Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019"

Transcriptie

1 1 Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019 Aanvang/einde: 20.00/22.40 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: de heer R.J.C. van der Laan. Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), C. Brocken-Swart (GroenLinks), N.E. Hut (D66), N. Moinat (PW-Moinat), A.M. Nuijens (CDA), N. Saaf (PvdA), S. Soenjoto (PW-SoenjotoNan Dongen), K. Visser (Leefbaar Purmerend), M.H. van der Weit (WD), M.l. Weibergen (GroenLinks) en A.K. Wildschut (D66); en de heren J.C.T. Adolfs (PvdA), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend), A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), B. Buskoop (SP), R.L. Buskoop (SP), J.P. Dompeling (WD), R. van Dongen (PW-SoenjotoNan Dongen), B. van Elden (WD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), M. Hasirci (Stadspartij), P.J.S.A. Janssen (GroenLinks), T. de Jong (D66), P. Khoe (PvdA), F.A. Koot (CDA), RD. van Kuik (SP), C.S.J. Lageveen (Stadspartij), B. Meulenberg (Stadspartij), T.J.F.I.M. Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend), T.C. Roeleveld (WO), M. Segers (CDA), M.J.W. Smid (Stadspartij), C. van Urk (Ouderenpartij AOV Purmerend) en P. Verkroost (CDA). Afwezig: mevrouw I. Waarhuijs (Stadspartij). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 2. Vaststellen van de voorliggende agenda GroenLinks stelt voor de agendapunten 10 (Vaststelling bestemmingsplan 'Purmerweg ') en 11 (vaststelling bestemmingsplan 'Kwadijkerpark 2019') van de agenda af te voeren i.v.m. nog niet beantwoorde schriftelijke raadsvragen. De raad gaat hier niet mee akkoord. Stemming: Voor: GroenLinks ( 4 ). Tegen: alle overige fracties (32). De WD verzoekt bij de behandeling van agendapunt 10 (Vaststelling bestemmingsplan 'Purmerweg ') eerst de motie in stemming te brengen en daarna het raadsvoorstel. De raad gaat hier unaniem mee akkoord (36-0). GroenLinks verzoekt de behandeling van de agendapunten 14 en 15 om te draaien. De raad gaat hier niet mee akkoord. Stemming: Voor: de dames Wildschut (D66) en Hut (D66), de heer De Jong (D66), GroenLinks, Leefbaar Purmerend, SP en PW-Moinat (14). Tegen: de heer Blokzijl (D66), Stadspartij, CDA, WD, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV-SoenjotoNan Dongen (22).

2 2 GroenLinks trekt vooraf aangekondigd amendement 13A5 (vaste rubriek duurzaamheid in raadsvoorstellen) in n.a.v. de toezegging van wethouder Van Meekeren dat hij in overleg met de griffie en de organisatie gaat onderzoeken hoe een paragraaf duurzaamheid aan raadsvoorstellen kan worden toegevoegd. De agendapunten 9, 11 en 12 worden als hamerpunt afgedaan. Hiermee is de agenda vastgesteld. 3. Mededelingen uit de Regioraad Regioraadslid de heer Adolfs (PvdA) geeft een korte toelichting op de komende activiteiten rond de regioraad. 4. Vragenuur Wethouder Tijmstra beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend over parkeren in de binnenstad. 5. Bekrachtiging geheimhouding Er zijn geen stukken waarop geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad. 6. Concept-besluitenlijst raad 31 januari 2019, inclusief lijst van toezeggingen Concept-besluitenlijst raad 31 januari 2019 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Lijst van toezeggingen De lijst van toezeggingen is vastgesteld. 7. Lijst van ingekomen stukken week 5, week 6, week 7 en week 8 De lijst van ingekomen stukken week 5, week 6, week 7 en week 8 is vastgesteld. 8. Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH) Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2019, met nr In te stemmen met niet-infrastructurele maatregelen ( combi pakket 1 en 2) en waar het maatregelen op eigen grondgebied betreft mee te werken aan concrete oplossingen. In te stemmen met voorkeursvariant A binnen het pakket van infrastructurele maatregelen; De portefeuillehouder deze voorkeursvariant A te laten inbrengen namens Purmerend in het Bestuurlijk Overleg CAH in maart Motie Voorstel van 066, CDA, WO, Leefbaar Purmerend en Stadspartij d.d. 28 februari 2019, met nr. 8M1. Het college te verzoeken: In de verdere uitwerking van variant A bij de planvorming rond de A7 in te brengen dat het wenselijk is dat op de beoogde parallelweg een maximumsnelheid van 70 km per uur geldt.

3 3 Stemming over het raadsvoorstel: Voor: Stadspartij, 066, CDA, WO, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP, PW-SoenjotoNan Dongen en PW-Moinat (32). Tegen: GroenLinks (4) Stemming over motie 8M1 over 70 km parallelweg A7: Voor: Stadspartij, 066, CDA, WO, Leefbaar Purmerend, PvdA, PW-SoenjotoNan Dongen en PW-Moinat (26). Tegen: GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend en SP (10). 9. Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018' Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2019, met nr Het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018' (ID-code: NL.IMR BPParkeernormen2018-va01) ongewijzigd vast te stellen; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen. Unaniem aangenomen (36-0). 10. Vaststelling bestemmingsplan 'Purmerweg ' ten behoeve van de bouw van twee appartementencomplexen op de percelen Purmerweg 19 en 21 Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2019, met nr Het bestemmingsplan 'Purmerweg ' (ID-code: NL.IMR BPPURMERWEG2018-va01) vast te stellen; 2. Op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Stemverklaring WO: De WO betreurt het dat de motie 1 OM1 het niet heeft gehaald, maar dat is geen reden voor de fractie om de bouw van de woningen voor Odion en het andere complex tegen te houden, dus stemt de fractie in met het bestemmingsplan. Stemverklaring SP: De SP betreurt het dat de motie niet is aangenomen. De fractie vindt het belangrijk dat de 36 sociale huurwoningen voor Odion snel worden gerealiseerd, dus stemt de SP voor dit voorstel. In het voorstel zijn ook 62 volgens de SP veel te dure onnodige woningen opgenomen waar de fractie tegen is. Stemming over motie 1 OM1 over extra woongebouw sociale huursector: Voor: GroenLinks, WO, Leefbaar Purmerend, SP, PW-SoenjotoNan Dongen en PW Moinat (17). Tegen: Stadspartij, 066, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en PvdA (19). Stemming over raadsvoorstel: Voor: mevrouw Brocken (GroenLinks)* en de fracties van de Stadspartij, 066, CDA, WO, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP, PW-SoenjotoNan Dongen en PW-Moinat (33). Tegen: mevrouw Weibergen (GroenLinks) en de heren Beijert (GroenLinks) en Janssen (GroenLinks) (3). *Op verzoek van mevrouw Brocken (GroenLinks) wordt aangetekend dat zij per abuis 'voor' stemde.

4 4 11. Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan 'Kwadijkerpark 2019' ten behoeve van de bouw van 3 woon- en behandelgebouwen t.b.v. de cliënten van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark in Overwhere-Noord Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2019, met nr Akkoord te gaan met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 2. Het groepsrisico als gevolg van het LPG-tankstation aan de Van IJsendijkstraat 395 te verantwoorden en het restrisico, dat overblijft wanneer aan alle wettelijke normen wordt voldaan, te aanvaarden; 3. Het bestemmingsplan 'Kwadijkerpark 2019' bestaande uit toelichting, regels en verbeelding (ID-code: NL.IMR BPKWADIJKERP2019-va01) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; 4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Stemverklaring GroenLinks: GroenLinks is blij dat met dit bestemmingsplan vooruit wordt gelopen op de bijna-energieneutraal bouwen norm en ondersteunt een goede behuizing en dagbesteding voor deze doelgroep. De fractie vindt het jammer dat er geen ecologisch onderzoek is gedaan in het nabij gelegen gebied in Kwadijk en dat aanwezigheid van beschermde soorten niet volledig is uitgesloten. Ook had de fractie graag gezien dat er een onderzoek komt naar een extra stap vooruit op het energieneutraal bouwen. GroenLinks stemt desondanks in met het voorstel. Unaniem aangenomen (36-0). 12. Grondprijzennota 2019 Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2019, met nr De Grondprijzennota 2019 vast te stellen, inclusief de volgende procentuele verhogingen, per categorie: -Gesubsidieerde woningbouw; 2,4%; -Non-profit instellingen en overige categorieën; 3, 1 % Unaniem aangenomen (36-0). 13. Duurzaamheidsagenda Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018, met nr Kennis te nemen van de Duurzaamheidsagenda Purmerend Voor de jaren jaarlijks bij het vaststellen van de kadernota, resp. gemeentebegroting aan de hand van de beschikbare middelen te bezien of bijstelling van de Duurzaamheidsagenda wenselijk is. 3. De bijdrage voor energiecoaches voor 2019 te dekken uit de reserve Woonvisie. 4. Een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de duurzaamheidsleningen van ,-- Jaarlijks aanvullen van het budget tot ,--. De lasten hiervan worden geschat op maximaal 2.000,-- per jaar die voor 2019 en 2020 wordt gedekt uit het Uitvoeringsprogramma voor verbetering van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad. Stemverklaring Leefbaar Purmerend: Leefbaar Purmerend steunt de duurzaamheidsagenda, omdat de fractie de hoofdlijnen van de agenda onderschrijft. De fractie is tegen de duurzaamheidsevenementen en het extra geld voor nog meer duurzaamheidscoaches. Het kan niet zo zijn dat de grote uitgaven op het gebied van duurzaamheid er voor zorgen dat op andere zaken moet worden bezuinigd. Leefbaar Purmerend is voorstander van een

5 5 duurzamere gemeente, maar wonen, zorg en veiligheid zijn wat de fractie betreft nog net iets belangrijker. Stemverklaring GroenLinks: GroenLinks steunt het voorstel niet, omdat de urgente maatschappelijke opgave duurzaamheid onvoldoende prioriteit en snelheid krijgt. Stemverklaring WO: de WO constateert dat er in de raad geen steun is voor duurzame financiën, maar dat er wel veel geld gaat naar duurzaamheid, terwijl dat geld er op dit moment niet is. De fractie komt hier bij de behandeling van de kadernota op terug. De WO heeft in het najaar al voorstellen gedaan. Nu wordt weer veel geld uitgegeven, terwijl ook nu volgens de fractie bekend is dat er geen geld is. Stemverklaring PW-Moinat: PW-Moinat gaat niet akkoord met de duurzaamheidsagenda. Het college zou hier volgens de fractie in het belang van alle Purmerenders niet aan mee moeten werken. Stemming amendement A 1 van de SP over halveren geld duurzaamheidsevenementen: Voor: WO, SP en PW-SoenjotoNan Dongen (9). Tegen: Stadspartij, 066, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en PW-Moinat (27). Stemming amendement A2 van de SP over geld energiecoaches niet uit woonbudget: Voor: WO en SP (7). Tegen: Stadspartij, 066, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PW-SoenjotoNan Dongen en PW-Moinat (29). Stemming amendement A3 van de SP en GroenLinks over duurzaamheidssubsidies naar lage inkomen en vermogen: Voor: GroenLinks, PvdA en SP (10). Tegen: Stadspartij, 066, CDA, WO, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PW-SoenjotoNan Dongen en PW-Moinat (26). Stemming over raadsvoorstel: Voor: Stadspartij, 066, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en PW-SoenjotoNan Dongen (24). Tegen: GroenLinks, WO, SP en PW-Moinat (12). Stemming motie M2 van PW-Moinat over manifest nieuw klimaat alarm: Voor: PW-Moinat (1 ). Tegen: alle overige fracties (35). 14. Motie vreemd aan de orde van de dag over de Nashville verklaring Voorstel van GroenLinks d.d. 2019, d.d. 28 februari De stemmen staken, wat inhoudt dat er tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over dit voorstel wordt gestemd. Voor: mevrouw Aslander (Stadspartij), de heer Smid (Stadspartij), 066, GroenLinks, PvdA, SP en PW-SoenjotoNan Dongen (18). Tegen: de heren Lageveen (Stadspartij), Meulenberg (Stadspartij), Hasirci (Stadspartij), CDA, WO, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend en PW-Moinat (18).

6 6 15. Motie vreemd aan de orde van de dag over tijdelijke parkeervoorziening Voorstel van Leefbaar Purmerend, PW-Moinat en WD, d.d. 28 februari 2019, zonder nummer. De motie te verwerpen. Voor: WD, Leefbaar Purmerend en PW-Moinat (8). Tegen: alle overige fracties (28). Aldus vastgesteld in de openbare vergad d.d.,2c5 rttaat-4 lolfj. de

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.24 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.21 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 14). Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.32 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 21) Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017 Aanvang/einde: 20.00/22.20 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017 Aanvang/einde: 20.00/23.35 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 20). Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017 Aanvang/einde: 20.00/22.10 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Aanvang/einde: 20.00/22.36 uur Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017 Aanvang/einde: 20.00/23.10 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Voorzitter: De heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: Mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: De dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1124228 Datum: 28 april 2014 Behandeld door: A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie Onderwerp: Benoeming leden raadscommissies en hun plaatsvervangers,

Nadere informatie

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017 Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017 vastgesteld in het presidium 2018 INLEIDING Voor u ligt het zevende jaarverslag van de griffie, dat een korte terugblik geeft op de werkzaamheden van de

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1464622 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1464579 Datum: 22 januari 2019 Behandeld door: Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016 Raadsvergadering : 24 februari 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/005 Onderwerp : raadsvergadering van 27 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie),

Nadere informatie

wethouder Hegger. d. Wethouder Hegger. Opening Little Free Pantry in Overwhere op zaterfdag 19 januari om uur in Overwhere.

wethouder Hegger. d. Wethouder Hegger. Opening Little Free Pantry in Overwhere op zaterfdag 19 januari om uur in Overwhere. Datum: 15 januari 2018 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester M. Hegger, Wethouder H. Rotgans, Wethouder P. van Meekeren, Wethouder E. Tijmstra, Wethouder T. Kroese, Wethouder G. Blom, Secretaris R. Akhajjam,

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92

GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92 GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 23 OKTOBER 2018 OM 19.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare (en voor wat betreft agendapunt 17 besloten en geheime) vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-5-2016

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Nr. 7. Vergadering: 9 juli 2019 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2019

Nr. 7. Vergadering: 9 juli 2019 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2019 1 Nr. 7. Vergadering: 9 juli 2019 Onderwerp: Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw N.E. de Vries, loco-griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA De heer J.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. agpnt 6). Vice-voorzitter: F. Alberts (bij agpnt 6). Griffier:

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 10 november 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.punt 9) Vice-voorzitter: de heer F. Alberts (alleen ag.punt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser. Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 27 maart 2019 Datum: 10 april 2019 Agendapunt: 4 Contactpersoon: Contactgegevens: Pieter Norder, griffier griffie@hethogeland.nl U kunt de webcast (beeld en geluid)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Purmerend, 20 april 2018 Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Agendapunt 5 2013-24 Aanwezig: J. Nielen (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 21-03-2017 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw J. van Hoey Smith, mevrouw E.W. van Blom,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 1 februari 2018 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015

Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015 Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Wethouder Van Balken is verlaat vanwege werkverplichtingen 2 Vaststelling van de agenda De agenda

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : S.P. van Hemmen Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

'"'""'"1t R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

'''1t R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T '"'""'"1t R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad: 1456454 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1456452 Datum: 6 november 2018 Behandeld door: S. Koot

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 546307-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 19 februari 2018 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer De Groot. Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 30 november 2017 Voorzitter: De heer S.C.C.M. Potters Griffier: Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: Dhr. T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92 gemeente BriinSSIfm i BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 23 OKTOBER 2018 OM 19.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 mei 2018 Aanvangstijd: Eindtijd: Locatie: 20.30uur 22.50 uur Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen Aanwezig: 27 Raadsleden: (fv=fractievoorzitter)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-2-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de Graaf Aanwezig: Mw.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : S.P. van Hemmen Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 21 april 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 3 september 2015 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 14 DECEMBER 2015 OM UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 14 DECEMBER 2015 OM UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN Corsanr. 15.0041105 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 14 DECEMBER 2015 OM 20.00 UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN 1. Opening van de vergadering. De voorzitter

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 29 september 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018 Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal aanwezig: mevr. LH.M. van Ruijven van Leeuwen, burgemeester de

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad. De besluiten- en actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad. De besluiten- en actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 12 oktober 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

gemeente Midden-Croningen

gemeente Midden-Croningen M Besluitenlijst raad 7 maart 2019 Voorzitter: A. Hoogendoorn Plaatsvervangend voorzitter (agendapunt 4): H. Haze Aanwezige raadsleden: PvdA: T. van der Veen J. van Duren H.J. Flederus R. Sinnema J. Westerdiep

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 februari 2017 Voorzitter: Wethouders: Dhr. Cornelisse Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 november 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.M. Verloop (SGP), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal)

Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.M. Verloop (SGP), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal) Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 juli en 9 juli 2019 Aanwezig: mw. Bette-van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD), dhr. Van Braak (ChristenUnie), dhr. Van de Braak (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 20-4-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 28 maart Mevrouw T.B.W.M. van der Torre

Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 28 maart Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 28 maart 2019 Voorzitter: Griffier: De heer S.C.C.M. Potters Mevrouw T.B.W.M. van der Torre Aanwezige raadsleden: De heer T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; Raadsgriffie De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 1 3 0 A G H fddor P 2 De gemeentesecretaris; _.... Bezoekadres: De directie; Raadhuisplein 1 De clustermanagers;

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig:

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Purmerend, 15 september 2017 Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie