Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij in acht genomen. Het doel voor de gemeente Venray van het verlenen van een subsidiebijdrage is het stimuleren van organisatoren om evenementen te organiseren en het financieel steunen van de organisatoren om zodoende de kwaliteit te optimaliseren. De evenementensubsidies worden als eenmalige subsidie, telkens voor het betreffende evenement, verleend. Het gaat om een eenmalige subsidie: de subsidieverlening is verbonden aan de organisatie van een activiteit. Als de activiteit niet doorgaat vervalt het recht op de subsidie en wordt er geen subsidie vastgesteld en eventueel reeds verleende subsidie wordt verrekend of teruggevorderd. Het verlenen van een subsidie voor een evenement wil niet zeggen dat hetzelfde evenement het jaar daarna automatisch weer in aanmerking komt voor subsidie. Ieder jaar opnieuw zal beoordeeld worden welke evenementen dat jaar in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Om een bredere variatie aan evenementen te stimuleren in de gemeente Venray worden er vier categorieën gehanteerd, namelijk; 1. sport 2. jeugd en jongeren 3. cultuur 4. speciaal/eenmalig De definities van de categorieën zijn als volgt: De categorie sport: Een evenement waaraan mensen actief deel (kunnen) nemen. De activiteiten zijn erop gericht de fysieke en/of mentale prestaties door middel van training of wedstrijd te verbeteren. De categorie cultuur: Een evenement dat betrekking heeft op cultuur. In culturele zin omdat zij een uitdaging vormen voor nieuwe initiatieven dan wel de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen of tradities levend houden. De categorie jeugd en jongeren: Een evenement dat speciaal georganiseerd wordt voor de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar. De activiteiten binnen het evenement kunnen een brede variatie hebben en kunnen ook sportieve en culturele activiteiten omvatten.

2 De categorie speciaal/eenmalig: Binnen deze categorie vallen evenementen die eenmalig of incidenteel worden georganiseerd ten behoeve van een speciale gelegenheid. Ook evenementen in het kader van een jubileum van een vereniging of stichting gevestigd binnen Venray, vallen in deze categorie. Onder een jubileum wordt verstaan het 50-, 100 of 150 jarige bestaan (of meervoud hiervan) van de organisatie. Het systeem van subsidiëring: In twee tenders: o 1 ste tender 90% van het subsidiebudget inzetten o 2 de tender 10% van het subsidiebudget inzetten, indien bij de 2 de tender budget overblijft wordt dit bedrag overgeheveld t.b.v. de 1 ste tender van het volgende begrotingsjaar, Aanvragen via daarvoor bestemd aanvraagformulier, De subsidieaanvragen voor evenementen worden getoetst aan het puntensysteem, Kleine aanpassingen op dit puntensysteem zijn te allen tijde voorbehouden, De subsidieaanvragen moeten voor de 1 ste tender vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend, voor de 2 de tender moet de subsidieaanvraag vóór 1 mei van het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend. Alleen aanvragen met een duidelijk en uitvoerig baten en kosten overzicht worden in behandeling genomen, Aanvrager is een rechtspersoon (ingeschreven in Handelsregister of geregistreerd bij de Kamer van Koophandel), Evenement moet geheel of grotendeels in de gemeente Venray worden gehouden, Binnen de tender worden aanvragen behandeld op basis van inhoudelijke afweging, niet enkel op volgorde van aanvraag, Evenementen die reeds een gemeentelijke ondersteuning krijgen buiten de normaal gebruikelijke ondersteuning in de vorm van o.a. verkeersmaatregelen en stroomvoorziening, komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie, Er zal niet meer worden gesubsidieerd per evenement dan het aangevraagde subsidiebedrag. Er moet op de aanvraag een bedrag worden ingevuld en níet maximaal haalbare, Het evenement is niet gericht op het maken van winst, bij winst wordt het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk verminderd. Bij éénmalige evenementen moet hiervoor genoemde winstbedrag binnen drie maanden worden teruggestort op rekening van de gemeente. Bij de reguliere evenementen zal deze winst gereserveerd moeten worden voor het jaar erop en moet dit duidelijk terug te zien zijn in de financiële verantwoording en nieuwe begroting, Voorschotverlening met nadien afrekening, met financiële verantwoording en bijgevoegd het boekje of andere communicatieve uiting met het logo van de gemeente Venray, Als een organisatie reeds subsidie ontvangen heeft dan dient deze het evaluatieformulier uiterlijk binnen 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement in te dienen, willen ze weer aanspraak maken op subsidie voor het volgende jaar, Als voorwaarde bij de subsidieverlening wordt gesteld dat de gemeente Venray in de uitingen van het evenement vermeld wordt als één van de begunstigers. Tevens moet de

3 organisatie, die van de gemeente een evenementensubsidie ontvangt, gebruik maken van het logo van de gemeente Venray in hun externe communicatie, tenzij door het College van Burgemeester en wethouders anders wordt bepaald. In overleg met de afdeling Maatschappelijke Diensten wordt onderzocht of er geen sprake is van stapeling van subsidies. Tevens bestaat de mogelijkheid dat aan evenementen die niet voor een evenementensubsidie in aanmerking komen, mogelijk wel een subsidie vanuit de afdeling Maatschappelijke Diensten toegekend kan worden. Criteria voor subsidieverlening De evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze voldoen aan de genoemde criteria. Deze criteria zijn: a) Het evenement dient van een aanmerkelijk belang te zijn voor Venray en dient bij te dragen aan een positieve beleving van Venray door de inwoners of bepaalde doelgroep daarvan of; b) Het evenement dient een gebeurtenis te zijn die speciaal is georganiseerd en een unieke uitstraling heeft. De criteria zijn verder uitgewerkt in volgende onderwerpen: uitstraling evenement laagdrempelige deelname aantal deelnemers en bezoekers ingezette publiciteit medefinanciering duur van het evenement aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Deze onderwerpen zijn meetbaar geformuleerd om zodoende een objectievere beoordeling van het belang van een evenement te krijgen. Op basis van het totale aantal punten dat men behaalt wordt bepaald wie er in aanmerking komen voor subsidie en wat de hoogte hiervan is. Wanneer het budgetplafond voor de 1 ste tender of 2 de tender bereikt is wordt de subsidie naar rato van het puntenaantal verdeeld. Subsidiebudget De subsidie voor evenementen valt onder waarderingsubsidie: een subsidie waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Het budgetplafond voor subsidies wordt vastgesteld in de begroting. Met ingang van 2010 is op het evenementensubsidiebudget bezuinigd. Het subsidieplafond is structureel vastgesteld vooralsnog op een bedrag van ,--.

4 Criteria puntentoekenning Aan de hand van onderstaande onderwerpen wordt aan een evenement een puntenaantal toegekend. Het totale puntenaantal geeft de waardering voor het evenement in het kader van de subsidie toekenning aan, waarbij het minimum aantal punten om in aanmerking te komen voor subsidie 10 is. Uitstraling evenement Lokaal 0 Regionaal 10 Nationaal 15 Internationaal 20 Laagdrempelige deelname geen entree 4 entree per dag < 4,00 2 entree per dag > 4,00 0 Aantal deelnemers en bezoekers > Ingezette publiciteit- c.q. Lokaal 2 promotieactiviteiten Regionaal 4 Boven regionaal 6 Cofinanciering alleen gemeente 0 gemeente + 1 andere 2 gemeente + minimaal 2 andere 5 Duur van het evenement 1 dag dagen 5 > 4 dagen 10 Aantal vrijwilligers betrokken bij voorbereiding en uitvoering > Toelichting op de bijkomende criteria: De uitstraling van een evenement wordt in belangrijke mate bepaald door het bereik en de herkomst van de bezoekers (hiermee worden dus niet de deelnemers, b.v. muzikanten of sporters bedoeld) en de promotionele waarde die een evenement heeft. Waarbij de herkomst van het grootste deel van de bezoekers leidend is voor de onderverdeling. Mede in het kader van Venray Bruist is laagdrempelige deelname aan evenementen van belang, het afwezig zijn van entree is daarbij een meetbaar gegeven. Naast het aantal deelnemers aan het evenement is ook het aantal toeschouwers van belang voor het bepalen van de attractiviteit van het evenement. Daarom is het totaal aantal van deelnemers en bezoekers van belang voor de hoogte van de bijdrage. Voor de ingezette publiciteit c.q. promotieactiviteiten, is een onderverdeling gemaakt tussen lokaal, regionaal en boven regionale promotie. De financiële haalbaarheid van een evenement wordt mede bepaald door het aantal cofinancierders van het evenement. Als een organisatie op meerdere vlakken financiële ondersteuning kan krijgen (zoals provincie, landelijke organisatie en ondernemers) draagt dit bij aan een bredere financiële basis voor het evenement.

5 Als beloning voor de inzet van vrijwilligers en als indicatie voor het draagvlak van een evenement binnen de Venrayse gemeenschap is de mate waarin vrijwilligers actief zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. De hoogte van de toegekende subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat gescoord wordt op de bovenstaande criteria. Des te hoger het puntenaantal, des te groter het belang van het evenement voor Venray en des te hoger de financiële bijdrage aan het evenement. De maximale score is 65 punten, de minimale score is 10 punten. De maximale subsidietoekenning is ,--. Aan de hand van de ingediende aanvragen en de toegekende scores wordt de gevraagde subsidie (gedeeltelijk) toegekend of afgewezen.

6 Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij in acht genomen. Het doel voor de gemeente Venray van het verlenen van een subsidiebijdrage is het stimuleren van organisatoren om evenementen te organiseren en het financieel steunen van de organisatoren om zodoende de kwaliteit te optimaliseren. De evenementensubsidies worden als eenmalige subsidie, telkens voor het betreffende evenement, verleend. Het gaat om een eenmalige subsidie: de subsidieverlening is verbonden aan de organisatie van een activiteit. Als de activiteit niet doorgaat vervalt het recht op de subsidie en wordt er geen subsidie vastgesteld en eventueel reeds verleende subsidie wordt verrekend of teruggevorderd. Het verlenen van een subsidie voor een evenement wil niet zeggen dat hetzelfde evenement het jaar daarna automatisch weer in aanmerking komt voor subsidie. Ieder jaar opnieuw zal beoordeeld worden welke evenementen dat jaar in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Om een bredere variatie aan evenementen te stimuleren in de gemeente Venray worden er vier categorieën gehanteerd, namelijk; 1. sport 2. jeugd en jongeren 3. cultuur 4. speciaal/eenmalig De definities van de categorieën zijn als volgt: De categorie sport: Een evenement waaraan mensen actief deel (kunnen) nemen. De activiteiten zijn erop gericht de fysieke en/of mentale prestaties door middel van training of wedstrijd te verbeteren. De categorie cultuur: Een evenement dat betrekking heeft op cultuur. In culturele zin omdat zij een uitdaging vormen voor nieuwe initiatieven dan wel de herinnering aan belangrijke gebeurtenissen of tradities levend houden. De categorie jeugd en jongeren: Een evenement dat speciaal georganiseerd wordt voor de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar. De activiteiten binnen het evenement kunnen een brede variatie hebben en kunnen ook sportieve en culturele activiteiten omvatten.

7 De categorie speciaal/eenmalig: Binnen deze categorie vallen evenementen die eenmalig of incidenteel worden georganiseerd ten behoeve van een speciale gelegenheid. Ook evenementen in het kader van een jubileum van een vereniging of stichting gevestigd binnen Venray, vallen in deze categorie. Onder een jubileum wordt verstaan het 50-, 100 of 150 jarige bestaan (of meervoud hiervan) van de organisatie. Het systeem van subsidiëring: In twee tenders: o 1 ste tender 90% van het subsidiebudget inzetten o 2 de tender 10% van het subsidiebudget inzetten, indien bij de 2 de tender budget overblijft wordt dit bedrag overgeheveld t.b.v. de 1 ste tender van het volgende begrotingsjaar, Aanvragen via daarvoor bestemd aanvraagformulier, De subsidieaanvragen voor evenementen worden getoetst aan het puntensysteem, Kleine aanpassingen op dit puntensysteem zijn te allen tijde voorbehouden, De subsidieaanvragen moeten voor de 1 ste tender vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend, voor de 2 de tender moet de subsidieaanvraag vóór 1 mei van het jaar waarin het evenement gehouden wordt worden ingediend. Alleen aanvragen met een duidelijk en uitvoerig baten en kosten overzicht worden in behandeling genomen, Aanvrager is een rechtspersoon (ingeschreven in Handelsregister of geregistreerd bij de Kamer van Koophandel), Evenement moet geheel of grotendeels in de gemeente Venray worden gehouden, Binnen de tender worden aanvragen behandeld op basis van inhoudelijke afweging, niet enkel op volgorde van aanvraag, Evenementen die reeds een gemeentelijke ondersteuning krijgen buiten de normaal gebruikelijke ondersteuning in de vorm van o.a. verkeersmaatregelen en stroomvoorziening, komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie, Er zal niet meer worden gesubsidieerd per evenement dan het aangevraagde subsidiebedrag. Er moet op de aanvraag een bedrag worden ingevuld en níet maximaal haalbare, Het evenement is niet gericht op het maken van winst, bij winst wordt het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk verminderd. Bij éénmalige evenementen moet hiervoor genoemde winstbedrag binnen drie maanden worden teruggestort op rekening van de gemeente. Bij de reguliere evenementen zal deze winst gereserveerd moeten worden voor het jaar erop en moet dit duidelijk terug te zien zijn in de financiële verantwoording en nieuwe begroting, Voorschotverlening met nadien afrekening, met financiële verantwoording en bijgevoegd het boekje of andere communicatieve uiting met het logo van de gemeente Venray, Als een organisatie reeds subsidie ontvangen heeft dan dient deze het evaluatieformulier uiterlijk binnen 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement in te dienen, willen ze weer aanspraak maken op subsidie voor het volgende jaar, Als voorwaarde bij de subsidieverlening wordt gesteld dat de gemeente Venray in de uitingen van het evenement vermeld wordt als één van de begunstigers. Tevens moet de

8 organisatie, die van de gemeente een evenementensubsidie ontvangt, gebruik maken van het logo van de gemeente Venray in hun externe communicatie, tenzij door het College van Burgemeester en wethouders anders wordt bepaald. In overleg met de afdeling Maatschappelijke Diensten wordt onderzocht of er geen sprake is van stapeling van subsidies. Tevens bestaat de mogelijkheid dat aan evenementen die niet voor een evenementensubsidie in aanmerking komen, mogelijk wel een subsidie vanuit de afdeling Maatschappelijke Diensten toegekend kan worden. Criteria voor subsidieverlening De evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze voldoen aan de genoemde criteria. Deze criteria zijn: a) Het evenement dient van een aanmerkelijk belang te zijn voor Venray en dient bij te dragen aan een positieve beleving van Venray door de inwoners of bepaalde doelgroep daarvan of; b) Het evenement dient een gebeurtenis te zijn die speciaal is georganiseerd en een unieke uitstraling heeft. De criteria zijn verder uitgewerkt in volgende onderwerpen: uitstraling evenement laagdrempelige deelname aantal deelnemers en bezoekers ingezette publiciteit medefinanciering duur van het evenement aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Deze onderwerpen zijn meetbaar geformuleerd om zodoende een objectievere beoordeling van het belang van een evenement te krijgen. Op basis van het totale aantal punten dat men behaalt wordt bepaald wie er in aanmerking komen voor subsidie en wat de hoogte hiervan is. Wanneer het budgetplafond voor de 1 ste tender of 2 de tender bereikt is wordt de subsidie naar rato van het puntenaantal verdeeld. Subsidiebudget De subsidie voor evenementen valt onder waarderingsubsidie: een subsidie waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Het budgetplafond voor subsidies wordt vastgesteld in de begroting. Met ingang van 2010 is op het evenementensubsidiebudget bezuinigd. Het subsidieplafond is structureel vastgesteld vooralsnog op een bedrag van ,--.

9 Criteria puntentoekenning Aan de hand van onderstaande onderwerpen wordt aan een evenement een puntenaantal toegekend. Het totale puntenaantal geeft de waardering voor het evenement in het kader van de subsidie toekenning aan, waarbij het minimum aantal punten om in aanmerking te komen voor subsidie 10 is. Uitstraling evenement Lokaal 0 Regionaal 10 Nationaal 15 Internationaal 20 Laagdrempelige deelname geen entree 4 entree per dag < 4,00 2 entree per dag > 4,00 0 Aantal deelnemers en bezoekers > Ingezette publiciteit- c.q. Lokaal 2 promotieactiviteiten Regionaal 4 Boven regionaal 6 Cofinanciering alleen gemeente 0 gemeente + 1 andere 2 gemeente + minimaal 2 andere 5 Duur van het evenement 1 dag dagen 5 > 4 dagen 10 Aantal vrijwilligers betrokken bij voorbereiding en uitvoering > Toelichting op de bijkomende criteria: De uitstraling van een evenement wordt in belangrijke mate bepaald door het bereik en de herkomst van de bezoekers (hiermee worden dus niet de deelnemers, b.v. muzikanten of sporters bedoeld) en de promotionele waarde die een evenement heeft. Waarbij de herkomst van het grootste deel van de bezoekers leidend is voor de onderverdeling. Mede in het kader van Venray Bruist is laagdrempelige deelname aan evenementen van belang, het afwezig zijn van entree is daarbij een meetbaar gegeven. Naast het aantal deelnemers aan het evenement is ook het aantal toeschouwers van belang voor het bepalen van de attractiviteit van het evenement. Daarom is het totaal aantal van deelnemers en bezoekers van belang voor de hoogte van de bijdrage. Voor de ingezette publiciteit c.q. promotieactiviteiten, is een onderverdeling gemaakt tussen lokaal, regionaal en boven regionale promotie. De financiële haalbaarheid van een evenement wordt mede bepaald door het aantal cofinancierders van het evenement. Als een organisatie op meerdere vlakken financiële ondersteuning kan krijgen (zoals provincie, landelijke organisatie en ondernemers) draagt dit bij aan een bredere financiële basis voor het evenement.

10 Als beloning voor de inzet van vrijwilligers en als indicatie voor het draagvlak van een evenement binnen de Venrayse gemeenschap is de mate waarin vrijwilligers actief zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. De hoogte van de toegekende subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat gescoord wordt op de bovenstaande criteria. Des te hoger het puntenaantal, des te groter het belang van het evenement voor Venray en des te hoger de financiële bijdrage aan het evenement. De maximale score is 65 punten, de minimale score is 10 punten. De maximale subsidietoekenning is ,--. Aan de hand van de ingediende aanvragen en de toegekende scores wordt de gevraagde subsidie (gedeeltelijk) toegekend of afgewezen.

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam Beleidsregels Subsidieverlening Sport gemeente Veendam Doel: Stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan sportactiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit

Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016: Tender 1 - Diversiteit Flexibele subsidies 2016 Tender 1 - Diversiteit Maastrichtenaren zijn divers. Iedereen is verschillend, maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal gelijkwaardig

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieregeling toeristische evenementen

Subsidieregeling toeristische evenementen Subsidieregeling toeristische evenementen De subsidieregeling toeristische evenementen is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk 2014 (hierna: ASV 2014). De volledige tekst van de

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 21 januari Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H.

Raadsvoorstel. Vergadering : 21 januari Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H. Raadsvoorstel Vergadering : 21 januari 2016 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Baukelien Koopmans E-mail : bkoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tender 3 Iedereen telt mee. Maastricht wil dat haar inwoners op alle vlakken mee kunnen doen: zelfstandig wonen, leven, werken, opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Raadsvoorstel *Z00B3DFA87C* Aan de raad Documentnummer : INT-13-07754 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Inleiding In oktober heeft de gemeenteraad besloten

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats'

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' *BARCODEDMS* Colofon Zaaknummer Steller(s) Eigenaar(s) : Z/15/009699 : N. van der Wal - Caspers : Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening : maandag

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Diversiteit, integratie en sociaal isolement

Flexibele subsidies 2017: Thema - Diversiteit, integratie en sociaal isolement Flexibele subsidies 2017: Thema - Diversiteit, integratie en sociaal isolement Aanvraagperiode 15 mei tot en met 30 juni 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, overwegende, dat de raad van de gemeente Arnhem op 15 december 2003

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZBS12

Zaaknummer: OWZBS12 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 126610 23 december 2015 Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op

Nadere informatie

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregel Evenementen. Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Steenwijkerland Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere informatie

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen

Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein t Plaveen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 14 Datum: 8-4-2016 nr. 3 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 31 maart 2016; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse

Nadere informatie