2014 Deloitte The Netherlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 Deloitte The Netherlands"

Transcriptie

1

2 Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment!

3 Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie die de raad nodig heeft en het moment waarop nodig, om inhoudelijk en financieel goed te kunnen sturen op de overgekregen taken in de drie decentralisaties Programma (1 uur) 10 introductie: oud & nieuw (adviezen sturen) 10 informatiebehoefte raad om te kunnen (bij)sturen 20 sturen op continuïteit en kwaliteit voorzieningen 15 sturen op en vanuit de financiën 5 Wrap up & Afsluiting 2 Jeugdzorg InZicht Kosten- en risicoverevening

4 Oud & Nieuw

5 Uw rol als raadslid Het Rollenspel: Hoe optimaal te vervullen? Bewustwording Rollen Uitnutting raads instrumenten BM (vz college en raad) Raad Griffier (raad) Gemeentesecretaris (ambtelijke organisatie) I Voorkom incident gedreven politiek Toolbox voor raadsleden Juiste stuurniveau/ Kennisniveau 4

6 Welke rollen (handelswijzen) kunnen raadsleden aannemen ten opzichte van het college in het uitvoeren van deze taken? De volksvertegenwoordiger De verbinder De vragensteller De uitdager?! De bestuurder De Partijpoliticus 5

7 Nieuw raadslid: Wat vindt u van belang in sturing vanuit de raad? Weer (oud) raadslid: Wat is uw advies aan nieuwe collega s over sturing vanuit de raad? 6

8 Informatiebehoefte raad om te kunnen (bij)sturen

9 Wat is de doelstelling van een gemeenteraad? Beoordelen Beleid Verantwoording afleggen Controleren Plicht? Recht? Toezicht houden Leren Onderzoeken To control Betere normen en kaders Betere uitvoering = Beheersing (onder controle hebben) Betere besluitvorming 8

10 Wat zijn de taken van een gemeenteraad vanuit de kaderstellende en controlerende rol? De gemeenteraad bepaalt de (hoofd)lijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting. De gemeenteraad stelt ook verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. De gemeenteraad kan een voorstel van het college goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Ook kan de gemeenteraad zelf het initiatief nemen tot het maken van een voorstel. De gemeenteraad kan bovendien het college verzoeken of uitspreken om bij een besluit voor een onderwerp (extra) aandacht te vragen (motie). De gemeenteraad controleert of het college het beleid goed uitvoert en of de afgesproken doelstellingen worden gehaald. Als gemeenteraad en het college hun domeinen duidelijk bepalen, dan kan de gemeenteraad de controlerende rol beter vervullen. 9

11 De decentralisaties vragen opnieuw te kijken naar de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het dualisme (scheiding van taken) In Nederland veel discussie over de invulling van het dualisme met vragen als: Kunnen raadsleden nog wel voldoende tijd besteden aan hun volksvertegenwoordigende rol? Is de raad voldoende betrokken bij de lokale werkelijkheid? Hoe stellen raden de juiste kaders? Taken gemeenteraad Het dualisme is geïntroduceerd om: de afstand tussen samenleving en bestuur te verkleinen en een duidelijke scheiding in taken en rollen tussen Raad en College. Wat is in dit model belangrijk voor raadsleden? Het ontwikkelen en inzetten van heldere P&C instrumenten Kaderstelling Toezicht houden Verantwoording afleggen Kaders stellen Besturen en beheersen Taken college 10

12 Bedrijfsvoering 3D s op orde is essentieel voor (bij)sturing Onderdelen bedrijfsvoering 3D: Organisatie & Coordinatie Beleid & Sturing Producten & Processen Huisvesting & Faciliteiten Mensen & Cultuur Innovatie & Communicatie Informatie & Systemen 11 Raadsledencongres 20 september

13 Sturen en informatiebehoefte Gemeenten willen per 1/1/2015 in staat zijn om te voorspellen, monitoren en sturen op het sociale domein. Financieel en beleidsmatig. Om dit te kunnen doen is informatie nodig. Informatie die is gebaseerd op vastlegging van gegevens in het primaire proces in bronsystemen. Stelling: Mijn sturing en ramingen moeten gebaseerd zijn op actuele data 12

14 Informatie management Hoe zorg je ervoor dat actoren binnen de gemeente over de juiste informatie gaan beschikken op basis waarvan kan worden voorspeld, gemonitord en gestuurd. 4 deelvragen te beantwoorden: Welke informatie-domeinen kunnen worden onderscheiden en welke informatie-eenheden horen minimaal in die domeinen thuis (de WAT vraag). Hier heeft bijvoorbeeld de VNG al het nodige over geroepen. Is de benodigde informatie ook beschikbaar per 1/1/2015? Aanpalende vragen zijn: wie is informatie eigenaar, uit welk bronsysteem komt te informatie, is de data-kwaliteit voldoende, kortom is de data-governance goed in geregeld Welke output willen en kunnen we dan realiseren. Output in de zin van informatie producten (rapportages) voor diverse actoren in het sociaal domein die een sturings- en verantwoordings verantwoordelijkheid hebben. Hoe zorg je er technisch voor dat gegevens in bronsystemen, met het juiste betrouwbaarheidsniveau tot heldere en uniforme informatieproducten leiden (de HOE vraag). 13

15 Informatie en 3D Voorbereiding: is uw gemeente goed op weg in de voorbereiding op 1/1/2015? Het vraagstuk over informatievoorziening is essentieel om de komende jaren in control te blijven en te kunnen bijsturen. Informatievoorziening wordt in veel gemeenten nog niet voldoende geagendeerd. De basis op orde: om als gemeenteraad in 2015 goed geïnformeerd te kunnen worden is het van belang dat de informatievoorziening op ambtelijk niveau goed is ingeregeld. Uiteindelijk is de informatie die de raad krijgt immers een abstractie van de informatie die op ambtelijk niveau wordt uitgewisseld. Gemeente moet voorwaarden aan de (tussentijdse) informatievoorziening goed vastleggen met de aanbieders!! - Aansluiten op de P&C cyclus van de gemeente. - Welke informatie inzake financiële en niet-financiële aangelegenheden. - Realisatie vs. forecast - (Bespreken van) tussentijdse rapportages om het verhaal achter de (financiële) cijfers te verkrijgen 14

16 ZorgInZicht is een complete set aan databronnen, een centraal datamodel, geovisualisatie en analytics functionaliteiten Wat is Zorg InZicht? Versnipperde informatie bij elkaar gebracht in een geo-spacial database: Zorg InZicht is een tool waarmee een gemeente de gezondheid van de regio in kaart kan brengen. Het is een tool om de regio te monitoren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Wat biedt Zorg Inzicht CBS Buurtdata Leefbarometer Klantdata CIZ Indicaties KING Stapelingsmonitor Klantdata Klantdata Jaarrekeningen gemeenten CBS Gezondheidsenquete Mei circulaire GGD 1. KPI dashboard en rapportages 2. Geo visualisatie data + geo = 3 CBS Gezondheidsmonitor Jaarrekeningen provincies en postcode 4,5,6 cijferig Kansen voor in de toekomst 3. Benchmarken met diverse regio s. 4. Ontwikkelingen volgen en vergelijken Landelijk gemiddelde Referentiegemeente Y Gemeente X Zorg InZicht kan worden uitgebouwd met data van publieke (open en gesloten data) en commerciële partijen (zorgaanbieders) om steeds relevante inzichten te leveren. Best practices verfijnen met behulp van segmentatie en benchmarktechnieken, zoals bijvoorbeeld is toegepast bij een grote supermarktketen. 15

17 Sturen op continuïteit en kwaliteit van voorzieningen

18 Wat zijn de uitdagingen op 3D gebied? korte/lange termijn Verticale verbinding van de keten verder stimuleren! gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen ook met het oog op innovatie, meer preventie, etc. Meer horizontale verbinding binnen en tussen gemeenten! Elkaar versterken, inhoud-financien, etc. Monitoring/inzicht om regie te houden en adequaat te reageren bij knelpunten. Zowel voor managers, B&W als raad.

19 Stelling: Transformatie (2016 en verder) is belangrijker dan Transitie (2015) bij 3D 18

20 Vanaf 1 januari 2015 gemeenten wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet maar nog niet klaar Komende maanden sturen op gereed zijn! De belangrijkste knelpunten die aan het licht zijn gekomen: Gemeenten hebben het beleidsplannen en verordening rond de 3 decentralisaties nog niet vastgesteld De uitvoering van de drie wetten is nog niet ingebed in de P&C cyclus en interne processen van de gemeente Maatschappelijke ondersteuning is nog niet ingekocht Een kwart van de gemeenten had op 1 september 2014 nog geen contracten gesloten met jeugdzorginstellingen Bovenregionale inkoop vraagt nog aandacht De toegang en toeleiding is nog niet ingericht De uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet gaat op 1 januari van start. Daarom is het belangrijk dat gemeenten in de laatste maanden een inhaalslag maken.

21 Wat is inhoudelijk nodig in 2015 voor Jeugdzorg? Aanbeveling: gemeenten zouden zich voor 2015 moeten richten op het realiseren van het minimale kader, dit binnen de bestaande regionale samenwerking. Regio s moeten hierbij blijven samenwerken met zorgaanbieders en andere partijen. Het minimale kader behelst: 1. Het garanderen van een adequaat functionerend toegangssysteem. 2. Het garanderen van zorgcontinuïteit en een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp. 3. Het garanderen van aansluiting bij jeugdbeschermingskader. 4. Het garanderen van de AMHK-functie. 5. De interne organisatie en de gemeentelijke besluitvorming is op orde. 20

22 Stresstest voor het nieuwe jeugdstelsel In een kort tijdsbestek inzichtelijk krijgen welke aandachtspunten nog opgepakt moeten worden om op 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe wettelijke taken. De simulatie dient als een zelftest voor de gemeenten. Met de resultaten kunnen gemeenten de laatste stappen naar een succesvolle implementatie van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet zelf zetten. 21

23 Jeugdzorg overzicht Uitvoeringsniveau Zorgvormen Sturingsniveau Financieringsvorm Risicodeling Gebiedsteam Preventie, Toegang, Vrijtoegankelijke ambulante jeugdhulp gebiedsteam, Nazorg na jeugdzorg, Toeleiding naar niet-vrij toegankelijke hulp en toeleiding naar gedwongen kader, Casusregie Cliëntondersteuning Lokaal/ regionaal Subsidiëring op basis van populatie gebonden budget Geen financiële risicodeling. Wel solidariteit op onderlinge uitwisseling van personele vervangingen. Een gemeente kan het lokale dienstverleningspakket uitbreiden. In dat geval worden aanvullende afspraken gemaakt over de kosten en de risicodeling. Uitgangspunt daarbij is dat een gemeente die meer investeert in de eigen lokale voorziening geen extra 'leverancier' wordt van professionaliteit aan andere gemeenten. Regionaal Ambulante hulpverlening, Pleegzorg, Specialistische jeugdhulp, Vrijgevestigden Regionale sturing Bestuurlijk aanbesteden op basis van regionaal afgestemde raamovereenkomst. Intekenen op Raamovereenkomst Vlaktaksmodel Bovenregionaal Landelijk Jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMHK, JeugdzorgPlus, Jeugdzorg residentieel, 24 uur verblijf Zeer specialistische zorgvormen Regionale sturing Regionale sturing Bestuurlijk aanbesteden op basis van regionaal afgestemde raamovereenkomst. Landelijke raamovereenkomst Vlaktaksmodel Landelijk: verrekeningsmodel Binnen de Regio: vlaktaksmodel 22

24 Sturing op de jeugdzorg en nieuwe WMO (1) Sturing jeugdzorg 1. Kwaliteit van de zorg moet goed zijn Hoe ouders en kinderen de kwaliteit ervaren (de clienttevredenheid) is daarin belangrijk. Sturen op: Dat zorgaanbieders aan de landelijk erkende kwaliteitseisen voldoen; Afspraken over frequentie en uitkomsten van de cliënttevredenheid. Sturing Wmo 1. Kwaliteit AWBZ moet voldoen aan de eisen van de kwaliteitswet. Elke sector kent zijn eigen kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in het register van het kwaliteitsinstituut. Sturen op: Dat de geleverde zorg moet voldoen aan de door de branche beschreven professionele standaarden; Afspraken over de frequentie en uitkomsten van de cliënttevredenheid. 2. Verbruik Het gebruik van de jeugdzorg neemt jaarlijks toe. Sturen op zorggebruik is daarmee één van de grootste uitdagingen van de transitie. We sturen op: Het tijdig signaleren van problemen en daarmee eerder en lichter kunnen oplossen; De toegang tot zorg en ondersteuning; o Dat bij de toeleiding naar zorg zoveel mogelijk het eigen netwerk wordt geactiveerd; o Het gebruik van informele hulp, naast of in plaats van professionele hulp; Een integrale aanpak op alle levensdomeinen volgens één gezin-één plan- één hulpverlener Het erbij halen van specialistische zorg bij de lokale zorg; Ervoor zorgen dat trajecten niet langer duren dan nodig. 2. Verbruik Gezien de taakstelling van het Rijk (25%) bij de transitie AWBZ/Wmo moeten we daar waar mogelijk sturen op verminderen van het volume. Daarbij houden we oog voor het overgangsrecht. Sturen op: Het beperken van nieuwe instroom door aanbieden van alternatieven: daar waar mogelijk informeel, algemene voorzieningen, daar waar nodig maatwerk; In samenspraak met burgers en aanbieders leveringen beter op elkaar laten aansluiten of al eerder gebruik te laten maken van voorliggende voorzieningen; Ontwikkelen van algemene diensten geleverd door vrijwilligers of arbeidbeperkten. Te denken valt aan pilotprojecten voor boodschappenservices, wasservices, klussendienst, etc. Tijdig infaseren van de transformatie, herindicatie van de huidige cliënten en deze laten instromen in het nieuwe stelsel. Met oog voor de beleving van de burger dat het misschien een recht inlevert. 23

25 Sturing op de jeugdzorg en nieuwe WMO (2) Sturing jeugdzorg 3. Uitgaven Het alleen sturen op kwaliteit en verbruik is geen garantie dat de kosten van de totale benodigde zorg binnen het beschikbare budget blijft. Daarbij sturen we op: De toegang, die medebepalend is voor de omvang van de hulpverlening en daarmee voor de uitgaven; De prijs van de zorgproducten en de hoeveelheid Sturing Wmo 3. Uitgaven De gemeenten willen voor de inkoop van zorg een marktconform tarief betalen. Bij directe inzet (directe tijd bij de klant) een passend all-in-tarief wordt betaald die past bij de competentie, functie en CAO salariëring van een medewerker verhoogd met de noodzakelijke uitvoeringskosten (overhead). 4. Effect Het bieden van zorg moet een positief effect hebben, ook op de langere termijn. Lastig bij effectmeting in het sociale domein is vast te stellen wat de causale relatie is tussen de ingezette zorg en het resultaat. We sturen op de volgende manieren op effect: Inkopen van zorgvormen die bewezen effectief zijn 4. Effect Begeleiding is gericht op het verbeteren, behouden en/of voorkomen van vermindering van de zelfredzaamheid. De zelfredzaamheidsmatrix (Amsterdam/Rotterdam) en zelfredzaamheidsmeter van Vilans worden omgevormd en ingezet als meetinstrument voor effectmeting van de levering van begeleiding. Bij de inkoop worden afspraken gemaakt over het omvormen en gebruiken van de zelfredzaamheidsmeters. 24

26 Indicatoren voor inzicht en (bij)sturing De huidige financiers van de jeugdzorg en AWBZ Begeleiding, ontwikkelden de afgelopen jaren samen met zorgaanbieders zogenaamde sturingsindicatoren. Het voordeel van het blijven gebruiken van deze indicatoren is dat vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk is. Op die manier is een uitspraak mogelijk of de transities leiden tot een verbetering/verslechtering voor de cliënt. Te gebruiken al bestaande- indicatoren: 1. Clienttevredenheid (met daarbij ook cliëntervaringen) 2. Afname of stabilisatie van de problematiek 3. Doelrealisatie 4. Reden beëindiging zorg Daarnaast wellicht toevoegen nieuwe indicatoren: 5. Doorlooptijd van de zorg 6. Uitblijven nieuw beroep op jeugdzorg of begeleiding vanuit Wmo. De nieuwe indicatoren werken we verder uit met de aanbieders met afspraken over meting, frequentie en rapportage. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat met ingang van de nieuwe Jeugdwet de beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik verzamelen en verstrekken. Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen moeten vanaf 1 januari 2015 een landelijk vastgestelde set gegevens leveren. 25

27 Oefening en discussie 1 Ga in 3 groepen uit elkaar en bespreek de volgende vragen met elkaar: In hoeverre verwacht je dat de sturende rol als raadslid zal veranderen nu de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt richting de burger op het gebied van zorg, jeugd en welzijn? Wat verwacht je als raadslid van het College en wat denk je dat het College van de Raad verwacht inzake sturing? Beleid versus uitvoering, waar ligt de grens tussen de rol van de Raad en het College volgens jullie? 26

28 Gemeenteraden hebben in hun kaderstellende en controlerende taak vier knoppen om aan te draaien binnen het sociale domein Sociale infrastructuur Uitvoeringsorganisatie Samenwerking Begroting Match vraag en aanbod Om ervoor te zorgen dat de sociale infrastructuur toereikend is zullen gemeenteraden toe moeten zien op de match tussen vraag en aanbod. Hierbij spelen o.a. de volgende thema s een rol: Zicht op bestaande sociale infrastructuur. Toegang tot voorzieningen. Het benutten van bestaande voorzieningen. Toezien op de aanwezigheid van specialistisch aanbod. Kaders voor uitvoering De uitvoering van zorg- en ondersteuningstaken overstijgt het gemeentelijk niveau. Gemeenteraden kunnen kaders meegegeven voor de uitvoering van deze taken, zoals: Bepalen van de ruimte voor autonomie. Bepalen waar de regie ligt in de uitvoering. Ervoor zorgen dat aanbieders worden geprikkeld om bij te dragen aan beleidsdoelstellingen. Waarom samenwerken? Binnen het sociaal domein bestaan veel samenwerkingsverbanden. Het is van belang scherp te hebben waarom er samengewerkt wordt: Omdat het moet. Om kosten en risico s te verevenen Om schaalvoordelen te behalen. Om specialistisch aanbod te kunnen bieden. Voldoende autonomie en sturingsmogelijkheden zijn hierin eveneens belangrijk. 3D inbedden P&C-cyclus De programmabegroting is een belangrijk instrument van de raad. Het is van belang om de nieuwe taken zodanig in te bedden in de P&C-cyclus dat de gemeenteraad voldoende en tijdig wordt geïnformeerd en kan sturen op hoofdlijnen. Goede beleidsindicatoren zijn hiertoe de sleutel. 27

29 Bij elke knop kunnen gemeenteraden vanuit hun kaderstellende en controlerende rol vragen stellen en bediscussiëren Sociale infrastructuur Uitvoeringsorganisatie Samenwerking Begroting Match vraag en aanbod Kaders voor uitvoering Waarom samenwerken? 3D inbedden in P&C-cyclus Welke sociale infrastructuur is er en is die toereikend? Hebben we de continuïteit van specialistische zorgvragen voldoende geborgd? Worden netwerken in de 0 e -lijn voldoende aangesproken? Is de bezettingsgraad van collectieve voorzieningen voldoende? Wie heeft de regie bij de uitvoering van zorg- en ondersteuningstaken? Hoe wordt bereikt dat de toegang tot en uitvoering van zorg goed geregeld is en dat de gemeente als regisseur de juiste prikkels aan professionele organisaties geeft? Hoe wordt de gemeenteraad betrokken, wetende dat de uitvoering in het sociale domein veelal de eigen gemeente overstijgt? Binnen welke verbanden wordt er samengewerkt? Hoe werkt het systeem van horizontaal toezicht en soft control? Hoe houden individuele gemeenten voldoende sturingsmogelijkheden? Is de samenwerking tussen gemeenten gebaseerd op solidariteit en het verevenen van kosten en risico s? Hoe stellen we onze begroting zodanig op dat we met ons sociaal budget uitkomen? Welke bugetten blijven in de gemeentelijke begroting en welke hevelen we over naar bijvoorbeeld een GR? Hoe houden we tussentijds zicht op de uitgaven om tijdig bij te kunnen sturen? Hoe budgetteren we richting zorgpartners en hoe kopen we zorg in? 28

30 Zelfredzaamheid Proeftuin Gerichte Preventie Richting transformatie Met gerichte preventieactiviteiten naar lagere zorgkosten Preventie kan succesvol in praktijk worden gebracht door een gerichte doelgroep benadering en inzet van lokale interventies, gecombineerd met inzichten vanuit observatiestudies en actuele data analyse. Toekomstige zorgkosten voorkomen Op basis van eerdere onderzoeken, kan de volgende hypothese opgesteld worden: gerichte inzet van preventie bij burgers met een hoger risicoprofiel leiden tot lagere zorgkosten ten opzichte van niet interveniëren. 100 Met preventie 75 Zonder preventie Zorgkosten Leeftijd

31 Sturen op en vanuit de financiën

32 Overzicht verordeningen Basisinstrument voor de gemeenteraad is de verordening. De verordening heeft tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Het betreft een algemeen verbindend voorschrift. Verordeningen Onderwerp Betreffende Wie 212 Financiële verordening Doeltreffendheid Doelmatigheid Rechtmatigheid - Financiële beleid - Financiële beheer - Inrichting financiële organisatie Raad 213 Controleverordening Getrouwe beeld Rechtmatigheid - Financiële beheer - Inrichting financiële organisatie Raad 213A Verordening doeltreffendheids- en Doelmatigheidsonderzoeken door het college Doeltreffendheid Doelmatigheid Beleid en Beheer Raad 182 Lokale rekenkamer Doeltreffendheid Doelmatigheid Rechtmatigheid Beleid en Beheer Raad 160 Organisatieverordening College 31

33 Verordeningen in instrumenten Verordening ex artikel 212 Gemeentewet - uitgangspunten financieel beleid - regels voor financieel beheer - inrichting financiële organisatie Inrichting planning & control instrumenten Verordening ex artikel 213 Gemeentewet Externe controle: - financiële beheer - inrichting van de financiële organisatie Aanpak accountantscontrole Verordening ex artikel 213A Gemeentewet Collegeonderzoeken: - doelmatigheid - doeltreffendheid Plan van aanpak college Lokale rekenkamer Artikel 81a t/m 81o Gemeentewet. Inrichting lokale Rekenkamer 32

34 Alle middelen die gemeenten gebruiken om programma s te bekostigen zijn de algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen: Vrij besteedbare heffingen (OZB, honden, toeristen, forenzen) Algemene uitkering Dividenden Rentebaten (saldo financieringsfunctie) Evt. saldo op compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen De programma begroting bestaat uit paragrafen en is hét instrument voor raad beleidskaders vast te stellen. Dit zijn de verplichte paragrafen: Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid lokale heffingen 33

35 Gemeenschappelijke regeling Governance structuur Zeggenschapsverhouding Beleidsbepaling Kostprijsopbouw en kostenverdeling Duidelijkheid voorkomt discussies Verliescompensatie of winstdeling solidariteit, mengvorm of profijtbeginsel Informatievoorziening Tijdigheid informatie Prestatie indicatoren Assurance Uittreding Reservebeleid Streefgetal weerstandsvermogen of maximum bedrag. Wat zijn de regels omtrent de uittreding en welke uittreedkosten gaan hierbij gepaard. 34

36 Financiering drie D s niet alleen via Integratie uitkeringen Inkomensdeel WWB Integratie uitkering WMO (hulp bij het huishouden) Middel ex-wvg (via algemene uitkering) Apparaatskostenvergoeding Participatiebudget Via reguliere weg algemene uitkering Invoeringsbudgetten Eigen bijdragen WMO / Jeugdzorg Overschot Participatiebudget 2014.

37 Oefening en discussie 2 1. Ga in 3 groepen uit elkaar en bespreek de volgende vraag met elkaar: Wat zijn de redenen om te willen sturen op de financiën van de 3D in 2015 en latere jaren? 2. Bepaal de top 3 van de antwoorden met elkaar.

38 Artikel 12 gemeente Financiële mee- en tegenvallers in de gemeentefinanciën kunnen ervoor zorgen dat een gemeente potentieel in aanmerking komt als artikel 12 gemeente (stap ervoor is verscherpt provinciaal toezicht). De artikel 12-status met rijkscuratele is nog steeds, en dat is al sinds een aantal jaren, historisch laag. In de jaren zeventig en tachtig hadden tientallen gemeenten deze status van onder curatele van het Rijk, waaronder Amsterdam, Den Haag en Leiden. Sindsdien is dat gestaag afgenomen, aan het begin van deze eeuw waren het er drie tot vijf per jaar, zonder uitzondering kleinere gemeenten. 37

39 Stelling: Iedere gemeente gaat tegen tekorten aanlopen als gevolg van de 3D s

40 Gemeenteraden moeten meer dan ooit sturen op de programmabegroting Door 3D zal per 1 januari 2015 de begroting voor circa 60% uit budgetten sociaal domein bestaan Er kunnen een aantal vragen worden geïdentificeerd die een gemeenteraad zich zou kunnen stellen. Is het macrobudget toereikend genoeg? Is er genoeg bestedingsvrijheid binnen het sociaal domein? Is de populatie in beeld? Is de verantwoordingsbureaucratie, waar mogelijk, beperkt? Blijft de indexatie na 2015 genoeg? Wat zijn de volume- en prijsontwikkelingen? Is er een adequate verdeling over gemeenten? Wat zijn de uitvoeringskosten en invoeringskosten? De komende jaren is het van belang dat de discussie rondom de begroting niet vast komt te zitten op kwantiteiten of exacte getallen. Door reële bandbreedtes te hanteren zal de discussie eerder gaan over de inhoudelijke richting in plaats van over de cijfers achter de komma. Dit uitgangspunt geldt ook voor de voorfinanciering die dit jaar al gepleegd moet worden. 39

41 Macro-ontwikkeling integratie-uitkeringen drie D s Macrobudget Participatie daalt komende jaren aanzienlijk Uitsplitsing bedragen deelfonds sociaal domein (bedragen in miljoenen euro's) Wmo (?) Jeugdwet (?) Re-integratie Sociale werkvoorziening Nieuwe groepen participatie Totaal Macrobudget 2019 is 6,4% lager dan in ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Wmo 2015 Jeugdwet Re-integratie Sociale werkvoorziening Nieuwe groepen participatie Totaal 40

42 Macro-ontwikkeling integratie-uitkeringen drie D s Macrobudget Participatie daalt tot en met 2018 met 0,9 miljard Participatie Sociale werkvoorziening Omvang 689 miljoen miljoen Daling miljoen (15%) 123 miljoen (5%) Daling Totale daling 2018 t.o.v Oplopend tot structureel 90 miljoen Oplopend tot 612 miljoen in miljoen; 28% 735 miljoen (31%) 41

43 Macro-ontwikkeling integratie-uitkeringen drie D s Vanaf 2016 nieuwe verdeelmodellen voor Wmo en Jeugd WMO Jeugd Participatie en sociale werkvoorziening 2015 Verdeling obv historische uitgaven 2016 Objectief verdeelmodel, uiterlijk september Verdeling obv historische gebruiksgegevens. Max. achteruitgang 5% tov decembercirculaire 2013 Objectief verdeelmodel, uiterlijk december - Bestuursakkoord met VNG is basis voor indicatief budget. Doorrekening vindt nog plaats. - Taakstelling WSW 2014 is uitgangspunt - Middelen voor nieuwe doelgroep 2015 t/m 2017 op basis van de instroom vanaf 2010 in de wachtlijst Wsw en in de werkregeling Wajong. - Middelen voor klassieke doelgroep op basis van de factoren bijstandsontvangers, lager opgeleiden en bereikbare banen. - Dempingsmechanisme voor taakstelling <= 100 WSW - Het nieuwe verdeelmodel voor participatie geldt vanaf 2015, waarvoor 3 jaar ingroeimodel wordt gehanteerd. 42

44 Ontwikkelingen laatste week Wet Sociaal deelfonds ingetrokken (11 september 2014) door minister Plasterk 40 miljoen extra (gecorrigeerd) voor huishoudelijke hulp; Motie van Slob (Christenunie) voor arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp 43

45 Attentiepunten Nog niet alles is duidelijk September 2014 *) Uitkomsten objectief verdeelmodel vanaf het kalenderjaar 2016 Wmo en Jeugd nog niet bekend. December 2014 Nieuw verdeelmodel voor Participatiebudget vanaf 2015: alleen de uitkomsten zijn recentelijk gepubliceerd, nog niet de berekeningswijze. *) Het objectieve verdeelmodel Wmo 2016 is recentellijk gepubliceerd. De cijfermatige resultaten per gemeente worden bekendgemaakt in de septembercirculaire 2014 van het Gemeentefonds. Het gaat hierbij om de middelen die vanaf 2016 middels een ingroeipad beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Gemeenten beschikken dus niet direct vanaf 2016 over de nieuwe budgetten. Het ingroeipad is onderdeel van een bestuurlijk traject dat nog zal plaatsvinden.

46 Wat zijn risico s en oplossingen op het pad van samenwerkingsverbanden? Risico s Oplossingen Een deel van het Wmo en Jeugdzorg budget ligt al vast vanwege het overgangsrecht (Wmo) en de regionale transitiearrangementen (Jeugdwet) Met instemming van de cliënt kan het aanbod door gemeenten worden omgezet in een nieuw aanbod: benut deze financiële ruimte! Financiële problemen wegens dalende vergoedingen voor de sociale werkvoorziening, begeleiding en reïntegratie. Een duidelijke visie op de inrichting van toekomstige regionale werkbedrijven, focus op samenwerking en verbinding met de AWBZ populatie. Beperkte tijd om de transities door te voeren vanwege onder andere de officiële gegevensoverdracht per juli 2014 Vroegtijdig in gesprek met cliënten om de omvang en consequenties per wijk inzichtelijk te krijgen, tijdige bepaling aanbod en inkoopstrategie en benodigde managementinformatie. 45

47 Planning & Control De gemeenteraad stelt kaders voor het college en is verantwoordelijk voor het toezichthouden op de uitvoering. Dit toezicht is bestuurlijk mogelijk middels een goede planning en control. Vragen die relevant zijn voor een goede planning en control zijn onder andere: Hoe rapporteert het college over de voortgang en de afwijkingen van het beleid? Hoe richt je deze cyclus in? Hoe richt je hieruit voortvloeiend de onderzoeksfunctie in?. Daarvoor zijn de verordeningen de instrumenten en is het essentieel dat de financiële functie en planning & control goed is in gericht bij uw gemeente. 46

48 Ontwerp- en voorbereidingsfase nu bezig De planning & control cyclus voor 2015 moet op orde Invoeren decentralisaties geeft de mogelijkheid om de planning & control cyclus te vernieuwen, maakt zelfs aanpassingen in de planning en control op de 3D s noodzakelijk; De gemeente krijgt hierbij meer de rol van een regie-gemeente: Belangrijke en omvangrijke processen komen buiten direct beïnvloeding gemeente te staan. Dit benadrukt het belang van: Goed inzicht in (de ontwikkeling van) risico s Duidelijke afspraken met uitvoeringsorganisaties Kaders stellen aan de voorkant Informatievoorziening en - beveiliging op orde brengen Verantwoording Begroting Financieel beheer Inrichten P&C instrumenten Informatiemanagement 47

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015 Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein Beeldvormende avond 3 december 2015 1 Binnenlands Bestuur Uitgaven 3d een black box Miljoenentekort jeugdzorg in regio Utrecht 2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Verbinden en vernieuwen op de 3D s

Verbinden en vernieuwen op de 3D s Verbinden en vernieuwen op de 3D s Kosten- en risicoverdeling binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden 20 februari 2014 Workshop Provincie Friesland Wat is het doel voor vandaag? Het herkennen van kansen

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Raad van : 17 april 2014 Agendapunt : 8 Volgnr. : 2014-027 Reg. nr. : Z-14-07011/ INT-14-02550 Adviesnota Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Midden en West-Brabant

Midden en West-Brabant Midden en West-Brabant Roadmap ten aanzien van Planning & Control 27 februari 2014 Ernst & Young, sparring partner voor de publieke sector Drs. D.E. (David) Zijlmans RA Senior adviseur Financial Accounting

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo

Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo Presentatie Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en Presentatie gezamenlijke raadscommissies gemeente Neerijnen 9 april 2014 1 Inhoud presentatie 1. Korte uitleg decentralisaties

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd 9 oktober 2013 Welkom Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via: transitie@reuseldemierden.nl Programma Welkom Stand van zaken Jeugdwet Plan van

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening. Commissie Samenleving 6 oktober 2014

Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening. Commissie Samenleving 6 oktober 2014 Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening Commissie Samenleving 6 oktober 2014 Vooraf Aansluitend op vastgesteld Beleidskader Jeugdhulp Peelregio ( 11 februari 2014). Advisering door Wmo raden (bijlage

Nadere informatie

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Sturen op resultaten in het sociaal domein Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Partners in verbetering https://www.youtube.com/watch?v=urujad- 0Bk4#action=share Vraag aan deelnemers

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire Update Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Schematisch Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 2 Tijdelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2015-2018. Agendapunt Portefeuillehouder: C. van Dijk Kenmerk:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Welkom. Delen is weten

Welkom. Delen is weten Welkom Delen is weten 1 De 3Ds Beheerst gebudgetteerd Workshop Planning & Control Provincie Friesland Leeuwarden, 20 februari 2014 Bruno Steiner, Hattum Palma Presentatie De stand van zaken Planning &

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 7 Sturing & Bedrijfsvoering

Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 7 Sturing & Bedrijfsvoering Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 7 Sturing & Bedrijfsvoering Oldebroek, oktober 2014 7. Sturing en Bedrijfsvoering De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente vereist monitoring

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein. Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten. Anton van Rosmalen

Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein. Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten. Anton van Rosmalen Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 2 juli 2014 gemeenteraden BAR gemeenten Anton van Rosmalen a.vanrosmalen@risicomanagement.nl 06 53 22 88 34 2 juli

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN. drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA

CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN. drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA WELKOM! Drs. D.E. (David) Zijlmans RA EY Financial Accounting & Advisory Services Landelijk eindverantwoordelijk

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Achtergrond: De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel

Nadere informatie

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg 23 januari 2014 1. Aanleiding, probleemschets In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende decentralisaties worden doorgevoerd in het sociale domein.

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG De Wmo 2015 Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG Programma De huidige Wmo De veranderingen per 2015 Kansen en bedreigingen Het sociale domein Rol van de raad De huidige Wmo: achtergrond en praktijk 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Welk W om elk Delen is weten

Welk W om elk Delen is weten Delen is weten Welkom regionaal verevenen kosten en risico s De regio en 3 D s in financieel perspectief Financiële aspecten van regionale samenwerking op de decentralisaties in het sociaal domein Gemeenten

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie