PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :"

Transcriptie

1 Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Graag aanvinken welke gegevens u meestuurt. PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Echtgeno(o)t(e) / partner Naam : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Voor gehuwden / geregistreerde partners Bent u: gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : Voor ongehuwden Bent u ongehuwd samenwonend? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : Bent u het hele jaar 2014 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? Voldoet u in 2014 aan 1 of meerdere onderstaande voorwaarden : - Notarieel samenlevingscontract Ja/nee - Samen een kind Ja/nee - Kind van de ander erkend Ja/nee - Partners in een pensioenregeling Ja/nee - Bezit samen een eigen woning Ja/nee Kinderen Had u in 2014 langer dan 6 maanden thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers van de kinderen in. Voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer

2 EIGEN WONING VOORLOPIGE AANSLAG / TERUGGAVE 1. Indien aanwezig meesturen: Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2014 Eventuele beschikkingen zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2013 WERK EN OVERIGE INKOMSTEN 2. Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. Had u in 2014: inkomsten uit dienstbetrekking een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke) een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2014 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen 3. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan opgeven of een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever heeft. 4. Andere inkomsten Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van: de ontvangen inkomsten de betaalde kosten Graag een specificatie bijvoegen. 5. Levensloopverlof Heeft u in 2014 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Zo ja, graag een kopie van de opgave. 6. Stamrecht Heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave. 7. Ouderschapsverlof Heeft u in 2014 ouderschapsverlof gehad? Zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen. 8. Alimentatie Heeft u alimentatie voor u zelf ontvangen? Zo ja: Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : Naam betaler : Adres : Postcode en woonplaats :

3 9. Eigen woning Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw woning, wilt u dan (een kopie) meesturen van: een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente met waardepeildatum 1 januari Deze woz-waarde staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen de jaaropgaven van de hypotheken, waarop de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypotheek per vermeld staan. N.B. Als u tijdelijk twee woningen heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen. 10. Verkoop/aankoop woning Als u in 2014 een woning heeft verkocht of gekocht: de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning. kosten makelaar, bank of hypotheekadviseur bedrag nationale hypotheekgarantie datum van uitschrijving gemeentelijke basisadministratie oude adres datum van inschrijving gemeentelijke basisadministratie nieuwe adres 11. Oversluiten hypotheek Als u in 2014 de hypotheek heeft overgesloten, dan kunnen ook de volgende stukken van belang zijn: de afrekening van de notaris bedrag taxatiekosten kosten bank of hypotheekadviseur bedrag boete-rente 12. Verhogen hypotheekschuld Indien u in 2014 uw hypotheekschuld heeft verhoogd: een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. de afrekening van de notaris bedrag taxatiekosten kosten bank of hypotheekadviseur

4 ANDERE ONROERENDE ZAKEN 12. Tweede woning Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van: Het (de) adres(sen) Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente met de waardepeildatum 1 januari Deze WOZ-waarde staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen Adres vakantiehuis, tweede woning Waarde 13. Andere onroerende zaken Heeft u andere onroerende zaken zoals bv een verhuurde woning of land in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van: Het (de) adres(sen) Een opgave van de waarde van de onroerende zaken volgens de woz-beschikking van de gemeente met de waardepeildatum 1 januari Deze WOZ-waarde staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen Verhuurde u een woning in Nederland en had de huurder recht op huurbescherming? Zo ja, graag ook de ontvangen kale huur in 2014 vermelden. Dit drukt de waarde van de zaak. Adres overige onroerende zaken Waarde Eventuele kale huur OVERIGE BEZITTINGEN EN SCHULDEN 14. Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2014 (kopie jaaroverzicht) Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2014 (specificatie) Contant geld voor zover meer dan 512 per 1 januari Effecten en andere beleggingen Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2014 (kopie jaaroverzicht) Het bedrag van de in 2014 ingehouden dividendbelasting. Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is) Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden. 16. Schulden Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. De schulden per 1 januari 2014

5 BIJZONDERE AFTREKPOSTEN 17. Ziektekosten Als u in 2014 aanzienlijke bedragen aan specifieke ziektekosten heeft betaald die niet worden vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Niet als ziektekosten worden aangemerkt premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico s Zorgverzekeringswet, begrafeniskosten en eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO. Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Onder specifieke ziektekosten vallen de volgende uitgaven: Genees- en heelkundige hulp (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, e.d.) Vervoer naar arts/ziekenhuis Door een arts voorgeschreven medicijnen Hulpmiddelen met uitzondering van o.a. brillen, lenzen, ooglaserbehandelingen, rolstoel en scootmobiel Extra particuliere gezinshulp (niet AWBZ/Wmo) Dieetkosten op doktersvoorschrift of erkende diëtist Extra uitgaven voor kleding en beddengoed Reiskosten voor ziekenbezoek Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten. 18. Scholingskosten Heeft u meer dan 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee 19. Alimentatie Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen, zie daarvoor vraag 23) Het in 2014 betaalde bedrag Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) 20. Lijfrentepremies De in 2014 betaalde premies Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen De in 2014 betaalde premies Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt 22. Giften Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan 60 bedragen. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee 23. Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar. Draagt u voor minimaal 408,- per kwartaal per kind bij aan het levensonderhoud van uw kinderen (bijvoorbeeld kinderalimentatie ) waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? En had dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

6 OVERIGE INFORMATIE Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte! Ruimte voor opmerkingen / vragen: Let op! Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Contactgegevens: Stevens & Partners Eursingerweg 3a 9411 BA Beilen t: f: e: i:

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Ja/nee. Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Ja/nee : Ja/nee. Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. Indien u een vraag reeds

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2014 (IB-aangifte 2014) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie