SAMENVATTING. het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder"

Transcriptie

1 DGO-geschil sociaal plan na sluiting scholen PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag van drie islamitische scholen heeft besloten twee scholen per 1 augustus 2007 te sluiten. De sluiting van de derde school per 1 augustus 2007 is een feit vanwege stopzetting van de bekostiging als gevolg van leegloop. Het overleg over de rechtspositionele gevolgen voor het personeel is voorbehouden aan het DGO. Nadat de staatssecretaris had toegezegd borg te staan voor een bedrag van t.b.v. outplacement van het personeel, hebben de werkgever en de Centrales een onderhandelaarsakkoord gesloten, waarin o.m. is geregeld dat m.b.t. de arbeidsovereenkomsten van het personeel in vaste dienst ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter zullen worden ingediend en het door de staatssecretaris toegezegde bedrag wordt ingezet voor outplacementtrajecten. Tijdens de ledenraadpleging stemde het personeel tegen het voorgestelde sociaal plan, waardoor de toezegging van de staatssecretaris is komen te vervallen en er slechts een bedrag van voor outplacement beschikbaar is. De Centrales hebben aangegeven dat zij het sociaal plan niet kunnen ondertekenen omdat de leden tegen stemden. De Commissie overweegt dat de sluiting van de scholen per 1 augustus 2007 voor haar een gegeven is. De geringe omvang van de financiële middelen van het bestuur blijkt uit de liquiditeitsprognose. De Commissie concludeert dat er na de sluitingsdatum voor de werkgever geen mogelijkheid bestaat om het personeel nog langer in dienst te houden dan wel personele voorzieningen te treffen die het totale bedrag van overschrijden. Dat de werkgever het bedrag van in zijn voorstel bestemt voor outplacement van het personeel, acht de Commissie onder deze omstandigheden redelijk. De Commissie oordeelt dat de werkgever bij afwegging van de betrokken belangen in redelijkheid het voorgestelde sociaal plan tot uitvoering kan brengen in het geding tussen: UITSPRAAK het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder en 1. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), gevestigd te Zoetermeer; 2. de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), gevestigd te Den Haag; 3. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs. Bedrijven en Instellingen (CMHF), gevestigd te Leidschendam, verder te noemen de Centrales. Pagina 1 van 5

2 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift met bijlagen van 14 juni 2007, ingekomen op 15 juni 2007, heeft de werkgever een geschil ter beoordeling aan de Commissie voorgelegd met betrekking tot een voorgenomen besluit van de werkgever over de rechtspositionele gevolgen voor het personeel als gevolg van opheffing van de scholen van de werkgever per 1 augustus De mondelinge behandeling vond plaats op 19 juni De werkgever werd vertegenwoordigd door mr. R.W.J. Buys, lid interim-bestuur, en zijn gemachtigde. De Centrales werden vertegenwoordigd door drs. L. Janssen, onderhandelaar ACOP en D. Reijn, onderhandelaar CNVO. Ter zitting heeft de Commissie aangegeven dat zij op 29 juni 2007 uitspraak zal doen tenzij partijen haar vóór die datum berichten dat het geschil in der minne is opgelost. De Centrales hebben de Commissie op 27 juni 2007 telefonisch medegedeeld dat zij na een inmiddels gehouden schriftelijke stemming onder de leden, alsnog niet met het voorstel in konden stemmen. De inhoud van het verzoekschrift met bijlagen geldt als hier herhaald en ingelast. 2. DE FEITEN De werkgever houdt drie islamitische basisscholen in X in stand: - B (stadsdeel X-Z) - C (stadsdeel X-Noord) - D (stadsdeel X-Oost) Naar aanleiding van het rapport van een incidenteel onderzoek van de Onderwijsinspectie en de auditdienst OCW van maart 2006 zijn na overleg met OCW de toenmalige bestuursleden van A teruggetreden en is eind april 2006 het interim-bestuur benoemd, dat door OCW gesubsidieerd wordt. Het interim-bestuur had aanvankelijk opdracht orde op zaken te stellen en een nieuw bestuur uit de Xse islamitische gemeenschap te benoemen. De vorming van een nieuw bestuur is niet tot stand gekomen omdat mogelijke kandidaten toch geen bestuurslid wensten te worden, onder meer omdat er geen verzekeraar bereid gevonden werd de bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden tussen OCW, de gemeente X, en de stadsdelen Noord, Z en Oost en het interim-bestuur. Daarop heeft de staatssecretaris de subsidie voor het interim-bestuur verlengd. In de subsidiebeschikking wordt uitgegaan van 2 mogelijke scenario s, namelijk overname per 1 augustus 2007 door een serieuze overnamekandidaat die voldoet aan een aantal door de staatssecretaris gestelde randvoorwaarden dan wel opheffing van de scholen per 1 augustus De Onderwijsstichting Esprit te X was vervolgens bereid de scholen C en B over te nemen. Die overname is echter niet doorgegaan omdat zowel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de oudergeleding GMR en de oudergeledingen van de afzonderlijke MR-en als de ouders de overname door een niet-islamitisch bestuur afwezen. Omdat er verder geen overnamekandidaat gevonden werd die voldeed aan de door de staatssecretaris gestelde randvoorwaarden, heeft de werkgever op 10 mei 2007 definitief besloten tot sluiting van de genoemde twee scholen per 1 augustus De opheffing per 1 augustus van de -school was reeds een vaststaand gegeven als gevolg van stopzetting van de subsidie wegens leegloop. Op 7 juni 2007 is een bijzondere DGO-vergadering bijeengeroepen voor 13 juni Voorafgaande aan die vergadering is door de Centrales overleg gevoerd met OCW. Dit heeft geresulteerd in de bereidheid van OCW om een overbruggingskrediet te verstrekken aan A zodat A met de Centrales een sociaal plan kan afspreken waarvoor een maximaal budget van beschikbaar wordt gesteld. Voorwaarde van OCW voor de beschikbaarstelling is dat een sociaal plan wordt overeengekomen en dat er van de zijde van de Centrales geen andere financiële eisen gesteld worden. Voorts is op 13 juni 2007 de geactualiseerde concept liquiditeitsprognose van KPMG beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat bij sluiting van de scholen per 1 augustus 2007 er zonder steun van derden slechts een budget van voor outplacement van het A-personeel is. Tijdens de bijzondere overlegvergadering van 13 juni 2007 is tussen A en de Centrales een onderhandelaarsakkoord gesloten. Dat akkoord houdt in dat de arbeidsovereenkomsten van het personeel in vaste dienst via ontbindingsprocedures per 1 augustus 2007 eindigen en er gelet op de noodsituatie geen afvloeiingsregelingen worden overeengekomen en geen Pagina 2 van 5

3 werkgelegenheidsgaranties worden afgegeven. De werkgever begeleidt de personeelsleden in vaste dienst tot uiterlijk 31 december 2007 naar een nieuwe baan in het onderwijs. Daartoe worden de volgende stappen ondernomen: - loopbaan- en outplacementbegeleiding waarvoor een contract gesloten wordt met een outplacementbureau; - bekeken zal worden of via de Commissie Openbaar Onderwijs Almere personeelsleden kunnen worden herplaatst; - met individuele schoolbesturen/stadsdelen in de gemeente X en in omliggende gemeenten worden contacten onderhouden om werknemers onder te brengen; - vacatures in het onderwijs zullen onder de aandacht van de personeelsleden worden gebracht. Voor de begeleiding van personeelsleden naar een nieuwe baan wordt volgens het onderhandelaarsakkoord een totaal bedrag van gereserveerd. Ten slotte vermeldt het akkoord dat er geen financiële ruimte is voor een financiële paragraaf en dat er geen geld beschikbaar is voor enigerlei afvloeiingsregeling. Tijdens de overlegvergadering van 13 juni 2007 hebben de Centrales aangegeven dat er nog een ledenraadpleging diende te worden gehouden, welke op 18 juni 2007 heeft plaatsgevonden. De personeelsleden hebben in die vergadering besloten niet te stemmen over het voorgestelde sociaal plan. Daardoor was de toezegging van OCW voor beschikbaarstelling van het bedrag van komen te vervallen zodat de werkgever de Commissie verzocht een beslissing te nemen over het voorgestelde sociaal plan versie 29 mei 2007, waarin het totale budget voor begeleiding van personeel naar een nieuwe baan beperkt is tot Op 19 juni 2007 is het geschil behandeld op een zitting van de Commissie waarin partijen is medegedeeld dat de Commissie op 29 juni 2007 uitspraak doet tenzij de Commissie voor die datum van partijen verneemt dat het geschil in der minne is opgelost. Op 27 juni 2007 hebben de Centrales de Commissie telefonisch bericht over de ontwikkelingen die ná de zitting van de Commissie hebben plaatsgevonden: de Centrales hebben ná de zitting wederom overleg gevoerd met OCW dat erin resulteerde dat OCW de toezegging met betrekking tot het overbruggingskrediet van verlengde tot 29 juni 2007 voor het geval alsnog met het sociaal plan zou worden ingestemd. Vervolgens hebben de Centrales een schriftelijke stemming onder de leden gehouden, waarbij overwegend tegen het voorstel voor het sociaal plan is gestemd, waardoor de Centrales het sociaal plan niet kunnen ondertekenen. 3. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid en de ontvankelijkheid De werkgever is aangesloten bij de Commissie. Op grond van artikel 38 van de Wet op het primair onderwijs jo artikel 13.2 lid 5 van de CAO voor het primair onderwijs (CAO-PO), is het overleg over de rechtspositionele gevolgen van de opheffing van scholen voorbehouden aan het decentraal georganiseerd overleg (DGO). De sluiting van de drie scholen per 1 augustus 2007 is voor deze Commissie een gegeven. De Centrales hebben de sluiting op zichzelf overigens niet betwist. Het door de werkgever voorgestelde sociaal plan, waarin de wijze van eindigen van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in vaste dienst en hun begeleiding naar een nieuwe baan is geregeld, dient te worden aangemerkt als een regeling van de rechtspositionele gevolgen van de opheffing van de scholen. Derhalve is voor de vaststelling van het voorgestelde sociaal plan de instemming van de Centrales vereist. De werkgever heeft het geschil aan de Commissie voorgelegd voor het geval de Centrales na de ledenraadpleging van 18 juni 2007 het sociaal plan niet zouden ondertekenen. Nu de personeelsleden tijdens de ledenraadpleging niet hebben willen stemmen over het sociaal plan en de Centrales daarop hebben medegedeeld het voorgestelde sociaal plan onder die omstandigheden niet te kunnen Pagina 3 van 5

4 ondertekenen, is de vereiste instemming van de Centrales uitgebleven. Derhalve is er sprake van een DGO-geschil waarvoor de Commissie bevoegd is en is de werkgever ontvankelijk in zijn verzoek aan de Commissie. De schriftelijke stemming die de Centrales nog na de zitting van de Commissie hebben gehouden, heeft niet geleid tot instemming van de Centrales met het voorgestelde sociaal plan of tot intrekking van het geschil. Het toetsingskader Het geschil is ter beoordeling aan de Commissie voorgelegd. Derhalve dient de Commissie op grond van artikel 11 leden 2 en 3 van het DGO-reglement (bijlage XIII CAO-PO) bindend uit te spreken of de werkgever bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid het voorgenomen sociaal plan tot uitvoering kan brengen. Daarbij is uitdrukkelijk vastgesteld dat de Commissie in haar beoordeling mede de argumenten van partijen betrekt. Het voorgestelde sociaal plan De werkgever heeft aangevoerd dat uit de financiële stukken, waaronder de rapportages van KPMG, blijkt dat er voor hem geen ruimte is om zelfstandig een hoger bedrag dan beschikbaar te stellen. Ter zitting hebben de Centrales uitgelegd dat hen vanaf maart 2007 duidelijk was dat er per 1 augustus 2007 twee mogelijke opties voor de scholen waren, namelijk overname door een ander schoolbestuur dan wel sluiting. De Centrales hebben overlegd over beide opties. Voor beide situaties bleek dat er voor het personeel van de A-scholen geen middelen waren: de Onderwijsstichting Esprit heeft in het overleg aangegeven dat zij ingeval van overname geen extra middelen voor het personeel van A ter beschikking zou stellen terwijl uit de overgelegde liquiditeitsbegroting van A blijkt dat er na sluiting slechts voor het personeel beschikbaar zou zijn. Daarom hebben de Centrales zich tot de overheid gewend, eerst om te praten over een regeling ingeval van overname en toen bleek dat de scholen zouden sluiten is met de overheid overleg gevoerd over de gevolgen van sluiting. Daarop heeft de staatssecretaris aangegeven borg te staan voor een bedrag van onder voorwaarde van ontslag per 1 augustus 2007, zijnde de datum waarop de bekostiging ophoudt. De Centrales hebben contact gezocht met outplacementbureaus en zij hebben bij het personeel benadrukt dat het ging om bemiddeling van werk naar werk. Vervolgens is het onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen waarbij voor de aangesloten bonden het principe geldt dat zij de inhoud daarvan dienen voor te leggen aan hun leden alvorens zij het sociaal plan kunnen ondertekenen. Tijdens de ledenraadpleging van 18 juni 2007 hebben de bonden het sociaal plan met een positief advies aan hun leden voorgelegd. Er waren onder het personeel voor- en tegenstanders. De tegenstanders wilden echter geen blokkade vormen voor het outplacementtraject van mensen die voor het voorstel wilden stemmen. Uiteindelijk is er niet gestemd en onder deze omstandigheid kan het sociaal plan niet ondertekend worden, aldus de Centrales ter zitting. Ná de zitting hebben de Centrales de Commissie medegedeeld dat alsnog een schriftelijke stemming is gehouden waarbij overwegend tegen het voorgestelde sociaal plan is gestemd, zodat de Centrales alsnog niet konden instemmen. De Centrales hebben voorts ter zitting uitgelegd dat het personeel zich onheus behandeld voelt door de beschikbaarstelling van slechts 5000 per personeelslid voor outplacement, de ontslagdatum van 1 augustus 2007 en de geplande behandeling van het geschil ter zitting van deze Commissie. Een aantal personeelsleden ziet geen heil in een outplacementtraject. Voorts vinden de personeelsleden het bedrag van 5000 per werknemer erg laag en ontbreekt er in hun visie een bedrag waarover men zelf kan beschikken. Tot slot wordt de ontslagdatum van 1 augustus door het personeel ervaren als een belemmering om te genieten van de vakanties die al vóór maart 2007 zijn afgesproken. De Commissie overweegt dat de toezegging van OCW tot het verstrekken van een overbruggingskrediet is komen te vervallen omdat het sociaal plan niet door de Centrales is ondertekend. Aldus ligt ter beoordeling van de Commissie voor het voorstel van de werkgever d.d. 29 mei 2007 waarin het outplacement-bedrag is beperkt tot Pagina 4 van 5

5 Bij de beoordeling van de vraag of de werkgever in redelijkheid tot het voorgestelde sociaal plan heeft kunnen komen, is de sluiting van de scholen per 1 augustus 2007 voor de Commissie een gegeven. De weigering van de Centrales om met het voorstel voor een sociaal plan in te stemmen is enkel gebaseerd op het gegeven dat de personeelsleden tijdens de ledenraadpleging van 18 juni 2007 niet wensten te stemmen over het voorstel en vervolgens bij schriftelijke stemming ná de zitting van de Commissie, hebben tegengestemd. Tegen het voorstel zelf zijn door de Centrales geen inhoudelijke argumenten aangevoerd anders dan dat de leden niet akkoord gaan, om redenen als hierboven aangegeven. Op het punt van de in het voorstel genoemde financiële middelen van de werkgever heeft de Commissie tijdens het onderzoek ter zitting nog aandacht besteed aan de vraag of er een mogelijkheid is dat nog middelen verkregen worden van de ex-bestuurders van A onder wiens verantwoordelijkheid het financiële debacle heeft plaatsgevonden. Gebleken is dat dit op korte termijn niet te verwachten is en dat als er al middelen vrij zouden komen, deze naar verwachting een beperkt bedrag zullen vormen dat bovendien nog kan worden teruggevorderd door OCW omdat het gaat om middelen die niet zijn besteed aan het doel waarvoor ze bestemd waren. Derhalve is naast de sluiting van de scholen per 1 augustus 2007 ook de geringe omvang van de financiële middelen, zoals die blijkt uit de liquiditeitsprognose van KPMG, een gegeven. Aldus komt de Commissie tot de conclusie dat op de sluitingsdatum van 1 augustus 2007 voor de werkgever geen mogelijkheid bestaat om het personeel nog langer in dienst te houden dan wel personele voorzieningen te treffen die het totale bedrag van overschrijden. Dat de werkgever het bedrag van in zijn voorstel bestemt voor outplacement van het personeel, acht de Commissie onder deze omstandigheden redelijk. Daarom kan de werkgever het voorgestelde sociaal plan bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot uitvoering brengen 4. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen oordeelt de Commissie dat de werkgever bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid het voorgestelde sociaal plan versie 29 mei 2007 tot uitvoering kan brengen. Aldus gedaan te Utrecht op 29 juni 2007 door mr. W.H.B. den Hartog Jager, O. Bosma en mr. G.J. Wubs-Postma, leden, in aanwezigheid van mr. H.E. Mertens, secretaris. mr. W.H.B. den Hartog Jager voorzitter mr. H.E. Mertens secretaris Pagina 5 van 5

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht.

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht. Aan: De samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel vertegenwoordigd in de Sectorcommissie Onderwijspersoneel De voorzitter van de afdeling primair onderwijs van de Sectorcommissie Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet NR. 2. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. Een beding waarbij de bevoegdheid

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON

SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 1 SOCIAAL PLAN BANENPLAN PON 2014 1-4-2014 TOT 1-1-2015 ONDERHANDELAARSAKKOORD 2 Inleiding Directe aanleiding voor het opstellen van een Sociaal Plan is het ontbreken van instroom van jong personeel bij

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie