Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis"

Transcriptie

1 Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen van projectaanvragen voor: Dinsdag 15 april 2015:

2 Samenvatting Calltekst Doelgroep: ouderen 65+, alleenstaand, zelfstandig wonend, met één of meer beperkingen, niet dementerend Looptijd: 2 jaar Startdatum project: niet voor 1 juli 2015 en uiterlijk 1 november 2015 Betrokkenheid doelgroep: actief betrokken bij opzet en uitvoering Bereik en Bedrag Vernieuwing Bereik 50 ouderen Subsidiebedrag Verspreiding Bereik 500 ouderen Subsidiebedrag Bewegen Ontwikkeling Projecten en Diensten Meedoen Ontwikkeling Projecten en Diensten Technologie Sociale Binding Bijeenkomsten voor aanvragers Regiobijeenkomsten (2,3,5,9,10 februari) Pitchsessie (17 februari) Projectendag (5 maart) Verspreiding valpreventie- en beweegprogramma s NB: Overzicht Effectieve Beweegprogramma s Bevorderen gebruik technische hulpmiddelen Verspreiding succesvolle projecten en diensten Bevorderen gebruik technologie Informatiebijeenkomst (19 februari) 2

3 1. Achtergrond en doel programma Meer Veerkracht, Langer Thuis Fonds NutsOhra stelt in haar missie dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Het fonds investeert daarom de komende 3 jaar 12 miljoen euro in het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis waarmee zij behoud van zelfstandigheid van alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking wil ondersteunen. Doel van het programma is om ouderen die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. We doen dit door specifiek in te zetten op Bewegen en Meedoen. Bewegen Onder Bewegen verstaan we fysiek bewegen en mobiliteit er op uit kunnen gaan ; in staat zijn zelf op pad te gaan, ook als je slecht ter been bent of andere beperkingen hebt die het lastig maakt om de deur uit te gaan. We willen graag voor alleenstaande ouderen met een beperking de belemmeringen wegnemen om fysiek actief te zijn en meer te gaan bewegen. Het doel van deze programmalijn is dat alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie die nog niet hun maximale beweegcapaciteit benutten, meer gaan bewegen. Daarbij is het van belang om een duurzaam effect te bereiken. Binnen het thema Bewegen wordt de doelstelling gedurende het programma bereikt door: a. het ontwikkelen van vernieuwende projecten en diensten waardoor ouderen meer bewegen en zo mobiel mogelijk blijven of worden; b. de verspreiding van effectieve beweegen/of valpreventieprogramma s; c. bevorderen van het gebruik van technische hulpmiddelen om meer te bewegen en mobiel te blijven; d. buurtaanpassingen zodat ouderen minder belemmeringen ervaren om er op uit te gaan (vanaf call 2). In Call 1 verwachten wij projectaanvragen die op a, b en c inzetten en nog niet op d. Meedoen Bij Meedoen gaat het erom dat ouderen voldoende sociale contacten hebben. Zodat zij, wanneer ze daar behoefte aan hebben, dagelijks een praatje kunnen maken; dat er mensen in hun omgeving zijn waar zij belangrijk voor zijn. Het gaat om meedoen in de maatschappij door iets voor een ander te kunnen betekenen. Of bijvoorbeeld met anderen overdag iets te gaan doen zoals samen te eten, ergens een kop koffie drinken of een museum bezoeken. Het doel van deze programmalijn is om het netwerk van alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie te vergroten en de wekelijkse activiteiten van de ouderen uit te breiden. Dit doel willen we tijdens het programma bereiken door het ondersteunen van: a. projecten die op een nieuwe manier ouderen aanzetten tot sociale activiteit en contact; b. de ontwikkeling en het testen van nieuwe diensten voor ouderen gericht op meer meedoen en sociale netwerken; c. het verspreiden van succesvolle diensten voor deze ouderen op het gebied van meedoen en sociale netwerken; d. technologie om bij te dragen aan sociale binding; e. burgerinitiatieven en coöperaties die sociale binding bevorderen (vanaf call 3). In Call 1 verwachten wij projectaanvragen die op a, b, c en d inzetten en nog niet op e. 3

4 2. Call 1 Meer Veerkracht, Langer Thuis Doel In deze eerste call roepen wij op tot het indienen van projecten binnen beide programmathema s: Bewegen en Meedoen. Naast de thema s onderscheiden we twee soorten projecten: vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding. In de voorliggende calltekst worden die in twee aparte hoofdstukken beschreven. Een oproep tot vernieuwende initiatieven (Call 1A, zie hoofdstuk 3) en een oproep voor verspreiding van initiatieven (Call 1B, zie hoofdstuk 4). Budget Het programmabudget bedraagt 12 miljoen voor de looptijd van 3 jaar. Voor deze eerste call is in totaal 1,15 miljoen euro beschikbaar. Algemene indieningscriteria Call 1 Doelgroep Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen (>65 jaar) met één of meer beperkingen die niet dementerend zijn. Wie kan aanvragen? De aanvragers kunnen onder meer zijn: stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. Ten tijde van de projectaanvraag is het niet noodzakelijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Daarvoor wordt later in het traject van beoordeling ruimte geboden. Omdat vernieuwing een belangrijk onderdeel is van deze call en duurzaamheid en maatschappelijk meerwaarde belangrijk voor ons zijn, worden met nadruk ook ontwikkelaars van diensten, maatschappelijk ondernemers, organisaties en verenigingen buiten het zorg- en welzijnsveld uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Geplande startdatum Het beoogde project start na 1 juli 2015 en voor 1 november Looptijd Project Maximaal 2 jaar. Betrokkenheid doelgroep Ouderen zijn actief betrokken bij de opzet en uitvoering van het project. Uw projectaanvraag wordt in de eerste plaats getoetst op de bovenstaande indieningscriteria. Wanneer uw project daaraan voldoet wordt het in behandeling genomen. 4

5 Algemene beoordelingscriteria Call 1 Wanneer uw project aan de indientingscriteria heeft voldaan en in behandeling is genomen, wordt het inhoudelijk beoordeeld. Daarbij let de Programmacommissie op onderstaande zaken: Vraaggerichtheid Leeft er aantoonbaar behoefte bij de doelgroep of is het aannemelijk dat die behoefte zal ontstaan. Draagvlak Wordt er samengewerkt met relevante stakeholders en partijen. Duurzaamheid Hoe wordt het project of de dienst voortgezet na subsidieperiode, is er een goed onderbouwde business case of is er sprake van goede inbedding in bestaande organisaties en infrastructuren. Opschaling Het project is in potentie opschaalbaar; geschikt om op andere plaatsen in Nederland uitgevoerd te worden. Het succes van een project moet niet geheel van lokale context afhankelijk zijn. Impact De doelgroep heeft direct baat bij de voorgestelde activiteit. Financierbaarheid Het project is zonder steun van Fonds NutsOhra niet mogelijk. Er zijn er geen andere voor de hand liggende financiers. Kracht van trekkersgroep Er is voldoende ervaring, kundigheid en affiniteit met de doelgroep bij de uitvoerder. De trekkersgroep is voldoende breed. Budget Het voorgestelde budget is passend en realistisch. Co-creatie Het project wordt in co-creatie met ouderen en relevante stakeholders en partijen opgezet en uitgevoerd. De betrokkenheid van de doelgroep bij de opzet en uitvoering van het project is concreet beschreven. Toetsbaar Indieners geven aan op welke wijze het succes van het project beoordeeld kan worden. Naast bovenstaande algemene criteria gelden er aanvullende criteria specifiek voor vernieuwende projecten (Call 1A) en specifieke voor projecten gericht op verspreiding (Call 1B). Deze worden in de volgende twee hoofdstukken beschreven. 5

6 3. Call 1A Oproep tot Vernieuwing In dit deel van deze eerste call zijn wij op zoek naar vernieuwende projecten en diensten op het gebied van Bewegen en Meedoen. We zoeken daarbij naar: - Projecten en diensten die op een vernieuwende manier alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking aanzetten tot activiteiten en sociaal contact. - Projecten en diensten die ouderen op een vernieuwende manier in staat stellen fysiek actiever te worden en zo mobiel mogelijk te zijn. - Ontwikkeling van nieuwe vormen van technologische ondersteuning bij contact en activiteit. Aanvullende indieningscriteria Vernieuwende Projecten Projecten gericht op vernieuwing worden in behandeling genomen wanneer zij naast de, in hoofdstuk 1 genoemde, algemene indieningscriteria ook voldoen aan onderstaande criteria: Vernieuwing Projectaanvragen voldoen aan minimaal één van drie onderstaande gehanteerde criteria voor vernieuwing: - Inhoudelijk innovatief: bijvoorbeeld nieuwe methode, ontwerp, uitvoering. - Een bestaande methode wordt specifiek voor de genoemde doelgroep aangepast. - Innovatieve elementen worden toegevoegd aan een bestaande methode waardoor uitkomsten worden verbeterd (waarde creatie, het probleem/pijnpunt wordt beter opgelost). Doel: De projectaanvraag heeft als doel een project of dienst te ontwikkelen die gericht is op vergroten van sociale netwerk en/of sociale activiteiten óf vergroten van fysieke activiteit en/of mobiliteit Bereik: Minimaal 50 ouderen uit de doelgroep tijdens de looptijd van het project. De voorgestelde aanpak of methodiek van het project moet daarbij in potentie opschaalbaar zijn; geschikt zijn om ook op andere plekken in Nederland uitgevoerd te worden. Projectideeën die zeer sterk van lokale context afhankelijk zijn, komen daarmee niet in aanmerking voor financiering. Aan te vragen bedrag: Aangevraagde subsidie bij Fonds NutsOhra bedraagt maximaal Inhoudelijke beoordeling Uw projectaanvraag wordt in de eerste plaats getoetst op de bovenstaande criteria. Wanneer uw project daaraan voldoet wordt het in behandeling genomen. Bij de inhoudelijke beoordeling letten wij binnen Call 1A extra op Wederkerigheid. In onze visie zijn ouderen geen aparte mensensoort, maar gaat het om personen die van elkaar verschillen, die leeftijd en toenemende fysieke en andere beperkingen als gemeenschappelijke noemer hebben. Ouderen kunnen in een kwetsbare situatie zijn, maar willen vaak maatschappelijk meedoen en van nut zijn. In onze projecten zoeken we dan ook naar vormen van wederkerigheid. Dus niet alleen hulp vragen, maatjes aangeboden krijgen, maar ook als doelgroep zelf actief zijn, iets terug doen. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan de wijze waarop de ouderen actief bij de opzet en uitvoering van het project zijn betrokken. 6

7 4. Call 1B Oproep tot verspreiden van effectieve methoden In deze call zijn wij op zoek naar projecten die succesvolle interventies en activiteiten op het gebied van Bewegen en Meedoen breder in Nederland verspreiden zodat er meer alleenstaande ouderen met een beperking van kunnen profiteren. We zoeken daarbij naar: - Projecten waarbinnen bestaande succesvolle methoden voor het bevorderen van sociaal contact en sociale activiteiten (gericht op individuele ouderen) breder beschikbaar worden onder alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking. - Het breder beschikbaar maken onder alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking van bestaande diensten/programma s die bewezen effectief zijn in het bevorderen van sociaal contact en activiteit. - Projecten en diensten die het gebruik van technische hulpmiddelen om sociale binding te vergroten, bevorderen. - Projecten en diensten die het gebruik van technische hulpmiddelen gericht op bewegen en mobiliteit bevorderen. In aanmerking komen kosten voor software en menskracht. Kosten voor de ontwikkeling van hardware komen niet in aanmerking voor subsidie. - Uitvoering van de door Fonds NutsOhra geselecteerde effectieve beweeg- en/of valpreventieprogramma s onder alleenstaande ouderen met een beperking. Aanvullende indieningscriteria Verspreiding Effectieve Methoden Projecten gericht op verspreiding worden in behandeling genomen wanneer zij naast de, in hoofdstuk 1 genoemde, algemene indieningscriteria ook voldoen aan de onderstaande criteria: Kwaliteit van de bestaande methode: - De te verspreiden methodiek/dienst moet aantoonbaar effectief zijn of er moet op zijn minst een aannemelijke onderbouwing voor het succes van de methode beschreven zijn. - NB: voor de verspreiding van beweeg- en valpreventieprogramma s hebben wij een aantal effectieve beweeg- en/of valpreventieprogramma s geselecteerd op basis van een recent uitgevoerde literatuurstudie. De gekozen interventie dient voor te komen op ons Overzicht Effectieve Beweegprogramma s (half februari beschikbaar via de website). Bevorderende en belemmerende factoren De projectaanvraag moet een heldere analyse bevatten van de bevorderende en belemmerende factoren die een rol (kunnen) spelen bij de verspreiding van de gekozen methodiek. Deze moet duidelijk maken waarom de interventie zonder het project niet en met het project wél breder gebruikt zal worden. Doel: De projectaanvraag heeft als doel een project of dienst uit te voeren die gericht is op vergroten van sociale netwerk en/of sociale activiteiten of vergroten van fysieke activiteit en/of mobiliteit. Bereik: Projecten gericht op Meedoen: minimaal 500 personen uit de doelgroep tijdens de projectperiode. Aan te vragen bedrag: De aangevraagde subsidie bij Fonds NutsOhra is maximaal

8 5. Procedure en tijdpad Call 1 Tijdpad en werkwijze Het besluit wordt uiterlijk 25 juni per brief meegedeeld. Er is in de beoordelingsprocedure geen gelegenheid tot wederhoor. Technische voorwaarden Elke subsidieaanvraag kent één hoofdaanvrager, die als penvoerder optreedt. Verder moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen: - Projectplan geschreven in de Nederlandse taal (klik hier voor een format of kijk op de website); - Voorzien van een samenwerkingsovereenkomst, waarin taken en verantwoordelijkheden van de indieners beschreven zijn. Essentieel is dat een ouderenorganisatie of (ad hoc) -groep hiervan deel uitmaakt; - Voorzien van een begroting met de volgende onderdelen: o Personeel; o Materieel; o Kosten voor evaluatie en communicatie; o Overige kosten; o Bijdragen van derden Aanvragen via de website Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij Fonds NutsOhra worden ingediend. Indiening kan plaats vinden tussen 1 februari en 15 april, om 15:00 uur. Het aanvraagformulier met uitleg vindt u op onze website. Daar kunt u ook het format voor het schrijven van een projectplan downloaden. 6. Meer informatie Documenten Op onze website vindt u meer informatie in de volgende documenten: - Publieksversie Strategie Fonds NutsOhra Zorgen voor kansen; - Publieksversie programmatekst Meer Veerkracht, Langer Thuis; - Overzicht Effectieve Beweegprogramma s Meer Veerkracht, Langer Thuis (beschikbaar vanaf 15 februari op de website); - Algemene subsidievoorwaarden Fonds NutsOhra. Bijeenkomsten voor Aanvragers Ondersteunende activiteiten voor vernieuwende projecten (Call 1A) Om bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe projectideeën en om bestaande projectideeën te verrijken organiseert Fonds NutsOhra verschillende bijeenkomsten voor aanvragers in februari en maart. In de eerste twee weken van februari zijn er vijf regiobijeenkomsten voor ouderen en potentiële aanvragers. Meer informatie vindt u op onze website. 8

9 Pitchsessie en Projectendag Op 17 februari 2015 is er de mogelijkheid om een project idee te pitchen. Hierbij kunnen aanvragers meteen feedback krijgen van programmaleider, secretaris een externe deskundige en ouderen zelf over hun project(idee) en horen of het zinvol is een projectaanvraag in dienen en/of dat er specifieke verbeterpunten zijn. Aanvragers die een positieve reactie op hun pitch ontvangen worden op 5 maart uitgenodigd voor een projectendag waarop zij kunnen deelnemen aan workshops en advies ontvangen van experts om het project in een zo goed mogelijke projectplan te vertalen. Deelname aan de pitch- en projectendag heeft als doel om de kwaliteit van in te dienen projectvoorstellen te verhogen voordat zij als projectaanvraag worden ingediend. De Programmacommissie, die na indiening de projectaanvraag beoordeeld, is niet bij deze sessies aanwezig. Een positieve reactie op een projectvoorstel geeft daarom geen garantie op een positieve uitkomst van de beoordelingsprocedure. Aanvragen kunnen ook zonder bijwonen van bijeenkomsten of nader contact met ons fonds worden ingediend. Zie voor het indienen en onze indieningsvoorwaarden de pagina Projectaanvraag op onze website. Bijeenkomst t.b.v. Aanvragen gericht op verspreiding (Call 1B) Op 19 februari organiseren wij een informatie- en netwerkbijeenkomst voor aanvragers die een project willen indienen in het kader van verspreiding. Op onze website vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden. Technische vragen Voor technische vragen over het online indienen van de projectaanvraag neemt u contact op met Ineke Monen of Vermeld in uw graag uw telefoonnummer zodat wij u zo nodig terug kunnen bellen. Inhoudelijke vragen Voor vragen over de bijeenkomsten neemt u contact op met Jaap André, programmaondersteuner. of Ineke Jonker is programmasecretaris, bij haar kunt u terecht voor inhoudelijke vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis. of Volgende Call van Meer Veerkracht, Langer Thuis In juli 2015 wordt de tweede call voor het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis gepubliceerd. Deze tweede call sluit op 1 oktober Besluitvorming vindt plaats in december Ook bij deze call zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden ter informatie en inspiratie, deze vinden in juni 2015 plaats. Nadere informatie hierover vindt u in april 2015 op onze website. 9

Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis Ondersteuning van projecten voor alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Procedure ZonMw Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Inhoud presentatie ZonMw in vogelvlucht Standaardprocedure Verbeterprogramma Palliatieve Zorg Missie ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij Doel Een meer duurzame sport- en beweegdeelname realiseren Verhogen sportparticipatie (+10%) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden.

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. LET OP! OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. Tot 26 november 2013 hebben initiatiefnemers

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Tweede call voor offertes voor projecten

Tweede call voor offertes voor projecten Tweede call voor offertes voor projecten Thema : kleur- geur- en smaakstoffen uit planten Inleiding Het Kenniscentrum heeft tot doel om doorbraken te bewerkstelligen voor de valorisatie van werkzame stoffen

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016 Tender 1 - Diversiteit Maastrichtenaren zijn divers. Iedereen is verschillend, maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal gelijkwaardig

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013 Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Fijn u te ontmoeten! Kansen Voor Jongeren Cariben Waarom? Doel: - 1.200 kwetsbare jongeren naar diploma of

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Verordening Subsidie Innovatie Jeugdzorg 2015. De raad van de gemeente Maasdriel,

Verordening Subsidie Innovatie Jeugdzorg 2015. De raad van de gemeente Maasdriel, Verordening Subsidie Innovatie Jeugdzorg 2015 De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Overwegende

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Handleiding en uitgangspunten faciliteit

Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Handleiding en uitgangspunten faciliteit Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland Handleiding en uitgangspunten faciliteit 28 januari 2014 Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland Handleiding en uitgangspunten faciliteit Inhoud

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22363 8 augustus 2013 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 juli 2013,

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Call voor het indienen van projectvoorstellen

Call voor het indienen van projectvoorstellen Call voor het indienen van projectvoorstellen Leren in Eindhoven 2030 Binnen het Convenant Lokaal Innovatieprogramma staat de komende jaren het thema Onderwijs centraal. In dat kader is door de convenantspartners

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

OPEN CALL: creatieve ondernemers met toekomstplan voor Huis vol Energie

OPEN CALL: creatieve ondernemers met toekomstplan voor Huis vol Energie OPEN CALL: creatieve ondernemers met toekomstplan voor Huis vol Energie 1 Bedenk een toekomstplan voor Huis vol Energie We zoeken: creatieve ondernemers! Energiesprong roept creatieve ondernemers op om

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2015 Den Haag, Juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

In dit document wordt de aanvraagprocedure beschreven van deelproject 1, de subsidie voor de projecten Gecertificeerde Instellingen.

In dit document wordt de aanvraagprocedure beschreven van deelproject 1, de subsidie voor de projecten Gecertificeerde Instellingen. Procedure, criteria en verplichtingen Inhoud 1. Inleiding 2. SWING projecten 3. Procedure en tijdpad 4. Beoordelingscriteria 5. Verplichtingen 6. Bijlagen: format projectvoorstel en format begroting 1.

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie