Belastingspecial 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingspecial 2014"

Transcriptie

1 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder relevante posten zijn weggelaten. De in 2014 komende veranderingen zijn ook vermeld, zodat u daarmee rekening kunt houden. Voor uw aangifte over 2013 gebruikt u de voor 2013 geldende regelingen, percentages en bedragen. De boxenstructuur van de inkomstenbelasting De belastingdienst belast inkomen op 3 verschillende manieren (boxen): Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning (betreft bijna elke belastingplichtige). Box 2 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. (geldt slechts voor weinig belastingplichtigen). Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (als u spaargelden of andere tegoeden hebt). Volgorde in mindering brengen persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrekposten kunnen zijn: de door u betaalde alimentatie, ziektekosten die voor aftrek in aanmerking komen, giften, studiekosten et cetera. Deze aftrekposten worden eerst in Box 1 in mindering gebracht, eventuele restanten kunt u aftrekken in Box 3 en daarna in Box 2. Blijft er dan nog een aftrekpost over, dan kan die in het volgende jaar worden verrekend. Verdeling inkomensbestanddelen over partners Bij fiscaal partnerschap mogen echtgenoten en samenwonende partners bepaalde inkomsten en aftrekposten, zoals negatieve inkomsten eigen woning en giften naar eigen inzicht, over de partners verdelen. Meestal is het voordelig om aftrekposten te laten vallen bij de partner met het hoogste inkomen. Ongehuwd samenwonenden worden als partners door de fiscus erkend als zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden: Ze hebben een notarieel samenlevingscontract; Ze hebben samen een kind; Eén partner heeft een kind en de andere partner heeft het kind erkend; Ze zijn als partners aangemeld voor een pensioenj Tabel 1 Tarieven box 1 (belastingjaar 2013) Belastbaar inkomen: meer dan tot Tarief en premie in % belas premie totaal ting v.v. Jonger dan AOWleeftijd 31,15 31,15 AOWleeftijd en ouder Geboren na 1 januari ,10 24,10 Geboren vóór 1 januari ,10 24, regeling; Ze zijn gezamenlijk eigenaar van een woning die hun hoofdverblijf is. Totaalheffing in euro Tarief Box 2: Tarief op inkomen uit aanmerkelijk belang blijft 25%. In 2014 voor inkomens tot euro verlaagd tot 22%. Tarief Box 3: Over het belastbare vermogen wordt een forfaitair (fictief) rendement gerekend van 4% waarover 30% belasting moet worden betaald. Het tarief komt zo per saldo uit op 1,2% van het belastbare vermogen uit sparen en beleggen. Heffingskortingen Op de berekende belastingen en premies uit de drie boxen worden afhankelijk van de persoonlijke situatie kortingen in mindering gebracht, waardoor het te betalen bedrag aan belastingen lager wordt. 20 januari/februari 2014 Belastingspecial

2 Tabel 2 Heffingskortingen 1a Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens 1b Minimale algemene heffingskorting lagere inkomens 2a Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens 2b Minimale algemene heffingskorting hogere inkomens 3 Maximale werkbonus 4a Ouderenkorting 4b Ouderenkorting bij een inkomen boven euro 4c Alleenstaande ouderenkorting 5 Korting groene beleggingen van de vrijstelling in box 3 6 Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen 7 Levensloopverlofkorting per jaar van deelname tot 2012 Jonger dan AOWleeftijd AOWleeftijd en ouder Toelichting heffingskortingen 1a Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft, kan de heffingskorting worden uitbetaald door de belastingdienst, mits de andere partner voldoende inkomen heeft en daarover belasting betaalt. De uitbetaling aan de minst verdienende partner wordt in 15 jaar afgebouwd. Over 2013 wordt ten hoogste 66,67% van de heffingskorting uitbetaald en over 2014 hoogstens 60%. Deze afbouw geldt niet voor hen geboren vóór b Algemene heffingskorting hogere inkomens Met ingang van 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Vanaf euro aan inkomen daalt de algemene heffingskorting, voor werkenden tot minimaal euro en voor AOWgerechtigden tot minimaal 693 euro 2a Maximale arbeidskorting lagere inkomens Met inkomen uit werk, winst uit onderneming of resultaat overige werkzaamheden heeft u hierop recht. 2b Arbeidskorting hogere inkomens De arbeidskorting wordt voor inkomens vanaf euro verder afgebouwd. 3. Werkbonus Geldt voor mensen die op 1 januari 2013 een inkomen uit arbeid hebben en minimaal 60 maar nog geen 64 jaar zijn. De opbouw van de bonus begint bij 90% van het minimumloon. Bij een inkomen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimum loon geldt de volledige bonus; tussen 120% en 175% van dat minimumloon wordt de bonus recht evenredig afgebouwd naar Ouderenkortingen Wie op 31 december 2013 de AOWleeftijd heeft bereikt, krijgt maximaal euro aan ouderenkorting, maar bij een aan verzamelinkomen hoger dan euro bedraagt de ouderenkorting 150 euro. Wie recht heeft op een AOWuitkering voor een alleenstaande, krijgt een aanvullende korting van 9 euro. 5. Korting groene beleggingen In 2013 bedragen deze kortingen van de vrijgestelde bedragen in Box Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen Hebt u de AOWleeftijd nog niet bereikt en krijgt u een uitkering van pensioen of VUT, dan komt u in aanmerking voor een tijdelijke heffingskorting. Over 2013 is deze 1% van de uitkering tot een maximum van 182 euro. Over 2014 bedraagt de korting 0,67% van de uitkering tot een maximum van 121 euro. 7. Levensloopverlofkorting Deze regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft; de eerder opgebouwde rechten blijven in tact. Belastingspecial januari/februari juli/augustus

3 Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Welk inkomen valt in Box 1 De belastingdienst onderscheidt hier: 1. Winst uit onderneming, loon uit arbeid en ziektewetuitkeringen; 2. Loon uit vroegere arbeid, pensioen en prepensioenuitkeringen, ww en wachtgeld, invaliditeitspensioenen, WAO en WIAuitkeringen en bijtelling privégebruik van de auto van de zaak; 3. Ontvangen alimentatie en inkomen uit overige werkzaamheden, zoals freelancers en bijverdiensten. Zaken die het belastbaar inkomen kunnen verlagen zijn: reisaftrek openbaar vervoer, inkomsten eigen woning (door hypotheekrente vaak negatief), uitgaven voor premies lijfrente, persoonsgebonden aftrekposten voor giften en specifieke zorgkosten. Enkele van deze posten krijgen hieronder extra aandacht. Reisaftrek Voor woonwerkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn mits: U beschikt over een openbaar vervoerverklaring of een reisverklaring; De per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand minimaal 10 km is; U regelmatig (40 keer per jaar of minimaal 1 keer per week) heen en weer reist tussen woning en werkplek. Wie drie, twee of één keer per week naar dezelfde werkplek per openbaar vervoer reist krijgt bij een afstand tot en met 80 km driekwart, de helft respectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag. Vanaf vier dagen het volledige tabelbedrag. Tabel 3 Reisaftrek openbaar vervoer Enkele reisafstand woonwerkverkeer meer dan niet meer dan 0 km 10 km 10 km 15 km 15 km 20 km 20 km 30 km 30 km 40 km 40 km 50 km 50 km 60 km 60 km 70 km 70 km 80 km 80 km Aftrek 2013 en De bedragen in 2014 zijn hetzelfde als in De eigen woning Met ingang van 2013 geldt de vertrouwde hypotheekrenteaftrek alleen nog voor hypotheken, waarop in 30 jaar wordt afgelost met minimaal een annuïtair aflossingsschema. Voor hen die op 31 december 2012 een eigen woning hadden, blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt er niet op afgelost of als zij deze lening in of na 2013 oversluiten. Aftrekbare kosten Vanaf 2014 wordt het tarief, waarmee aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in de vierde schijf kunnen worden afgetrokken elk jaar met een half procent verminderd tot uiteindelijk een tarief van 38% wordt bereikt in plaats van de huidige %. Het eigen woningforfait De periode van het eigen woningforfait sluit aan bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De tarieven gaan in 2014 verder omhoog. Het eigen woningforfait wordt berekend over de WOZwaarde. Bij tijdelijk verhuur wordt het forfait berekend over het gehele kalenderjaar en is 70% van de huurinkomsten belast. Tabel 4 WOZwaarde groter dan maar niet boven onbeperkt 2014 forfait % 0,25 0,40 0,55 0, euro plus 1,80% van de 2013 forfait % 0,20 0,35 0,45 0, euro plus 1,55% van de meerwaarde van de eigen woning boven de euro Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening of beleggingsrecht Deze vrijstellingen zijn per 1 januari 2013 vervallen voor degenen die op niet een dergelijk product hadden. 22 januari/februari 2014 Belastingspecial

4 Kamerverhuurvrijstelling De vrijstelling voor kamerverhuur over 2013 is euro en euro over Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek De maximale termijn voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek bij pogingen tot verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Als dus de woning in 2011 te koop is gezet, is de over 2013 betaalde rente aftrekbaar. Voor woningen die in 2012 of later te koop zijn gezet, geldt een maximale termijn van twee jaar. Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijk verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de voormalige te koop staande eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur tot maximaal de resterende termijnen van de verhuisregeling. Na 2014 vervalt deze regeling. Aftrek rente restschuld Nieuw in 2013 is, dat u ook aftrek kunt krijgen van de rente, die u betaalt op een schuld die u heeft als gevolg van een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari Deze restschuld moet zijn ontstaan bij de verkoop van de eigen woning, waarbij de opbrengst lager was dan de op de woning rustende eigen woningschuld. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Premies voor lijfrenten en bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn aftrekbaar als is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek en de volgende regels voor de hoogte van de premieaftrek: Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en de AOWleeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van de aftrek wordt bepaald door de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend. De jaarruimte bedraagt maximaal euro over 2013 en euro over De reserveringsruimte bedraagt in 2013 ten hoogste 17% van de premiegrondslag en wordt 15,5% met een maximum van euro in Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2013 minimaal de leeftijd van 55 jaar en in jaar en twee maanden hebben bereikt, wordt het maximum verhoogd tot euro. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximum. Voor 2012 is de maximale premiegrondslag euro. De in te bouwen AOWfranchise bij de berekening van de jaarruimte is euro. Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering euro. Waarschuwing. Dit kan een ingewikkelde materie zijn, hulp van deskundigen is gewenst. Regeling specifieke zorgkosten Let op! Deze regeling wordt in 2014 fundamenteel gewijzigd. Grote uitgaven van deze aard over 2013 zijn nog wel aftrekbaar. De volgende kosten vallen onder de regeling specifieke zorgkosten, mits voortkomend uit ziekte of invaliditeit. Genees en heelkundige hulp, behalve ooglaserbehandeling; Vervoer; Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts; Overige hulpmiddelen behalve visuele hulpmiddelen; Extra gezinshulp; Dieetkosten mits voorkomend in de dieetkostentabel; Extra kleding en beddengoed; Reiskosten voor ziekenbezoek (per auto 0,19 euro/km); Ingaande 2014 zijn kosten voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet langer aftrekbaar; Voor specifieke zorgkosten geldt een vermenigvuldigingsfactor voor bovengenoemde aftrekposten, uitgezonderd genees en heelkundige hulp. Deze factor geldt bij een drempelinkomen van maximaal euro en is 2,13 voor hen die de AOWleeftijd hebben bereikt, anders is deze factor 1,40; Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover die kosten de drempels uit tabel 5 te boven gaan; Tabel 5 Drempelinkomens voor specifieke zorgkosten 2013 en 2014 Drempelinkomen van Drempelinkomen Drempel tot ,65% v/h inkomen 1,65% van euro + 5,75% v/h meerdere Belastingspecial januari/februari

5 Giftenaftrek Giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De lijst met deze instellingen staat op Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, mits bij notariële akte voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Voor andere dan periodieke giften geldt een drempel van 60 euro of als dat meer is 1% van het verzamelinkomen, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Aftrekbaarheid van deze giften is gemaximeerd tot 10% van dat verzamelinkomen. Partners moeten hun giften en hun verzamelinkomens samenvoegen. Giften aan ANBI s die worden aangemerkt als culturele instelling kunnen tot een maximum van euro met een factor 1,25 worden vermenigvuldigd. Meer informatie hierover op Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u samen met uw eventuele partner 5% of meer van de aandelen bezit in een NV of BV. Meestal zult u dan ook in verband met andere posten een belastingadviseur raadplegen. Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Peildatum Vanaf 2011 geldt als peildatum voor de hoogte van het vermogen de situatie aan het begin van het jaar. Voor de aangifte 2013 is dat dus uw vermogen per Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen geldt een heffingsvrij vermogen van euro per persoon. De gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen van partners kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden verdeeld. Zo nodig kan het gehele heffingsvrij vermogen bij dat van de partner worden opgeteld. Tabel 6 Berekening ouderentoeslag box 3 in 2013 en 2014 inkomen van inkomen tot ~ ouderentoeslag Ouderentoeslag Het heffingsvrij vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om daarvoor in aanmerking te komen moet men op 3112 van het voorafgaande jaar de AOWleeftijd hebben bereikt. Bij een inkomen uit werk en woning (vóór de toepassing van de persoonsgebonden aftrek) kan de ouderentoeslag worden berekend conform tabel 6. Om gebruik te mogen maken van deze ouderentoeslag, mag de rendementsgrondslag (vermogen minus de vrijstelling) niet hoger zijn dan euro. Als de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft mag de rendementsgrondslag niet meer bedragen dan euro. Vrijstelling groene beleggingen Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld beleggingen fiscaal erkende groene fondsen tot een maximum van 56.0 euro. Heeft de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner dan geldt een gezamenlijke vrijstelling tot euro. Kapitaaluitkering uit levensverzekering (overgangsrecht) Al op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen kunnen onder voorwaarden tot euro zijn vrijgesteld. Voor fiscale partners (hele jaar) is de vrijstelling euro. Schulden Van de rendementsgrondslag zijn schulden aftrekbaar voor zover hoger dan een drempel van euro, voor fiscale partners is de drempel euro. Vrijstelling contant geld Voor contant geld bedraagt de vrijstelling 512 euro, voor fiscale partners euro. Bedragen boven dit bedrag moeten dus in Box 3 worden opgegeven. Voor ingewikkelde aangiftes, verwijzen wij u naar de commerciële belastinggidsen die in de boekhandels en op internet te koop zijn. Voor vragen kunt u ook terecht bij de belastingtelefoon ( ) of op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) << 24 januari/februari 2014 Belastingspecial

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

mag niet worden gebruikt voor Maak nu gebruik van fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel

mag niet worden gebruikt voor Maak nu gebruik van fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel ACCOUNTANTS & MKB ADVISEURS Inhoud Belastingplan 2013 Hypotheekrenteaftrek Forensentaks / assurantiebelasting Optimaal beleggen in box 3 Aftrekposten Aandachtspunten Tips voor particulieren Tips voor Ondernemers

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Optimaal beleggen in box 3

Optimaal beleggen in box 3 Eindejaarstips 2012 Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2012 Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont Minigids 2 februari 2015 BELASTING- AANGIFTE Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BELASTINGAANGIFTE Tijdelijk 50% korting Probeer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie