Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007

2

3 Jaarverslag April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders Opmaak C-kwadraat, Amsterdam Oasen zet haar gegevens die u gewoonlijk aantreft in een milieu, duurzaamheids of sociaal jaarverslag op de website Zo kunt u altijd de meest actuele gegevens raadplegen. Jaarverslag 2007 Pagina van 53

4 Inhoudsopgave 1 Kengetallen 5 2 Maatschappelijk bedrijf De dynamiek van vitaliteit Ontwikkelingen Uitdagingen 10 3 Vitaal Vakmanschap Innovatie Doelmatigheid 13 4 Degelijk Waterkwaliteit Leveringszekerheid Milieu en maatschappij 19 5 Onze omgeving Nieuwe drinkwaterwet Ondergrondse erfgoed Benchmark waterbedrijven Droge zomer Actualiteiten op de website 23 6 Corporate governance 25 7 Verslag van de Raad van Commissarissen Dynamiek Functioneren RvC Risicomanagement Maatschappelijk verantwoord ondernemen Visie op de toekomst Overig 28 8 De resultaten van Algemeen Resultaat Vergelijking met de jaarrekening Prijzen Investeringen Financiële baten en lasten Rente 31 9 Financieel verslag 33 Accountantsverklaring 52 Jaarverslag 2007 Pagina van 53

5 1 Kengetallen Kengetallen Klant Verkoop in eigen voorzieningsgebied (x 1.000m 3 ) *** Aantal inwoners Aantal aansluitingen Gemiddeld verbruik per aansluiting in m 3 143,07 146,29 146,02 149,76 151,38 Prijs per m 3 exclusief BTW (in ) 1,05 1,15 1,25 1,25 1,24 Prijs per m 3 exclusief BTW en grondwaterbelasting (in ) 0,84 0,94 1,04 1,04 1,04 Leidingnet Lengte hoofdleidingnet in km ** Meters leiding per aansluiting 12,24 12,28 12,44 12,44 12,42 Balanscijfers (x 1.000) Aanschafwaarde materiële vaste activa * Boekwaarde materiële vaste activa * Boekwaarde in percentage van de aanschafwaarde * 50,23 50,01 50,55 52,54 53,94 Boekwaarde per aansluiting x 1 * Eigen vermogen in percentage van het balanstotaal * 34,4 31,8 28,1 25,9 23,6 Investeringen Resultaten (x 1.000) Wateropbrengsten *** Rentepercentage langlopende leningen 5,4 5,9 6,1 6,2 6,2 Bedrijfsresultaat voor financieringslasten Resultaat Rentelasten per m 3 exclusief agio rente (in ) 0,09 0,10 0,13 0,15 0,17 24 April 2008 Personeel Aantal gemiddelde fte s Aantal aansluitingen per fte Personeelskosten per fte Ziektepercentage 4,5 3,5 3,8 3,9 3,6 * In 2007 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden, de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren zijn aangepast. ** De daling van 2005 naar 2006 vindt haar oorzaak in de administratieve verwerking van de buitengebruikstelling van leidingen. *** In 2006 heeft er een herrubricering plaatsgevonden, de engros verkopen worden vanwege de geringe omvang bij de totale waterverkopen opgeteld. De vergelijkende cijfers 2005 zijn aangepast. Jaarverslag 2007 Pagina 5 van 53

6 Jaarverslag 2007 Pagina 6 van 53

7 2 Maatschappelijk bedrijf 2.1. De dynamiek van vitaliteit 24 April 2008 Het jaar 2007 was voor Oasen een constructief jaar. Veel zaken die we in 2006 in de steigers zetten, bouwden we in 2007 af. De mooiste prestatie voor ons als drinkwaterbedrijf was het gereedkomen van ons vernieuwde en grootste zuiveringstation Rodenhuis. De afgelopen jaren renoveerden we dit station en breidden het uit met een onthardingsinstallatie. Vanaf de zomer hadden inwoners van Gouda en omgeving daardoor eindelijk zacht water, een lang gekoesterde wens. Een tweede belangrijke gebeurtenis was het project Distributie Vitaal. In 2006 was door de medewerkers van de afdeling distributie, de beheerders van ons leidingnet, hard gewerkt aan een reeks verbetermaatregelen. Dat resulteerde uiteindelijk in een reorganisatie van de afdeling. De meeste medewerkers op deze afdeling hebben een andere functie-inhoud gekregen. Ze zijn vol inzet en lerend van elkaar bezig om hun nieuwe functie eigen te maken. Een derde mijlpaal was de overgang van ons oude ERP-systeem naar een nieuw ERP-systeem van Microsoft. Een gigantische en lastige klus, die uiteindelijk dankzij het doorzettingsvermogen van onze medewerkers geslaagd is. De rode draad bij deze drie mijlpalen is steeds de inzet van onze eigen medewerkers. Dat past goed in de lijn van ons meerjarenplan We willen naast een degelijk drinkwaterbedrijf vooral ook een vitaal bedrijf worden met vitale medewerkers. Alleen op die manier blijven we onze maatschappelijke rol in een steeds verder veranderende maatschappij goed vervullen. Niet alles verliep vlekkeloos in We kregen te maken met twee grote calamiteiten, een in Alphen aan den Rijn en een in Lekkerkerk en omstreken, waarbij we tienduizenden mensen een aantal dagen vroegen hun drinkwater voor consumptie preventief te koken. Een tweede minder succesvol verhaal was dat PWN eind 2007 haar uitnodiging aan DZH en Oasen om een mogelijke fusie te onderzoeken introk. Ze kreeg geen toestemming van haar enige aandeelhouder, de provincie Noord Holland, om te fuseren met andere drinkwaterbedrijven. Oasen onderzoekt nu hoe wij de komende jaren aan onze bedrijfsambities invulling willen geven Ontwikkelingen Bij ons werk hanteren we een aantal principes, dat we voor ons meerjarenplan direct afgeleid hebben van onze missie. In ons werk passen we die principes toe, ook in Hieronder worden ze stuk voor stuk behandeld. Jaarverslag 2007 Pagina 7 van 53

8 We zijn een maatschappelijk bedrijf, dat volksgezondheid en duurzaamheid centraal heeft staan. We proberen actief invloed uit te oefenen op het tot stand komen van de nieuwe Drinkwaterwet. Daarom zochten we in 2007 een aantal keren de minister van VROM op, met name om aan te geven wat ons standpunt is over het uitkeren van dividend en de bestemming van het geld van onze klanten. Telkens namen we als maatschappelijk bedrijf het standpunt in dat het geld van onze klanten in het drinkwaterbedrijf moet blijven en bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Drinkwater is zo essentieel voor de volksgezondheid, dat de prijs van dat drinkwater niet belast moet worden met oneigenlijke kosten. Op vele podia hielden we een indringend pleidooi om collectief warm tapwater in de Drinkwaterwet als drinkwater te bestempelen. Collectief warm tapwater is water dat centraal in een woonwijk opgewarmd wordt en dat via een apart leidingnet naar de warmwaterkraan van woningen verspreid wordt. In de drinkwaterwet wordt voor dit collectieve warme tapwater een uitzondering gemaakt, zodat commerciële bedrijven toegang krijgen tot de drinkwaterkraan. Vanuit het belang van de volksgezondheid en met het oog op een integrale kwaliteitsbewaking heeft de Tweede Kamer in 2001 bepaald dat de winning, productie, distributie en levering van drinkwater in één hand horen te liggen. Wij vinden dat dit ook voor het warme kraanwater hoort te gelden en dat dit vastgelegd moet worden in de Drinkwaterwet. In 2007 mengden we ons in de discussie rondom een concept wetsvoorstel dat de maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm introduceert. Deze vorm zou vooral voor instellingen in de semipublieke sector (scholen, universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties) een alternatief zijn, wanneer de rechtsvormen vereniging of stichting niet meer voldoen. We reageerden op dit concept, omdat we het niet geheel eens waren met de inhoud van het wetsvoorstel. We pleitten ervoor dat een maatschappelijke onderneming moet kunnen worden verplicht om eventuele winsten te besteden aan het maatschappelijke doel van die onderneming. Zo kan Oasen, zelfs als N.V., ook voor de wet een maatschappelijke onderneming worden Kwaliteit en leveringszekerheid van het drinkwater staan centraal. Uit de Vewin benchmark die dit jaar uitkwam bleek dat de kwaliteit van ons drinkwater tussen 2003 en 2006 verder verbeterd is. Toch constateerden we nog wel ruimte voor verbetering. In het maken van het jaarplan 2008 hebben we scherpe doelen gesteld om de waterkwaliteit te verhogen. Belangrijk daarbij was het principebesluit om daar waar we al ontharden, dieper te gaan ontharden. Dat kost ons geld, maar klant en maatschappij profiteren hiervan. Uit een rapport dat gemaakt is in opdracht van drinkwaterbedrijf Brabant Water blijkt dat elke extra euro die het drinkwaterbedrijf in ontharding stopt door de maatschappij 4,5 maal wordt terugverdiend. Die winst wordt behaald door onder andere een langere levensduur van apparaten, minder stroomverbruik van verwarmingselementen in bijvoorbeeld wasmachines, minder wasmiddelgebruik en minder koperverwijdering in de afvalwaterzuivering. Tot nog toe stond onze bedrijfsnorm op 8,5 graden Duits. Daar waar technisch mogelijk zullen we dieper ontharden, tot in de buurt van de wettelijke ondergrens van 5, We investeren veel in ontwikkeling en vakmanschap van onze mensen. Moeilijke klussen doen we zoveel mogelijk met eigen personeel. Dat is namelijk het werk dat mensen een uitdaging biedt en waarin ze kunnen groeien. En als de eigen medewerkers het werk doen, blijft de kennis en ervaring die over zo n project is opgedaan in eigen huis. Opleidingen proberen we daar waar mogelijk met eigen mensen te verzorgen. Coaching, creatieve denktechnieken, effectief vergaderen, maar ook cursussen in Word, PowerPoint of presenteren: we leren het van en aan elkaar. Daarmee ontwikkelen we onszelf het beste. We werken vanuit de waarderende benadering, waarbij we zoveel mogelijk proberen mensen aan te spreken op hun talenten. Als je er goed in bent, dan kun je jezelf daar ook het beste op ontwikkelen, is onze overtuiging. Jaarverslag 2007 Pagina 8 van 53

9 Drinkwater is voor de volksgezondheid een basisproduct en moet dus zo betaalbaar mogelijk zijn, daarom werken zo efficiënt mogelijk. We konden, ondanks de opwaartse druk van de inflatie, het tarief in 2008 opnieuw laten dalen met tien eurocent per kubieke meter, de derde prijsverlaging in drie jaar tijd. Dit is voorlopig de laatste prijsverlaging omdat we rekening moeten houden met mogelijke inflatiecorrecties en grote investeringen. We hebben ons in 2005 ten doel gesteld om in 2008 het meest efficiënte drinkwaterbedrijf van Nederland te zijn. Die eerste plaats willen we niet in de Vewin-benchmark behalen, maar in de benchmarkbewerking van Elbert Dijkgraaf 1. In de Dijkgraaf-benchmark zijn de kosten van de drinkwaterbedrijven gecorrigeerd voor niet-beïnvloedbare omstandigheden, zoals regionale en landelijke belastingen, bodemproblematiek en kwaliteit van de grondstof. Dat is in lijn met de drinkwatervoorziening in onze regio, die van nature duur is. We besteden veel geld aan het zuiveren van het grondwater uit de veenbodem in ons gebied. Door die instabiele veenbodem zijn de onderhoudskosten van leidingen hoog. Dit alles oefent extra druk uit om efficiënt te werken. 24 April Door transparant te zijn leren we van de buitenwereld. We zetten zoveel mogelijk activiteiten van ons bedrijf op internet. Al meerdere malen heeft dit discussie opgeleverd binnen de watersector. Af en toe moesten we onze mening dan ook herzien, andere keren konden wij wat overbrengen of in beweging zetten. We leren van alle reacties op onze transparantie, zodat we verder komen in onze meningsvorming. Ook bij calamiteiten zijn we zo open mogelijk. Alles wat er gebeurt, wat er misgaat en wat we oplossen, zetten we op internet. Twee maal dit jaar moesten we uit voorzorg op grote schaal kookadviezen uitdelen, omdat er mogelijk wat grondwater in ons leidingnet was binnengedrongen. Beide keren was van uur tot uur of vaker op onze storingenpagina te volgen wat we er gebeurde. Ook in de weken daarna gaven we op onze website tekst en uitleg. Alleen als we open zijn over dit soort zaken, blijft het vertrouwen van de klant overeind. Door te laten zien waar we mee bezig zijn, zorgen we voor meer veiligheid. Tijdens werkzaamheden aan de provinciale weg N210 wijzen we zelf de aannemers op het belang van onze nabij gelegen transportleidingen. Zo willen we voorkomen dat onze leidingen per ongeluk beschadigd of lek raken. We houden intensief contact met onze share- en stakeholders. Afgelopen jaar was dat te merken aan de informele AvA s die we hielden, expertmeetings en onze roadshows langs gemeenten. Bijvoorbeeld in Zwijndrecht, waar we veel contact met de gemeente hadden over het leveren van zacht water. Twee maal kwam ons klantpanel bij elkaar. We vroegen de klanten wat ze vonden van onze vernieuwde nota en kookadvieskaart. We gebruiken hun opmerkingen om ons werk te verbeteren Door actief met innovatie bezig te zijn komen we tot nieuwe en betere oplossingen voor dagelijkse problemen. Vanuit ons innovatieplatform en gesteund door het MT stimuleerden we actief de innovatie in ons bedrijf. Met een actie nodigden we medewerkers uit om met ideeën te komen die efficiëntievoordeel opleverden. De medewerkers mogen zelf een deel van de winst van de verbetering houden. Acht ideeën kwamen uiteindelijk de selectie door, zoals het verder optimaliseren van de uitgaande waterdruk uit een zuiveringsstation en het instellen van aparte afvalstromen op het hoofdkantoor. Twee medewerkers richtten met beperkt budget een grote ruimte op de bovenste verdieping in tot Groene Weide. Met groen tapijt en een interactief smartboard aan de wand werden vele creatieve sessies op die plek gehouden. Het innovatieve vermogen van de organisatie groeide ook volgens de medewerkers. In onze jaarlijkse Leer- en Innovatiemeting groeide ons rapportcijfer voor innovatief vermogen van een 6,3 naar een 6,7. 1 Elbert Dijkgraaf is vice-directeur van onderzoeksbureau SEOR-ECRI van de Erasmus Universiteit. Hij past de methodiek van de gewogen benchmark in meerdere sectoren toe. Jaarverslag 2007 Pagina 9 van 53

10 2.3. Uitdagingen De uitdaging voor 2008 ligt voor Oasen bij het verder combineren van de drinkwaterkant en de vitale ontwikkelingskant van ons bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het project waarbij we streven naar het niet meer drukloos vallen van het leidingnet. We willen daarbij onze drinkwatervoorziening zo gaan inrichten dat de kans dat ons leidingnet op grote schaal drukloos komt te staan sterk vermindert. We houden hier continu aandacht voor, omdat het steeds verder verfijnen een proces van vele jaren is. We gaan ook investeren in het verder verbeteren van onze score op de waterkwaliteitsindex, onder andere door dieper te ontharden en de natuurlijke kleurstoffen in ons water verder te verwijderen. Verder gaan we door met het verbeteren van de processen op de afdeling Distributie, de mensen die ons leidingnet beheren. We gaan experimenteren met de verwijdering van prioritaire stoffen, dat zijn stoffen waarvan heel lage concentraties in het drinkwater voorkomen, zoals medicijnresten. We willen kennis en kunde hierover opdoen die in de komende jaren goed van pas kunnen komen. Maar we blijven ook inzetten op de ontwikkeling van medewerkers in het bedrijf. Naast een traject voor leidinggevenden komt er ook een traject voor medewerkers. Permanent ontwikkelen blijft het motto. Als je goed drinkwater wil in 2020, moet je nu investeren. Vooral in mensen, maar ook in middelen. Jaarverslag 2007 Pagina 10 van 53

11 3 Vitaal 24 April 2008 Als drinkwaterbedrijf zijn we degelijk ingesteld, omdat we moeten uitblinken in kwaliteit en leveringszekerheid. Dat is prima, maar we willen daarnaast ook vitaler worden. We moeten met de tijd mee, leren van de steeds snellere ontwikkelingen in de maatschappij. Het liefst willen we die ontwikkelingen volgen en zo nu en dan zelfs voor zijn. Op die manier blijven we ook een aantrekkelijke organisatie, waar mensen met plezier werken. We willen dat onze medewerkers en leidinggevenden initiatief tonen, zich verwonderen en actief bezig zijn met eigen ontwikkeling en de permanente verbetering van hun werk. De geslaagde start die we in 2006 maakten met onze visienota Vizier op Vitaliteit heeft doorgewerkt in Het was een jaar van fitheid. We werden fysiek fitter door beweging en sport, en geestelijk door een stortvloed aan ontwikkelingen. Dat werkt door in onze doelmatigheid en de kwaliteit van de drinkwatervoorziening. Door samen te bewegen zijn we met elkaar beter geworden in ons werk Vakmanschap We hadden in 2007 veel werk aan onze transportleidingen. De werkzaamheden voor het vervangen en nieuw aanleggen van deze leidingen waren vaak ingewikkeld. Soms moesten we onder snelwegen door met gestuurde boringen of lag onze werkplek in de buurt van dijken waardoor we extra voorzichtig dienden te werken. Ook keken we het afgelopen jaar nog kritischer dan voorheen naar onze infrastructuur. We staan er bewuster bij stil dat alles boven- en ondergronds jaarlijks telkens weer een jaartje ouder wordt en een andere onderhoudsfilosofie nodig heeft. Zo hebben we het beheer van de slagader, de belangrijkste transportleiding van ons leidingnet, nog eens goed onder de loep genomen. Ook vernieuwden we in 2007 zuiveringsstation Rodenhuis en een deel van zuiveringsstation De Laak. De besturingssystemen op die stations gingen vroeger zonder probleem dertig jaar en langer mee, terwijl de huidige systemen soms na een jaar of tien al aan vervanging toe zijn. We houden nu alvast rekening met deze trend, omdat we verwachten dat dit de komende jaren zal doorzetten. Steeds meer werk dat we voorheen uitbesteedden, doen we nu zelf. Op die manier halen we verse kennis in huis en we zorgen dat kennis behouden blijft. We nemen schoolverlaters en jonge starters aan en bieden iedereen de mogelijkheid aan zich te ontwikkelen op hun eigen vakgebieden of specialismen. Onze organisatie is daardoor aan het veranderen. We zijn in staat Jaarverslag 2007 Pagina 11 van 53

12 steeds meer zelf te doen omdat de diversiteit aan mensen met verschillende vaardigheden op alle niveaus is toegenomen. Dat betekent ook dat we rekening moeten houden met de wensen van die verschillende groepen. Dat vraagt nogal wat van onze leidinggevenden. Daarom zijn we dit jaar van start gegaan met een leiderschapstraject. Daarin tonen leidinggevenden hun visie op het eigen werkveld aan de medewerkers. De leidinggevenden verbinden hun medewerkers met andere afdelingen, zodat mensen met elkaar in contact komen. Ook moet de leidinggevende zich via een eigen netwerk verbinden aan vakgenoten om kennis van elkaar op te doen. Verder gaat het er in dit traject om dat zowel leidinggevenden als medewerkers zichzelf actief ontwikkelen. We zijn voorstander van coachend leiding geven. Door vragen te stellen en door duidelijke doelformulering willen we de medewerker in de rol als verantwoordelijke voor het eigen werk krijgen. Alle leidinggevenden zijn opgeleid in een coachingstraining van onze eigen organisatieadviseurs. Sporten loopt als een rode draad door het jaar heen. Niemand kijkt er meer raar van op. Juni was De maand van de sport : medewerkers maakten kennis met nieuwe sporten en konden deelnemen aan workshops van bekende sporters. Dit jaar hebben we ook veel gelopen. In het voorjaar de marathon van Rotterdam in estafetteverband en de waterleidingloop, in het najaar de halve marathon van Stockholm en de Zevenheuvelenloop in Nijmegen Innovatie We hebben in 2007 nog scherper ingezet op innovatie. Met ons eigen innovatieplatform, creatieve workshops en een actie om goede ideeën te belonen, kwam er een stortvloed aan ideeën los. We vragen ons steeds vaker af op welke manier we beter kunnen samenwerken en kennis delen. Zodoende kunnen we de klant nog beter bedienen en zijn we voorbereid op de toekomst. Kijkoperatie in een waterleiding We voerden in maart een kijkoperatie uit in een waterleiding in Noordeloos. Met een speciale camera bekeken we de binnenkant van een stalen waterleiding van 600 millimeter doorsnede. Een uniek experiment, want de leiding was tijdens de controle gewoon in gebruik. De film die de camera maakte laat ons precies zien wat er zich afspeelt in de leiding. De binnenkant is bekleed met een laagje cement om roestvorming van de stalen leiding tegen te gaan. Op de beelden, die we ook op onze website plaatsten, zijn de oneffenheden in dit laagje goed te zien; de naden en randjes van de verschillende leidingsegmenten en kleine barstjes die van nature in het laagje voorkomen. Na de inspectie konden we concluderen dat de leiding in goede en schone conditie verkeert. Slibdroogbed op zuiveringsstation De Put In juli openden we op zuiveringsstation De Put in Nieuw-Lekkerland het eerste betonnen en overdekte slibdroogbed. Hier wordt spoelwaterslib, afkomstig uit de filters van het zuiveringsstation, opgeslagen en gedroogd. Voorheen werd het slib op een veld gedroogd en kon het drogen wel een jaar duren. Met het nieuwe slibdroogbed neemt het droogproces slechts drie maanden in beslag, waarna het slib wordt afgevoerd en gebruikt in de baksteenindustrie. Onderzoek robuuste zuivering De komende jaren zullen we in onze waterwinningen vaker microverontreinigingen tegenkomen. Het gaat om minimale sporen van bestrijdingsmiddelen en landbouwchemicaliën die in de bodem terecht zijn gekomen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om de waterzuivering uit te breiden met een extra verwijderingstap voor deze microverontreinigingen. Op zuiveringsstation De Hooge Boom analyseren we hoe effectief die stoffen in een proef met waterstofperoxide en ionenwisseling te verwijderen zijn. De techniek die het laboratorium bij dit onderzoek gebruikt is nog erg nieuw. Op die manier bewaken we niet alleen de kwaliteit van onze bronnen, maar experimenteren we ook met nieuwe technieken die we in de toekomst kunnen gebruiken. Jaarverslag 2007 Pagina 12 van 53

13 Verlagen troebelheid Vorig jaar hebben we veel inspanningen verricht om de troebelheid van ons water te verminderen. We zijn met een innovatieve aanpak gekomen door een proef met ijzerchloridedosering op De Hooge Boom in Kamerik en De Steeg in Langerak. Hierdoor konden we de troebelheid verminderen. Dat is gunstig voor ons leidingnet, omdat troebele deeltjes in het water neerslaan als een laagje sediment in de leidingen. Het is ook gunstig voor onze klanten, want bij een verandering van de waterstroom of een drukschommeling kan het sediment van de leidingwand loskomen en leiden tot bruin water uit de kraan. Kortom, de ijzerchloridedosering heeft de kwaliteit van ons drinkwater verhoogd. Digitale spuiplanner Om ons leidingnet schoon te maken moet het regelmatig doorgespoeld (gespuid) worden. Hiervoor stellen we spuiplanningen op. Tot voor kort was dit een erg tijdrovend en kostbaar werk dat voornamelijk op papier werd gedaan. Dit jaar hebben we samen met softwarebedrijf een computerprogramma ontwikkeld dat automatisch een spuiplan kan maken. We namen de proef op de som door het hele leidingnet van Vianen door te spoelen met behulp van deze Spuiplanner. Door deze nieuwe software kunnen de spuiprogramma s worden hergebruikt en besparen we honderden manuren en vele tienduizenden euro s per jaar. RF-module op watermeters We deden dit jaar een proef met een RF (radio frequency) module op een aantal watermeters. Met deze module kunnen we op korte afstand de meterstanden draadloos uitlezen. Dat is handig bij klanten die hun watermeter in een put buiten de deur hebben. De watermeter is dan slecht afleesbaar omdat hij vaak in een laag water en modder staat. Tijdens de proef reden we met een antenne langs de watermeters. We konden soms tot op een afstand van 30 meter de standen ontvangen. Na de proef bekijken we of de techniek robuust en voordelig genoeg is om verder te gebruiken. Een alternatieve mogelijkheid is om de moeilijk bereikbare buitenputten op te knappen zodat de watermeters in deze putten weer goed afleesbaar zijn. De proef loopt nog door in April 2008 Workshops Medewerkers die kennis en ervaring hebben opgedaan tijdens een cursus of opleiding, krijgen de gelegenheid om een workshop te geven voor hun collega s. Behalve leerzaam en efficiënt, zijn deze workshops ook goed voor de collegialiteit. Tijdens de workshop feedback geven leerden collega s elkaar hoe om te gaan met het geven en krijgen van feedback. Hoe je het beste resultaat in een functioneringsgesprek bereikt, zagen we tijdens de workshop functioneringsgesprekken. Verder leerden we elkaar beter coachen en kregen we inzicht in de digitale trends op het gebied van internet. Minizuivering In juli namen we op de TU Delft een minizuivering in gebruik. Weren de Vet, promovendus en medewerker van Oasen gebruikt deze zuivering in zijn promotieonderzoek naar het wonder van Nieuw Lekkerland. In Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan de Lek en Hardinxveld-Giessendam hebben we drinkwaterzuiveringstations, waar grondwater op een bijzondere manier wordt opgepompt en gezuiverd. Bij de winning wordt een klein deel van het gezuiverde water vermengd met zuurstof terug de grond in gepompt. Dit terugpompen heeft een zeer positief effect op de zuivering van de rest van het grondwater. De minizuivering is ingeregeld op de Technische Universiteit Delft en daarna voor het experiment ingezet op ons zuiveringsstation Lekkerkerk in Krimpen aan de Lek Doelmatigheid ICT In 2006 besloten we om een aantal van onze ICT-toepassingen geleidelijk te vervangen door producten van Microsoft. Omdat deze software uiterlijk lijkt op het veelgebruikte Microsoft Office, biedt het voor veel mensen herkenning en gebruikersgemak. Ook sluit het beter aan op andere software waarmee we werken en kunnen we makkelijker bestanden aan elkaar koppelen en rapporten maken. Als eerste gingen we aan de slag met een nieuw pakket voor onze bedrijfsprocessen, het Jaarverslag 2007 Pagina 13 van 53

14 Microsoft ERP-pakket. Sinds begin 2008 werken we met Dynamics AX, onderdeel van dit ERP-pakket en vervanger van het vertrouwde softwarepakket BaaN IV. Het bleek een forse klus om het nieuwe ERP-pakket in de organisatie te introduceren. Maar het is ons wel gelukt. Onze medewerkers beten zich er in vast en zorgden dat we zonder grote problemen met het nieuwe systeem konden gaan werken. Sinds begin 2008 werken we met Dynamics AX. De ruim honderd medewerkers die dit pakket gebruiken kregen een opleiding van hun eigen collega s en zijn hiervoor geslaagd. De overgang op software van Microsoft levert veel voordelen op. We hebben geen integratieproblemen meer omdat we één leverancier hebben voor alle grote producten. We hebben bewust gekozen voor een ERP-leverancier aan de onderkant van de markt en niet voor het grootste en duurste product. Het ERP-pakket van Microsoft wordt momenteel nog volop doorontwikkeld en zal naar verwachting de komende jaren verder uitgroeien. In 2008 is de integratie van dit nieuwe pakket een leertraject voor Oasen. Het kost veel inspanning, maar straks hebben we een doelmatig platform waarmee we zeker weer tien jaar of langer vooruit kunnen. Automatiseren KLIC-meldingen Sinds 2002 verbeteren we onze verwerking van KLICs: dat zijn meldingen die via het Kabelsen Leidingen Informatie Centrum binnenkomen. Hiermee wordt voorkomen dat aannemers en bouwbedrijven tijdens graafwerkzaamheden onze leidingen raken. Dankzij is de tijd die we nodig hebben voor het verwerken van een melding sterk verminderd van enkele dagen naar enkele uren. In 2000 kostte het verwerken van de KLICs ongeveer 40 uur per dag, in 2007 nog maar 7 uur. En dat terwijl het aantal KLICs sinds 2000 meer dan verdubbeld is. We hebben hiermee dit jaar ongeveer euro bespaard. Distributie Vitaal In het distributieproces stroomt het drinkwater van een zuiveringsstation via het leidingnet naar de klant. Bij de klant wordt het water dan via een watermeter geleverd. De bedoeling is om het kwaliteitsverlies van het water tijdens de distributie te minimaliseren en de leveringszekerheid te maximaliseren. Tijdens het project Distributie Vitaal (al snel DisVitaal gedoopt) hebben veertig medewerkers en leidinggevenden verbeterplannen voor hun werk opgesteld. Een verandermanager onderzocht welke veranderingen en verbeteringen we door konden voeren. Medewerkers die interesse hadden in de nieuw ontwikkelde functies konden hierop solliciteren. De betrokken proceseigenaren werden uitgenodigd mee te denken over het implementatietraject. Het plan van aanpak was erop gericht om alles zo beheersbaar en doelmatig mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat de plannen door iedereen gedragen zouden worden. We hebben opleidingsplannen en huisvestingsideeën ontwikkeld en nagedacht over de nieuwe kantoorinrichting. Moesten we bijvoorbeeld muren slopen en kamers anders indelen? Door de inrichting te veranderen hopen we ook iets in het werkproces te veranderen en uiteindelijk meer interactie te stimuleren. Sinds eind 2007 zijn we druk bezig met de overgang naar de nieuwe situatie. Netbeheerders heten nu engineers en hun werk is beter gedefinieerd in aansluitleidingen en hoofdleidingen. Hierdoor is hun werk duidelijker ingedeeld in toezicht houden, regie voeren en asset management. De opleidingen die ze volgen vergen veel tijd. Maar daar profiteert straks iedereen van. De engineers leren namelijk zelf hoe ze moeten opleiden: zo kunnen zij de verschillende gebiedskennis, technische kennis en vaardigheden aan elkaar overdragen. Er komt nog een medewerker die gecentraliseerd toezicht gaat houden, waardoor de afstemming tussen verschillende processen beter verloopt. De uitdaging van 2008 bestaat uit de implementatie van de verbetervoorstellen naar manieren waarop we ons werk nog slimmer kunnen doen. We bedenken hoe we een organisatie creëren waarin we oplossingsgericht denken en stapje voor stapje beter gaan werken. Met DisVitaal hebben we veel kennis opgedaan waarop we kunnen voortborduren. Inkooptraject Op de afdeling Inkoop onderzochten we hoe we structureel op onze inkoopkosten bij onder andere Europese aanbestedingsprojecten konden besparen. We bekeken hoe we de capaciteiten op deze afdeling het beste kunnen inzetten. Vervolgens deelden we het werk op een andere manier in. Daardoor kunnen we nu maximale aandacht en voorrang geven aan Jaarverslag 2007 Pagina 14 van 53

15 werkzaamheden, wanneer dit nodig is. Door het gebruik van productcategorieën werkt de afdeling nu ook systematischer, waardoor we meer tijd en geld besparen. Nieuwe factuur In 2007 introduceerden we een nieuwe factuur voor onze klanten. Die is mede tot stand gekomen door reacties van ons klantpanel op de oude factuur. De nieuwe factuur is bijvoorbeeld overzichtelijker ingedeeld. De belangrijkste informatie staat op de voorkant van de factuur, de details staan op een bijgevoegde specificatie. Het omschakelen naar een nieuwe factuur was een complexe operatie, die evenwel zonder grote problemen is verlopen. De nieuwe factuur is goed door onze klanten ontvangen. We krijgen dan ook minder telefoontjes met vragen over de factuur. Daarnaast is onze tariefstructuur en daarmee ook ons facturatiesysteem verder vereenvoudigd. 24 April 2008 Jaarverslag 2007 Pagina 15 van 53

16 Jaarverslag 2007 Pagina 16 van 53

17 4 Degelijk Bij Oasen verstaan we onder degelijk dat we over een kwalitatief hoogwaardige drinkwatervoorziening beschikken, goede service aan onze klanten verlenen en aandacht hebben voor het milieu en de maatschappij waarin we werken Waterkwaliteit 24 April 2008 Zacht water Op ons grootste zuiveringsstation Rodenhuis in Bergambacht namen we in april 2007 de eerste van zes nieuw gebouwde onthardingsreactoren in gebruik. Vervolgens schakelden we binnen een periode van drie maanden ook de andere reactoren in. Hierdoor nam de hardheid van het drinkwater telkens iets af. Na de zomervakantie was al het water dat we op Rodenhuis zuiveren zachter. Door de ingebruikname van de ontharding op Rodenhuis hebben klanten en ongeveer bedrijven zacht water, waaronder alle inwoners van de gemeente Gouda. Rodenhuis ging met de start van de ontharding het laatste deel van complete renovatie in. Na twee jaar verbouwen heeft het zuiveringsstation een totale metamorfose ondergaan. In september vierden we met collega s en familie op het terrein van Rodenhuis de afronding van de verbouwing en het begin van 125 jaar drinkwater in Gouda en omgeving. In 2000 beloofden we te zorgen voor zacht drinkwater in ons hele voorzieningsgebied. Sinds die tijd hebben we een aantal grote onthardingsinstallaties gebouwd, onder meer in Lexmond en Bergambacht. We onderzochten tegelijkertijd de levering van zacht water voor Zwijndrecht en omgeving. Dit kostte veel tijd omdat het twijfelachtig was of de provincie onze waterwinning in Zwijndrecht duurzaam zou verklaren. De mogelijkheid bestond dat onze vergunning om water op te pompen in Zwijndrecht na 2010 zou worden ingetrokken. Het zou dan geen zin hebben om voor enkele jaren een zeer dure onthardingsinstallatie te bouwen. Eind 2004 besloot de provincie dat we ook na 2010 onze vergunning mochten behouden. Er waren twee mogelijkheden voor het leveren van zacht water: zelf een onthardingsinstallatie bouwen in Zwijndrecht of elders drinkwater inkopen. Aangezien ons buurbedrijf Evides in Dordrecht overcapaciteit heeft, vonden we het maatschappelijk gezien een goede keuze om hun overcapaciteit te gebruiken. Evides kan zo haar zuiveringscapaciteit beter benutten en Oasen heeft het voordeel dat ze niet hoeft bij te bouwen. Inkopen van zacht water bleek uiteindelijk voor iedereen de beste oplossing. We ondertekenden in oktober 2007 een contract met Evides. We kopen zacht water in en transporteren dit naar Zwijndrecht. Hiervoor leggen we vanaf 2008 Jaarverslag 2007 Pagina 17 van 53

18 samen met Evides een nieuwe, zeer grote leiding aan, onder de Oude Maas door. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens van ruim inwoners van Zwijndrecht en een deel van Hendrik-Ido-Ambacht in 2009 werkelijkheid: zij krijgen dan zacht water uit de kraan. Onze waterkwaliteit scoorde het afgelopen jaar een 9,96 in de Vewin-benchmark. De andere drinkwaterbedrijven in de sector scoorden gemiddeld een honderdste hoger dan Oasen. Ons cijfer wordt gedeeltelijk bepaald door het harde water dat we produceren in Zwijndrecht en Lekkerkerk. Ontharding is niet alleen gewenst, maar ook maatschappelijk verantwoord. Zacht water zorgt ervoor dat onze klanten minder kosten hebben aan de vervanging van hun apparaten die met water werken. Ze hebben minder wasmiddel nodig en besparen energiekosten. Ook voor het milieu heeft ontharding voordelen omdat er minder opgelost koper bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht komt. Daarom besloten we in december om ook op de plaatsen waar we al zacht water leveren de hardheid nog wat verder te gaan verlagen. Dat is bovendien leerzaam voor onze operators, omdat zij de mogelijkheden van de onthardings- en waterzuiveringsinstallaties nog beter kunnen verkennen Leveringszekerheid Uit de laatste Vewin-benchmark komt naar voren dat een klant van Oasen jaarlijks gemiddeld 19 minuten en 10 seconden zonder water zit. Bijna 12 minuten daarvan worden veroorzaakt door bij de klant aangekondigde werkzaamheden, zoals de verwisseling van de watermeter of het verleggen van leidingen. Dat is iets langer dan het landelijke gemiddelde, wat vermoedelijk veroorzaakt wordt doordat in de drukke Randstad meer leidingen verlegd moeten worden dan in andere gebieden. We streven ernaar om het aantal onaangekondigde minuten zonder water omlaag te brengen, onder andere door strenger leidingbeheer. Millenniumleiding In 1999 hebben we een speciale leiding naar Krimpen aan den IJssel aangelegd. Deze Millenniumleiding zorgt ervoor dat Krimpen bij een calamiteit of omleiding in het leidingnet van drinkwater wordt voorzien. De inwoners van Krimpen krijgen in dat geval water uit een ander gebied aangeleverd. In 2007 en 2008 wordt de N210 tussen Bergambacht en Krimpen aan den IJssel verplaatst. De Millenniumleiding loopt precies langs deze weg. Omdat de functie van de leiding zo belangrijk is, willen we voorkomen dat er tijdens de wegwerkzaamheden iets mee gebeurt. Tijdens een bodemonderzoek in januari beschadigde een aannemer de leiding waardoor hij lek raakte; de reparatiewerkzaamheden duurden drie weken. In de zomer deed zich een lekkage in een ander deel van het leidingnet voor. Hierdoor hadden we de Millenniumleiding nodig om Krimpen van water te voorzien. Als de Millenniumleiding in die periode lek was geraakt, dan hadden we moeite gehad om Krimpen van genoeg water te voorzien. Vanaf begin 2008 gaan verschillende bouwbedrijven aan de slag bij de N210. Om duidelijk te maken dat er een belangrijke leiding onder hun voeten ligt, wijzen we de bouwers met flyers, presentaties en een speciaal verkeersbord op het belang van de Millenniumleiding. Storing pompstations In juli 2007 ontstond in pompstation Den Hoorn in Alphen aan den Rijn kortsluiting in een pomp. De hoofdzekering van het station sprong, maar het noodstroomaggregaat startte niet automatisch op. Hierdoor viel het station stil en kwam er bij huishoudens in Alphen aan den Rijn en omgeving anderhalf uur geen water meer uit de kraan. Als noodoplossing hebben we via een omleiding in het leidingnet het water richting Alphen gepompt, zodat er snel weer water uit de kraan kwam. Het leidingnet was in die anderhalf uur tijd drukloos geweest met als gevolg kans op indringing van grondwater waarin van nature bacteriën voorkomen. Het grondwater kan via kleine haarscheurtjes in de waterleiding naar binnen sijpelen. Inwoners van Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Aarlanderveen en een deel van Ter Aar kregen daarom een preventief kookadvies voor hun drinkwater. Vlak na de storing vielen onze website en telefooncentrale uit door de enorme hoeveelheid mensen die contact met ons zocht. Deze problemen waren binnen een uur opgelost, maar hebben ons wel alert gemaakt op het belang van bereikbaarheid van Oasen tijdens calamiteiten. In de uren en dagen na de storing hebben we al het relevante nieuws op onze website gepubliceerd. Er keken meer dan mensen naar. Een pompstation in Lekkerkerk viel op een avond in november even stil. De oorzaak hiervan Jaarverslag 2007 Pagina 18 van 53

19 lag in een fout in de elektrische besturing van de pompen op dit station. Daardoor kwam de druk in een deel van het leidingnet tijdelijk stil te liggen. Hierdoor kregen huishoudens in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel een korte tijd geen water uit de kraan. Uit voorzorg gaven wij daarom een preventief kookadvies af. We hebben s avonds en s nachts met onze eigen mensen kookadvieskaarten in deze plaatsen bezorgd. Door deze twee calamiteiten zijn we steeds beter geworden in het grootschalig verspreiden van kookadviezen. We zijn ook bezig met nieuwe communicatiemiddelen zoals SMS-push, een manier om onze klanten heel snel te kunnen informeren via een sms-bericht op hun mobiele telefoon. Met de ontwikkeling van een duidelijkere kookadvieskaart bedienen we onze klanten nog beter. Verder maakten de calamiteiten ons bewust dat we nog meer aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van onze drinkwatervoorziening. We bedenken nu hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er op zo grote schaal kookadviezen nodig zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat het leidingnet niet meer drukloos mag vallen. Hoe we dat het beste kunnen bereiken onderzoeken we nog. In 2008 zijn we hiervoor het een project gestart waarbij we streven naar het niet meer drukloos vallen van het leidingnet. Nooddrinkwateroefening Samen met de gemeente Sliedrecht hielden we in september een calamiteitenoefening. Het doel van de oefening was het verder professionaliseren van crisismanagement bij gemeente en Oasen. Volgens het oefenscenario was er een grote transportleiding gebroken. Hierdoor kwam er enkele dagen geen tot zeer weinig water uit de kraan bij de inwoners van Sliedrecht. Op last van de gemeente richtten we als alternatief voor de normale drinkwatervoorziening een speciaal nooddrinkwaterpunt in. Voor de oefening werden twee crisiscentra ingericht: één bij de gemeente en één bij Oasen. Het verloop van de oefening was voorspoedig. Onze medewerkers waren snel ter plaatse om het tijdelijke distributiepunt voor drinkwater in te richten. De oefening heeft ook leerpunten opgeleverd, zoals de afstemming van de taken tussen Oasen en de gemeente Milieu en maatschappij 24 April 2008 Scholen op bezoek We willen alle basisschoolleerlingen van groep zeven en acht uit ons voorzieningsgebied kennis laten maken met drinkwater. Als maatschappelijk bedrijf vinden we het belangrijk dat kinderen weten hoe drinkwater wordt gemaakt. In 2007 hebben we 125 scholen kennis laten maken met drinkwater. We laten de kinderen zien dat er nog heel wat komt kijken bij het produceren en leveren van kwalitatief goed drinkwater. Veel kinderen uit ons voorzieningsgebied bleken namelijk geen idee te hebben waar het water uit de kraan vandaan komt, terwijl ze het wel graag willen weten. Daarom stuurden we de basisscholen begin 2007 een uitnodiging met de keuze uit een bezoek aan zuiveringsstation De Steeg in Langerak, of een gastles op hun school. Een rondleiding door een zuiveringsstation spreekt tot de verbeelding: zware pompen, gigantische onthardingsreactoren en heel veel leidingen. De uitgenodigde basisscholen reageerden massaal, binnen enkele weken was het programma voor 2007 volgeboekt. De scholen kozen vooral voor de rondleiding op het zuiveringsstation. Alle rondleidingen en schoolbezoeken worden door onze eigen medewerkers gedaan. In maart breidden we onze website uit met een speciaal gedeelte voor kinderen. Op deze kidspagina kunnen kinderen filmpjes over drinkwater bekijken en een quiz over drinkwater maken. Hiermee kunnen ze Oasen-smileys winnen die te gebruiken zijn in het populaire chatprogramma MSN. PDAM Pontianak In de loop van het jaar zijn medewerkers van Oasen weer op bezoek geweest bij waterbedrijf PDAM Pontianak in Indonesië. We ondersteunen dit waterbedrijf met opleidingen en adviezen. In februari en maart reisden twee medewerkers naar Indonesië om de medewerkers van het plaatselijke waterbedrijf te trainen in het geven van cursussen. Tijdens de praktijkopdrachten werden onderlinge wedstrijdjes georganiseerd wie als eerste klaar was. Voor ons zijn de cursussen ook leerzaam. Het helpt om zo nu en dan stil te staan bij onze dagelijkse werkzaamheden. Waarom doen we sommige dingen op een bepaalde manier en hoe kunnen we ons werk beter doen? Door de samenwerking is PDAM Pontianak weer wat dichterbij het zelfstandig oplossen van problemen in de bedrijfsvoering. Jaarverslag 2007 Pagina 19 van 53

20 Terroristische oefening Sinds de terroristische aanslagen in Amerika, Europa en Azië is de manier waarop de samenleving naar veiligheid kijkt veranderd. We realiseren ons dat er gelegenheden en locaties in de drinkwatersector bestaan die interessant kunnen zijn voor een aanslag. In februari namen we daarom deel aan een grote oefening voor drinkwaterbedrijven in de Randstad. Hierbij oefenden we het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. We hebben voor dit soort situaties twee speciale teams beschikbaar. Half februari kregen we te horen dat voor Oasen een oefening op het niveau matige dreiging was gestart. Tijdens de oefening observeerden mensen van de Koninklijke Marechaussee onze gebouwen en zuiveringsstations om te kijken of ze zwakke plekken konden vinden. Ongeveer twintig collega s zijn een hele dag bezig geweest met de oefening. Op zuiveringsstation Rodenhuis oefenden we het scenario van een matige dreiging. Als onderdeel van de oefening werd een staat van alertheid afgekondigd met extra bewaking en strenge ingangcontroles. Dat had resultaat. We hebben een medewerker van de Koninklijke Marechaussee die zich voordeed als nepterrorist op het terrein van Rodenhuis staande gehouden. De man is volgens de regels van de oefening afgevoerd door de politie. In totaal hebben we vier van deze aanvallen succesvol gepareerd. Jaarverslag 2007 Pagina 20 van 53

Oasen in 2006 Het jaar in beeld

Oasen in 2006 Het jaar in beeld Oasen in 2006 Het jaar in beeld Gouda 29 mei 2007 Januari 29 mei 2007 Oasen in 2006 2 Verbouwing zuiveringsstation Rodenhuis In 2006 vierde Oasen het bereiken van hoogste punt van de bouw. Tijdens de ombouw

Nadere informatie

Drinkwaterbedrijf Oasen realiseert digitale informatievoorziening voor haar klanten

Drinkwaterbedrijf Oasen realiseert digitale informatievoorziening voor haar klanten Drinkwaterbedrijf Oasen realiseert digitale informatievoorziening voor haar klanten Oasen levert water aan ongeveer 750.000 klanten. Dat brengt een grote sociale en economische verantwoordelijkheid met

Nadere informatie

Negentien windmolens van rond 1740

Negentien windmolens van rond 1740 Wandelroute Kinderdijk Lengte: 11 en 20 kilometer Landschap: veenweidegebied, soms zacht en drassig Routebeschrijving: zie pagina 70 Markering: geen Plattegrond: beschikbaar (zie: www.klikprintenwandel.nl)

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. 19 april 2007. Jaarverslag 2006 Pagina 1 van 44

Jaarverslag 2006. 19 april 2007. Jaarverslag 2006 Pagina 1 van 44 Jaarverslag 2006 19 april 2007 Jaarverslag 2006 Pagina 1 van 44 Jaarverslag 2006 Opdrachtgever Directie Oasen Stellers Hanneke van Brummelen, Jeroen Schmaal, Arjan van Willigen Redactie Jeroen Schmaal

Nadere informatie

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Evides Waterbedrijf zorgt voor lekker en betrouwbaar drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse wal. Drinkwater

Nadere informatie

wakker Jonge honden schudden waterleidingbedrijf Creativiteit eigen organisatie benut voor vernieuwing

wakker Jonge honden schudden waterleidingbedrijf Creativiteit eigen organisatie benut voor vernieuwing Jonge honden schudden waterleidingbedrijf wakker Waterleidingbedrijf Oasen in het Groene Hart is een sterk op controle en beheersing gerichte organisatie. Niet echt de omgeving voor creativiteit en vitaliteit.

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. april 2006. Status Definitief. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Jaarverslag 2005. april 2006. Status Definitief. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Jaarverslag 2005 april 2006 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 19 Jaarverslag 2005 Pagina 2 van 40 Jaarverslag 2005 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2016 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. 1. Over Oasen Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf, dat op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten zorgt. Oasen bestond 130 jaar in

Nadere informatie

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt 26 mei 2015 Arjen Grent PWN HHNK Samenwerking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN werken samen alsof ze één bedrijf zijn Calamiteitenuitrusting

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2014 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2015 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig.

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. Een stroomversnelling in je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. 2,5 miljoen consumenten en bedrijven dagelijks van water voorzien. Feit: Voor 2,5 miljoen mensen en bedrijven in ons werkgebied

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs

Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs Nieuws uit het veld Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs Om ons leidingnet in conditie te houden voeren bijna 40 monteurs er dagelijks onderhoud aan uit. Het werk dat zij uitvoeren is zeer

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Alles voor het beste drinkwater

Alles voor het beste drinkwater Altijd. Overal. Kwaliteit staat voorop, bij alles wat we doen. Alles voor het beste drinkwater U staat er waarschijnlijk niet bij stil, als u de kraan opendraait. Maar achter dat koele glas drinkwater

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in uw bedrijf Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Als ondernemer moet

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs

Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs Nieuws uit het veld Het nieuwsbulletin over het werk van onze monteurs Om ons leidingnet in conditie te houden voeren bijna 40 Oasen monteurs er dagelijks onderhoud aan uit. Het werk dat zij doen is zeer

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Tap tot bron Betrokkenheid Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Brabantwater en uw kraanwater

Brabantwater en uw kraanwater Brabantwater en uw kraanwater Uw kraanwater wordt geleverd door Brabant Water. Wij winnen en zuiveren grondwater, wat u later als drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan haalt. In totaal maken 2,4 miljoen

Nadere informatie

U en Oxxio: een goede zaak

U en Oxxio: een goede zaak U en Oxxio: een goede zaak Uw perfecte partner voor duurzame energie U doet graag zaken met professionele partners. Want u wilt ervan opaan kunnen dat ze doen wat ze beloven en een toegevoegde waarde leveren.

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Deel je verhaal en blijf vernieuwen

Deel je verhaal en blijf vernieuwen Visualiseer je droomprestatie Ga experimenteren Zet door en houd vol Deel je verhaal en blijf vernieuwen Kom samen in beweging Inspiratiebronnen Over de auteur Het was tijdens een van mijn vele trainingsrondjes

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE. Slim meten is vooruit denken!

BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE. Slim meten is vooruit denken! BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE Slim meten is vooruit denken! INHOUDSOPGAVE Drukte in de ondergrond 3 Het delen van informatie 4 Het gebruik van nieuwe technieken 5 Nog een stapje verder 6 Bronvermelding

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch 1. Inleiding Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,5 miljoen inwoners en bedrijven.

Nadere informatie

Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen

Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen Energie besparen in bestaande gebouwen is vaak ingrijpend en duur. De Cloud Energy Optimizer biedt u de mogelijkheid om veel minder energie

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Kraanwater alle feiten op een rij

Kraanwater alle feiten op een rij Kraanwater alle feiten op een rij Inhoud Kraanwater is vanzelfsprekend 4 Goed voor de gezondheid 8 Zuiver van kwaliteit 12 Lekker goedkoop 18 Tips 22 Drinkwaterbedrijven 28 3 kraanwater.nu Kraanwater is

Nadere informatie

Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen

Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen Cloud Energy Optimizer Energie besparen, CO2-footprint verkleinen Energie besparen in bestaande gebouwen is vaak ingrijpend en duur. De Cloud Energy Optimizer biedt u de mogelijkheid om veel minder energie

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet Ik wil alle informatie over brandkranen Wij hebben het voor u op een rij gezet De brandweer en PWN Een goede samenwerking tussen de brandweer en PWN is in het belang van alle gebruikers van het waterleidingnet.

Nadere informatie

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Verwachte groei vraagt In totaal nemen de bedrijven in de Eemshaven nu 300.000 m 3 drinkwater af voor industriële activiteiten. Waterbedrijf

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK.

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. OVER TSN THUISZORG Bij TSN Thuiszorg hebben ze meer dan helder waar de focus ligt. Op de kerntaken: verzorging, verpleging en ondersteuning.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen? In dit gebied? Bodegraven Waddinxveen Reeuwijk Gouda Zuidplas Vlist Schoonhoven Ouderkerk Krimpen a/d IJssel Nederlek Bergambacht Molenwaard Zederik Leerdam Hendrik- Ido-Ambacht

Nadere informatie

Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat?

Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat? Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat? Deadline: 21 september 2014 Battle type: Premium Battle Prijzengeld: 4.000,- 1 e Prijs: 2.000,- 2 e Prijs: 1.000,- 3 e Prijs: 300,-

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Vizier op vitaliteit. Beleid op hoofdlijnen 2006-2008. AVA 29 november 2005. Opdrachtgever Directie Oasen, Alexander Vos de Wael

Vizier op vitaliteit. Beleid op hoofdlijnen 2006-2008. AVA 29 november 2005. Opdrachtgever Directie Oasen, Alexander Vos de Wael Vizier op vitaliteit Beleid op hoofdlijnen 2006-2008 AVA 29 november 2005 Opdrachtgever Directie Oasen, Alexander Vos de Wael Projectleider Marius Lambrechtse Redactie Isabel Couwenberg, Strategische Beleidsondersteuning,

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Duurzaam wonen. Hoe houden we het gezond? 4 januari 2011 Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Duurzaam wonen. Hoe houden we het gezond? 4 januari 2011 Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Duurzaam wonen Hoe houden we het gezond? Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 13 Duurzaam wonen Hoe houden we het

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 2015 In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 IN BEWEGING IMPLEMENTATIE VAN EEN BEST PRACTICE BINNEN HET UNO-VUMC. EINDVERSLAG INLEIDING Ouderen in woonzorgcentra

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie