Boedelschulden in het insolventierecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boedelschulden in het insolventierecht"

Transcriptie

1 Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid Boedelschulden in het insolventierecht ANNICK DE WILDE Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van de academische graad van doctor in de rechten Promotor: Prof. Dr. E. DIRIX Instituut voor Insolventierecht Leuven,

2 De stof werd bijgewerkt tot 15 januari 2005

3 Inhoudstafel INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DIT ONDERZOEK...1 DEEL I. HET BEGRIP BOEDEL IN HET INSOLVENTIERECHT...2 INLEIDING..2 HOOFDSTUK I. DE BOEDEL ALS RECHTSPERSOON...2 AFDELING I. CRITERIA VOOR HET GEBRUIK VAN DE RECHTSPERSOONSTECHNIEK...2 AFDELING II. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK TOEGEPAST OP DE BOEDEL...3 AFDELING III. TUSSENCONCLUSIE...13 HOOFDSTUK II. DE BOEDEL ALS DOELVERMOGEN...14 AFDELING I. OBJECTIVERING VAN HET VERMOGENSBEGRIP...14 AFDELING II. DE BOEDEL ALS DOELVERMOGEN...17 HOOFDSTUK III. DE BOEDEL ALS OPLOSSING VOOR EEN COMMON POOL PROBLEEM...21 AFDELING I. FAILLISSEMENT...21 AFDELING II. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE RECHTSPERSOON...27 AFDELING III. GERECHTELIJK AKKOORD...29 AFDELING IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING...34 AFDELING V. TUSSENCONCLUSIE...37 DEEL II. HET BEGRIP BOEDELSCHULD...39 INLEIDING..39 HOOFDSTUK I. CHRONOLOGISCH CRITERIUM...39 AFDELING I. CASS. 30 MEI AFDELING II. KRITIEK Chronologisch criterium Algemene regel?...43 i

4 HOOFDSTUK II. NAAR EEN FUNCTIONEEL CRITERIUM...44 AFDELING I. AANZETTEN IN DE LAGERE RECHTSPRAAK...44 AFDELING II. CASS. 20 JUNI AFDELING III. KRITIEK...46 HOOFDSTUK III. FUNCTIONEEL CRITERIUM AFDELING I. CASS. 16 JUNI Albert t/ Mr. Mersch q.q., mr. Cavenaille q.q Institut Edith Cavell Mari de Page V.Z.W. t/ Hutabarat Belgische Staat t/ mr. Germeau q.q., mr. Lespire q.q AFDELING II. KRITIEK Algemene regel Functioneel criterium...53 A. Chronologisch criterium als noodzakelijk criterium...53 B. Nauwe band tussen schuld en beheer...53 C. Bijzondere regel voor onroerende voorheffing...55 AFDELING III. CASS. 7 MAART HOOFDSTUK IV. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE...56 AFDELING I. NEDERLAND Inleiding Voorwaarden...57 A. Chronologische voorwaarde...57 B. Functionele voorwaarde...57 AFDELING II. FRANKRIJK: ART CODE DE COMMERCE Inleiding Ratio legis Definitie...62 A. Chronologisch criterium...62 B. Organiek criterium Temporeel toepassingsgebied van art Code de Commerce...64 HOOFDSTUK V. TUSSENCONCLUSIE...66 DEEL III. GRONDSLAG EN VERANTWOORDING VAN BOEDELSCHULDEN...69 INLEIDING...69 HOOFDSTUK I. WETTELIJKE GRONDSLAG...69 ii

5 AFDELING I. ART. 99 FAILL.W. ART. 561 (OUDE) FAILL.W...69 AFDELING II. VOORRECHT VAN DE GERECHTSKOSTEN ART ,1 HYP.W Begrip gerechtskosten Ratio legis van het voorrecht van de gerechtskosten Relatieve werking van het voorrecht van de gerechtskosten Tussenconclusie...75 AFDELING III. VOORRECHT VOOR DE KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK GEMAAKT ART 20,4 HYP.W...75 AFDELING IV. WORDT AAN DE BOEDELSCHULDEISERS EEN "VOORRECHT" TOEGEKEND?...76 HOOFDSTUK II. RECHTSDOGMATISCHE GRONDSLAG...79 AFDELING I. BOEDELSCHULDEN ALS PASSIEF VAN DE BOEDEL ALS AFGESCHEIDEN DOELVERMOGEN...79 AFDELING II. VERRIJKING ZONDER OORZAAK...81 HOOFDSTUK III. ECONOMISCHE GRONDSLAG...82 HOOFDSTUK IV. TUSSENCONCLUSIE...86 DEEL IV. TOEPASSINGSGEVALLEN VAN BOEDELSCHULDEN...88 TITEL I. FAILLISSEMENT...88 HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN...88 AFDELING I. INLEIDING...88 AFDELING II. BESPREKING...88 HOOFDSTUK II. ERELONEN VAN DE CURATOR...92 AFDELING I. INLEIDING...92 AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE ERELONEN...92 AFDELING III. GEVOLGEN VAN DE INTREKKING VAN HET FAILLISSEMENT...96 HOOFDSTUK III. GERECHTSKOSTEN...98 AFDELING I. INLEIDING...98 AFDELING II. ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE HYPOTHESES...98 iii

6 1. Bewindvoerder leidt een procedure in na de toelating tot de collectieve procedure Bewindvoerder treedt op als verweerder in een procedure ingeleid na de toelating tot de collectieve procedure Aangifte en verificatie van schuldvorderingen geeft aanleiding tot procedure Voortzetting door de bewindvoerder van hangende gedingen Tussenconclusie HOOFDSTUK IV. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding Art. 46 Faill.W A. Principieel voortbestaan en uitzonderingen B. Optierecht van de curator C. Bedenktermijn Onverwijld Aanmaning D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Toepassing van art. 46 Faill.W. en toetsing aan boedelschuld criteria A. Beëindiging van de lopende overeenkomst Expliciete beëindiging Impliciete beëindiging Statuut schuldvordering ontstaan n.a.v. de beëindiging van de overeenkomst B. Voortzetting van de lopende overeenkomsten Statuut schuldvordering voortvloeiend uit de voortzetting van de overeenkomst 120 a. Chronologische voorwaarde b. Functionele voorwaarde c. Faillissementsschulden en exceptio non adimpleti contractus Beëindiging van een tijdelijk voortgezette overeenkomst C. Verbintenissen ontstaan tijdens de bedenktermijn D. Sluiten van nieuwe overeenkomsten E. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Tussenconclusie AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 46 Faill.W. op de huurovereenkomsten C. Beëindiging van een tijdelijk voortgezette huurovereenkomst D. Rechtsvergelijkende analyse E. Tussenconclusie Arbeidsovereenkomsten A. Inleiding iv

7 B. Faillissement is uit zichzelf geen overmacht C. Optierecht van de curator Beëindiging van de lopende arbeidsovereenkomst a. Expliciete beëindiging b. Impliciete beëindiging Voortzetting van de lopende arbeidsovereenkomst Beëindiging van een tijdelijk voortgezette arbeidsovereenkomst a. Opzegginsgvergoeding is integraal een schuld in de boedel b. Opzeggingsvergoeding is integraal een boedelschuld c. Omslag van de opzeggingsvergoeding in functie van de periode vóór en ná faillietverklaring Verbintenissen ontstaan uit arbeidsovereenkomsten tijdens de bedenktermijn Sluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland a. Art. 40 N.Fw b. Rechtspraak van de Hoge Raad i.v.m. het loon-begrip in art. 40 N.Fw c. Kritiek Frankrijk a. Voortzetting van de lopende arbeidsovereenkomsten b. Assurance pour la garantie des salaires (A.G.S.) E. Tussenconclusie Verzekeringsovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassingsgebied van art. 32 LV C. Voortbestaan van de verzekeringsovereenkomst en de beëindigingsmodaliteiten D. Statuut van de premies die vervallen na faillietverklaring E. Rechtsvergelijkende analyse F. Tussenconclusie Kredietovereenkomsten Leasingovereenkomsten A. Definitie van leasing en aanverwante overeenkomsten B. Invloed van het faillissement op de leasingovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk D. Tussenconclusie HOOFDSTUK V. FISCALE SCHULDVORDERINGEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. ONROERENDE VOORHEFFING Inleiding Cass. 20 juni Cass. 16 juni Recente lagere rechtspraak AFDELING III. B.T.W v

8 1. Inleiding Herziening van B.T.W.-aftrek: wettelijk kader Cass. 20 januari AFDELING IV. VERKEERSBELASTING Inleiding De lagere rechtspraak Cass. 26 oktober AFDELING V. BEDRIJFSVOORHEFFING Inleiding Voorgeschiedenis van art. 270, 6 WIB Invoeging van art. 270, 6 WIB Interpretatieproblemen bij art. 270, 6 WIB Toepassing van art. 270, 6 WIB A. Uitbetaling door de curator na faillietverklaring van dividenden B. Tijdelijke voortzetting door de curator van de handelsactiviteit AFDELING VI. BELASTING OP LEEGSTAND VERLATING VAN ONROERENDE GOEDEREN AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK VI. QUASI-CONTRACTUELE VERBINTENISSEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. TOEPASSING VAN DE KLASSIEKE BOEDELSCHULD VOORWAARDEN Aard van de verbintenissen ontstaan uit quasi-contract Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis AFDELING III. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE ONDERAFDELING I. NEDERLAND Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring A. Ontvanger/Hamm q.q B. Kritiek Behoort het onverschuldigd betaalde bedrag tot de faillissementsboedel? Is de verplichting tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag een boedelschuld? Wat is de rangorde van deze boedelschuld indien de boedel negatief is? Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis A. Komdeur q.q./nationale Nederlanden B. Kritiek C. Cath q.q./heidam s Aannemingsbedrijf vi

9 ONDERAFDELING II. FRANKRIJK Inleiding Quasi-contractuele verbintenis ontstaan vóór faillietverklaring Quasi-contractuele verbintenis ontstaan ná faillietverklaring Gevolgen van de ontbinding of niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst of de hervorming van een uitvoerbaar vonnis 234 AFDELING IV. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK VII. VERBINTENISSEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. TOEREKENING VAN DE ONRECHTMATIGE DAAD AAN DE FAILLISSEMENTSBOEDEL AFDELING III. VOORBEELDEN UIT DE RECHTSPRAAK AFDELING IV. DE NALEVING VAN DE MILIEUVERPLICHTINGEN DOOR DE CURATOR Inleiding Wettelijk kader A. Inleiding B. Overdracht van (risico)gronden C. Saneringsplicht en aansprakelijkheid Saneringsplichtige Prefinanciering en de verplichting tot het stellen van financiële zekerheden Aansprakelijkheidsregeling a. Objectieve aansprakelijkheid b. Historische bodemverontreiniging c. Onschuldige bezitter d. Afstand van eigendom D. Tussenconclusie Bewindvoering door de curator en milieuverplichtingen A. Inleiding B. Bestaande verbintenissen op het ogenblik van faillietverklaring C. Verbintenissen die ontstaan naar aanleiding van de faillietverklaring Is de curator qualitate qua gehouden om deze werken uit te voeren? Bevindt de curator zich in de materiële mogelijkheid om de verbintenissen ontstaan n.a.v. het faillissement na te komen? D. Verplichtingen die ontstaan na faillissement als gevolg van beheershandelingen van de curator AFDELING V. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VI. TUSSENCONCLUSIE TITEL II. ONTBINDING VAN DE RECHTSPERSOON vii

10 HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. WETTELJK KADER AFDELING III. INVLOED VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN Principe van de continuïteit Voortzetting van de lopende overeenkomsten A B Chronologische voorwaarde Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens de ontbinding van de rechtspersoon Beheer tijdens de ontbinding van de rechtspersoon Beëindiging van de lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Tussenconclusie TITEL III. GERECHTELIJK AKKOORD HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BEGROTING EN KWALIFICATIE ERELONEN HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding viii

11 2. Principe van art. 28 W.G.A A. Principiële voortzetting van de lopende overeenkomst B. Verbod van uitdrukkelijk ontbindend beding en niet-uitwerking van schadebedingen Voortzetting van de lopende overeenkomsten A. Chronologische voorwaarde B. Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens gerechtelijk akkoord Beheer tijdens gerechtelijk akkoord Beëindiging van lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk Tussenconclusie AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de huurovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Arbeidsovereenkomsten A. Inleiding B. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de arbeidsovereenkomst C. Rechtsvergelijkende analyse Verzekeringsovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de verzekeringsovereenkomst B. Rechtsvergelijkende analyse Kredietovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de kredietovereenkomst B. Voortzetting van de kredietovereenkomst C. Rekening-courant tijdens gerechtelijk akkoord D. Rechtsvergelijkende analyse Nederland Frankrijk Leasingovereenkomsten A. Toepassing van art. 28 W.G.A. op de leasingovereenkomst B. Rechtsvergelijkende analyse TITEL IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING HOOFDSTUK I. EIGENLIJKE PROCEDUREKOSTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK II. ERELONEN ix

12 AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. BESPREKING EN KWALIFICATIE HOOFDSTUK III. VERBINTENISSEN UIT LOPENDE OVEREENKOMSTEN AFDELING I. ALGEMEEN DEEL Inleiding Invloed van de toelating tot de collectieve schuldenregeling op de lopende overeenkomsten Voortzetting van de lopende overeenkomsten A. Chronologische voorwaarde B. Functionele voorwaarde De bewindvoerder tijdens de collectieve schuldenregeling Beheer tijdens de collectieve schuldenregeling Beëindiging van lopende overeenkomsten Sluiten van nieuwe overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk AFDELING II. ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Huurovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten Kredietovereenkomsten Andere overeenkomsten Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk Tussenconclusie DEEL V. RECHTSPOSITIE VAN BOEDELSCHULDEISERS HOOFDSTUK I. CONCRETE WERKING VAN DE PREFERENTE POSITIE VAN BOEDELSCHULDEISERS AFDELING I. BETALING BIJ OPEISBAARHEID AFDELING II. HET EXECUTIERECHT VAN DE BOEDELSCHULDEISER AFDELING III. GEEN AANGIFTE EN VERIFICATIE VAN SCHULDVORDERING AFDELING IV. GEEN SCHORSING VAN DE LOOP DER INTRESTEN AFDELING V. GEEN VERBOD VAN SCHULDVERGELIJKING x

13 AFDELING VI. INVLOED VAN DE VERSCHOONBAARHEID/KWIJTSCHELDING OP BOEDELSCHULDEN AFDELING VII. RANGORDE ONDER BOEDELSCHULDEISERS BIJ EEN NEGATIEVE BOEDEL Wettelijke rangorde Rechtsvergelijkende analyse A. Nederland B. Frankrijk HOOFDSTUK II. POSITIE VAN DE BOEDELSCHULDEISERS T.A.V. SEPARATISTEN AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. PRINCIPE AFDELING III. UITZONDERING AFDELING IV. POSITIE VAN DE SEPARATISTEN TIJDENS FAILLISSEMENT AFDELING V. ALGEMENE VERSUS BIJZONDERE FAILLISSEMENTSKOSTEN Bijzondere faillissementskosten Algemene faillissementskosten AFDELING VI. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE HOOFDSTUK III. OPEENVOLGENDE SITUATIES VAN SAMENLOOP AFDELING I. INLEIDING AFDELING II. SITUATIE VOOR ART. 44 W.G.A Continuïteit of discontinuïteit? Continuïteit ook van toepassing op boedelschulden? Overname van het ereloon en kosten van de vereffenaar? Tussenconclusie AFDELING III. SITUATIE NA INVOERING VAN ART. 44 W.G.A Inleiding Ratio legis van art. 44, tweede lid W.G.A Materieel toepassingsgebied van art. 44, tweede lid W.G.A Temporeel toepassingsgebied van art. 44, tweede lid W.G.A AFDELING IV. POSITIE T.A.V. SEPARATISTEN Inleiding xi

14 2. Het fictief boedelpassief van art. 44, tweede lid W.G.A. en de positie van de separatisten AFDELING V. ART. 44, TWEEDE LID W.G.A. EN ANDERE OPEENVOLGENDE SITUATIES VAN SAMENLOOP AFDELING VI. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE Nederland Frankrijk AFDELING VII. TUSSENCONCLUSIE DEEL VI. ALGEMENE CONCLUSIE EN SAMENVATTING BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE xii

15 Lijst van afkortingen van tijdschriften A.J.T. Algemeen Juridisch Tijdschrift Amén. Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier Ann. dr. Annales de droit de Louvain Ann. Fac. Dr. Annales de la Faculté de droit de Liège Ann. not. Annales du notariat et de l enregistrement Arr. Cass. Arresten van het Hof van Cassatie B.J. La Belgique Judiciaire B.R.H. Belgische rechtspraak in handelszaken Bull. Ass. Bulletin des Assurances Bull. civ. Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Chambres civiles Contrats, conc. consom Contrats- Concurrence - Consommation D. Dalloz D.H. Dalloz hebdomadaire Dr. Soc. Droit social ERPL European Review of Private Law Gaz. Pal. Gazette du Palais J.L.M.B. Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles J.C.P. Jurisclasseur périodique J.T. Journal des tribunaux Jur. comm. fl. Jurisprudence commerciale des Flandres N.J. Nederlandse Jurisprudentie Or. Oriëntatie: sociaal recht - personeelsbeleid Pand. b. Pandectes belges Pand. pér. Pandectes périodiques Pas. Pasicrisie Pet. Aff. Petites Affiches R.C.J.B. Revue critique de la jurisprudence belge R. Cass. Recente arresten van het hof van cassatie R.G.D.C. Revue générale de droit commercial R.M. Themis Rechtsmagazijn Themis R.R.D. Revue régionale de droit R.P.D.B. Répertoire pratique de droit belge R.W. Rechtskundig Weekblad Rec. gén. enr. not. Recueil général de l enregistrement et du notariat Rev. crit. lég. jur. Revue critique de législation et de jurisprudence Rev. gén. dr. ass. Revue générale du droit des assurances Rev. gén. faill. Revue générale du droit de la faillite et des liquidations judiciaires Rev. jur. com. Revue de jurisprudence commerciale Rev. not. b. Revue du notariat belge Rev. prat. soc. Revue pratique des sociétés Rev. trim. dr. civ. Revue trimesterielle de droit civil Rev. trim. dr. com. Revue trimesterielle de droit commercial xiii

16 RvdW Rechtspraak van de Week Soc. Kron. Sociaalrechtelijke kronieken T.B.H. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht T.M.R. Tijdschrift voor Milieurecht T. Not. Tijdschrift voor Notarissen T.P.R. Tijdschrift voor Privaatrecht T.R.V. Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap T.v.I. Tijdschrift voor Insolventierecht V&F Vennootschapsrecht en fiscaliteit W.P.N.R. Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie Z.U.G. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschafsrecht xiv

17 DEEL I. HET BEGRIP BOEDEL IN HET INSOLVENTIERECHT INLEIDING 4. Boedelschulden zijn schulden van de boedel. Het ligt dan ook voor de hand een onderzoek naar boedelschulden te starten bij de vraag naar de kwalificatie van de boedel in het insolventierecht. Dit zal toelaten 1. Te verklaren waarom boedelschulden een preferente positie hebben (cf. infra Deel III, nrs. 131 e.v.); 2. Te verklaren waarom de insolvente debiteur voor de boedelschulden gehouden is (cf. infra Deel IV, nr. 159) en 3. Mee inzicht te geven in de omstandigheden waarin een schuld als boedelschuld kan worden beschouwd (cf. infra Deel IV). De boedel is een begrip dat ook buiten het insolventierecht bekend is. Ook de onverdeelde nalatenschap of de goederen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid worden als een boedel aangemerkt. Telkens zal de techniek van de boedel worden aangewend als een techniek om samenlopende aanspraken van verschillende rechthebbenden of schuldeisers op eenzelfde goed of het vermogen te regelen en hun onderlinge verhoudingen te bepalen. Hier blijft het onderzoek evenwel beperkt tot de boedel in het insolventierecht. HOOFDSTUK I. DE BOEDEL ALS RECHTSPERSOON? AFDELING I. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK 5. Een eerste vraag die kan worden gesteld is of de (faillissements)boedel kan worden aangemerkt als een rechtspersoon. Deze vraag inspireerde de Franse rechtspraak en rechtsleer tot uitgebreide lectuur. Naar vigerend Belgisch recht heeft een entiteit rechtspersoonlijkheid wanneer de wetgever er rechtspersoonlijkheid aan toekent. Zo heeft de maatschap geen en de V.O.F. wél rechtspersoonlijkheid (cf. art. 2 W.Venn.). Uitgangspunt van de wetgever is derhalve de fictietheorie. Overeenkomstig deze fictietheorie ontbeert de boedel naar Belgisch recht rechtspersoonlijkheid. Zou deze vaststelling anders zijn indien de realiteitstheorie wordt toegepast? Het antwoord op deze vraag vereist dat eerst kort de criteria voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid volgens de realiteitstheorie worden onderzocht. 6. In België komt VAN GERVEN tot de vaststelling dat een beperking van de verhaalsaansprakelijkheid, d.i. de vorming van een afzonderlijk verhaalsobject binnen het vermogen van de schuldenaar, niet voldoende is om rechtspersoonlijkheid aan te nemen. Het gemeenschapsvermogen van echtgenoten die onder een stelsel van gemeenschap van goederen zijn gehuwd en de beneficiaire nalatenschap illustreren dat het bestaan van een afgescheiden vermogen evenmin aanleiding geeft tot de toekenning van rechtspersoonlijkheid. Een bijkomende voorwaarde is het bestaan van een afgescheiden en duurzaam belang. De aanwezigheid van een voldoende duurzaam en afgescheiden belang is niet altijd kristalhelder. Kapitaalvennootschappen vormen perfecte voorbeelden van rechtspersonen met een duidelijk afgescheiden belang dat zich zal concretiseren in de wettelijke en statutaire specialiteit en het vennootschapsbelang. Het duurzaam karakter van het beoogde belang leidt er toe dat een stichting wél rechtspersoonlijkheid heeft en een geldinzameling rechtspersoonlijkheid ontbeert. De realiteitstheorie vereist derhalve 2

18 dat naast een afgescheiden vermogen, ook een beschermingswaardig duurzaam afgescheiden belang kan worden aangewezen Eenzelfde gedachtengang is terug te vinden in Nederland. Rechtspersoonlijkheid wordt slechts aangenomen, wanneer met betrekking tot de executie van schulden een afgescheiden vermogen valt aan te wijzen én wanneer dit vermogen door het recht wordt beschouwd als dienende van belangen, die afgescheiden zijn van die van bepaalde, de vennootschap vormende, personen. 2 Het bestaan van een doelvermogen, d.i. een vermogen afgezonderd voor een bepaald doel, dat als afzonderlijk verhaalsobject geldt voor de voldoening van bepaalde schulden, is het krachtigste motief om een rechtspersoon aan te nemen. 3 Daarnaast is een afzonderlijk belang vereist, dat enige stabiliteit vertoont, en dat niet slechts de belangen van één of meerdere personen, de vennoten, wenst te dienen In een arrest van 28 januari 1954 formuleert het Franse Hof van Cassatie de criteria voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid. 5 Aanleiding van dit arrest is de (juridische) kwalificatie van het comité d'établissement. Dit comité d établissement vervangt de ondernemingsraad, wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft. Het comité d établissement heeft volledig dezelfde economische, technische en sociale bevoegdheden en samenstelling als de ondernemingsraad. De rechtspersoonlijkheid van de ondernemingsraad werd uitdrukkelijk door de wetgever erkend. In het hogervermeld arrest kwam de vraag aan de orde of het comité d établissement ook kon worden aangemerkt als een rechtspersoon. De Cour de cassation overweegt: Attendu que la personnalité civile n est pas une création de la loi; qu elle appartient en principe à tout groupement pourvu d une possibilité d expression collective pour la défense d intérêts licites, dignes, par suite, d être juridiquement reconnus et protégés: que si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupements, il en reconnaît au contraire implicitement, mais nécessairement, l existence en faveur d organismes crées par la loi elle-même, avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d être déduits en justice. Uit dit arrest blijkt duidelijk dat het Franse Hof van Cassatie de toekenning van rechtspersoonlijkheid niet erkent als een exclusief prerogatief van de wetgever maar dat rechtspersoonlijkheid kan worden afgeleid uit twee kenmerken. In de eerste plaats dient een groepering te bestaan die intern zo georganiseerd is dat een collectieve uiting mogelijk is. Daarnaast is het bestaan van wettelijke en geoorloofde belangen noodzakelijk die in rechte kunnen worden verdedigd en beschermd. 6 Het Franse Hof van Cassatie past derhalve de realiteitstheorie toe om een entiteit als rechtspersoon te erkennen. AFDELING II. CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN RECHTSPERSOONSTECHNIEK TOEGEPAST OP DE BOEDEL 9. Rechtvaardigt de toepassing van de realiteitstheorie een erkenning van de (faillissements)boedel als rechtspersoon? In België wordt door een meerderheid in de rechtsleer 1 W. VAN GERVEN, Beginselen van Privaatrecht, Algemeen deel, I, 1987, p , nrs E.M. MEIJERS, Algemene leer van het Burgerlijk recht, Deel I, De algemene begrippen van het Burgerlijk recht, Universitaire Pers, Leiden, 1958, E.M. MEIJERS, o.c., E.M. MEIJERS, o.c., Cass.fr. 28 januari 1954, D. 1954, 217, noot LEVASSEUR. 6 LEVASSEUR, noot onder Cass.fr. 28 januari 1954, D. 1954, (217)

19 verdedigd dat de faillissementsboedel rechtspersoonlijkheid ontbeert. 7 Enkel in een oud arrest van het Hof van Cassatie werd de faillissementsboedel omschreven als être juridique. 8 De boedel is derhalve wel een entiteit met enige zelfstandigheid. Dit zal o.m. blijken uit het bestaan van eigen schulden van deze boedel. Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de faillissementsboedel wordt door sommige rechtsleer weliswaar aangegrepen om de term schulden van de boedel te verwerpen omdat dit begrip juist zou impliceren dat de faillissementsboedel rechtspersoonlijkheid bezit. 9 Dit bezwaar overtuigt echter niet. Het volstaat de vergelijking te maken met de maatschap. Het Wetboek Vennootschappen spreekt over vorderingen tegen de vennootschap (art. 29 W.Venn.), zaken van de vennootschap (art. 36 W.Venn.), goederen van de vennootschap (art. 37 W.Venn.); vennootschappelijke schulden (art. 51 W.Venn.), alhoewel de maatschap geen rechtspersoon is FREDERICQ laat zich inspireren door Franse rechtspraak en rechtsleer en verdedigt de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de faillissementsboedel, niettegenstaande het gebrek aan wettelijke kwalificatie van de boedel als rechtspersoon. Bepalingen uit de faillissementswet of oplossingen uit de rechtspraak zijn, volgens FREDERICQ, moeilijk te verklaren zonder ze theoretisch dichter bij de fictie van de rechtspersoonlijkheid van de boedel te brengen. Wanneer de curator met derden als vertegenwoordiger van de boedel handelt, verbindt hij de boedel. Indien hij verbintenissen aangaat voor het beheer van het faillissement of de voortzetting van de handel, dan zijn de derden schuldeisers van de boedel. Ze hebben voorrang op de schuldeisers van de gefailleerde, die schuldeisers in de boedel zijn en die slechts een dividend krijgen uitbetaald, nadat de schuldeisers van de boedel zijn betaald. Hoe nu aan te nemen dat de boedel schuldeisers kan hebben, zonder dat deze een eigen en onafhankelijk vermogen bezit? Bovendien hanteert FREDERICQ de fictie van de rechtspersoonlijkheid ook als verklaring voor de bevoegdheid van de curator om schadevergoeding te eisen van een derde, die een ongeoorloofde handeling heeft verricht ten nadele van de boedel. De boedel is een soort pecuniaire vereniging beheerst door de faillissementswet. Het is een soort van gedwongen, toevallige gemeenschap, met het dubbel doel het verlies van allen te verminderen, en allen, pro modo crediti cuiusque, aan het algemeen als zeker vermoed verlies te doen deelnemen. Deze vereniging heeft een dubbel kenmerk. Enerzijds is de inrichting verplicht, want deze komt noodzakelijk tot stand onder bepaalde schuldeisers door het feit van het faillissement alleen. Anderzijds is de beheerder van het faillissement door de rechtbank aangewezen en niet door de schuldeisers zelf. 11 Deze verklaring van FREDERICQ bevat reeds enkele elementen van de economische analyse (cf. infra nrs. 36 e.v.). 7 A. CLOQUET, Les concordats et la faillite, in Droit commercial, IV, in Les Novelles, Brussel, Larcier, p. 412, nr. 1397; R.P.D.B. v Faillite et banqueroute, nr. 2386; V. SIMONART, La personnalité morale en droit privé comparé, Brussel, Bruylant, 1995, p. 110, nr. 130; W. VAN GERVEN, o.c., p. 261, nr. 93; A.-C. VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit privé, Brussel, Bruylant, 1994, 43 51, 407; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Antwerpen, Kluwer, 2003, p. 322, nr Zie ook: L. CORNELIS, De aansprakelijkheid van de beheerder na faillissement, (noot onder Bergen 11 mei 1979), T.B.H. 1980, (342) 353, 357; A. DISCART, Het mandaat van de curator van een faillissement, R.W , (897) kol. 899; PH. GERARD, Observations sur la nature juridique des dettes et des créanciers de la masse en cas de faillite, (noot onder Cass. 28 april 1983 en Cass. 6 mei 1983), R.C.J.B. 1986, (712) , nrs. 7-10; B. VAN BRUYSTEGEM, De bevoegdheid van de curator om schadeloosstelling te vorderen voor rekening van de boedel en/of voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers (naar aanleiding van Cass. 12 februari 1981), J.C.B. 1981, (301) , nr. 7; A. ZENNER, Des frais et dépenses de l administration de la faillite aux dettes de masse, in Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (685) 687, nr Cass. 22 januari 1880, Pas. 1880, I, 59: considérant que la convention verbale d atermoiement du 1er septembre 1875, telle qu elle est relatée dans l arrêt dénoncé, n a point eu pour but de créer l être juridique nommé faillite avec toutes ses conséquences légales. 9 PH. GERARD, o.c., R.C.J.B. 1986, (712) 720, nr. 8; A. ZENNER, Dettes dites de masse et contrats en cours au moment de la faillite, J.T. 1982, (85) 85, nr. 2; A. ZENNER, l.c., in Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (685) 687, nr. 1; A.-C. VAN GYSEL, o.c., J. VANANROYE, Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde, (noot onder Cass. 5 december 1997), T.R.V. 1998, (270) FREDERICQ, Handboek van het Belgisch handelsrecht, IV, Brussel, Bruylant, p , nr

20 VAN RYN en HEENEN bekritiseren de stelling van FREDERICQ als zijnde nutteloos en zelfs gevaarlijk. Nutteloos omdat de rechtspersoonlijkheid van de boedel geen enkele nieuwe verklaring geeft voor de kenmerken van de boedel. Gevaarlijk omdat men, uitgaande van de rechtspersoonlijkheid van de boedel, dreigt terecht te komen in een systeem dat afwijkt van het faillissementsrecht. Zo worden de boedelschulden ten onrechte gekwalificeerd als schulden die de boedel en niet de gefailleerde verbinden. Een ander onderscheid met de rechtspersoon is volgens deze auteurs het duurzaam/tijdelijk karakter van de rechtspersoon respectievelijk faillissementsboedel. De boedel bestaat slechts tijdelijk in functie van de vereffening. Er bestaat dan ook geen collectief belang, onderscheiden van de belangen van de schuldeisers. 12 VAN GERVEN ziet in de faillissementsboedel wel het bestaan van een afgescheiden belang, m.n. het compromis tussen de vaak tegenstrijdige belangengemeenschap tussen de gefailleerde en de schuldeisers. Dit verklaart tevens het optreden van de curator als naamloos of neutraal bewindvoerder. 13 Dit belang is evenwel niet voldoende aan te merken als een duidelijk afgescheiden belang om de faillissementsboedel te beschouwen als een rechtspersoon. 14 Ook CLOQUET vindt geen heil in de kwalificatie van de boedel als een rechtspersoon. De curator, als beheerder van het gemeenschappelijk onderpand, wordt niet benoemd door de belanghebbenden zoals in een vennootschap maar door de rechtbank van koophandel. De gefailleerde blijft verder eigenaar van zijn vermogen Volgens de meerderheidsopvatting in de Nederlandse rechtsliteratuur kan aan de faillissementsboedel geen rechtspersoonlijkheid worden toegekend. Hiervoor wordt in de eerste plaats verwezen naar het niet-duurzaam karakter van de faillissementsliquidatie. Een bijkomend argument is dat het vermogen van de gefailleerde de belangen van de gefailleerde en die van de schuldeisers op gelijke wijze blijven dienen als dit vóór het faillissement het geval was. De betaling van de schulden dient ook het belang van de schuldenaar. Tot voldoening van de schuldeisers is de gefailleerde, evenals buiten faillissement, eigenaar van zijn vermogen, al hebben schuldeisers daarop recht van verhaal en al rust daarop het faillissementsbeslag. De curator is een bewindvoerder, die én met de belangen van de eigenaar-schuldenaar, én met die van de schuldeisers, rekening dient te houden. 16 Er is derhalve een onvoldoende afgescheiden belang aanwezig. BOEKRAAD verwijst verder naar het positief recht dat pleit tegen de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de faillissementsboedel, aangezien dit nooit in de rechtspraak als dusdanig is aanvaard. Verder biedt de faillissementswet ook geen reële aanknopingspunten voor de erkenning als rechtspersoon. 17 Ook POLAK verwijst naar de wil van de wetgever waaruit niet kan worden afgeleid dat de boedel kan worden beschouwd als een rechtssubject, met eigen rechten en verplichtingen, afgescheiden van die van de gefailleerde. De schuldenaar blijft immers eigenaar van het vermogen. 18 Toch gingen er ook in Nederland stemmen op voor de kwalificatie van de faillissementsboedel als rechtspersoon. 19 In zijn preadvies voor de Nederlandse juristenvereniging stelt LOEFF dat de kwalificatie van de boedel als rechtspersoon een gemakkelijker inzicht biedt in allerlei 12 J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Tome IV, Brussel, Bruylant, 1965, p. 232, nr W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, in het bijzonder p. 179 e.v., nrs. 129 e.v. 14 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, p , nr A. CLOQUET, o.c., p. 412, nrs E.M. MEIJERS, o.c., 193. In dezelfde zin: G.A.J. BOEKRAAD, o.c., 43; N.J. POLAK, Faillissement en surséance van betaling, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 283; P.H. SMITS, Wat moet worden verstaan onder faillissementskosten en hoe behooren deze te worden gedragen? - Preadvies in Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereeniging, 1935, G.A.J. BOEKRAAD, o.c., N.J. POLAK, o.c., 283; N.J. POLAK en C.E. POLAK, Faillissementsrecht, Deventer, Kluwer, 2002, Ook in Nederland wordt aanvaard dat de toekenning van rechtspersoonlijkheid niet beperkt is tot de door de wet als dusdanig aangeduide figuren: G.A.J. BOEKRAAD, o.c., 39. 5

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting.

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting. 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting Promotor : Prof. dr. Matthias STORME De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2008-2009 De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten Promotor: V. SAGAERT Co-promotor:

Nadere informatie

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012 2013 Tegenwerpelijkheid van het statutair doel NV en VZW vergeleken Promotor: Prof. Dr. Koen GEENS Begeleider: dhr. Willem VAN

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername Onderhavige bijdrage poogt een overzicht te bieden van enkele juridische en fiscale aspecten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd

Nadere informatie

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING door Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State INLEIDING 1. De laatste belangrijke studie die Professor W. DEL VA publiceerde

Nadere informatie

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Een analyse van het concurrentiebeding in diverse situaties Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Michiel Vander Beken (studentennr. 20040067) (major:

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 - juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten (*) Gislenus Bats, Bedri jfsrevisor INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Definitie "Tijdelijk

Nadere informatie

De beschikking bij voorraad en de verhouding van bet kort geding tot bet bodemgescbil - over de interpretatie van art. 584 en 1039 Ger. W.

De beschikking bij voorraad en de verhouding van bet kort geding tot bet bodemgescbil - over de interpretatie van art. 584 en 1039 Ger. W. De beschikking bij voorraad en de verhouding van bet kort geding tot bet bodemgescbil - over de interpretatie van art. 584 en 1039 Ger. W. -* Thomas De Groeve Art. 1039 Ger. W. richt zich tot de urechter

Nadere informatie

INCASSO. De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid.

INCASSO. De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid. INCASSO De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid. INCASSO De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden

Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden 1 Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden Vincent SAGAERT Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Afdeling Privaatrecht K.U. Leuven 2 Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

De omzetting van vorderingen in aandelenkapitaal: een metamorfose in het licht van de tweede richtlijn.

De omzetting van vorderingen in aandelenkapitaal: een metamorfose in het licht van de tweede richtlijn. De omzetting van vorderingen in aandelenkapitaal: een metamorfose in het licht van de tweede richtlijn. Enige rechtsvergelijkende beschouwingen omtrent de omzetting van schulden in eigen vermogen in Nederland,

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. en M.F. richten samen bij authentieke

Ondernemingsrecht. en M.F. richten samen bij authentieke Omtrent schenking van aandelen op naam via het register van aandelen: een stand van zaken ERIC L. SPRUYT Notaris-vennoot Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, geassocieerde notarissen,

Nadere informatie

Zekerheden en Executierecht

Zekerheden en Executierecht Zekerheden en Executierecht [27/09/2005] Notities 2005-2006 (L. Caesens) Centrale vraag : hoe komt een schuldeiser aan zijn geld als een debiteur zijn verbintenis niet nakomt? Wat bij samenloop van SE

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 De Indicatieve Tabel: een vergelijking van de in België door de rechtspraak toegekende schadevergoedingen voor immateriële schade met

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

De S-BVBA, schuldeiserbescherming en kapitaalplicht in de besloten vennootschapsvorm

De S-BVBA, schuldeiserbescherming en kapitaalplicht in de besloten vennootschapsvorm D OCTRINE De S-BVBA, schuldeiserbescherming en kapitaalplicht in de besloten vennootschapsvorm Ludovic Vilain 1 I. Inleiding.................................................................................

Nadere informatie