GROEP BRUSSEL LAMBERT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

Transcriptie

1 GROEP BRUSSEL LAMBERT 1995

2 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS 5 RAAD VAN BESTUUR 6 STATUTAIRE BENOEMINGEN 6 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8 VOORSTEL VAN DIVIDENDUITKERING 8 PORTEFEUILLE 10 DEELNEMINGEN 22 CLT 24 PETROFINA 26 TRACTEBEL 28 PARFINANCE 30 BANK BRUSSEL LAMBERT 32 ROYALE BELGE 34 BERNHEIM-COMOFI 36 NIET-GENOTEERDE DEELNEMINGEN 38 REKENINGEN PER 31 DECEMBER ECONOMISCHE SYNTHESE 41 GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 47 NIET-GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 69 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET PROSPECTUS 79 * * * FINANCIELE KALENDER Knippen van coupon nr. 34 van de VVPR-aandelen rechtgevend op de VVPR-strip: 9 mei 1996 Gewone Algemene Vergadering: 28 mei 1996 om 17 u Betaling van coupon nr. 35: 20 juni 1996 Bekendmaking van het halfjaarlijkse resultaat 1996: eind september 1996 Bekendmaking van het jaarresultaat 1996: eind maart 1997 Gewone Algemene Vergadering 1997: 27 mei 1997 om 17 u * * * In het kader van titel II van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, op 16 april 1996 en tot het verschijnen van het eerstvolgende jaarverslag, machtiging verleend voor het gebruik van dit jaarverslag als referentiedocument voor ieder openbaar beroep op het spaarwezen door de N.V. Groep Brussel Lambert via een gescheiden procedure. In het kader van die procedure moet dit jaarverslag vergezeld worden van een noot over de verrichting. Die zal dan het prospectus in de zin van artikel 29 van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 vormen. Dat prospectus moet overeenkomstig artikel 29ter, 1, al. 1 van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 en de schikkingen van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1996 ter goedkeuring aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden voorgelegd.

3 G R O E P B R U S S E L L A M B E R T N. V. JAARVERSLAG 1995 AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DINSDAG 28 MEI 1996 BOEKJAAR , MARNIXLAAN 1000 BRUSSEL TEL.: 02/ FAX: 02/ H.R. BRUSSEL: B.T.W.: BE

4 KERNCIJFERS GBL - JAARVERSLAG

5 ALGEMENE GEGEVENS Totaal resultaat en aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast 7000 Courant resultaat en aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast Totaal resultaat Vermogensmuatie Courant resultaat Vermogensmuatie Beurskapitalisatie op het eind van het jaar Eigen vermogen en deelnemingen Eigen vermogen Deelnemingen GBL - JAARVERSLAG

6 GEGEVENS PER AANDEEL Totaal resultaat en brutodividend Courant resultaat en brutodividend Totaal resultaat Brutodividend Courant resultaat Brutodividend Beurskoers en geraamde waarde Minimum en maximum beurskoers fin 91 fin 92 fin 93 fin 94 fin95 Beurskoers Geraamde waarde Minimum beurskoers Maximum beurskoers GBL - JAARVERSLAG

7 Algemene gegevens (in miljoenen F) GECONSOLIDEERD RESULTAAT (aandeel van de groep) Courant Totaal AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE WORDT TOEGEPAST PERMANENTE KAPITALEN Eigen vermogen Belangen van derden Lang lopende schulden BEURSKAPITALISATIE Gegevens per aandeel (in F) GECONSOLIDEERD RESULTAAT Courant Totaal DIVIDENDEN Brutodividend per gewoon aandeel 195,33 195,29 195,29 190,00 190,00 Nettodividend per gewoon aandeel 146,50 145,00 145,00 142,50 142,50 Nettodividend per VVPR/AFV-aandeel 166,03 169,14 146,75 157,76 155,10 GERAAMDE WAARDE OP 31 DECEMBER BEURSKOERS op 31 december maximum minimum DISAGIO 19,3% 19,9% 21,6% 22,5% 13,6% Aantal uitgegeven aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen Aantal uitgegeven warrants GBL - JAARVERSLAG

8 RAAD VAN BESTUUR Voorzitter, Gedelegeerd bestuurder Ondervoorzitter, Gedelegeerd bestuurder Ondervoorzitter, Bestuurder Gedelegeerde bestuurders Bestuurders Gedelegeerde erebestuurders Erebestuurders BARON FRERE GRAAF JEAN-PIERRE de LAUNOIT PAUL DESMARAIS DIDIER BELLENS GERALD FRERE THIERRY de RUDDER MICHEL BERTHEZENE DOTTORE ALFONSO DESIATA PAUL DESMARAIS Jr. ANDRE DESMARAIS JACQUES FRIEDMANN AIMERY LANGLOIS-MEURINNE JEAN PEYRELEVADE MICHEL PLESSIS-BELAIR FAHAD Al-RAJAAN GILLES SAMYN PIERRE SCOHIER AMAURY-DANIEL de SEZE SJEIK ABDULAZIZ ABDULLAH Al-SULAIMAN ALDO VASTAPANE JACQUES MOULAERT EMILE QUEVRIN LEOPOLD BLAMPAIN JACQUES de BRUYN PIERRE CALLEBAUT PIERRE CAMBIER GRAAF BAUDOUIN du CHASTEL de la HOWARDERIE CHARLES DESPRET GRAAF de FELS G. PETER FLECK JACQUES-HENRI GOUGENHEIM BARON LAMBERT GRAAF JEAN-JACQUES de LAUNOIT PHILIPPE van der PLANCKE JEAN VILLERS STATUTAIRE BENOEMINGEN Het bestuurdersmandaat van de Heren Paul Desmarais Jr., André Desmarais, Michel Plessis-Bélair en Jean Peyrelevade verstrijkt na de Gewone Algemene Vergadering van 28 mei Ze zijn herkiesbaar voor een nieuwe termijn van zes jaar mits goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering. GBL - JAARVERSLAG

9 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR UITVOEREND COMITE Voorzitter GERALD FRERE DIDIER BELLENS MICHEL BERTHEZENE PAUL DESMARAIS PAUL DESMARAIS Jr. BARON FRERE GRAAF JEAN-PIERRE de LAUNOIT THIERRY de RUDDER GILLES SAMYN PIERRE SCOHIER DIRECTIE Financiële Directie Financieel Directeur Onderdirecteur, Consolidatie en Budgetten Onderdirecteur, Beurs en Portefeuille Onderdirecteur, Boekhouding Onderdirecteur, Thesaurie PATRICK DE VOS JEAN-PIERRE DEMOLDER MARC DESCLEZ ANDRE HELBO ESTHER JAKOBER Directie van de deelnemingen Directeur PHILIPPE GRUWEZ Juridische, Fiscale en Administratieve Directie Onderdirecteur, Fiscale Zaken Onderdirecteur, Personeel Onderdirecteur, Juridische Zaken Onderdirecteur RAYMOND CAPPART MICHEL HUCKLENBROICH ANN OPSOMER JACQUES WAUTIER Adviseurs Adviseur Directeur CYRILLE GLESENER ARMAND DUPONT Secretariaat van de Raad van Bestuur en van het Comité MONIQUE SCHARTZ COMMISSARIS-REVISOR DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren B.C.V. vertegenwoordigd door de Heer CLAUDE POURBAIX GBL - JAARVERSLAG

10 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR In een klimaat van teleurstellende privéconsumptie ontwikkelt zich de Europese conjunctuur op een eerder aarzelende manier, ook al omdat ze afhankelijk is van het internationale handelsverkeer. Onze samenleving ondergaat diepgaande mutaties die voortvloeien uit de uitzonderlijke technologische ontwikkelingen en de mundialisering van de economie. Dat heeft verstrekkende economische en sociale gevolgen. Het is onontbeerlijk die starheid te doorbreken en de heersende inertie af te bouwen, nieuwe ideeën aan te moedigen en de geestkracht vrij spel te laten zodat ons oude continent in een nieuw groeidynamisme wordt meegesleept. Voor het moment dringt zich de handhaving op van het strikte munt- en begrotingsbeleid. Ook moeten wij ons blijven inzetten voor de invoering van de eenheidsmunt. Voor GBL komt het erop aan die parameters van de mutaties in de grote lijnen van haar strategische visie op te nemen en haar actie duidelijk in een Europees en internationaal verband te situeren. Samen met onze voornaamste dochters bezinnen wij ons over hun toekomst op middellange termijn en hun positionering in een economie die steeds opener, steeds concurrerender wordt maar ook nieuwe kansen biedt. Dat geldt zowel voor de innoverende mediasector als voor de traditionele bedrijfstakken zoals energie en bankwezen. Tegen die achtergrond heeft GBL in 1995 een geconsolideerde winst van F 6,6 miljard geboekt, wat evenveel is als vorig jaar. De staat van de resultaten en van de cash earnings van de vennootschap zijn van die aard dat de handhaving van een gul dividendpeil tegemoet mag worden gezien. VOORSTEL VAN DIVIDENDUITKERING De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor over het boekjaar 1995 een totaal dividend van F miljoen uit te keren tegen F miljoen vorig jaar. Dat geeft dan de volgende dividenden per aandeel: 1995 Bruto Roerende voorheffing Netto in F Bedrag Tarief (%) Bedrag Bedrag Gewoon aandeel 195,33 25,00 48,83 146,50 Gewoon aandeel + strip VVPR 195,33 15,00 29,30 166,03 GBL - JAARVERSLAG

11 Het gewone nettodividend bedraagt F 146,50 tegen F 145 vorig jaar. De Raad van Bestuur heeft besloten over te gaan tot de uitgifte van strips, te weten een couponblad dat het belastingvoordeel belichaamt dat verbonden is aan de VVPRaandelen, namelijk een roerende voorheffing van 15% in de plaats van 25%, het aanslagtarief voor de gewone aandelen. De emissie van die strips leidt tot de totale fungibiliteit van de twee categorieën aandelen. Bijgevolg zullen voortaan alle aandelen op een zelfde lijn worden genoteerd wat voor een betere liquiditeit zorgt. Het stripblad zal bestaan uit dividendbewijzen die hetzelfde couponnummer hebben als die gehecht aan de mantel van de aandelen. De houder van gewone aandelen beschikt over de mogelijkheid om op de beurs dergelijke strips aan te kopen om zodoende aanspraak te hebben op de inhouding van een roerende voorheffing van slechts 15%. Hij dient wel in dat geval beide coupons tegelijk in te leveren, te weten het dividendbewijs geknipt van de mantel van het aandeel en het overeenstemmende couponnummer geknipt van het stripblad. Bij inlevering van coupon nr. 34 van de VVPR-aandelen zal de houder bij de hierna genoemde banken de corresponderende stripbladen ontvangen om zo te zijner tijd een verlaagde voorheffing van 15% te genieten. Hij kan zijn strips ook ter beurze verkopen. Coupon nr. 34 van de gewone aandelen zal waardeloos worden verklaard. De uitbetaling van het nettodividend zal vanaf 20 juni 1996 plaatsvinden, hetzij door middel van een cheque of overschrijving aan de aandeelhouders op naam, hetzij tegen inlevering van coupon nr. 35 van de aandelen, aan de loketten van de volgende banken: BELGIUM Bank Brussel Lambert Paribas Bank België FRANKRIJK BBL France GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG Banque Internationale à Luxembourg NEDERLAND ABN-AMRO Bank GBL - JAARVERSLAG

12 PORTEFEUILLE Bekommerd om een efficiënt beheer concentreert GBL het grootste deel van haar energie op een beperkt aantal deelnemingen waarvan de zeven voornaamste ter beurze genoteerd worden. Die nemen 90% van de waarde van de portefeuille voor hun rekening. Het gaat om de volgende werkmaatschappijen: CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL, Royale Belge en Bernheim-Comofi. In sommige gevallen zijn die dochtermaatschappijen rechtstreeks in ons bezit, in andere via drie tussenholdings, met name Royale-Vendôme, Electrafina en CLMM/Audiofina. De activiteit van GBL strekt zich in feite uit over drie segmenten: allereerst het beheer van de holding als financiële onderneming, vervolgens de verrichtingen in de portefeuille en tenslotte de opvolging van het leven van de operationele dochters waar GBL haar beroep als professionele aandeelhouder uitoefent. CLMM/AUDIOFINA ELECTRAFINA ROYALE- VENDOME CLT PARFINANCE PETROFINA TRACTEBEL BBL ROYALE BELGE BERNHEIM- COMOFI De groep bevat naast de moedermaatschappij GBL tussenholdings waarover bericht wordt op de volgende pagina s. Vervolgens worden de voornaamste werkmaatschappijen (CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL en Royale Belge) bekeken uit het standpunt van hun aandeel in de geraamde waarde en het geconsolideerd resultaat van GBL. Ten slotte wordt een beschrijving van de eigen activiteit van elk van deze dochters voorgesteld vanaf pagina 22. GBL - JAARVERSLAG

13 TUSSENHOLDINGS Electrafina ROYALE BELGE COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 45,4% 7,6% 24% ELECTRAFINA Electrafina heeft op 31 december 1995 een beurskapitalisatie en een geraamde waarde ten belope van respectievelijk F 91 miljard en F 115 miljard. Ze is in het bezit van de deelnemingen van de groep in de energiesector. Het gaat hier vooral om PetroFina en Tractebel die samen goed zijn voor 73% van haar geraamde waarde. De prospectie en produktie van aardolie en -gas in de Verenigde Staten en in de Noordzee wordt eveneens actief voortgezet via twee andere dochtermaatschappijen: de Cometragroep, voor 100% in haar bezit, in de Verenigde Staten en Nimex Resources met 37,8% van Monument Oil and Gas (genoteerd op de Londense beurs) in Groot-Brittannië. Er wordt gedacht aan een herschikking van Monument en van Nimex. Dit zou leiden tot de terugbetaling van een gedeelte van het kapitaal en de omruiling van de Nimex-aandelen tegen aandelen Monument. Na die verrichtingen zou het directe belang van Electrafina in Monument uitkomen op zowat 22%. Buiten de energiesector heeft Electrafina ook nog een belang van 25% in CLMM, de vennootschap die CLT controleert. Op 23 april 1996, heeft Electrafina een belang van 17,2% (respectievelijk 15,6% van Paribas en 1,6% van UAP) verworven in het kapitaal van Audiofina, meerderheidsaandeelhouder van CLT. De transactie werd verwezenlijkt op basis van een gemiddelde van recente beurskoersen en betreft ongeveer F 17,3 miljard. In 1995 heeft GBL van de gelegenheid gebruik gemaakt haar belang in Electrafina te verhogen. Het bedraagt thans 53%, inclusief de 7,6% in handen van Royale Belge. Eén en ander stemt overeen met een verhoging van 0,7% ten opzichte van vorig boekjaar. Met een deelneming van 24% is de Compagnie Générale des Eaux de tweede grootste aandeelhouder van Electrafina. GBL - JAARVERSLAG

14 Dankzij de vooruitgang geboekt door haar operationele dochters heeft Electrafina een courant resultaat van F 6,1 miljard opgetekend. Het totale resultaat van het boekjaar 1995 bedraagt F 5,3 miljard wat identiek is aan dat van het vorige jaar. Weliswaar zal ze dit jaar een 2% hoger brutodividend van F 140 betalen. De totale uitkering vergt zowat F 4,2 miljard. CLMM - Audiofina ELECTRAFINA 54,2% * HAVAS 35% 25% 40% CLMM 51,6% * inclusief 8,8% in bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops AUDIOFINA Audiofina, de moedermaatschappij van CLT, heeft in november 1995 een openbaar bod tot omruiling (OBO) gedaan, het sluitstuk van de herschikking van het organigram CLMM- Audiofina - CLT. Herinneren wij eraan dat het OBO werd voorbereid door de oprichting, in 1994, van de Compagnie Luxembourgeoise Multi Media (CLMM), het controle-orgaan van Audiofina. Daarvan bezitten GBL en Electrafina samen 60%. Het openbaar bod tot omruiling heeft geleid tot een vereenvoudiging van het organigram van Audiofina/CLT. Na de openstelling van haar kapitaal voor de minderheidsaandeelhouders van CLT werd de beurskapitalisatie van Audiofina bijna verdubbeld. Om de liquiditeit van het aandeel te verbeteren heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Audiofina op 27 oktober 1995 besloten over te gaan tot een splitsing van het aandeel in 10 en tevens het aandeel vanaf 1 december 1995 op de Officiële Koerslijst van de Beurs van Parijs te introduceren. Half maart 1996 werd het aandeel Audiofina eveneens in Eurolist opgenomen. Dankzij de massale deelneming van de aandeel- en obligatiehouders van CLT controleren Audiofina en Fratel A, haar 96% dochter, voortaan 97% van CLT. Het transitieve bezitspercentage komt uit op 96,2% tegen 53,3% eind GBL - JAARVERSLAG

15 Organigram per 31 december 1994 HAVAS 53,5% * ELECTRAFINA 40% 25% 35% CLMM 86,4% 79,2% AUDIOFINA 4,3% FRATEL A 34,9% 23,3% CLT * inclusief 8,4% in het bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops Organigram per 31 december 1995 HAVAS 54,2% * ELECTRAFINA 40% 35% 25% CLMM 51,6% AUDIOFINA 96,8% (1) CLT (1) inclusief Fratel A, een 96% dochter * inclusief 8,8% in het bezit van Royale Belge en Belgian Sky Shops GBL - JAARVERSLAG

16 Audiofina en Bertelsmann hebben anderzijds zopas besloten zich binnen CLT op een 50/50-basis te associëren. Na diverse bijeenkomsten van hun leidinggevende organen, na het akkoord vanwege CLMM (gecontroleerd door GBL) en na overleg met Havas hebben Audiofina, Bertelsmann en CLT inderdaad op 2 april 1996 besloten een 50/50-partnerschap tussen Audiofina en Bertelsmann in het leven te roepen. Het controleert 97% van het kapitaal van CLT. Luidens dat akkoord zal CLT naast haar eigen deelnemingen en audiovisuele activiteit ook alle dergelijke belangen van de Bertelsmann-groep, thans nog ondergebracht in haar dochter UFA, hergroeperen. De overeenkomst heeft betrekking op alle activiteiten van beide groepen op het gebied van radio, gratis- en betaaltelevisie, analoge en digitale televisie, produktie en verhandeling van audiovisuele rechten. De huidige on line diensten van Bertelsmann blijven buiten het akkoord. UFA bezit onder meer belangen in RTL Television, RTL 2, Vox en Première. Ze heeft onlangs ook een partnerakkoord gesloten met BSkyB, Canal+ en Havas. Buiten de inbreng van de totaliteit van haar audiovisuele bedrijvigheid bij CLT zal Bertelsmann ook nog een restbedrag van circa LUF 30 miljard in geld aan Audiofina storten. Audiofina en Bertelsmann verbinden zich ertoe alle audiovisuele ontwikkelingen via CLT tot stand te laten komen. De zetel van deze laatste blijft in Luxemburg gevestigd. De overeenkomst zal worden voorgesteld aan de onderscheiden bevoegde overheden, onder meer de Europese Commissie in Brussel, de Dienst voor Kartels in Berlijn en de Mediacommissies in Duitsland. Na afloop van al die verrichtingen zal de nieuwe CLT, versterkt door de inbreng van UFA en dankzij de alliantie Bertelsmann/Audiofina haar positie als grootste Europese audiovisuele groep bevestigen. Ze zal ook sterker te voorschijn komen op het gebied van de produktie en de audiovisuele rechten. Verder zet CLT binnen het nieuwe kader de ontwikkeling van haar activiteiten inzake digitale televisie voort. In april 1996 heeft Electrafina een 17,2%-belang in Audiofina gekocht aan Paribas en UAP. GBL - JAARVERSLAG

17 De geconsolideerde winst van Audiofina (aandeel van de groep) bedraagt LUF 3,2 miljard (of LUF 53 per aandeel) tegen LUF 3,8 miljard (of LUF 123,1 per aandeel) over het boekjaar Dat resultaat weerspiegelt de lichte verbetering bij CLT (1%), het uitblijven van betekenisvolle meerwaarden bij Audiofina (in 1994 LUF 2,1 miljard ter gelegenheid van de verkoop van een gedeelte van het belang in Fratel A) en het verhoogde aantal aandelen na het OBO ( dividendgerechtigde aandelen tegen op het eind van 1994). Na de kapitaalverhoging van Havas, voorbehouden aan de Alcatel-groep, heeft Audiofina eind 1995 een belang van 4,3% (5% eind 1994) in Havas. Audiofina heeft zowat LUF 650 miljoen extra in haar deelneming in Havas geïnvesteerd. Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 6 juni 1996 zal worden voorgesteld het dividend per aandeel te verhogen van LUF 20,4 tot LUF 21. Royale-Vendôme 25,1% UAP 74,9% ROYALE- VENDOME 51,9% 9,5% ROYALE BELGE Royale-Vendôme dat niet ter beurze wordt genoteerd is de gemeenschappelijke onderneming van GBL en UAP via dewelke zij samen de controle over Royale Belge uitoefenen. Tijdens het afgelopen boekjaar heeft Royale-Vendôme aandelen Royale Belge op de beurs verkocht. Hierdoor werd een meerwaarde van F 74 miljoen gerealiseerd. Op 31 december 1995 bezat Royale-Vendôme 51,9% van het kapitaal van Royale Belge tegen 52,4% op 31 december GBL - JAARVERSLAG

18 VOORNAAMSTE WERKMAATSCHAPPIJEN De zes voornaamste werkmaatschappijen (CLT, PetroFina, Tractebel, Parfinance, BBL en Royale Belge) vertegenwoordigen, via de tussenholdings, 88% van de geraamde waarde van GBL. Op al deze ondernemingen past GBL de vermogensmutatie toe. Hun bijdrage tot het resultaat beloopt F 5,6 miljard bij een totaal resultaat van F 6,6 miljard. CLT Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) 21,4% Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 12,3% F 25 (F 24 in 1994) F 765 (F 774 in 1994) De waarde van het belang van Audiofina in CLT wordt verkregen door van de totale beurswaarde van Audiofina het bedrag van de deelneming van Havas en dat van de andere nettoactiva af te trekken. Nemen wij de beurskoers van het Audiofina-aandeel, te weten LUF 1.580, dan verkrijgen wij voor CLT een totale geraamde waarde van LUF 103 miljard. Ofschoon ten opzichte van 1994 het resultaat van CLT met 1% is verbeterd (LUF miljoen tegen LUF miljoen) neemt niettemin de bijdrage in GBL met 1% af. Dat is toe te schrijven aan het feit dat het bezitspercentage van GBL in CLT lichtjes is gedaald wegens het openbare bod tot omruiling en het aantal OTA dat uitsluitend door derden werd geconverteerd. Het transitieve bezitspercentage in het kapitaal van CLT bedraagt inderdaad 22,9% tegenover 23,2% in GBL - JAARVERSLAG

19 PetroFina Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 19,0% 18,7% F 21,9 (F 22,6 in 1994) F (F 995 in 1994) Het boekjaar sluit met een winst van F miljoen, wat 13% meer is dan over het boekjaar PetroFina heeft ten belope van 19% bijgedragen tot het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast. In 1994 was dat 17%. Het transitieve belang van GBL is gelijk aan 10,4% (via Electrafina die 22,8% van PetroFina in handen heeft). De verbetering met 18,4% van de bijdrage van PetroFina in het resultaat van GBL weerspiegelt het verhoogde resultaat van PetroFina alsmede het toegenomen bezitspercentage van GBL in Electrafina. Ten gevolge van de lagere beurskoers (F op 31 december 1994 en F op 31 december 1995) is de geraamde waarde van F 22,6 miljard tot F 21,9 miljard gedaald. Tractebel Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 13,6% F 16 (F 12,1 in 1994) 17,3% F (F 986 in 1994) De gestegen beurskoers van Tractebel, te weten F tegen F vorig jaar, verklaart het grotere aandeel van deze dochter in de geraamde waarde van GBL. Ze is namelijk van 10,9% tot 13,6% gestegen. Over het boekjaar 1995 werd een resultaat van F miljoen geboekt tegen F miljoen in 1994 (+ 6%). Het aandeel van GBL in het resultaat van Tractebel is thans 9% hoger dan vorig jaar. Dat weerspiegelt de verbeterde winst van deze dochter evenals het verhoogde bezitspercentage van GBL in Electrafina. Het transitieve bezit van GBL in Tractebel bedraagt 9,3%. GBL - JAARVERSLAG

20 Parfinance Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 12,9% 10% F 15,1 (F 14,5 in 1994) F 620 (F 595 in 1994) Uitgaande van de beurskoers op 31 december 1995 ziet de uitsplitsing van het geraamde nettovermogen van Parfinance er als volgt uit: in miljoenen FRF Bedragen % Imétal ,7 Paribas ,1 UAP 693 7,5 CarnaudMetalbox ,8 Overige , ,0 De verbetering van de intrinsieke waarde van Parfinance, berekend aan de hand van de beurskoers, is vooral toe te schrijven aan haar dochter Imétal, die haar beurskoers zag oplopen van FRF 526 eind 1994 tot FRF 585 eind Parfinance sluit het jaar met een resultaat van FRF 393 miljoen tegen FRF 387 miljoen in De deelneming van GBL komt onveranderd uit op 27%. Parfinance heeft in februari 1996 besloten over te gaan tot een openbaar aanbod tot inkoop van eigen aandelen tot een beloop van FRF 2,5 miljard. GBL heeft, evenals Pargesa die 32,4% van Parfinance bezit, besloten niet in te gaan op dat aanbod en dus aandeelhouder van Parfinance te blijven. Ingeval het aanbod slaagt, neemt het bezitspercentage van GBL toe tot 41,6%. Dat past trouwens in de groepsstrategie die streeft naar aansluiting bij de activa van Parfinance, meer in het bijzonder bij Imétal (waarvan GBL alsdan transitief 22% in handen zou hebben), Paribas en UAP. Op de intrinsieke waarde van een GBL-aandeel zou die verrichting een positief effect van meer dan F 100 hebben. GBL - JAARVERSLAG

21 Bank Brussel Lambert Aandeel in de geraamde waarde van GBL (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL (in miljoenen) 10,6% F 12,4 (F 10,2 in 1994) F (F 965 in 1994) De stijging van de beurskoers van F tot F verklaart de forse wijziging van de geraamde waarde. Deze is op 31 december 1995 goed voor 10,6% van de totale geraamde waarde van GBL. Het resultaat van 1995 is 15% hoger dan dat van Het bedraagt F 8,9 miljard tegen F 7,8 miljard een jaar voordien. In december 1995 heeft GBL A-warrants voor een totaal bedrag van F 250 miljoen uitgeoefend. GBL, Royale Belge en het Gemeentekrediet van België, die samen 37,25% van de aandelen van de bank bezitten, hebben een akkoord voor gezamenlijke controle gesloten. De drie groepen zijn overeengekomen hun beslissingen over de algemene beleidslijnen en het toezicht op het beheer van de BBL slechts na gemeenschappelijk overleg te nemen. 17,9% Royale Belge Aandeel in de geraamde waarde van GBL 10,5% (in miljarden) Bijdrage in het resultaat van GBL 14,4% (in miljoenen) F 12,3 (F 10,2 in 1994) F 890 (F 820 in 1994) Niettegenstaande het bezitspercentage lichtjes is afgenomen - een gevolg van de verkoop van aandelen door Royale-Vendôme - is de bijdrage van Royale Belge tot de geraamde waarde van GBL gestegen van 9,3% tot 10,5%. Dat weerspiegelt de hogere beurskoers, te weten F tegen F eind De winst beloopt F 6,2 miljard tegen F 5,5 miljard in 1994 (+ 12%). GBL - JAARVERSLAG

22 De bijdrage van Royale Belge tot het resultaat van GBL omvat eveneens de toepassing van de vermogensmutatie op de deelneming van Royale Belge in Tractebel, Electrafina en BBL. Bij GBL geeft dat een verbetering met F 120 miljoen. VERGELIJKING VAN DE GERAAMDE WAARDE EN DE BIJDRAGE 1995 / 1994 De intrinsieke waarde van het GBL-aandeel neemt met F 254 toe, te weten van F tot F De uitsplitsing van die intrinsieke waarde geeft het volgende beeld: CLT PetroFina Tractebel Parfinance BBL Royale Belge Overige Onder die overige belangen vertegenwoordigen de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast F 370 (tegen F 395 op 31 december 1994). De daling bij de overige aandelen in portefeuille is vooral toe te schrijven aan de Havas-aandelen in het bezit van Audiofina. Deze daling is op haar beurt het gevolg van de vermindering van het transitief bezitspercentage in Audiofina na het OBO van Audiofina op CLT. GBL - JAARVERSLAG

23 De bijdrage van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast, is gestegen van F miljoen op 31 december 1994 tot F miljoen op 31 december Dat is een toename van 6%. Ze is als volgt uit te splitsen: CLT PetroFina Tractebel Parfinance BBL Royale Belge Overige De overige belangen, die F 566 miljoen bedragen tegen F 712 miljoen op 31 december 1994, stemmen overeen met de Noordamerikaanse deelnemingen van Electrafina, Monument Oil and Gas, Bernheim-Comofi, Transcor, Dewaay, Groupe Dupuis en Belgian Sky Shops. De vermindering van hun bijdrage is vooral toe te schrijven aan Transcor en Dewaay, waarvan de inbreng is afgenomen van F 251 miljoen eind 1994 tot F 71 miljoen eind GBL - JAARVERSLAG

24 DEELNEMINGEN CLMM/AUDIOFINA ELECTRAFINA ROYALE- VENDOME CLT PARFINANCE PETROFINA TRACTEBEL BBL ROYALE BELGE BERNHEIM- COMOFI Op de volgende pagina s treft u voor elk van de deelnemingen de volgende gegevens aan: een organigram met de bezitsstructuur die het bezitspercentage in aandelen weergeeft; een grafiek die het bezitspercentage weergeeft. Het controlepercentage stemt overeen met het stemrecht. Het belang vloeit voort uit de transitieve berekening doorheen de verschillende entiteiten. Dat percentage is belangrijk omdat het in verband staat met het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie wordt toegepast; een grafiek met het resultaat van de onderneming. Dat gegeven stemt overeen met het aandeel van de groep in het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen, zoals dat in het jaarverslag van de betrokken dochter wordt bekendgemaakt; een tabel met kerngegevens waarin de financiële data evenals de operationele gegevens eigen aan elke onderneming worden opgenomen. GBL - JAARVERSLAG

25 De tabellen met de kerngegevens van de voornaamste deelnemingen vergen de volgende opmerkingen. Behoudens andersluidende vermeldingen zijn de totale bedragen in miljoenen Belgische franken vermeld en de gegevens per aandeel in Belgische franken. De balansgegevens zijn geconsolideerd. Eigen vermogen Beurskapitalisatie Resultaat Winstuitkering Resultaat per aandeel Brutodividend per aandeel Beurskoers luidt na winstverdeling en toevoeging aan of terugneming van de belastingvrije reserves; het omvat het kapitaal, de reserves en de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeerwaarden, evenals het overgedragen resultaat zonder belangen van derden of beurswaarde; ze is de weergave van de waarde van een onderneming berekend aan de hand van de beurskoers van haar aandelen. Ze wordt verkregen door de beurskoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen wordt in aanmerking genomen zonder de belangen van derden en voor toevoeging aan of voorafneming van de belastingvrije reserves omvat het dividend, de tantièmes en het mecenaat het is het resultaat van het boekjaar gedeeld door het aantal dividendgerechtigde aandelen dit is het dividend voor aftrek van de roerende voorheffing op 31 december Aantal geplaatste aandelen aantal aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen Deelneming van de groep (%) controlepercentage van GBL, de tussenholdings en Royale Belge GBL - JAARVERSLAG