Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. Nummer : 2016/005 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 27 januari 2016"

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 24 februari 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/005 Onderwerp : raadsvergadering van 27 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer R.M. Koster, L. Roest-Jonkers Raadsleden FNP Mevr. G.H. de Vries-Suierveld, de heer J.K. Volbeda, de heer W. Hoekstra, mevr. J. Piersma, mevr. A. Riedstra-Bijma, mevr. J.T. de Vries, de heer J. Meester, mevrouw E. de Vries- van Ginkel, de heer C. van Hes de heer R.M. van Iddekinge CDA Mevr. L. Boelsma-Hoekstra, de heer G. Veenstra, de heer R.J. Roelevink, mevr. A.T. Stapensea, de heer W.J.H. Alderse Baas, mevr. M.J.A. Derks, de heer M. van Dijk, mevr. G. Holtrop-Hoekstra PvdA De heer J.B. van Vegten, de heer J. Dijkstra, mevr. A.T. Dijkstra VVD De heer J. Meinsma, de heer J.H. Boerland, mevr. E.T. de Vrij ChristenUnie De heer S. Holtrop, de heer H. de Jong D66 Mevr. J. Speelman-Drees, de heer A.B.W.M. Trommelen NCPN De heer R. Visser Wethouders De heer D. Durksz, de heer J. van der Pal, de heer F. Veltman Secretaris De heer L. Maarleveld Afwezig De heer P.F. Westra (PvdA), de heer M.A. Sikkes-van den Berg (GroenLinks) Insprekers U kunt de raadsvergadering live of achteraf volgen via de website van de gemeenteraad: en de button: vergadering live volgen of terugkijken. 1. Opening en vaststellen agenda De heer H. de Jong (CU) doet een voorstel van orde om agendapunt 3 af te voeren van de agenda. Na stemming wordt agendapunt 3 niet van de agenda afgevoerd. Voor: CU(2) Tegen: FNP(10), CDA(8), PvdA(3), VVD(3), D66(2), NCPN(1) De heer H. de Jong (CU) doet een voorstel van orde om agendapunt 4 voor wat betreft punt 2 in beslotenheid te bespreken. Agendapunt 4 wordt in beslotenheid geopend waarna naar bevinding van zaken gehandeld zal worden voor wat betreft de beslotenheid bij agendapunt 4. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. raadsvergadering van 27 januari van 5

2 2. raadsvergadering en toezeggingen- en vragenlijst a. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december 2015 vaststellen. b. De toezeggingen- en vragenlijst vaststellen. De besluitenlijst en toezeggingen- en vragenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Uitgangspunten Plan van Aanpak Huisvesting Statushouders De Fryske Marren 1. De uitgangspunten 1.1. t/m 1.9 voor het Plan van Aanpak Huisvesting Statushouders De Fryske Marren vast te stellen; 2. in te stemmen met het opstellen van een op de uitgangspunten gebaseerd Plan van Aanpak Huisvesting Statushouders De Fryske Marren, inclusief een financiële onderbouwing, dit in samenwerking met de woningcorporaties, Vluchtelingenwerk, het welzijnswerk en de overige partners betrokken bij het huisvestingsvraagstuk; 3. in te stemmen met bespreking van dit Plan van Aanpak Huisvesting Statushouders De Fryske Marren in de gemeenteraadsvergadering van 29 juni Voor: FNP(10), CDA(8), PvdA(3), VVD(3), D66(2), NCPN(1), Tegen: CU(2) Motie 1 NCPN Unaniem Motie 2 CDA, FNP, VVD, D66 Unaniem 4. Bestemmingsplan "Uitbreiding Delfstrahuizen-West" en beeldkwaliteitsplan Delfstrahuizen-West 1. in te stemmen met de in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen-West voorgestelde beantwoording van de ingekomen reacties en aangegeven ambtshalve wijzigingen, en de Nota als zodanig vast te stellen; 2. in te stemmen met de Realisatieovereenkomst Punt 2 van dit voorstel wordt in beslotenheid besproken. Stemverklaring H. de Jong (CU): de fractie ChristenUnie stemt tegen punt 2 van het voorstel. Stemverklaring R. Visser (NCPN): stemt tegen punt 2 van het voorstel omdat hier nog teveel vraagtekens zijn. Unaniem raadsvergadering van 27 januari van 5

3 Delfstrahuizen-West, en op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening en gelet op het gestelde in paragraaf 6.1 van de Plantoelichting, geen exploitatieplan vast te stellen; 3. het bestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen-West (als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1921.DEH14UITBREIDING- VA01) vast te stellen, met dien verstande dat het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd wordt vastgesteld zoals is aangegeven in de integraal van het raadsbesluit deel uitmakende en daaraan toegevoegde Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen-West ; 4. het beeldkwaliteitsplan Delfstrahuizen-West, zoals dat in bijlage 2 bij de regels van het bestemmingsplan Uitbreiding Delfstrahuizen-West is opgenomen, ambtshalve gewijzigd vast te stellen en onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota De Friese Meren. 5. Coördinatieregeling zandwinning IJsselmeer de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Stemverklaring R. Visser (NCPN): stemt voor het voorstel maar is van mening dat de coördinatieregeling alleen voor dit punt geldt en dat hiervan geen gewoonte gemaakt moet worden. Unaniem 6. Sluiting Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 24 februari 2016, de griffier, de voorzitter, H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra raadsvergadering van 27 januari van 5

4 Motie 1 Agendapunt 3 UNANIEM AANGENOMEN MOTIE Agendapunt 3-huisvesting statushouders De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 27 januari 2016, aan de orde het voorstel uitgangspunten voor een Plan van Aanpak Huisvesting Statushouders, constaterende dat als een uitgangspunt ook spreiding van statushouders over de gemeente wordt voorgesteld, overwegende - dat er een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is; - dat een toename van vluchtelingen/migranten dit probleem nog duidelijker aan het licht brengt; - dat dit de voor woningzoekenden nu al te lange wachttijden nog langer maakt; - dat er voor de gemeente de wettelijke plicht is statushouders te huisvesten; - dat er qua wachttijden en woningaanbod verschillen bestaan tussen delen van de gemeente, verzoekt het College van B&W bij de uitvoering, in samenspraak met de in het voorstel genoemde partners, met deze verschillen ernstig rekening te houden en gaat over tot de orde van de dag. R. Visser (NCPN) raadsvergadering van 27 januari van 5

5 Motie 2 Agendapunt 3 UNANIEM AANGENOMEN MOTIE Raadsvoorstel Uitgangspunten Huisvesting Statushouders De gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 27 januari 2016, heeft kennis genomen van het voorstel Uitgangspunten Huisvesting Statushouders, Constateert dat: -in het aangepaste raadsvoorstel Huisvesting statushouders een negental kaders zijn aangegeven; -er geen kader is opgenomen betreffende de lange termijn visie; -er geen alternatieven zijn aangegeven op welke wijze een eventuele langere wachttijd voor een sociale huurwoning voorkomen kan worden; Overwegende dat: - er in de gemeente De Fryske Marren behoefte is aan voldoende sociale huurwoningen; - er op dit moment een wachtlijst is van meer dan één jaar voor onze inwoners; -het belangrijk is dat het College samen met de woningbouwverenigingen prestatieafspraken maakt; Verzoekt het College: -samen met de woningbouwverenigingen inzicht te krijgen in de sociale woningbouwbehoefte op de lange termijn en dit te betrekken bij het plan van aanpak huisvesting statushouders ; -om aan de Raad voor te leggen wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de wachtlijsten langer worden dan nu het geval is; -om de Raad regelmatig te informeren over de huidige woningmarkt d.m.v. woningmarktanalyse; en gaat over tot de orde van de dag. Namens het CDA: Namens de FNP: Namens de VVD: L. Boelsma- Hoekstra G. de Vries-Suierveld: J. Meinsma Namens D66: J. Speelman-Drees raadsvergadering van 27 januari van 5