KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O"

Transcriptie

1 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

2 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte beroeps- en studiekeuze verkleint de kans op schooluitval. Wie een beroep kiest waar hij zich iets bij voor kan stellen en waarvoor hij wil gaan, maakt immers meer kans zijn studie succesvol af te ronden en met succes zijn entree op de arbeidsmarkt te maken. Dat lijkt een waarheid als een koe. Toch is de praktijk weerbarstiger. Jaarlijks stopt een veel te groot percentage leerlingen voortijdig, en dus zonder broodnodige startkwalificatie, met hun mbo-opleiding. Recent onderzoek van het CINOP toont aan dat een kwart van de ondervraagde vmbo-leerlingen deels wist wat ze wilden worden, 14 procent had geen enkel idee. Zo n 10 procent wilde op het vmbo al overstappen naar een andere richting. Het beroepsbeeld dat jongeren hebben is niet altijd even realistisch. Veel leerlingen kunnen moeilijk een goede beroeps- en studiekeuze maken. Ze kiezen nog te vaak voor een beroep waar de arbeidsmarkt niet naar vraagt of waarvoor ze niet aan de minimale eisen voldoen. Kiezen is lastig en je moet het kunnen. Hoe u leerlingen kunt helpen bij een realistische opleidings- en beroepskeuze, leest u in deze publicatie Kiezen moet (je) kunnen met goede praktijkvoorbeelden en ziet u op de bijbehorende DVD-film. Er zijn allerlei manieren waarop u jongeren kunt helpen bij hun beroepenoriëntatie. Laat ze bij werkgevers kijken, met mensen praten die het ideale beroep van uw leerlingen uitoefenen en laat leerlingen leren van elkaar. Daarvoor is geld beschikbaar in de lumpsum. Mét de school spelen de ouders

3 3 een belangrijke rol bij de beroeps- en studiekeuze, en daarmee bij de toekomst van hun kinderen. Hoe? Door betrokken te zijn bij de droombaan van hun kinderen, zich te verdiepen in de kansen op de arbeidsmarkt en zich af te vragen of die droombaan het wel echt is voor hun kind. De aanpak van de scholen in Kiezen moet (je) kunnen verschilt, het doel is gelijk: een succesvolle start van jongeren in een vervolgopleiding. Uit eigen ervaring geven de scholen tips en tricks die inspireren en prikkelen om er mee aan de slag te gaan. Belangrijk daarbij is samenwerking: met partners in de regio (ROC s, bedrijfsleven) én met ouders. Met deze handreiking hebben we niet de pretentie volledig te zijn. De publicatie kan u wel op weg helpen. Uit de voorbeelden blijkt dat succes klein kan beginnen. Ik wens u veel succes, maar vooral voldoening bij uw inzet jongeren te ondersteunen bij hun eerste stappen op weg naar een inspirerende toekomst, hún toekomst. Hans de Boer Voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid

4

5 5 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 6 2. Overzicht van de zes interessante voorbeelden 8 3. Technotalent Rijswijk en Zoetermeer Tutorleren Oss VMBO-Select Zwolle Reitdiepproject Groningen Sectorwerkstukken Den Bosch VMBO Carrousel Winschoten Do s and dont s bij Implementatie 62 Bijlage: respondenten en websites 67 Colofon 68

6 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 6 1. Inleiding Enkele cijfers: 40% van de mbo-leerlingen verlaat de opleiding zonder diploma; 25% hiervan schrijft dit toe aan een verkeerde beroeps- of studiekeuze en/of problemen met de inhoud van de opleiding; 58% van de vmbo-leerlingen die naar het mbo overstapt heeft niet of nauwelijks een beroepsperspectief: - 25% van de leerlingen weet niet wat ze willen worden; - 33% van de leerlingen weet deels wat ze willen worden. Onderzoek wijst uit, dat een onjuist beeld van de gekozen studie en het beroep waartoe de studie opleidt, een belangrijke reden van uitval bij de overstap van vmbo naar het mbo is. Daarnaast speelt ook een onjuist zelfbeeld een belangrijke rol in de uitval. In dit geval heeft een jongere bijvoorbeeld geen inzicht in de eigen mogelijkheden en wensen. De kans is dan groot dat de jongere pas na een gemaakte keuze voor een bepaalde opleiding of beroepsrichting erachter komt dat de praktijk anders is dan hij of zij (in de rest van deze publicatie hanteren we gemakshalve steeds de mannelijke vorm) zich had voorgesteld. Vaak ontstaan er dan grote problemen doordat het in de praktijk niet gemakkelijk is van studierichting te veranderen. Die overstap wordt nog extra bemoeilijkt doordat leerlingen nu juist niet weten wat ze nou wel willen en via welke weg dat bereikt zou kunnen worden. Het risico van voortijdig schoolverlaten is dan zeer groot. Daarom is het van essentieel belang om leerlingen binnen hun schoolloopbaan op een effectieve manier in contact te brengen met actuele en

7 7 realistische beelden van opleidingen en beroepen. Daarbij is het van fundamenteel belang leerlingen te helpen om er voor zichzelf achter te komen wat ze willen, wat ze kunnen, wat ze graag zouden willen leren en hoe ze dat kunnen bereiken. Het maken van een bewuste, toekomstbestendige keuze is echter alleen mogelijk als wordt voldaan aan één hoofdregel: kiezen moet (je) kunnen. De betekenis van deze regel is tweeledig. In de eerste plaats kan een jongere alleen maar kiezen als er goed inzicht is met betrekking tot de verschillende mogelijkheden. Met betrekking tot de keuze voor een bepaalde studie of een bepaald beroep betekent dit dat de jongere ook een goed beeld moet hebben van de eisen die daaraan worden gesteld. Er kan pas echt effectief gekozen worden als een jongere ook weet wat de eigen sterke en zwakke punten zijn en als de jongere het vertrouwen heeft om ingrijpende en moeilijke keuzen te durven maken. In de tweede plaats is het alleen mogelijk voor jongeren om te kiezen als ze weten wat er allemaal te koop is op het gebied van opleidingen en beroepen. Hiervoor is het essentieel dat scholen binnen hun onderwijsorganisatie een situatie creëren waarin leerlingen zoveel mogelijk kunnen uitproberen en op een realistische manier de gevolgen van eventueel te maken keuzen kunnen ervaren. verschillende invullingen van studie- en beroepskeuzeoriëntatie bestudeerd. In januari 2007 zijn de geïnterviewde scholen, vertegenwoordigers van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en van het ministerie van OCW en een aantal experts bijeen geweest om elkaars werkwijze te bespreken. Naast deze publicatie is ook een DVD-film gemaakt, eveneens Kiezen moet (je) kunnen genaamd. De goede voorbeelden, die in deze publicatie de revue passeren, worden in deze film in beeld gebracht, opdat u een zo goed mogelijk beeld heeft en - als u vindt dat ook in uw school verbetering gewenst is - een zo gefundeerd mogelijke keuze voor een bij u passende aanpak kunt maken. De in deze publicatie beschreven voorbeelden bieden ieder op hun eigen wijze inspirerende mogelijkheden om het proces van studie- en beroepskeuzeoriëntatie binnen de praktijk van het vmbo te verbeteren en toekomstvast te maken. Voor het samenstellen van deze publicatie zijn op basis van documentenanalyse en interviews met scholen en leerlingen zes

8 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 8 2. Overzicht van de zes interessante voorbeelden 2.1 Inleiding Uitgangspunt voor deze publicatie en ook voor de eerder genoemde DVD-film is het bieden van praktische en inspirerende handvatten aan alle vmbo-scholen op basis van ervaringen van zeven vmbo-scholen bij de uitvoering en invulling van studieen beroepskeuzeoriëntatie voor hun leerlingen. Het gaat om zes verschillende werkwijzen (in één voorbeeld zijn twee van de zeven scholen bij hetzelfde project betrokken), die zijn uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Daarin is een beschrijving van de werkwijze van de scholen, de resultaten en de succesfactoren opgenomen. Voor alle beschreven voorbeelden geldt, dat scholen die hiermee ook aan de slag willen gaan, ervoor kunnen kiezen om een aanpak hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk of aangepast over te nemen. Belangrijk is dat scholen die werk willen maken van studie- en beroepskeuzeoriëntatie niet de hele bedrijfsvoering en het totale onderwijsconcept hoeven om te gooien. Tegelijkertijd zijn de voorbeelden in deze publicatie zodanig geselecteerd, dat deze verder gaan dan een tijdelijk project of tijdelijke acties. De inzet is handvatten aan te reiken, die een blijvende, structurele verbetering voor leerlingen op het vmbo opleveren. In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van werkwijzen om geheel of gedeeltelijk op uw school in te kunnen voeren, ingedeeld op basis van de volgende hoofdaccenten:

9 9 1. mentoring en coaching 2. flexibilisering van het onderwijsaanbod 3. samenwerking met andere vmbo-scholen en/of met ROC s 4. samenwerking vmbo - bedrijfsleven Daarnaast geven we in dit hoofdstuk weer wat de kenmerken van de werkwijzen zijn en wat belangrijke succesfactoren zijn: welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om een aanpak tot een succes te maken? In de hoofdstukken drie tot en met acht zijn de integrale beschrijvingen van de geselecteerde voorbeelden opgenomen. 2.2 Mentoring en coaching Een dialoog voeren over ervaringen binnen en buiten het onderwijs is voor leerlingen van belang. Het verkrijgen van een goed beeld van zichzelf, de maatschappij en hun plek daarin kan goed vorm krijgen door een dergelijke dialoog te voeren met andere leerlingen of leerlingen van een andere school waarmee leerlingen zich kunnen identificeren. De mentees kunnen door de gesprekken met hun leerling-mentoren een beter beeld krijgen van hun oriëntatie op hun toekomstige loopbaan. De leerling-mentoren op hun beurt kunnen hun studie- of beroepskeuze bevestigen door aan anderen uit te leggen waarom zij juist die keuze hebben gemaakt. Daarnaast doen zij coachingsvaardigheden op. Een typisch geval van een win-winsituatie. Daarnaast is het van belang dat de leerlingen een zo breed mogelijk perspectief wordt geboden. Het inzetten van een rolmodel als mentor, uit een heel andere setting dan de achtergrond van de leerlingen, biedt de leerlingen op basis van de peergroup benadering (effectieve beïnvloeding door leeftijdsgenoten) een nieuw referentiekader. Bovendien biedt dit nieuwe perspectief (weten wat je wilt) motivatie om te slagen en een diploma te halen. Mentoring en coaching kan op verschillende manieren worden aangepakt. In de voorbeelden die wij hebben onderzocht kwamen de volgende invullingen naar voren:

10 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 10 Verschillende werkwijzen Kenmerken Waar te vinden 1 Vmbo-leerling is mentor van po-leerlingen (leerling-mentoren) 2 Mbo-leerling is mentor van vmbo-leerling. Hbo-leerling is mentor van mbo-leerling Jongeren leren van jongeren Leraren leren van jongeren Jongeren leren van het leraarschap Jongeren leren van jongeren Leraren leren van jongeren IMC Rijswijk en Stedelijk College Zoetermeer (H3) IMC Rijswijk en Stedelijk College Zoetermeer (H3) 3 Bovenbouwleerling is tutor van onderbouwleerling vmbo (tutorleren). De onderbouwleerling wordt begeleid door een docentmentor Jongeren leren van jongeren Mentoren leren van leerlingen en andersom Hooghuis Lyceum Oss (H4) 4 Samenwerking met bedrijfsmentoren Betrokkenheid van de ouders bij de matching van leerling aan mentor Toegang tot nieuwe bedrijfsnetwerken IMC Rijswijk (H3) Een succesvol voorbeeld van mentoring wordt toegepast door het IMC in Rijswijk en het Stedelijk College Zoetermeer in het kader van het project TechnoTalent. De genoemde peergroup benadering, waarvoor is gekozen door de twee beschreven vmbo-scholen, leidt tot positieve reacties van alle betrokkenen. Mentees worden geïnformeerd door jongeren die in leeftijd dichtbij staan en het keuzetraject zelf hebben doorlopen. Voor de leerling-mentor zelf heeft deze activiteit ook belangrijke toegevoegde waarde. Deze ontwikkelt nieuwe competenties en vaardigheden en verwerft bovendien op een pakkende manier zelfinzicht en meer echt bewustzijn ten aanzien van keuzemogelijkheden. De aanpak in Rijswijk en Zoetermeer is ontstaan vanuit het project TechnoTalent, maar is ook voor andere vakgebieden dan techniek toepasbaar. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3. In Oss wordt door het Hooghuis Lyceum gewerkt met tutorleren. De oriëntatie vindt plaats voor en door eigen leerlingen. Tutorleren is ingebed in de lessentabel en budgetneutraal ingevoerd. De leerling wordt al in het eerste jaar voorbereid op de vervolgstappen binnen de school. Onderbouwleerlingen worden door het contact met de tutor geïnspireerd: door het maken van opdrachten krijgen zij inzicht in de sector en de afdelingen binnen de sector. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.

11 Flexibilisering van het onderwijsaanbod Zowel leerlingen die precies weten wat ze willen als leerlingen op het vmbo die zoekende zijn naar hun richting, zijn gebaat bij het volgen van lessen uit meerdere beroepsoriënterende richtingen. Hiermee kunnen zij voor zichzelf uitproberen of die richting bij hen past. Voor leerlingen is het kiezen in het tweede jaar daarom niet altijd ideaal. Er zijn voorbeelden van vmbo-scholen die hun onderwijsaanbod in de bovenbouw zelf of in samenwerking met andere vmbo-scholen flexibiliseren, waardoor leerlingen op een later moment en op een betere manier kunnen kiezen. Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen betekent dat zij goed moeten worden begeleid. Informatie, voorlichting, maar ook betrokkenheid van ouders en verzorgers is daarbij onontbeerlijk. Mentoren spelen daarbij een belangrijke rol. Flexibilisering van het onderwijsaanbod vindt plaats in het kader van VMBO-Select in Zwolle. VMBO-Select is een praktische tussenstap op weg naar een fusie van de bovenbouw van de twee betrokken vmbo-scholen, het Thomas a Kempis College en het Agnietencollege. Deze tussenstap houdt in, dat in afstemming met het ROC is gekozen voor een modulaire opzet van hun bovenbouw, waaruit in de volle breedte door leerlingen kan worden gekozen. De reacties in woord en daad van leerlingen en ouders zijn positief en beloven veel voor de nog te meten kwantitatieve resultaten. VMBO-Select slaagt er in om de examenprogramma s van de beroepsgerichte vakken volledig af te ronden en de leerlingen goed voor te bereiden op het centraal examen. Deze aanpak wordt niet alleen in Zwolle, maar bijvoorbeeld ook in Winsum uitgevoerd. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5. Werkwijze Kenmerken Waar te vinden 1 Flexibiliseren van het onderwijs in modulen in de bovenbouw van het vmbo Een breed opleidingenaanbod Mogelijkheid tot het uitstellen van de keuze Brede oriëntatie op talenten en ambities VMBO-Select Zwolle (H5)

12 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Samenwerking vmbo en mbo De oriëntatie van de vmbo er is primair gericht op een vervolgopleiding op een ROC. Uiteraard is het daarbij ook van belang om het langere termijn beroepsbeeld goed op het netvlies te hebben. Tussen het vmbo en het mbo liggen op een groot aantal vlakken lijnen om het onderwijs beter op elkaar aan te sluiten, op tijd BPV-plaatsen te organiseren en de jongeren goed over te dragen van het vmbo naar het ROC. In het kader van studie- en beroepskeuzeoriëntatie zien we meerdere samenwerkingsvarianten. Niet zelden is ook de onderbouw van het vmbo betrokken, omdat de leerlingen in een vroeg stadium een zo goed mogelijke keuze moeten kunnen maken. Leerlingen kennis laten maken met verschillende beroepen en verschillende opleidingen op het ROC helpt ze een beter onderbouwde keuze en een goede start op het ROC te maken. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, variërend van praktijksimulaties op het ROC bij verschillende sectoren, het opzetten van een gezamenlijke methodiek voor loopbaanoriëntatie, tot het uitvoeren van het verplichte sectorwerkstuk in de toekomstige ROC-omgeving. In onderstaande tabel zijn deze aanpakken opgenomen: Verschillende werkwijzen Kenmerken Waar te vinden 1 Methodiek vmbo en ROC voor loopbaanorientatie in het derde leerjaar dmv praktijksimulaties op het mbo die op het vmbo worden voorbereid en geëvalueerd 2 Vmbo-leerlingen voeren het verplichte sectorwerkstuk uit bij de verschillende opleidingen binnen de ROC s in de hele regio Leerling wordt door eigen ervaring, zelfevaluatie en ondersteuning geconfronteerd met het maken van een keuze op basis van praktijksimulaties. Relatie versterken tussen docenten en mentoren Juiste beeldvorming opleidingen ROC Ervaren door te doen, leidt tot een beter onderbouwde keuze Reitdiep College, Noorderpoort College Groningen (H6) Hervion College, Koning Willem I College Den Bosch (H7)

13 13 In Groningen heeft het Reitdiepproject ertoe bijgedragen, dat de uitval op het mbo spectaculair is gedaald: van 30% naar 6%! De leerlingen van de deelnemende scholen doen binnen alle sectoren ervaring op binnen het mbo en kunnen daarmee ervaren of een sector (verwacht of onverwacht) wel of niet bij hen past. Door het voorbereiden en evalueren van de ervaring op het mbo is het effect maximaal, waarbij de mentor bij het keuzeproces van de leerling een belangrijke rol vervult. Deze aanpak wordt overigens niet alleen in Groningen, maar ook in Utrecht uitgevoerd. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6. Het sectorwerkstuk is een verplicht programmaonderdeel in de gemengde en theoretische leerwegen. Leerlingen kiezen een thema dat binnen hun eigen sector past. Dit thema kan verbonden zijn aan één of meer vakken binnen de sector, maar het kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Dit sectorwerkstuk is een uitermate geschikt aangrijpingspunt voor het aangaan van een praktische, voor leerlingen zeer inspirerende samenwerking met een mbo-instelling. In s Hertogenbosch is hiervoor gekozen, waarbij door het succes van de formule steeds meer scholen zijn aangehaakt. Een belangrijke factor hierbij is de win-winsituatie voor vmbo en mbo: het vmbo biedt de leerlingen een gefundeerde oriëntatie op de opleidingen en de mbo-instelling voorkomt dat leerlingen een opleiding kiezen die niet bij ze past waardoor ze uitvallen uit het eerste jaar. Het sectorwerkstuk dient voor leerlingen als een reality check bij de keuzebepaling. Zie hoofdstuk 7.

14 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Samenwerking vmbo en het bedrijfsleven Voor scholen zijn contacten met het bedrijfsleven zeer functioneel om bij het onderwijsaanbod steeds goed te weten welke competenties voor bedrijven van belang zijn. Ook voor leerlingen is rechtstreeks contact met het bedrijfsleven een leerrijke ervaring. Ze krijgen zo zicht op hun toekomstige werkomgeving. Voor leerkrachten vormen bedrijfscontacten een kans om hun kennis over beroepen op de arbeidsmarkt aan te vullen. Andersom geldt dat het voor het bedrijfsleven, zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, interessant is om leerlingen in een vroeg stadium voor hun sector te interesseren en kennis te laten maken met wat een sector te bieden heeft voor hun loopbaan. Vanuit meerdere perspectieven is deze samenwerking dus van belang. Samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven kan vanuit meerdere initiatieven ontstaan. In de tabel is één voorbeeld opgenomen: In hoofdstuk 8 staat de VMBO Carrousel in Winschoten beschreven. Een succesvol project, getuige de verbreding hiervan naar andere sectoren en getuige het verder uitbouwen c.q. differentiëren ervan: er zijn meerdere trajecten mogelijk, waarbij het uitgangspunt is dat de aanpak aansluit op de wensen en behoeften van leerlingen van de vmbo-school. Leerlingen die deelnemen aan de Carrousel maken op een actieve manier kennis met de verschillende onderdelen van een leerbedrijf. Hierdoor krijgen zij een breder beeld van de mogelijkheden dan bij een stage het geval zou zijn geweest. Tijdens een stage is de kans groot dat een leerling bijvoorbeeld op slechts één afdeling van een zorginstelling terecht komt. Tijdens het Carrouselbezoek komt de leerling ook op de andere afdelingen. Hierdoor krijgen de leerlingen de mogelijkheid om sfeer te proeven. Door het werk aan den lijve te ervaren kunnen ze een beter gefundeerde keuze maken voor studie of beroep. Ook deze aanpak is niet alleen in Winschoten, maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam in uitvoering. Werkwijze Kenmerken Waar te vinden 1 Beroepenoriëntatie door leerlingen van vmbo s in de regio, om ervaring op te doen bij een bedrijf binnen een bepaalde branche Leerlingen een beter beeld geven van verschillende sectoren, beroepen en opleidingen Leerlingen sfeer laten proeven Zorgen dat leerlingen een gemotiveerde keuze maken voor opleiding of beroep VMBO Carrousel (H8)

15 Aan de slag Aan het slot van iedere beschrijving zijn adviezen van ervaringsdeskundigen, namelijk de geïnterviewde scholen, opgenomen. Wat was achteraf belangrijk bij het opzetten van dit project? Hoe is alles begonnen? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat bleek niet te werken en heeft daarom geleid tot bijsturing? De antwoorden op deze vragen bevelen wij van harte onder uw aandacht aan. Verderop in deze publicatie, na de zes beschrijvingen, gaan we tot slot nog in op een zestal implementatielessen. Kies een aanpak die inspireert, leer van de ervaringen van anderen en help zo uw leerlingen echt bij het lastige keuzeproces waar ze voor staan. Wij hopen dat deze publicatie u daarbij op enigerlei wijze helpt of op ideeën brengt. Om meer te weten te komen over een werkwijze, waar uw interesse naar uit gaat, kunt u contact opnemen met de per school genoemde contactpersoon of kunt u voor meer informatie kijken op de website

16 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Technotalent Rijswijk en Zoetermeer Waarom deze aanpak? Student- en leerlingmentoren maken talenten wakker! Landelijk is sprake van een probleem in de sector Techniek en Technologie vanwege een lage uitstroom van technisch geschoolden naar de beroepspraktijk en een hoog aantal voortijdige schoolverlaters in de sector Techniek. In de regio Haaglanden pakt men in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven dit probleem aan door leerlingen een zo realistisch en actueel mogelijk beeld te geven van techniek in het onderwijs en het bedrijfsleven. Bij TechnoTalent worden aansprekende leermiddelen toegepast, met het bedrijfsleven samengewerkt én leerling- en studentmentoren ingezet. Zowel het Interconfessioneel Makeblijde College (IMC) Rijswijk als het Stedelijk College Zoetermeer is betrokken bij de inzet van student- en leerling-mentoren. De aanpak, die ook toepasbaar is op andere vakgebieden dan techniek, is gericht op de volgende punten: Het geven van een juist en actueel studie- en beroepskeuzebeeld aan jongeren én hun omgeving, bijvoorbeeld hun ouders. Het bieden van de mogelijkheid om praktische ervaring op te doen.

17 17 Het stimuleren van de keuze van jongeren voor techniek en technologie door het aantrekkelijker maken van het onderwijs. Het garanderen van een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. TechnoTalent Groep: is een samenwerkingsverband in de regio Haaglanden waaraan onderwijsinstellingen en andere partijen, waaronder het bedrijfsleven, deelnemen. De TechnoTalent Groep (hierna TechnoTalent) neemt de algehele coördinatie van het programma op zich, inclusief het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van de aanpak. Organisatiestructuur: rollen en verantwoordelijkheden HBO/MBO VMBO Studentmentor: is in dit verband een leerling van het mbo die de vmbo-leerling coacht tijdens het uitvoeren van techniekopdrachten (op het mbo worden leerlingen op hun beurt gecoacht door studentmentoren van het hbo). Leerling-mentor: een leerling-mentor is een derde of vierde jaars leerling van het vmbo die zich inzet als mentor tijdens technieklessen in het primair onderwijs. Student - mentor Techno- Talent Leerling - mentor Basisschool Docenten: de (vak)docent begeleidt de leerling-mentor. Basisschool: de basisschool is de betrokken partij (groep 7/8) die de leerling-mentor ontvangt tijdens de techniekles. De docent van de basisschool en de begeleider van de leerling-mentor op het vmbo hebben tijdens het traject regelmatig contact. Vmbo-school: de vmbo-instelling levert de leerling-mentor. Het Stedelijk College heeft een eigen interne coördinator aangesteld die het contact legt met de basisschool. Ook onderhoudt de coördinator van het Stedelijk College het contact met TechnoTalent.

18 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 18 PABO (studenten): de leerling-mentoren worden in totaal twee dagdelen getraind door studenten van de PABO. Ook leggen deze trainers tijdens de mentor periode een bezoek af aan de basisschool ter ondersteuning van zowel de school als de mentor. Voor zowel de leerling-mentoren als de studentmentoren geldt dat zij gestimuleerd worden te reflecteren op de eigen vervolgopleiding of beroepskeuze. Daarnaast ontwikkelen de mentoren belangrijke loopbaancompetenties en sociale vaardigheden: zelfstandig werken, leiding geven, omgaan met weerstand, samenwerken, feedback geven en krijgen, en op tijd komen. De aanpak Het mentortraject is gebaseerd op de gedachte dat jongeren meer leren van leeftijdgenoten dan van docenten als het gaat om studie- en beroepskeuzeoriëntatie; de zogenaamde peergroup gedachte. De mentoren hebben zelf al een keuzeproces doorgemaakt. Zij kunnen als geen ander vertellen hoe zij tot die keuze zijn gekomen en waarom. De student- en leerlingmentoren zijn dan ook geen onderwijsassistenten, maar mentoren. Zij kunnen leerlingen begeleiden bij hun studie- en beroepskeuzeoriëntatie en brengen daarnaast technische kennis over die zij zelf hebben opgedaan tijdens de opleiding die zij volgen. Zij fungeren hierdoor als rolmodel voor jongeren die nog het keuzeproces moeten doorlopen. Naast het feit dat ze kennis en ervaring overbrengen, worden de mentoren gedwongen te reflecteren op hun eigen keuzeproces. Dit wordt door hen ervaren als toegevoegde waarde op het beroepskeuzeproces. Door de mentoring ontwikkelen zij tevens diverse competenties, zoals bijvoorbeeld het overbrengen van informatie en samenwerken. Uitleg geven met je handen op de rug

19 19 Derde of vierde leerjaar Selectiefase t/m oktober Nov: eerste training door Pabo Start inzet leerlingmentoren: 9 weken Na 6 weken: tweede training Pabo Na inzet: evaluatie en afsluiting De leerling-mentoren komen uit het derde en vierde leerjaar van het vmbo, richting Techniek. Bij het Stedelijk College in Zoetermeer worden deze mentoren aan het begin van het schooljaar geselecteerd door een vakdocent van het beroepsvoorbereidend programma, die hen beoordeelt op de benodigde capaciteiten en kennis. Deze competenties zijn uitgebreid beschreven in het handboek dat door TechnoTalent in samenwerking met de scholen is opgesteld bij aanvang van de pilot in De leerlingen die mentor willen worden, schrijven vervolgens een sollicitatiebrief aan de basisschool waar zij de activiteiten uit gaan voeren. De leerling-mentoren gaan tijdens de lesuren van het beroepsvoorbereidend programma naar de basisschool. De leerling- en studentmentoren brengen de docenten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied in het vervolgonderwijs. Hierdoor zijn zij op hun beurt beter in staat leerlingen te begeleiden bij hun studie- en beroepskeuzeoriëntatie.

20 KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 20 Voordat de leerling-mentoren aan de slag gaan, volgen zij een training bij de PABO van de Haagse Hogeschool. Deze training beslaat twee dagdelen: één dagdeel vindt plaats voorafgaand aan de start van de mentoring en de andere training vindt plaats na ongeveer zes weken. Tijdens deze training staan de competenties centraal waarover de leerling-mentor moet beschikken en de manier waarop de mentor les moet geven. De leerling-mentoren van het Stedelijk College gaan gedurende een periode van negen effectieve weken één middag in de week naar de basisschool om de leerlingen uit groep zeven en acht te ondersteunen tijdens de techniekles. Zij gaan altijd met minimaal twee tegelijkertijd. De leerling-mentoren maken voor invulling van de lessen gebruik van het materiaal dat voor de technieklessen in groep 7 en 8 is ontwikkeld: het ontdekkasteel. Voor de invulling van de les kiest de leerling-mentor een opdracht uit het ontdekkasteel en legt deze uit aan de leerlingen. Vervolgens laat hij de leerlingen zelf de opdracht uitvoeren. Hierbij speelt het concept van ontdekkend leren in het primair onderwijs een rol. De mentoren mogen alleen uitleg geven met de handen op de rug. Dit betekent dat zij de leerlingen mogen begeleiden bij het goed uitvoeren van een opdracht, maar dat ze geen antwoorden voorzeggen of technische handelingen voordoen. Voorbeelden van opdrachten zijn het bouwen van een brug en het maken van een motor van technisch lego. Het mentorschap wordt afgesloten met het schrijven van een verslag, dat deel uitmaakt van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hiermee is de inzet van de mentoren verankerd in het onderwijsprogramma van de vmbo instelling. De leerlingen-mentoren krijgen daarnaast een certificaat als bewijs van deelname. Binnen de aanpak bestaan meerdere programmalijnen. Een leerling-mentor op het vmbo kan meegroeien met het programma door studentmentor te worden op het mbo. De jongere ontwikkelt hierdoor extra competenties naast die, welke hij zich eigen maakt via het volgen van de reguliere lessen. Overigens kent het IMC Rijswijk naast de inzet van leerling- en studentmentoren ook een bedrijfsmentor. Dit is een rolmodel uit het bedrijfsleven, met wie het IMC maandelijks enkele uren contact heeft. Dit draagt bij leerlingen bij aan een beter beeld van het werkveld volgend op de opleiding. Doordat ouders uitdrukkelijk bij de matching betrokken worden, heeft het mentorproject positieve effecten op relaties tussen alle betrokkenen.

21 21 De studentmentoren volgen onderwijs aan het mbo of het hbo. Ook voor hen geldt dat zij het proces van ontdekkend leren begeleiden en leerlingen ondersteunen in hun studie- en beroepskeuze. De studentmentoren zijn geen onderwijsassistenten, maar coachen de leerling tijdens het uitvoeren van techniekopdrachten. De invulling van de inzet van mentoren is altijd schoolspecifiek. De school is vrij om invulling te geven aan zowel het aantal mentoren, als ook aan de duur van het mentoraat. Techno- Talent heeft een handboek geschreven waarin de aanpak onafhankelijk van een specifieke situatie wordt beschreven. Hierdoor kan de aanpak op elke school toegepast worden. Kritische succesfactoren De aanpak is onafhankelijk van specifieke omstandigheden opgezet, waardoor het op elke school toegepast kan worden. Daarnaast is de aanpak van TechnoTalent regio- en sectoroverstijgend. Dit betekent dat het mentoraat niet alleen in de sector Techniek, maar ook op andere vakgebieden toepasbaar is. Goede contacten en korte lijnen met de samenwerkende scholen. Onder meer door het aanwijzen van duidelijke contactpersonen door de scholen. Kritische selectie van de mentoren. Het Stedelijk College laat de selectie van leerling-mentoren uitvoeren door vakdocenten. Zij zien de leerlingen in actie tijdens de praktijklessen en kunnen zo hun competenties goed inschatten. De regiefunctie van TechnoTalent. Zij ontwikkelt materialen, evalueert de aanpak en past deze indien nodig aan. TechnoTalent heeft ook de contacten met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Leerling: Ik weet nu hoe het is voor onze leraar om voor de klas te staan.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Gwen

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie