Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017"

Transcriptie

1 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 1 juni 2017 Aanvang/einde: 20.00/22.20 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), T.P. de Boer (Stadspartij), N.E. Hut (D66), J. Mennema (Ouderenpartij AOV Purmerend), N. Saaf (PvdA), I. Waarhuijs (Stadspartij) en M.H. van der Weit (VVD); en de heren F. Alberts (PvdA), F. Beijert (GroenLinks) (m.u.v. ag.pnt 10), P. Blokzijl (D66), A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), E. van Damme (Lijst Van Damme), J.P. Dompeling (VVD), R. Duijker (CDA), B. van Elden (VVD), M. Hasirci (Stadspartij), H. Heida (Leefbaar Purmerend), M.C. Intres (D66), G.C. Jansen (Stadspartij), T. de Jong (D66), Th. Kalverboer (Ouderenpartij AOV Purmerend), T. Kroese (PvdA), C.S.J. Lageveen (Stadspartij), P.L van Meekeren (D66), H. Meijer (PvdA), B. Meulenberg (Stadspartij), H.J.M. Poppelier (Trots), R. Ruijs (Ouderenpartij AOV Purmerend), M.J.W. Smid (Stadspartij), J.M Veenstra (CDA), R.J. Verhoogt (GroenLinks), P. Verkroost (CDA) en P.J. Willig (Ouderenpartij AOV Purmerend). Afwezig: mevrouw N. Boer (Leefbaar Purmerend) en de heer F. Theuns (VVD), 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De voorzitter meldt dat er na de huidige vergadering een korte besloten vergadering zal plaatsvinden. 2. Vaststelling van de voorliggende agenda De agendapunten 8 t/m 12 en 14 t/m 17 worden als hamerpunten afgedaan. Hiermee is de agenda vastgesteld. 3. Raadsvoorstel en ontwerpbesluit benoeming griffier Voorstel van het presidium d.d. 13 april 2017, met nr De heer R.J.C. van der Laan met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van griffier; 2. Per 1 augustus 2017 eervol ontslag te verlenen aan mevrouw J.F. Kamminga uit de functie van griffier en haar per diezelfde datum te benoemen tot algemeen adviseur van de raad. 4. Mededelingen uit de Regioraad De burgemeester meldt dat er binnenkort een voorstel komt om het aantal raadsleden van de regioraad te verminderen en dat op 2 juni het Startsymposium Vervoerregio Amsterdam plaatsvindt. 5. Vragenuur Er zijn geen vragen. 6. Lijst van ingekomen stukken week 16 t/m week De lijst van ingekomen stukken week 16 t/m week is vastgesteld. 7. Besluitenlijst van 20 april 2017, inclusief lijst van toezeggingen Besluitenlijst van 20 april 2017 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2 2 Toezeggingenlijst 284.Waterland Museum, pand Kaasmarkt: De Lijst Van Damme wijst erop dat wethouder Krieger voor 1 juni 2017 een memo over de stand van zaken zou aanleveren. Dit is niet gebeurd (wethouder Krieger is afwezig tijdens deze raadsvergadering en kan geen reactie geven). De toezeggingenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 8. Zienswijze op jaarstukken 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, met nr In te stemmen met de GGD ZW jaarstukken 2016 en een positieve zienswijze af te geven. 9. Zienswijze ontwerp-jaarrekening 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018 Recreatieschap Twiske Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2017, met nr Een positieve zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de ontwerpjaarrekeningen 2016, begrotingswijzigingen 2017 en programmabegroting 2018 van Recreatieschap Twiske-Waterland; 2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend op te dragen om het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland te informeren. 10. Vaststellen subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017 Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2017, met nr Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017 vast te stellen. De heer Beijert heeft niet deelgenomen aan de stemming bij dit onderwerp vanwege zijn arbeidsrelatie met Spurd. Unaniem aangenomen (32-0). 11. Vaststellen bestemmingsplan Gedempte Singelgracht Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, met nr I. Het bestemmingsplan "Gedempte Singelgracht2T -2017", bestaande uit toelichting, regels en verbeelding ( ID-code NL.IMRO.0439.BPGEDSING va01) vast te stellen; II. Op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Stemverklaring GroenLinks: het voorstel tot afwijking van het relatief jonge bestemmingsplan Binnenstad is volgens GroenLinks strijdig met de rechtszekerheid die een bestemmingsplan moet bieden aan omwonenden. De nu voorgestelde reparatie van het bestemmingsplan Gedempte Singelgracht is noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van de Raad van State. GroenLinks neemt afstand van de stelling van wethouder Krieger in de commissie SOB van 11 mei jl., dat de gemeente een bezwaarmaker niet op de te volgen procedure moet wijzen, dus niet alleen bestemmingsplan, maar ook de omgevingsvergunning moet aanvechten. GroenLinks stemt tegen het voorstel.

3 3 Tegen: GroenLinks (2). Voor: alle overige fracties (31). 12. Vaststellen 1e wijziging Afvalstoffenheffing 2017 Voorstel van burgemeester en wethouders, zonder datum, met nr De Verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2017 vast te stellen. 13. Ambitiedocument Wagenweggebied Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2017, met nr Het ambitiedocument Wagenweggebied, de stedenbouwkundige visie en de grondbeleidsstrategie vast te stellen en daarmee het vervangen van het oude toetsingskader SPvE Het Plateel Stemming over het verworpen amendement van GroenLinks over de ambitie uit de structuurvisie over sociale huur en goedkope koop voor starters: Voor: GroenLinks D66, PvdA en Leefbaar Purmerend (13). Tegen: de overige fracties (20). Stemming over het voorstel zelf: Tegen: GroenLinks (2). Voor: de overige fracties (31). 14. Instemmen met 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam Voorstel van burgemeester en wethouders, zonder datum, met nr Tot de 10 e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam. 15. Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 en kennisname Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) Voorstel van burgemeester en wethouders, 25 april 2017, met nr ln te stemmen met de Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en daarvoor een positieve zienswijze af te geven. 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 VrZW. 16. Evaluatierapport jaarrekening 2015 auditcommissie Voorstel van het presidium d.d. 3 mei 2017, met nr ln te stemmen met de aanbevelingen van de auditcommissie uit het eindrapport Evaluatie totstandkoming jaarstukken 2015 : a. Verhoog de capaciteit en kwaliteit van de eigen organisatie; b. Neem signalen van de accountant serieus en neem concrete maatregelen hierop; c. Neem in het aanbestedingsproces voor nieuwe accountancydienstverlening waar mogelijk criteria op die er aan bijdragen dat houding, gedrag en werkwijze van een nieuwe accountant beter aansluiten bij de gemeentelijke organisatie.

4 4 Stemverklaring Lijst Van Damme: De Lijst Van Damme is blij met de toezegging van de wethouder om het verbeterplan jaarrekening 2016 aan de raad aan te leveren. Dit, en de begeleidende brief van het college aan de auditcommissie maakt een hoop zaken duidelijk. 17. Beleidsnota reserves en voorzieningen Voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 2 mei 2017, met nr De beleidsnota reserves en voorzieningen 2017 met ingangsdatum 1 januari 2017 vast te stellen; 2. De beleidsnota reserves en voorzieningen 2012 na inwerkingtreding van de nota reserves en voorzieningen 2017 in te trekken. 3. De bestemmingsreserve Wabo, de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (BOR) en de voorziening spaarverlof per 1 januari 2017 op te heffen; 4. Het resterende saldo van de voorziening spaarverlof ad toe te voegen aan de algemene reserve; 5. Voor de bestemmingsreserves risico's 3D en transities 3D af te wijken van de beleidsuitgangspunten uit deze beleidsnota en deze reserves vooralsnog te handhaven. 18. Motie vreemd aan de orde van de dag over verlaging van de eigen bijdrage Wmo Voorstel van de PvdA, met steun van GroenLinks, D66 en CDA d.d. 1 juni 2017 Het college te verzoeken: 1. In het raadsvoorstel (dat voor kort na de zomer is aangekondigd) de mogelijkheden voor verlaging van eigen bijdrage te betrekken. In het raadsvoorstel moet in ieder geval inzichtelijk zijn: a. met welk geld; b. welke verlaging van de eigen bijdrage kan worden bewerkstelligd; c. welke inkomensgroepen daarvan profiteren. 2. bij de voorbereiding van het raadsvoorstel ook te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, zo nodig indirect (bijvoorbeeld door het verlenen van bijzondere bijstand), ook de minimale eigen bijdrage te verlagen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van kennis en informatie van andere gemeenten die de eigen bijdragen al volledig hebben afgeschaft of verlaagd. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, LVD AOV, Stadspartij (29). Tegen: Trots en VVD (4). 19. Motie vreemd aan de orde van de dag over geboorte kinderen Voorstel van de Stadspartij, d.d. 1 juni De Stadspartij besluit de motie, over de mogelijkheid om kinderen die in het ziekenhuis in een andere plaats geboren zijn toch als in Purmerend geboren te laten registreren, in te trekken n.a.v. de toezegging van de burgemeester dat hij de VNG om nadere informatie over dit onderwerp zal vragen. Aan de hand van deze informatie zal de Stadspartij besluiten de motie eventueel later (aangepast) opnieuw in te dienen.

5 5 20. Motie vreemd aan de orde van de dag over taxi s Voorstel van de VVD, met steun van de ouderpartij AOV Purmerend, d.d. 1 juni Het college te verzoeken: 1. Te onderzoeken op welke wijze die kwaliteitseisen kunnen worden gesteld; 2. Te onderzoeken of het nodig en mogelijk is om het aantal vaste taxistandplaatsen uit te breiden en te onderzoeken welke locaties daarvoor het meest geschikt zijn; 3. Een vaste ambtelijke contactpersoon voor de taxibedrijven aan te wijzen, die jaarlijks met deze bedrijven overleg pleegt over voorgenomen wegwerkzaamheden en grote evenementen. Voor: VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, Leefbaar Purmerend, Stadspartij (20). Tegen: D66, PvdA, CDA en Lijst Van Damme (13). 21. Motie vreemd aan de orde van de dag over subsidie Voorstel van de VVD en D66, met steun van D66 en Trots, d.d. 1 juni De motie wordt ingetrokken. In de raadswerkgroep Subsidies zal nader over het onderwerp worden gesproken en dan met name over andere vormen van financiële ondersteuning. Mogelijk wordt de motie daarna (aangepast) opnieuw ingediend in een raadsvergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Purmerend, d.d. de griffier, de voorzitter,

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 juni 2017 Aanvang/einde: 20.00/23.35 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 20). Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 21 december 2017 Aanvang/einde: 20.00/22.10 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 2 november 2017 Aanvang/einde: 20.00/23.10 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017 Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2017 vastgesteld in het presidium 2018 INLEIDING Voor u ligt het zevende jaarverslag van de griffie, dat een korte terugblik geeft op de werkzaamheden van de

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Aanvang/einde: 20.00/22.36 uur Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.

Nadere informatie

Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019

Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019 1 Besluiten genomen in de openbare gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 februari 2019 Aanvang/einde: 20.00/22.40 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: de heer R.J.C.

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Voorzitter: De heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: Mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: De dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 20 december 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.24 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: de heer R.J.C. van

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 27 september 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.21 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 14). Vice-voorzitter:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1124228 Datum: 28 april 2014 Behandeld door: A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie Onderwerp: Benoeming leden raadscommissies en hun plaatsvervangers,

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 maart 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 8 november 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 6 november 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. agpnt 6). Vice-voorzitter: F. Alberts (bij agpnt 6). Griffier:

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018 1 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 november 2018 Aanvang/einde: 20.00/22.32 uur. Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.pnt 21) Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Purmerend, 20 april 2018 Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden

Nadere informatie

No. Onderwerp/voorstel Besluit Opmerkingen (niet openbaar) 1. Notulen Vaststellen notulen d.d. 11 april Worden vastgesteld.

No. Onderwerp/voorstel Besluit Opmerkingen (niet openbaar) 1. Notulen Vaststellen notulen d.d. 11 april Worden vastgesteld. Datum: 18 april 2017 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester R.J. Helm, Wethouder H. Rotgans, Wethouder J. Krieger, Wethouder E. Tijmstra, Wethouder M. Hegger, Wethouder H. Welage, loco-secretaris M. de Goede,

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 7 juli 2011 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) (m.u.v. ag.punt 9) Vice-voorzitter: de heer F. Alberts (alleen ag.punt

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 november 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 13 juni 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 28 juni 2012 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 29 september 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Voor kennisgeving Herdenking Februaristaking op 26 februari vanaf 9.30 uur in het Zaantheater in Zaandam. aangenomen b.

Voor kennisgeving Herdenking Februaristaking op 26 februari vanaf 9.30 uur in het Zaantheater in Zaandam. aangenomen b. Datum: 6 februari 2018 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester R.J. Helm, Wethouder H. Rotgans, Wethouder J. Krieger, Wethouder M. Hegger, Wethouder L. Bekkema, Loco-Secretaris M. de Goede, Notulist B. v.d. Meer,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 21 mei 2015 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 6 juni 2019 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.10 uur Sluiting: 22.45 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016 Raadsvergadering : 24 februari 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/005 Onderwerp : raadsvergadering van 27 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer

Nadere informatie

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend Aan de leden van het college van B&W Purmerend, 15 september 2017 Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

wethouder Hegger. d. Wethouder Hegger. Opening Little Free Pantry in Overwhere op zaterfdag 19 januari om uur in Overwhere.

wethouder Hegger. d. Wethouder Hegger. Opening Little Free Pantry in Overwhere op zaterfdag 19 januari om uur in Overwhere. Datum: 15 januari 2018 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester M. Hegger, Wethouder H. Rotgans, Wethouder P. van Meekeren, Wethouder E. Tijmstra, Wethouder T. Kroese, Wethouder G. Blom, Secretaris R. Akhajjam,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 14 december 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Gemeenteraad Coevorden

Gemeenteraad Coevorden Gemeenteraad Coevorden Besluiten Gemeenteraad van 7 november 2017 (met algemene stemmen, tenzij anders vermeld) Aanwezig: mevrouw J. Streur, de heer D. ten Berge, de heer E. Holties, mevrouw B. Karsten,

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Resumé van de openbare commissievergadering ABM

Resumé van de openbare commissievergadering ABM Resumé van de openbare commissievergadering ABM Datum: donderdag 18 april 2019 Aanvangstijd: 20.00 uur Eindtijd: 22.22 uur Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen Aanwezig: Voorzitter en commissiegriffier

Nadere informatie

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser. Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 27 maart 2019 Datum: 10 april 2019 Agendapunt: 4 Contactpersoon: Contactgegevens: Pieter Norder, griffier griffie@hethogeland.nl U kunt de webcast (beeld en geluid)

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 23 februari 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018 Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 22 februari 2018 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal aanwezig: mevr. LH.M. van Ruijven van Leeuwen, burgemeester de

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 21 april 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 7 januari 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Aalten 25 november 2014. Plaats Begintijd Voorzitter Griffier raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten 19.30 uur Burgemeester G. Berghoef voorzitter de

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 14 juli 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2015

Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2015 Jaarverslag raadsgriffie gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld in het presidium van 23 juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het zesde jaarverslag van de griffie dat een terugblik geeft op onze werkzaamheden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Voorzitter : M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

behagen Stuknummer: Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015

behagen Stuknummer: Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015 Stuknummer: 16.014183 n I GEMEENTE behagen Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015 Tijdstip 19.30 uur Locatie Raadzaal gemeente Schagen Voorzitter Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen Griffier Mevrouw

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Notulen Vaststellen notulen d.d. 22 april 2014. Worden vastgesteld. Uitnodigingen a.

B&W openbare notulen. Notulen Vaststellen notulen d.d. 22 april 2014. Worden vastgesteld. Uitnodigingen a. Datum: 6 mei 2014 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder G. Nijenhuis, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist B. v.d.

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 juli 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Zaaknummer: 00512630 openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 23 mei 2017 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : S.P. van Hemmen Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 6 november 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : S.P. van Hemmen Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 10 november 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 5 december Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 5 december Worden vastgesteld Datum: 12 december 2017 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester R.J. Helm, Wethouder H. Rotgans, Wethouder J. Krieger, Wethouder E. Tijmstra, Wethouder M. Hegger, Wethouder G. Blom, Secretaris A. Hanekamp, Notulist

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / september 2017

E.G.M. van den Boom / september 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.2 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 246333/254627 11 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 21-03-2017 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw J. van Hoey Smith, mevrouw E.W. van Blom,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 8 december 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 29 juni 2015

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 29 juni 2015 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 29 juni 2015 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer R.J.J. van der Heijden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 3 september 2015 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie