Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel Voorwoord De auteurs i iii v DEEL 1 ALGEMEEN KADER DER HUWELIJKSVOORDELEN Alain Verbeke Hoofdstuk I Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract Hoofdstuk II Huwelijksvoordelen, twee opvattingen Afdeling 1. Meerderheid Afdeling 2. Kritiek Wettekst en rechtszekerheid Verbod van analogie Twee cumulatieve criteria Fiscaal Afdeling 3. Falsificatie van de kritiek Stelsel van gemeenschap vs. Gemeenschappelijk vermogen Overlevingsrechten Verbod van analogische interpretatie Toepassing van het gemene verbintenissen- en contractenrecht Afdeling 4. Schema van het boek Hoofdstuk III Internationale tendensen Afdeling 1. Civiel Afdeling 2. Fiscaal Hoofdstuk IV Huwelijksvoordelen, civiel Afdeling 1. Aanwinsten Afdeling 2. Objectieve wettelijke kwalificatie Afdeling 3. Essentie van huwelijksvermogensrecht: algemeen beginsel 21 Afdeling 4. Twee rechtvaardigingsgronden vii

2 Afdeling 5. Eerste nuancering, omwille van de aard der goederen: artikel 1464 BW Afdeling 6. Tweede nuancering, omwille van het uitgestelde erfrecht: artikel 1465 BW Afdeling 7. Volkomen en onvolkomen huwelijksvoordelen Afdeling 8. Drie stappen -vuistregel Hoofdstuk V Huwelijksvoordelen, Fiscaal Afdeling 1. Belastbaarheid van een volkomen huwelijksvoordeel Afdeling 2. Belastbaarheid van een onvolkomen huwelijksvoordeel Artikel 5 W. Succ Artikel 7 W. Succ Artikel 2 W.Succ Hoofdstuk VI Samenvattend Afdeling 1. Civiel Afdeling 2. Fiscaal Afdeling 3. Vervolg Noten DEEL 2 DE STERFHUISCLAUSULE. CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN Renate Barbaix Hoofdstuk I Inleiding Hoofdstuk II Het sterfhuisbeding: definitie en constitutieve elementen 43 Afdeling 1. Een verdelingsbeding Afdeling 2. (On)voorwaardelijkheid Afdeling 3. Eenzijdig wederkerig Hoofdstuk III Civielrechtelijke beoordeling van het sterfhuisbeding: gangbare (oude en nieuwe) opvattingen Afdeling 1. Het sterfhuisbeding in het oude recht? Afdeling 2. Het sterfhuisbeding vandaag. (N)iets nieuws onder de zon? 48 Afdeling 3. Eerste vaststelling en structuur van het betoog Hoofdstuk IV De geldigheid van het sterfhuisbeding Afdeling 1. Gangbare opvattingen in het oude recht viii

3 Afdeling 2. Het huidige recht: gegronde twijfel? De (oude en nieuwe) tekst van de wet en de parlementaire voorbereiding A. Wet en wetsgeschiedenis B. Draagwijdte en betekenis? C. Beoordeling? De onverenigbaarheid met de essentie van het stelsel en de solidariteit tussen de echtgenoten? Het verbod op leonische bedingen Afdeling 3. Tussenconclusie: geldigheid van het sterfhuisbeding Hoofdstuk V De kwalificatie van het sterfhuisbeding: theorie van de huwelijksvoordelen? Afdeling 1. De wettelijke bouwstenen: artikel 1458, 1464 en 1465 BW Huwelijksvoordelen sensu stricto: definitie en verschijningsvormen Huwelijksvoordelen sensu stricto: kwalificatie Draagwijdte en gevolgen van de (her)kwalificatie Tussenconclusie Afdeling 2. Het stilzwijgen van de wet. Op naar een (ruime) theorie van de huwelijksvoordelen? Artikel 1458, 1464 en 1465 BW als uitzonderingsbepalingen A. Het sterfhuisbeding KAN geen huwelijksvoordeel zijn (De wederkerigheid en) het aleatorisch karakter van het voordeel als essentieel bestanddeel van een huwelijksvoordeel? Het arrest van het Hof van Cassatie 23 november 2001 en de theorie van de overlevingsrechten B. Het sterfhuisbeding MAG geen huwelijksvoordeel zijn Het gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke regeling De reserve van de kinderen Artikel 1458, 1464 en 1465 BW als de verbijzondering van de theorie van de huwelijksvoordelen Tussenconclusie Afdeling 3. Besluit Noten DEEL 3 DE STERFHUISCLAUSULE. FISCALE ASPECTEN Nicolas Geelhand de Merxem Hoofdstuk I Inleiding Afdeling 1. De dubbele doelstelling Afdeling 2. De keuze van de minst belaste weg ix

4 Afdeling 3. Geen (successie)belasting zonder wet of decreet Afdeling 4. De restrictieve interpretatie van de fiscale wet Afdeling 5. Het fiscaal recht volgt het burgerlijk recht Afdeling 6. De verschillende varianten van sterfhuisclausule Hoofdstuk II De fiscale aspecten van de sterfhuisclausule Afdeling 1. De principes inzake het al dan niet aanrekenen van het huwelijksvoordeel op het beschikbaar deel en de twee soorten verschuivingen van niet-aanwinsten De terminaal zieke echtgenoot heeft geen afstammelingen De terminaal zieke echtgenoot heeft enkel gemeenschappelijke afstammelingen en het gemeenschappelijk vermogen bevat enkel aanwinsten De terminaal zieke echtgenoot heeft enkel gemeenschappelijke afstammelingen en het gemeenschappelijk vermogen bevat nietaanwinsten van de terminaal zieke echtgenoot die voor meer dan de helft worden toebedeeld of vooruitgemaakt aan de niet-terminaal zieke echtgenoot De terminaal zieke echtgenoot heeft niet-gemeenschappelijke afstammelingen Precisering inzake de niet-aanwinsten Afdeling 2. De sterfhuisclausule is een niet op het beschikbaar deel aan te rekenen en derhalve een niet-inkortbaar huwelijksvoordeel De (ontstentenis van) wettelijke grondslag om successierechten te heffen A. Artikel 1-2 Wetboek Successierechten B. Artikel 5 Wetboek Successierechten C. Artikel 2 (contractuele erfstelling), 4, 3 en 7 Wetboek Successierechten D. Besluit De gevolgen van de ontstentenis van wettelijke grondslag om te heffen A. Bij het overlijden van de (terminaal zieke) echtgenoot B. Bij het overlijden van de niet-terminaal zieke (langstlevende echtgenoot) C. Vergelijking met andere hypothesen D. Conclusie Het gevaarlijke karakter van de sterfhuisclausule op fiscaal vlak Het gebruik van de sterfhuisclausule in extremis Veinzing en rechtsmisbruik Vangnet en combinatie van technieken x

5 Afdeling 3. De sterfhuisclausule is (deels) een op het beschikbaar deel aan te rekenen en derhalve mogelijks een inkortbaar huwelijksvoordeel Aanrekening op het beschikbaar deel en inkorting De (ontstentenis van) wettelijke grondslag om te heffen A. De vordering tot inkorting kan niet worden ingesteld of kan wel worden ingesteld, maar wordt niet daadwerkelijk ingesteld De artikelen 1-2 Wetboek Successierechten Artikel 2 Wetboek Successierechten (contractuele erfstelling) Artikel 5 Wetboek Successierechten Artikel 7 Burgerlijk Wetboek Artikel 4, 3 Wetboek Successierechten Besluit B. De vordering tot inkorting kan worden ingesteld en wordt ook daadwerkelijk ingesteld De gevolgen van de ontstentenis van wettelijke heffingsgrondslag. 166 A. Het gevaarlijke karakter van de sterfhuisclausule op fiscaal vlak Het gebruik van de sterfhuisclausule in extremis Veinzing en rechtsmisbruik Vangnet en combinatie van technieken De geruisloze verschuivingen Afdeling 4. Besluit Afdeling 5. Wetswijziging en gevolgen daarvan De mogelijke wijzigingen De gevolgen van de aanpassing van artikel 5 Wetboek Successierechten A. Voor de toekomst B. Voor het heden C. Voor het verleden De gevolgen van de andere mogelijke aanpassingen De gevolgen van de schrapping van artikel 5 Wetboek Successierechten Hoofdstuk III Besluit Bibliografie Sterfhuisclausule Noten DEEL 4 HET FINAAL VERREKENBEDING. CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN Nicolas Geelhand de Merxem Hoofdstuk I Inleiding xi

6 Hoofdstuk II De omschrijving van het verrekenbeding in stelsels van scheiding van goederen met verrekenbeding Hoofdstuk III De geldigheid van het verrekenbeding in stelsels van scheiding van goederen met verrekenbeding Afdeling 1. De voorafgaande vraag van het referentiekader Afdeling 2. De rechtsgeldigheid van het verrekenbeding naar Belgisch recht Hoofdstuk IV De kwalificatie van het verrekenbeding in het stelsel van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten 215 Afdeling 1. De historiek Afdeling 2. De rechtsvergelijking het Franse recht en het Luxemburgse recht Frankrijk Groothertogdom Luxemburg Afdeling 3. De huidige stand van zaken inzake de kwalificatie als huwelijksvoordeel Afdeling 4. De argumenten van de tegenstanders van de kwalificatie van het verrekenbeding als huwelijksvoordeel Het tekstargument Het verbod van analogische toepassing Het onderscheid tussen de lege ferenda en de lege lata De wil van de wetgever De koppeling aan de notie gemeenschappelijk vermogen De filosofie van de te onderscheiden huwelijksvermogensstelsels De tegenstrijdigheid De afbakening De ontstentenis van ongelijke behandeling De rechtspraak en de rechtsleer hebben geen rechtscheppende functie Een analogische toepassing van de leer van de huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten raakt aan de reserve, wat van openbare orde zoniet van dwingend recht is De rechtszekerheid, de veiligheid, de wil van de partijen en de eenvoud De beperkte draagwijdte van het mijlpaalarrest van het hof van beroep te Antwerpen van 5 oktober De beperkte draagwijdte van de besluiten van het Comité voor Studie en Wetgeving (CSW) Het gebrek aan unanimiteit in de rechtsleer xii

7 16. De clausules worden om (louter) fiscale redenen opgenomen in het huwelijkscontract Afdeling 5. De bezwaren tegen de minderheidsopvatting Afdeling 6. Conclusie Hoofdstuk V De kwalificatie huwelijksvoordeel en de nietaanwinsten Afdeling 1. Aanwinsten en niet-aanwinsten - omschrijving Afdeling 2. Aanwinsten en niet-aanwinsten bewijslast Afdeling 3. De verrekening van niet-aanwinsten en de kwalificatie huwelijksvoordeel Hoofdstuk VI De kwalificatie van het surplus Hoofdstuk VII Besluit Noten DEEL 5 HET FINAAL VERREKENBEDING. FISCALE ASPECTEN Nicolas Geelhand de Merxem Hoofdstuk I Inleiding Afdeling 1. De dubbele doelstelling Afdeling 2. De keuze van de minst belaste weg Afdeling 3. Geen (successie)belasting zonder wet of decreet Afdeling 4. Het fiscaal recht volgt het burgerlijk recht Afdeling 5. De verschillende varianten van finaal verrekenbeding Hoofdstuk II De fiscale aspecten van het finaal verrekenbeding Afdeling 1. De fiscale aspecten van het finaal verrekenbeding als huwelijksvoordeel De principes inzake het al dan niet aanrekenen van het huwelijksvoordeel op het beschikbaar deel van de nalatenschap en de verschuiving van niet aanwinsten Het (optioneel) finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot de aanwinsten A. Omschrijving B. De (ontstentenis van) wettelijke grondslag om successierechten te heffen Artikel 1-2 Wetboek Successierechten Artikel 5 Wetboek Successierechten xiii

8 3. De artikelen 2 (contractuele erfstelling), 4, 3 en 7 Wetboek Successierechten C. De gevolgen van de ontstentenis van wettelijke heffingsgrondslag inzake de vordering van de langstlevende echtgenoot D. Het gevaarlijke karakter van het finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot de aanwinsten op fiscaal vlak E. Het gebruik van het finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot de aanwinsten in extremis F. Veinzing en rechtsmisbruik G. Andere fiscale aandachtspunten De aanrekening van de verrekenschuld De fictiebepalingen De overdrachtsbelasting De buitenlandse situs-goederen en het recht van overgang. 322 H. Het finaal verrekenbeding 50/50 als fiscaal vangnet Het (optioneel) finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot alle goederen (aanwinsten en niet-aanwinsten) A. Omschrijving B. De( ontstentenis van) wettelijke grondslag om successierechten te heffen Artikel 1-2 Wetboek Successierechten Artikel 5 Wetboek Successierechten Artikel 2 Wetboek successierechten (contractuele erfstelling) Artikel 4, 3 Vlaams Wetboek successierechten Artikel 7 Wetboek successierechten Artikel 1-2 Wetboek Successierechten (inkorting) C. De gevolgen van de ontstentenis van wettelijke heffingsgrondslag inzake de vordering van de langstlevende echtgenoot D. Het gevaarlijke karakter van het finaal verrekenbeding 50/50 op fiscaal vlak E. Het gebruik van het finaal verrekenbeding 50/50 in extremis F. Veinzing en rechtsmisbruik G. Andere fiscale aandachtspunten H. Het finaal verrekenbeding 50/50 als vangnet Het (optioneel) finaal verrekenbeding 0/ A. Omschrijving B. De( ontstentenis van) wettelijke grondslag om successierechten te heffen Artikel 1-2 Wetboek Successierechten Artikel 5 Wetboek Successierechten Artikel 2 Wetboek successierechten (contractuele erfstelling) Artikel 4, 3 Vlaams Wetboek successierechten Artikel 7 Wetboek successierechten Artikel 1-2 Wetboek Successierechten (inkorting) xiv

9 C. De gevolgen van de ontstentenis van wettelijke heffingsgrondslag inzake de vordering van de langstlevende echtgenoot D. Het gevaarlijke karakter van het alsofbeding op fiscaal vlak E. Het gebruik van het verrekenbeding in extremis F. Veinzing en rechtsmisbruik G. Andere fiscale aandachtspunten H. Het finaal verrekenbeding 0/100 als vangnet I. Het fiscaal verrekenbeding 0/100 in combinatie met andere technieken Besluit Wetswijziging en de gevolgen daarvan Afdeling 2. De fiscale aftrekbaarheid van de verrekenschuld Het noodzakelijke karakter van de fiscale aftrekbaarheid van de verrekenschuld De fiscale aftrekbaarheid van de verrekenschuld in het algemeen A. Het bestaan van de schuld B. De omvang van de verrekenschuld Finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot de aanwinsten Finaal verrekenbeding 50/50 met betrekking tot alle goederen (aanwinsten en niet-aanwinsten) Finaal verrekenbeding 0/100 met betrekking tot alle goederen (aanwinsten en niet-aanwinsten) De fiscale aftrekbaarheid van de verrekenschuld in het bijzonder: artikel 33 Wetboek Successierechten A. De verrekenschuld in samenlezing met artikel 33 Wetboek Successierechten in het algemeen De tekst van de wet, de parlementaire voorbereiding, de ratio legis en de administratieve circulaire Verrekenschulden zijn geen schulden in de zin van artikel 33 Wetboek Successierechten deze wetsbepaling is niet aan de orde Artikel 33 Wetboek Successierechten moet restrictief worden geïnterpreteerd B. De toepassingsvoorwaarden van artikel 33 Wetboek Successierechten C. Tussenbesluit: de contradictie tussen letter en geest D. De echtheid van de schuld Het criterium en de beoordelaar De toepassing van het criterium t.a.v. de verrekenschuld Besluit Afdeling 3. Besluit Hoofdstuk III Besluit Noten xv

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract

Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract HOOFDSTUK I VERKRIJGINGEN DOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT VIA HUWELIJKCONTRACT Hoofdstuk I Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract 1. Echtgenoten kunnen in hun huwelijkscontract

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

De sterfhuisclausule springlevend

De sterfhuisclausule springlevend Alain-Laurent Verbeke 1 & Renate Barbaix 2 1. De betwisting 130. Het hierna gepubliceerde cassatiearrest van 10 december 2010 bevestigt het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 juni 2008 3,

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Estate planning met behulp van Belgisch huwelijksvermogensrecht

Estate planning met behulp van Belgisch huwelijksvermogensrecht Estate planning met behulp van Belgisch huwelijksvermogensrecht Mr. Theo C. Hoogwout 1 Nederlanders die emigreren naar België, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die het Belgische huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

HUWELIJKSVOORDELEN EN SUCCESSIERECHT

HUWELIJKSVOORDELEN EN SUCCESSIERECHT Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 HUWELIJKSVOORDELEN EN SUCCESSIERECHT Masterproef van de opleiding Master in het notariaat Ingediend door Pieter Steenbrugge Stamnummer:

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde...

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde... Voorwoord...v Dankwoord... vii Inleiding...1 Afdeling 1. Inleiding en situering van het onderwerp...1 Afdeling 2. Afbakening van het onderwerp...5 Afdeling 3. Onderzoeksmethode...5 A. Geïntegreerd onderzoek...5

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 1 Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Antwerpen Cambridge Rechtspraakfiches

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () PATRIMONIUM 2007 REDACTIERAAD PATRIMONIUM Prof. Dr. Walter Pintens (voorzitter redactieraad) Prof. Dr. Johan Du Mongh (hoofdredacteur) Charlotte Declerck PATRIMONIUM 2007 Prof. Dr. WALTER PINTENS Prof.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Rolnummer 3444. Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3444. Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3444 Arrest nr. 170/2005 van 23 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 299, 300 en 1429 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

HET STERFHUIS ANNO EEN PALLIATIEVE CLAUSULE?

HET STERFHUIS ANNO EEN PALLIATIEVE CLAUSULE? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 HET STERFHUIS ANNO 2012. EEN PALLIATIEVE CLAUSULE? Masterproef van de opleiding Master of Laws in het Notariaat Ingediend door Kevin Verhaeghe

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 2 Alain Laurent Verbeke Renate Barbaix Elisabeth Adriaens Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Rector Roger

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

Alain Laurent Verbeke (ed.)

Alain Laurent Verbeke (ed.) ACTA FALCONIS V HET RECTOR ROGER DILLEMANS INSTITUUT FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Hommage aan een ererector Alain Laurent Verbeke (ed.) Antwerpen Cambridge Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht

Nadere informatie

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN......................... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013 Renate

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans.... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

De sterfhuisclausule begraven?

De sterfhuisclausule begraven? =: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 De sterfhuisclausule begraven? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT

MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT Recente ontwikkelingen Guido Van Limberghen (ed.) Antwerpen Cambridge Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht. Recente ontwikkelingen Guido

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

Finaal verrekenbeding: civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk

Finaal verrekenbeding: civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk Het finaal verrekenbeding Finaal verrekenbeding: civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk performant bevonden! Renate BARBAIX Docent UA, Docent Postgraduaat Estate Planning VUB/ULB, Advocaat GREENILLE Alain-Laurent

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT INHOUD Woord vooraf........................................................................ v Over de auteurs...................................................................... vii Algemene bibliografie................................................................

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

Les 2. Het opstellen van een notariële akte

Les 2. Het opstellen van een notariële akte Voorwoord ter inleiding I. Overzicht van de cursus......................................... 3 II. Waarschuwing................................................ 4 Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie

Nadere informatie

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Successierechten Nr. 8 1 september 2016 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Brussel X P 2A9331 Inhoud p. Rechtspraak Schuld uit keuzebeding onder last bij het tweede overlijden

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans.... 1 Primair huwelijksvermogensstelsel Bénédicte

Nadere informatie

Noot onder Antwerpen 24 juni 2008

Noot onder Antwerpen 24 juni 2008 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 Noot onder Antwerpen 24 juni 2008 Huwelijksvermogensstelsel Erfstelling Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend

Nadere informatie

Keuzebeding onder last Analyse en de invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling

Keuzebeding onder last Analyse en de invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 Keuzebeding onder last Analyse en de invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Zuivere scheiding van goederen

Zuivere scheiding van goederen Zuivere scheiding van goederen Boek 4 / Topic 24 Boek 4 / Topic 24 Zuivere scheiding van goederen ALAIN VERBEKE 174. Het huwelijksvermogensstelsel van de zuivere scheiding van goederen is in theorie een

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1 iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. i Inleiding............................................... 1 Hoofdstuk I. Wanneer bestaat een dienstbaarheid ten

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans.... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN

DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN Renate Barbaix Britt Weyts Daily Wuyts (editors) Antwerpen Cambridge De groepsverzekering als aanvullend pensioen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge VRUCHTGEBRUIK VRUCHTGEBRUIK Mogelijkheden, beperkingen en innovaties Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Editors: Vincent Sagaert, Hoogleraar KU Leuven, KULAK en UA Advocaat

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf... Dankwoord... Lijst van afkortingen... Lijst van verkort aangehaalde tijdschriften...

Inhoudstafel. Woord vooraf... Dankwoord... Lijst van afkortingen... Lijst van verkort aangehaalde tijdschriften... i Woord vooraf...................................... Dankwoord....................................... Lijst van afkortingen................................ Lijst van verkort aangehaalde tijdschriften.................

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v

INHOUD. Voorwoord... v INHOUD Voorwoord............................................................ v Openbare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden: afbakening, wisselwerking en co-existentie Vincent Sagaert..................................................

Nadere informatie

Frédéric Vansteenkiste Stamnr.: FISCALE SUCCESSIEPLANNING IN EXTREMIS

Frédéric Vansteenkiste Stamnr.: FISCALE SUCCESSIEPLANNING IN EXTREMIS Stamnr.:00906915 FISCALE SUCCESSIEPLANNING IN EXTREMIS Masterproef notariaat 2009-2010 Promotor: Prof. Dr. N. Geelhand Comm.: D. Cottenie INHOUDSTAFEL DEEL I INLEIDING SITUERING PROBLEEMSTELLING... 1

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i echtscheiding_toestemmingtoc.fm Page iii Tuesday, November 8, 2005 9:43 AM iii Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Hoofdstuk I Voorwaarden.................................

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie