Belastingspecial 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingspecial 2013"

Transcriptie

1 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december Inleiding Deze belastingspecial geeft inzicht in de wijze waarop de inkomstenbelasting wordt geheven. De meest voorkomende aftrekposten en kortingen worden besproken. Evenals, voorzover mogelijk, de veranderingen in 2013 zodat u daar rekening mee kunt houden. Voor uw aangifte 2012 gebruikt u de voor 2012 geldende regelingen, percentages en bedragen. Als u denkt de aangifte niet voor 1 april 2013 te kunnen doen, vraag dan tijdig uitstel want de belastingdienst zal de termijnen scherper gaan handhaven en uitstel beboeten. Deze special is geschikt voor normale aangiftes. Voor ingewikkelde aangiftes, verwijzen wij u naar de commerciële belastinggidsen die in de boekhandels en op internet te koop zijn. Voor vragen kunt u ook terecht bij de belastingtelefoon ( ) of op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) De boxenstructuur van de inkomstenbelasting De belastingdienst onderscheidt drie mogelijkheden (boxen) om inkomen te belasten: Box 1 Voor het belastbare inkomen uit werk en woning. Bijna elke belastingplichtige heeft inkomen in deze box. Box 2 Voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor de meeste belastingplichtigen is deze box niet van toepassing. Box 3 Voor het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Deze box is voor velen van toepassing die spaargelden of andere tegoeden hebben. Volgorde in mindering brengen persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrekposten kunnen zijn; de door u betaalde alimentatie, ziektekosten die voor aftrek in aanmerking komen, giften, studiekosten et cetera. Deze aftrekposten worden eerst in mindering gebracht in Box 1, eventuele restanten kunt u aftrekken in Box 3 en daarna in Box 2. Als er dan nog een aftrekpost overblijft, dan kan die alsnog in het volgende jaar worden verrekend. Verdeling inkomensbestanddelen over partners Bij fiscaal partnerschap mogen echtgenoten en samenwonende partners bepaalde inkomsten en aftrekposten, zoals negatieve inkomsten eigen woning en giften naar eigen inzicht over de partners verdelen. Bij aftrekposten zal het meestal belastingtechnisch het voordeligste zijn om die aftrekposten te laten vallen bij de partner met het hoogste inkomen. Ongehuwd samenwonenden worden door de fiscus als partners erkend als zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden, zij hebben een notarieel samenlevingscontract, ze hebben samen een kind; één partner heeft een kind en de andere partner heeft het kind erkend, zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling, zij zijn allebei eigenaar van een woning die hun hoofdverblijf is. De houdbaarheidsbijdrage Voor degenen die na 1 januari 1946 zijn geboren wordt de grens van de tweede belastingschijf vanaf 2011 minder gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat men bij gelijkblijvende koopkracht steeds eerder in het hogere tarief van de derde schijf terecht komt. Ook wordt er in verband met de verhoging van de AOWleeftijd in de tabellen niet meer gesproken over 65 jarigen maar over de AOWleeftijd. Een onderscheid wordt in de tabellen met de AOWleeftijd gemaakt voor mensen geboren na en vóór 1 januari Belastingspecial januari/februari

2 Tabel 1 Tarieven Box 1 (belastingjaar 2012) Belastbaar inkomen meer dan jonger dan AOWleeftijd AOWleeftijd en ouder Geboren na 1 januari Geboren vóór maar niet meer dan belastingtarief 1,95% 10,80% 1,95% 10,80% 1,95% 10,80% premie volksverzekeringen 31,15% 31,15% 13,25% 13,25% 13,25% 13,25% totaal tarief 33,10% 41,95% 15,20% 24,05% 15,20% 24,05% heffing over totaal van de schijven Tarief Box 2: Tarief op inkomen uit aanmerkelijk belang blijft 25%. Tarief Box 3: Over het belastbare vermogen wordt een forfaitair (fictief) rendement gerekend van 4% waarover 30% belasting moet worden betaald. Het tarief komt zo per saldo uit op 1,2% van het belastbare vermogen uit sparen en beleggen. Tabel 2 Heffingskortingen Op de berekende belastingen en premies uit de drie boxen worden afhankelijk van de persoonlijke situatie kortingen in mindering gebracht, waardoor het te betalen bedrag aan belastingen lager wordt. Heffingskortingen 1a Algemene Heffingskorting 1b Werkbonus 2a Max. arbeidskorting lagere inkomens 2b Max. arbeidskorting hogere inkomens 3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 4a Alleenstaande ouderkorting 4b Aanvullende alleenstaande ouderkorting 5 Jonggehandicaptenkorting 6a Ouderenkorting 6b Ouderenkorting inkomen > c Alleenstaande ouderenkorting 7 Doorwerkbonus 62 jaar 1,5% (5%) 63 jaar 6,0% (7%) 64 jaar 8,5% (10%) 65 jaar 2,0% (2%) 66 jaar 2,0% (2%) 67 jaar e.v. 1% (1%) 8 Levensloopverlofkorting p. j. deelname 9 Ouderschapskorting (per verlof uur) 10a Korting groene beleggingen 10b Korting dir. beleggingen, durfkapitaal/cultuur jonger dan AOWleeftijd ouder dan AOWleeftijd , ,18 *van de vrijstelling in Box januari/februari 2013 Belastingspecial

3 Toelichting heffingskortingen 1a Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft, kan onder bepaalde voorwaarden de heffingskorting worden uitbetaald door de belastingdienst. De eerste voorwaarde is dat de andere partner voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling aan de minst verdienende partner wordt in 15 jaar afgebouwd. Voor 2012 wordt daarom ten hoogste 73,33% van de heffingskorting uitbetaald en in 2013 ten hoogste 66,67%. Deze afbouw geldt niet voor hen die geboren zijn vóór ; zij krijgen dus de gehele heffingskorting uitbetaald als ze aan de voorwaarden voldoen. Voor degenen die geboren zijn tussen en of die een huishouden hebben met jonge kinderen van 5 jaar of jonger geldt nog een andere uitzonderingsregel. 1b. Werkbonus Voor de aangifte 2012 niet van belang, maar wèl per 2013 voor mensen met een inkomen uit arbeid die op 1 januari 2013 de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en nog geen 64 jaar zijn. Tot een inkomen van 120% van het wettelijk minimum loon geldt de volledige bonus; tussen 120% en 175% van dat minimumloon wordt de bonus recht evenredig afgebouwd naar Arbeidskorting Een belastingplichtige heeft in 2013 recht op arbeidskorting als hij inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid (loon, winst uit onderneming of resultaat overige werkzaamheden). De hoogte van de arbeidskorting wordt bepaald door de bedragen in de tabel onder 2a en 2b. De arbeidskorting kan nooit meer zijn dat het totaal van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid. 3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting Deze korting geldt voor de minstverdienende partners en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Zoals de naam al zegt is deze korting inkomensafhankelijk; de in de tabel genoemde bedragen zijn maxima. 4 (Aanvullende) Alleenstaande ouderkorting In aanmerking voor deze korting komt u als u in een jaar langer dan 6 maanden geen partner heeft en een huishouding voert met een kind, dat u in belangrijke mate onderhoudt en de huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2012 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Deze korting wordt aangevuld met 4,3% van het arbeidsinkomen als er een kind is jonger dan 16 jaar. Het tabelbedrag is het maximum. 5. Jonggehandicaptenkorting Deze korting geldt voor hen die recht hebben op een Wajonguitkering. 6. Ouderenkortingen Wie op 31 december 2012 de AOWleeftijd heeft bereikt en een verzamelinkomen heeft van maximaal euro heeft recht op een ouderenkorting van 762 euro. Als u recht heeft op een AOWuitkering voor een alleenstaande heeft u recht op een aanvullende korting van 429 euro. 7. Doorwerkbonus Deze bonus geldt alleen nog in Het is een leeftijdsafhankelijk percentage op het inkomen dat hoger moet zijn dan euro (zie tabel 2). 8. Levensloopverlofkorting Deze regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft; de eerder opgebouwde rechten blijven in tact. 9. Ouderschapsverlofkorting Deze bedraagt 4,18 euro per opgenomen verlof uur. 10. Beleggingskortingen Deze kortingen bedragen in ,7% van de vrijgestelde bedragen in Box 3. Belastingspecial januari/februari

4 Verplichte aanslag, teruggaafdrempel en verzoek voorlopige teruggave Aanslaggrens voor inkomstenbelasting Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen (bijvoorbeeld loonbelasting en dividendbelasting) en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 euro volgt een aanslag. Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen De grens voor teruggaaf op verzoek op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering over het belastingjaar 2012 is evenals het komende jaar 14 euro. Naast de genoemde voorheffingen moet ook rekening worden gehouden met de reeds genoten voorlopige teruggaven. Verzoek voorlopige teruggaaf Werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties houden bij de berekening van de in te houden belasting en premies volksverzekeringen rekening met de algemene heffingskorting; de arbeidskorting; de ouderenkortingen; de levensloopkorting en de jonggehandicaptenkorting. Heeft u ook recht op andere heffingskortingen, dan wordt wellicht teveel belasting en premie ingehouden. Het kan ook zijn dat uw inkomen sterk wijzigt in negatieve zin. U kunt dan een verzoek indienen voor voorlopige teruggave. Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Waaruit kan inkomen in Box 1 bestaan De belastingdienst onderscheidt hier: winst uit onderneming; loon uit arbeid en ziektewetuitkeringen. In beginsel vallen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hier niet onder. Worden deze uitgekeerd via de werkgever met een aanvulling, dan gelden aparte regels. Een tweede categorie vormt het loon uit vroegere arbeid: pensioen en prepensioenuitkeringen; ww. en wachtgeld; invaliditeitspensioenen, WAO en WIAuitkeringen. Vervolgens bijtelling privégebruik van de auto van de zaak. Een derde categorie vormen ontvangen alimentatie en inkomen uit overige werkzaamheden zoals freelancers en bijverdiensten. Zaken die het belastbaar inkomen kunnen verlagen zijn: reisaftrek openbaar vervoer; inkomsten eigen woning (door hypotheekrente vaak negatief) ; uitgaven voor premies lijfrente; persoonsgebonden aftrekposten voor giften en specifieke zorgkosten. Voor de meeste van de bovengenoemde posten ontvangt u een jaaropgave, waarvan u de gegevens bij de betreffende vraag invult. Enkele van deze posten krijgen hieronder extra aandacht. Inkomensbestanddelen die extra aandacht verdienen Enkele categorieën die het belastbare inkomen kunnen verminderen, vragen onze bijzondere aandacht. Reisaftrek Voor woonwerkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn. De daaraan verbonden voorwaarden zijn: U beschikt over een openbaar vervoerverklaring of een reisverklaring. De per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand is minimaal 10 km. U reist regelmatig (40 keer per jaar of minimaal 1 keer per week) heen en weer tussen woning en werkplek. Wie drie, twee of één keer per week naar dezelfde werkplek per openbaar vervoer reist krijgt bij een afstand tot en met 80 km. driekwart de helft respectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag. Vanaf vier dagen het volledige tabelbedrag. De bedragen in 2013 zijn hetzelfde als in De eigen woning Met ingang van 2013 verandert de vertrouwde hypotheekrenteaftrek. Zij geldt dan alleen nog maar voor hypotheken waarop in 30 jaar wordt afgelost en met minimaal een annuïtair aflossingsschema. Voor degenen die op 31 december 2012 een eigen woning hadden 24 januari/februari 2013 Belastingspecial

5 Tabel 3 Reisaftrek openbaar vervoer Enkele reisafstand woonwerkverkeer meer dan niet meer dan 0 km 10 km 10 km 15 km 15 km 20 km 20 km 30 km 30 km 40 km 40 km 50 km 50 km 60 km 60 km 70 km 70 km 80 km 80 km Aftrek 2012 en Tabel 4 Woonkostenforfait WOZwaarde groter dan maar niet meer dan forfait nihil 0,20% 0,35% 0,45% 0,60% ,3% v/h bedrag daarboven (1,55% in 2013) blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt er niet op afgelost. Het eigen woningforfait De periode van het eigen woningforfait sluit aan bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij tijdelijk verhuur wordt het eigen woningforfait berekend over het gehele kalenderjaar en is 70% van de huurinkomsten belast. Het eigen woningforfait wordt berekend over de WOZwaarde. Kapitaalverzekering eigenwoning, spaarrekening of beleggingsrecht Het rentevoordeel in de uitkeringen in een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening of een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan: euro bij 15 tot 19 jaar premiebetaling euro bij 20 jaar of langer premiebetaling De totale vrijstelling kan per belastingplichtige nooit meer bedragen dan euro gedurende diens leven. Let op! Per 1 januari 2013 vervallen deze vrijstellingen voor degenen die op niet een dergelijk product hadden. Voor bestaande gevallen kunnen deze rekeningen niet meer verhoogd worden. Kamerverhuurvrijstelling: De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in euro. Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek De maximale termijn voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Als dus de woning in 2010 te koop is gezet, is over 2012 de betaalde rente aftrekbaar. Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijk verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de voormalige te koop staande eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur tot maximaal de resterende termijnen van de verhuisregeling. Voorlopig geldt deze regeling ook over Aftrek rente restschuld Nieuw is in 2013 dat u ook aftrek kunt krijgen van de rente die u betaalt op een schuld die u heeft als gevolg van een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari Deze restschuld moet zijn ontstaan bij de verkoop van de eigen woning waarbij de opbrengst lager was dan de op de woning rustende eigen woningschuld. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld. Belastingspecial januari/februari

6 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Premies voor lijfrenten en bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn aftrekbaar als is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek en de volgende regels voor de hoogte van de premieaftrek. Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en de AOWleeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend. De jaarruimte bedraagt maximaal euro. De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van euro. Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2012 minimaal de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt wordt het maximumbedrag van 6989 euro verhoogd tot euro. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximum. Voor 2012 is de maximale premiegrondslag euro. De in te bouwen AOWfranchise bij de berekening van de jaarruimte is euro. Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering euro. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximum. Waarschuwing. Dit kan een ingewikkelde materie zijn, waarbij hulp van deskundigen gewenst is. Regeling specifieke zorgkosten De volgende kosten komen in aanmerking voor de regeling specifieke zorgkosten, mits die kosten voortkomen uit ziekte of invaliditeit. Genees en heelkundige hulp met uitzondering van ooglaserbehandeling. Vervoer. Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts. Overige hulpmiddelen uitgezonderd visuele hulpmiddelen. (In 2013 komen ook niet meer in aanmerking de kosten van de elleboogkruk, looprek, okselkruk, onderarmschaalkruk, rollator en een loophulp met drie of vier poten). Extra gezinshulp. Dieetkosten (voor zover opgenomen in de dieetkostentabel). Extra kleding en beddengoed. Reiskosten voor ziekenbezoek (bij reizen per auto 0,19 euro per kilometer). Onder genees en heelkundige hulp wordt verstaan: Behandeling door een arts. Behandeling door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Behandeling door een bij ministeriële regeling aan te wijzen paramedicus. Voor de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten geldt een vermenigvuldigingsfactor voor de bovengenoemde aftrekposten met uitzondering van die voor genees en heelkundige hulp. Deze factor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan euro. De factor is 2,13 voor personen die de AOWleeftijd hebben bereikt. Voor degenen die de AOWleeftijd nog niet hebben bereikt is die factor 1,40. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover die kosten nevenstaande drempels te boven gaan: Tabel 5 Drempelinkomens voor specifieke zorgkosten 2012 en 2013 Drempelinkomen van Drempelinkomen tot Drempel 125 1,65% v/h inkomen 1,65% van euro + 5,75% v/h meerdere 26 januari/februari 2013 Belastingspecial

7 Giftenaftrek Giften gedaan aan een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De lijst met aangewezen instellingen staat op Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Deze giften moeten wel bij notariële akte zijn vastgelegd voor ten minste 5 jaar. Voor giften anders dan periodieke giften geldt een drempel van 60 euro of als dat meer is 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Voor deze andere giften bestaat verder een maximum van 10% van dat verzamelinkomen. Giften daarboven zijn niet aftrekbaar. Partners dienen hun giften en hun verzamelinkomens samen te voegen. Giften die de vorm hebben van het afzien van een kostenvergoeding voor vervoer per auto worden meegenomen voor 0,19 euro per kilometer. Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als een aftrekbare gift. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan met een factor 1,25 worden vermenigvuldigd tot een maximum van euro. Meer informatie over deze bijzondere giften op Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u samen met uw eventuele partner 5% of meer van de aandelen bezit in een NV of BV. Meestal zult u, ook in verband met andere posten, dan te rade moeten gaan bij een deskundig belastingadviseur. Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Peildatum Vanaf 2011 wordt als peildatum voor de hoogte van het vermogen genomen, de situatie aan het begin van het jaar. Voor de aangifte 2012 is dat dus de hoogte van uw vermogen per Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en belegging heeft een belastingplichtige recht op een heffingsvrij vermogen van euro. De gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen van partners kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden verdeeld. In het uiterste geval kan het gehele heffingsvrij vermogen bij dat van de partner worden opgeteld. Ouderentoeslag Het heffingsvrij vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om daarvoor in aanmerking te komen moet men op 3112 van het voorafgaande jaar de 65jarige leeftijd (in 2013 de AOWleeftijd) hebben bereikt. Bij een inkomen uit werk en woning maar vóór de toepassing van de persoonsgebonden aftrek kan de ouderentoeslag worden berekend conform tabel 6. Tabel 6 Berekening ouderentoeslag box 3 in 2012 en 2013 inkomen van inkomen tot ouderentoeslag nihil Voor het recht om gebruik te maken van deze ouderentoeslag mag de rendementsgrondslag (vermogen minus de vrijstelling) niet hoger zijn dan euro. Als de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft mag de rendementsgrondslag niet meer bedragen dan euro. Vrijstelling groene beleggingen Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene beleggingen tot een maximum van euro. Het moet dan gaan om beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Als de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft geldt een Belastingspecial januari/februari

8 gezamenlijke vrijstelling tot euro. Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal en cultureel beleggen Beleggingen in durfkapitaal zijn beleggingen in fiscaal erkende durffondsen en bepaalde leningen aan startende ondernemers. Ook culturele beleggingen vallen hier onder. Het maximum is euro en voor fiscale partners geldt dezelfde regeling als bij groene beleggingen. Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Bij een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering in box 3 is euro vrij gesteld. Deze regeling geldt ook voor een bankspaarvariant met geblokkeerde bankrekening voor een uitvaart. Kapitaaluitkering uit levensverzekering (overgangsrecht) Voor alle op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen kan onder voorwaarden maximaal euro zijn vrijgesteld. Voor (het gehele jaar) fiscale partners is vrijstelling euro. Schulden Van de rendementsgrondslag kunnen schulden worden afgetrokken voor zover ze hoger zijn dan euro; voor fiscale partners is de drempel euro. Vrijstelling contant geld Voor contant geldt bedraagt de vrijstelling 512 euro; voor fiscale partners euro. Bedragen daar boven dit bedrag moeten dus in Box 3 worden opgegeven. << Hotel Aan de Vaart Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het DrentsFriese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen. Supervoordelige 55+ vakantiereizen All in: halen & brengen excursies & entreegelden Gezellige avondprogramma s Individueel of met een gezelschap U bent beter uit bij hotel Aan de Vaart! Compleet verzorgd 8daagse busreis, uit en thuis vanaf 450, pp Kerst en Nieuwjaarsreis 2013 met vroegboekkorting Diverse arrangementen zoals het 3daags fietsarrangement Beslist de moeite waard (zie onze website) speciale Aan de Vaart kwaliteit & service selectie Groepsreizen anbo pocb kbo 55 plus Voor informatie of reservering Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel , 28 januari/februari 2013 Belastingspecial

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. In dit persbericht

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009.

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008 Kerncijfers 2008...2 Wijzigingen in de belastingheffing...3 1 Inkomstenbelasting...3 1.1 Tarieven...3 1.2 Heffingskortingen...4 1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting...6 1.4 Teruggaafgrens loonbelasting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting bijlage 1 Cijfer- en percentageoverzicht 2012 In dit overzicht zijn de reëel geldende cijfers (in euro s) en percentages opgenomen per 1 januari 2012, gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Informatieavond aangifte 2016

Informatieavond aangifte 2016 Informatieavond aangifte 2016 Introductie belastingaangifte 2016 Henk Kosterink RB Jesse Olde Monnikhof KosterinkZweerink accountants & adviseurs Even voorstellen Henk Kosterink RB - Partner KosterinkZweerink

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+:

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+: Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting 2016 1. Fiscaal partnerbegrip Onder het voor de fiscaliteit en toeslagen geldende partnerbegrip kan een kind jonger dan 27 jaar niet als fiscale partner

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie