OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren (C) P.G. Welman (D) J. Hatenboer (E) J. van Houdt (F) G.O. van Veldhuizen, burgemeester (afwezig vanaf 2E op de agenda) Bespreekstukken 3.B. Aanwijzing Waarnemend Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris, brief blijft vertrouwelijk! Voorstel portefeuillehouder om: 1. De heer D.T. de Vos Koelink, werkzaam als Directeur met aandachtsgebied Fysiek, per 7 december 2016 aan te wijzen als Waarnemend Algemeen Directeur; 2. De heer De Vos Koelink hiervan door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te brengen. Met het vertrek van de heer Meijs, in verband met het aanvaarden van een functie bij de gemeente Tilburg, moet de functie van Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris opnieuw ingevuld worden. Tot aan het moment van de start van de nieuwe Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris is de heer De Vos Koelink bereid gevonden om de taak van Waarnemend Algemeen Directeur op zich te nemen. Openbare besluitenlijst 22 november 2016 Pagina 1 van 5

2 Hamerstukken 5.B. Mandaatverlening Wethouder Eerenberg mandaat te vrlenen om namens het college in het Georganiseerd Overleg te onderhandelen over een sociaal paln Sportaal. Om de indiensttreding van ambtelijke medewerkers bij Sportaal BV mogelijk te maken, moet een sociaal plan in het GO worden overeengekomen. Met dit besluit verleent het college wethouder Eerenberg mandaat om namens het college hierover te onderhandelen. Het onderhandelaarsakkoord zal tezijnertijd aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. 6.C. Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De Verordening kwaliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht vast te stellen voor het "basistakenpakket. Voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de taken die verplicht binnen de Regionale Uitvoeringsdienst moeten worden uitgevoerd (het zogenaamde basistakenpakket ) geldt de wettelijke verplichting om regels te stellen over de kwaliteitseisen. Deze regels moeten voor het hele gebied van de RUD Twente gelijk zijn. Het college stelt de raad voor deze kwaliteitseisen (vastgelegd in een verordening) vast te stellen. 7.E. Rechtshandelingen afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling, muv persoonlijke- en financiële gegevens te besluiten akkoord te gaan met het addendum op de verkoopovereenkomst nabij Boddenkamp met WeBuildHomes Ontwikkeling BV De gemeente heeft met WeBuildHomes Ontwikkeling B.V. d.d. 24 januari 2016 een verkoopovereenkomst gesloten om 11 woningen te realiseren in de Boddenkamp. De ontwikkelaar heeft de gemeente verzocht om in plaats van één levering akkoord te gaan met twee leveringen. Hiermee is akkoord gegaan en de afspraken zijn vastgelegd in het addendum. Omdat de aanleg van de parkeervoorzieningen en de straat nu gefaseerd wordt uitgevoerd moet de ontwikkelaar ter zekerheid een bedrag in depot geven bij de notaris. Het addendum past binnen het financiële kader. Openbare besluitenlijst 22 november 2016 Pagina 2 van 5

3 Vaste agendapunten 11. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst 12. Afsprakenlijst en memorandum 13. Representatielijst 14. Rondvraag 15. Collegiale consultatie Besluit uit voorgaande vergadering dd 25 oktober C. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma Enschedese haven 1. het meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma havenbeheer Enschede vast te stellen; 2. een voorziening groot onderhoud haven in te stellen voor de financiële dekking van het risico gestuurd beheer van de haven; 3. de gemeenteraad per brief te informeren. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Van Agteren. De laatste jaren is door de gemeente Enschede sterk geïnvesteerd in het havengebied. Een goede en bereikbare haven is van belang om de watergebonden bedrijvigheid en transport via water te bevorderen. De logistieke sector en daarmee de haven is van direct belang voor de regionale economie en werkgelegenheid. Met het vaststellen van een meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma voor het havenbeheer wordt het havenbeheer in Enschede ook voor de toekomst structureel geborgd en voorzien van financiële middelen. Openbare besluitenlijst 22 november 2016 Pagina 3 van 5

4 Besluit uit voorgaande vergadering dd 8 november E. Raadsbrief Stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuiderval De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuuderval middels bijgevoegde brief. Cf, inclusief aanpassing brief aan Raad, mandaat aan wethouder Hatenboer. Gegeven de veranderde marktsituatie voor nieuwbouw van kantoren en appartementen is een actualisatie van de ontwikkelstrategie Zuiderval aan de orde. Via deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van deze ontwikkelstrategie. Besluiten uit voorgaande vergadering dd 15 november E. Zienswijze Revisie Omgevingsvisie en -verordening Overijssel Bijgaande zienswijze tegen de Revisie Omgevingsvisie en -verordening Overijssel indienen. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Hatenboer. Wij hebben een zienswijze ingediend met betrekking tot de revisie van de Omgevingsvisie en verordening Overijssel. Weliswaar hebben wij veel waardering voor de revisie, maar plaatsen wij op een aantal onderdelen principiële kanttekeningen. Zo onderschrijven wij de provinciale regierol in de programmering, maar wij hebben wel enige bedenkingen bij de mate waarin het beleid van bundeling in de netwerksteden vorm krijgt in de Omgevingsvisie. De constatering dat steden de motor van de economie vormen met de daarbij behorende trek naar de stad is onvoldoende vertaald in de revisie. Om die reden vragen wij de provincie om een bestuurlijk overleg hierover. Verder vinden wij dat de provincie teveel ruimtelijke beperkingen oplegt voor de energietransitie die gewenst is. Zo wordt op voorhand al een verbod opgelegd om windturbines in het Natuurnetwerk Nederland te plaatsen. Ook wordt voor zonneparken een compensatie gevraagd die op voorhand leidt tot een rem op dergelijke parken. Tot slot hebben wij op detailniveau nog meer kanttekeningen. Openbare besluitenlijst 22 november 2016 Pagina 4 van 5

5 3.F. Nieuw Enschedees Welzijn 1. Het raadsvoorstel 'Nieuw Enschedees Welzijn' vast te stellen; 2. De brief met de reactie op het advies van de Wmoraad vast te stellen. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Van Houdt. De nota Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk geeft richting aan (de uitvoering van) het welzijnswerk in Enschede. Het is een uitwerking van de zelf- en samenredzaamheid zoals verwoord in Duurzaam, Samen, Sterker! Coalitieakkoord Ons nieuwe welzijnsbeleid biedt ruimte aan de samenleving om het welzijn te vergroten en daarbij ondersteuning te krijgen waar nodig. Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar kan ook bestaan uit hulp bij het wegnemen van belemmeringen in de samenleving. Het welzijnswerk richt zich daarmee niet alleen op de kwetsbare inwoner, maar ook op de zelfredzame inwoner die door initiatieven een bijdrage levert aan het versterken van de samenleving en daarmee ook aan het versterken van de kwetsbare inwoners. Uit de contacten met bijna inwoners en partners die een bijdrage hebben geleverd aan deze nota blijkt dat het vergroten van welzijn begint bij het initiatief, de energie en de vraag van inwoners. In sommige gevallen hebben inwoners behoefte aan professionele ondersteuning. De opbrengsten van de input van inwoners en partners zijn samengevat in het online magazine Gesprek met de stad over Nieuw Enschedees Welzijn. 8.F. Beantwoording art. 38 vragen heer Ornek (PvdA) inzake informatie en ondersteuning mantelzorg. De vragen ex. artikel 38 van de heer Örnek (PvdA) inzake informatie en ondersteuning mantelzorg beantwoorden conform de bijlage. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Van Houdt. Op 2 november 2016 is door de heer Örnek (PvdA) artikel 38 vragen gesteld over de informatie en ondersteuning van mantelzorg. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen. * * * Openbare besluitenlijst 22 november 2016 Pagina 5 van 5

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren (C)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016 Aanwezig: Afwezig: J. Hatenboer, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Houdt

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester (t/m 1 e agendapunt aanwezig) K. Nickolson

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 26 september 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C, 7C,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 16 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 16 mei 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 16 mei 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H) gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Oprichten Onderhoud Enschede BV Hans van Agteren agendaletter (C)) Programma LO Aangeboden aan Raad 18 september 2015 Stuknummer Corsanummer 1500098188

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord.

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 31 maart 2015, week 14 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes, H.J.W. Raat en mr. M. Veeningen, wethouders, mr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst Weeknr. 02 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 08 JANUARI 2013 VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: H. W.M. KLITSIE, WND. BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 15 augustus 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Het college besluit 12c

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda -00Datum : 14 juni 2016 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes ( behalve agendapunt 8 ) Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 februari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 februari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 februari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 december 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 december 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 december 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester (G) E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 18/10/2016 Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder), aanwezig Kuijpers J.B.M. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder),

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 10 oktober 2017 Samenstelling Aanwezig: de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 9 februari 2016 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Aanwezig: mr. H.M. Bergmann - burgemeester Mevr. S.J. Szarafinski - wethouder. A. Beekman - wethouder mr. A. van den Brink - gemeentesecretaris

Aanwezig: mr. H.M. Bergmann - burgemeester Mevr. S.J. Szarafinski - wethouder. A. Beekman - wethouder mr. A. van den Brink - gemeentesecretaris Gemeente Middelburg Datum: 18 april 2017 enlijst vergadering College van Burgemeester en wethouders Aanvang: 9.00 uur, kamer burgemeester ======================================================== Aanwezig:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00534 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla Breuer

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8 Dinsdag 19 februari 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel Wethouder

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 Lijst nr. 30 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 FINANCIEN EN CONTROL Toezegging van wethouder Stukker aan de raad betreffende Zienswijze

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 15 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 1 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00900 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Frank Deij, wethouder;

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 16 februari 2016 10.00 16.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart en loco-secretaris Slagter Secretaris Schadé

Nadere informatie

Port. houder Onderwerp Cluster. Besluit: Het college stemt in met de besluitenlijst van 12 juni 2017.

Port. houder Onderwerp Cluster. Besluit: Het college stemt in met de besluitenlijst van 12 juni 2017. Besluitenlijst voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 juni 2017 Aanwezig: Ambtelijk: Weterings, Van Mazijk (loco-secretaris), Nederstigt, Horn, Elzakalai,, Steffens-van de Water, Reinders

Nadere informatie

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig. 1 Verslag van de vergadering d.d. 29 januari 2013 Vaststellen. Akkoord. Hamerstukken openbaar.

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig. 1 Verslag van de vergadering d.d. 29 januari 2013 Vaststellen. Akkoord. Hamerstukken openbaar. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 5 februari 2013, week 6 Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, drs. J.P.W. Groot, mr. J.A. Koops- Scheele, J.E. Levie en H.J.W. Raat,

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester ` Nr. 10A BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART Aanwezig: A. van den Bosch, burgemeester A.J. Verschoor, wethouder A.C. Bragt, wethouder C.A.H. Zondag, wethouder W.

Nadere informatie

De raadsvragen van de PvdA beantwoorden middels bijgaande raadsbrief.

De raadsvragen van de PvdA beantwoorden middels bijgaande raadsbrief. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 14 oktober 2014 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig De heer F.J. Tollenaar De heer B. Marinussen

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn.

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders R.J. Stoffelsma - loco-secretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 DECEMBER 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 DECEMBER 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 DECEMBER 2015 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van Hulle,

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 Lijst nr. 47 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 VEILIGHEID EN RECHT Herbenoeming (commissie/kamer/plaatsvervangend)voorzitter(s)

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 30-10-2012 Registratienummer: 2012/16197 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie