Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB"

Transcriptie

1 Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

2 Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip en gevolgen (en nieuw besluit) Eigen woning (met name restschulden) Specifieke zorgkosten (algemeen, verhoging en TSZ regeling) Box 3 waardering verhuurde woning Box 3 goedkeuring defiscalisering vruchtgebruik bloot eigendom

3 Programma (2) Levensloopverlofkorting (jurisprudentie) Wajong korting (jurisprudentie) Heffingskortingen Inkomensafhankelijke combinatiekorting Toeslagen Wijzingen Belastingplan 2014 Overzicht wijzigingen 2015 en 2016

4 Uitstel invoering kostendelersnorm beslagvrije voet Bijstandsnorm die kan gelden voor personen van 21 jaar of ouder, die met anderen op hetzelfde adres wonen; Uitwerking in beslagvrije voet uitgesteld tot 1 juli Begin juni 2015 nog een keer uitgesteld. Brief Staatssecretaris van SzW van 9 juni 2015, nr

5 Het systeem van de inkomstenbelasting Box 1 Loon, uitkering, pensioen e.d. Box 2 Hoofdregel: Belangen in B.V.'s e.d. van 5% of meer. Hoofdregel: Uitkeringen uit de B.V. belast tegen 25%. - Reisaftrek openbaar vervoer Box 3 Vermogensrendementsheffing + Resultaat overige werkzaamheden + Periodieke uitkeringen: veelal Alimentatie - Hypotheekrenteaftrek - Premie inkomensvoorzieningen - Persoonsgebonden aftrek - Nog te verrekenen verliezen - Nog te verrekenen persoonsgebonden aftrek = Belastbaar inkomen box 1 Belastingheffing Bezittingen - schulden + drempel schulden - heffingsvrij vermogen = Inkomen box 3 x 4% = Belastbaar inkomen box 3 Belastbaar inkomen box 1 x progressief tarief + Belastbaar inkomen box 2 x 25% + Belastbaar inkomen box 3 x 30% - Heffingskortingen = Inkomstenbelasting - Loonheffingen - Dividendbelasting - Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting = Te betalen of te ontvangen inkomstenbelasting

6 Partnerbegrip I (inkomstenbelasting) Tot 1 januari 2011 Niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot is fiscaal partner Ongehuwden konden KIEZEN voor fiscaal partner indien werd voldaan aan een aantal voorwaarden

7 Partnerbegrip I (inkomstenbelasting) Vanaf 1 januari 2011 De echtgenoot en geregistreerde partner Ongehuwde meerderjarige indien (geen keuze): - notarieel samenlevingscontract en gezamenlijke inschrijving op hetzelfde woonadres (artikel 5a, lid 1, onderdeel b, AWR) of - gezamenlijke inschrijving op hetzelfde adres en - gezamenlijk een kind (of erkend) artikel 1.2, Wet IB 2001 of - inschrijving van een kind van één van de partners (vanaf 2012) of - als partners aangewezen in een pensioenregeling of - gezamenlijke woning Indien ongehuwden niet zijn ingeschreven op zelfde adres dan geen partners (artikel 5a, lid 3, AWR - uitzondering duurzame opname verzorgingstehuis (artikel 5a, lid 7, AWR) Indien vorig jaar fiscaal partner dan dit jaar ook (vanaf 2012) Besluit 27 mei 2015 (uitzondering voor personen in opvangwoning)

8 Partnerbegrip II (inkomstenbelasting) Vanaf 1 januari 2011 Geen partner meer indien: Bij gehuwden: indien verzoek tot echtscheiding is gedaan en tevens de (ex) echtgenoot niet meer staat ingeschreven op hetzelfde adres Geregistreerd partnerschap: indien partnerschapscontract is verbroken en tevens de partner niet meer staat ingeschreven op hetzelfde adres Ongehuwden: indien geen gezamenlijke inschrijving op zelfde adres voor de GBA

9 Gevolgen partnerschap (IB) Vrije toerekening inkomensbestanddelen - eigen woning - inkomen uit box III - persoonsgebonden aftrek Verhoging heffingsvrije vermogen Meetellen inkomen partner voor drempelbedragen Aftrekken ziektekosten van de partner Uitbetaling algemene heffingskorting Toeslagen

10 Eigen woning Voorwaarden renteaftrek op hoofdlijnen: - Eigendom eigen woning + hoofdverblijf - Schuld is aangegaan voor de aanschaf, verbouwing van de eigen woning (niet voor consumptief gebruik) - De rentekosten moeten op de belastingplichtige of zijn/haar fiscaal partner drukken - Nieuwe hypotheekregels vanaf 1 januari 2013

11 Restschuld Met ingang van 1 januari Renteaftrek op restschulden bij verkoop eigen woning in de periode 29 oktober december Ook als klant geen eigen woning meer heeft!! Aftrek geldt voor periode van 15 jaar na ontstaan restschuld. Aflossing op restschuld is niet nodig. Restschuld gaat naar box 3 zodra na 15 jaar schuld nog niet is afgelost. Als rente rentedragend wordt bijgeschreven op de hoofdsom is deze aftrekbaar!!

12 Specifieke zorgkosten (algemeen) Welke kosten? Genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandeling ter vervanging van bril of contactlenzen. Farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift arts; Andere hulpmiddelen, m.u.v. brillen, contactlenzen e.d. Vervoer; Medische voorschrift gehouden dieet; Extra kleding en beddengoed en samenhangende extra uitgaven; Reizen i.v.m. regelmatig ziekenbezoek;

13 Specifieke zorgkosten (algemeen) Kring van personen : cliënt, fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die tot huishouden cliënt behoren, zorgafhankelijke en inwonende ouders, broers of zusters. Verhoging specifieke zorgkosten

14 Verhoging specifieke zorgkosten Voor alle specifieke zorgkosten behalve: - genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen. - reizen in verband met regelmatig bezoek van zieke die tot het huishouden behoort. 113% verhoging indien aow gerechtigde leeftijd is bereikt. 40% verhoging indien aow gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt.

15 Voorbeeld verhoging (1) Stel: 1100 tandartskosten, bestaande uit 100 behandeling en kosten voor kronen. AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Inkomen voor toepassing specifieke zorgkosten. Wat is hoogte aftrekpost specifieke zorgkosten?

16 Voorbeeld verhoging (2) Behandeling 100 Kronen Verhoging Af: Drempel, 1,65% van Aftrekpost specifieke zorgkosten 1.170

17 Specifieke zorgkosten (algemeen) Drempel 2015: Meestal 1,65% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek. Bij partners 1,65% van het inkomen van beide. Uitzonderingen indien verzamelinkomen beneden (alleenstaanden) en (fiscale partners) ligt, of indien verzamelinkomen boven de ligt.

18 Specifieke zorgkosten (1) Vervoer naar arts, ziekenhuis e.d. werkelijke kosten. Voor auto o.b.v. ervaringscijfers 0,35-0,45 per kilometer. Extra vervoerskosten door ziekte of handicap.

19 TSZ regeling Tegemoetkoming voor het niet kunnen verzilveren van de specifieke zorgkosten sinds Alleen mogelijk indien er aangifte is gedaan. Belastingdienst stelt dit in beginsel uit eigen beweging vast. Alleen als tegemoetkoming van meer dan 15 kan worden vastgesteld. Hoe te berekenen?

20 Voorbeeld TSZ regeling (1) Uitkering Af: zorgkosten Box 1 inkomen Inkomenstenbelasting, stel 30% Af: Heffingskortingen Te betalen inkomstenbelasting 0

21 Voorbeeld TSZ regeling (2) Uitkering van Af: Specifieke zorgkosten Box 1 inkomen Inkomstenbelasting, 30% Af: Heffingskortingen Te betalen inkomstenbelasting 0 Teruggave: / = 900

22 Overig TSZ regeling (1) Beschikking binnen 6 maanden na definitieve aanslag. Bij fiscale partners moeten beide aanslagen zijn opgelegd (voor zover van toepassing). 7 maanden na definitieve aanslag kun je verzoeken om opleggen beschikking. Hier heb je een jaar de tijd voor. Binnen 8 weken beslissing inspecteur nadat hij weet dat beschikking ten achterwege is gebleven. Voorbeeld

23 Overig TSZ regeling (2) Tegemoetkoming kan ook na vermindering van ambtshalve aanslag van toepassing zijn. Tot 5 jaar terug eventueel alsnog aangifte doen.

24 Box 3 verhuurde woning WOZ waarde leidend. Indien op verhuur bepalingen huurbescherming van toepassing zijn, dan mogelijk toepassen leegwaarderatio. Hoge Raad 3 april 2015, nr. 13/04247 Als waarde na toepassing leegwaarderatio meer dan 10% afwijkt van waarde economisch verkeer, dan mag waarde economisch verkeer worden gevolgd.

25 Levensloopverlofkorting Levensloopregeling. Ingevoerd Afgeschaft per Voor oude gevallen geldt dat je de levensloopverlofkorting alsnog te gelde kunt maken. Per jaar waar in voorziening is opgebouwd circa 200 korting. Rechtbank Zeeland West Brabant, : Is jaar met alleen rentebijschrijving op tegoed ook jaar waar in voorziening is opgebouwd? Antwoord: ja.

26 Wajong korting Indien sprake is van recht op wajong uitkering of arbeidsondersteuning op grond van wet Wajong en geen recht op ouderenkorting, dan Wajong korting. Heffingskorting van 715 per jaar (bedrag 2015). Hof Arnhem Leeuwarden, nr. 14/00219, 4 maart Heffingskorting geldt ook indien de wajong uitkering door bijvoorbeeld een te hoog inkomen over enig jaar niet wordt uitbetaald.

27 Heffingskortingen Algemene heffingskorting - verhoging voor minst verdienende partner Arbeidskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Ouderschapsverlofkorting Alleenstaande ouderkorting Wajong korting Tijdelijke korting voor vroeg gepensioneerden Ouderenkorting (AOW+ verzamelinkomen van maximaal ) Alleenstaande ouderenkorting (alleenstaande AOW) Levensloopverlofkorting Heffingskorting voor groene beleggingen

28 Heffingskortingen (2) Inkomensafhankelijke combinatiekorting indien: - kind op 1 januari 2014 jonger dan 12 jaar en - kind staat ten minste 6 maanden ingeschreven op zelfde adres bij de ouder en - ouder geniet inkomsten uit tegenwoordige arbeid > (of zelfstandigenaftrek voor ondernemers) - bij twee verdieners geniet de minst verdienende de korting - bij alleenstaande ouder geniet de ouder de korting waar het kind staat ingeschreven volgens de GBA - uitzondering co-ouderschap van ten minste 3 dagen (dan beiden de korting) - hoogte minimaal en maximaal 2.133

29 Heffingskortingen (3) Alleenstaande ouderkorting - kind op 1 januari 2014 jonger dan 18 jaar - kind staat ingeschreven op zelfde adres volgens de GBA bij de ouder - ouder ontvangt kinderbijslag voor dit kind - ouder heeft in 2014 gedurende meer dan 6 maanden geen fiscale partner - bij co-ouderschap in geval van 1 kind kan slechts 1 ouder aanspraak maken op de alleenstaande ouderkorting - hoogte extra verhoging in geval kind jonger dan 16 jaar en de ouder geniet inkomsten uit tegenwoordige arbeid (hoogte korting maximaal 1.319)

30 Toeslagen Vanaf 1 januari 2013 aansluiting bij fiscaal partnerschap. Bloedverwant in eerste graad geen toeslagpartner, tenzij 27 jaar of ouder. Vergelijkbaar aan bepaling bij fiscaal partnerschap. Verpleeghuis bepaling geldt ook. Gebruik module website toeslagen.nl. Toetsingsinkomen = verzamelinkomen Vanaf 1 januari 2013 ook vermogenstoets Voorbeeld

31 Kindgebonden budget Voorwaarde ouder is aanvrager van kinderbijslag Maximale toeslag bij inkomen (al dan niet gezamenlijk) tot , daarna afbouw (7,6%) Geen toeslag bij inkomen (al dan niet gezamenlijk) van (bij 1 kind) Verhoging toeslag bij kinderen 12 t/m 17 jaar Vermogenstoets: - alleenstaande met toeslagpartner Vanaf 2015 afbouw (6,75%) maximale toeslag bij inkomen vanaf Vanaf 2015 extra toeslag bij alleenstaande ouders

32 Wijzigingen Belastingplan 2014 Periodieke giften via onderhandse akte mogelijk. Model staat op site Belastingdienst. Vanaf 2014 versobering aftrek specifieke zorgkosten; Uitgesloten van aftrek: - scootmobielen en rolstoelen; - aanpassingen aan, in of om woning of aanhorigheid daarvan.

33 Wijzigingen 2015 en 2016 Verlenging periode renteaftrek op restschulden eigen woning naar 15 jaar per 1 januari 2015 (met terugwerkende kracht). Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen per 1 januari 2015 Afschaffing alleenstaande ouderkorting per 1 januari 2015 Verhoging kindgebonden budget voor alleenstaanden per 1 januari 2015 Afschaffing ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2015 Afschaffing ouderentoeslag per 1 januari 2016

34 Vragen?

35 Bedankt voor uw aandacht.

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Belastinginformatie 2013/14

Belastinginformatie 2013/14 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2013/14 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2013 en fiscale wijzigingen in 2014 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten 2009 Uitgaven voor De belastingaftrek van ziektekosten is sinds 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar sommige kosten voor ziekte en invaliditeit

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2014 (IB-aangifte 2014) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie