Forumavond 20 juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forumavond 20 juni 2017"

Transcriptie

1 Forum 1A - Beantwoording technische vragen 1. Opening 2. Besluitenlijst forumvergaderingen 23 mei Actie- en toezeggingenlijst Fractie Dorpsbelang Langedijk Nr Vraag Antwoord 1. Als gedoeld wordt op de letters in de nummering dan Wat betekenen de afkortingen T,M,T staat T voor toezegging en M voor motie. 2. Onder kop Onderwerp staat: Afdoening ingekomen stukken aan de raad; Mededelingen; Actiepuntenlijst. Waarna dit steeds aangeklikt moet worden om te weten waar het over gaat. Vraag: Is het mogelijk om onder kop Onderwerp deze teksten niet te gebruiken en een korte duidelijke omschrijving te vermelden. Door de grote omvang van de actielijst die ingevoerd moest worden in het nieuwe systeem, zijn sommige aanduidingen inderdaad wat algemener verwoord dan duidelijk zou zijn. Na de forumvergadering op 20 juni, zullen deze te algemeen verwoordde onderwerpen verduidelijkt worden. Fractie Kleurrijk Langedijk 1. T03 Justerland. Kan gezien het feit dat dit initiatief gestopt is, dit actiepunt niet afgevoerde worden? Het actiepunt betreft het informeren van de raad over de totale ontwikkelingen van het recreatieschapgebied. Het onderwerp Justerland is inderdaad inmiddels achterhaald. Voorgesteld wordt om het onderwerp te wijzigen in ontwikkelingen recreatiegebied Geestmerambacht. 4. Afdoening ingekomen stukken aan de raad Fractie Dorpsbelang Langedijk 1. D03 Blz 4, vervolgstappen... Aandeelhouders en dienstverleningsovereenkomsten Vraag: Zijn deze jaartallen juist? Is dit een typefout? Deze jaartallen zijn inderdaad niet juist. Bedoeld wordt: D05 Blz. 5, tabel - Interventie PO: bezochte scholen Bewustwording is een speerpunt van In control en lessen en conferenties zijn de activiteiten die daar onder andere voor worden ingezet. Het aantal scholen in West Friesland is niet bekend Antwoord: Het gaat hier in het jaarverslag om de interventie Dat drinkt niet waarbij jongeren van het VO, PO scholen bezoeken om voorlichting te geven. Niet alle bezoeken worden door de VO leerlingen doorgegeven, vandaar het onbekende aantal. 1

2 en het aantal scholen in de regio Alkmaar is 0. Vraag: Hoe kan het aantal scholen in West Friesland niet bekend zijn? Vraag: Hoe kan het dat er geen scholen in de regio Alkmaar bezocht zijn. Blz. 6. De projectgroep was blij verrast met de resultaten. Deze resultaten geven echter alleen het bereik van de campagne aan. Vraag: Komt er ook een effectrapportage van de ingezette middelen/interventies/campagnes? Blz. 9 Salariskosten. De salariskosten bedragen op bijna aan inkomsten. Vraag: Hoe verhouden deze salariskosten t.o.v. de inkomsten zich t.o.v. soortgelijke projecten/stichtingen? Vraag: Hoeveel fte is werkzaam binnen In Control? Antwoord: De Regio Alkmaar zet deze interventie niet in. Het inzetten van bepaalde interventies voor het PO wordt door een nieuw onderzoek van Trimbos afgeraden, omdat jonge kinderen ook nieuwsgierig worden gemaakt (onbedoeld effect) naar middelen die besproken worden. Regio Alkmaar bezint zich nog op welke interventies zij op het PO in wil gaan zetten. We zetten in het PO nu dus vooral in op weerbaarheid (het nee kunnen zeggen tegen allerlei ongewenste zaken als roken, alcohol en drugs). Antwoord: Wie ben jij..? is de campagne die vanuit In control gevoerd wordt om bekendheid te geven aan de smileys die aangeven dat je een keus hebt bij het bezoeken van evenementen/feesten. Het einddoel van deze campagne is dat jonge mensen de serie in hun telefoon downloaden om aan te geven ik kom wel naar (Koningsdag bijvoorbeeld) maar ik blijf vandaag nuchter. Dat is het winnende idee, afkomstig van de battle of concepts die in 2015 onder jongeren is uitgezet. We sluiten dus aan bij de doelgroep en hun communicatie. Een effectrapportage zal lastig blijven. We kunnen alleen herkenbaarheid meten van de campagne. Antwoord: De kosten is excl. Projectleider, incl deelprojectleider gezondheid. De begroting 2017 in het jaarverslag is een vereenvoudigde weergave, de gehele begroting 2017 is door alle stuurgroepen in de drie deelregio s akkoord bevonden. Er is geen zicht op kosten verdeling en verhouding binnen andere projecten. Antwoord: Deelprojectleider gezondheid 12 uur per wk (wordt geleverd door GGD), deelprojectleider veiligheid 12 uur per week, deelprojectleider communicatie 18 uur per week, Leer ontwikkel plaats 18 uur per week, stageplaats 20 uur per week. Samenwerkingsverband integrale veiligheid levert de middelen voor een over all projectleider van 8 uur per week. 2

3 Fractie Kleurrijk Langedijk 1. D01 1. Welk aandeel heeft Holland boven Amsterdam voor Langedijk gehad/gedaan? 2. Is dit in verhouding tot dat wat er voor andere gemeentes is gedaan? 3. Klopt het dat aandacht vooral naar Kustlijn en naar gebied West Friesland Oost (Hoorn Enkhuizen Medemblik) gegaan is? 4. Waarom wordt Geestmerambacht niet mee gepromoot? Onze gemeente betaalt Holland boven Amsterdam het basisbedrag van per jaar. Van het totaal van de basisbedragen wordt de algemene gebiedsmarketing bekostigd, waarbij aan alle betrokken gemeentes aandacht wordt besteed. Een aantal gemeentes met een groter toeristenbezoek betaalt naast het basisbedrag een aanvullend bedrag waarmee extra aandacht aan deze gemeentes wordt besteed. 2. D06 - D06b: Er wordt gesproken over Heerhugowaard, Heiloo en Castricum die grondposities hebben ingenomen en daardoor flexibele woningbouwprogrammering behoeven. Geldt dit ook niet voor Langedijk die met o.a. Westerdel ook een grondpositie heeft ingenomen via bouwclaimmodel? Vraag: Waarom wordt Langedijk hier niet bij genoemd? 3. Blz. 4: was ons college vertegenwoordigd bij het overleg op 10 maart jl? 4. Pagina 11: een steakholder noemt dat de woningbouwbehoefte binnen een kern van een gemeente in relatieve of absolute zin kan verschillen. Vraag: Is daar in Langedijk goed zicht op? Zo ja lukt het om aan de kernenbehoefte te voldoen? 5. Afspraak 4: is er in Langedijk al een visie waar eventueel transformatie van bedrijfsgebouwen plaats kan of zal vinden? 6. D06 - D06c: het convenant is nu getekend. Hoe komt de gemeenteraad nu verder aan bod? Deze drie gemeenten worden specifiek genoemd omdat ze meer harde plancapaciteit (vastgestelde bestemmingsplannen met woningbouwmogelijkheid) hebben dan de behoefte aangeeft in de prognose. Dit is voor Langedijk niet het geval. Nee Nee, er is niet specifiek zicht op de behoefte per kern. Nee, zo n visie is er niet. Dit onderwerp speelt overigens vooral in grotere gemeenten met veel (leegstaande) kantoorgebouwen. De gemeenteraad komt verder niet aan bod. Op basis van de (uitvoeringsregels van de) Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie moet er nog wel een aantal regionale afspraken gemaakt worden als uitwerking van het RAP. Hierover wordt u geïnformeerd. 1. IS Cat A01. Naar aanleiding van deze brief bij de ingekomen stukken hebben we de volgende vragen; Vraag: Is het in de brief aan het college gevraagde uitgevoerd? (overhangende takken) In de brief van 26 mei 2017 wordt aangegeven dat er vanuit de gemeente is gezegd dat de gemeente bewoners kon aanspreken op overhangend groen. Sedert afgelopen winter doet de gemeente dit ook: als de medewerkers van openbare ruimte constateren dat er sprake is van overhangend groen boven de openbare weg, dan krijgt de inwoner 3

4 een kaartje in de bus met de volgende tekst: Wij hebben geconstateerd dat de beplanting in uw tuin hinderlijk over de openbare weg groeit. Het openbaar gebied is daardoor niet meer voldoende toegankelijk. Ik verzoek u daarom de beplanting binnen twee weken te snoeien, zodat deze niet meer over de openbare weg of het voetpad groeit. Voor meer informatie ( ) 2. Zo nee, wat is daarvoor de aanleiding en reden? Zie boven 3. Volgens onze informatie is er in het verleden een besluit genomen, om langs de openbare weg geen schuttingen te plaatsen. Vraag: Is onze informatie correct? (dat deze beslissing is genomen) 4 Op grond van landelijke wetgeving (Besluit omgevingsrecht) mag langs de openbare weg altijd vergunningsvrij een schutting worden geplaatst die lager is dan 1 meter. Ook als de schutting niet hoger is dan 2 meter mag dit, maar dan moet deze wel op meer dan 1 meter afstand van de openbare weg of het openbaar groen staan. Voor de voorgevel mag de schutting nooit hoger zijn dan 1 meter. De gemeente kan deze wetgeving niet beperken met eigen regels. In de nieuwe bestemmingsplannen worden deze regels enigszins verruimd, in die zin dat schuttingen van 2 meter langs de zijgevel niet op 1 meter afstand van de openbare weg of het openbare groen behoeven te staan. 4. Zo, ja, Waarom wordt er niet gehandhaafd? Er zijn op dit moment andere thema s voor handhaving waaraan prioriteit wordt gegeven. Het handhaven gebeurt op basis van thematisch toezicht. Hierbij wordt gericht in een of meer programmajaren uitvoering gegeven aan een handhavingsthema dat een hoge prioriteit heeft. In het door burgemeester en wethouders vastgestelde Visiedocument Omgevingsrecht Langedijk is aangeven waar de prioriteiten liggen. Erfafscheidingen scoren daarbij niet hoog. Op basis van de prioriteitenstelling de Uitvoeringsnota Omgevingsrecht geldt voor erfafscheidingen een lage prioriteit. 5. Kan u aangeven hoe hoog een conifeer/of andere struik langs de openbare weg mag zijn? Hier zijn geen regels voor. 6. Als geconstateerd wordt dat deze te hoog zijn of uitzicht belemmeren wordt hier dan op gehandhaafd? In principe niet, tenzij er sprake is van een veiligheidsrisico. In dat geval heeft

5 handhaving in hoge prioriteit. 7. Zo, nee waarom niet. Zie het antwoord op vraag 4 5. Mondelinge mededelingen vanuit de Commissie Sociaal Domein 1. Verzoek om, n.a.v. krantenartikelen NHD d.d Softwarestrop GGD (onderaan in dit document opgenomen), de antwoorden op de gestelde vragen die in Alkmaar aan de raad/ commissie ook aan de raad/forum van Langedijk te verstrekken door de portefeuillehouder. PH Fintelman zal namens het college de raad bij dit agendapunt nader informeren. 6. Benoeming lid van de bezwaar- klachtencommissie 1. Wat is de reden dat de selectiecommissie heeft gemeend dat de sollicitatiebrief voor een openbare functie voor de kandidaat die door haar wordt voorgedragen vertrouwelijk ter inzage voor de raad te leggen? Bescherming van de privacy. Het is overigens altijd de praktijk geweest dat uw Raad op die wijze kennis kan nemen van de achtergrond van de voorgedragen persoon c.q. personen. 2. De selectiecommissie geeft geen (vertrouwelijke) inzage in medekandidaten. Wat is hiervoor de reden? 3. Welke functionarissen maken deel uit van de selectiecommissie? 4. Wat is de reden dat de begin 2015 ontstane vacature niet eerder vervuld is cq geen vacature openbaar gemaakt is? 5. Op welk termijn kan de 2e vacature vervuld worden? De aanbeveling is gebaseerd op een weging van alle kandidaten aan het opgestelde functieprofiel. In dit verband is het niet opportuun dat inzage wordt verstrekt. Wethouder Fintelman, de afdelingsmanager BMO en één van de ambtelijke secretarissen maakten deel uit van deze selectiecommissie. Het aantal leden was toen nog voldoende om de bezetting en roulatie in de commissie te kunnen garanderen. Door het vertrek van een 2e lid begin 2017 is door de commissieleden aangegeven dat de krappe bezetting en dus beperkte mogelijkheid tot roulatie een te grote druk op de leden legde vanwege hun overige verplichtingen en werkzaamheden. De 2e vacature zal naar verwachting in de 2e helft van dit jaar worden vervuld. 5

6 7. Aanpassing Gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar en omstreken Fractie PvdA 1 In de inleiding op het raadsvoorstel wordt gemeld dat de algemene raad op 12 april 2017 de gewijzigde gemeenschappelijke regeling heeft vastgesteld? Voor zover ons bekend komt deze bevoegdheid in dit geval toe aan de raden en de colleges van de Het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling is inderdaad een bevoegdheid van de Gemeenteraden. De bedoeling van deze zin is echter geweest dat de algemene raad het voorstel aan de individuele gemeenteraden heeft vastgesteld deelnemende gemeenten. Zoals het nu wordt gepresenteerd, is er sprake van een dubbele vaststelling. We zijn dus nieuwsgierig op grond van welke bepaling de algemene raad dit besluit heeft genomen. In de tekst van de gemeenschappelijke regeling ontbreekt de aanhef als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c (gemeenten: de in de aanhef genoemde gemeenten) dit zal worden gemeld 8. Rapport meldpunt integriteit 1 In het vorige forum heeft GroenLinks aan het college verzocht om over deze meldingen een gesprek met de indiener aan te gaan, omdat meldingen over de afhandeling van meldingen een afleiden van de oorspronkelijke reden en oorzaak van de melding en naar onze mening onherroepelijk leiden tot een waterval aan meldingen en escalatie in slechte onderlinge verhoudingen. Deze oproep heeft geen ondersteuning gekregen maar de griffier heeft wel aangeven dat hij een gesprek met betrokkene zal hebben. Wat is de uitkomst van dat gesprek? Het gesprek met de indiener van de klachten was positief en constructief van aard. De indiener kan zich vinden in de voorgestelde wijze van afhandeling van zijn klachten. Namelijk dat het meldpunt een reactie op zijn klachten geeft en deze samen met zijn klachten bij het rapport geagendeerd wordt, zodat de raad een integrale beoordeling kan geven. 6

7 Krantenartikelen behorende bij technische vragen GL agendapunt 5 NHD d.d Softwarestrop GGD 7