurskapitalisatie op het eind van het jaar Eigen vermogen en deelnemingen Eigen vermogen Deelnemingen GBL - JAARVERSLAG

6 GEGEVENS PER AANDEEL Totaal resultaat en brutodividend Courant resultaat en brutodividend Totaal resultaat Brutodividend Courant resultaat Brutodividend Beurskoers en geraamde waarde Minimum en maximum beurskoers fin 91 fin 92 fin 93 fin 94 fin95 Beurskoers Geraamde waarde Minimum beurskoers Maximum beurskoers GBL - JAARVERSLAG

7 Algemene gegevens (in miljoenen F) GECONSOLIDEERD RESULTAAT (aandeel van de groep) Courant Totaal AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE WORDT TOEGEPAST PERMANENTE KAPITALEN Eigen vermogen Belangen van derden Lang lopende schulden BEURSKAPITALISATIE Gegevens per aandeel (in F) GECONSOLIDEERD RESULTAAT Courant Totaal DIVIDENDEN Brutodividend per gewoon aandeel 195,33 195,29 195,29 190,00 190,00 Nettodividend per gewoon aandeel 146,50 145,00 145,00 142,50 142,50 Nettodividend per VVPR/AFV-aandeel 166,03 169,14 146,75 157,76 155,10 GERAAMDE WAARDE OP 31 DECEMBER BEURSKOERS op 31 december maximum minimum DISAGIO 19,3% 19,9% 21,6% 22,5% 13,6% Aantal uitgegeven aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen Aantal uitgegeven warrants GBL - JAARVERSLAG

8 RAAD VAN BESTUUR Voorzitter, Gedelegeerd bestuurder Ondervoorzitter, Gedelegeerd bestuurder Ondervoorzitter, Bestuurder Gedelegeerde bestuurders Bestuurders Gedelegeerde erebestuurders Erebestuurders BARON FRERE GRAAF JEAN-PIERRE de LAUNOIT PAUL DESMARAIS DIDIER BELLENS GERALD FRERE THIERRY de RUDDER MICHEL BERTHEZENE DOTTORE ALFONSO DESIATA PAUL DESMARAIS Jr. ANDRE DESMARAIS JACQUES FRIEDMANN AIMERY LANGLOIS-MEURINNE JEAN PEYRELEVADE MICHEL PLESSIS-BELAIR FAHAD Al-RAJAAN GILLES SAMYN PIERRE SCOHIER AMAURY-DANIEL de SEZE SJEIK ABDULAZIZ ABDULLAH Al-SULAIMAN ALDO VASTAPANE JACQUES MOULAERT EMILE QUEVRIN LEOPOLD BLAMPAIN JACQUES de BRUYN PIERRE CALLEBAUT PIERRE CAMBIER GRAAF BAUDOUIN du CHASTEL de la HOWARDERIE CHARLES DESPRET GRAAF de FELS G. PETER FLECK JACQUES-HENRI GOUGENHEIM BARON LAMBERT GRAAF JEAN-JACQUES de LAUNOIT PHILIPPE van der PLANCKE JEAN VILLERS STATUTAIRE BENOEMINGEN Het bestuurdersmandaat van de Heren Paul Desmarais Jr., André Desmarais, Michel Plessis-Bélair en Jean Peyrelevade verstrijkt na de Gewone Algemene Vergadering van 28 mei Ze zijn herkiesbaar voor een nieuwe termijn van zes jaar mits goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering. GBL - JAARVERSLAG

9 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR UITVOEREND COMITE Voorzitter GERALD FRERE DIDIER BELLENS MICHEL BERTHEZENE PAUL DESMARAIS PAUL DESMARAIS Jr. BARON FRERE GRAAF JEAN-PIERRE de LAUNOIT THIERRY de RUDDER GILLES SAMYN PIERRE SCOHIER DIRECTIE Financiële Directie Financieel Directeur Onderdirecteur, Consolidatie en Budgetten Onderdirecteur, Beurs en Portefeuille Onderdirecteur, Boekhouding Onderdirecteur, Thesaurie PATRICK DE VOS JEAN-PIERRE DEMOLDER MARC DESCLEZ ANDRE HELBO ESTHER JAKOBER Directie van de deelnemingen Directeur PHILIPPE GRUWEZ Juridische, Fiscale en Administratieve Directie Onderdirecteur, Fiscale Zaken Onderdirecteur, Personeel Onderdirecteur, Juridische Zaken Onderdirecteur RAYMOND CAPPART MICHEL HUCKLENBROICH ANN OPSOMER JACQUES WAUTIER Adviseurs Adviseur Directeur CYRILLE GLESENER ARMAND DUPONT Secretariaat van de Raad van Bestuur en van het Comité MONIQUE SCHARTZ COMMISSARIS-REVISOR DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren B.C.V. vertegenwoordigd door de Heer CLAUDE POURBAIX GBL - JAARVERSLAG

10 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR In een klimaat van teleurstellende privéconsumptie ontwikkelt zich de Europese conjunctuur op een eerder aarzelende manier, ook al omdat ze afhankelijk is van het internationale handelsverkeer. Onze samenleving ondergaat diepgaande mutaties die voortvloeien uit de uitzonderlijke technologische ontwikkelingen en de mundialisering van de economie. Dat heeft verstrekkende economische en sociale gevolgen. Het is onontbeerlijk die starheid te doorbreken en de heersende inertie af te bouwen, nieuwe ideeën aan te moedigen en de geestkracht vrij spel te laten zodat ons oude continent in een nieuw groeidynamisme wordt meegesleept. Voor het moment dringt zich de handhaving op van het strikte munt- en begrotingsbeleid. Ook moeten wij ons blijven inzetten voor de invoering van de eenheidsmunt. Voor GBL komt het erop aan die parameters van de mutaties in de grote lijnen van haar strategische visie op te nemen en haar actie duidelijk in een Europees en internationaal verband te situeren. Samen met onze voornaamste dochters bezinnen wij ons over hun toekomst op middellange termijn en hun positionering in een economie die steeds opener, steeds concurrerender wordt maar ook nieuwe kansen biedt. Dat geldt zowel voor de innoverende mediasector als voor de traditionele bedrijfstakken zoals energie en bankwezen. Tegen die achtergrond heeft GBL in 1995 een geconsolideerde winst van F 6,6 miljard geboekt, wat evenveel is als vorig jaar. De staat van de resultaten en van de cash earnings van de vennootschap zijn van die aard dat de handhaving van een gul dividendpeil tegemoet mag worden gezien. VOORSTEL VAN DIVIDENDUITKERING De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor over het boekjaar 1995 een totaal dividend van F miljoen uit te keren tegen F miljoen vorig jaar. Dat geeft dan de volgende dividenden per aandeel: 1995 Bruto Roerende voorheffing Netto in F Bedrag Tarief (%) Bedrag Bedrag Gewoon aandeel 195,33 25,00 48,83 146,50 Gewoon aandeel + strip VVPR 195,33 15,00 29,30 166,03 GBL - JAARVERSLAG

11 Het gewone nettodividend bedraagt F 146,50 tegen F 145 vorig jaar. De Raad van Bestuur heeft besloten over te gaan tot de uitgifte van strips, te weten een couponblad dat het belastingvoordeel belichaamt dat verbonden is aan de VVPRaandelen, namelijk een roerende voorheffing van 15% in de plaats van 25%, het aanslagtarief voor de gewone aandelen. De emissie van die strips leidt tot de totale fungibiliteit van de twee categorieën aandelen. Bijgevolg zullen voortaan alle aandelen op een zelfde lijn worden genoteerd wat voor een betere liquiditeit zorgt. Het stripblad zal bestaan uit dividendbewijzen die hetzelfde couponnummer hebben als die gehecht aan de mantel van de aandelen. De houder van gewone aandelen beschikt over de mogelijkheid om op de beurs dergelijke strips aan te kopen om zodoende aanspraak te hebben op de inhouding van een roerende voorheffing van slechts 15%. Hij dient wel in dat geval beide coupons tegelijk in te leveren, te weten het dividendbewijs geknipt van de mantel van het aandeel en het overeenstemmende couponnummer geknipt van het stripblad. Bij inlevering van coupon nr. 34 van de VVPR-aandelen zal de houder bij de hierna genoemde banken de corresponderende stripbladen ontvangen om zo te zijner tijd een verlaagde voorheffing van 15% te genieten. Hij kan zijn strips ook ter beurze verkopen. Coupon nr. 34 van de gewone aandelen zal waardeloos worden verklaard. De uitbetaling van het nettodividend zal vanaf 20 juni 1996 plaatsvinden, hetzij door middel van een cheque of overschrijving aan de aandeelhouders op naam, hetzij tegen inlevering van coupon nr. 35 van de aandelen, aan de loketten van de volgende banken: BELGIUM Bank Brussel Lambert Paribas Bank België FRANKRIJK BBL France GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG Banque Internationale à Luxembourg NEDERLAND ABN-AMRO Bank GBL - JAARVERSLAG

12 PORTEFEUILLE Bekommerd om een efficiënt beheer concentreert GBL het grootste deel van haar energie op een beperkt aantal deelnemingen waarvan de zeven voornaamste ter beurze genoteerd worden. Die nemen 90% van de waarde van de portefeuille voor hun rekening. Het gaat om de volgende werkmaatschappijen: CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL, Royale Belge en Bernheim-Comofi. In sommige gevallen zijn die dochtermaatschappijen rechtstreeks in ons bezit, in andere via drie tussenholdings, met name Royale-Vendôme, Electrafina en CLMM/Audiofina. De activiteit van GBL strekt zich in feite uit over drie segmenten: allereerst het beheer van de holding als financiële onderneming, vervolgens de verrichtingen in de portefeuille en tenslotte de opvolging van het leven van de operationele dochters waar GBL haar beroep als professionele aandeelhouder uitoefent. CLMM/AUDIOFINA ELECTRAFINA ROYALE- VENDOME CLT PARFINANCE PETROFINA TRACTEBEL BBL ROYALE BELGE BERNHEIM- COMOFI De groep bevat naast de moedermaatschappij GBL tussenholdings waarover bericht wordt op de volgende pagina s. Vervolgens worden de voornaamste werkmaatschappijen (CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL en Royale Belge) bekeken uit het standpunt van hun aandeel in de geraamde waarde en het geconsolideerd resultaat van GBL. Ten slotte wordt een beschrijving van de eigen activiteit van elk van deze dochters voorgesteld vanaf pagina 22. GBL - JAARVERSLAG

13 TUSSENHOLDINGS Electrafina ROYALE BELGE COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 45,4% 7,6% 24% ELECTRAFINA Electrafina heeft op 31 december 1995 een beurskapitalisatie en een geraamde waarde ten belope van respectievelijk F 91 miljard en F 115 miljard. Ze is in het bezit van de deelnemingen van de groep in de energiesector. Het gaat hier vooral om PetroFina en Tractebel die samen goed zijn voor 73% van haar geraamde waarde. De prospectie en produktie van aardolie en -gas in de Verenigde Staten en in de Noordzee wordt eveneens actief voortgezet via twee andere dochtermaatschappijen: de Cometragroep, voor 100% in haar bezit, in de Verenigde Staten en Nimex Resources met 37,8% van Monument Oil and Gas (genoteerd op de Londense beurs) in Groot-Brittannië. Er wordt gedacht aan een herschikking van Monument en van Nimex. Dit zou leiden tot de terugbetaling van een gedeelte van het kapitaal en de omruiling van de Nimex-aandelen tegen aandelen Monument. Na die verrichtingen zou het directe belang van Electrafina in Monument uitkomen op zowat 22%. Buiten de energiesector heeft Electrafina ook nog een belang van 25% in CLMM, de vennootschap die CLT controleert. Op 23 april 1996, heeft Electrafina een belang van 17,2% (respectievelijk 15,6% van Paribas en 1,6% van UAP) verworven in het kapitaal van Audiofina, meerderheidsaandeelhouder van CLT. De transactie werd verwezenlijkt op basis van een gemiddelde van recente beurskoersen en betreft ongeveer F 17,3 miljard. In 1995 heeft GBL van de gelegenheid gebruik gemaakt haar belang in Electrafina te verhogen. Het bedraagt thans 53%, inclusief de 7,6% in handen van Royale Belge. Eén en ander stemt overeen met een verhoging van 0,7% ten opzichte van vorig boekjaar. Met een deelneming van 24% is de Compagnie Générale des Eaux de tweede grootste aandeelhouder van Electrafina. GBL - JAARVERSLAG

14 Dankzij de vooruitgang geboekt door haar operationele dochters heeft Electrafina een courant resultaat van F 6,1 miljard opgetekend. Het totale resultaat van het boekjaar 1995 bedraagt F 5,3 miljard wat identiek is aan dat van het vorige jaar. Weliswaar zal ze dit jaar een 2% hoger brutodividend van F 140 betalen. De totale uitkering vergt zowat F 4,2 miljard. CLMM - Audiofina ELECTRAFINA 54,2% * HAVAS 35% 25% 40% CLMM 51,6% * inclusief 8,8% in bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops AUDIOFINA Audiofina, de moedermaatschappij van CLT, heeft in november 1995 een openbaar bod tot omruiling (OBO) gedaan, het sluitstuk van de herschikking van het organigram CLMM- Audiofina - CLT. Herinneren wij eraan dat het OBO werd voorbereid door de oprichting, in 1994, van de Compagnie Luxembourgeoise Multi Media (CLMM), het controle-orgaan van Audiofina. Daarvan bezitten GBL en Electrafina samen 60%. Het openbaar bod tot omruiling heeft geleid tot een vereenvoudiging van het organigram van Audiofina/CLT. Na de openstelling van haar kapitaal voor de minderheidsaandeelhouders van CLT werd de beurskapitalisatie van Audiofina bijna verdubbeld. Om de liquiditeit van het aandeel te verbeteren heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Audiofina op 27 oktober 1995 besloten over te gaan tot een splitsing van het aandeel in 10 en tevens het aandeel vanaf 1 december 1995 op de Officiële Koerslijst van de Beurs van Parijs te introduceren. Half maart 1996 werd het aandeel Audiofina eveneens in Eurolist opgenomen. Dankzij de massale deelneming van de aandeel- en obligatiehouders van CLT controleren Audiofina en Fratel A, haar 96% dochter, voortaan 97% van CLT. Het transitieve bezitspercentage komt uit op 96,2% tegen 53,3% eind GBL - JAARVERSLAG

15 Organigram per 31 december 1994 HAVAS 53,5% * ELECTRAFINA 40% 25% 35% CLMM 86,4% 79,2% AUDIOFINA 4,3% FRATEL A 34,9% 23,3% CLT * inclusief 8,4% in het bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops Organigram per 31 december 1995 HAVAS 54,2% * ELECTRAFINA 40% 35% 25% CLMM 51,6% AUDIOFINA 96,8% (1) CLT (1) inclusief Fratel A, een 96% dochter * inclusief 8,8% in het bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops GBL - JAARVERSLAG

16 Audiofina en Bertelsmann hebben anderzijds zopas besloten zich binnen CLT op een 50/50-basis te associëren. Na diverse bijeenkomsten van hun leidinggevende organen, na het akkoord vanwege CLMM (gecontroleerd door GBL) en na overleg met Havas hebben Audiofina, Bertelsmann en CLT inderdaad op 2 april 1996 besloten een 50/50-partnerschap tussen Audiofina en Bertelsmann in het leven te roepen. Het controleert 97% van het kapitaal van CLT. Luidens dat akkoord zal CLT naast haar eigen deelnemingen en audiovisuele activiteit ook alle dergelijke belangen van de Bertelsmann-groep, thans nog ondergebracht in haar dochter UFA, hergroeperen. De overeenkomst heeft betrekking op alle activiteiten van beide groepen op het gebied van radio, gratis- en betaaltelevisie, analoge en digitale televisie, produktie en verhandeling van audiovisuele rechten. De huidige on line diensten van Bertelsmann blijven buiten het akkoord. UFA bezit onder meer belangen in RTL Television, RTL 2, Vox en Première. Ze heeft onlangs ook een partnerakkoord gesloten met BSkyB, Canal+ en Havas. Buiten de inbreng van de totaliteit van haar audiovisuele bedrijvigheid bij CLT zal Bertelsmann ook nog een restbedrag van circa LUF 30 miljard in geld aan Audiofina storten. Audiofina en Bertelsmann verbinden zich ertoe alle audiovisuele ontwikkelingen via CLT tot stand te laten komen. De zetel van deze laatste blijft in Luxemburg gevestigd. De overeenkomst zal worden voorgesteld aan de onderscheiden bevoegde overheden, onder meer de Europese Commissie in Brussel, de Dienst voor Kartels in Berlijn en de Mediacommissies in Duitsland. Na afloop van al die verrichtingen zal de nieuwe CLT, versterkt door de inbreng van UFA en dankzij de alliantie Bertelsmann/Audiofina haar positie als grootste Europese audiovisuele groep bevestigen. Ze zal ook sterker te voorschijn komen op het gebied van de produktie en de audiovisuele rechten. Verder zet CLT binnen het nieuwe kader de ontwikkeling van haar activiteiten inzake digitale televisie voort. In april 1996 heeft Electrafina een 17,2%-belang in Audiofina gekocht aan Paribas en UAP. GBL - JAARVERSLAG

17 De geconsolideerde winst van Audiofina (aandeel van de groep) bedraagt LUF 3,2 miljard (of LUF 53 per aandeel) tegen LUF 3,8 miljard (of LUF 123,1 per aandeel) over het boekjaar Dat resultaat weerspiegelt de lichte verbetering bij CLT (1%), het uitblijven van betekenisvolle meerwaarden bij Audiofina (in 1994 LUF 2,1 miljard ter gelegenheid van de verkoop van een gedeelte van het belang in Fratel A) en het verhoogde aantal aandelen na het OBO ( dividendgerechtigde aandelen tegen op het eind van 1994). Na de kapitaalverhoging van Havas, voorbehouden aan de Alcatel-groep, heeft Audiofina eind 1995 een belang van 4,3% (5% eind 1994) in Havas. Audiofina heeft zowat LUF 650 miljoen extra in haar deelneming in Havas geïnvesteerd. Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 6 juni 1996 zal worden voorgesteld het dividend per aandeel te verhogen van LUF 20,4 tot LUF 21. Royale-Vendôme 25,1% UAP 74,9% ROYALE- VENDOME 51,9% 9,5% ROYALE BELGE Royale-Vendôme dat niet ter beurze wordt genoteerd is de gemeenschappelijke onderneming van GBL en UAP via dewelke zij samen de controle over Royale Belge uitoefenen. Tijdens het afgelopen boekjaar heeft Royale-Vendôme aandelen Royale Belge op de beurs verkocht. Hierdoor werd een meerwaarde van F 74 miljoen gerealiseerd. Op 31 december 1995 bezat Royale-Vendôme 51,9% van het kapitaal van Royale Belge tegen 52,4% op 31 december GBL - JAARVERSLAG

18 VOORNAAMSTE WERKMAATSCHAPPIJEN De zes voornaamste werkmaatschappijen (CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL en Royale Belge) vertegenwoordigen, via de tussenholdings, 88% van de geraamde waarde van GBL. Op al deze ondernemingen past GBL de vermogensmutatie toe. Hun bijdrage tot het resultaat beloopt F 5,6 miljard bij een totaal resultaat van F 6,6 miljard. CLT Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) 21,4% Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 12,3% F 25 (F 24 in 1994) F 765 (F 774 in 1994) De waarde van het belang van Audiofina in CLT wordt verkregen door van de totale beurswaarde van Audiofina het bedrag van de deelneming van Havas en dat van de andere nettoactiva af te trekken. Nemen wij de beurskoers van het Audiofina-aandeel, te weten LUF 1.580, dan verkrijgen wij voor CLT een totale geraamde waarde van LUF 103 miljard. Ofschoon ten opzichte van 1994 het resultaat van CLT met 1% is verbeterd (LUF miljoen tegen LUF miljoen) neemt niettemin de bijdrage in GBL met 1% af. Dat is toe te schrijven aan het feit dat het bezitspercentage van GBL in CLT lichtjes is gedaald wegens het openbare bod tot omruiling en het aantal OTA dat uitsluitend door derden werd geconverteerd. Het transitieve bezitspercentage in het kapitaal van CLT bedraagt inderdaad 22,9% tegenover 23,2% in GBL - JAARVERSLAG

19 PetroFina Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 19,0% 18,7% F 21,9 (F 22,6 in 1994) F (F 995 in 1994) Het boekjaar sluit met een winst van F miljoen, wat 13% meer is dan over het boekjaar PetroFina heeft ten belope van 19% bijgedragen tot het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast. In 1994 was dat 17%. Het transitieve belang van GBL is gelijk aan 10,4% (via Electrafina die 22,8% van PetroFina in handen heeft). De verbetering met 18,4% van de bijdrage van PetroFina in het resultaat van GBL weerspiegelt het verhoogde resultaat van PetroFina alsmede het toegenomen bezitspercentage van GBL in Electrafina. Ten gevolge van de lagere beurskoers (F op 31 december 1994 en F op 31 december 1995) is de geraamde waarde van F 22,6 miljard tot F 21,9 miljard gedaald. Tractebel Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 13,6% F 16 (F 12,1 in 1994) 17,3% F (F 986 in 1994) De gestegen beurskoers van Tractebel, te weten F tegen F vorig jaar, verklaart het grotere aandeel van deze dochter in de geraamde waarde van GBL. Ze is namelijk van 10,9% tot 13,6% gestegen. Over het boekjaar 1995 werd een resultaat van F miljoen geboekt tegen F miljoen in 1994 (+ 6%). Het aandeel van GBL in het resultaat van Tractebel is thans 9% hoger dan vorig jaar. Dat weerspiegelt de verbeterde winst van deze dochter evenals het verhoogde bezitspercentage van GBL in Electrafina. Het transitieve bezit van GBL in Tractebel bedraagt 9,3%. GBL - JAARVERSLAG

20 Parfinance Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 12,9% 10% F 15,1 (F 14,5 in 1994) F 620 (F 595 in 1994) Uitgaande van de beurskoers op 31 december 1995 ziet de uitsplitsing van het geraamde nettovermogen van Parfinance er als volgt uit: in miljoenen FRF Bedragen % Imétal ,7 Paribas ,1 UAP 693 7,5 CarnaudMetalbox ,8 Overige , ,0 De verbetering van de intrinsieke waarde van Parfinance, berekend aan de hand van de beurskoers, is vooral toe te schrijven aan haar dochter Imétal, die haar beurskoers zag oplopen van FRF 526 eind 1994 tot FRF 585 eind Parfinance sluit het jaar met een resultaat van FRF 393 miljoen tegen FRF 387 miljoen in De deelneming van GBL komt onveranderd uit op 27%. Parfinance heeft in februari 1996 besloten over te gaan tot een openbaar aanbod tot inkoop van eigen aandelen tot een beloop van FRF 2,5 miljard. GBL heeft, evenals Pargesa die 32,4% van Parfinance bezit, besloten niet in te gaan op dat aanbod en dus aandeelhouder van Parfinance te blijven. Ingeval het aanbod slaagt, neemt het bezitspercentage van GBL toe tot 41,6%. Dat past trouwens in de groepsstrategie die streeft naar aansluiting bij de activa van Parfinance, meer in het bijzonder bij Imétal (waarvan GBL alsdan transitief 22% in handen zou hebben), Paribas en UAP. Op de intrinsieke waarde van een GBL-aandeel zou die verrichting een positief effect van meer dan F 100 hebben. GBL - JAARVERSLAG

21 Bank Brussel Lambert Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 10,6% F 12,4 (F 10,2 in 1994) F (F 965 in 1994) De stijging van de beurskoers van F tot F verklaart de forse wijziging van de geraamde waarde. Deze is op 31 december 1995 goed voor 10,6% van de totale geraamde waarde van GBL. Het resultaat van 1995 is 15% hoger dan dat van Het bedraagt F 8,9 miljard tegen F 7,8 miljard een jaar voordien. In december 1995 heeft GBL A-warrants voor een totaal bedrag van F 250 miljoen uitgeoefend. GBL, Royale Belge en het Gemeentekrediet van België, die samen 37,25% van de aandelen van de bank bezitten, hebben een akkoord voor gezamenlijke controle gesloten. De drie groepen zijn overeengekomen hun beslissingen over de algemene beleidslijnen en het toezicht op het beheer van de BBL slechts na gemeenschappelijk overleg te nemen. 17,9% Royale Belge Aandeel in de geraamde waarde van GBL 10,5% (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL 14,4% (in miljoenen) F 12,3 (F 10,2 in 1994) F 890 (F 820 in 1994) Niettegenstaande het bezitspercentage lichtjes is afgenomen - een gevolg van de verkoop van aandelen door Royale-Vendôme - is de bijdrage van Royale Belge tot de geraamde waarde van GBL gestegen van 9,3% tot 10,5%. Dat weerspiegelt de hogere beurskoers, te weten F tegen F eind De winst beloopt F 6,2 miljard tegen F 5,5 miljard in 1994 (+ 12%). GBL - JAARVERSLAG

22 De bijdrage van Royale Belge tot het resultaat van GBL omvat eveneens de toepassing van de vermogensmutatie op de deelneming van Royale Belge in Tractebel, Electrafina en BBL. Bij GBL geeft dat een verbetering met F 120 miljoen. VERGELIJKING VAN DE GERAAMDE WAARDE EN DE BIJDRAGE 1995 / 1994 De intrinsieke waarde van het GBL-aandeel neemt met F 254 toe, te weten van F tot F De uitsplitsing van die intrinsieke waarde geeft het volgende beeld: CLT PetroFina Tractebel Parfinance BBL Royale Belge Overige Onder die overige belangen vertegenwoordigen de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast F 370 (tegen F 395 op 31 december 1994). De daling bij de overige aandelen in portefeuille is vooral toe te schrijven aan de Havas-aandelen in het bezit van Audiofina. Deze daling is op haar beurt het gevolg van de vermindering van het transitief bezitspercentage in Audiofina na het OBO van Audiofina op CLT. GBL - JAARVERSLAG

23 De bijdrage van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast, is gestegen van F miljoen op 31 december 1994 tot F miljoen op 31 december Dat is een toename van 6%. Ze is als volgt uit te splitsen: CLT PetroFina Tractebel Parfinance BBL Royale Belge Overige De overige belangen, die F 566 miljoen bedragen tegen F 712 miljoen op 31 december 1994, stemmen overeen met de Noordamerikaanse deelnemingen van Electrafina, Monument Oil and Gas, Bernheim-Comofi, Transcor, Dewaay, Groupe Dupuis en Belgian Sky Shops. De vermindering van hun bijdrage is vooral toe te schrijven aan Transcor en Dewaay, waarvan de inbreng is afgenomen van F 251 miljoen eind 1994 tot F 71 miljoen eind GBL - JAARVERSLAG

24 DEELNEMINGEN CLMM/AUDIOFINA ELECTRAFINA ROYALE- VENDOME CLT PARFINANCE PETROFINA TRACTEBEL BBL ROYALE BELGE BERNHEIM- COMOFI Op de volgende pagina s treft u voor elk van de deelnemingen de volgende gegevens aan: een organigram met de bezitsstructuur die het bezitspercentage in aandelen weergeeft; een grafiek die het bezitspercentage weergeeft. Het controlepercentage stemt overeen met het stemrecht. Het belang vloeit voort uit de transitieve berekening doorheen de verschillende entiteiten. Dat percentage is belangrijk omdat het in verband staat met het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast; een grafiek met het resultaat van de onderneming. Dat gegeven stemt overeen met het aandeel van de groep in het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen, zoals dat in het jaarverslag van de betrokken dochter wordt bekendgemaakt; een tabel met kerngegevens waarin de financiële data evenals de operationele gegevens eigen aan elke onderneming worden opgenomen. GBL - JAARVERSLAG

25 De tabellen met de kerngegevens van de voornaamste deelnemingen vergen de volgende opmerkingen. Behoudens andersluidende vermeldingen zijn de totale bedragen in miljoenen Belgische franken vermeld en de gegevens per aandeel in Belgische franken. De balansgegevens zijn geconsolideerd. Eigen vermogen Beurskapitalisatie Resultaat Winstuitkering Resultaat per aandeel Brutodividend per aandeel Beurskoers luidt na winstverdeling en toevoeging aan of terugneming van de belastingvrije reserves; het omvat het kapitaal, de reserves en de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeerwaarden, evenals het overgedragen resultaat zonder belangen van derden of beurswaarde; ze is de weergave van de waarde van een onderneming berekend aan de hand van de beurskoers van haar aandelen. Ze wordt verkregen door de beurskoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen wordt in aanmerking genomen zonder de belangen van derden en voor toevoeging aan of voorafneming van de belastingvrije reserves omvat het dividend, de tantièmes en het mecenaat het is het resultaat van het boekjaar gedeeld door het aantal dividendgerechtigde aandelen dit is het dividend voor aftrek van de roerende voorheffing op 31 december Aantal geplaatste aandelen aantal aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen Deelneming van de groep (%) controlepercentage van GBL, de tussenholdings en Royale Belge GBL - JAARVERSLAG

GROEP BRUSSEL LAMBERT

GROEP BRUSSEL LAMBERT GROEP BRUSSEL LAMBERT 1996 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS 5 RAAD VAN BESTUUR 6 STATUTAIRE BENOEMING 6 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8 ALGEMEEN ECONOMISCH KLIMAAT 8

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Voor meer informatie. Inhoud

Voor meer informatie. Inhoud Inhoud Voor meer informatie Verslag van de Raad van Bestuur Kerncijfers 2 Boodschap aan de Aandeelhouders 4 Informatie voor de Aandeelhouder 6 Markante feiten 8 Organigram van GBL 12 Financieel verslag

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

Jaarverslag 1999. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 1999. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 1999 Groep Brussel Lambert Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Kerncijfers 2 Boodschap aan de aandeelhouders 4 Markante feiten 5 Informatie voor de aandeelhouder 8 Organigram van GBL 10

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

E L E C T R A F I N A

E L E C T R A F I N A 1997 INHOUD KERNCIJFERS 5 BESTUUR EN CONTROLE IN 1997 6 STATUTAIRE BENOEMINGEN 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 7 MARKANTE FEITEN VAN 1997 EN GEBEURTENISSEN SEDERT DE AFSLUITDATUM 7 RESULTATEN 9 DIVIDENDBELEID

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

E L E C T R A F I N A

E L E C T R A F I N A 1996 INHOUD KERNCIJFERS 5 BESTUUR EN REVISOR 6 STATUTAIRE BENOEMINGEN 6 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 7 MARKANTE FEITEN VAN 1996 7 GEBEURTENISSEN SINDS DE AFSLUITDATUM 8 RESULTAAT 9 DIVIDEND 9 WAARDERING

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Jaarverslag 2000. Groep Brussel Lambert N.V.

Jaarverslag 2000. Groep Brussel Lambert N.V. Jaarverslag 2000 Groep Brussel Lambert N.V. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Kerncijfers 2 Boodschap aan de aandeelhouders 4 Markante feiten 5 Organigram van GBL 7 Informatie voor de aandeelhouder

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 31 MAART 2011 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil vs 2010 RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 9,2 0,087 n.s. per 31 maart 2011 Geconsolideerd totaal resultaat (aandeel van de

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75.

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75. PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2009 van DEFICOM GROUP NV ("DEFICOM") Gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk besluit van 14 november 2007 JAARREKENINGEN DOORGELICHT OP 31 DECEMBER 2009 BALANS

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Bekaert Jaarverslag 2015 Financieel Overzicht 105 Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA Het jaarverslag van de Raad van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie