Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group"

Transcriptie

1 Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland B.V. de pensioenregeling heeft ondergebracht. Ons pensioenfonds heeft één pensioenregeling. Dat is de pensioenregeling waarover je in deze startbrochure wordt geïnformeerd. 2

3 Inhoudsopgave De pensioenregeling...4 Het reglement... 4 Heb je nog vragen?... 4 Deelnemen aan de pensioenregeling...5 Wat is pensioen?... 5 Hoe bouw je pensioen op?... 5 Wanneer gaat je pensioen in?... 5 Hoeveel bedraagt je ouderdomspensioen?... 6 Wie betaalt je pensioenpremie?... 6 Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij jou?...7 Risico op het verlagen van je pensioenaanspraken... 7 Risico van geen toeslagverlening... 7 Gebeurtenissen die invloed hebben op je pensioen...8 Wat gebeurt er als je in deeltijd gaat werken?... 8 En als je ouderschapsverlof opneemt?... 8 En als je dienstverband eindigt?... 8 En als je gaat werken bij een andere werkgever?... 8 Hoe werkt waardeoverdracht?... 8 Hoe zet je waardeoverdracht in gang?... 9 Wat als je arbeidsongeschikt raakt?... 9 Overlijden. Wat is geregeld voor je partner?...10 Wat is geregeld voor je kinderen?...10 Echtscheiding. Wat betekent dat voor je pensioen?...10 Wat gebeurt er met je pensioen als je onbetaald verlof opneemt?...12 Jouw keuzemogelijkheden Eerder met pensioen...13 Later met pensioen...13 In deeltijd met pensioen...13 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen...13 Omzetten ouderdomspensioen in overbruggings pensioen AOW...13 Variabele hoogte pensioenuitkering...14 Uitbetaling van je pensioen Hoe ontvangt je jouw pensioen?...15 Wat gaat nog van dat maandbedrag af?...15 Als er sprake is van verevening van pensioen, wanneer krijgt je ex-partner dan pensioen uitgekeerd?...15 Als er sprake is van conversie van pensioen, wanneer krijgt je ex-partner dan pensioen uitgekeerd?...15 Welke informatie kun je nog meer van ons pensioenfonds verwachten?...15 Meer informatie Vragen?...16 Waar kun je terecht met een klacht?...16 Welke informatie moet je zelf verstrekken?...16 Belangrijke adressen Begrippenlijst Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 3

4 De pensioenregeling De pensioenregeling is opgenomen in het Pensioenreglement 2015 (hierna: het reglement). Na het lezen van de brochure weet je: wat meedoen aan deze pensioenregeling voor jou betekent; welke gebeurtenissen in je leven invloed hebben op je pensioen; wat je van ons pensioenfonds mag verwachten; wat jezelf moet doen voor je pensioen. Het reglement Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld, met als doel alle informatie over je basispensioenregeling op hoofdlijnen uit te leggen. Regelmatig verwijzen wij in deze brochure naar het reglement. Je kunt dit reglement downloaden van onze website of opvragen via de Pensioendesk Sligro bij AZL (045) Heb je nog vragen? De administratie en uitvoering van uw basispensioenregeling wordt verzorgd door uitvoeringsorganisatie AZL. Voor vragen over deze regeling kun je contact opnemen met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Dat kan telefonisch of per mail: (045) of NB: Wanneer je pensioengevend jaarsalaris hoger is dan (in 2015), dan neem je naast je basispensioenregeling bij ons pensioenfonds ook nog deel aan de excedentpensioenregeling van je werkgever. De administratie en uitvoering van deze excedentpensioen regeling wordt verzorgd door Nationale-Nederlanden. Voor vragen over deze regeling kun je terecht op de website Ook kun je telefonisch contact opnemen met het Klantcontactteam Collectief van Nationale-Nederlanden (088)

5 Deelnemen aan de pensioenregeling Wat is pensioen? Dit is inkomen voor als je met pensioen gaat. Pensioen is ook inkomen voor je nabestaanden als je overlijdt. Pensioen kan uit meerdere onderdelen bestaan: 1. de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 2. het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor jou en je nabestaanden dat je via je werkgever bij een pensioenfonds (of verzekeraar) opbouwt; 3. individuele pensioenvoorzieningen zoals banksparen en/ of lijfrenteverzekeringen of andere verzekeringsproducten bij een verzekeraar. De pensioenregeling van ons pensioenfonds kent voor werknemers: een ouderdomspensioen: dit krijg je iedere maand vanaf je 67e, zolang je leeft; een partnerpensioen: dit krijgt je partner na jouw overlijden, totdat hij of zij overlijdt; een wezenpensioen: dit krijgen je kinderen na jouw overlijden tot de leeftijd van 18 jaar (of 27 jaar als zij studerend of invalide zijn). NB: voor deelnemers aan de basispensioenregeling van ons pensioenfonds bestaat de mogelijkheid om via de werkgever, niet via ons pensioenfonds vrijwillig deel te nemen aan de ASR Anw-hiaatverzekering. Als je hieraan deelneemt, keert deze verzekering na jouw overlijden een vaste uitkering van (bruto in 2015) per jaar uit aan je partner totdat deze de AOW-leeftijd bereikt. Deze uitkering komt naast het partnerpensioen dat bij ons pensioenfonds voor je partner is geregeld en een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Bij je indiensttreding krijg je hiervoor van ASR separaat een aanbod waarop je moet reageren bij je werkgever (Salarisadministratie) als je besluit hieraan deel te gaan nemen. Hoe bouw je pensioen op? Je bouwt pensioen op doordat wij elke maand een premie ontvangen. De pensioenpremie staat voor vijf jaar vast. Meer hierover lees je onder het kopje Wie betaalt je pensioenpremie? De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een zogeheten Collectieve Defined Contribution. Dit betekent dat je pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat je hebt verdiend in de periode dat je pensioen hebt opgebouwd aan de hand van een vaste premie. Elk jaar wordt pensioen opgebouwd over je loon van dat jaar. Als blijkt dat de premie niet toereikend is om de pensioenopbouw wordt het opbouwpercentage (naar beneden) aangepast. De jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 2,1%. De pensioenregeling kent een maximum pensioengevend jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. Dat is (in 2015). Wanneer gaat je pensioen in? Je ouderdomspensioen heeft een richtleeftijd van 67 jaar. Je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is ook op deze richtleeftijd gebaseerd. Echter, onze regeling kent de mogelijkheid om je pensioen op een ander moment in te laten gaan. Standaard hebben we het zo ingeregeld dat je pensioen ingaat op de eerste dag van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Je ontvangt je pensioen maandelijks zolang je leeft. Wil je eerder of later je pensioen laten ingaan, neem dan minimaal 6 maanden van tevoren contact op met ons pensioenfonds. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 5

6 Hoeveel bedraagt je ouderdomspensioen? De hoogte van je ouderdomspensioen is afhankelijk van: de hoogte van het opgebouwde pensioen dat je eventueel hebt meegenomen van eerdere werkgevers; het aantal jaren dat je deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van je pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Hieronder zie je een rekenvoorbeeld voor je pensioenopbouw. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: Wie betaalt je pensioenpremie? De totale premie voor je pensioen bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Het werknemersdeel wordt maandelijks ingehouden op je bruto salaris en bedraagt 8% van je pensioengrondslag. Het werkgeversdeel bedraagt 16,5% van je pensioengrondslag. De pensioenpremie staat voor vijf jaar vast (tot en met december 2019). Als blijkt dat de totale premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren, wordt het opbouwpercentage (2,1% per jaar) naar beneden aangepast. Pensioengevend jaarsalaris: dit is 12 (respectievelijk 13) maal het met jou overeengekomen vaste bruto maandsalaris (of 4-wekelijks salaris) op basis van een fulltime dienstverband, vermeerderd met de ORT-toeslag, compensatietoeslag, individuele toeslag, functietoeslag, persoonlijke toeslag, vakantietoeslag, provisie, diplomatoeslagen en werkvenstertoeslag (in combinatie met toeslag voor onaangename uren). Het pensioengevend jaarsalaris is gemaximeerd tot (in 2015). Franchise: het deel van je salaris waarover je geen ouderdomspensioen opbouwt, omdat je al AOW krijgt van de overheid. De franchise bedraagt (in 2015). Pensioengrondslag: je pensioengevend fulltime jaarsalaris minus de franchise. Opbouwpercentage: het percentage van je pensioengrondslag dat je als ouderdomspensioen opbouwt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: Pensioengevend fulltime jaarsalaris Franchise Opbouwpercentage: 2,1% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: / = Jaarlijkse pensioenopbouw: x 2,1% = 500 Bij gelijkblijvend salaris, gelijkblijvende franchise en geen toeslagverlening bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 500 = bruto per jaar 6

7 Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij jou? Risico op het verlagen van je pensioenaanspraken Ons pensioenfonds kan besluiten je opgebouwde pensioen te verlagen. Dit doet ons pensioenfonds alleen als de financiële positie daar aanleiding toe geeft. Dit is het geval als de beleidsdekkingsgraad te laag is en er geen andere maatregelen mogelijk zijn om de financiële positie te verbeteren. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen (het vermogen) van ons pensioenfonds aan de ene kant en de waarde van de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (de verplichtingen) van ons pensioenfonds aan de andere kant. De wet stelt eisen aan de dekkingsgraad. Per 1 januari 2015 geldt een beleidsdekkingsgraad. Dat is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Als deze beleidsdekkingsgraad te laag is, moet ons pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. In dit plan staat hoe ons pensioenfonds ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de wettelijke grens van ons Vereist Eigen Vermogen komt te liggen. Deze grens is voor ons pensioenfonds vastgesteld op 112,9% (in 2015). Risico van geen toeslagverlening Je pensioen kan in waarde dalen. Over bijvoorbeeld 20 jaar kan het zijn dat je voor één euro minder kunt kopen dan je nu kunt. Om dat te voorkomen, proberen we je opgebouwde pensioen te verhogen. Dit noemen we toeslagverlening of indexatie. Ons pensioenfonds probeert ieder jaar je opgebouwde pensioen te verhogen met maximaal de algemene loonontwikkeling op grond van de CAO Groothandel in Levensmiddelen. Het verhogen van het pensioen is voorwaardelijk. Er is geen recht op toekomstige verhogingen. Of je opgebouwde pensioen wordt verhoogd en in welke mate is afhankelijk van de financiële middelen van ons pensioenfonds. Het risico bestaat dus dat je in enig jaar of gedurende meerdere jaren geen toeslag krijgt. Ons pensioenfonds betaalt de toeslagverlening op je opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. Lukt het niet om binnen 10 jaar te herstellen, dan zal ons pensioenfonds in het uiterste geval de pensioenen moeten gaan verlagen. Wordt je pensioen verlaagd, dan informeren wij je hierover vooraf schriftelijk. Op de website van ons pensioenfonds vind je informatie over de actuele financiële positie van ons pensioenfonds en de (beleids)dekkingsgraad. Ook vind je hier informatie over het herstelplan als dat van toepassing is. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 7

8 Gebeurtenissen die invloed hebben op je pensioen Wat gebeurt er als je in deeltijd gaat werken? Als je in deeltijd gaat werken, bouw je minder pensioen op. Je pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Pensioengrondslag (uitgaande van een fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor. En als je ouderschapsverlof opneemt? Door het ouderschapsverlof werk je minder uren, daalt je salaris en bouw je dus minder pensioen op. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens je ouderschapsverlofperiode de pensioenopbouw voort te zetten op basis van het salaris dat je had vóór het begin van je ouderschapsverlof. In dat geval wordt de premie voor jou en je werkgever hiervoor gebaseerd op dit (hogere) salaris. Je ouderschapsverlof heeft dan geen invloed op je pensioenopbouw. Bij de aanvraag voor je ouderschapsverlof kun je aangeven of je kiest voor ongewijzigde voortzetting van je pensioen opbouw tijdens je periode van ouderschapsverlof. Als je geen verzoek indient, worden je pensioenopbouw en pensioenpremie aangepast aan het (lagere) salaris tijdens je periode van ouderschapsverlof. Rekenvoorbeeld Stel, je werkte fulltime (36 uur) en gaat nu 32,4 uur werken Deeltijdfactor is dan 90% Opbouwpercentage: 2,1% Franchise: Pensioengevend fulltime jaarsalaris: Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 10 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32,4-urige werkweek: 10 Jaarlijkse pensioenopbouw Bij 100% deeltijdfactor: / = x 2,1% = 500 Bij 90% deeltijdfactor: / = x 2,1% x 90% = 450 Bij gelijkblijvend salaris, gelijkblijvende franchise en geen toeslagverlening bedraagt je pensioen: Bij 100% deeltijdfactor: 10 (jaar) x 500 = 5000 bruto per jaar Bij 90% deeltijdfactor: 10 (jaar) x 450 = bruto per jaar Totaal bruto per jaar En als je dienstverband eindigt? Als je uit dienst gaat, bouw je geen pensioen meer op, maar houd je wél aanspraak op het pensioen dat je tot aan je uitdiensttreding bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd. Bij uitdiensttreding zetten wij standaard een gedeelte van je opgebouwde ouderdomspensioen om in partnerpensioen om zo een uitkering voor je partner te verzekeren voor het geval dat jij komt te overlijden voordat je ouderdomspensioen van ons pensioenfonds is ingegaan. Dit doen we zo, omdat het partnerpensioen binnen onze pensioenregeling tijdens je dienstverband op risicobasis is verzekerd en niet op opbouwbasis. En als je gaat werken bij een andere werkgever? Als je van baan verandert, kun je je pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe werkgever (als je nieuwe werkgever een pensioenregeling kent). Dit noemen we waardeoverdracht. Als de waardeoverdracht naar je nieuwe werkgever is gerealiseerd, heb je daarna geen recht meer op pensioen van ons pensioenfonds. Meer hierover lees je onder de kopjes Hoe werkt waardeoverdracht? en Hoe zet je waardeoverdracht in gang? Hoe werkt waardeoverdracht? Het kan verstandig zijn om de waarde van je opgebouwde pensioen over te hevelen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe werkgever. Vraag dit zo snel mogelijk aan na je overstap naar je nieuwe werkgever. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Waardeoverdracht tussen twee pen sioenfondsen kan alleen als de betrokken pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad hebben van ten minste 100%. Is de beleidsdekkingsgraad van één van de pensioenfondsen lager dan 100%, dan mag dit fonds niet meewerken aan het verzoek om waardeoverdracht. Zodra de beleids dekkingsgraad weer boven 100% ligt, wordt het verzoek alsnog in behandeling genomen. Een voordeel van waardeoverdracht is dat je pensioenaanspraken bij één pen sioenuitvoerder zijn ondergebracht. Dat is voor jou wellicht overzichtelijker. Het is aan te raden om je eerst te verdiepen in je nieuwe pensioenregeling en deze te vergelijken met je oude pensioenregeling voordat je een besluit tot waardeoverdracht neemt. Waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou, kun je de volgende zaken nagaan bij zowel je oude als nieuwe pensioenregeling: Op welke leeftijd kun je stoppen met werken (omdat je pensioen dan ingaat)? Op je 67e of vóór/na je 67e? Hoe word je pensioen verhoogd (zgn. toeslagverlening)? Wordt hierbij de loon- of de prijsontwikkeling gevolgd? Heb je individuele keuzemogelijkheden? 8

9 Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? Loop je beleggingsrisico? Hoe zet je waardeoverdracht in gang? 1. Treed je in dienst bij Sligro Food Group Nederland B.V.? Je ontvangt dan automatisch binnen drie maanden nadat je in dienst gekomen bent, een formulier waarmee je je verzoek tot waardeoverdracht kunt indienen. Vul het formulier in en stuur dit zo snel mogelijk nadat je in dienst getreden bent naar ons pensioenfonds terug. Wij nemen dan contact op met je vorige pensioenfonds of pensioenverzekeraar en wij sturen je een offerte. Pas als je met deze offerte akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. 2. Ga je uit dienst bij Sligro Food Group Nederland B.V.? Dien dan nadat je bij je nieuwe werkgever in dienst getreden bent, een verzoek tot waardeoverdracht in bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe werkgever. Zij nemen contact met ons pensioenfonds op en sturen je een offerte. Pas als je met deze offerte akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Wat als je arbeidsongeschikt raakt? Als je na 2 jaar aaneengesloten ziek zijn ten minste 35% arbeidsongeschikt wordt, loopt je pensioenopbouw premievrij door. Je gaat dan een uitkering ontvangen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeids vermogen (WIA). Ten aanzien van je pensioenopbouw binnen de pensioenregeling van ons pensioenfonds geldt dan het volgende: Word je volledig arbeidsongeschiktheid (80-100%) dan blijf je voor 70% pensioen opbouwen, zonder dat daarvoor premie betaald hoeft te worden (door zowel je werkgever als jezelf). Word je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kan het zijn dat er nog pensioenpremie betaald moet worden (door zowel je werkgever als jezelf). Het gaat dan om het deel van de premie dat samenhangt met het deel dat je nog arbeidsgeschikt bent en werkt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Tijdens premievrije voortzetting van je pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid (van minimaal 35%) blijven je partner en kinderen recht houden op een uitkering als je komt te overlijden. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 9

10 Onderstaande tabel laat de premievrije voorzetting van pensioenopbouw zien bij een bepaald arbeidsongeschiktheidspercentage (AO-klasse): Mate waarin je arbeidsongeschikt bent (volgens het UWV) De voorzetting van je pensioenopbouw (zonder premie te betalen) <35% 0% 35 45% 28% 45 55% 35% 55 65% 42% 65 80% 50,75% % 70% Overlijden. Wat is geregeld voor je partner? Wat krijgt je partner als je overlijdt? Als je overlijdt vóór je pensioendatum, krijgt je partner een partnerpensioen van ons pensioenfonds. Dit partnerpensioen bedraagt 60% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je 67ste zou hebben gewerkt. Je partner krijgt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Als je uit dienst gaat en dus niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, ruilen we automatisch een stukje van je ouderdomspensioen in voor een partnerpensioen. Dit partnerpensioen is standaard 70% van je opgebouwde ouderdomspensioen. Je kunt ervoor kiezen om af te zien van deze automatische uitruil. Dan is er geen partnerpensioen geregeld voor je partner. Als je overlijdt, terwijl je al met pensioen bent, dan is er voor je partner een partnerpensioen van 70% van het ingegane ouderdomspensioen. Je partner krijgt dat alleen als je bij pensionering de automatische uitruil van een stukje van je ouderdomspensioen voor partnerpensioen bij overlijden na je pensionering niet ongedaan hebt gemaakt. Heb je dat wel gedaan, dan is er geen partnerpensioen voor je partner als je na pensionering komt te overlijden. Meer informatie over het uitruilen van ouderdoms pensioen voor partner pensioen vind je in het hoofdstuk Uw keuzemogelijkheden. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie je gehuwd bent; de persoon met wie je bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie je ongehuwd samenwoont, onder voorwaarde dat je een samenlevingsovereenkomst hebt of ten minste vijf jaar beiden op hetzelfde adres woont. Let op: in geval van ongehuwd samenwonen moet je zelf je partner aanmelden bij ons pensioenfonds. Wat is geregeld voor je kinderen? Als je overlijdt vóór je pensioendatum terwijl je nog in dienst bent, dan krijgen je kinderen een uitkering van ons pen sioen fonds totdat ze 18 jaar zijn (of 27 jaar indien ze studeren of invalide zijn). Deze uitkering noemen we wezenpensioen. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot de ingang van je ouderdomspensioen zou hebben gewerkt. Het wezenpensioen wordt verdubbeld (28%) als je overlijdt zonder een partner achter te laten. Het wordt ook verdubbeld als je partner overlijdt nadat het wezenpensioen is ingegaan. Als je overlijdt terwijl je niet meer in dienst bent bij Sligro Food Group, dan krijgen je kinderen geen wezenpensioen van ons pensioenfonds. Echtscheiding. Wat betekent dat voor je pensioen? Wanneer jij en je partner besluiten te scheiden heeft dit gevolgen voor zowel je ouderdomspensioen als je partnerpensioen. Ouderdomspensioen: je ex-partner heeft recht op een deel van je ouderdomspensioen. Dit is de helft van het pensioen dat je hebt opgebouwd in de periode waarin je gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Als je ex-partner eerder dan jou overlijdt, wordt het verevende ouderdomspensioen weer toegevoegd aan je eigen pensioen. (Woonde je ongehuwd samen en ga je uit elkaar, dan heeft je ex-partner geen recht op de helft van het ouderdomspensioen.) Standaard is de verdeling van het ouderdomspensioen als volgt: de helft voor jou en de andere helft voor je expartner. Jij en je ex-partner kunnen een andere verdeling afspreken. Ons pensioenfonds kent je ex-partner pas ouderdomspensioen toe als je ons dat vraagt. Hier is een speciaal formulier voor. Dat vind je op onze website De aanvraag kun je bij ons pensioenfonds indienen tot twee jaar na de datum waarop de echtscheiding is uitgesproken. 10

11 Partnerpensioen: een deel van het ouderdoms pensioen dat je tot het moment van uit elkaar gaan hebt opgebouwd, wordt omgezet in een partnerpensioen voor je ex-partner. Hij of zij krijgt dit nadat je overleden bent. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt als je gehuwd bent en gaat scheiden en ook als je on gehuwd samenwoont en het samenwonen beëindigt. Overlijd je eerder dan je ex-partner, dan keren wij het bijzonder partner pensioen aan je ex-partner uit. Overlijdt je ex-partner eerder dan jij, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen. Let op: woon je ongehuwd samen, meld dan zelf je partner aan bij ons pensioenfonds. Ga je weer uit elkaar, meld je partner dan zelf ook weer af. Je ex-partner kan afstand doen van het partnerpensioen en/of van zijn/haar deel van het ouderdomspensioen. Ook dit moet je zelf melden aan ons pensioenfonds in een brief welke door jou en door je ex-partner wordt ondertekend. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 11

12 Je kunt andere afspraken maken met je ex-partner Je kunt afspreken dat je ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het deel van het ouderdomspensioen voor de ex-partner en diens partnerpensioen worden dan samen omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor je ex-partner. De pensioenen voor je ex-partner zijn dan definitief naar hem/ haar overgegaan. Jouw pensioen staat dan los van het pensioen van je ex-partner. Het ouderdomspensioen van je ex-partner gaat standaard in op de AOW-leeftijd. Je expartner heeft ook keuzemogelijkheden binnen onze pensioenregeling. Mocht je komen te overlijden of overlijdt je ex-partner, dan heeft dit geen gevolgen voor het pensioen van de ander. Wat gebeurt er met je pensioen als je onbetaald verlof opneemt? Je bouwt geen pensioen op als je met onbetaald verlof gaat. Als je gedeeltelijk met onbetaald verlof gaat, dan stopt je pensioenopbouw voor dat deel. Op het moment dat je onbetaalde verlof eindigt, start de pensioen opbouw weer op basis van het aantal uren dat je dan weer gaat werken. Mocht je tijdens de periode van je (geheel of gedeeltelijk) onbetaald verlof komen te overlijden, dan hebben je partner en eventuele kinderen wel recht op een partner- en wezenpensioen. Voor dit risico blijf je namelijk volledig verzekerd tijdens het onbetaalde verlof. Ons pensioenfonds regelt dit voor je als je ons dat vraagt. De aanvraag kun je bij ons pensioenfonds indienen tot twee jaar na de datum waarop de echtscheiding is uitgesproken. Hier is een speciaal formulier voor. Dat vind je op onze website Wat als je na echtscheiding een nieuwe partner krijgt? Je nieuwe partner heeft bij je overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner. Het kan zijn dat je huidige partner daardoor minder krijgt dan je ex-partner. 12

13 Jouw keuzemogelijkheden Binnen onze pensioenregeling kun je keuzes maken. Deze hebben wel invloed op de hoogte van je pensioen. Hoe groot die invloed is, kunnen wij voor jou berekenen. Hieronder noemen we de keuzemogelijkheden. Omdat je ouderdomspensioen standaard ingaat op de eerste dag van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt, stuurt ons pensioenfonds je uiterlijk vier maanden voor deze datum een voorlopige pensioentoekenning. Hierin staat hoeveel pensioen je kunt verwachten. Sommige keuzes moet je al eerder maken en doorgeven aan ons pensioenfonds. Eerder met pensioen Ons pensioenfonds laat je pensioen ingaan op je AOWleeftijd. Je kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan je pensioendatum. Op zijn vroegst kun je op je 60e met pensioen gaan. Zorg dat je dit ten minste 6 maanden voor de beoogde datum bij ons pensioenfonds aanvraagt en besproken hebt met je werkgever, want dit vergt aanpassing van je arbeidsovereenkomst. Je jaarlijkse uitkering zal lager zijn dan wanneer je op je pensioendatum met pensioen zou gaan. Je bouwt immers minder lang pensioen op. Later met pensioen Ons pensioenfonds laat je pensioen standaard ingaan op je AOW-leeftijd. Je kunt een verzoek indienen om later met pensioen te gaan. Op zijn laatst kun je op je 70e met pensioen gaan. Daarvoor moet je wel een dienstverband hebben. Het beleid van je werkgever is dat het dienstverband standaard wordt beëindigd per de 14e of de 30e/31e van de maand nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Dus als je later met pensioen wilt, bespreek dit eerst met je werkgever, zodat je arbeidsovereenkomst aangepast wordt, en zorg dan dat je dit ten minste 6 maanden voor de beoogde datum bij ons pensioenfonds aanvraagt. Je jaarlijkse uitkering zal hoger zijn dan wanneer je op je pensioendatum met pensioen zou gaan. In deeltijd met pensioen Je kunt een verzoek indienen om je pensioen in deeltijd te laten ingaan. Dat kan vanaf je 60e. Je blijft voor een deel werken en voor het andere deel ontvang je al pensioen. Als je besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, heeft dit gevolgen voor je arbeidsovereenkomst. Daarom moet je daarover eerst afspraken met je werkgever maken en een bevestiging daarvan aan ons pensioenfonds overleggen, voordat ons pensioenfonds je deeltijdpensioen aan je uit gaat keren. Over het gedeelte dat je nog werkt nadat je deeltijdpensioen is ingegaan, blijf je pensioen opbouwen totdat je volledig met pensioen gaat (en je dienstverband eindigt). Omdat je je pensioen (gedeeltelijk) eerder in laat gaan, is je jaarlijkse pensioenuitkering lager. En omdat je minder gaat werken, bouw je dus ook minder pensioen op dan voordat je deeltijdpensioen inging. Vraag het deeltijdpensioen minimaal 6 maanden voor de ingangsdatum aan bij ons pensioenfonds. Ons pensioenfonds controleert of het deeltijdpensioen past binnen de afspraken die je hebt gemaakt met je werkgever (aanpassing arbeidsovereenkomst). Je ontvangt van ons een formulier. Vul het in en stuur dat naar ons pensioenfonds terug samen met de bevestigingsbrief van je werkgever waarin staat dat je arbeidsovereenkomst is aangepast. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen Bij pensionering wordt standaard een gedeelte van je opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen, zodat je partner een uitkering van ons pensioenfonds heeft mocht jij komen te overlijden. Als je geen partner hebt, kun je voorafgaand aan de ingangsdatum van je ouderdomspensioen aangeven dat deze omzetting ongedaan gemaakt moet worden. Je kunt hiervoor gebruik maken van de afstandsverklaring die wij je toezenden samen met je voorlopige pensioentoekenning. De datum waarop je dit formulier uiterlijk aan ons pensioenfonds moet terugsturen is in de brief vermeld. Ook als je wel een partner hebt, kun je afzien van de omzetting. Je partner dient hiermee dan wel schriftelijk in te stemmen (door medeondertekening van het formulier). Bij beëindiging van deelname aan onze pensioenregeling als gevolg van uitdiensttreding wordt ook standaard een gedeelte van je opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Als je geen partner hebt, kun je aangeven dat er geen omzetting moet plaatsvinden. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Pensioen ruilen. Dit formulier zenden wij je toe samen met de brief Uw baan beëindigd en uw pensioen?. Je moet dit formulier binnen drie maanden na je uitdiensttreding bij je werkgever aan ons pensioenfonds terugsturen. Ook als je wel een partner hebt, kun je afzien van de omzetting. Je partner dient hiermee wel schriftelijk in te stemmen (door medeondertekening van het formulier). Als je met pensioen gaat, kun je je keuze eventueel terugdraaien. Omzetten ouderdomspensioen in overbruggingspensioen AOW Als je eerder (in deeltijd) met pensioen gaat heb je de mogelijkheid om een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in een AOW-overbruggingspensioen. Hiermee krijg je dan tot aan je AOW-datum een wat hoger pensioen om zo de periode overbruggen totdat Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 13

14 je AOW van de overheid gaat ontvangen. Hierdoor wordt je ouderdomspensioen na je AOW-datum wel lager. Je kunt ons pensioenfonds vragen om een AOWoverbruggingspensioenberekening te maken enkele maanden voor je pensioen ingaat. Het moment waarop je AOW ingaat, hangt af van je geboortedatum. Op de website van SVB (www.svb.nl) kun je aan de hand van je geboortedatum nagaan wanneer je AOW van de overheid gaat ontvangen. Variabele hoogte pensioenuitkering Onze pensioenregeling kent de mogelijkheid om je pensioen uit te keren in een zogenoemde hoog-laag- of laag-hoog-variant. Bij de hoog-laag-variant kies je ervoor om in de eerste periode (tot maximaal tien jaar) na je pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere. Bijvoorbeeld als je de eerste jaren meer inkomsten wilt, omdat je wellicht nog vaste lasten hebt die wat langer doorlopen. Bij de laag-hoog-variant kies je ervoor om in de eerste periode (tot maximaal tien jaar) na je pensionering eerst een lagere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een hogere. Bijvoorbeeld als je nog een partner hebt die werkt). Als je van de mogelijkheid gebruik wilt maken om de hoogte van je pensioenuitkering te variëren, neem dan contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Wij maken dan een berekening op maat voor je en sturen je deze toe. Op basis van deze berekening kun je de mate waarin je wilt variëren in de hoogte van je pensioenuitkering invullen op het Keuzeformulier variatie in de hoogte van uw pensioen. Dit formulier moet je aan ons pensioenfonds terugsturen. 14

15 Uitbetaling van je pensioen Hoe ontvang je jouw pensioen? Zodra je met pensioen gaat, ontvang je een opgave met de hoogte van je ouderdomspensioen en je eventuele partnerpensioen. Op deze opgave staan ook het bruto en netto bedrag dat ons pensioenfonds je maandelijks uitkeert. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op je pensioenuitkering houdt ons pensioenfonds automatisch loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in. Je krijgt het netto bedrag uitgekeerd, zoals je ook gewend bent bij je salaris. Elk jaar ontvang je een opgave waarop precies staat wat je dat jaar aan pensioen hebt ontvangen en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Deze opgave heb je nodig bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Welke informatie kun je nog meer van ons pensioenfonds verwachten? Hieronder zie je wat je naast de informatie in deze brochure nog meer van ons mag verwachten. Jaarlijkse opgave van je pensioen Ons pensioenfonds stuurt je, zolang je in dienst bent, elk jaar een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toe. Hierin staat hoeveel pensioen je kunt verwachten als je 67 bent en tot je 67e onafgebroken aan onze pensioenregeling blijft deelnemen. Ook staat er wat je tot op dat moment aan pensioen hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het UPO informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen en vermeldt het ook of er sprake is van een herstelplan. Als er sprake is van verevening van pensioen, wanneer krijgt je ex-partner dan pensioen uitgekeerd? Zodra je ouderdomspensioen ingaat, heeft je ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Ons pensioenfonds keert dit bedrag rechtstreeks uit aan je ex-partner als je het formulier Verzoek om verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding tijdig, dat wil zeggen binnen twee jaar na het tijdstip van de echtscheiding, bij ons pensioenfonds hebt ingediend. Als je dit formulier niet tijdig hebt ingediend, heeft ons pensioenfonds geen rechtstreekse uitkeringsverplichting aan je ex-partner. Voor de afhandeling van een verzoek om verdeling van het ouderdomspensioen binnen twee jaar na echtscheiding brengt ons pensioenfonds in ,- (inclusief BTW) in rekening. Jij en je ex-partner betalen ieder de helft van deze kosten. Als je het verzoek na twee jaar indient, nemen we het niet meer in behandeling. Als er sprake is van conversie van pensioen, wanneer krijgt je ex-partner dan pensioen uitgekeerd? Na conversie heeft je ex-partner een eigen ouderdomspensioen verkregen. Dit pensioen staat volledig los van jouw pensioen. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je ex-partner de AOWleeftijd bereikt en wordt uitbetaald zolang hij of zij leeft. Als je ex-partner overlijdt, krijg je dit pensioen niet terug. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 15

16 Meer informatie Wil je na het lezen van deze brochure nog meer weten, bezoek dan onze website: Daar vind je nog meer informatie die je ook kunt downloaden: Desgewenst sturen wij aanvullende informatie op aanvraag ook per post toe, zoals: het pensioenreglement. Hierin staat vermeld wat je rechten en plichten zijn en wat je van ons pensioenfonds mag verwachten; de uitvoeringsovereenkomst. Hierin staat beschreven welke rechten en plichten je werkgever tegenover ons pensioenfonds heeft. En welke rechten en plichten wij tegenover je werkgever hebben; een berekening als je gebruik maakt van je keuzemogelijkheden; het jaarverslag van ons pensioenfonds met daarin onze jaarrekening; de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). Hierin staat een algemene beschrijving van de actuariële opzet; de regelingen, de organisatie en het beleid van ons pensioenfonds; informatie over de financiële positie van ons pensioenfonds; informatie over toezicht op pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenfondsen; een opgave van het pensioen dat je hebt opgebouwd (UPO). Deze informatie is via onze website alleen voor jou persoonlijk beschikbaar. Als je je eerste UPO hebt ontvangen, kun je inloggen met je klantnummer en wachtwoord. Heb je nog geen wachtwoord of ben je het vergeten, dan kun je een (nieuw) wachtwoord aanvragen via onze website Waar kun je terecht met een klacht? Ben je ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachten- en geschillenregeling. Je kunt deze regeling downloaden van onze website Welke informatie moet je zelf verstrekken? Je bent verplicht om ons pensioenfonds alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt in dat je ons pensioenfonds informeert als er iets in je persoonlijke situatie verandert. Voorbeelden hiervan: je gaat buiten Nederland trouwen of je gaat daar een geregistreerd partnerschap aan; je gaat buiten Nederland scheiden of je beëindigt daar een geregistreerd partnerschap; je verhuist naar het buitenland; je gaat samenwonen op grond van een (nieuwe) samenlevingsovereenkomst of beëindigt het samenwonen (ongeacht of dit binnen of buiten Nederland is); je woont buiten Nederland en je partner overlijdt. Adreswijzigingen, meldingen van huwelijk of geregistreerd partnerschap en/of eventuele beëindiging daarvan en meldingen van overlijden binnen Nederland krijgen wij door van de gemeente via de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens). Deze hoef je dus niet zelf aan ons pensioenfonds door te geven. Verder kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en service, waarin wij je periodiek op de hoogte houden van actueel nieuws over onze pensioenregeling en pensioen in het algemeen. Je kunt je op deze nieuwsbrief abonneren door je adres achter te laten op onze website Vragen? Je kunt met al je vragen over de pensioenregeling van ons pensioenfonds terecht bij onze Pensioendesk Sligro bij AZL. Deze is op werkdagen van 8.30 tot uur telefonisch bereikbaar via (045) Je kunt je vraag ook per voorleggen via Daar zit een vast team van medewerkers die alle zaken met betrekking tot ons pensioenfonds behandelen. 16

17 Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group p/a AZL N.V. Postbus CZ Heerlen Pensioendesk Sligro bij AZL: T (045) E Pensioenfederatie Postbus AD Den Haag T (070) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T (070) Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Postbus AN s Gravenhage T (070) Stichting Pensioenregister T (020) E Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 17

18 Begrippenlijst Anw (Algemene nabestaandenwet) Uitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid indien je overlijdt. Als je partner hiervoor in aanmerking komt, dan wordt de Anw-uitkering uitbetaald als en voor zolang je partner aan de voorwaarden voldoet maar uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd van je partner. AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering (ouderdomspensioen) die je krijgt van de overheid. Wanneer voor jou de AOW ingaat, kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank, Beleidsdekkingsgraad De dekkingsgraad die gebaseerd is op een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is belangrijk voor het bestuur bij beslissingen over een herstelplan, eventuele pensioenverlagingen en het opschorten van waardeoverdrachten. Conversie Na een scheiding kun je afspreken dat je ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen worden daarbij omgezet in een eigen (geconverteerd) ouderdomspensioen voor je ex-partner. Dekkingsgraad Geeft aan hoe ons pensioenfonds er voor staat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan gepensioneerden. Franchise Deel van het pensioengevend jaarsalaris dat niet meetelt voor je pensioenopbouw. Je krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van je pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je tijdens je dienstverband hebt verdiend. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die je als deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf je pensioendatum. Partnerpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan je partner en eventuele ex-partner na je overlijden. Pensioengrondslag Het deel van je pensioengevend jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op, omdat je bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ook AOW van de overheid krijgt. (Zie bij franchise hierboven). Toeslagverlening Toeslagverlening (of indexatie) betekent dat een pensioenfonds de pensioenen aanpast aan de algemene loon- of prijsontwikkeling. Zo voorkom je dat (opgebouwd) pensioen in waarde daalt. Een pensioenfonds is niet verplicht een toeslag te verlenen. Het bestuur van ons pensioenfonds bepaalt jaarlijks op basis van de financiële situatie bij ons pensioenfonds of er toeslag verleend wordt en zo ja, hoe hoog deze is. Uitruil Je kunt een deel van je ouderdomspensioen gebruiken (uitruilen) voor een partnerpensioen nadat je dienstverband is beëindigd of bij het ingaan van je ouderdomspensioen. Dit omdat het partnerpensioen tijdens je dienstverband op risicobasis is verzekerd bij ons pensioenfonds. UPO Uniform Pensioenoverzicht. Een (jaarlijkse) opgave van het door jouw opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslagverlening. Verevening Verevening is de verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding. Als je gaat scheiden heeft je ex-partner een wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de periode waarin je gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Waardeoverdracht Je kunt het pensioen dat je bij een vorige werkgever opbouwde, overhevelen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Je opgebouwde aanspraken bij de oude pensioenuitvoerder vervallen dan. 18

19 WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) De wet die regelt dat je een uitkering van de overheid krijgt als je minder verdient of helemaal niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en langer dan 2 jaar aaneengesloten ziek zijn geweest. Mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden en langer dan 2 jaar aaneengesloten ziek waren, vallen onder de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na je overlijden wordt verstrekt aan je kinderen tot een bepaalde leeftijd. Colofon Uitgave: Ontwerp: Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group, maart 2015 Communicatie/DTP, AZL N.V. Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 19

20 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Postbus CZ Heerlen 20 SLI

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie