Extra bulletin. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra bulletin. Voorwoord"

Transcriptie

1 Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer der Staten Generaal 4 Advies Huurprijsbeleid 6 Reactie op advies Huurprijsbeleid 9 Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten 11 Vanwege de recente ontwikkelingen, en met de algemene landelijke vergadering in het vooruitzicht, heeft het bestuur van het Landelijk Huurders Platform besloten om deze extra nieuwsbrief uit te geven. Om de bij het Landelijk Huurdersplatform aangesloten commissies tijdig op de hoogte te stellen van de komende ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe woningwet en de veranderingen in het woningwaarderingsstelsel, zullen extra nieuwsbrieven uitgebracht worden.

2 Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion In onze nieuwsbrieven van december 2014 en april 2015 hebben wij melding gemaakt van het plan van Woonzorg Nederland om te gaan fuseren met woningcorporatie Habion te Houten. Wij kunnen u nu meedelen dat de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland en het bestuur van Habion onlangs besloten hebben om het onderzoek naar de mogelijkheden van een Personele Unie en van een Fusie te beëindigen. Mogelijk hebt u via andere kanalen kennis genomen van dit besluit, maar het LHP vindt het zijn taak u daarover, en over zijn handelwijze in dit proces, te informeren. Op de volgende pagina geven wij u de toelichting op het besluit van Woonzorg Nederland door. Het LHP heeft vanaf het moment, dat het van de directie van Woonzorg Nederland hoorde, dat een fusie overwogen werd, alles in het werk gesteld om de beschikbare informatie over de fusieplannen in handen te krijgen. Dat was geruime tijd een lastige opgave door onduidelijkheden in de communicatie. Begin april 2015 kreeg het LHP het verzoek om advies over het voorgenomen besluit tot samenwerking en personele unie van Woonzorg Nederland, Habion en Habion VGZ. Op dat moment hadden wij al veel vragen over gevolgen voor de huurders van een eventuele samenwerking. Inmiddels was het duidelijk dat een fusie ook grote gevolgen zou hebben voor het LHP en de bewonerscommissies. Daarom is een externe adviseur aangetrokken, die het bestuur zou helpen bij het onderzoek om een standpunt te bepalen met betrekking tot de plannen van de corporaties. Op het moment dat het besluit tot beëindiging van het onderzoek door de corporaties werd genomen, had het LHP onvoldoende argumenten om voor de personele unie en fusie te zijn. Het feit dat het LHP in deze kwestie instemmingsrecht heeft, maakte de afweging extra belangrijk. Dat dit proces nu beëindigd is, geeft het LHP ruimte om de gevolgen van de invoering van de nieuwe Woningwet (per 1 juli) te onderzoeken als voorbereiding voor de komende regiobijeenkomsten. 2

3 Toelichting Raad van Bestuur Woonzorg Nederland Woonzorg Nederland en Habion gaan niet samen Zoals je wellicht al hebt vernomen, is afgelopen week besloten het onderzoek naar de samenwerking met Habion te beëindigen. Ondanks de voordelen die de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hadden verwacht van samengaan, bleek hiervoor onvoldoende draagvlak. Een aantal ontwikkelingen vormden de aanleiding om samenwerking met Habion te verkennen. Door samen te gaan, verwachtten wij beter en sneller de aanstaande veranderopgave van het scheiden van wonen en zorg te kunnen realiseren. Verder zou er door het samengaan kunnen worden bezuinigd op de kosten van centrale diensten. De structurele besparing zou leiden tot een forse extra investeringsruimte om onze bestaande verzorgingshuizen om te bouwen naar zelfstandige woningen en verpleegplaatsen. Bovendien zou het aantal complexen dat we beheren toenemen waardoor er meer zekerheid voor de lokale teams zou ontstaan. Echter, in de afgelopen periode is gebleken dat het verhaal binnen Woonzorg niet onverdeeld positief werd ontvangen. Het feit dat wij in de naweeën zitten van een flinke reorganisatie vormde hiervoor een belangrijke reden. Ook hebben wij geconstateerd dat extern onvoldoende draagvlak was voor de voorgenomen verbinding. Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat werd de minister verzocht om een personele unie of fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion te verbieden. Wij hebben ons gerealiseerd dat doorzetten in deze hectiek de komende jaren veel energie vragen op de verkeerde onderwerpen. Alles overziend is daarom vorige week gezamenlijk besloten de verkenning van een samenwerking te beëindigen. Waar brengt ons dat nu? De plannen om een verbinding aan te gaan met Habion zijn voorbij. Voorlopig zijn er ook geen voornemens om de samenwerking op een later tijdstip op te pakken. Het voornemen blijft om toch de splitsing van de personele unie met Espria door te zetten. De uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkelingen in de zorg en de ouderenhuisvesting maken het noodzakelijk dat Woonzorg Nederland en Espria beiden geleid worden door raden van bestuur en raden van commissarissen die zich volledig kunnen richten op de eigen organisatie. Inmiddels hebben zowel de GOR als het LHP positief geadviseerd, zij het onder een aantal voorwaarden. Hierover zijn het bestuur en de medezeggenschap momenteel nog in gesprek. Wij zullen als zelfstandige organisatie vanuit eigen kracht ons in blijven zetten voor goede, veilige en betaalbare huisvesting voor de meest kwetsbare doelgroepen. We willen in het bijzonder oplossingen realiseren voor de dreigende sluiting van heel veel verzorgingshuizen. 3

4 Brief aan Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de commissie Wonen en Rijksdienst Postbus EA Den Haag Amstelveen, 13 mei 2015 Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst, Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg Nederland (hierna: LHP) heeft via persberichten kennis genomen van het debat over de fusieplannen van de woningcorporaties Woonzorg Nederland en Habion. Ook de uitkomsten van het debat: het aannemen van 3 van de 4 ingediende moties zijn via de media bij het LHP bekend geworden. Het heeft het LHP verbaasd hoe beperkt uw commissie zich heeft geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking in de vorm van een personele unie en mogelijk later een fusie. Met name het feit dat het u niet bekend bleek te zijn, dat het LHP instemmingsrecht had met betrekking tot een voorgenomen besluit, heeft verwondering gewekt. Dat niemand van u als volksvertegenwoordigers de moeite heeft genomen om ons te benaderen voor informatie over de positie van de huurders heeft ons zeer verbaasd. Het bestuur van het LHP was zich welbewust van het gewicht van de plannen van de corporaties en was ten tijde van uw debatten intensief bezig om zich een beeld te vormen van de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van een eventuele samenwerking. Het was het LHP duidelijk dat er sprake was van kansen en bedreigingen. Ook was het nog allerminst duidelijk naar welke kant de balans door zou slaan. Dat Woonzorg Nederland en Habion, mede door de uitspraken van uw Kamer besloten tot beëindiging van het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking, maakte verder onderzoek en een raadpleging van de 240 bij het LHP aangesloten bewonerscommissies overbodig. Omdat een standpuntbepaling door het LHP onnodig werd is het ook niet meer vast te stellen of een personele unie, gevolgd door een fusie wel of niet in het belang van de seniorenhuisvesting zou zijn. Er is geen inhoudelijke, maar een politieke afweging gemaakt. Het LHP betreurt dat. 4

5 (vervolg) Brief aan Tweede Kamer der Staten Generaal De inmenging van uw Kamer heeft naar de mening van het LHP de lopende procedure ten onrechte doorkruist. Het LHP besloot u hiervan in kennis te stellen, zodat voorkomen wordt dat uw Kamer nog eens meent op te moeten komen in zaken waarover belanghebbenden zelf goed in staat zijn om over te oordelen. Graag bieden wij aan om leden van uw commissie te informeren over de praktijk van de medezeggenschap van huurders bij een grote, landelijk opererende, categorale, corporatie als Woonzorg Nederland. Met vriendelijke groet en hoogachting, Namens het bestuur van het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg Nederland, H.J.A. Groenland, voorzitter A.C.J. Duiker, secretaris 5

6 Advies Huurprijsbeleid Aan de directeur van Woonzorg Nederland de heer G. Verduijn Postbus AH Amstelveen Amstelveen, 7 mei 2015 Betreft: uw Adviesaanvraag d.d. 15 april 2015 betreffende het Huurprijsbeleid Geachte heer Verduijn, Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform (LHP) van Woonzorg Nederland heeft in de vergaderingen van 22, 28 april en 6 mei 2015 het voorgenomen besluit over het Huurprijsbeleid 2015 besproken. In de vergaderingen in april is de adviesaanvraag door u nader toegelicht. Voordat ingegaan wordt op de adviesaanvraag, wil het LHP stellen, dat het verbijsterd was te vernemen dat de uitvoering van het huurprijsbeleid, i.c. de verzending van de aankondiging van de huurverhoging, gaande was, terwijl de adviesaanvraag nog niet was verzonden. Ongeacht het effect van het uitgebrachte advies op het uiteindelijke besluit, is deze handelwijze onaanvaardbaar en in strijd met de Wet op het Overleg Huurder Verhuurder. Evenals bij eerdere adviesaanvragen betreffende het huurprijsbeleid wordt door u gewezen op de kwetsbare bedrijfseconomische positie van Woonzorg Nederland. Het risicoprofiel is groter dan bij andere corporaties doordat veel intramuraal bezit deel uitmaakt van de portefeuille. Het LHP heeft zich niet eerder uitgesproken over de consequenties van de exploitatie van dit procentueel grote intramurale bezit voor de huurders van zelfstandige woningen. Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de risico s worden gedragen door de gehele organisatie en dus ook door de zelfstandige huurders. Het LHP wil dit vraagstuk binnenkort in het overleg aan de orde stellen.. 6

7 (vervolg) Advies Huurprijsbeleid Een tweede factor, die bij het huurprijsbeleid een rol speelt, is het feit, dat Woonzorg Nederland al jaren een streefhuur tot 95% van de maximaal toegestane huur nastreeft. De huurders van Woonzorg Nederland betalen daardoor gemiddeld een aanzienlijk hogere huur in vergelijking met huurders bij andere corporaties. Het LHP vraagt zich af of de louter fysieke voorzieningen, afgestemd op de doelgroep, de hogere huur rechtvaardigen en daarmee leidt tot een groter woongenot dan bij andere corporaties het geval is. De rechtvaardiging van de hoge streefhuur blijft voor het LHP dus betwistbaar. De advisering, die ziet op het huurprijsbeleid, is een jaarlijks terugkomend ritueel, waarbij de argumenten vóór, evenals de argumenten tegen, het nieuw te voeren beleid nauwelijks van inhoud veranderen. Het herhalen van zetten met als uitkomst dat het voorgestelde beleid ongewijzigd wordt uitgevoerd is voor het LHP niet langer acceptabel. Het LHP verwachtte dat de in 2015 doorgevoerde reorganisatie zou leiden tot een gunstiger exploitatie, zodat er ruimte zou ontstaan voor een matiging van de huren. De ingrijpende maatregelen mogen naar de mening van het LHP niet alleen leiden tot een (veronderstelde) verlaging van de aan de huurder door te berekenen servicekosten, maar ook tot een tegemoetkoming in de huurprijs. Het LHP blijft benadrukken, dat het overgrote deel van de huurders behoort tot de maatschappelijk kwetsbare groep met lage inkomens, die steeds meer financieel in de knel komt. Dat Woonzorg Nederland zelfs deze huurders niet tegemoetkomt, is zacht gezegd schrijnend. Daarnaast blijft het LHP ook wijzen op de benarde positie van huurders van woningen in de vrije, geliberaliseerde, sector. Hun inkomen kan, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner, dermate ver terugvallen dat de huur onbetaalbaar wordt, terwijl alternatieven nauwelijks voorhanden zijn. Als gevolg daarvan lijkt het erop dat leegstand in die sector onvermijdelijk is. Het LHP handhaaft de in voorgaande jaren uitgebrachte adviezen genoemde argumenten om minstens een gematigd huurprijsbeleid te voeren. Daarmee wijst het de voor 2015 voorgestelde huurverhoging af. Dat het beleid ruimte laat voor aanpassingen op complexniveau doet hier niets aan af. Raadpleging van aangesloten bewonerscommissies is achterwege gebleven om geen onterechte verwachtingen bij de vertegenwoordigers van huurders te wekken. 7

8 (vervolg) Advies Huurprijsbeleid Het LHP concludeert op grond van het bovenstaande, dat het niet overtuigd is dat er geen ruimte is voor matiging van de huurprijzen en adviseert daarom negatief op de betreffende aanvraag. Namens het bestuur van het Landelijk Huurders Platform, H.J.A. Groenland, voorzitter A.C.J. Duiker, secretaris 8

9 Reactie op advies Huurprijsbeleid Aan het bestuur van het Landelijk Huurdersplatform Postbus AB AMSTELVEEN Telefoonnummer fax datum (020) (020) mei 2015 behandeld door kenmerk betreft Geachte leden van het Landelijk Huurdersplatform, Zoals ook al in ons overleg aangegeven, is de strekking van onze reactie ten aanzien van het door u uitgebrachte advies inzake het huurprijsbeleid 2015 nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wij hebben besloten het door ons aangekondigde huurprijsbeleid voor 2015 onveranderd door te zetten. De reden hiervoor is dat Woonzorg Nederland niet verkeert in een bedrijfseconomische positie waarin op een verantwoorde wijze kan worden afgeweken van het beleid zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft vastgesteld. Zoals ook al in de adviesaanvraag aangegeven is, wordt Woonzorg Nederland geconfronteerd met een aantal beleidsontwikkelingen waarvan bekend is dat deze tot forse veranderingen gaan leiden en met een aantal waarvan nog onbekend is wat de financiële consequenties zullen zijn. De wijziging van het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 leidt tot een noodzakelijke verlaging van de kale huur bij circa woningen en een neerwaartse bijstelling van de streefhuur bij circa woningen. Onbekend zijn nog de gevolgen van de verplichting tot het passend toewijzen per 1 januari 2016, waarbij 95% van de nieuwe huurders met recht op huurtoeslag een woning toegewezen moeten krijgen met een huur onder de aftoppingsgrens. We houden wel rekening met ernstige financiële consequenties. Eén en ander betekent dat - evenals vorig jaar - geen gevolg kan worden gegeven aan het advies van het LHP om een gematigd huurprijsbeleid te voeren. Bedrijfseconomisch gezien is dit geen optie. Woonzorg Nederland is zich bewust van haar kerntaak en kwetsbare doelgroep. Door clustermanagers een mate van beleidsvrijheid te geven bij het vaststellen van de huurverhogingspercentages op complexniveau werd getracht om binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn onze doelgroep daar waar mogelijk te ontzien. Na de uitvoering van de huurverhoging dit jaar worden de resultaten aan het LHP teruggekoppeld en wordt u geïnformeerd over de definitief doorgevoerde huurverhoging, het aantal inkomensafhankelijke huurverhogingen en het aantal ingediende bezwaarschriften. 9

10 (vervolg) Reactie op advies Huurprijsbeleid Voor het adviestraject rondom de huurverhoging van volgend jaar zullen bepaalde - nu nog onzekere consequenties - meer vorm hebben gekregen. Hierbij is het dan wel zaak om met u afspraken te maken om het adviestraject op een zodanig moment in te zetten dat er ook ruimte is voor de noodzakelijke uitvoeringsstappen. Terecht heeft u daar nu in uw advies een opmerking over gemaakt. Nog dit jaar zouden wij - zoals in de vergadering van vandaag is besproken - graag met het LHP gaan rekenen wat er voor de verschillende activiteiten zoals onderhoud, investeringen beheer en apparaatskosten nodig c.q. wenselijk is en wat dit betekent voor het huurniveau danwel wat een bepaald gewenst huurniveau voor invloed heeft op de beschikbare middelen voor genoemde zaken. Met vriendelijke groet, Woonzorg Nederland Guus Verduijn Directeur 10

11 Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten Aan de heer G. Verduijn Directeur van Woonzorg Nederland Postbus AH Amstelveen Geachte heer Verduijn, Amstelveen, 13 mei 2015 In 2013 heeft het Landelijk Huurders Platform in een brandbrief aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur melding gemaakt van zaken, die in het belang van de huurders dringend verbetering vereisten. Als gevolg van de daaruit voortgekomen ingrijpende reorganisatie doen zich nu een aantal zaken voor, die het LHP hierbij aan u voorlegt met het verzoek op korte termijn passende maatregelen te nemen. Het betreft vooral beleidswijzigingen, waarover in enkele gevallen overleg is gevoerd, maar die niet ingevoerd hadden mogen worden zonder dat daarover tevoren advies was gevraagd aan de huurdersorganisatie. Het LHP heeft zich voorgenomen om vanaf nu in voorkomende gevallen het uiterste te doen om te voorkomen dat herhaling zich in de toekomst zal voordoen. 1. De glasverzekering is in 2014 zonder adviestraject omgezet in een glasfonds. Bij de presentatie van deze verandering is aandacht besteed aan de voorgenomen verhoging van de bijdragen. Er is geen advies gevraagd, terwijl het een verandering van het beleid betreft. Wel is overleg gevoerd over de verhoging in termijnen. Een fonds heeft geheel anderen regels dan een verzekering. Ter toelichting het volgende: Bij een verzekering mag de verzekeringnemer (in dit geval de huurder) bij een verhoging van de premie de verzekering opzeggen. Voor een fonds zijn andere regels van toepassing: Fondsvorming is toegestaan onder de navolgende voorwaarden: - Fondsvorming moet zijn overeengekomen. - De verhuurder dient de huurders inzage te geven in zowel de financiële stand van het fonds als in de ten laste van het fonds gebrachte kosten. 11

12 (vervolg) Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten - De verschuldigde bijdrage aan het fonds mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in redelijkheid op de commerciële markt voor dergelijke dienstverlening in rekening wordt gebracht. - De omvang van het fonds moet in redelijke verhouding staan tot de te verwachten kosten (maximaal drie jaar opbrengst) - Het voordelig saldo van het fonds wordt voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor dekking van de kosten van de betreffende dienstverlening. 2. Het ontstoppingscontract is in 2013 omgezet in een ontstoppingsfonds. Op 16 december 2010 heeft het LHP een advies uitgebracht over het aangaan van een landelijk contract ontstoppingen. Dit naar aanleiding van de adviesaanvraag d.d. 19 augustus In dit uitgebrachte advies wordt aangegeven dat het LHP- bestuur positief staat tegenover dit voornemen omdat het voordelen biedt voor de huurders, o.a. een gunstige kostenverdeling, te weten: 41% voor rekening van de huurder ( 0,25 per woning) en 59% voor rekening van WZN ( 0,35 per woning) en vermindering van het onderhoudscontract van 25 cent. In het overleg met WZN van 10 juni 2010 geeft de heer Van Beukering reeds aan dat het wettelijk zo is dat een deel van de riolering (ontstopping) voor rekening komt van de verhuurder en een deel voor de huurder. Met een contract kan de huurder dit risico afkopen. Door het collectief te maken kan dit tegen lage kosten. De voorzitter van het LHP geeft aan dat dit op beslissingsniveau bewonerscommissies ligt omdat het eventueel verhoging van de servicekosten met zich meebrengt. Reactie van WZN in het overleg van 30 september 2010 is: Het is ondoenlijk om 300 bewonerscommissies te gaan raadplegen. WZN verzoekt het LHP dit op de landelijke bijeenkomst mee te nemen. In het advies wordt in overweging genomen dat het LHP- bestuur een eigen verantwoordelijkheid neemt door te adviseren de regeling in te voeren voor alle nieuwe huurders, hen daarover te informeren en de huidige huurders de mogelijkheid te geven op eigen risico niet deel te nemen aan de regeling. In het verslag van 13 januari 2011 reageert de heer Van Beukering dat het administratief onmogelijk is per complex bij te houden wie wel en wie niet deelneemt. Voor wat betreft de noodzaak tot afstemming met alle huurders noopt de landelijke schaal WZN dit traject voor alle complexen in te voeren. Er is bewust voor een afgerond bedrag gekozen met de intentie dit bedrag niet te verhogen. 12

13 (vervolg) Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten In een brief geeft een bestuurslid van het LHP aan dat in ontstoppingen zijn geweest: kosten ,00. Dat is 28,40 per ontstopping wat niet correspondeert met de door WZN aangegeven kosten van 139,00. Bij het aantal verhuurde woningen met een bijdrage van 3,00 per woning per jaar is de opbrengst ,00 wat volgens het bestuurslid niet correspondeert met de werkelijke kosten van ,00 over Het bestuurslid is tegen dit contract. Conclusie: Er is geen overleg gepleegd met de bewonerscommissies, en de huurders zijn niet op voorhand geïnformeerd geweest, laat staan dat de 70% regeling is toegepast. In de brief van 3 december 2013 aan het LHP worden een aantal wijzigingen medegedeeld die WZN wil doorvoeren in de servicekosten. Hierin worden de bijdragen glas-en ontstoppingsfondsen duidelijk vernoemd. Meegedeeld wordt dat per 1 januari 2013 het ontstoppingsfonds wordt verhoogd naar een bedrag van 0,50 ( voorheen 0,22 ):extra inkomsten voor Woonzorg Nederland van euro per jaar (ondanks de toezegging van de heer Beukering dat deze niet verhoogd gaat worden) en het glasfonds van 0,25 naar 0,90: extra inkomsten voor Woonzorg Nederland van ,00 per jaar. Dit is een verhoging voor de huurder van 11,16 per jaar ten opzichte van In de brief wordt aangegeven dat de kosten voor het ontstoppingscontract ,00 bedraagt. Via de bijdrage aan het ontstoppingsfonds worden deze kosten doorbelast aan de huurders ( ,00). Bij de verdeling van deze kosten zoals is aangegeven in de adviesaanvraag ( 41% om 59%) zou de opbrengst niet hoger mogen zijn dan ,50. Er wordt dus al euro teveel betaald door de huurders. Nu zijn de kosten nog eens verhoogd naar 0,50 ( ,00) wat betekent dat de huurders zelfs meer betalen dan de totale kosten. Het LHP stelt vast dat er wel overleg is geweest over deze beleidswijziging, maar dat er geen advies is gevraagd. Bovendien is de verhoging tegen de regels van de huurcommissie. 13

14 (vervolg) Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten 3. De servicekosten voor glasbewassing wordt per 1 januari 2014 aangepast aan de regels van de huurcommissie. Dit kan volgens de brief van 3 december 2013 een verhoging betekenen van 7,41 per jaar. Dit verschilt per complex (in een enkel geval een verhoging van 100%). Bij informatie bij de huurcommissie is vast komen te staan dat het volgen van de regels van de huurcommissie een goede zaak is maar in het geval van WZN is het een verandering van beleid en dient de 75% regeling voor instemming van de huurders toegepast te worden. Met betrekking tot de doorberekening van de glasbewassing zijn de uitspraken van de kantonrechter te s-hertogenbosch, de kantonrechter Maastricht en het gerechtshof te Den Haag van belang. Zij hebben geoordeeld dat verhuurders alle kosten voor het wassen van onbereikbare ramen moeten dragen. Zij beoordelen de passage in het servicekostenbeleid van de huurcommissie als een niet geoorloofde afwijking van het Besluit Kleine Herstellingen, ten nadele van de huurders. Met het plaatsen van een hoogwerker, het ter beschikking stellen van abseiltuig, of een telescoop met watertank wordt onbereikbaar glas slechts bereikbaar gemaakt voor een professionele glazenwasser en niet voor de huurder, aldus het hof. De verhuurder zou volgens het hof daarom niet gerechtigd zijn het arbeidsloon van de glazenwasser door te berekenen aan haar huurders. De kantonrechter Tilburg en het gerechtshof te Amsterdam oordelen dat onbereikbaar glas wel degelijk bereikbaar kan worden gemaakt voor de huurders door het plaatsen van een glazenwasinstallatie of hoogwerker, en sluiten zich daarom aan bij de huurcommissie. Om een einde te maken aan de discussie over dit onderwerp lijkt een uitspraak van de Hoge Raad nodig. 4. Administratiekosten over de kosten roerende goederen In 2010 is met het LHP een voorstel besproken over het beleid van de bijdragen roerende goederen in de servicekosten. Hierin werd gesteld dat de rente op de leningen 5% bedraagt. In de praktijk blijkt dat de leningen welke vóór 2010 zijn verstrekt nog steeds met 6% rente worden belast. Met de rentevoet van vandaag de dag is dit een woeker 14

15 (vervolg) Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten rente. Dan wordt, naar de mening van het LHP onterecht, het bedrag van de rente en de aflossing nog eens extra belast met 5% administratiekosten. Dit past niet in het beleid van het matigen van de servicekosten. 5. Prestatieafspraken gemeenten. Volgens de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland heeft het LHP in deze gekwalificeerd adviesrecht. Nu blijkt, dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente Amsterdam en er, zonder communicatie vooraf met de bewoners, 18 uitgeprocedeerde getraumatiseerde asielzoekers vanuit een kliniek geplaatst zijn in het Henriëtte Roland Holst Huis. Hierover is ook geen melding gedaan aan het LHP. 6. Voor de kosten DKO zijn een vast aantal uren per complex doorbelast in de servicekosten, zonder enig overleg met de bewonerscommissies. Dit is een beleidsaanpassing waarvoor geen advies is gevraagd aan het LHP. 7. Vanaf 1 januari 2012 is de brandverzekering door WZN afgeschaft en in eigen beheer gekomen. Dit werd in 2013 in een overleg met het LHP medegedeeld zonder overleg vooraf, en zonder adviesaanvraag. Resultaat: bewonerscommissies moeten nu zelf zorgdragen voor schadeverzekeringen voor de roerende goederen in de algemene ruimten. Voor brandschade moeten de bewoners de inboedelverzekering aanpassen in het geval de bestaande verzekering de uitbreiding niet dekt. 8. Huurprijsbeleid. De aankondigingen van de huurverhogingen werden verzendklaar gemaakt, terwijl de adviesaanvraag aan het LHP nog niet was verzonden. 15

16 (vervolg) Brief aan Woonzorg Nederland inzake servicekosten 9. Woonzorg Nederland besloot met betrekking tot de servicekosten de regels te gaan volgen van de huurcommissie. Dit is een beleidsverandering, die niet kan worden doorgevoerd zonder een adviestraject te doorlopen. Namens het bestuur van het LHP, H.J.A. Groenland, voorzitter A.C.J. Duiker, secretaris 16

17 Stichting Landelijk Huurders Platform Bezoekadres Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen Postadres Postbus AB Amstelveen Telefoon: (020) Bezoek onze website! Ga naar: Oproep nieuwe kandidaat bestuursleden Het LHP behartigt de belangen van de huurders van Woonzorg Nederland, in zake van algemeen beleid en beheer, die de belangenbehartiging van bewonerscommissies overstijgen. Daarover wordt overlegd met Woonzorg Nederland. Voor dit werk zijn we op zoek naar gemotiveerde kandidaten met bestuurlijke ervaring die kunnen en willen werken in teamverband. Kandidaten met ervaring op het gebied van wonen en zorg, deskundigheid op het gebied van financiën, organisatie en/of communicatie hebben een pré. Kandidaten moeten huurder zijn van Woonzorg Nederland. Zij kunnen worden voorgedragen door hun bewonerscommissie. De voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke motivatie en het curriculum vitae (cv) van de kandidaat en dient gericht te zijn aan de voorzitter van het LHP. 17

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Voorwoord. Ongetwijfeld zullen deze onderwerpen deel uitmaken van de besprekingen met u tijdens de Algemene Vergadering op 3 juni.

Voorwoord. Ongetwijfeld zullen deze onderwerpen deel uitmaken van de besprekingen met u tijdens de Algemene Vergadering op 3 juni. 10 april 2014 Jaargang 6, nummer 1 Voorwoord In de voorbije 3 maanden heeft het bestuur van het Landelijk Huurders Platform (hierna: het LHP) zich hoofdzakelijk met 4 zaken bezig gehouden, waarover wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Voorwoord. Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering LHP 2015 2 Nieuwe bestuursleden en samenstellingbestuur

Voorwoord. Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering LHP 2015 2 Nieuwe bestuursleden en samenstellingbestuur Jaargang 7, nummer 3 Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering LHP 2015 2 Nieuwe bestuursleden en samenstellingbestuur 2 Brandveiligheid in de woningen 3 Brandbrief 3 Overleg met

Nadere informatie

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden.

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden. Jaargang 8, nummer 2 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat ook nu weer voor alle lezers een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk speelden, maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Wat treft

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Appartementencomplex xxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Extra bulletin. Wat treft u aan in deze nieuwsbrief: Korting op uw ziektekostenverzekering

Extra bulletin. Wat treft u aan in deze nieuwsbrief: Korting op uw ziektekostenverzekering Jaargang 7, nummer 4 Extra bulletin Wat treft u aan in deze nieuwsbrief: Korting op uw ziektekostenverzekering 2 Regiobijeenkomsten 2 Vragen en opmerkingen over de conceptbegroting 2016 4 Vragen vanuit

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Voorwoord. Wat treft u aan in deze nieuwsbrief:

Voorwoord. Wat treft u aan in deze nieuwsbrief: Jaargang 9, nummer 1 Voorwoord Het voorjaar lonkt, en daarmee ook het verlangen naar de zomerzon. En het liefst zien wij de zomerzon vergezeld gaan met rozengeur en maneschijn. Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 22 augustus 2016 Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie,

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie, Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Telefoon 020 251 4151 Fax 020 251 4544 Retouradres:

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx WOHV 027 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 8 januari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Verzoekers Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxx de huurdersverenigingen xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Leden Huurders Participatieraad

Leden Huurders Participatieraad Leden Huurders Participatieraad Datum: 30 maart 2016 Behandeld door: De heer Edwin Ouwens Kenmerk: KAS/EO Bijlage(n): Geen Onderwerp: Onze reactie op uw gekwalificeerd advies over de jaarlijkse huurverhoging

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzonden op Woonruimte Huurwoningen met Stichting XXXX als verhuurder Hierna te noemen: de Complexen Verzoekers

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jollemanhof

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Voorwoord. Wat treft u in deze nieuwsbrief:

Voorwoord. Wat treft u in deze nieuwsbrief: December 2014 Jaargang 6, nummer 4 Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Regiobijeenkomsten 2 Werkplan 2 Adviesaanvraag nieuwe reorganisatie Woonzorg Nederland 2 Reorganisatie 6 Fusieplannen 6 Website

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Voorwoord. van de huurders. Bijgevoegd is tevens het schriftelijke antwoord van Woonzorg Nederland.

Voorwoord. van de huurders. Bijgevoegd is tevens het schriftelijke antwoord van Woonzorg Nederland. 3 september 2013 Jaargang 5, nummer 3 Voorwoord Deze extra Nieuwsbrief brengen wij uit naar aanleiding van de vele klachten en opmerkingen die in de afgelopen maanden bij het secretariaat van het Landelijk

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jollemanhof 44 1019

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzonden op 13 juni

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

Gerretsonplein. Bijeenkomst met bewonerscommissie. 3 juli 2017

Gerretsonplein. Bijeenkomst met bewonerscommissie. 3 juli 2017 Gerretsonplein Bijeenkomst met bewonerscommissie 3 juli 2017 Agenda De Overlegwet en Woonbedrijf Toelichting op afrekening servicekosten 2014 & 2015 Afrekening servicekosten 2016 De Overlegwet en Woonbedrijf

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes, besturen van de toegelaten

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem?

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem? Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Fractie SP T.a.v. de heer A.F. Bloem Datum 6 januari 2015 Ons kenmerk STZ/2014/493512 Contactpersoon JWH Fontein Doorkiesnummer 023-0235113620

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen te XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan: de colleges van burgemeester & wethoud de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, de Vereniging besturen van van de

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Woningen Westland Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen: Huurdersvereniging Vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 25 januari 2016

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 25 januari 2016 Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 15-010 Datum : 25 januari 2016 Partijen : , verder ook te noemen verzoeker of de zorgaanbieder, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-322 d.d. 13 november 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J. Th. de Wit, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

de heer B., te O., klager,

de heer B., te O., klager, Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verhuur had. Klager wenste niet in te gaan op alle door de verhuurder gestelde voorwaarden en heeft via

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

A. Gevraagde zienswijzen.

A. Gevraagde zienswijzen. Zienswijzen woningmarktregio Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en Drechtsteden. Deze notitie bevat een overzicht van de zienswijzen op het voornemen van de gemeente Goeree Overflakkee en de regio's Hoeksche

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie