Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid."

Transcriptie

1 Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1

2 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni

3 Verzekeringen voor niet-werknemers Zelfstandige ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV voor ZW en WIA Private verzekeringen kennen vaak dezelfde regels als bij WIA. Het is ook mogelijk om alleen de eigen arbeid te verzekeren: dan geldt meestal recht op uitkering indien arbeidsongeschikt voor het eigen werk als zelfstandige Wajong: regeling voor jongeren. Er is verschil tussen oude en nieuwe Wajong. Schattingsmethodiek is gelijk aan WIA. 3

4 Verantwoordelijkheid bij ziekteverzuim werkgever én werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen moeten resultaat laten zien UWV beoordeelt achteraf het resultaat van de geleverde re-integratie-inspanningen UWV kan faciliteren door middel van deskundigenoordelen en SV-informatie 4

5 Wet verbetering Poortwachter week 6 Arbodienstverlener maakt probleemanalyse/advies week 8 werkgever & werknemer maken plan van aanpak week 8 87 evaluatiemomenten (6 weken) week 42 ziekmelding aan UWV week verplichte evaluatie 1e ziektejaar week re-integratieverslag & WIA-aanvraag naar UWV week 91 UWV toetst re-integratieverslag 5

6 uwv.nl 6

7 7

8 Rol UWV Ontvangst Melding Langdurige Arbeidsongeschiktheid Versturen ontvangstbevestiging in week 44 Verstrekken deskundigenoordelen en voorzieningen Attenderen aanvraag WIA in week 86 Toetsen re-integratieverslag vanaf week 91 Beoordelen recht op uitkering, vaststellen duur en hoogte Uitkeringsverzorging Bezwaarprocedure Informatie en digitale melding op internet 8

9 Probleemanalyse en advies WEEK 6 De bedrijfsarts van de werkgever maakt een afweging van beperkingen / mogelijkheden van werknemer De bedrijfsarts geeft advies m.b.t. al dan niet in te zetten re-integratieactiviteiten De bedrijfsarts geeft een prognose van de ontwikkelingen in het genezingsproces en adviseert over de reintegratiemogelijkheden, bespreekt dit ook met werknemer De bedrijfsarts laat zo mogelijk medische en/of ergonomische interventies inzetten De bedrijfsarts volgt tijdens het gehele verzuimtraject de medische protocollen en richtlijnen 9

10 Richtlijnen en protocollen Verschillende richtlijnen bv: Richtlijnen NVAB STECR-richtlijnen Vindplaats op internet: en 10

11 Bedrijfsarts versus verzekeringsarts Bedrijfsarts Verzekeringsarts UWV Signalerend Adviserend Interveniërend Beoordelend Actueel Oordeel Functionele mogelijkheden, belastbaarheid 11

12 WEEK 8 Plan van aanpak bij de re-integratie Werkgever en werknemer stellen het samen op: Uiteindelijke doel van de re-integratie, welke stappen / tijdpad Wie doet wat en wanneer Evaluatiemomenten (minimaal eenmaal per 6 weken) 12

13 Bijstelling plan van aanpak Bijstelling is nodig als: Veranderingen optreden in de situatie en/of in interventies Bijstelling van afspraken Nieuwe of aanvullende afspraken worden duidelijk vastgelegd Werkgever motiveert de keuzes en de bijstellingen 13

14 Stappen in re-integratie Is eigen werk passend of passend te maken? Is ander werk passend of passend te maken bij de eigen werkgever? Is spoor 2 [= re-integratie naar werk bij andere werkgever] tijdig en adequaat ingezet? Is gehandeld naar voorschriften van WvP en Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar? Redelijkheid is het uitgangspunt! 14

15 Wat is passende arbeid alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, rekening houdend met: fysieke geschiktheid in welke mate geschikt tot werken bekwaamheden opleiding / ervaring billijkheid affiniteit met het werk / functieniveau / reistijd / vroegere arbeid / arbeidspatroon De rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn Vastgelegd in het burgerlijk wetboek. 15

16 Wanneer start 2e spoor? Als werkgever en werknemer constateren dat herplaatsing bij eigen werkgever nu of binnen afzienbare tijd geen structurele mogelijkheden biedt, - plan van aanpak bijstellen - binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen. Dit kan op ieder moment van de 104 weken ziekte, maar zeker kritisch beoordelen ten tijde van 1e jaars evaluatie Titel van de presentatie 16

17 Resultaat van re-integratie Zijn de inspanningen van werkgever en werknemer voldoende? Zijn er reële kansen gemist? Als resultaat onvoldoende is, dan volgt onderzoek UWV 17

18 Als er onvoldoende is gedaan: loonsanctie voor werkgever standaard 52 weken loon doorbetalen. De werkgever krijgt te horen wat hij moet repareren. De werkgever kan de loonsanctie verkorten door alsnog de juiste re-integratie activiteiten in te stellen 18

19 Deskundigenoordeel (DO) 19

20 Vier deskundigenoordelen mogelijk: Arbeids(on)geschiktheid werknemer (ziek/niet ziek)* Passendheid van werk Re-integratie-inspanningen werkgever Re-integratie-inspanningen werknemer 20

21 Uitgangspunten DO Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen Re-integratie vlot trekken Uitslag is niet bindend, DO heeft geen juridische status Weegt wel mee bij beoordeling van aanvraag WIA Kan ook bij een eventuele rechtszaak nodig zijn Werkgever en werknemer worden beiden van aanvraag en uitslag op de hoogte gesteld 21

22 Deskundigenoordeel Is altijd een momentopname Beperkt zich tot de gestelde vraag Beoordeling aanvraag: altijd first opinion bedrijfsarts en/of arbodienst Tarief per : 400,- voor werkgevers 100,- voor werknemers, 22

23 WIA: hoe werkt het? 23

24 Uitgangspunten WIA Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk om bij langdurige ziekte terugkeer naar werk mogelijk te maken Nadruk ligt op wat mensen kunnen WAO blijft bestaan voor degene die deze uitkering al heeft, soms kan een beëindigde WAO uitkering herleven 24

25 Wachttijd WIA loonbetaling bij ziekte 104 weken vrijwillig verlengde loonbetalingsperiode (na 104 weken) Verkorten wachttijd 13 weken [minimaal] / aanvragen vóór 68e week volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (stabiele situatie) - verklaring bedrijfsarts - verklaring behandelend medisch specialist 25

26 Wat is de rol van de verzekeringsarts? Medisch onderzoek gesprek soms ook lichamelijk onderzoek - eventueel gegevens huisarts / specialist Beoordeling mogelijkheden / beperkingen functionele Mogelijkhedenlijst (FML) - concentreren / leidinggeven / tillen / staan / omgaan met stress /... - vergelijking met personen tussen jaar - opleiding en vroeger beroep niet van belang 26

27 Wat is de rol van de arbeidsdeskundige? Brengt opleiding en arbeidsverleden in kaart actualiseren Bekijkt welk werk betrokkene zou kunnen doen eigen werk / ander werk vergelijkt loon voor ziek worden met eventueel huidig loon loon dat betrokkene, theoretisch, zou kunnen verdienen 27

28 Voorbeeld operator / rugklachten loon kan nog verdienen receptionist administratief medewerker Medewerker huishoudelijke dienst middelste loon 1250 salaris voordat men ziek werd 2000 verlies 750 salaris Dat men nog kan verdienen

29 Beoordeling arbeidsongeschiktheid voorbeeld loon (maatman inkomen) 2.000,- drie functies (1.300/1.250/1.150) 1.250,- * 750,- 750/2.000 = 37,5% (dus WGA) = klasse 35-45% *verdiencapaciteit (In de praktijk wordt de schatting op uurloongegevens gevoerd) 29

30 WIA Uitkeringen 104 weken loondoorbetaling 80% of meer (d) 35-80% 80% of meer (Nd) < 35% IVA WGA dienstverband WW / WWB 30

31 WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten loongerelateerde uitkering* minimaal 3 / maximaal 38 maanden werken > 50% verdiencapaciteit niet werken of < 50% verdiencapaciteit loonaanvulling vervolguitkering *voorwaarden zoals bij WW 31

32 WGA loongerelateerde uitkering wel werken 100% VC wel werken 50% VC niet werken loon loongerelateerde uitkering 32

33 WGA loonaanvulling / vervolguitkering Voorbeeld * * 100% vc 50% vc 40% vc 0% vc loon loonaanvulling vervolguitkering * uitkeringspercentage x minimumloon 33

34 WGA vervolguitkering werken voor < 50% verdiencapaciteit uitkeringspercentage x minimumloon - Toeslagenwet 65-80% 50,75% 55-65% 42% 45-55% 35% 35-45% 28% 34

35 Later recht op WIA Voor arbeidsongeschiktheid met de zelfde ziekteoorzaak die intreedt binnen 5 jaar na afwijzing [<35%] of beëindiging WIA, geldt geen wachttijd Werkgever heeft wel loonbetalingsverplichting bij ziekte. Dit loon wordt gekort op WGA uitkering. 35

36 Herbeoordeling Wanneer? alléén bij aanmerkelijke verbetering of verslechtering van het arbeidsvermogen Gemotiveerde aanvraag en indien vermoeden van IVA: medische bijlage. 36

37 Garantiebepalingen WAO Opnieuw a.o. binnen 4 weken na herziening/beëindiging/weigering: geen wachttijd Opnieuw of toegenomen a.o. binnen 5 jaar door zelfde ziekteoorzaak= wet Amber: wachttijd van 4 weken. Geldt voor geweigerde, beëindigde en uitkeringen < 45% Dagloon is minstens even hoog als voorheen Na 104 weken mogelijk ophoging dagloon (art.40) Recht op ZW uitkering (art. 29B) kan een beperking geven 37

38 Bezwaar en Beroep Tegen iedere beslissing staat bezwaar open binnen 6 weken. Vooraf mediation Ter voorkoming van bezwaarprocedure In beroep bij rechter indien beslissing op bezwaar niet wordt geaccepteerd Ook voor de eigen risico dragende werkgever staat bezwaar en beroep open tegen elke beslissing 38

39 En dan nog dit: Een WIA uitkering heeft 10 jaar lang gevolgen voor de hoogte van premies die werkgevers moeten betalen Sommige werkgevers kiezen er bewust voor om geen WGA premie te betalen en moeten dan maximaal 10 jaar zelf de uitkering betalen. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie Hoe lager de WIA uitkering, hoe minder de financiële schade voor de werkgever Voor werknemers: werken loont! Niet alleen financieel maar ook sociaal maatschappelijk 39

40 Regelingen, subsidies voor werkgevers en voorzieningen voor werknemers No risk polis Ziektewet Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten Proefplaatsing Jobcoach Diverse regelingen voor oudere werknemers Voorzieningen voor werknemers (meeneembare) Werkplekaanpassingen bij werkgevers 40

41 Ziektewetuitkering (no-riskpolis) art. 29B Regeling om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten en/of oudere, langdurig werklozen in dienst te nemen/houden Tegemoetkoming in de loonkosten gedurende ziekte via het ziekengeld Geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag (c.q. datum herplaatsing) van de werknemer In bijzondere gevallen verlenging met 5 jaar Uitkering bij ziekte is in het eerste jaar tussen de % van het dagloon. In het tweede jaar 70% 41

42 Ziektewetuitkering (no-riskpolis) voorwaarden Werknemers vormen geen extra risico voor werkgevers indien ze bij aanvang dienstverband voldoen aan één van de volgende voorwaarden: Heeft nu een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering Had ooit een Wajong-uitkering Heeft of had door ziekte of handicap problemen bij volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs in dienst Heeft een verklaring Structurele Functionele Beperkingen (SFBstatus) Heeft een WSW-indicatie 42

43 Voorwaarden voor mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten Werknemer heeft: recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering (zie voorwaarden no risk polis) door ziekte of handicap leerproblemen (Verklaring Scholingsbelemmering) WSW-indicatie begeleid werken Hoogte mobiliteitsbonus: Premiekorting max per jaar/ 36-urige werkweek (minimumloon), aanvragen via belastingdienst Loondispensatie (Wajong per jaar) Maximaal 3 jaar Zie uwv.nl: mobiliteitsbonus bij in dienst nemen werknemer 43

44 Proefplaatsing Werknemer heeft WAO/WIA/WAZ/ZW/WW of Wajong uitkering Werkt maximaal 6 maanden met behoud van uitkering, uitgangspunt is echter een proefperiode van 2 maanden Voorwaarden: Intentie tot aansluitend dienstverband van minstens 6 maanden Aanvragen via formulier melding UWV proefplaatsing 44

45 Jobcoach Werknemer heeft WAO/WIA- of Wajong uitkering Coach verzorgt gedurende max. 3 jaar persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer Voorwaarden: Dienstverband minimaal 12 uur per week Loon minimaal 35% van WML 6 maandelijkse rapportage m.m.v. werkgever Werkgeverskosten: geen 45

46 Vergoedingen voorzieningen Werkgeversvoorzieningen (aard- en nagelvast) Aanpassingen aan gebouwen/machines Werknemersvoorzieningen (meeneembaar) Zeer specifieke autostoel, hulpmiddelen voor zitten en staan, communicatievoorzieningen, vervoersvoorziening Beoordeling op basis van: - Beperkingen werknemer - Arbeidssituatie en arbeidsbelasting - Gangbare investeringen/werkkosten 46

47 Handige informatie:

48 Informatie UWV UWV telefoon werkgevers UWV telefoon werknemers

49 49

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie