Belastingspecial 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingspecial 2013"

Transcriptie

1 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december Inleiding Deze belastingspecial geeft inzicht in de wijze waarop de inkomstenbelasting wordt geheven. De meest voorkomende aftrekposten en kortingen worden besproken. Evenals, voorzover mogelijk, de veranderingen in 2013 zodat u daar rekening mee kunt houden. Voor uw aangifte 2012 gebruikt u de voor 2012 geldende regelingen, percentages en bedragen. Als u denkt de aangifte niet voor 1 april 2013 te kunnen doen, vraag dan tijdig uitstel want de belastingdienst zal de termijnen scherper gaan handhaven en uitstel beboeten. Deze special is geschikt voor normale aangiftes. Voor ingewikkelde aangiftes, verwijzen wij u naar de commerciële belastinggidsen die in de boekhandels en op internet te koop zijn. Voor vragen kunt u ook terecht bij de belastingtelefoon ( ) of op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) De boxenstructuur van de inkomstenbelasting De belastingdienst onderscheidt drie mogelijkheden (boxen) om inkomen te belasten: Box 1 Voor het belastbare inkomen uit werk en woning. Bijna elke belastingplichtige heeft inkomen in deze box. Box 2 Voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor de meeste belastingplichtigen is deze box niet van toepassing. Box 3 Voor het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Deze box is voor velen van toepassing die spaargelden of andere tegoeden hebben. Volgorde in mindering brengen persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrekposten kunnen zijn; de door u betaalde alimentatie, ziektekosten die voor aftrek in aanmerking komen, giften, studiekosten et cetera. Deze aftrekposten worden eerst in mindering gebracht in Box 1, eventuele restanten kunt u aftrekken in Box 3 en daarna in Box 2. Als er dan nog een aftrekpost overblijft, dan kan die alsnog in het volgende jaar worden verrekend. Verdeling inkomensbestanddelen over partners Bij fiscaal partnerschap mogen echtgenoten en samenwonende partners bepaalde inkomsten en aftrekposten, zoals negatieve inkomsten eigen woning en giften naar eigen inzicht over de partners verdelen. Bij aftrekposten zal het meestal belastingtechnisch het voordeligste zijn om die aftrekposten te laten vallen bij de partner met het hoogste inkomen. Ongehuwd samenwonenden worden door de fiscus als partners erkend als zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden, zij hebben een notarieel samenlevingscontract, ze hebben samen een kind; één partner heeft een kind en de andere partner heeft het kind erkend, zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling, zij zijn allebei eigenaar van een woning die hun hoofdverblijf is. De houdbaarheidsbijdrage Voor degenen die na 1 januari 1946 zijn geboren wordt de grens van de tweede belastingschijf vanaf 2011 minder gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat men bij gelijkblijvende koopkracht steeds eerder in het hogere tarief van de derde schijf terecht komt. Ook wordt er in verband met de verhoging van de AOWleeftijd in de tabellen niet meer gesproken over 65 jarigen maar over de AOWleeftijd. Een onderscheid wordt in de tabellen met de AOWleeftijd gemaakt voor mensen geboren na en vóór 1 januari Belastingspecial januari/februari

2 Tabel 1 Tarieven Box 1 (belastingjaar 2012) Belastbaar inkomen meer dan jonger dan AOWleeftijd AOWleeftijd en ouder Geboren na 1 januari Geboren vóór maar niet meer dan belastingtarief 1,95% 10,80% 1,95% 10,80% 1,95% 10,80% premie volksverzekeringen 31,15% 31,15% 13,25% 13,25% 13,25% 13,25% totaal tarief 33,10% 41,95% 15,20% 24,05% 15,20% 24,05% heffing over totaal van de schijven Tarief Box 2: Tarief op inkomen uit aanmerkelijk belang blijft 25%. Tarief Box 3: Over het belastbare vermogen wordt een forfaitair (fictief) rendement gerekend van 4% waarover 30% belasting moet worden betaald. Het tarief komt zo per saldo uit op 1,2% van het belastbare vermogen uit sparen en beleggen. Tabel 2 Heffingskortingen Op de berekende belastingen en premies uit de drie boxen worden afhankelijk van de persoonlijke situatie kortingen in mindering gebracht, waardoor het te betalen bedrag aan belastingen lager wordt. Heffingskortingen 1a Algemene Heffingskorting 1b Werkbonus 2a Max. arbeidskorting lagere inkomens 2b Max. arbeidskorting hogere inkomens 3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 4a Alleenstaande ouderkorting 4b Aanvullende alleenstaande ouderkorting 5 Jonggehandicaptenkorting 6a Ouderenkorting 6b Ouderenkorting inkomen > c Alleenstaande ouderenkorting 7 Doorwerkbonus 62 jaar 1,5% (5%) 63 jaar 6,0% (7%) 64 jaar 8,5% (10%) 65 jaar 2,0% (2%) 66 jaar 2,0% (2%) 67 jaar e.v. 1% (1%) 8 Levensloopverlofkorting p. j. deelname 9 Ouderschapskorting (per verlof uur) 10a Korting groene beleggingen 10b Korting dir. beleggingen, durfkapitaal/cultuur jonger dan AOWleeftijd ouder dan AOWleeftijd , ,18 *van de vrijstelling in Box januari/februari 2013 Belastingspecial

3 Toelichting heffingskortingen 1a Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft, kan onder bepaalde voorwaarden de heffingskorting worden uitbetaald door de belastingdienst. De eerste voorwaarde is dat de andere partner voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling aan de minst verdienende partner wordt in 15 jaar afgebouwd. Voor 2012 wordt daarom ten hoogste 73,33% van de heffingskorting uitbetaald en in 2013 ten hoogste 66,67%. Deze afbouw geldt niet voor hen die geboren zijn vóór ; zij krijgen dus de gehele heffingskorting uitbetaald als ze aan de voorwaarden voldoen. Voor degenen die geboren zijn tussen en of die een huishouden hebben met jonge kinderen van 5 jaar of jonger geldt nog een andere uitzonderingsregel. 1b. Werkbonus Voor de aangifte 2012 niet van belang, maar wèl per 2013 voor mensen met een inkomen uit arbeid die op 1 januari 2013 de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en nog geen 64 jaar zijn. Tot een inkomen van 120% van het wettelijk minimum loon geldt de volledige bonus; tussen 120% en 175% van dat minimumloon wordt de bonus recht evenredig afgebouwd naar Arbeidskorting Een belastingplichtige heeft in 2013 recht op arbeidskorting als hij inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid (loon, winst uit onderneming of resultaat overige werkzaamheden). De hoogte van de arbeidskorting wordt bepaald door de bedragen in de tabel onder 2a en 2b. De arbeidskorting kan nooit meer zijn dat het totaal van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid. 3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting Deze korting geldt voor de minstverdienende partners en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Zoals de naam al zegt is deze korting inkomensafhankelijk; de in de tabel genoemde bedragen zijn maxima. 4 (Aanvullende) Alleenstaande ouderkorting In aanmerking voor deze korting komt u als u in een jaar langer dan 6 maanden geen partner heeft en een huishouding voert met een kind, dat u in belangrijke mate onderhoudt en de huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2012 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Deze korting wordt aangevuld met 4,3% van het arbeidsinkomen als er een kind is jonger dan 16 jaar. Het tabelbedrag is het maximum. 5. Jonggehandicaptenkorting Deze korting geldt voor hen die recht hebben op een Wajonguitkering. 6. Ouderenkortingen Wie op 31 december 2012 de AOWleeftijd heeft bereikt en een verzamelinkomen heeft van maximaal euro heeft recht op een ouderenkorting van 762 euro. Als u recht heeft op een AOWuitkering voor een alleenstaande heeft u recht op een aanvullende korting van 429 euro. 7. Doorwerkbonus Deze bonus geldt alleen nog in Het is een leeftijdsafhankelijk percentage op het inkomen dat hoger moet zijn dan euro (zie tabel 2). 8. Levensloopverlofkorting Deze regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft; de eerder opgebouwde rechten blijven in tact. 9. Ouderschapsverlofkorting Deze bedraagt 4,18 euro per opgenomen verlof uur. 10. Beleggingskortingen Deze kortingen bedragen in ,7% van de vrijgestelde bedragen in Box 3. Belastingspecial januari/februari

4 Verplichte aanslag, teruggaafdrempel en verzoek voorlopige teruggave Aanslaggrens voor inkomstenbelasting Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen (bijvoorbeeld loonbelasting en dividendbelasting) en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 euro volgt een aanslag. Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen De grens voor teruggaaf op verzoek op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering over het belastingjaar 2012 is evenals het komende jaar 14 euro. Naast de genoemde voorheffingen moet ook rekening worden gehouden met de reeds genoten voorlopige teruggaven. Verzoek voorlopige teruggaaf Werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties houden bij de berekening van de in te houden belasting en premies volksverzekeringen rekening met de algemene heffingskorting; de arbeidskorting; de ouderenkortingen; de levensloopkorting en de jonggehandicaptenkorting. Heeft u ook recht op andere heffingskortingen, dan wordt wellicht teveel belasting en premie ingehouden. Het kan ook zijn dat uw inkomen sterk wijzigt in negatieve zin. U kunt dan een verzoek indienen voor voorlopige teruggave. Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Waaruit kan inkomen in Box 1 bestaan De belastingdienst onderscheidt hier: winst uit onderneming; loon uit arbeid en ziektewetuitkeringen. In beginsel vallen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hier niet onder. Worden deze uitgekeerd via de werkgever met een aanvulling, dan gelden aparte regels. Een tweede categorie vormt het loon uit vroegere arbeid: pensioen en prepensioenuitkeringen; ww. en wachtgeld; invaliditeitspensioenen, WAO en WIAuitkeringen. Vervolgens bijtelling privégebruik van de auto van de zaak. Een derde categorie vormen ontvangen alimentatie en inkomen uit overige werkzaamheden zoals freelancers en bijverdiensten. Zaken die het belastbaar inkomen kunnen verlagen zijn: reisaftrek openbaar vervoer; inkomsten eigen woning (door hypotheekrente vaak negatief) ; uitgaven voor premies lijfrente; persoonsgebonden aftrekposten voor giften en specifieke zorgkosten. Voor de meeste van de bovengenoemde posten ontvangt u een jaaropgave, waarvan u de gegevens bij de betreffende vraag invult. Enkele van deze posten krijgen hieronder extra aandacht. Inkomensbestanddelen die extra aandacht verdienen Enkele categorieën die het belastbare inkomen kunnen verminderen, vragen onze bijzondere aandacht. Reisaftrek Voor woonwerkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn. De daaraan verbonden voorwaarden zijn: U beschikt over een openbaar vervoerverklaring of een reisverklaring. De per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand is minimaal 10 km. U reist regelmatig (40 keer per jaar of minimaal 1 keer per week) heen en weer tussen woning en werkplek. Wie drie, twee of één keer per week naar dezelfde werkplek per openbaar vervoer reist krijgt bij een afstand tot en met 80 km. driekwart de helft respectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag. Vanaf vier dagen het volledige tabelbedrag. De bedragen in 2013 zijn hetzelfde als in De eigen woning Met ingang van 2013 verandert de vertrouwde hypotheekrenteaftrek. Zij geldt dan alleen nog maar voor hypotheken waarop in 30 jaar wordt afgelost en met minimaal een annuïtair aflossingsschema. Voor degenen die op 31 december 2012 een eigen woning hadden 24 januari/februari 2013 Belastingspecial

5 Tabel 3 Reisaftrek openbaar vervoer Enkele reisafstand woonwerkverkeer meer dan niet meer dan 0 km 10 km 10 km 15 km 15 km 20 km 20 km 30 km 30 km 40 km 40 km 50 km 50 km 60 km 60 km 70 km 70 km 80 km 80 km Aftrek 2012 en Tabel 4 Woonkostenforfait WOZwaarde groter dan maar niet meer dan forfait nihil 0,20% 0,35% 0,45% 0,60% ,3% v/h bedrag daarboven (1,55% in 2013) blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt er niet op afgelost. Het eigen woningforfait De periode van het eigen woningforfait sluit aan bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij tijdelijk verhuur wordt het eigen woningforfait berekend over het gehele kalenderjaar en is 70% van de huurinkomsten belast. Het eigen woningforfait wordt berekend over de WOZwaarde. Kapitaalverzekering eigenwoning, spaarrekening of beleggingsrecht Het rentevoordeel in de uitkeringen in een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening of een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan: euro bij 15 tot 19 jaar premiebetaling euro bij 20 jaar of langer premiebetaling De totale vrijstelling kan per belastingplichtige nooit meer bedragen dan euro gedurende diens leven. Let op! Per 1 januari 2013 vervallen deze vrijstellingen voor degenen die op niet een dergelijk product hadden. Voor bestaande gevallen kunnen deze rekeningen niet meer verhoogd worden. Kamerverhuurvrijstelling: De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in euro. Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek De maximale termijn voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Als dus de woning in 2010 te koop is gezet, is over 2012 de betaalde rente aftrekbaar. Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijk verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de voormalige te koop staande eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur tot maximaal de resterende termijnen van de verhuisregeling. Voorlopig geldt deze regeling ook over Aftrek rente restschuld Nieuw is in 2013 dat u ook aftrek kunt krijgen van de rente die u betaalt op een schuld die u heeft als gevolg van een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari Deze restschuld moet zijn ontstaan bij de verkoop van de eigen woning waarbij de opbrengst lager was dan de op de woning rustende eigen woningschuld. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld. Belastingspecial januari/februari

6 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Premies voor lijfrenten en bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn aftrekbaar als is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek en de volgende regels voor de hoogte van de premieaftrek. Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en de AOWleeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend. De jaarruimte bedraagt maximaal euro. De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van euro. Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2012 minimaal de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt wordt het maximumbedrag van 6989 euro verhoogd tot euro. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximum. Voor 2012 is de maximale premiegrondslag euro. De in te bouwen AOWfranchise bij de berekening van de jaarruimte is euro. Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering euro. Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximum. Waarschuwing. Dit kan een ingewikkelde materie zijn, waarbij hulp van deskundigen gewenst is. Regeling specifieke zorgkosten De volgende kosten komen in aanmerking voor de regeling specifieke zorgkosten, mits die kosten voortkomen uit ziekte of invaliditeit. Genees en heelkundige hulp met uitzondering van ooglaserbehandeling. Vervoer. Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts. Overige hulpmiddelen uitgezonderd visuele hulpmiddelen. (In 2013 komen ook niet meer in aanmerking de kosten van de elleboogkruk, looprek, okselkruk, onderarmschaalkruk, rollator en een loophulp met drie of vier poten). Extra gezinshulp. Dieetkosten (voor zover opgenomen in de dieetkostentabel). Extra kleding en beddengoed. Reiskosten voor ziekenbezoek (bij reizen per auto 0,19 euro per kilometer). Onder genees en heelkundige hulp wordt verstaan: Behandeling door een arts. Behandeling door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Behandeling door een bij ministeriële regeling aan te wijzen paramedicus. Voor de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten geldt een vermenigvuldigingsfactor voor de bovengenoemde aftrekposten met uitzondering van die voor genees en heelkundige hulp. Deze factor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan euro. De factor is 2,13 voor personen die de AOWleeftijd hebben bereikt. Voor degenen die de AOWleeftijd nog niet hebben bereikt is die factor 1,40. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover die kosten nevenstaande drempels te boven gaan: Tabel 5 Drempelinkomens voor specifieke zorgkosten 2012 en 2013 Drempelinkomen van Drempelinkomen tot Drempel 125 1,65% v/h inkomen 1,65% van euro + 5,75% v/h meerdere 26 januari/februari 2013 Belastingspecial

7 Giftenaftrek Giften gedaan aan een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De lijst met aangewezen instellingen staat op Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Deze giften moeten wel bij notariële akte zijn vastgelegd voor ten minste 5 jaar. Voor giften anders dan periodieke giften geldt een drempel van 60 euro of als dat meer is 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Voor deze andere giften bestaat verder een maximum van 10% van dat verzamelinkomen. Giften daarboven zijn niet aftrekbaar. Partners dienen hun giften en hun verzamelinkomens samen te voegen. Giften die de vorm hebben van het afzien van een kostenvergoeding voor vervoer per auto worden meegenomen voor 0,19 euro per kilometer. Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als een aftrekbare gift. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan met een factor 1,25 worden vermenigvuldigd tot een maximum van euro. Meer informatie over deze bijzondere giften op Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u samen met uw eventuele partner 5% of meer van de aandelen bezit in een NV of BV. Meestal zult u, ook in verband met andere posten, dan te rade moeten gaan bij een deskundig belastingadviseur. Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Peildatum Vanaf 2011 wordt als peildatum voor de hoogte van het vermogen genomen, de situatie aan het begin van het jaar. Voor de aangifte 2012 is dat dus de hoogte van uw vermogen per Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en belegging heeft een belastingplichtige recht op een heffingsvrij vermogen van euro. De gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen van partners kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden verdeeld. In het uiterste geval kan het gehele heffingsvrij vermogen bij dat van de partner worden opgeteld. Ouderentoeslag Het heffingsvrij vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om daarvoor in aanmerking te komen moet men op 3112 van het voorafgaande jaar de 65jarige leeftijd (in 2013 de AOWleeftijd) hebben bereikt. Bij een inkomen uit werk en woning maar vóór de toepassing van de persoonsgebonden aftrek kan de ouderentoeslag worden berekend conform tabel 6. Tabel 6 Berekening ouderentoeslag box 3 in 2012 en 2013 inkomen van inkomen tot ouderentoeslag nihil Voor het recht om gebruik te maken van deze ouderentoeslag mag de rendementsgrondslag (vermogen minus de vrijstelling) niet hoger zijn dan euro. Als de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft mag de rendementsgrondslag niet meer bedragen dan euro. Vrijstelling groene beleggingen Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene beleggingen tot een maximum van euro. Het moet dan gaan om beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Als de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft geldt een Belastingspecial januari/februari

8 gezamenlijke vrijstelling tot euro. Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal en cultureel beleggen Beleggingen in durfkapitaal zijn beleggingen in fiscaal erkende durffondsen en bepaalde leningen aan startende ondernemers. Ook culturele beleggingen vallen hier onder. Het maximum is euro en voor fiscale partners geldt dezelfde regeling als bij groene beleggingen. Vrijstelling voor een uitvaartverzekering Bij een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering in box 3 is euro vrij gesteld. Deze regeling geldt ook voor een bankspaarvariant met geblokkeerde bankrekening voor een uitvaart. Kapitaaluitkering uit levensverzekering (overgangsrecht) Voor alle op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen kan onder voorwaarden maximaal euro zijn vrijgesteld. Voor (het gehele jaar) fiscale partners is vrijstelling euro. Schulden Van de rendementsgrondslag kunnen schulden worden afgetrokken voor zover ze hoger zijn dan euro; voor fiscale partners is de drempel euro. Vrijstelling contant geld Voor contant geldt bedraagt de vrijstelling 512 euro; voor fiscale partners euro. Bedragen daar boven dit bedrag moeten dus in Box 3 worden opgegeven. << Hotel Aan de Vaart Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het DrentsFriese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen. Supervoordelige 55+ vakantiereizen All in: halen & brengen excursies & entreegelden Gezellige avondprogramma s Individueel of met een gezelschap U bent beter uit bij hotel Aan de Vaart! Compleet verzorgd 8daagse busreis, uit en thuis vanaf 450, pp Kerst en Nieuwjaarsreis 2013 met vroegboekkorting Diverse arrangementen zoals het 3daags fietsarrangement Beslist de moeite waard (zie onze website) speciale Aan de Vaart kwaliteit & service selectie Groepsreizen anbo pocb kbo 55 plus Voor informatie of reservering Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel , 28 januari/februari 2013 Belastingspecial

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box 2... 4 Verliesverrekening

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Hoofdpunten belasting 2009

Hoofdpunten belasting 2009 Hoofdpunten belasting 2009 Versie 1.0 Copyright www.allesoverheffingskortingen.nl Pagina 1 van 19 Hoofdpunten belasting 2009 Dit is versie 1.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2014

Gids Productfiscaliteiten 2014 Gids Productfiscaliteiten 2014 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Belastinginformatie 2013/14

Belastinginformatie 2013/14 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2013/14 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2013 en fiscale wijzigingen in 2014 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Vul onderstaande gegevens, voor zover op u van toepassing, volledig in. Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie