Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers"

Transcriptie

1 Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

2 BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer Verzuim- & Re-integratiemanagement i.s.m. H.G.J. Evers, Evident BV, ontwerpbureau voor sociale zekerheid Apeldoorn - 1e druk 2012

3

4 BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in De samenwerking met BrinQer, een organisatie die zich zeer op de praktijk richt en werkt vanuit de theorie van Herman Evers, biedt onze organisatie veel voordelen. We waarderen de structuur en tijdigheid, het professioneel advies en ondersteuning voor alle aandachtsgebieden die met arbeidsverzuim te maken hebben. De input is actueel, men is bekend met de wetstechnische ontwikkelingen op dit terrein en ik ervaar de partijen als kundig, nuttig, goed geïnformeerd en hands-on. Vanuit de protocollen en methodiek Sociaal Accountant zijn er genoeg handvatten voor onze leidinggevenden. Goed werkgeverschap blijft centraal staan en toch zijn we in staat om er ook zakelijk naar te kijken. Ineke Horbach, Bilthoven Biologicals (voorheen: RIVM - Nationaal Vaccin Instituut)

5 Eerste druk, 2012 Eindredactie: BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Ontwerp: Dunique Full service communicatiebureau - Heerde Copyright: BrinQer, H. Evers Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgeefster is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als bedoeld in art. 17, lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex art. 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

6 Wet verbetering Poortwachter verbeterd Inhoudsopgave Voorwoord 7 1 Inleiding 9 2 Aanleiding voor de Wet verbetering Poortwachter De Nieuwe Poortwachter, het UWV Wie verbetert er eigenlijk? Het wetsvoorstel Houd ook de veranderingen in andere wetten in de gaten 15 3 Regels voor het eerste en tweede ziektejaar, de hoofdlijnen van de nieuwe minimumeisen Eerste dag: begin van het arbeidsverzuim Vierde - vijfde week: oordeel van de bedrijfsarts/arbodienstverlener bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid Zesde - zevende week: het plan van aanpak Twee re-integratiedossiers: alle bonnetjes bewaren Voortgang en bewaking door de casemanager De 42 e - weeksaanmelding arbeidsongeschiktheid Eerstejaarsevaluatie (opschudmoment) Loonsanctieproof? Dossiercheck in week 45 en week 64! WIA Calculator e week: het re-integratieverslag Aanvraag deskundigenoordeel van het UWV Stopzetten loondoorbetaling Ontslag aanvragen Het uitvoeringsinstituut (UWV) 28 4 Nieuwe plichten, rechten en sancties voor werkgevers en werknemers Werkgever Werknemer Gezamenlijke rechten Verdere bijzonderheden Samenvatting 45 5

7 Inhoudsopgave 5 Checklists Checklist 1. Probleemanalyse Checklist 2. Re-integratieadvies Checklist 3. Plan van aanpak Checklist 4. Re-integratiedossier Checklist 5. Re-integratieverslag werkgeversdeel en arbodienstdeel Checklist 6. Diverse andere zaken om te controleren 66 Bijlage 1 Getal en maat: van ziekmelding tot hersteltmelding of WIA 74 Bijlage 2 Een WIA er kost uw bedrijf drie à zes jaarsalarissen 78 Bijlage 3 Enkele relevante wetsteksten 80 Over BrinQer en de auteur 84 6

8 Wet verbetering Poortwachter verbeterd Voorwoord In een tijdspanne van 10 jaar zijn veranderingen onontkoombaar. De tijd haalt revolutionaire ontdekkingen, veel ontwikkelingen maar ook wetsteksten in. Zo ook is Wet verbetering Poortwachter in de afgelopen tien jaar onderhavig aan erosie, is de Sociale Zekerheid als voedingsbodem verandert én werken werkgevers en werknemers vanuit andere visies en in andere economische omstandigheden. In die afgelopen jaren hebben arbodiensten en re-integratiebedrijven hun kans gegrepen om in de complexe materie deskundige ondersteuning te kunnen bieden. Ook de (arbeids-)deskundigen van BrinQer hebben met de enkels in de klei gestaan, de veranderingen meegemaakt en soms aangejaagd. Ondersteuning van de vergaande, ook financiële verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer is noodzakelijk. Vanuit die praktijk en de methodiek Sociaal Accountant van Herman Evers nemen we u graag mee in onze uitgave en tonen we aan dat Wet verbetering Poortwachter goede resultaten heeft opgebracht, maar dat we er met de kennis van 2012 nog meer resultaat uit kunnen halen. We koppelen praktijkervaring aan theorie en wetgeving en presenteren waar onze kennisorganisatie u kan ondersteunen in voorkomende gevallen. Maar eerst een stap terug in de tijd: Het beginpunt van ons stelsel van sociale zekerheid wordt algemeen gelegd bij de invoering van de Ongevallenwet in 1901, nu ruim 100 jaar geleden. Zo werd een start gemaakt met de bescherming van de arbeiders die onder zware arbeidsomstandigheden en ongelijke arbeidsverhoudingen werk moesten verrichten en ingeval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom in nog slechtere omstandigheden geraakten. Door velen werd sociale zekerheid ooit gezien als het nuttige instrument ter bevordering van de emancipatie van de arbeiders, maar honderd jaar later wordt ook een ander geluid waargenomen. Nederland is ziek, roept minister-president Lubbers eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Nederland is wereldkampioen als het gaat om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Sociale zekerheid hangt als een molensteen om de nek van de overheid. Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw worden door achtereenvolgende kabinetten concrete wijzigingen uitgevoerd in de uitkeringsvoorwaarden (WAO-hiaat, de WIA) of door een vergroting van het eigen risico (Wet TZ, Wulbz, Wvl) of door een rigoureuze premiedifferentiatie (Pemba). 7

9 Voorwoord Ook de publiek georganiseerde activiteiten, zoals verzuimbegeleiding en re-integratie, moeten weer aan de werkgevers, de werknemers en de markt worden overgelaten waarmee de fenomenen arbodienst en re-integratiebedrijf ontstaan. Korte tijd later raakt Nederland bekend met het begrip Poortwachter, een set van spelregels waaraan alle partijen bij arbeidsverzuim door ziekte zich moeten houden. Bij overtreding van de spelregels volgt bij de WIA-beoordeling een boete van de Poortwachter, het UWV. Na de invoering van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in 2002 blijven de veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid echter onverminderd doorgaan. De wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (1 januari 2004) bijvoorbeeld, waarin het risico van loondoorbetaling is verlengd naar 104 weken, en de WAO is op 29 december 2005 opgevolgd door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dat heeft ook nieuwe gevolgen voor de werkgever en werknemer tijdens de eerste twee verzuimjaren. Door de liberalisering van de Arbowet in juli 2005, kunnen werkgevers de ondersteuning meer naar eigen behoefte organiseren en de regie in eigen hand nemen. Het succes van deze spelregels bleef niet uit, het verzuim daalde en ook de WIA-instroom begon fors af te nemen van meer dan naar ongeveer per jaar. Bij het verschijnen van deze editie kan in Nederland het eerste decennium van de WvP worden gevierd. Met de nodige aanpassingen en verbeterpunten kan de wet ook de volgende 10 jaar waarschijnlijk goed doorstaan. H.G.J. Evers & directie BrinQer 8

10 Wet verbetering Poortwachter verbeterd hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingegaan en vanaf dat moment gelden er voor u als werkgever een aantal verplichtingen als een van uw werknemers langdurig verzuimt in verband met arbeidsongeschiktheid. Ook voor uw werknemers is er nogal wat veranderd. Wat zijn die consequenties van de Wet verbetering Poortwachter voor u en uw werknemers? U krijgt meer en strengere verplichtingen voorgeschreven door de wetgever en het uitvoeringsinstituut kan zwaardere sancties dan nu uitdelen. Vanaf 1 januari 2004 is de duur van de loondoorbetaling verlengd naar 104 weken. Ook zorgen een strengere beoordeling en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ervoor dat zieke medewerkers minder vaak recht krijgen op een uitkering. De WIA bestaat uit een tweetal componenten, te weten: WGA uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, maximaal 38 maanden, bestaand uit: - Loongerelateerde uitkering (LGU) - Loonaanvullingsuitkering (LAU) - Vervolguitkering IVA Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten De wet WIA stimuleert de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer om zoveel mogelijk zijn resterende arbeidscapaciteiten te benutten waardoor zijn totaalinkomen zo hoog mogelijk wordt. Veel sociale partners hebben bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden soortgelijke formules geïntroduceerd waardoor het voor veel zieke werknemers ook al in de eerste twee jaren van hun arbeidsverzuim aantrekkelijk wordt om zoveel mogelijk te kijken naar wat ze wél kunnen. Veel werkgevers en werknemers hebben ervaren dat ze vooral veel intensiever met de re-integratie van de zieke werknemer moeten omgaan. Als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is in verband met ziekte, dan moeten beide partijen aantoonbaar meer doen dan helemaal uitzieken alvorens weer aan het werk te gaan. Bij arbeidsconflicten kan men niet meer als vanouds via een eenvoudige ziekmelding wegblijven van zijn werk en maar afwachten of en hoe het conflict wordt opgelost. 9

11 Inleiding Deze uitgave maakt u wegwijs in de inhoud en de effecten van de Wet verbetering Poortwachter en de Ministeriële Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Daarin staan minimumnormen voor beide partijen beschreven ingeval van lang durig verzuim en re-integratie. BrinQer waarschuwt alvast dat de term WvP soms ook misleidend kan zijn omdat men de indruk krijgt dat het netjes nalopen van de procesgang het belangrijkste is van de WvP. Het belangrijkste motto van de WvP luidt echter Resultaat gaat boven het proces. U krijgt een beeld van de concrete activiteiten die u moet uitvoeren en de effecten die deze kunnen hebben op uw verzuim- en re-integratiebeleid en procedures of protocollen. Bij deze activiteiten kunt u zich op verschillende manieren laten ondersteunen door BrinQer; Ontwikkeling en implementatie van moderne protocollen Inhuur arbeidsdeskundige ondersteuning Volledig of maatwerk overeenkomst verzuimmanagement/arbodienstverlening In ieder geval kunt u voor de paragrafen met dit teken direct bij ons terecht! Zie voor een compleet overzicht de uitvouw in de kaft. Bij het schrijven van deze nieuwe editie werd duidelijk dat er wat te vieren valt, de WvP bestaat in 2012 namelijk al tien jaar, een felicitatie en een feestje waard. En op dat feestje zijn vele bekenden van de WvP uitgenodigd, die allemaal een surprise meebrengen voor de jarige. De werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, de HRM-adviseur, een arbeidsjurist, de financial controller, een mediator en zelfs de directeur van het bedrijf, ze hebben allemaal beloofd niet met lege handen te komen. Tips, trucs, ervaringen en adviezen brengen ze voor de WvP mee, waardoor deze nog beter uit de verf kan komen. We laten zien wat ieder van deze genodigden heeft meegenomen. U kunt daar ook uw voordeel mee doen. U kunt zich laten ondersteunen door één van onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen of u kunt via ons een beroep doen op onze bedrijfsartsen. Aan de hand van de opgenomen checklists kunt u nagaan of alles goed contractueel is afgesproken met uw huidige arbodienst. Omdat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) altijd eerst gaat toetsen of u en uw werknemer aantoonbaar met de re-integratie van uw zieke werknemer bezig zijn geweest, vindt u in dit boek een checklist 10

12 Wet verbetering Poortwachter verbeterd waaraan het re-integratiedossier en het re-integratieverslag minimaal moeten voldoen. Omdat de veranderingen ook effect hebben op uw interne bedrijfsvoering, is ook een checklist opgenomen waarmee u kunt nagaan of uw ziekteverlofreglement en uw verzekeringen ook bij de tijd zijn. Opnieuw veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid die niet onopgemerkt aan uw bedrijf voorbij kunnen gaan. Hoe vertaalt u deze veranderingen in uw bedrijf? Blijven werknemers zich als vanouds gewoon ziek melden en wacht de leidinggevende vooral het oordeel van de bedrijfsarts af omdat het om ziekte gaat? Gaat de nadruk op de arbeidsovereenkomst het winnen van de medische aspecten uit de behandelovereenkomst? Gewoontes, verworvenheden, taalgebruik; al deze aspecten kunt u tegen het licht houden om te beoordelen of ze nog wel passen bij de veranderingen in de sociale zekerheid. Daarvoor biedt deze uitgave vele praktische tips en adviezen en een nieuwe vocabulaire. Maak praktisch kennis met BrinQer, zoek mee naar het evenwicht tussen Sociaal en Zakelijk en laat u ondersteunen door de bijpassende methodiek van Herman Evers: de Sociaal Accountant. BrinQer kan u in de praktijk ondersteunen met het implementeren en u verder begeleiden naar een volwaardige Eigen Regie-rol die bij deze nieuwe tijden past. 11

13 Aanleiding voor de Wet verbetering Poortwachter hoofdstuk 2 Aanleiding voor de Wet verbetering Poortwachter Al meer dan tien jaar hebben achtereenvolgende kabinetten getracht om het ziekteverzuim en de instroom in de WAO te laten dalen. Nadat in 1993 het WAO-hiaat en een strengere WAO-beoordeling was geïntroduceerd, werd even een tijdelijke daling van het aantal nieuwe WAO ers zichtbaar. Deze daling is inmiddels omgeslagen in een stijging. En na een kleine dip in het ziekteverzuimpercentage kort na de invoering van de wet Wulbz ( afschaffing Ziektewet ) in 1996 stijgt het landelijke percentage weer richting de 6,5%. Ook de wet Pemba, waardoor de werkgever de rekening krijgt gepresenteerd voor de uitkeringen aan zijn eigen WAO ers, heeft nog niet geleid tot een afname van het aantal WAO ers. Voor het kabinet Balkenende was dit reden om het ingezette beleid nog verder aan te scherpen. Het beperken van de instroom in de WAO en nu in de WIA moet volgens het kabinet vooral worden bereikt in het eerste en tweede ziektejaar. Als werkgever of werknemer zijn verantwoordelijkheid voor re-integratie in de eerste twee jaar van arbeidsverzuim niet voldoende waarmaakt, moet hij dat direct voelen. Een nog langere periode van loondoorbetaling, het weigeren van de WIA-beoordeling of een korting op de WIA-uitkering zijn enkele van de mogelijke sancties. Inmiddels is door de wet WIA een premiedifferentiatie ingevoerd waardoor de werkgever een belangrijk deel van de WGA-uitkeringen in de eerste tien uitkeringsjaren van zijn (ex-) medewerker in rekening gebracht krijgt. 2.1 De Nieuwe Poortwachter, het UWV Het UWV als Poortwachter beoordeelt of werkgever én werknemer zich wel aantoonbaar adequaat hebben ingespannen voor de re-integratie. Zij gebruikt daarvoor de openbaar toegankelijke Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Het belangrijkste instrument uit de Wet verbetering Poortwachter betreft het re-integratieverslag. Vanaf 1 april 2002 moet het UWV bij de WIA-beoordeling aan de hand van het nieuwe re-integratieverslag kunnen toetsen wat werkgever en werknemer daadwerkelijk hebben gedaan. Dat is een wezenlijk verschil met de periode tot 1 april 2002, toen de werkgever bij langdurig ziekteverzuim een voorlopig of volledig re-integratieplan indiende bij de uitvoerings- 12

14 Wet verbetering Poortwachter verbeterd instelling, waarin kon worden aangegeven wat men van plan was. Van een plan naar een verslag is een ingrijpende verandering voor alle betrokkenen. Om dit alles mogelijk te maken, wordt een groot aantal nieuwe zaken ten tonele gevoerd en worden bestaande zaken aangescherpt. In hoofdlijnen zijn dat: de strengere Poortwachter, het UWV, die zowel aan de werkgever als aan de werknemer diverse sancties kan uitdelen. Door deze wet veranderen diverse andere wetten, zoals de Ziektewet, de WIA en het Burgerlijk Wetboek (BW); een bijbehorende ministeriële regeling, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar genoemd, waarin duidelijk wordt aangegeven wanneer er wat van werkgever, werknemer en bedrijfsarts of arbodienst wordt verwacht; de werkgever wordt nog meer en nog langer verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer, maar heeft ook betere sanctiemogelijkheden zoals stopzetting van de loondoorbetaling en zelfs ontslag om de zieke werknemer aan te zetten tot medewerking aan zijn re-integratie; van de werknemer wordt verwacht dat hij ook een aantoonbaar actieve rol speelt, zelf de WIA-beoordeling aanvraagt en daarbij een re-integratieverslag indient; werkgever en werknemer mogen samen een verzoek doen om de WIAbeoordeling uit te stellen; van de bedrijfsarts/arbodienstverlener wordt ook een grotere inbreng verwacht. Zij moet op verzoek van de werkgever vroeg in het eerste ziektejaar de dreigende langdurige verzuimgevallen opsporen, de werkgever een concreet re-integratieadvies aanbieden en het re-integratieproces periodiek evalueren. Wet Verbetering Poortwachter Verandering in de wetten ZW, WAO, BW, WIA etc. Ministeriële regeling Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar Veranderingen in uw ziekteverlofprotocol, arbocontract 13

15 Aanleiding voor de Wet verbetering Poortwachter 2.2 Wie verbetert er eigenlijk? Het wetsvoorstel voorziet niet in een zware uitvoerende rol van de Poortwachter zelf: het UWV blijft wat meer op afstand. Het UWV ontvangt sinds 1 april 2002 geen re-integratieplan meer bij de dertiende week van ziekte. Ook kan de werkgever de re-integratie van werknemers die niet in het eigen bedrijf kunnen worden herplaatst vanaf 1 januari 2003 niet meer overdragen aan het UWV. Het UWV heeft met name een beoordelende rol gekregen: hebben werkgever en werknemer er alles aan gedaan om het ontstaan en bestaan van het recht op een WIA-uitkering te beperken? Met het wetsvoorstel is de start van de re-integratieactiviteiten vervroegd naar het begin van het eerste verzuimjaar. De verbeteringen worden dus met name verwacht van de werknemer, zijn werkgever en hun ondersteuners zoals de bedrijfsarts/ arbodienst, een verzuimregisseur of een casemanager. Zij zullen allemaal hun inzet moeten kunnen aantonen op het gebied van de re-integratie zolang het dienstverband bestaat; doorgaans dus de volle eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Daarmee wordt duidelijk dat de Wet verbetering Poortwachter ook gezien kan worden als een steuntje in de rug van de werkgever en werknemer die serieus zaak willen maken van re-integratie. Zo ontstaan er nog meer mogelijkheden om het grijs verzuim van werknemers in de tang te krijgen. Anderzijds heeft ook de werknemer meer mogelijkheden om vast te (laten) stellen of de werkgever zich voldoende inspant voor de re-integratie. 2.3 Het wetsvoorstel Van de tekstuitgave van de Wet verbetering Poortwachter zult u niet veel wijzer worden. Het betreft namelijk een verzameling wijzigingen in diverse andere wetten. Zo worden belangrijke veranderingen aangebracht in de Ziektewet (ZW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Burgerlijk Wetboek (BW) door de Wet verbetering Poortwachter. De Wet verbetering Poortwachter is te zien als een overbrugging, de brug tussen de eerste verzuimdag en de eerste dag van de WIA-uitkering. De wet bevat maatregelen om de toestroom naar de WAO en nu de WIA te beperken, waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor nog duidelijker wordt gelegd bij de werkgever én de werknemer, daarbij ondersteund door een deskundige bedrijfsarts/ 14

16 Wet verbetering Poortwachter verbeterd arbodienstverlener. De hoogte en de duur van de loondoorbetaling bij ziekte en WIA-uitkeringen en ook de methode voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid zijn niet aangepast. In die zin is er geen sprake van een ingreep in de polisvoorwaarden. 2.4 Houd ook de veranderingen in andere wetten in de gaten Sinds 2000 zijn er diverse wetten die ook aangepast zijn en die van belang zijn gedurende de eerste 104 weken van arbeidsverzuim. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt Wet verbetering Poortwachterspecifiek vertaald in de gegevens en vragen die door de medisch deskundige worden beheerd en de informatie die door de werkgever mag worden vastgelegd. Dit kan worden vertaald in gegevens die de zieke werknemer wel of niet hoeft te beantwoorden aan zijn werkgever en de informatie die hij wel moet verstrekken aan een bedrijfsarts. In grote lijnen kan worden gezegd dat de werkgever zich vooral moet concentreren op de niet-medische informatie die vooral arbeidskundig van aard is. De werkgever kan het beste vragen stellen die gaan dan over de soort en de mate van beperkingen voor het werk (wat kun je niet, hoe lang duurt de beperking) en daarnaast ook over de mogelijkheden voor het verrichten van andere werkzaamheden waarover de werknemer nog wél beschikt. BrinQer heeft de kennis voor u hoe er het best met deze vraagstellingen om kan worden gaan. De Arbowet van 2005 geeft de werkgever meer mogelijkheden om het proces van verzuimbegeleiding, activering en re-integratie in te richten naar zijn eigen deskundigheid en vaardigheden. Aan de verplichte winkelnering bij arbodiensten kwam een eind, de casemanagementbureaus en zelfstandig werkende bedrijfsartsen kunnen nu een grotere rol gaan vervullen. 15

17 Regels voor het eerste en tweede ziektejaar, de hoofdlijnen van de nieuwe minimumeisen hoofdstuk 3 Regels voor het eerste en tweede ziektejaar, de hoofdlijnen van de nieuwe minimumeisen Sinds de Wet verbetering Poortwachter is de ministeriële regeling Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar van belang, waarin nauwgezet staat omschreven door wie, op welk tijdstip, welke stap moet worden gedaan in het re-integratieproces. De kern van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar betreft de volgende punten: De werkgever geeft de bedrijfsarts opdracht om zijn oordeel te geven over de vraag of er bij het ziektegeval sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Het geven van een oordeel houdt in dat er eerst een goede analyse is gemaakt (probleemanalyse) en daarop gebaseerd een advies wordt gegeven inzake herstel en werkhervatting. Door werkgever en werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld voor herstel en werkhervatting, dat regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel kan worden bijgesteld. Het eerste ziektejaar begint op het moment waarop de werknemer zich ziek meldt bij de werkgever. De werknemer moet de werkgever binnen twee dagen na de onge- Op weg naar de Poortwachter, een samenvatting van de regeling dag 1 eerste dag van gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid van de werknemer week 6 probleemanalyse + re-integratieadvies door bedrijfsarts/arbodienstverlener week 8 plan van aanpak werkgever + werknemer iedere 6 weken overleg bedrijfsarts/arbodienstverlener + werknemer + werkgever week 42 melding aan het UWV week 47 uitgebreide evaluatie eerste ziektejaar (opschudmoment) ± 89 e week het UWV informeert belanghebbende werknemer 91 e week re-integratieverslag op basis van het re-integratiedossier vanaf 91 e week aanvraag WIA-beoordeling + re-integratieverslag 3.1 Eerste dag: begin van het arbeidsverzuim 16

18 Wet verbetering Poortwachter verbeterd schiktheid tot het verrichten van zijn bedongen arbeid hiervan op de hoogte stellen. De werkgever heeft dan de wettelijke verplichting om vast te (laten) stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling (Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 629 lid 1). Alleen als de werknemer door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid (alle taken en alle afgesproken uren) te verrichten, heeft hij wettelijk recht op zeventig procent loondoorbetaling na twee wachtdagen. Veelal zien we dat in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst bovenwettelijke aanvullingen zijn afgesproken; de wachtdagen worden toch betaald, de zeventig procent wordt tijdelijk aangevuld. Tegelijkertijd als het recht op loondoorbetaling is vastgesteld gaat er voor de werkgever ook een plicht in (BW 7:658a); hij moet aan deze werknemer passende arbeid aanbieden in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Dat is de eerste vorm van re-integratie. De werknemer is verplicht om deze passende arbeid te accepteren op straffe van verlies van het recht op loondoorbetaling. De eerste ziektedag blijkt hierdoor eigenlijk de eerste re-integratiedag te zijn. Werkhervattingmogelijkheden Eigen werk Eigen werkgever Andere werkgever Aangepast werk of ander werk Advies van BrinQer Aanvraag ziekteverlof (vroeger ziekmelding genoemd): In Nederland is het normaal om bij de leidinggevende verlof aan te vragen voor vakantie, huwelijk, overlijden of studie. Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt hiervan afgeweken; ziekteverzuim meld je. Tot het midden van de jaren negentig was dat ook logisch, want de leidinggevende gaf deze melding door aan de uitvoeringsinstelling die het recht op een Ziektewetuitkering (het ziekengeld) vaststelde. Met de nieuwe situatie na ingang van de wet Wulbz (1996) is het echter de werkgever die nu moet bepalen of de werknemer recht heeft op arbeidsverzuim/ziekteverlof mét loondoorbetaling of dat er wat anders aan de hand is. Er is dus een belangrijk verschil: of iemand zich mag ziek melden of dat hij ziekteverlof aanvraagt. De werknemer heeft namelijk niet automatisch recht om bij iedere vorm van ziekte thuis te blijven. Dat recht moet uiteindelijk worden vastgesteld door de leidinggevende, eventueel daarbij ondersteund door een medisch advies van de bedrijfsarts. Ons advies: u verleent in het vervolg dus verlof door eerst vast te (laten) stellen dat de werknemer door ziekte 17

19 Regels voor het eerste en tweede ziektejaar, de hoofdlijnen van de nieuwe minimumeisen zijn eigen werk niet kan verrichten. De mate van verzuim (arbeidsongeschiktheid) wordt vastgesteld door te bespreken of de zieke werknemer andere of aangepaste arbeid kan verrichten tijdens ziekte. Iedere leidinggevende heeft nu ook de mogelijkheid om ziekteverlof te weigeren. Tip Stop met frequent verzuimers Als een leidinggevende frequent ziekteverlof verleent aan een werknemer, is deze leidinggevende verplicht om een probleeminventarisatie te maken. Leidinggevende en werknemer moeten direct de oorzaak van de verzuimbehoefte duidelijk maken evenals een plan van aanpak van dit probleem. Tip In de eerste verzuimweek is gemiddeld zo n zeventig tot tachtig procent van de zieke werknemers wel in staat om andere taken te verrichten. Als een werknemer na een week nog volledig (honderd procent) arbeidsongeschikt is bevonden door zijn leidinggevende dan is het tijd dat de leidinggevende een adviesgesprek met de arbeidsdeskundige of bedrijfsarts heeft over de vraag: kijk ik als leidinggevende wel activerend genoeg naar de werknemer? De professional kan vanuit zijn coachende rol de leidinggevende adviezen geven over de mogelijke niet-medische belastbaarheidsvragen die nog gesteld kunnen worden. Ook is het mogelijk dat de situatie zo ernstig is dat een spoedig consult van de werknemer bij de bedrijfsarts gewenst is. Specifieke of spoed-bedrijfsartsconsulten kunt u ten allen tijde aanvragen via Desgewenst helpen we u met de juiste vraagstelling. Tip Bereken vanaf de eerste dag regelmatig wat de (theoretisch) waarde van de aanwezige arbeidsmogelijkheden is en vertaal dat in het percentage arbeidsgeschiktheid. Deze opbrengstwaarde van de zieke werknemer wordt genoteerd om te bewaken of ze optimaal wordt benut in passend werk. Vanuit het percentage arbeidsgeschiktheid wordt het percentage arbeids(on)- 18

20 Wet verbetering Poortwachter verbeterd geschiktheid afgeleid. De leidinggevende registreert ook de mate en de wijze van de benutting van de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld door aangepast eigen werk, ander werk op eigen of andere afdeling, door interventiebehandeling of door detachering. Het is mogelijk dat de werknemer wel beschikt over mogelijkheden (minder dan honderd procent arbeidsongeschikt) maar dat de leidinggevende dat niet zinvol kan inzetten. Dan is dat een signaal van verspilling, soms ook wel betaald verlof genoemd. De leidinggevende moet nu de hulp inroepen van collega-werknemers en collega-leidinggevenden om dit probleem op te lossen. 3.2 Vierde - vijfde week: oordeel van de bedrijfsarts/arbodienstverlener bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid De werkgever geeft de bedrijfsarts/arbodienstverlener opdracht tot het geven van een oordeel over de kans dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt zal blijven. Voor dit oordeel moet de bedrijfsarts/arbodienstverlener van de werkgever vóór de zesde week van ziekteverlof een probleemanalyse hebben gemaakt van de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van de werknemer en van zijn arbeidssituatie. Op basis van deze analyse maakt de bedrijfsarts/arbodienstverlener in opdracht van de werkgever een re-integratieadvies dat gericht moet zijn op werkhervatting en herstel van de werknemer. Daarbij moet de bedrijfsarts/arbodienstverlener aangeven of hij werkhervatting mogelijk acht in de eigen functie of met aangepaste werkzaamheden en of dat bij de eigen werkgever mogelijk is of elders gezocht moet worden. Ook als ná de zesde week blijkt dat er toch sprake is van langdurig verzuim, moet alsnog zo spoedig mogelijk opdracht worden gegeven tot het maken van een probleemanalyse en een re-integratieadvies. Vanzelfsprekend hoeft er geen (dure) analyse te worden gemaakt als verwacht kan worden dat de werknemer binnen korte tijd zijn oude werk weer kan hervatten. Tussen week 6 en 13 wordt ongeveer vijftig procent van de zieke werknemers weer volledig arbeidsgeschikt. BrinQer biedt ondersteuning bij de opmaak van het Plan van Aanpak 19

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, CONCEPT 18-12-2001 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van... (datum en nummer) houdende regels omtrent de procesgang gedurende het eerste ziektejaar (Regeling procesgang

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Redelijkheid Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR Art. 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet; b. bedrijfsarts: de

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27502 2 september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2015, 2015-0000236848,

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BEOORDELINGSKADER POORTWACHTER

BELEIDSREGELS BEOORDELINGSKADER POORTWACHTER BELEIDSREGELS BEOORDELINGSKADER POORTWACHTER Art. 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de beoordeling van de door werkgever en werknemer geleverde re-integratie-inspanningen

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie