Collegevoorstel Gemeente Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1

2 Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De subsidieaanvraag 'Media in the City voor het Europese programma Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) in te dienen. 2. Als de Europese Commissie de aanvraag positief beoordeelt, nadere afspraken te maken met de subsidieverstrekker en de partners in de aanvraag en op basis daarvan - en de dan nader bekende subsidievoorwaarden en kosten - te besluiten over het al dan niet uitvoeren van de aanvraag. AANLEIDING Het EFRO-project Amersfoort Innovatief Sterk (AIS) wordt dit jaar afgerond. Door het succes van het programma AmersfoortBreed is er in de regio de wens, bij zowel het bedrijfsleven als bij de overheden, om dit programma door te ontwikkelen en op te schalen. Voor de EBU vormt deze ontwikkeling een van de speerpunten. Om deze opschaling te stimuleren en te versnellen doet zich de mogelijkheid voor om een subsidie te krijgen uit het Europese programma Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP). In ons collegebesluit Economic Board Utrecht (EBU) en doorontwikkeling en opschaling AmersfoortBreed van l6 juli 2013 (link) werd deze kans voor subsidiering genoemd. Om deze kans te verzilveren is in overleg met de regionale partners de gemeente Utrecht, netwerkorganisatie IMmovator en het bedrijfsleven de subsidie-aanvraag Media in the City opgesteld, uiterlijk in te dienen op 10 december De aanvraag past in ons streven om onder meer via Europese fondsen, middelen te verwerven voor ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Op dit moment zijn de subsidievoorwaarden op een aantal onderdelen nog onduidelijk waardoor er een (financieel) risico is in de uitvoering van de aanvraag. Komende tijd worden, samen met de partners in de aanvraag en de subsidieverstrekker, deze risico s in kaart gebracht. Op basis van deze risico-analyse kunnen we besluiten de aanvraag al dan niet uit te voeren. BEOOGD EFFECT Met het succes van het programma AmersfoortBreed manifesteert Amersfoort zich als voorloper op de digitale dienstenontwikkeling, de regio behoort tot de landelijke koplopers op dit gebied. Met het programma FI-PPP wilt Europa bedrijven stimuleren nieuwe digitale ICT-diensten - in de vorm van websites en apps - te ontwikkelen. Daarmee sluit dit Europees programma aan bij onze wens om nieuwe maatschappelijke digitale diensten (op onder meer het gebied van zorg, duurzaamheid, milieu, mobiliteit of onderwijs) versneld te ontwikkelen met als effect stimulering van de economie in de regio Amersfoort en de versterking van de koploperspositie

3 TOELICHTING Het FI-PPP is een innovatiefonds met een looptijd van 2 jaar. Doel van dit fonds is het MKB te stimuleren en te ondersteunen om ICT-applicaties te ontwikkelen voor bedrijven of instellingen die een nieuwe digitale dienst willen ontwikkelen en daarvoor een markt op gang helpt. De aanvraag voor een uitkering uit het fonds kan niet rechtstreeks door het MKB worden gedaan maar moet volgens de subsidievoorwaarden lopen via de (lokale) overheid. De (lokale) overheid bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag aan het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend. Wij verwachten dat de FI-PPP subsidie bijdraagt aan de verduurzaming, doorontwikkeling en door de samenwerking in EBU verband - opschaling van de bereikte resultaten met AmersfoortBreed. Daarmee creëren we nieuwe marktkansen voor onze MKB-bedrijven en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van onder meer zorg, milieu, mobiliteit of onderwijs. In de subsidieaanvraag is op hoofdlijnen vastgelegd wat de bijdrage is van de partners in termen van activiteiten, vereiste resultaten en beschikbaar budget, uitgezet in de tijd. Dit wordt contractueel in een samenwerkingscontract vastgelegd. De totale projectorganisatie voor de uitvoering van het FI-PPP programma wordt, na de indiening van de aanvraag, in overleg met de partners uitgewerkt. De oproep tot indienen van de aanvragen is Europees uitgezet met als uiterste indieningsdatum 10 december Er is geen zekerheid of onze aanvraag gehonoreerd zal worden. Partners Samen met de gemeente Utrecht, netwerkorganisatie IMmovator en 3 buitenlandse instituten wordt de aanvraag ingediend. De gemeente Amersfoort is hoofdaanvrager (lead-partner) vanwege onze kennis en ervaring met AmersfoortBreed en diensteninnovatie. Belangrijkste onderdelen van de rol van Amersfoort zijn projectleider, projectsecretaris, administratieve organisatie, communicatie, werven van projecten, stimuleren MKB en initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een digitale dienst. Netwerkorganisatie IMmovator heeft een uitgebreid netwerk van onder meer kennisbedrijven en ontwikkelaars. IMmovator heeft vooral een rol in het aanwenden van het netwerk, profilering van het CoLab, het bereiken van MKB en initiatiefnemers voor het ontwikkelen van een digitale dienst. De gemeente Utrecht ondersteunt de gemeente Amersfoort bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens zal Utrecht zich binnen haar netwerk inzetten voor het aandragen van initiatiefnemers en het betrekken van het MKB in de regio. De FI-PPP voorwaarden vereisen samenwerking op Europees niveau. Inmiddels hebben drie instituten uit Duitsland en Zwitserland hebben hun medewerking toegezegd aan de FI-PPP aanvraag. Deze partners brengen vooral kennis in van het technologieplatform waarop de digitale diensten door het MKB ontwikkeld worden en training en support aan bedrijven bij het ontwerpen en ontwikkelen van diensten. ARGUMENTEN 1.1 Met de Europese subsidie kunnen we de economie en werkgelegenheid stimuleren door ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. Eind dit jaar eindigt het EFRO-programma Amersfoort Innovatief Sterk. Het programma heeft voorgaande jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van Amersfoort als creatieve en innovatieve stad, zowel op economisch gebied als in onze profilering. Uit onderzoek onder bedrijven in Amersfoort blijkt dat AmersfoortBreed heeft geleid tot 5,5 miljoen extra private investeringen en 150 extra FTE s. Met de Europese subsidie verwachten we regionaal nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en 40 tot 50 MKB-bedrijven actief te betrekken bij de realisatie van de nieuwe diensten. Naar verwachting zal dat op de middellange termijn leiden tot een extra van 300 banen en 25 miljoen extra investeringen. 1.2 Met de Europese subsidie kunnen we een impuls geven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe ICT-ontwikkelingen ontstaan niet langer bij één organisatie maar in netwerken van organisaties (vaak publiek-privaat) waarin voortdurend nieuwe combinaties van kennis, creativiteit, concepten, technologie en functionaliteit worden gemaakt. De regio Utrecht/Amersfoort kenmerkt zich door een sterke concentratie van hoogwaardige kennisintensieve diensten en een sterke creatieve sector. Bovendien heeft de regio Utrecht een toppositie op het terrein van ICT

4 In het project AmersfoortBreed is op lokaal niveau kennis gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken, waarmee kansen zijn gecreëerd voor nieuwe bedrijvigheid. Zowel vanuit de private hoek als vanuit publieke instellingen is er grote interesse om een vervolg te geven aan AmersfoortBreed en de werkwijze van dat project verder op te schalen tot het zogenoemde CoLab Diensteninnovatie voor de regio. CoLab Diensteninnovatie staat daarbij voor een laboratorium waarin bedrijven, overheid en instellingen samenwerken aan de ontwikkeling van digitale diensten. Het is een platform/ werkplaats die bedrijven, instellingen en overheden ondersteunt om op een efficiënte wijze maatschappelijk georiënteerde digitale diensten te ontwikkelen. Met deze Europese subsidie wordt een impuls gegeven aan het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op onder meer het gebied van zorg, mobiliteit, duurzaamheid of milieu. Daarnaast kan het, zoals dat ook is gebleken met AmersfoortBreed, instellingen aanzetten tot een nieuwe werkwijze die op termijn tot besparingen kan leiden. KANTTEKENINGEN De subsidievoorwaarden zijn op een aantal onderdelen nog onduidelijk. Die duidelijkheid en de eventuele consequenties daarvan moet er zijn voordat besloten wordt over te gaan tot uitvoering van het project Media in the City. Ook de gemeente Utrecht heeft er voor gekozen om pas dan definitief te besluiten. Bij een positieve beoordeling door Europese Commissie van onze aanvraag, willen we afspraken maken met de subsidieverstrekker over de uitvoering van het project. Voorwaarden waarover we afspraken willen maken zijn onder meer: - op welke resultaten worden we beoordeeld? - wat als een betrokken MKB bedrijf tijdens de uitvoering failliet gaat? - welke eisen worden gesteld aan activiteiten, partners en/of budgetbesteding? Pas als die afspraken gemaakt zijn besluiten we over wel/geen instemming met het uitvoeringscontract dat de subsidieverstrekker aan ons voorlegt. De aanvraag vraagt voorts draagvlak van het MKB in de regio. Ondanks een positieve ontvangst en toezeggingen vanuit het bedrijfsleven kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de oproepen om aanvragen in te dienen tot het aantal gewenste aanvragen leidt. FINANCIËN EN RISICO S Gezien het aantal projecten en het Europees beschikbare bedrag van 100 miljoen, wordt een subsidie verwacht van 4 miljoen. Conform de subsidieregels is daarvan 3,2 miljoen euro voor het MKB en 0,8 miljoen voor de begeleiding van het project gedurende twee jaar (door de zes partners). De kosten van voorbereiding en opstellen van de aanvraag bedragen die gedekt zijn uit het jaarbudget Economie. Voor de uitvoering van de aanvraag bedragen de personele kosten, op basis van de huidige inschattingen, voor Amersfoort Aangezien de verdeling van de 0,8 mln. euro onder de partners nog niet bekend is, kan niet met zekerheid worden berekend welk deel van die personele kosten door FI-PPP wordt gedekt. Een deel van de kosten komt waarschijnlijk voor rekening van de. Ter dekking daarvan wordt gedacht aan de inzet van eigen, reeds beschikbare uren, het budget Economische Agenda en het jaarbudget Economie. Doordat nog niet duidelijk is wat de subsidievoorwaarden zijn, is op dit moment niet volledig in te schatten wat de risico s zijn voor de partners bij de uitvoering van de aanvraag zijn. Komende periode worden deze risico s nader uitgewerkt in de vorm van ondermeer een risicoanalyse met maatregelen. Daarin worden betrokken de personele kosten voor Amersfoort. Indien uit deze nader uit te werken risico analyse blijkt dat de risico s en/of de kosten voor de gemeente onaanvaardbaar groot zijn, kan besloten worden: - De aanvraag niet in uitvoering te nemen; - Met de partners tot een (aanvaardbare) risicoverdeling te komen; - De rol van de gemeente Amersfoort, in overleg met de partners, opnieuw in overweging te nemen

5 De subsidieregelgeving brengt met zich mee dat het project, en meer specifiek de geldstromen richting MKB, niet wordt aangemerkt als staatssteun. DUURZAAMHEID De subsidie ondersteunt het MKB bij de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten op in het bijzonder maatschappelijk vlak. Onderwerpen zijn onder meer zorg, milieu, onderwijs en mobiliteit. Bij de beoordeling van de aanvragen is doorslaggevend de bijdrage die de nieuwe digitale dienst levert aan de het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast verwachten we dat met de deze subsidieaanvraag de economische positie van de regio wordt verstrekt en de werkgelegenheid wordt bevorderd. VERVOLG Voor het hele traject van informeren van MKB, het uitschrijven van de aanvragen tot en met de oplevering van nieuwe diensten door het MKB is 2 jaar beschikbaar (zomer 2014 zomer 2016). Het besluit om al dan niet door te gaan en het project uit te voeren, nemen we zodra bekend is of de Europese Commissie instemt met de aanvraag (naar verwachting mei 2014). Dan maken we een risicoanalyse en geven we de financiële dekking aan. COMMUNICATIE Het betrokken MKB en de bedrijven met initiatieven voor de ontwikkeling van een digitale ICT-dienst zijn op de hoogte van deze aanvraag. De uitwerking van deze aanvraag en besluitvorming over het al dan niet doorgaan met de uitvoering, wordt met hen besproken. Tevens zal tijdens het evenement Innovation Day, dat in samenwerking met de EBU wordt georganiseerd en op 11 december 2013 plaatsvindt in Amersfoort, deze aanvraag worden aangekondigd. Bijlage : - 4 -

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector 2015 Den Haag, januari

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie