Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij in acht genomen. Het doel voor de gemeente Venray van het verlenen van een subsidiebijdrage is het stimuleren van organisatoren om evenementen te organiseren en het financieel steunen van de organisatoren om zodoende de kwaliteit te optimaliseren. De evenementensubsidies worden als eenmalige subsidie, telkens voor het betreffende evenement, verleend. Het gaat om een eenmalige subsidie: de subsidieverlening is verbonden aan de organisatie van een activiteit. Als de activiteit niet doorgaat vervalt het recht op de subsidie en wordt er geen subsidie vastgesteld en eventueel reeds verleende subsidie wordt verrekend of teruggevorderd. Het verlenen van een subsidie voor een evenement wil niet zeggen dat hetzelfde evenement het jaar daarna automatisch weer in aanmerking komt voor subsidie. Ieder jaar opnieuw zal beoordeeld worden welke evenementen dat jaar in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Om een bredere variatie aan evenementen te stimuleren in de gemeente Venray worden er vier categorieën gehanteerd, namelijk; 1. sport 2. jeugd en jongeren 3. cultuur 4. speciaal/eenmalig De definities van de categorieën zijn als volgt: De categorie sport: Een evenement waaraan mensen actief deel (kunnen) nemen. De activiteiten zijn erop gericht de fysieke en/of mentale prestaties door middel van training of wedstrijd te verbeteren. De categorie cultuur: Een evenement dat betrekking heeft op cultuur. In culturele zin omdat zij een uitdaging vormen voor nieuwe initiatieven dan wel de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen of tradities levend houden. De categorie jeugd en jongeren: Een evenement dat speciaal georganiseerd wordt voor de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar. De activiteiten binnen het evenement kunnen een brede variatie hebben en kunnen ook sportieve en culturele activiteiten omvatten.

2 De categorie speciaal/eenmalig: Binnen deze categorie vallen evenementen die eenmalig of incidenteel worden georganiseerd ten behoeve van een speciale gelegenheid. Ook evenementen in het kader van een jubileum van een vereniging of stichting gevestigd binnen Venray, vallen in deze categorie. Onder een jubileum wordt verstaan het 50-, 100 of 150 jarige bestaan (of meervoud hiervan) van de organisatie. Het systeem van subsidiëring: In twee tenders: o 1 ste tender 90% van het subsidiebudget inzetten o 2 de tender 10% van het subsidiebudget inzetten, indien bij de 2 de tender budget overblijft wordt dit bedrag overgeheveld t.b.v. de 1 ste tender van het volgende begrotingsjaar, Aanvragen via daarvoor bestemd aanvraagformulier, De subsidieaanvragen voor evenementen worden getoetst aan het puntensysteem, Kleine aanpassingen op dit puntensysteem zijn te allen tijde voorbehouden, De subsidieaanvragen moeten voor de 1 ste tender vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend, voor de 2 de tender moet de subsidieaanvraag vóór 1 mei van het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend. Alleen aanvragen met een duidelijk en uitvoerig baten en kosten overzicht worden in behandeling genomen, Aanvrager is een rechtspersoon (ingeschreven in Handelsregister of geregistreerd bij de Kamer van Koophandel), Evenement moet geheel of grotendeels in de gemeente Venray worden gehouden, Binnen de tender worden aanvragen behandeld op basis van inhoudelijke afweging, niet enkel op volgorde van aanvraag, Evenementen die reeds een gemeentelijke ondersteuning krijgen buiten de normaal gebruikelijke ondersteuning in de vorm van o.a. verkeersmaatregelen en stroomvoorziening, komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie, Er zal niet meer worden gesubsidieerd per evenement dan het aangevraagde subsidiebedrag. Er moet op de aanvraag een bedrag worden ingevuld en níet maximaal haalbare, Het evenement is niet gericht op het maken van winst, bij winst wordt het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk verminderd. Bij éénmalige evenementen moet hiervoor genoemde winstbedrag binnen drie maanden worden teruggestort op rekening van de gemeente. Bij de reguliere evenementen zal deze winst gereserveerd moeten worden voor het jaar erop en moet dit duidelijk terug te zien zijn in de financiële verantwoording en nieuwe begroting, Voorschotverlening met nadien afrekening, met financiële verantwoording en bijgevoegd het boekje of andere communicatieve uiting met het logo van de gemeente Venray, Als een organisatie reeds subsidie ontvangen heeft dan dient deze het evaluatieformulier uiterlijk binnen 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement in te dienen, willen ze weer aanspraak maken op subsidie voor het volgende jaar, Als voorwaarde bij de subsidieverlening wordt gesteld dat de gemeente Venray in de uitingen van het evenement vermeld wordt als één van de begunstigers. Tevens moet de

3 organisatie, die van de gemeente een evenementensubsidie ontvangt, gebruik maken van het logo van de gemeente Venray in hun externe communicatie, tenzij door het College van Burgemeester en wethouders anders wordt bepaald. In overleg met de afdeling Maatschappelijke Diensten wordt onderzocht of er geen sprake is van stapeling van subsidies. Tevens bestaat de mogelijkheid dat aan evenementen die niet voor een evenementensubsidie in aanmerking komen, mogelijk wel een subsidie vanuit de afdeling Maatschappelijke Diensten toegekend kan worden. Criteria voor subsidieverlening De evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze voldoen aan de genoemde criteria. Deze criteria zijn: a) Het evenement dient van een aanmerkelijk belang te zijn voor Venray en dient bij te dragen aan een positieve beleving van Venray door de inwoners of bepaalde doelgroep daarvan of; b) Het evenement dient een gebeurtenis te zijn die speciaal is georganiseerd en een unieke uitstraling heeft. De criteria zijn verder uitgewerkt in volgende onderwerpen: uitstraling evenement laagdrempelige deelname aantal deelnemers en bezoekers ingezette publiciteit medefinanciering duur van het evenement aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Deze onderwerpen zijn meetbaar geformuleerd om zodoende een objectievere beoordeling van het belang van een evenement te krijgen. Op basis van het totale aantal punten dat men behaalt wordt bepaald wie er in aanmerking komen voor subsidie en wat de hoogte hiervan is. Wanneer het budgetplafond voor de 1 ste tender of 2 de tender bereikt is wordt de subsidie naar rato van het puntenaantal verdeeld. Subsidiebudget De subsidie voor evenementen valt onder waarderingsubsidie: een subsidie waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Het budgetplafond voor subsidies wordt vastgesteld in de begroting. Met ingang van 2010 is op het evenementensubsidiebudget bezuinigd. Het subsidieplafond is structureel vastgesteld vooralsnog op een bedrag van ,--.

4 Criteria puntentoekenning Aan de hand van onderstaande onderwerpen wordt aan een evenement een puntenaantal toegekend. Het totale puntenaantal geeft de waardering voor het evenement in het kader van de subsidie toekenning aan, waarbij het minimum aantal punten om in aanmerking te komen voor subsidie 10 is. Uitstraling evenement Lokaal 0 Regionaal 10 Nationaal 15 Internationaal 20 Laagdrempelige deelname geen entree 4 entree per dag < 4,00 2 entree per dag > 4,00 0 Aantal deelnemers en bezoekers > Ingezette publiciteit- c.q. Lokaal 2 promotieactiviteiten Regionaal 4 Boven regionaal 6 Cofinanciering alleen gemeente 0 gemeente + 1 andere 2 gemeente + minimaal 2 andere 5 Duur van het evenement 1 dag dagen 5 > 4 dagen 10 Aantal vrijwilligers betrokken bij voorbereiding en uitvoering > Toelichting op de bijkomende criteria: De uitstraling van een evenement wordt in belangrijke mate bepaald door het bereik en de herkomst van de bezoekers (hiermee worden dus niet de deelnemers, b.v. muzikanten of sporters bedoeld) en de promotionele waarde die een evenement heeft. Waarbij de herkomst van het grootste deel van de bezoekers leidend is voor de onderverdeling. Mede in het kader van Venray Bruist is laagdrempelige deelname aan evenementen van belang, het afwezig zijn van entree is daarbij een meetbaar gegeven. Naast het aantal deelnemers aan het evenement is ook het aantal toeschouwers van belang voor het bepalen van de attractiviteit van het evenement. Daarom is het totaal aantal van deelnemers en bezoekers van belang voor de hoogte van de bijdrage. Voor de ingezette publiciteit c.q. promotieactiviteiten, is een onderverdeling gemaakt tussen lokaal, regionaal en boven regionale promotie. De financiële haalbaarheid van een evenement wordt mede bepaald door het aantal cofinancierders van het evenement. Als een organisatie op meerdere vlakken financiële ondersteuning kan krijgen (zoals provincie, landelijke organisatie en ondernemers) draagt dit bij aan een bredere financiële basis voor het evenement.

5 Als beloning voor de inzet van vrijwilligers en als indicatie voor het draagvlak van een evenement binnen de Venrayse gemeenschap is de mate waarin vrijwilligers actief zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. De hoogte van de toegekende subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat gescoord wordt op de bovenstaande criteria. Des te hoger het puntenaantal, des te groter het belang van het evenement voor Venray en des te hoger de financiële bijdrage aan het evenement. De maximale score is 65 punten, de minimale score is 10 punten. De maximale subsidietoekenning is ,--. Aan de hand van de ingediende aanvragen en de toegekende scores wordt de gevraagde subsidie (gedeeltelijk) toegekend of afgewezen.

6 Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij in acht genomen. Het doel voor de gemeente Venray van het verlenen van een subsidiebijdrage is het stimuleren van organisatoren om evenementen te organiseren en het financieel steunen van de organisatoren om zodoende de kwaliteit te optimaliseren. De evenementensubsidies worden als eenmalige subsidie, telkens voor het betreffende evenement, verleend. Het gaat om een eenmalige subsidie: de subsidieverlening is verbonden aan de organisatie van een activiteit. Als de activiteit niet doorgaat vervalt het recht op de subsidie en wordt er geen subsidie vastgesteld en eventueel reeds verleende subsidie wordt verrekend of teruggevorderd. Het verlenen van een subsidie voor een evenement wil niet zeggen dat hetzelfde evenement het jaar daarna automatisch weer in aanmerking komt voor subsidie. Ieder jaar opnieuw zal beoordeeld worden welke evenementen dat jaar in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Om een bredere variatie aan evenementen te stimuleren in de gemeente Venray worden er vier categorieën gehanteerd, namelijk; 1. sport 2. jeugd en jongeren 3. cultuur 4. speciaal/eenmalig De definities van de categorieën zijn als volgt: De categorie sport: Een evenement waaraan mensen actief deel (kunnen) nemen. De activiteiten zijn erop gericht de fysieke en/of mentale prestaties door middel van training of wedstrijd te verbeteren. De categorie cultuur: Een evenement dat betrekking heeft op cultuur. In culturele zin omdat zij een uitdaging vormen voor nieuwe initiatieven dan wel de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen of tradities levend houden. De categorie jeugd en jongeren: Een evenement dat speciaal georganiseerd wordt voor de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar. De activiteiten binnen het evenement kunnen een brede variatie hebben en kunnen ook sportieve en culturele activiteiten omvatten.

7 De categorie speciaal/eenmalig: Binnen deze categorie vallen evenementen die eenmalig of incidenteel worden georganiseerd ten behoeve van een speciale gelegenheid. Ook evenementen in het kader van een jubileum van een vereniging of stichting gevestigd binnen Venray, vallen in deze categorie. Onder een jubileum wordt verstaan het 50-, 100 of 150 jarige bestaan (of meervoud hiervan) van de organisatie. Het systeem van subsidiëring: In twee tenders: o 1 ste tender 90% van het subsidiebudget inzetten o 2 de tender 10% van het subsidiebudget inzetten, indien bij de 2 de tender budget overblijft wordt dit bedrag overgeheveld t.b.v. de 1 ste tender van het volgende begrotingsjaar, Aanvragen via daarvoor bestemd aanvraagformulier, De subsidieaanvragen voor evenementen worden getoetst aan het puntensysteem, Kleine aanpassingen op dit puntensysteem zijn te allen tijde voorbehouden, De subsidieaanvragen moeten voor de 1 ste tender vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend, voor de 2 de tender moet de subsidieaanvraag vóór 1 mei van het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend. Alleen aanvragen met een duidelijk en uitvoerig baten en kosten overzicht worden in behandeling genomen, Aanvrager is een rechtspersoon (ingeschreven in Handelsregister of geregistreerd bij de Kamer van Koophandel), Evenement moet geheel of grotendeels in de gemeente Venray worden gehouden, Binnen de tender worden aanvragen behandeld op basis van inhoudelijke afweging, niet enkel op volgorde van aanvraag, Evenementen die reeds een gemeentelijke ondersteuning krijgen buiten de normaal gebruikelijke ondersteuning in de vorm van o.a. verkeersmaatregelen en stroomvoorziening, komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie, Er zal niet meer worden gesubsidieerd per evenement dan het aangevraagde subsidiebedrag. Er moet op de aanvraag een bedrag worden ingevuld en níet maximaal haalbare, Het evenement is niet gericht op het maken van winst, bij winst wordt het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk verminderd. Bij éénmalige evenementen moet hiervoor genoemde winstbedrag binnen drie maanden worden teruggestort op rekening van de gemeente. Bij de reguliere evenementen zal deze winst gereserveerd moeten worden voor het jaar erop en moet dit duidelijk terug te zien zijn in de financiële verantwoording en nieuwe begroting, Voorschotverlening met nadien afrekening, met financiële verantwoording en bijgevoegd het boekje of andere communicatieve uiting met het logo van de gemeente Venray, Als een organisatie reeds subsidie ontvangen heeft dan dient deze het evaluatieformulier uiterlijk binnen 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement in te dienen, willen ze weer aanspraak maken op subsidie voor het volgende jaar, Als voorwaarde bij de subsidieverlening wordt gesteld dat de gemeente Venray in de uitingen van het evenement vermeld wordt als één van de begunstigers. Tevens moet de

8 organisatie, die van de gemeente een evenementensubsidie ontvangt, gebruik maken van het logo van de gemeente Venray in hun externe communicatie, tenzij door het College van Burgemeester en wethouders anders wordt bepaald. In overleg met de afdeling Maatschappelijke Diensten wordt onderzocht of er geen sprake is van stapeling van subsidies. Tevens bestaat de mogelijkheid dat aan evenementen die niet voor een evenementensubsidie in aanmerking komen, mogelijk wel een subsidie vanuit de afdeling Maatschappelijke Diensten toegekend kan worden. Criteria voor subsidieverlening De evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze voldoen aan de genoemde criteria. Deze criteria zijn: a) Het evenement dient van een aanmerkelijk belang te zijn voor Venray en dient bij te dragen aan een positieve beleving van Venray door de inwoners of bepaalde doelgroep daarvan of; b) Het evenement dient een gebeurtenis te zijn die speciaal is georganiseerd en een unieke uitstraling heeft. De criteria zijn verder uitgewerkt in volgende onderwerpen: uitstraling evenement laagdrempelige deelname aantal deelnemers en bezoekers ingezette publiciteit medefinanciering duur van het evenement aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Deze onderwerpen zijn meetbaar geformuleerd om zodoende een objectievere beoordeling van het belang van een evenement te krijgen. Op basis van het totale aantal punten dat men behaalt wordt bepaald wie er in aanmerking komen voor subsidie en wat de hoogte hiervan is. Wanneer het budgetplafond voor de 1 ste tender of 2 de tender bereikt is wordt de subsidie naar rato van het puntenaantal verdeeld. Subsidiebudget De subsidie voor evenementen valt onder waarderingsubsidie: een subsidie waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Het budgetplafond voor subsidies wordt vastgesteld in de begroting. Met ingang van 2010 is op het evenementensubsidiebudget bezuinigd. Het subsidieplafond is structureel vastgesteld vooralsnog op een bedrag van ,--.

9 Criteria puntentoekenning Aan de hand van onderstaande onderwerpen wordt aan een evenement een puntenaantal toegekend. Het totale puntenaantal geeft de waardering voor het evenement in het kader van de subsidie toekenning aan, waarbij het minimum aantal punten om in aanmerking te komen voor subsidie 10 is. Uitstraling evenement Lokaal 0 Regionaal 10 Nationaal 15 Internationaal 20 Laagdrempelige deelname geen entree 4 entree per dag < 4,00 2 entree per dag > 4,00 0 Aantal deelnemers en bezoekers > Ingezette publiciteit- c.q. Lokaal 2 promotieactiviteiten Regionaal 4 Boven regionaal 6 Cofinanciering alleen gemeente 0 gemeente + 1 andere 2 gemeente + minimaal 2 andere 5 Duur van het evenement 1 dag dagen 5 > 4 dagen 10 Aantal vrijwilligers betrokken bij voorbereiding en uitvoering > Toelichting op de bijkomende criteria: De uitstraling van een evenement wordt in belangrijke mate bepaald door het bereik en de herkomst van de bezoekers (hiermee worden dus niet de deelnemers, b.v. muzikanten of sporters bedoeld) en de promotionele waarde die een evenement heeft. Waarbij de herkomst van het grootste deel van de bezoekers leidend is voor de onderverdeling. Mede in het kader van Venray Bruist is laagdrempelige deelname aan evenementen van belang, het afwezig zijn van entree is daarbij een meetbaar gegeven. Naast het aantal deelnemers aan het evenement is ook het aantal toeschouwers van belang voor het bepalen van de attractiviteit van het evenement. Daarom is het totaal aantal van deelnemers en bezoekers van belang voor de hoogte van de bijdrage. Voor de ingezette publiciteit c.q. promotieactiviteiten, is een onderverdeling gemaakt tussen lokaal, regionaal en boven regionale promotie. De financiële haalbaarheid van een evenement wordt mede bepaald door het aantal cofinancierders van het evenement. Als een organisatie op meerdere vlakken financiële ondersteuning kan krijgen (zoals provincie, landelijke organisatie en ondernemers) draagt dit bij aan een bredere financiële basis voor het evenement.

10 Als beloning voor de inzet van vrijwilligers en als indicatie voor het draagvlak van een evenement binnen de Venrayse gemeenschap is de mate waarin vrijwilligers actief zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. De hoogte van de toegekende subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat gescoord wordt op de bovenstaande criteria. Des te hoger het puntenaantal, des te groter het belang van het evenement voor Venray en des te hoger de financiële bijdrage aan het evenement. De maximale score is 65 punten, de minimale score is 10 punten. De maximale subsidietoekenning is ,--. Aan de hand van de ingediende aanvragen en de toegekende scores wordt de gevraagde subsidie (gedeeltelijk) toegekend of afgewezen.

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 21 januari Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H.

Raadsvoorstel. Vergadering : 21 januari Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H. Raadsvoorstel Vergadering : 21 januari 2016 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Baukelien Koopmans E-mail : bkoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016 Tender 1 - Diversiteit Maastrichtenaren zijn divers. Iedereen is verschillend, maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal gelijkwaardig

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Raadsvoorstel *Z00B3DFA87C* Aan de raad Documentnummer : INT-13-07754 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Inleiding In oktober heeft de gemeenteraad besloten

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tender 3 Iedereen telt mee. Maastricht wil dat haar inwoners op alle vlakken mee kunnen doen: zelfstandig wonen, leven, werken, opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats'

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' *BARCODEDMS* Colofon Zaaknummer Steller(s) Eigenaar(s) : Z/15/009699 : N. van der Wal - Caspers : Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening : maandag

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, overwegende, dat de raad van de gemeente Arnhem op 15 december 2003

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZBS12

Zaaknummer: OWZBS12 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2016: Tender 2 - Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

Flexibele subsidies 2016: Tender 2 - Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid Flexibele subsidies 2016: Tender 2 - Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid Flexibele subsidies 2016: Tender 2 - Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid Eenzaamheid: voorkomen en bestrijden. Maastricht

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregel Evenementen. Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op artikel 3 van de Asv Ede 2015; besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER.

TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER. TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER. Regelmatig ontvangt de gemeente Boxmeer sponsorverzoeken of worden er evenementen/activiteiten

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Collegevoorstel 170/2002

Collegevoorstel 170/2002 Collegevoorstel 170/2002 Registratienummer 2.66742 Fatale datum raadsbesluit 18-12-12-2002 Opgesteld door, telefoonnummer T. van Kraaij, 2144 Programma Arbeidsmarktbeleid Portefeuillehouder mevr. H.T.M.

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum Gelezen: Het voorstel

Nadere informatie

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013.

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 019 Naam Beleidsregels Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2013 Publicatiedatum 8 januari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 20

Nadere informatie