Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis"

Transcriptie

1 Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen van projectaanvragen voor: Dinsdag 15 april 2015:

2 Samenvatting Calltekst Doelgroep: ouderen 65+, alleenstaand, zelfstandig wonend, met één of meer beperkingen, niet dementerend Looptijd: 2 jaar Startdatum project: niet voor 1 juli 2015 en uiterlijk 1 november 2015 Betrokkenheid doelgroep: actief betrokken bij opzet en uitvoering Bereik en Bedrag Vernieuwing Bereik 50 ouderen Subsidiebedrag Verspreiding Bereik 500 ouderen Subsidiebedrag Bewegen Ontwikkeling Projecten en Diensten Meedoen Ontwikkeling Projecten en Diensten Technologie Sociale Binding Bijeenkomsten voor aanvragers Regiobijeenkomsten (2,3,5,9,10 februari) Pitchsessie (17 februari) Projectendag (5 maart) Verspreiding valpreventie- en beweegprogramma s NB: Overzicht Effectieve Beweegprogramma s Bevorderen gebruik technische hulpmiddelen Verspreiding succesvolle projecten en diensten Bevorderen gebruik technologie Informatiebijeenkomst (19 februari) 2

3 1. Achtergrond en doel programma Meer Veerkracht, Langer Thuis Fonds NutsOhra stelt in haar missie dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Het fonds investeert daarom de komende 3 jaar 12 miljoen euro in het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis waarmee zij behoud van zelfstandigheid van alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking wil ondersteunen. Doel van het programma is om ouderen die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. We doen dit door specifiek in te zetten op Bewegen en Meedoen. Bewegen Onder Bewegen verstaan we fysiek bewegen en mobiliteit er op uit kunnen gaan ; in staat zijn zelf op pad te gaan, ook als je slecht ter been bent of andere beperkingen hebt die het lastig maakt om de deur uit te gaan. We willen graag voor alleenstaande ouderen met een beperking de belemmeringen wegnemen om fysiek actief te zijn en meer te gaan bewegen. Het doel van deze programmalijn is dat alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie die nog niet hun maximale beweegcapaciteit benutten, meer gaan bewegen. Daarbij is het van belang om een duurzaam effect te bereiken. Binnen het thema Bewegen wordt de doelstelling gedurende het programma bereikt door: a. het ontwikkelen van vernieuwende projecten en diensten waardoor ouderen meer bewegen en zo mobiel mogelijk blijven of worden; b. de verspreiding van effectieve beweegen/of valpreventieprogramma s; c. bevorderen van het gebruik van technische hulpmiddelen om meer te bewegen en mobiel te blijven; d. buurtaanpassingen zodat ouderen minder belemmeringen ervaren om er op uit te gaan (vanaf call 2). In Call 1 verwachten wij projectaanvragen die op a, b en c inzetten en nog niet op d. Meedoen Bij Meedoen gaat het erom dat ouderen voldoende sociale contacten hebben. Zodat zij, wanneer ze daar behoefte aan hebben, dagelijks een praatje kunnen maken; dat er mensen in hun omgeving zijn waar zij belangrijk voor zijn. Het gaat om meedoen in de maatschappij door iets voor een ander te kunnen betekenen. Of bijvoorbeeld met anderen overdag iets te gaan doen zoals samen te eten, ergens een kop koffie drinken of een museum bezoeken. Het doel van deze programmalijn is om het netwerk van alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie te vergroten en de wekelijkse activiteiten van de ouderen uit te breiden. Dit doel willen we tijdens het programma bereiken door het ondersteunen van: a. projecten die op een nieuwe manier ouderen aanzetten tot sociale activiteit en contact; b. de ontwikkeling en het testen van nieuwe diensten voor ouderen gericht op meer meedoen en sociale netwerken; c. het verspreiden van succesvolle diensten voor deze ouderen op het gebied van meedoen en sociale netwerken; d. technologie om bij te dragen aan sociale binding; e. burgerinitiatieven en coöperaties die sociale binding bevorderen (vanaf call 3). In Call 1 verwachten wij projectaanvragen die op a, b, c en d inzetten en nog niet op e. 3

4 2. Call 1 Meer Veerkracht, Langer Thuis Doel In deze eerste call roepen wij op tot het indienen van projecten binnen beide programmathema s: Bewegen en Meedoen. Naast de thema s onderscheiden we twee soorten projecten: vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding. In de voorliggende calltekst worden die in twee aparte hoofdstukken beschreven. Een oproep tot vernieuwende initiatieven (Call 1A, zie hoofdstuk 3) en een oproep voor verspreiding van initiatieven (Call 1B, zie hoofdstuk 4). Budget Het programmabudget bedraagt 12 miljoen voor de looptijd van 3 jaar. Voor deze eerste call is in totaal 1,15 miljoen euro beschikbaar. Algemene indieningscriteria Call 1 Doelgroep Alleenstaande zelfstandig wonende ouderen (>65 jaar) met één of meer beperkingen die niet dementerend zijn. Wie kan aanvragen? De aanvragers kunnen onder meer zijn: stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. Ten tijde van de projectaanvraag is het niet noodzakelijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Daarvoor wordt later in het traject van beoordeling ruimte geboden. Omdat vernieuwing een belangrijk onderdeel is van deze call en duurzaamheid en maatschappelijk meerwaarde belangrijk voor ons zijn, worden met nadruk ook ontwikkelaars van diensten, maatschappelijk ondernemers, organisaties en verenigingen buiten het zorg- en welzijnsveld uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Geplande startdatum Het beoogde project start na 1 juli 2015 en voor 1 november Looptijd Project Maximaal 2 jaar. Betrokkenheid doelgroep Ouderen zijn actief betrokken bij de opzet en uitvoering van het project. Uw projectaanvraag wordt in de eerste plaats getoetst op de bovenstaande indieningscriteria. Wanneer uw project daaraan voldoet wordt het in behandeling genomen. 4

5 Algemene beoordelingscriteria Call 1 Wanneer uw project aan de indientingscriteria heeft voldaan en in behandeling is genomen, wordt het inhoudelijk beoordeeld. Daarbij let de Programmacommissie op onderstaande zaken: Vraaggerichtheid Leeft er aantoonbaar behoefte bij de doelgroep of is het aannemelijk dat die behoefte zal ontstaan. Draagvlak Wordt er samengewerkt met relevante stakeholders en partijen. Duurzaamheid Hoe wordt het project of de dienst voortgezet na subsidieperiode, is er een goed onderbouwde business case of is er sprake van goede inbedding in bestaande organisaties en infrastructuren. Opschaling Het project is in potentie opschaalbaar; geschikt om op andere plaatsen in Nederland uitgevoerd te worden. Het succes van een project moet niet geheel van lokale context afhankelijk zijn. Impact De doelgroep heeft direct baat bij de voorgestelde activiteit. Financierbaarheid Het project is zonder steun van Fonds NutsOhra niet mogelijk. Er zijn er geen andere voor de hand liggende financiers. Kracht van trekkersgroep Er is voldoende ervaring, kundigheid en affiniteit met de doelgroep bij de uitvoerder. De trekkersgroep is voldoende breed. Budget Het voorgestelde budget is passend en realistisch. Co-creatie Het project wordt in co-creatie met ouderen en relevante stakeholders en partijen opgezet en uitgevoerd. De betrokkenheid van de doelgroep bij de opzet en uitvoering van het project is concreet beschreven. Toetsbaar Indieners geven aan op welke wijze het succes van het project beoordeeld kan worden. Naast bovenstaande algemene criteria gelden er aanvullende criteria specifiek voor vernieuwende projecten (Call 1A) en specifieke voor projecten gericht op verspreiding (Call 1B). Deze worden in de volgende twee hoofdstukken beschreven. 5

6 3. Call 1A Oproep tot Vernieuwing In dit deel van deze eerste call zijn wij op zoek naar vernieuwende projecten en diensten op het gebied van Bewegen en Meedoen. We zoeken daarbij naar: - Projecten en diensten die op een vernieuwende manier alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking aanzetten tot activiteiten en sociaal contact. - Projecten en diensten die ouderen op een vernieuwende manier in staat stellen fysiek actiever te worden en zo mobiel mogelijk te zijn. - Ontwikkeling van nieuwe vormen van technologische ondersteuning bij contact en activiteit. Aanvullende indieningscriteria Vernieuwende Projecten Projecten gericht op vernieuwing worden in behandeling genomen wanneer zij naast de, in hoofdstuk 1 genoemde, algemene indieningscriteria ook voldoen aan onderstaande criteria: Vernieuwing Projectaanvragen voldoen aan minimaal één van drie onderstaande gehanteerde criteria voor vernieuwing: - Inhoudelijk innovatief: bijvoorbeeld nieuwe methode, ontwerp, uitvoering. - Een bestaande methode wordt specifiek voor de genoemde doelgroep aangepast. - Innovatieve elementen worden toegevoegd aan een bestaande methode waardoor uitkomsten worden verbeterd (waarde creatie, het probleem/pijnpunt wordt beter opgelost). Doel: De projectaanvraag heeft als doel een project of dienst te ontwikkelen die gericht is op vergroten van sociale netwerk en/of sociale activiteiten óf vergroten van fysieke activiteit en/of mobiliteit Bereik: Minimaal 50 ouderen uit de doelgroep tijdens de looptijd van het project. De voorgestelde aanpak of methodiek van het project moet daarbij in potentie opschaalbaar zijn; geschikt zijn om ook op andere plekken in Nederland uitgevoerd te worden. Projectideeën die zeer sterk van lokale context afhankelijk zijn, komen daarmee niet in aanmerking voor financiering. Aan te vragen bedrag: Aangevraagde subsidie bij Fonds NutsOhra bedraagt maximaal Inhoudelijke beoordeling Uw projectaanvraag wordt in de eerste plaats getoetst op de bovenstaande criteria. Wanneer uw project daaraan voldoet wordt het in behandeling genomen. Bij de inhoudelijke beoordeling letten wij binnen Call 1A extra op Wederkerigheid. In onze visie zijn ouderen geen aparte mensensoort, maar gaat het om personen die van elkaar verschillen, die leeftijd en toenemende fysieke en andere beperkingen als gemeenschappelijke noemer hebben. Ouderen kunnen in een kwetsbare situatie zijn, maar willen vaak maatschappelijk meedoen en van nut zijn. In onze projecten zoeken we dan ook naar vormen van wederkerigheid. Dus niet alleen hulp vragen, maatjes aangeboden krijgen, maar ook als doelgroep zelf actief zijn, iets terug doen. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan de wijze waarop de ouderen actief bij de opzet en uitvoering van het project zijn betrokken. 6

7 4. Call 1B Oproep tot verspreiden van effectieve methoden In deze call zijn wij op zoek naar projecten die succesvolle interventies en activiteiten op het gebied van Bewegen en Meedoen breder in Nederland verspreiden zodat er meer alleenstaande ouderen met een beperking van kunnen profiteren. We zoeken daarbij naar: - Projecten waarbinnen bestaande succesvolle methoden voor het bevorderen van sociaal contact en sociale activiteiten (gericht op individuele ouderen) breder beschikbaar worden onder alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking. - Het breder beschikbaar maken onder alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking van bestaande diensten/programma s die bewezen effectief zijn in het bevorderen van sociaal contact en activiteit. - Projecten en diensten die het gebruik van technische hulpmiddelen om sociale binding te vergroten, bevorderen. - Projecten en diensten die het gebruik van technische hulpmiddelen gericht op bewegen en mobiliteit bevorderen. In aanmerking komen kosten voor software en menskracht. Kosten voor de ontwikkeling van hardware komen niet in aanmerking voor subsidie. - Uitvoering van de door Fonds NutsOhra geselecteerde effectieve beweeg- en/of valpreventieprogramma s onder alleenstaande ouderen met een beperking. Aanvullende indieningscriteria Verspreiding Effectieve Methoden Projecten gericht op verspreiding worden in behandeling genomen wanneer zij naast de, in hoofdstuk 1 genoemde, algemene indieningscriteria ook voldoen aan de onderstaande criteria: Kwaliteit van de bestaande methode: - De te verspreiden methodiek/dienst moet aantoonbaar effectief zijn of er moet op zijn minst een aannemelijke onderbouwing voor het succes van de methode beschreven zijn. - NB: voor de verspreiding van beweeg- en valpreventieprogramma s hebben wij een aantal effectieve beweeg- en/of valpreventieprogramma s geselecteerd op basis van een recent uitgevoerde literatuurstudie. De gekozen interventie dient voor te komen op ons Overzicht Effectieve Beweegprogramma s (half februari beschikbaar via de website). Bevorderende en belemmerende factoren De projectaanvraag moet een heldere analyse bevatten van de bevorderende en belemmerende factoren die een rol (kunnen) spelen bij de verspreiding van de gekozen methodiek. Deze moet duidelijk maken waarom de interventie zonder het project niet en met het project wél breder gebruikt zal worden. Doel: De projectaanvraag heeft als doel een project of dienst uit te voeren die gericht is op vergroten van sociale netwerk en/of sociale activiteiten of vergroten van fysieke activiteit en/of mobiliteit. Bereik: Projecten gericht op Meedoen: minimaal 500 personen uit de doelgroep tijdens de projectperiode. Aan te vragen bedrag: De aangevraagde subsidie bij Fonds NutsOhra is maximaal

8 5. Procedure en tijdpad Call 1 Tijdpad en werkwijze Het besluit wordt uiterlijk 25 juni per brief meegedeeld. Er is in de beoordelingsprocedure geen gelegenheid tot wederhoor. Technische voorwaarden Elke subsidieaanvraag kent één hoofdaanvrager, die als penvoerder optreedt. Verder moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen: - Projectplan geschreven in de Nederlandse taal (klik hier voor een format of kijk op de website); - Voorzien van een samenwerkingsovereenkomst, waarin taken en verantwoordelijkheden van de indieners beschreven zijn. Essentieel is dat een ouderenorganisatie of (ad hoc) -groep hiervan deel uitmaakt; - Voorzien van een begroting met de volgende onderdelen: o Personeel; o Materieel; o Kosten voor evaluatie en communicatie; o Overige kosten; o Bijdragen van derden Aanvragen via de website Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij Fonds NutsOhra worden ingediend. Indiening kan plaats vinden tussen 1 februari en 15 april, om 15:00 uur. Het aanvraagformulier met uitleg vindt u op onze website. Daar kunt u ook het format voor het schrijven van een projectplan downloaden. 6. Meer informatie Documenten Op onze website vindt u meer informatie in de volgende documenten: - Publieksversie Strategie Fonds NutsOhra Zorgen voor kansen; - Publieksversie programmatekst Meer Veerkracht, Langer Thuis; - Overzicht Effectieve Beweegprogramma s Meer Veerkracht, Langer Thuis (beschikbaar vanaf 15 februari op de website); - Algemene subsidievoorwaarden Fonds NutsOhra. Bijeenkomsten voor Aanvragers Ondersteunende activiteiten voor vernieuwende projecten (Call 1A) Om bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe projectideeën en om bestaande projectideeën te verrijken organiseert Fonds NutsOhra verschillende bijeenkomsten voor aanvragers in februari en maart. In de eerste twee weken van februari zijn er vijf regiobijeenkomsten voor ouderen en potentiële aanvragers. Meer informatie vindt u op onze website. 8

9 Pitchsessie en Projectendag Op 17 februari 2015 is er de mogelijkheid om een project idee te pitchen. Hierbij kunnen aanvragers meteen feedback krijgen van programmaleider, secretaris een externe deskundige en ouderen zelf over hun project(idee) en horen of het zinvol is een projectaanvraag in dienen en/of dat er specifieke verbeterpunten zijn. Aanvragers die een positieve reactie op hun pitch ontvangen worden op 5 maart uitgenodigd voor een projectendag waarop zij kunnen deelnemen aan workshops en advies ontvangen van experts om het project in een zo goed mogelijke projectplan te vertalen. Deelname aan de pitch- en projectendag heeft als doel om de kwaliteit van in te dienen projectvoorstellen te verhogen voordat zij als projectaanvraag worden ingediend. De Programmacommissie, die na indiening de projectaanvraag beoordeeld, is niet bij deze sessies aanwezig. Een positieve reactie op een projectvoorstel geeft daarom geen garantie op een positieve uitkomst van de beoordelingsprocedure. Aanvragen kunnen ook zonder bijwonen van bijeenkomsten of nader contact met ons fonds worden ingediend. Zie voor het indienen en onze indieningsvoorwaarden de pagina Projectaanvraag op onze website. Bijeenkomst t.b.v. Aanvragen gericht op verspreiding (Call 1B) Op 19 februari organiseren wij een informatie- en netwerkbijeenkomst voor aanvragers die een project willen indienen in het kader van verspreiding. Op onze website vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden. Technische vragen Voor technische vragen over het online indienen van de projectaanvraag neemt u contact op met Ineke Monen of Vermeld in uw graag uw telefoonnummer zodat wij u zo nodig terug kunnen bellen. Inhoudelijke vragen Voor vragen over de bijeenkomsten neemt u contact op met Jaap André, programmaondersteuner. of Ineke Jonker is programmasecretaris, bij haar kunt u terecht voor inhoudelijke vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis. of Volgende Call van Meer Veerkracht, Langer Thuis In juli 2015 wordt de tweede call voor het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis gepubliceerd. Deze tweede call sluit op 1 oktober Besluitvorming vindt plaats in december Ook bij deze call zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden ter informatie en inspiratie, deze vinden in juni 2015 plaats. Nadere informatie hierover vindt u in april 2015 op onze website. 9

Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis Ondersteuning van projecten voor alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Meer Veerkracht, Langer Thuis Call: Bewegen en Meedoen voor Migrantenouderen

Meer Veerkracht, Langer Thuis Call: Bewegen en Meedoen voor Migrantenouderen Meer Veerkracht, Langer Thuis Call: Bewegen en Meedoen voor Migrantenouderen OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTAANVRAGEN VOOR: WOENSDAG 22 MAART 2016 15:00 UUR SAMENVATTING Doelgroep: Doel project: Voorwaarde:

Nadere informatie

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Meer Veerkracht, Langer Thuis Meer Veerkracht, Langer Thuis Call: Bewegen en Meedoen voor Ouderen in Dun Bevolkte Gebieden OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTAANVRAGEN VOOR: WOENSDAG 22 MAART 2017 15:00 UUR SAMENVATTING Doelgroep:

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen. Call 5 geopend van 1 januari 2016 tot 28 januari 2016, uur

Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen. Call 5 geopend van 1 januari 2016 tot 28 januari 2016, uur Call 5 Klein Geluk Oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Call 7 Programma Klein Geluk INDIENEN UITERLIJK 10 AUGUSTUS :00 UUR

Call 7 Programma Klein Geluk INDIENEN UITERLIJK 10 AUGUSTUS :00 UUR Call 7 Programma Klein Geluk INDIENEN UITERLIJK 10 AUGUSTUS 2016 15:00 UUR ACHTERGROND PROGRAMMA Ieder mens streeft ernaar om gelukkig te zijn. We doen van alles om datgene te krijgen waar we gelukkig

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Programma beschrijving

Programma beschrijving Programma beschrijving Achtergrond Al 1 op de 16 Nederlanders heeft diabetes en elke week komen daar 1.000 mensen bij. Daarmee is diabetes een gezondheidsprobleem voor veel Nederlanders, en een groeiend

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12302 7 maart 2017 Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs Het bestuur van stichting Fonds voor

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Afdeling Beleidsontwikkeling Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang Bezoekadres Kreupelstraat 1 Openings t i j d e n Zie gemeente.groningen.nl De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14630 16 maart 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 maart 2017, nr. 2017-0000032403,

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij Doel Een meer duurzame sport- en beweegdeelname realiseren Verhogen sportparticipatie (+10%) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Procedure ZonMw Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Inhoud presentatie ZonMw in vogelvlucht Standaardprocedure Verbeterprogramma Palliatieve Zorg Missie ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten:

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142267 14 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Onderwerp: Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Burgemeester

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo. mei 2017

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo. mei 2017 Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo mei 2017 Bert Ouwens OCW Probleem Leerlingen met lager opgeleide ouder blijken, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, minder ver te komen

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER TOELICHTING Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen en Regeling lopende kosten LEADER In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2016 Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Regeling cofinanciering sectorplannen

Regeling cofinanciering sectorplannen Regeling cofinanciering sectorplannen Informatiebijeenkomst Actieteam Kernteam Sectorplannen Ministerie SZW Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Doel en tijdpad 3. Kernpunten 4. Ruimte voor maatwerk en

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden.

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. LET OP! OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. Tot 26 november 2013 hebben initiatiefnemers

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22363 8 augustus 2013 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 juli 2013,

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

Workshop Projectvoorbereiding

Workshop Projectvoorbereiding Regionale voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces Subsidieaanvraag in detail Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1 Inhoudsopgave Subsidiebeleid Welzijn... 3 1. Wanneer in aanmerking voor welzijnssubsidie?... 4 1. Eigen kracht

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016 Tender 1 - Diversiteit Maastrichtenaren zijn divers. Iedereen is verschillend, maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal gelijkwaardig

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels Media-innovatie. Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie