Boedelschulden in het insolventierecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boedelschulden in het insolventierecht"

Transcriptie

1 Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid Boedelschulden in het insolventierecht ANNICK DE WILDE Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van de academische graad van doctor in de rechten Promotor: Prof. Dr. E. DIRIX Instituut voor Insolventierecht Leuven,

2 De stof werd bijgewerkt tot 15 januari 2005

3 Inhoudstafel INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DIT ONDERZOEK...1 DEEL I. HET BEGRIP BOEDEL IN HET INSOLVENTIERECHT...2 INLEIDING..2 HOOFDSTUK I. DE BOEDEL ALS RECHTSPERSOON...2 AFDELING I. CRITERIA VOOR HET GEBRUIK VAN DE RECHTSPERSOONSTECHNIEK...2 AFDELING II. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK TOEGEPAST OP DE BOEDEL...3 AFDELING III. TUSSENCONCLUSIE...13 HOOFDSTUK II. DE BOEDEL ALS DOELVERMOGEN...14 AFDELING I. OBJECTIVERING VAN HET VERMOGENSBEGRIP...14 AFDELING II. DE BOEDEL ALS DOELVERMOGEN...17 HOOFDSTUK III. DE BOEDEL ALS OPLOSSING VOOR EEN COMMON POOL PROBLEEM...21 AFDELING I. FAILLISSEMENT...21 AFDELING II. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE RECHTSPERSOON...27 AFDELING III. GERECHTELIJK AKKOORD...29 AFDELING IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING...34 AFDELING V. TUSSENCONCLUSIE...37 DEEL II. HET BEGRIP BOEDELSCHULD...39 INLEIDING..39 HOOFDSTUK I. CHRONOLOGISCH CRITERIUM...39 AFDELING I. CASS. 30 MEI AFDELING II. KRITIEK Chronologisch criterium Algemene regel?...43 i

4 HOOFDSTUK II. NAAR EEN FUNCTIONEEL CRITERIUM...44 AFDELING I. AANZETTEN IN DE LAGERE RECHTSPRAAK...44 AFDELING II. CASS. 20 JUNI AFDELING III. KRITIEK...46 HOOFDSTUK III. FUNCTIONEEL CRITERIUM AFDELING I. CASS. 16 JUNI Albert t/ Mr. Mersch q.q., mr. Cavenaille q.q Institut Edith Cavell Mari de Page V.Z.W. t/ Hutabarat Belgische Staat t/ mr. Germeau q.q., mr. Lespire q.q AFDELING II. KRITIEK Algemene regel Functioneel criterium...53 A. Chronologisch criterium als noodzakelijk criterium...53 B. Nauwe band tussen schuld en beheer...53 C. Bijzondere regel voor onroerende voorheffing...55 AFDELING III. CASS. 7 MAART HOOFDSTUK IV. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE...56 AFDELING I. NEDERLAND Inleiding Voorwaarden...57 A. Chronologische voorwaarde...57 B. Functionele voorwaarde...57 AFDELING II. FRANKRIJK: ART CODE DE COMMERCE Inleiding Ratio legis Definitie...62 A. Chronologisch criterium...62 B. Organiek criterium Temporeel toepassingsgebied van art Code de Commerce...64 HOOFDSTUK V. TUSSENCONCLUSIE...66 DEEL III. GRONDSLAG EN VERANTWOORDING VAN BOEDELSCHULDEN...69 INLEIDING...69 HOOFDSTUK I. WETTELIJKE GRONDSLAG...69 ii

5 AFDELING I. ART. 99 FAILL.W. ART. 561 (OUDE) FAILL.W...69 AFDELING II. VOORRECHT VAN DE GERECHTSKOSTEN ART ,1 HYP.W Begrip gerechtskosten Ratio legis van het voorrecht van de gerechtskosten Relatieve werking van het voorrecht van de gerechtskosten Tussenconclusie...75 AFDELING III. VOORRECHT VOOR DE KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK GEMAAKT ART 20,4 HYP.W...75 AFDELING IV. WORDT AAN DE BOEDELSCHULDEISERS EEN "VOORRECHT" TOEGEKEND?...76 HOOFDSTUK II. RECHTSDOGMATISCHE GRONDSLAG...79 AFDELING I. BOEDELSCHULDEN ALS PASSIEF VAN DE BOEDEL ALS AFGESCHEIDEN DOELVERMOGEN...79 AFDELING II. VERRIJKING ZONDER OORZAAK...81 HOOFDSTUK III. ECONOMISCHE GRONDSLAG...82 HOOFDSTUK IV. TUSSENCONCLUSIE...86 DEEL IV. TOEPASSINGSGEVALLEN VAN BOEDELSCHULDEN...88 TITEL I. FAILLISSEMENT...88 HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN...88 AFDELING I. INLEIDING...88 AFDELING II. BESPREKING...88 HOOFDSTUK II. ERELONEN VAN DE CURATOR...92 AFDELING I. INLEIDING...92 AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE ERELONEN...92 AFDELING III. GEVOLGEN VAN DE INTREKKING VAN HET FAILLISSEMENT...96 HOOFDSTUK III. GERECHTSKOSTEN...98 AFDELING I. INLEIDING...98 AFDELING II. ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE HYPOTHESES...98 iii

6 1. Bewindvoerder leidt een procedure in na de toelating tot de collectieve procedure Bewindvoerder treedt op als verweerder in een procedure ingeleid na de toelating tot de collectieve procedure Aangifte en verificatie van schuldvorderingen geeft aanleiding tot procedure Voortzetting door de bewindvoerder van hangende gedingen Tussenconclusie HOOFDSTUK IV. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding Art. 46 Faill.W A. Principieel voortbestaan en uitzonderingen B. Optierecht van de curator C. Bedenktermijn Onverwijld Aanmaning D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Toepassing van art. 46 Faill.W. en toetsing aan boedelschuld criteria A. Beëindiging van de lopende overeenkomst Expliciete beëindiging Impliciete beëindiging Statuut schuldvordering ontstaan n.a.v. de beëindiging van de overeenkomst B. Voortzetting van de lopende overeenkomsten Statuut schuldvordering voortvloeiend uit de voortzetting van de overeenkomst 120 a. Chronologische voorwaarde b. Functionele voorwaarde c. Faillissementsschulden en exceptio non adimpleti contractus Beëindiging van een tijdelijk voortgezette overeenkomst C. Verbintenissen ontstaan tijdens de bedenktermijn D. Sluiten van nieuwe overeenkomsten E. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Tussenconclusie AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 46 Faill.W. op de huurovereenkomsten C. Beëindiging van een tijdelijk voortgezette huurovereenkomst D. Rechtsvergelijkende analyse E. Tussenconclusie Arbeidsovereenkomsten A. Inleiding iv

7 B. Faillissement is uit zichzelf geen overmacht C. Optierecht van de curator Beëindiging van de lopende arbeidsovereenkomst a. Expliciete beëindiging b. Impliciete beëindiging Voortzetting van de lopende arbeidsovereenkomst Beëindiging van een tijdelijk voortgezette arbeidsovereenkomst a. Opzegginsgvergoeding is integraal een schuld in de boedel b. Opzeggingsvergoeding is integraal een boedelschuld c. Omslag van de opzeggingsvergoeding in functie van de periode vóór en ná faillietverklaring Verbintenissen ontstaan uit arbeidsovereenkomsten tijdens de bedenktermijn Sluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland a. Art. 40 N.Fw b. Rechtspraak van de Hoge Raad i.v.m. het loon-begrip in art. 40 N.Fw c. Kritiek Frankrijk a. Voortzetting van de lopende arbeidsovereenkomsten b. Assurance pour la garantie des salaires (A.G.S.) E. Tussenconclusie Verzekeringsovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassingsgebied van art. 32 LV C. Voortbestaan van de verzekeringsovereenkomst en de beëindigingsmodaliteiten D. Statuut van de premies die vervallen na faillietverklaring E. Rechtsvergelijkende analyse F. Tussenconclusie Kredietovereenkomsten Leasingovereenkomsten A. Definitie van leasing en aanverwante overeenkomsten B. Invloed van het faillissement op de leasingovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk D. Tussenconclusie HOOFDSTUK V. FISCALE SCHULDVORDERINGEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. ONROERENDE VOORHEFFING Inleiding Cass. 20 juni Cass. 16 juni Recente lagere rechtspraak AFDELING III. B.T.W v

8 1. Inleiding Herziening van B.T.W.-aftrek: wettelijk kader Cass. 20 januari AFDELING IV. VERKEERSBELASTING Inleiding De lagere rechtspraak Cass. 26 oktober AFDELING V. BEDRIJFSVOORHEFFING Inleiding Voorgeschiedenis van art. 270, 6 WIB Invoeging van art. 270, 6 WIB Interpretatieproblemen bij art. 270, 6 WIB Toepassing van art. 270, 6 WIB A. Uitbetaling door de curator na faillietverklaring van dividenden B. Tijdelijke voortzetting door de curator van de handelsactiviteit AFDELING VI. BELASTING OP LEEGSTAND VERLATING VAN ONROERENDE GOEDEREN AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK VI. QUASI-CONTRACTUELE VERBINTENISSEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. TOEPASSING VAN DE KLASSIEKE BOEDELSCHULD VOORWAARDEN Aard van de verbintenissen ontstaan uit quasi-contract Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis AFDELING III. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE ONDERAFDELING I. NEDERLAND Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring A. Ontvanger/Hamm q.q B. Kritiek Behoort het onverschuldigd betaalde bedrag tot de faillissementsboedel? Is de verplichting tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag een boedelschuld? Wat is de rangorde van deze boedelschuld indien de boedel negatief is? Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis A. Komdeur q.q./nationale Nederlanden B. Kritiek C. Cath q.q./heidam s Aannemingsbedrijf vi

9 ONDERAFDELING II. FRANKRIJK Inleiding Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis 234 AFDELING IV. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK VII. VERBINTENISSEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. TOEREKENING VAN DE ONRECHTMATIGE DAAD AAN DE FAILLISSEMENTSBOEDEL AFDELING III. VOORBEELDEN UIT DE RECHTSPRAAK AFDELING IV. DE NALEVING VAN DE MILIEUVERPLICHTINGEN DOOR DE CURATOR Inleiding Wettelijk kader A. Inleiding B. Overdracht van (risico)gronden C. Saneringsplicht en aansprakelijkheid Saneringsplichtige Prefinanciering en de verplichting tot het stellen van financiële zekerheden Aansprakelijkheidsregeling a. Objectieve aansprakelijkheid b. Historische bodemverontreiniging c. Onschuldige bezitter d. Afstand van eigendom D. Tussenconclusie Bewindvoering door de curator en milieuverplichtingen A. Inleiding B. Bestaande verbintenissen op het ogenblik van faillietverklaring C. Verbintenissen die ontstaan naar aanleiding van de faillietverklaring Is de curator qualitate qua gehouden om deze werken uit te voeren? Bevindt de curator zich in de materiële mogelijkheid om de verbintenissen ontstaan n.a.v. het faillissement na te komen? D. Verplichtingen die ontstaan na faillissement als gevolg van beheershandelingen van de curator AFDELING V. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VI. TUSSENCONCLUSIE TITEL II. ONTBINDING VAN DE RECHTSPERSOON vii

10 HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. WETTELJK KADER AFDELING III. INVLOED VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN Principe van de continuïteit Voortzetting van de lopende overeenkomsten A B Chronologische voorwaarde Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens de ontbinding van de rechtspersoon Beheer tijdens de ontbinding van de rechtspersoon Beëindiging van de lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Tussenconclusie TITEL III. GERECHTELIJK AKKOORD HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE ERELONEN HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding viii

11 2. Principe van art. 28 W.G.A A. Principiële voortzetting van de lopende overeenkomst B. Verbod van uitdrukkelijk ontbindend beding en niet-uitwerking van schadebedingen Voortzetting van de lopende overeenkomsten A. Chronologische voorwaarde B. Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens gerechtelijk akkoord Beheer tijdens gerechtelijk akkoord Beëindiging van lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk Tussenconclusie AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de huurovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Arbeidsovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de arbeidsovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Verzekeringsovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de verzekeringsovereenkomst B. Rechtsvergelijkende analyse Kredietovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de kredietovereenkomst B. Voortzetting van de kredietovereenkomst C. Rekening-courant tijdens gerechtelijk akkoord D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Leasingovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de leasingovereenkomst B. Rechtsvergelijkende analyse TITEL IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN ix

12 AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding Invloed van de toelating tot de collectieve schuldenregeling op de lopende overeenkomsten Voortzetting van de lopende overeenkomsten A. Chronologische voorwaarde B. Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens de collectieve schuldenregeling Beheer tijdens de collectieve schuldenregeling Beëindiging van lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten Kredietovereenkomsten Andere overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk Tussenconclusie DEEL V. RECHTSPOSITIE VAN BOEDELSCHULDEISERS HOOFDSTUK I. CONCRETE WERKING VAN DE PREFERENTE POSITIE VAN BOEDELSCHULDEISERS AFDELING I. BETALING BIJ OPEISBAARHEID AFDELING II. HET EXECUTIERECHT VAN DE BOEDELSCHULDEISER AFDELING III. GEEN AANGIFTE EN VERIFICATIE VAN SCHULDVORDERING AFDELING IV. GEEN SCHORSING VAN DE LOOP DER INTRESTEN AFDELING V. GEEN VERBOD VAN SCHULDVERGELIJKING x

13 AFDELING VI. INVLOED VAN DE VERSCHOONBAARHEID/KWIJTSCHELDING OP BOEDELSCHULDEN AFDELING VII. RANGORDE ONDER BOEDELSCHULDEISERS BIJ EEN NEGATIEVE BOEDEL Wettelijke rangorde Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk HOOFDSTUK II. POSITIE VAN DE BOEDELSCHULDEISERS T.A.V. SEPARATISTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. PRINCIPE AFDELING III. UITZONDERING AFDELING IV. POSITIE VAN DE SEPARATISTEN TIJDENS FAILLISSEMENT AFDELING V. ALGEMENE VERSUS BIJZONDERE FAILLISSEMENTSKOSTEN Bijzondere faillissementskosten Algemene faillissementskosten AFDELING VI. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK III. OPEENVOLGENDE SITUATIES VAN SAMENLOOP AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. SITUATIE VOOR ART. 44 W.G.A Continuïteit of discontinuïteit? Continuïteit ook van toepassing op boedelschulden? Overname van het ereloon en kosten van de vereffenaar? Tussenconclusie AFDELING III. SITUATIE NA INVOERING VAN ART. 44 W.G.A Inleiding Ratio legis van art. 44, tweede lid W.G.A Materieel toepassingsgebied van art. 44, tweede lid W.G.A Temporeel toepassingsgebied van art. 44, tweede lid W.G.A AFDELING IV. POSITIE T.A.V. SEPARATISTEN Inleiding xi

14 2. Het fictief boedelpassief van art. 44, tweede lid W.G.A. en de positie van de separatisten AFDELING V. ART. 44, TWEEDE LID W.G.A. EN ANDERE OPEENVOLGENDE SITUATIES VAN SAMENLOOP AFDELING VI. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE DEEL VI. ALGEMENE CONCLUSIE EN SAMENVATTING BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE xii

15 Lijst van afkortingen van tijdschriften A.J.T. Algemeen Juridisch Tijdschrift Amén. Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier Ann. dr. Annales de droit de Louvain Ann. Fac. Dr. Annales de la Faculté de droit de Liège Ann. not. Annales du notariat et de l enregistrement Arr. Cass. Arresten van het Hof van Cassatie B.J. La Belgique Judiciaire B.R.H. Belgische rechtspraak in handelszaken Bull. Ass. Bulletin des Assurances Bull. civ. Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Chambres civiles Contrats, conc. consom Contrats- Concurrence - Consommation D. Dalloz D.H. Dalloz hebdomadaire Dr. Soc. Droit social ERPL European Review of Private Law Gaz. Pal. Gazette du Palais J.L.M.B. Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles J.C.P. Jurisclasseur périodique J.T. Journal des tribunaux Jur. comm. fl. Jurisprudence commerciale des Flandres N.J. Nederlandse Jurisprudentie Or. Oriëntatie: sociaal recht - personeelsbeleid Pand. b. Pandectes belges Pand. pér. Pandectes périodiques Pas. Pasicrisie Pet. Aff. Petites Affiches R.C.J.B. Revue critique de la jurisprudence belge R. Cass. Recente arresten van het hof van cassatie R.G.D.C. Revue générale de droit commercial R.M. Themis Rechtsmagazijn Themis R.R.D. Revue régionale de droit R.P.D.B. Répertoire pratique de droit belge R.W. Rechtskundig Weekblad Rec. gén. enr. not. Recueil général de l enregistrement et du notariat Rev. crit. lég. jur. Revue critique de législation et de jurisprudence Rev. gén. dr. ass. Revue générale du droit des assurances Rev. gén. faill. Revue générale du droit de la faillite et des liquidations judiciaires Rev. jur. com. Revue de jurisprudence commerciale Rev. not. b. Revue du notariat belge Rev. prat. soc. Revue pratique des sociétés Rev. trim. dr. civ. Revue trimesterielle de droit civil Rev. trim. dr. com. Revue trimesterielle de droit commercial xiii

16 RvdW Rechtspraak van de Week Soc. Kron. Sociaalrechtelijke kronieken T.B.H. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht T.M.R. Tijdschrift voor Milieurecht T. Not. Tijdschrift voor Notarissen T.P.R. Tijdschrift voor Privaatrecht T.R.V. Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap T.v.I. Tijdschrift voor Insolventierecht V&F Vennootschapsrecht en fiscaliteit W.P.N.R. Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie Z.U.G. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschafsrecht xiv

17 DEEL I. HET BEGRIP BOEDEL IN HET INSOLVENTIERECHT INLEIDING 4. Boedelschulden zijn schulden van de boedel. Het ligt dan ook voor de hand een onderzoek naar boedelschulden te starten bij de vraag naar de kwalificatie van de boedel in het insolventierecht. Dit zal toelaten 1. Te verklaren waarom boedelschulden een preferente positie hebben (cf. infra Deel III, nrs. 131 e.v.); 2. Te verklaren waarom de insolvente debiteur voor de boedelschulden gehouden is (cf. infra Deel IV, nr. 159) en 3. Mee inzicht te geven in de omstandigheden waarin een schuld als boedelschuld kan worden beschouwd (cf. infra Deel IV). De boedel is een begrip dat ook buiten het insolventierecht bekend is. Ook de onverdeelde nalatenschap of de goederen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid worden als een boedel aangemerkt. Telkens zal de techniek van de boedel worden aangewend als een techniek om samenlopende aanspraken van verschillende rechthebbenden of schuldeisers op eenzelfde goed of het vermogen te regelen en hun onderlinge verhoudingen te bepalen. Hier blijft het onderzoek evenwel beperkt tot de boedel in het insolventierecht. HOOFDSTUK I. DE BOEDEL ALS RECHTSPERSOON? AFDELING I. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK 5. Een eerste vraag die kan worden gesteld is of de (faillissements)boedel kan worden aangemerkt als een rechtspersoon. Deze vraag inspireerde de Franse rechtspraak en rechtsleer tot uitgebreide lectuur. Naar vigerend Belgisch recht heeft een entiteit rechtspersoonlijkheid wanneer de wetgever er rechtspersoonlijkheid aan toekent. Zo heeft de maatschap geen en de V.O.F. wél rechtspersoonlijkheid (cf. art. 2 W.Venn.). Uitgangspunt van de wetgever is derhalve de fictietheorie. Overeenkomstig deze fictietheorie ontbeert de boedel naar Belgisch recht rechtspersoonlijkheid. Zou deze vaststelling anders zijn indien de realiteitstheorie wordt toegepast? Het antwoord op deze vraag vereist dat eerst kort de criteria voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid volgens de realiteitstheorie worden onderzocht. 6. In België komt VAN GERVEN tot de vaststelling dat een beperking van de verhaalsaansprakelijkheid, d.i. de vorming van een afzonderlijk verhaalsobject binnen het vermogen van de schuldenaar, niet voldoende is om rechtspersoonlijkheid aan te nemen. Het gemeenschapsvermogen van echtgenoten die onder een stelsel van gemeenschap van goederen zijn gehuwd en de beneficiaire nalatenschap illustreren dat het bestaan van een afgescheiden vermogen evenmin aanleiding geeft tot de toekenning van rechtspersoonlijkheid. Een bijkomende voorwaarde is het bestaan van een afgescheiden en duurzaam belang. De aanwezigheid van een voldoende duurzaam en afgescheiden belang is niet altijd kristalhelder. Kapitaalvennootschappen vormen perfecte voorbeelden van rechtspersonen met een duidelijk afgescheiden belang dat zich zal concretiseren in de wettelijke en statutaire specialiteit en het vennootschapsbelang. Het duurzaam karakter van het beoogde belang leidt er toe dat een stichting wél rechtspersoonlijkheid heeft en een geldinzameling rechtspersoonlijkheid ontbeert. De realiteitstheorie vereist derhalve 2

18 dat naast een afgescheiden vermogen, ook een beschermingswaardig duurzaam afgescheiden belang kan worden aangewezen Eenzelfde gedachtengang is terug te vinden in Nederland. Rechtspersoonlijkheid wordt slechts aangenomen, wanneer met betrekking tot de executie van schulden een afgescheiden vermogen valt aan te wijzen én wanneer dit vermogen door het recht wordt beschouwd als dienende van belangen, die afgescheiden zijn van die van bepaalde, de vennootschap vormende, personen. 2 Het bestaan van een doelvermogen, d.i. een vermogen afgezonderd voor een bepaald doel, dat als afzonderlijk verhaalsobject geldt voor de voldoening van bepaalde schulden, is het krachtigste motief om een rechtspersoon aan te nemen. 3 Daarnaast is een afzonderlijk belang vereist, dat enige stabiliteit vertoont, en dat niet slechts de belangen van één of meerdere personen, de vennoten, wenst te dienen In een arrest van 28 januari 1954 formuleert het Franse Hof van Cassatie de criteria voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid. 5 Aanleiding van dit arrest is de (juridische) kwalificatie van het comité d'établissement. Dit comité d établissement vervangt de ondernemingsraad, wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft. Het comité d établissement heeft volledig dezelfde economische, technische en sociale bevoegdheden en samenstelling als de ondernemingsraad. De rechtspersoonlijkheid van de ondernemingsraad werd uitdrukkelijk door de wetgever erkend. In het hogervermeld arrest kwam de vraag aan de orde of het comité d établissement ook kon worden aangemerkt als een rechtspersoon. De Cour de cassation overweegt: Attendu que la personnalité civile n est pas une création de la loi; qu elle appartient en principe à tout groupement pourvu d une possibilité d expression collective pour la défense d intérêts licites, dignes, par suite, d être juridiquement reconnus et protégés: que si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupements, il en reconnaît au contraire implicitement, mais nécessairement, l existence en faveur d organismes crées par la loi elle-même, avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d être déduits en justice. Uit dit arrest blijkt duidelijk dat het Franse Hof van Cassatie de toekenning van rechtspersoonlijkheid niet erkent als een exclusief prerogatief van de wetgever maar dat rechtspersoonlijkheid kan worden afgeleid uit twee kenmerken. In de eerste plaats dient een groepering te bestaan die intern zo georganiseerd is dat een collectieve uiting mogelijk is. Daarnaast is het bestaan van wettelijke en geoorloofde belangen noodzakelijk die in rechte kunnen worden verdedigd en beschermd. 6 Het Franse Hof van Cassatie past derhalve de realiteitstheorie toe om een entiteit als rechtspersoon te erkennen. AFDELING II. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK TOEGEPAST OP DE BOEDEL 9. Rechtvaardigt de toepassing van de realiteitstheorie een erkenning van de (faillissements)boedel als rechtspersoon? In België wordt door een meerderheid in de rechtsleer 1 W. VAN GERVEN, Beginselen van Privaatrecht, Algemeen deel, I, 1987, p , nrs E.M. MEIJERS, Algemene leer van het Burgerlijk recht, Deel I, De algemene begrippen van het Burgerlijk recht, Universitaire Pers, Leiden, 1958, E.M. MEIJERS, o.c., E.M. MEIJERS, o.c., Cass.fr. 28 januari 1954, D. 1954, 217, noot LEVASSEUR. 6 LEVASSEUR, noot onder Cass.fr. 28 januari 1954, D. 1954, (217)

19 verdedigd dat de faillissementsboedel rechtspersoonlijkheid ontbeert. 7 Enkel in een oud arrest van het Hof van Cassatie werd de faillissementsboedel omschreven als être juridique. 8 De boedel is derhalve wel een entiteit met enige zelfstandigheid. Dit zal o.m. blijken uit het bestaan van eigen schulden van deze boedel. Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de faillissementsboedel wordt door sommige rechtsleer weliswaar aangegrepen om de term schulden van de boedel te verwerpen omdat dit begrip juist zou impliceren dat de faillissementsboedel rechtspersoonlijkheid bezit. 9 Dit bezwaar overtuigt echter niet. Het volstaat de vergelijking te maken met de maatschap. Het Wetboek Vennootschappen spreekt over vorderingen tegen de vennootschap (art. 29 W.Venn.), zaken van de vennootschap (art. 36 W.Venn.), goederen van de vennootschap (art. 37 W.Venn.); vennootschappelijke schulden (art. 51 W.Venn.), alhoewel de maatschap geen rechtspersoon is FREDERICQ laat zich inspireren door Franse rechtspraak en rechtsleer en verdedigt de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de faillissementsboedel, niettegenstaande het gebrek aan wettelijke kwalificatie van de boedel als rechtspersoon. Bepalingen uit de faillissementswet of oplossingen uit de rechtspraak zijn, volgens FREDERICQ, moeilijk te verklaren zonder ze theoretisch dichter bij de fictie van de rechtspersoonlijkheid van de boedel te brengen. Wanneer de curator met derden als vertegenwoordiger van de boedel handelt, verbindt hij de boedel. Indien hij verbintenissen aangaat voor het beheer van het faillissement of de voortzetting van de handel, dan zijn de derden schuldeisers van de boedel. Ze hebben voorrang op de schuldeisers van de gefailleerde, die schuldeisers in de boedel zijn en die slechts een dividend krijgen uitbetaald, nadat de schuldeisers van de boedel zijn betaald. Hoe nu aan te nemen dat de boedel schuldeisers kan hebben, zonder dat deze een eigen en onafhankelijk vermogen bezit? Bovendien hanteert FREDERICQ de fictie van de rechtspersoonlijkheid ook als verklaring voor de bevoegdheid van de curator om schadevergoeding te eisen van een derde, die een ongeoorloofde handeling heeft verricht ten nadele van de boedel. De boedel is een soort pecuniaire vereniging beheerst door de faillissementswet. Het is een soort van gedwongen, toevallige gemeenschap, met het dubbel doel het verlies van allen te verminderen, en allen, pro modo crediti cuiusque, aan het algemeen als zeker vermoed verlies te doen deelnemen. Deze vereniging heeft een dubbel kenmerk. Enerzijds is de inrichting verplicht, want deze komt noodzakelijk tot stand onder bepaalde schuldeisers door het feit van het faillissement alleen. Anderzijds is de beheerder van het faillissement door de rechtbank aangewezen en niet door de schuldeisers zelf. 11 Deze verklaring van FREDERICQ bevat reeds enkele elementen van de economische analyse (cf. infra nrs. 36 e.v.). 7 A. CLOQUET, Les concordats et la faillite, in Droit commercial, IV, in Les Novelles, Brussel, Larcier, p. 412, nr. 1397; R.P.D.B. v Faillite et banqueroute, nr. 2386; V. SIMONART, La personnalité morale en droit privé comparé, Brussel, Bruylant, 1995, p. 110, nr. 130; W. VAN GERVEN, o.c., p. 261, nr. 93; A.-C. VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit privé, Brussel, Bruylant, 1994, 43 51, 407; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Antwerpen, Kluwer, 2003, p. 322, nr Zie ook: L. CORNELIS, De aansprakelijkheid van de beheerder na faillissement, (noot onder Bergen 11 mei 1979), T.B.H. 1980, (342) 353, 357; A. DISCART, Het mandaat van de curator van een faillissement, R.W , (897) kol. 899; PH. GERARD, Observations sur la nature juridique des dettes et des créanciers de la masse en cas de faillite, (noot onder Cass. 28 april 1983 en Cass. 6 mei 1983), R.C.J.B. 1986, (712) , nrs. 7-10; B. VAN BRUYSTEGEM, De bevoegdheid van de curator om schadeloosstelling te vorderen voor rekening van de boedel en/of voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers (naar aanleiding van Cass. 12 februari 1981), J.C.B. 1981, (301) , nr. 7; A. ZENNER, Des frais et dépenses de l administration de la faillite aux dettes de masse, in Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (685) 687, nr Cass. 22 januari 1880, Pas. 1880, I, 59: considérant que la convention verbale d atermoiement du 1er septembre 1875, telle qu elle est relatée dans l arrêt dénoncé, n a point eu pour but de créer l être juridique nommé faillite avec toutes ses conséquences légales. 9 PH. GERARD, o.c., R.C.J.B. 1986, (712) 720, nr. 8; A. ZENNER, Dettes dites de masse et contrats en cours au moment de la faillite, J.T. 1982, (85) 85, nr. 2; A. ZENNER, l.c., in Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (685) 687, nr. 1; A.-C. VAN GYSEL, o.c., J. VANANROYE, Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde, (noot onder Cass. 5 december 1997), T.R.V. 1998, (270) FREDERICQ, Handboek van het Belgisch handelsrecht, IV, Brussel, Bruylant, p , nr

20 VAN RYN en HEENEN bekritiseren de stelling van FREDERICQ als zijnde nutteloos en zelfs gevaarlijk. Nutteloos omdat de rechtspersoonlijkheid van de boedel geen enkele nieuwe verklaring geeft voor de kenmerken van de boedel. Gevaarlijk omdat men, uitgaande van de rechtspersoonlijkheid van de boedel, dreigt terecht te komen in een systeem dat afwijkt van het faillissementsrecht. Zo worden de boedelschulden ten onrechte gekwalificeerd als schulden die de boedel en niet de gefailleerde verbinden. Een ander onderscheid met de rechtspersoon is volgens deze auteurs het duurzaam/tijdelijk karakter van de rechtspersoon respectievelijk faillissementsboedel. De boedel bestaat slechts tijdelijk in functie van de vereffening. Er bestaat dan ook geen collectief belang, onderscheiden van de belangen van de schuldeisers. 12 VAN GERVEN ziet in de faillissementsboedel wel het bestaan van een afgescheiden belang, m.n. het compromis tussen de vaak tegenstrijdige belangengemeenschap tussen de gefailleerde en de schuldeisers. Dit verklaart tevens het optreden van de curator als naamloos of neutraal bewindvoerder. 13 Dit belang is evenwel niet voldoende aan te merken als een duidelijk afgescheiden belang om de faillissementsboedel te beschouwen als een rechtspersoon. 14 Ook CLOQUET vindt geen heil in de kwalificatie van de boedel als een rechtspersoon. De curator, als beheerder van het gemeenschappelijk onderpand, wordt niet benoemd door de belanghebbenden zoals in een vennootschap maar door de rechtbank van koophandel. De gefailleerde blijft verder eigenaar van zijn vermogen Volgens de meerderheidsopvatting in de Nederlandse rechtsliteratuur kan aan de faillissementsboedel geen rechtspersoonlijkheid worden toegekend. Hiervoor wordt in de eerste plaats verwezen naar het niet-duurzaam karakter van de faillissementsliquidatie. Een bijkomend argument is dat het vermogen van de gefailleerde de belangen van de gefailleerde en die van de schuldeisers op gelijke wijze blijven dienen als dit vóór het faillissement het geval was. De betaling van de schulden dient ook het belang van de schuldenaar. Tot voldoening van de schuldeisers is de gefailleerde, evenals buiten faillissement, eigenaar van zijn vermogen, al hebben schuldeisers daarop recht van verhaal en al rust daarop het faillissementsbeslag. De curator is een bewindvoerder, die én met de belangen van de eigenaar-schuldenaar, én met die van de schuldeisers, rekening dient te houden. 16 Er is derhalve een onvoldoende afgescheiden belang aanwezig. BOEKRAAD verwijst verder naar het positief recht dat pleit tegen de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de faillissementsboedel, aangezien dit nooit in de rechtspraak als dusdanig is aanvaard. Verder biedt de faillissementswet ook geen reële aanknopingspunten voor de erkenning als rechtspersoon. 17 Ook POLAK verwijst naar de wil van de wetgever waaruit niet kan worden afgeleid dat de boedel kan worden beschouwd als een rechtssubject, met eigen rechten en verplichtingen, afgescheiden van die van de gefailleerde. De schuldenaar blijft immers eigenaar van het vermogen. 18 Toch gingen er ook in Nederland stemmen op voor de kwalificatie van de faillissementsboedel als rechtspersoon. 19 In zijn preadvies voor de Nederlandse juristenvereniging stelt LOEFF dat de kwalificatie van de boedel als rechtspersoon een gemakkelijker inzicht biedt in allerlei 12 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Tome IV, Brussel, Bruylant, 1965, p. 232, nr W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, in het bijzonder p. 179 e.v., nrs. 129 e.v. 14 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, p , nr A. CLOQUET, o.c., p. 412, nrs E.M. MEIJERS, o.c., 193. In dezelfde zin: G.A.J. BOEKRAAD, o.c., 43; N.J. POLAK, Faillissement en surséance van betaling, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 283; P.H. SMITS, Wat moet worden verstaan onder faillissementskosten en hoe behooren deze te worden gedragen? - Preadvies in Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereeniging, 1935, G.A.J. BOEKRAAD, o.c., N.J. POLAK, o.c., 283; N.J. POLAK en C.E. POLAK, Faillissementsrecht, Deventer, Kluwer, 2002, Ook in Nederland wordt aanvaard dat de toekenning van rechtspersoonlijkheid niet beperkt is tot de door de wet als dusdanig aangeduide figuren: G.A.J. BOEKRAAD, o.c., 39. 5

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I.

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I. INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS Deel I. Over Jan Ronse 23 Nieuwe togati in de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid in het Academiejaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Rolnummer 5263. Arrest nr. 151/2012 van 13 december 2012 A R R E S T

Rolnummer 5263. Arrest nr. 151/2012 van 13 december 2012 A R R E S T Rolnummer 5263 Arrest nr. 151/2012 van 13 december 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, zoals gewijzigd bij artikel 194 van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0141.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0141.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2010 F.09.0085.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.09.0085.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs Index 2011 I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs ARVIS, H. et POELMANS, O., «La cession de BAEKELAND, C., «Het gezamenlijk aanbod van art. 71 WMPC en het Europese recht : conformiteit of diversiteit?»,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement - Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord Begrip Vereisten van het faillissement Datum 6 maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN Op grond van de gemeentelijke e autonomie mogen de gemeenten bepalen wie de belastingen die zij invoeren, moet betalen. Om de inning van deze belastingen

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2013 C.12.0479.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0479.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. F. C.,

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Prof. dr. mr. Willem Bouwens Prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal Dr. mr. Vivian

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING Hélène CASMAN Charlotte DECLERCK (eds.) intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Voorwoord v Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 Faillissementsnummer: C/08/13/1044 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4471 Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar Inleiding Advies van 11 januari 2012 1. Luidens de artikelen

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s).

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). DE FAILLIET (EN/OF HAAR BESTUURDER(S) EN/OF AANDEELHOUDER(S)) Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). 1 Deze brochure behandelt

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta Vereffening van vennootschappen: Capita selecta In deze bijdrage worden enkele zorgvuldig gekozen topics inzake de vereffening van vennootschappen behandeld. Het opzet van deze bijdrage is niet op exhaustieve

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt!

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt! 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk Faillissementsnummer: 11.444 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Auteurs. Philippe Colle Bart Van Den Brande. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteurs. Philippe Colle Bart Van Den Brande. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteurs Philippe Colle Bart Van Den Brande Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De koop/la vente Jaar: 2003 Auteurs: L. Barnich, Ph. Colle, H. Cousy, P. A. Foriers, A.. Puttemans, B. Tilleman,

Nadere informatie

De positie van de pandhoudende, hypothecaire en bevoorrechte schuldeiser bij faillissement

De positie van de pandhoudende, hypothecaire en bevoorrechte schuldeiser bij faillissement De positie van de pandhoudende, hypothecaire en bevoorrechte schuldeiser bij faillissement Sofie Cools Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. H. Vandenberghe en L. Vannoote 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2012 C.11.0662.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0662.N PARFIP BENELUX nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ARAMEX CARS nv, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T Rolnummer 2409 Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie