Return on Creativity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Return on Creativity"

Transcriptie

1 Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012 HU programmateam: Drs. A. Kamphuis Drs. A.L.G. Cox

2 Inhoudsopgave: Pagina: 1. Effectiviteit van communicatie 3 Doelstellingen behalen 3 Return on investment 3 Tevredenheid klant 4 2. Sterkere nadruk op effectiviteit van communicatie 5 Gevolgen van druk op accountability 6 Factoren die mate van accountability bepalen 7 3. Succesfactoren van effectieve communicatie 8 a. Strakke doelstellingen formuleren 8 b. Systematische methodiek of stappenplan 11 c. Goede insights 11 d. Focus vasthouden in communicatieconcept 12 e. Pre-testen van creatieve concept 12 f. Gebruik maken van expertise mediabureau 12 g. Samenwerking met klant 13 h. Tussentijds meten en bijsturen 14 i. Voldoende budget Meten van effectiviteit 15 Verantwoordelijkheid van klant of bureau? Kansen door effectiviteit van communicatie 18 Protocol voor effectieve communicatie 20 Bronvermelding 21 Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 2

3 1.Effectiviteit van communicatie Bij accountability staat de effectiviteit of doeltreffendheid van de communicatie centraal. Accountability wordt wel omschreven als het kwantitatief aannemelijk maken van de bijdrage van de marketingcommunicatie-inspanning aan het beoogde resultaat, zowel vooraf als achteraf (Hemels van der Hart, 2007, p. 31). Ons Return on Creativity-project stelt dan ook als hoofdvraag: Hoe kunnen Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector het effect van hun campagnes doorlopend meten, bepalen en vertalen naar resultaat voor hun opdrachtgevers? Doelstellingen behalen Vrijwel alle bureaus in ons onderzoek benadrukten dat effectiviteit alleen bepaald kan worden aan de hand van doelstellingen. Succes kun je alleen meten als je doelstellingen hebt geformuleerd. Effectiviteit wordt dan ook gedefinieerd als het halen van je doelstellingen. Return on investment Ook heeft effectiviteit te maken met de investering die je doet, en wat je daarvoor terugkrijgt. Wat bereik je met het budget? Wat is de return on investment? Effectiviteit heeft dus altijd te maken met de verhouding tussen investering en resultaat. Deze gedachte werkt twee kanten op. Niet alleen kun je achteraf bekijken hoeveel resultaat een investering heeft opgeleverd, ook kun je vooraf een inschatting maken van welke investering nodig is om bepaald resultaat te bereiken: als je dít wilt bereiken, heb je minimaal dát budget nodig. In feite versterkt accountability je onderhandelingspositie als communicatiebureau: Positief aan accountability van marketingcommunicatie is dat je hierdoor beter verantwoording af kan leggen. Er kwam naar voren dat het vak er professioneler door wordt. (...) effectiever en efficiënter. Wat verder vaak genoemd wordt, is dat het makkelijker is om meer budget te krijgen, omdat er door accountability meer inzicht is in wat het extra budget gaat opleveren. (Hemels van der Hart, 2007, p. 30). Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 3

4 Volgens deze gedachte zou het logisch zijn dat investeringen in marketingcommunicatie afhankelijk zouden zijn van de gewenste resultaten; dat het budget gekoppeld zou worden aan de doelen die gerealiseerd moeten worden. In de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd te gebeuren. Vaak wordt aan marketingcommunicatie een (jaar)budget toegekend, dat besteed kan worden zonder dat naar het concrete resultaat van specifieke campagnes wordt gekeken. Ditzelfde komt naar voren in onderzoek onder de Top-500 adverteerders uit Hoewel deze gegevens wat gedateerd zijn, is er een opvallende overeenkomst met wat uit onze expert-interviews blijkt: Er wordt significant vaker op basis van (verkoop)doelstellingen gebudgetteerd. Echter nog steeds is het nemen van een percentage van de omzet de meest favoriete methode. Het relateren van het budget aan het voorgaande jaar scoort ook nog steeds hoog. Het budgetteren, gebeurt mediumonafhankelijk en van tevoren wordt ook niet vaak het budget al verdeeld naar deelmarkten of producten (Hemels van der Hart, 2003, p. 2) Tevredenheid klant Als laatste speelt ook de tevredenheid van de klant mee in het bepalen van het succes: succes = een tevreden klant en een langdurige relatie met klant. Dit laatste speelt vaak op een meer impliciet niveau een rol en zou wellicht als de kwalitatieve resultante van effectiviteit van communicatie gezien kunnen worden. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 4

5 2.Sterkere nadruk op effectiviteit van communicatie Effectiviteit van communicatie is een onderwerp waar de meeste van de door ons onderzochte bureaus sinds circa 2 tot 5 jaar erg mee bezig zijn. De grotere nadruk op dit thema wordt volgens hen veroorzaakt door een aantal factoren: Door de economische crisis zijn er minder hoge budgetten voor communicatie beschikbaar, en is de druk op snel resultaat groter. Waar er voorheen meer en makkelijker geld werd uitgegeven aan communicatie, moet alles wat er nu aan wordt besteed veel meer worden verantwoord. Klanten willen weten of het de investering waard is: wat de return on investment is. Opdrachtgevers zijn steeds kritischer geworden, met name doordat ze zelf meer expertise en know how (communicatie-experts) in huis hebben. Voorheen lag de expertise meer bij de bureaus en namen klanten het advies van bureaus makkelijker over, terwijl klanten nu zelf meer meedenken en hogere eisen stellen aan de ideeën van bureaus. Het mediagebruik van consumenten is de laatste jaren enorm veranderd. O.a. door de inburgering van internet is het aantal kanalen enorm gegroeid, en is het mediagebruik versnipperd. Het is daarom moeilijker geworden om greep te krijgen op het effect en bereik van campagnes. Daarom zoekt men nu naar andere manieren om greep te krijgen op de effectiviteit van communicatie. Hemels van der Hart (2007) noemen in hun onderzoek vergelijkbare redenen voor verhoogde druk op accountability. Daarnaast kwam uit hun onderzoek naar voren dat reorganisaties en het beursgenoteerd zijn of worden kunnen leiden tot toenemende accountability op marketingcommunicatieniveau. De grotere vraag naar de effectiviteit van communicatie wordt door de meeste bureaus binnen ons onderzoek duidelijk gehoord. Veel bureaus voelen de druk om hun bestaansrecht te bewijzen. Voor de meeste is accountability dan ook een speerpunt waarbij ze op zoek zijn naar manieren om hier vorm aan te geven. Bij bureaus met een DM-achtergrond is dit speerpunt nog prominenter aanwezig; vanuit hun historie hebben deze bureaus vaak al een sterke focus op effectiviteit en concreet gedrag (bottom line resultaten, sales-activatie, etc.). Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 5

6 Bovenstaande wordt bevestigd door een representatief onderzoek onder communicatieprofessionals: Het belang van accountability in de communicatiebranche neemt toe. In deze markt is steeds meer behoefte aan het afleggen van verantwoording over de doelstellingen en het effect van communicatie (...) Iedereen is het erover eens, dat accountability van (groot) belang is voor verdere professionalisering van het vak. Dit houdt in dat men belang hecht aan het afleggen van verantwoording over de effecten van communicatie. (...) Maar liefst 79% van de communicatieprofessionals voorziet dan ook een toenemend belang van een accountable manier van werken in de organisatie. (Toxopeus, Hoogendoorn & Jansen, 2011, p. 2) Gevolgen van druk op accountability De toegenomen druk op de effectiviteit van communicatie heeft volgens de door ons onderzochte bureaus geleid tot drie tendensen die in de markt kunnen worden waargenomen: Klanten focussen meer op snel resultaat. Er is minder aandacht voor communicatieprojecten die gericht zijn op de lange termijn, zoals imago- en identiteitscampagnes, dan voor communicatieprojecten gericht op korte termijneffect, zoals sales-activatie. Lange termijneffecten zijn moeilijker te meten en kunnen ook pas na een aantal jaren in kaart worden gebracht. Dit is vaak te lang als het gaat om het verantwoorden van een investering. Dit resulteert tevens in korter lopende samenwerking tussen klant en bureau, omdat klanten meer shoppen voor het snelle resultaat. Klanten focussen meer op concreet resultaat. Er wordt meer gestuurd op resultaten die op waarneembaar gedragsniveau liggen. Men wil harde cijfers. Vaak liggen die op het vlak van verkoop en/of respons. Omdat andere effecten (bijv. attitude) minder direct vertaald kunnen worden naar directe inkomsten (ROI), krijgen deze minder aandacht. Je ziet hierdoor dat er meer nadruk wordt gelegd op salesactivatie. Er wordt sneller gekozen voor kanalen en middelen die relatief makkelijk meetbaar zijn. In veel gevallen zijn dus niet alleen overwegingen vanuit strategisch perspectief van invloed (welk kanaal sluit het best aan bij de boodschap en doelgroep?), maar ook overwegingen over de mate waarin resultaten makkelijk gemeten kunnen worden. Online kanalen bieden uiteraard veel en relatief gemakkelijke meetmogelijkheden, wat een van de redenen is dat het een aantrekkelijk medium is in het kader van effectiviteit. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 6

7 Niet iedereen is daarom onverdeeld enthousiast over de grotere druk op accountability. Hoewel men aan de ene kant inziet dat het nodig is voor verdere professionalisering, is men aan de andere kant soms ook wat bang dat het communicatievak hierdoor platter, minder strategisch (lange termijn) en minder creatief wordt. Hemels van der Hart kwamen in hun onderzoek (2007) tot vergelijkbare conclusies: Bijna alle marketingcommunicatiemanagers zijn bang dat het vak zijn creativiteit verliest. Ook werd gezegd dat door veilig te spelen bijna nooit een echte grote klapper gemaakt wordt in marketingcommunicatie, omdat dat een kwestie van risico nemen zou zijn en dat past voor hen niet bij accountability. (p. 34) Factoren die mate van accountability bepalen Volgens Hemels van der Hart (2007) zijn er een aantal die (mede) bepalen in hoeverre een bedrijf openstaat voor een accountable manier van werken in marketingcommunicatie, te weten: Mindset van het bedrijf of marketingcommunicatiemanager. Keuze/ervaring van marketingcommunicatiemanager of directie. Mensen in een bedrijf die positief tegenover accountability staan en/of gewend zijn op deze manier te werken, kunnen de mate van accountable werken vergroten. Soort branche en product. De ene branche leent zich makkelijker voor meten dan de andere, afhankelijk van kenmerken van de branche en producten. Bedrijfscultuur. In sommige organisaties komen veranderingen slechts langzaam van de grond, terwijl in sterk op winst gerichte bedrijven accountability bij voorbaat al meer voor de hand ligt. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 7

8 3.Succesfactoren van effectieve communicatie Uit de expert-interviews komen de volgende succesfactoren van effectieve communicatie naar voren: a. Strakke doelstellingen formuleren De belangrijkste, meest genoemde succesfactor voor effectieve communicatie is het formuleren van goede doelstellingen tijdens de briefing. Van belang is dat doelstellingen smart worden geformuleerd (concrete KPI s vaststellen), wat o.a. betekent dat duidelijk moet zijn hoe het resultaat gemeten kan/gaat worden. Doelstellingen die worden geformuleerd liggen soms op concreet gedragsniveau (omzetverhoging/toename verkoop, respons op campagne/actie/advertentie/reclame) en soms op meer op het niveau van kennis en houding (toename merk/naamsbekendheid, imagoverbetering, etc.). Met wat slag om de arm kunnen we wel een voorzichtige trend richting doelstellingen op concreet gedragsniveau signaleren. Vaak moeten bureaus klanten helpen bij het formuleren van marketingdoelstellingen. Bij grotere klanten is dit soms minder het geval, maar ook daar komt het regelmatig voor. De doelstellingen van klanten zijn vaak te vaag en algemeen, en bureaus moeten klanten dan helpen om ze concreet en meetbaar te maken. Wel is er verschil tussen branches: binnen FMCG worden bijvoorbeeld meer concrete doelstellingen geformuleerd dan binnen overheid en onderwijs. Charitatieve organisaties sturen vaak ook strak op doelstellingen, wat begrijpelijk is gezien de verantwoording die zij moeten afleggen over hun investeringen in marketing en communicatie (i.v.m. het CBF-keurmerk). Ook moeten klanten vaak gestuurd worden richting het formuleren van communicatiedoelstellingen. Het is in feite een vreemd soort tegenstelling dat klanten aan de ene kant kritischer zijn en meer van bureaus verwachten op het gebied van aantoonbare effectiviteit, en tegelijkertijd door de hogere druk minder tijd besteden aan het schrijven van briefings, waardoor deze vaak van lagere kwaliteit zijn dan vijf jaar geleden. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 8

9 Recent onderzoek van Toxopeus, Hoogendoorn & Jansen (2011) onder communicatieprofessionals bevestigt onze bevindingen. Uit hun onderzoek komt naar voren dat 77% zelden of nooit met meetbare doelstellingen werkt. Volgens 92% van de ondervraagden heeft men hierdoor moeite om het effect van communicatie aan te tonen. Ook Hemels van der Hart concludeerde in hun onderzoek (2007) dat doelstellingen formuleren niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Veel marketingcommunicatiemanagers zien marketingcommunicatie niet als een wetenschap, maar veel meer als een intuïtief en creatief vak. Verder vinden ze het lastig om in te schatten wat een goed resultaat zou zijn, wat het opstellen van gekwantificeerde doelstellingen moeilijk maakt. (p. 22) Nadelen Het formuleren van strakke doelstellingen brengt bepaalde nadelen met zich mee. Zo is er natuurlijk altijd het risico (en soms de angst) dat doelstellingen niet worden gehaald. Het kan de prestatiedruk voor communicatiebureaus en afdelingen vergroten. In onze interviews kwam ook vaak naar voren dat klanten te hoge verwachtingen hebben van wat je met communicatie kunt bereiken. Meestal gaat het in doelstellingen om uiteindelijk (bottom line) resultaat, bijv. productverkoop, terwijl communicatie slechts een van de schakels is in het hele proces. Het bottom line resultaat hangt niet alleen af van communicatie, maar ook af van kenmerken van het product zelf, marketingbeslissingen, beschikbaar budget, mediamix, opvolging door de klant, en vele onzekere externe factoren (markt, economie, weersomstandigheden, etc.). Wat je met communicatie kunt doen, is beperkt. Er blijft altijd een gok-factor bij het voorspellen van succes van communicatie. Onderzoek onder de Top-500 adverteerders (Hemels van der Hart, 2003) laat zien dat ook adverteerders irreële en te hoog gegrepen verwachtingen als nadeel van het vooraf formuleren van doelstellingen zien. Voordelen De meeste bureaus sturen gericht op het formuleren van smart (communicatie)doelstellingen, omdat ze het belangrijk vinden om het resultaat van hun bijdrage te kunnen aantonen. Op deze manier krijg je als bureau bestaansrecht. Waar irreële verwachtingen aan de ene kant nadelig kunnen zijn bij het formuleren van doelstellingen, kun je het formuleren van concrete doelstellingen aan de andere kant juist inzetten om deze verwachtingen te temperen. Doelstellingen formuleren is volgens een aantal bureaus een uitgelezen kans om verwachtingen te managen: het geeft bureaus een Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 9

10 mogelijkheid om de klant de beperkingen van communicatie te laten inzien. Door strakke doelstellingen te formuleren, kun je meer realistische verwachtingen creëren bij je klant. Bovendien kun je het formuleren van doelstellingen (en dus verwachtingen) gebruiken om het budget op te schroeven. Door inzichtelijk te maken wat de klant mag verwachten voor een bepaald budget, wordt de hoogte van het budget vaak meer bespreekbaar. Determinanten Omdat je als bureau nooit volledige controle op het hele proces hebt, is het moeilijk om als bureau verantwoordelijkheid te nemen voor de communicatie. Sommige bureaus stellen in dat kader dat je beter niet kunt focussen op de factoren waar je geen controle over hebt, maar enkel op die factoren waar je wel invloed op hebt. Als je je daar op richt, deze vooraf goed in kaart brengt en optimaal inzet, kun je daar wel verantwoordelijkheid voor nemen: je kunt ze meten en zo de effectiviteit van communicatie aantonen. Het is daarbij belangrijk om van tevoren in kaart te brengen welke stappen de consument precies moet zetten: welke keuzes moet hij achtereenvolgens maken, wat zijn jouw verwachtingen hierover (conversionrates, etc.) en hoe speel je hierop in met je communicatie? Hoe beter je het stroomdiagram van dit proces in kaart brengt, hoe effectiever je de communicatie kunt inrichten en onderbouwen. De truc zit hem dus in het gewoon beginnen. Reserveer 10% van je budget. Definieer vier meetbare stappen (niet meer, want dan verzand je in details). Speel met je marketinginspanningen. Meet wat de effecten zijn, bedenk vooraf je hypothesen en toets achteraf de resultaten aan deze hypothesen. Je hebt dus continu de mogelijkheid om nieuwe dingen te proberen. En daarvan te leren. (Verhaar, B. in Hemels van der Hart (2007), p. 23) Deze benadering van accountability past naar onze mening heel goed bij decisional accountability, een begrip dat later zal worden behandeld (zie pag. 15). Resultaatafhankelijke beloning Hoewel het in de praktijk nog weinig voorkomt, hoorden we wel geluiden over resultaatafhankelijke beloning van bureaus. Hoewel een enkel bureau hier positief tegenover staat, zijn de meeste bureaus hier terughoudend over. Deze terughoudendheid heeft vooral te maken met de beperkte invloed van communicatie op bottom line resultaten, dan wel met het nog niet in voldoende mate in kaart brengen van de invloed van communicatie op resultaten. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 10

11 b. Systematische methodiek of stappenplan De meeste bureaus maken gebruik van een bepaald(e) methodiek/stappenplan om hun werkzaamheden te systematiseren. Over het algemeen betreft het hier de verschillende fasen van een project: voorwerk (analyse), strategie bepalen, conceptontwikkeling en nameting. Bijvoorbeeld: van Strategie naar Concept naar Executie of van Analyse naar Aanval en Activatie. c. Goede insights Een andere belangrijke succesfactor is het hebben van goede insights over het marktsegment. Als bureau moet je je uitgebreid verdiepen in de vraag achter de vraag, zowel op het gebied van de klantvraag als de consumentenvraag. Klant Op het gebied van de klantvraag is het van belang de klant goed te kennen, en te weten wat de identiteit van het bedrijf is. Een imago kun je alleen goed opbouwen en communiceren als het strookt met de identiteit van een bedrijf. Veel bureaus organiseren sessies met de klant als de identiteit onvoldoende duidelijk is. Vervolgens is het zaak om deze identiteit als uitgangspunt te nemen voor het gehele communicatieconcept. Dit is een voorwaarde voor succesvolle communicatie. Consument Je moet je verdiepen in de consument, begrijpen wat zijn behoefte is en wat hem drijft, en hoe het merk hier een rol in kan spelen. De bureaus die wij gesproken hebben doen hier over het algemeen echter vrijwel nooit formeel onderzoek naar. Bij grotere klanten zijn dit soort insights vaak al in kaart gebracht door onderzoek dat de klant heeft laten uitvoeren, hoewel die insights vaak niet specifiek genoeg zijn. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 11

12 Bij het ontbreken van consumenten-insights, doen bureaus hier soms zelf informeel onderzoek naar: de consumentendoelgroep opzoeken en vragen stellen ( de straat op met een camera ). Dit wordt echter vrijwel uitsluitend ingezet als middel om de klant te overtuigen bij een pitch. Het is eigenlijk meer acquisitie dan onderzoek. Tegelijkertijd zeggen bureaus ook dat het voor de creatieven veel inzicht geeft, en dat het van groot belang is voor het ontwikkelen van een goed concept. Door gebrek aan budget wordt dit soort vooronderzoek echter beperkt ingezet. d. Focus vasthouden in communicatieconcept Vaak wordt benadrukt dat het succes van communicatie m vaak zit in de eenvoud ervan. Durf te focussen op één ding, in plaats van veel dingen tegelijk te willen zeggen. Hoe eenvoudiger en meer gefocust de boodschap is, hoe effectiever. Een goed concept moet de oma-test kunnen doorstaan: kun je het aan je oma uitleggen in één zin? Als bureau speel je hier een belangrijke rol in omdat veel klanten te diep in de materie zitten om het eenvoudig te kunnen communiceren. Ook is er vaak sprake van bedrijfsblindheid, waardoor klanten te hoge verwachtingen hebben. Als bureau heb je meer afstand en kun je hierop dus bijsturen. e. Pre-testen van creatieve concept Het pre-testen van een creatief concept lijkt een belangrijke rol te kunnen spelen in het succes. Je kunt het creatieve idee immers aanscherpen op basis van zo n pre-test. Het wordt ook af en toe toegepast door de bureaus die wij gesproken hebben, meestal via een online panel. Maar in het overgrote deel van de gevallen gebeurt dit eigenlijk niet. Ideeën worden meestal beoordeeld op intuïtie, ervaring, buikgevoel. f. Gebruik maken van expertise mediabureau Effectiviteit van communicatie is niet alleen afhankelijk van het communicatieconcept, maar ook van de juiste mediamix. Vanwege de complexiteit van het media-landschap is samenwerking met een extern mediabureau hierin voor veel bureaus van essentieel belang. Hoewel een enkel bureau dit specialisme zelf aan het ontwikkelen is, hebben de meeste bureaus de specifieke, getailleerde en up-to-date kennis niet in huis om een adequate mediaplanning te maken. Samenwerking met een goed mediabureau is dan ook meestal een voorwaarde voor het halen van communicatiedoelstellingen. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 12

13 Een aantal bureaus geeft aan de mediamix al in een vroeg stadium vast te stellen. Strategisch gezien lijkt het logisch om op basis van kennis van de doelgroep kanaalkeuzes te maken, en het communicatieconcept op de gekozen kanalen af te stemmen. In de praktijk gebeurt het ook vaak andersom. g. Samenwerking met klant Een goede samenwerking met de klant wordt door iedereen gezien als een belangrijke voorwaarde voor succes. Het goed afstemmen en terugkoppelen met de klant in verschillende fasen van het project is noodzakelijk, vanaf de briefing tot en met de evaluatie van de campagne na afloop. Ook is het voor de effectiviteit van communicatie van groot belang dat de klant zijn deel van de werkzaamheden goed uitvoert. Zoals een respondent zei: Alles communiceert. Ook hoe de telefoon wordt beantwoord, hoe het kantoor eruit ziet, etc. Als het gaat om campagnes waarin het de bedoeling is dat consumenten een bepaalde vorm van contact zoeken met het merk / de klant, is het natuurlijk van essentieel belang dat de respons goed wordt opgevolgd. Veel bureaus hebben ervaring met projecten waar het op dit punt niet optimaal verliep, waardoor de communicatie-inspanningen uiteindelijk niet het gewenste effect hadden. Goede samenwerking met de klant is verder van belang voor het goed kunnen meten van resultaat. Voor een groot deel van de cijfers die je nodig hebt om het effect van een campagne te kunnen meten, ben je afhankelijk van de klant. Vaak komen deze cijfers niet van de marketingafdeling maar van bijv. de salesafdeling (omzet), HR-afdeling (aantal sollicitaties), ICT-afdeling (website-bezoek), etc. Dus ook intern moet de klant er klaar voor zijn om op deze manier met campagnes en het meten van effect bezig te zijn. Vaak is het ook een kwestie van een interne cultuuromslag binnen bedrijven: om goed resultaat te kunnen meten, moeten afdelingen die nu vaak gescheiden van elkaar opereren, veel intenser gaan samenwerken. Via deze weg kunnen communicatie-afdelingen ook meer hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat gaan aantonen (een ander aspect van accountability). Door de economische crisis zien bureaus echter een verschuiving in de samenwerking met klanten. Er is een tendens zichtbaar waarbij klanten minder lang bij één bureau blijven en veel meer rondshoppen. Voor goede samenwerking en effectieve communicatie is een langdurige relatie met de klant nodig, terwijl juist dat soort relaties steeds minder voorkomen. Dit komt de samenwerking, en daardoor ook de effectiviteit van communicatie, niet ten goede. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 13

14 h. Tussentijds meten en bijsturen Als je communicatiedoelstellingen wilt behalen, is het heel belangrijk om tijdens de (live-fase van de) campagne te meten (bijv. op basis van verkoopcijfers, het aantal reacties, website bezoek, etc.), en op basis hiervan bij te sturen. Deze bijsturing is vrijwel altijd nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Het houdt dus niet op bij het afleveren van een communicatieproduct. Je moet betrokken blijven, informatie opvragen, deel worden van het proces, en bijsturen. i. Voldoende budget Onderzoek van Hemels van der Hart (2007) noemt daarnaast tenslotte ook voldoende budget als voorwaarde van accountability. Het inrichten van je workflow op zodanige wijze dat accountability kunt afleggen, vraagt in eerste instantie om een investering van tijd en geld. omdat men accountability als een investering ziet en het in eerste instantie vooral geld kost, [is] ook voldoende budget een voorwaarde ( ) voor accountability van marketingcommunicatie. Uit de interviews bleek dat de managers zaken als evaluatie, het formuleren van doelstellingen, goede tools en dataverwerking bijna allemaal zagen als onderdeel van accountability, maar dat desondanks een aantal van deze zaken toch niet ten uitvoer wordt gebracht omdat ze volgens hen teveel tijd en/of geld kosten. (p.18) Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 14

15 4.Meten van effectiviteit Vrijwel alle bureaus in ons onderzoek benadrukten dat effectiviteit alleen bepaald kan worden aan de hand van vooraf geformuleerde doelstellingen en dat je succes alleen kunt vaststellen als je kunt meten of je deze doelstellingen gehaald hebt. Hoewel de bureaus het belang hiervan duidelijk inzien, wordt er in de praktijk van de door ons onderzochte bureaus uiteindelijk echter weinig gemeten. Bij grotere klanten gebeurt dit vaker, omdat het bij deze klanten soms een standaardprocedure is. Maar bij kleinere klanten is er over het algemeen geen budget voor beschikbaar, met als gevolg dat het relatief weinig gebeurt. De meeste bureaus schatten in dat ze in ca. 25% van de projecten achteraf meten (op basis van onderzoek en/of interne cijfers van de klant). Bij B2B projecten informeren bureaus vaak wel op een informele manier: rondvragen bij klanten om te polsen hoe de inspanningen van het bureau zijn ontvangen en gewaardeerd. Dit is echter meestal niet een systematische meting, maar veeleer gevoel krijgen voor hoe de communicatie wordt gewaardeerd. Dezelfde tendens wordt waargenomen door Toxopeus, Hoogendoorn & Jansen in hun onderzoek (2011) onder communicatieprofessionals. Hierin zei de helft van de ondervraagden onderzoek als noodzakelijke stap te zien in het aantonen van effectiviteit. De andere helft vond het niet noodzakelijk maar wel zeer wenselijk. Tegelijkertijd zei ruim 40% het afgelopen jaar geen onderzoeksprojecten te hebben uitgevoerd om effectiviteit aan te tonen. Overigens impliceert bovenstaande dat 60% afgelopen jaar dus wel onderzoeksprojecten heeft uitgevoerd die ondersteunend waren aan een accountable manier van werken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter, zoals we al eerder zagen, dat 77% zelden of nooit met meetbare doelstellingen werkt en 92% dan ook moeite heeft om de effectiviteit van communicatie aan te tonen. Je zou dus kunnen veronderstellen dat een deel van de onderzoeksprojecten er niet in slagen de effectiviteit van communicatie aan te tonen, mede door gebrek aan meetbare doelstellingen. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 15

16 Het onderzoek van Hemels van der Hart (2003) onder Top-500 adverteerders schetst een vergelijkbaar beeld. Hierin blijkt dat in gemiddeld 75% van de gevallen daadwerkelijk wordt gemeten op resultaat. Deze metingen worden echter grotendeels gedaan door een groep van 42% die zegt altijd te meten. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat er een discrepantie is tussen wat er gemeten wordt en welke doelstellingen er waren geformuleerd. Terwijl omzetverhoging de meest genoemde doelstelling is, wordt dit niet het vaakst gemeten. In plaats daarvan wordt naamsbekendheid het vaakst gemeten. Vooral de intentie om het resultaat te bepalen op niveau van omzet wordt niet waargemaakt bij de uiteindelijke metingen. (p. 30) In de praktijk wordt bij het meten van resultaat gebruik gemaakt van drie soorten informatiebronnen: Extern aangekochte marktcijfers. Volgens Hemels van der Hart (2003) worden deze het meest gebruikt bij doelstelling rond het vergroten van marktaandeel. Onderzoek. Dit wordt volgens Hemels van der Hart (2003) het vaakst ingezet bij doelstellingen rond het vergroten van merk/naamsbekendheid. Uit onze interviews met MKB communicatiebureaus komt naar voren dat er vrijwel nooit dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, met uitzondering van projecten voor grote klanten waar dit soort onderzoek onderdeel is van een standaardprocedure. Interne gegevens klant (bijhouden van respons, websitebezoek, omzet, etc.). Hoewel dit een rijke bron van informatie is, die vaak concreet resultaat zichtbaar kan maken, wordt er in de praktijk in feite weinig gebruik van gemaakt. Het lijkt te vragen om een nieuwe insteek, zowel bij bureaus als bij klanten. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 16

17 Verantwoordelijkheid van klant of bureau? Het merendeel van de bureaus in dit onderzoek vindt het meten van resultaat de verantwoordelijkheid van de klant. Daarom hangt het ook af van de vraag of de klant hier geld aan wil besteden. Is dit niet het geval, dan wordt er niet gemeten, wat verklaart waarom er relatief weinig wordt gemeten. Sommige bureaus zien meten echter meer als hun verantwoordelijkheid ( als bureau moet je je eigen meerwaarde kunnen aantonen om geloofwaardig te kunnen zijn ) of als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hier zie je dat bureaus klanten meer stimuleren om te investeren in een effectmeting, en daarnaast zelf meer moeite doen om meetmogelijkheden in de campagne in te bouwen en cijfers op te vragen bij de klant. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 17

18 5.Kansen door effectiviteit van communicatie Vanuit een defensieve optiek zal effectiveit van communicatie nog belangrijker worden door de tweede economische recessie; de bureaus zullen nog meer druk gaan ondervinden om effectiviteit van communicatie aan te tonen, en zo hun bestaansrecht te bewijzen en te overleven. Vanuit een meer optimistische insteek zou gesteld kunnen worden dat een sterkere focus op de effectiviteit van communicatie tot een verdere professionalising van bureaus zou kunnen leiden. Interessant in dit kader is om onderscheid te maken tussen performative accountability en decisional accountability, twee begrippen die complementair zijn. Performative accountability vraagt om meetbare resultaten, terwijl decisional accountability betrekking heeft op het onderbouwen van gemaakte keuzen: Decional accountability komt niet in plaats van performative accountability, ze gaan hand in hand. Performative accountabilty, het vooraf/achteraf kunnen aantonen dat je het goede gaat doen/hebt gedaan is zinloos als keuzes niet kunnen worden onderbouwd. We kunnen geen realistische effecten formuleren, als daar geen goede argumentatie onder ligt. (Woerkum & Aarts, 2011, p. 34) Een mogelijk risico van een eenzijdige nadruk op performative accountability is dat het communicatievak platter wordt, en dat er steeds meer uitsluitend nadruk komt op makkelijk meetbare resultaten. Decisional accountability plaatst het thema echter in een bredere context; het gaat er hier primair om dat je als communicatiebureau gemaakte keuzes kunt onderbouwen en verantwoorden, op basis van (gedocumenteerde) ervaring, onderzoek en/of theorie. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 18

19 De eenzijdige nadruk op alleen maar uitkomsten als het kenmerk van professionele accountabiltiy, leidt gemakkelijk tot een soort van pseudo-exactheid, die ons vak niet echt vooruit helpt. Integendeel: de neiging is groot om dan ook de activiteiten te beperken tot wat meetbaar is. (...) We moeten investeren in structureel en systematisch nadenken, om tot overtuigende argumentatie te komen. Dat kan door een betere toetsing van gemaakte keuzes. Die toetsing kan sterk geholpen worden door het consequent expliciet maken van veronderstellingen, of die nu op eigen ervaring op op theorie zijn gebaseerd. Zeer bruikbaar is ook het (doen) verrichten van kwalitatief onderzoek (...) Daarnaast kunnen we gebruik maken van externe toetsing, door communicatie-experts uit de praktijk (of de wetenschap), die de gemaakte keuzes tegen het licht houden en de argumenten beoordelen op steekhoudendheid. (Woerkum & Aarts, 2011, p. 35) Ook Logeion concludeert op basis van haar onderzoek: er [is] ( ) nog veel te winnen op het gebied van accountability, met name als het gaat om inhoudelijke kennis en praktische handvatten om accountable werken vorm te geven. (Toxopeus, Hoogendoorn & Jansen (2011), p. 3) Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 19

20 Protocol voor effectieve communicatie In de praktijk hebben we al enkele bureaus gesproken die kunnen uitleggen waarom zij bepaalde keuzen hebben gemaakt in het ontwikkelen van een communicatieplan en in de uitvoering ervan, vooral op basis van eigen ervaring. In de nabije toekomst kunnen de Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector echter ook gebruik maken van het RoC Protocol. Onder de werknaam UtrApp werkt het HU Onderzoeksteam momenteel aan een handleiding voor een systematische werkwijze, waarmee communicatiecampagnes gestructureerd kunnen worden uitgerold, gebaseerd op best practices en kritische succesfactoren in de verschillende fasen van de campagne. Dit zal kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid én relevantie van de deelnemende Utrechtse communicatiebureaus. Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk (Januari 2012) 20

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE!

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! AUTEUR: FERRO EXPLORE/GERBEN BRUINS GEPUBLICEERD IN: PRODUCTBROCHURE COMMUNICATIEONDERZOEK INHOUD WAAROM ONDERZOEK? CONCEPTONDERZOEK DE PRETEST WANNEER? FERRO

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Communicatieonderzoek jaagt vernieuwing aan Adwin Peeks 80 De wereld verandert snel en ingrijpend

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH TOOLKIT TER VOORBEREIDING OP DE WORKSHOP MIJN KLUS IS TOP MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH Wat is een elevatorpitch? Een elevatorpitch (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie), heel soms ook elevatorspeech

Nadere informatie

Positionering en merkstrategie

Positionering en merkstrategie Positionering en merkstrategie 15 september 2016 [ 1 ] Inleiding In 2016 is begonnen met het schrijven van een nieuw communicatieplan. Een uitgangspunt was de wens van de achterban om en het -keurmerk

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Rapport Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk 21 maart 2016 CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Het CommunicatiePanel heeft naar aanleiding van

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming

De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming Dirk-Jan Rebel Wanneer is een bedrijf een goed bedrijf? Een vraag die je jezelf ongetwijfeld wel eens heb gesteld. Een goed bedrijf heeft een fundament. Een

Nadere informatie

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever!

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! Of het nu gaat om een organisatie met een in- of externe communicatiebehoefte, of een nieuw project, het begint allemaal met het in beeld brengen van je stakehols. Wat

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Karoline Wiegerink Hotelschool Den Haag Holland Consulting Group Amsterdam 10 maart 2012 Accountability van events Het doel en mijn passie Meer

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

Benchmark communicatiefunctie

Benchmark communicatiefunctie Benchmark communicatiefunctie Hoe vergelijkje de communicatiefunctievan bedrijven? CommunicatieLab Logeion Caroline Wehrmann 19 November 2013 1 VOORSTELRONDJE 2 Programma Communicatiebenchmark Waarom?

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie