GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor"

Transcriptie

1 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan STAATSBOSBEHEER voor plaatsen en gebruik schuilvoorziening Rottumeroog (art. 20 gebied) besluit 16 juli 2014 Groningen, 15 juli 2014 Zaaknr Corr. nr /29, LOW Verzonden: 11! ju[j ipif

2 Geachte heer van der Wal, Op 10 juni 2014 ontvingen wij een vergunningaanvraag waarin Staatsbosbeheer ons verzocht om vergunning op grond van art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: NB-wet 1998), te verlenen voor het plaatsen van een schuilvoorziening op Rottumeroog (art. 20 gebied). Het project omvat het navolgende: Op het eiland Rottumeroog wordt een schuilvoorziening geplaatst die noodzakelijk is om het excursieprogramma naar Rottumeroog te kunnen voortzetten nadat afgelopen winter de voormalige (permanente) voorzieningen zijn verwijderd als gevolg van de december storm in Tevens dient de op te richten voorziening als schuilmogelijkheid voor het personeel in verband met bewaking en vogeltellingen op het eiland. Vergunning wordt gevraagd voor het oprichten, plaatsen en in stand houden van een bouwwerk als schuilvoorziening op Rottumeroog op de zandpad naar de Kaap. De locatie van de te plaatsen schuilvoorziening is gelegen in het Natura 2000-gebied Waddenzee, meer specifiek in het op grond van art. 20 van de Nb-wet 1998 permanent gesloten gebied binnen het Natura2000 gebied Waddenzee, op het eiland Rottumeroog. Over uw verzoek tot om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 berichten wij u als volgt. Procedureel Wij hebben uw aanvraag op 10 juni 2014 ontvangen. Een ontvangstbevestiging heeft u gezien het spoedeisende karakter van uw aanvraag gelijktijdig ontvangen met dit besluit. Reikwijdte vergunning Deze vergunning wordt verleend voor zover en overeenkomstig de in de aanvraag en de bijbehorende stukken beschreven wijze en uitvoering van de plaatsing van de schuilvoorziening. Besluit Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de in bijlage 1 van het onderhavige besluit vermelde overwegingen VERLENEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN HIERBIJ VERGUNNING EX ARTIKEL 19Den 16 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 AAN: Staatsbosbeheer, Leonard Springerlaan 23 te Groningen, voor de uitvoering van het project zoals beschreven in de aanvraag en de bijbehorende stukken, onder navolgende voorschriften ter bescherming van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit waarin tevens de inhoudelijke overwegingen zijn opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.

3 Bijlage 2 bevat de aanvraag voor dit besluit met de bijbehorende stukken. Genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend. Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt; 1. De voorschriften. 2. Bijlage 1 (ovenwegingen). 3. Bijlage 2 (aanvraag met bijlagen). Groningen, 15 juli Gedeputeerde Staten voornoemd:, voorzitter. secretaris. Aan de vergunning verbinden wij de navolgende voorwaarden. Voorschriften en beperkingen Algemeen 1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt Staatsbosbeheer te Groningen. 2. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning. 3. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden dient een afschrift van deze vergunning op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Deze vergunning dient op eerste verzoek te worden getoond aan voor handhaving van deze vergunning bevoegde ambtenaren. 4. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van Groningen onder overlegging van alle relevante gegevens, voor zover bekend. Onder een incident wordt in dit verband verstaan: een onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen en/of andere emissies vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Waddenzee kan worden toegebracht, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Groningen gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd. Reikwijdte en geldigheidsduur van de vergunning 5. De vergunning voor het oprichten en plaatsen van de schuilvoorziening op Rottumeroog wordt verleend tot uiterlijk 1 september Het gebruik van de voorziening wordt vergund tot 1 september Indien door omstandigheden de voorziening moet worden verplaatst dan dient een maand voordat de verplaatsing is voorzien overleg te worden gepleegd met het bevoegd gezag.

4 8. In geval van verplaatsing dient instemming te worden verkregen van het bevoegd met betrekking tot het tijdstip van verplaatsing, de wijze van demontage en verplaatsing en de exacte locatie waarnaar de voorziening zal worden verplaatst. 9. Deze vergunning wordt verleend voor werkzaamheden in verband met het plaatsen van een schuilvoorziening op Rottumeroog, zoals in de bij de aanvraag behorende stukken is aangegeven en voor zover het ontwerp en de uitvoering overeenkomen met het geen daaromtrent in de tot bijlage 2 behorende documenten is beschreven. I n richti ngswerkzaa m heden 10. De vergunde plaatsing van de schuilvoorziening op Rottumeroog dient na 1 augustus en voor 1 september 2014 te zijn uitgevoerd. 11. De start van de werkzaamheden waarop deze vergunning betrekking heeft, dient 7 dagen voorafgaand te worden gemeld telefonisch dan wel per 12. Transport van en naar de projectlocatie vindt zoveel mogelijk plaats voer het bestaande pad. 13. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de periode dat gewone zeehonden jongen hebben (mei-juli) 14. De bouw van de schuilvoorziening duurt maximaal twee weken Slotbepalingen 15. De vergunninghouder is redelijkenwijs verplicht alle door Gedeputeerde Staten te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen. 16. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend worden gewijzigd of aangevuld indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Groningen blijkt dat de vergunde activiteiten gevolgen hebben die anders of nadeliger voor het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn dan uit de bij dit besluit gebruikte informatie blijkt. 17. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1988 kan, indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten, rekening houdend met de betrokken instandhoudingsdoelen, schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Waddenzee dreigen toe te brengen die niet door het treffen van maatregelen kan worden voorkomen, deze vergunning door ons worden ingetrokken. Intrekkingsbevoegdheid 18. Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. Afschrift van deze vergunning wordt gezonden aan het Ministerie van EZ en aan partijen die voor een zienswijze op de vergunningaanvraag zijn benaderd; - Burgemeester en wethouders gemeente Eemsmond - Rijkswaterstaat - Waddenvereniging Bezwaar Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de kennisgeving van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: Naam en adres van de indiener Dagtekening Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht De gronden van het bezwaar Kennisgeving Van dit besluit zal door ons kennis worden gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden

5 Bijlage 1: Motivering van het besluit Bijlagen

6 Bijlage 1: Overwegingen bij vergunning plaatsen schuilvoorziening Rottumeroog 1. Project schuilvoorziening Rottumeroog Op 10 juni 2014 ontvingen wij een vergunningaanvraag waarin Staatsbosbeheer ons verzocht om vergunning op grond van art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna; NB-wet 1998), te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke schuilvoorziening op Rottumeroog (art. 20 gebied). Het project omvat het navolgende: Op het eiland Rottumeroog wordt een schuilvoorziening geplaatst die noodzakelijk is om het excursieprogramma naar Rottumeroog te kunnen voortzetten nadat afgelopen winter de voormalige voorzieningen zijn verwijderd als gevolg van de december storm in Tevens dient de voorziening als schuilmogelijkheid voor het personeel in verband met bewaking en vogeltellingen op het eiland. Gezien het ontbreken van een adequate schuilvoorziening voor wadlopers of andere bezoekers van Rottumeroog is er een zekere haast met plaatsing van deze voorziening. De locatie van de te plaatsen schuilvoorziening is gelegen in het Natura 2000-gebied Waddenzee, meer specifiek in het art. 20 permanent gesloten gebied Waddenzee bij Rottumeroog 2. Wettelijk kader Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998 bepaalt dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd met aan een dergelijke vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Artikel 19e, sub a, sub b en sub c, van de Nb-wet 1998 bepaalt dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij het verlenen van een vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998 rekening houden met: - de mogelijke gevolgen van een project of andere handeling, waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingdoelstelling kan hebben voor een Natura 2000-gebied; - een op grond van artikel 19a of artikel 19b, van de Nb-wet 1998, vastgesteld beheerplan; - vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden. Artikel 19f, eerste lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt dat voor projecten waarover Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer alvorens Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen, een Passende Beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied. Artikel 19f, derde lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt dat de verplichting tot het maken van een Passende Beoordeling bij de voorbereiding van een besluit op grond van artikel 19d, lid 1, niet geldt in gevallen waarin degene die een project, waarop dat besluit betrekking heeft, onderneemt, daarmee een project ten aanzien waarvan reeds eerder een Passende Beoordeling is gemaakt, herhaalt of voortzet, voor zover de Passende Beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat project. Ingevolge artikel 16 Nb-wet 1998 is het verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten ofte gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke 6

7 betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen. 3. Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 De Nb-wet 1998 regelt onder andere de aanwijzing van natuurgebieden. Natura gebieden worden aangewezen middels een aanwijzingsbesluit van de Minister van EZ. Gebied is aangewezen onder de EU Vogel- en Habitatrichtlijn. Het aanwijzingsbesluit bevat instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en habitats die kwalificeren onder de Vogel- en habitatrichtlijn. De inhoud van de aanwijzingsbesluiten is voor Natura 2000-gebieden van groot belang, omdat het onder meer het referentiekader biedt voor het beheerplan, de beoordeling van projecten en de vergunningverlening. Op 25 februari 2009 heeft de Minister van EZ zeven gebieden (Waddenzee, Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog en Noordzeekustzone) aangewezen als Natura 2000-gebied. Bij besluit van 19 maart 2009 heeft de Minister van LNV een Besluit tot wijziging c/q instelling van de beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet Waddenzee en Noordzeekustzone genomen. Middels dit besluit is het gebied aangewezen als permanent niet toegankelijk gebied. 4. Beheerplan De Nb-wet 1998 bepaalt in artikel 19a dat voor Natura 2000-gebieden het opstellen van een beheerplan verplicht is. Een beheerplan beschrijft wat er nodig is om de duurzame staat van instandhouding van natuunwaarden te behouden of te ontwikkelen en aan de instandhoudingsdoelen te voldoen. Het beheerplan moet een belangrijke bijdrage leveren aan het streven om de natuur te behouden in de Natura 2000-gebieden (Ministerie van EZ; handreiking beheerplan Natura 2000-gebieden; september 2005). Bij de voorbereiding van en besluitvorming over de aanvraag was het beheerplan voor het gebied, waarop dit besluit betrekking heeft, nog niet van kracht. 5. Beheerregeling Rottum Het eiland Rottumeroog betreft een gesloten gebied op basis van art. 20 van de natuurbeschermingswet In het Toegangsbeperkingsbesluit, 29 oktober 2009 art. 12 is geregeld dat activiteiten die vallen binnen de kaders van de beheerregeling Rottum kunnen worden vergund. In de beheerregeling Rottum zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die plaats kunnen vinden op de eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduinen. Daarnaast zijn in de beheerregeling uitgangspunten opgenomen voor excursies naar het eiland. Een van de uitgangspunten is dat excursies inclusief de overtocht zonder risico voor de excursiedeelnemers geschiedt. Een deugdelijke schuilvoorziening is nodig om de risico's bij bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden tot en minimum te beperken. 6. Beheer, nieuw project Het project draagt bij aan het beheer van onder de Nb-wet 1998 aangewezen gebied. Ze is niet voorzien in een vastgesteld beheerplan. De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een project zoals benoemd in artikel 19d Nb-wet 1998 en betreft een vergunning plichtige handeling als bedoeld in artikel 16 van de Nb-wet Mogelijk significante gevolgen Uit artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet 1998 volgt dat voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, door de initiatiefnemer een Passende Beoordeling wordt opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen. Artikel 19g, lid 1, van de Nb-wet 1998 stelt dat een vergunning slechts verleend kan worden indien het bevoegd gezag zich ervan verzekerd heeft dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet aangetast zullen worden. Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een Passende Beoordeling slechts dan 7

8 achterwege kan worden gelaten, Indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het voorgenomen project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied. Een plan of project heeft significante gevolgen wanneer het de instandhoudingsdoelstellingen van een gebied in gevaar dreigt te brengen. Dat wil zeggen: in het geval het onmogelijk of onwaarschijnlijk wordt om de doelen van het in stand houden van een gebied te realiseren, en/of als er sprake is van een onherstelbare vernietiging van een vitale component van het natuurlijke systeem dat van essentieel belang is voor het gebied (art.19d, lid 1; Nb-wet 1998). Gezien het feit dat het project een veiligheidsbelang dient en het feitelijk gaat om een relatief geringe ingreep, waarvan op voorhand vaststaat dat significante effecten op instandhoudingsdoelen zullen ontbreken, indien de aangevraagde activiteiten op de in de aanvraag voorziene wijze zullen worden afgedaan, is afgezien van het vragen van een uitvoerige ecologische beoordeling. Uit art. 19 ia jo art. 16Nbwet1998 volgt dat handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het Natura 2000 gebied anders dan vereist volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn, verboden zijn zonder vergunning. De aangeleverde stukken bevat voldoende informatie om te kunnen beoordelen of sprake is van een dergelijke handeling. 8. Bevoegdheid tot vergunningverlening Op grond van artikel 2 eerste lid gelezen in samenhang met artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn gedeputeerde staten van de provincie Groningen het bevoegd gezag. Op 30 november 2005 is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Vergunningenbesluit) (Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Vergunningenbesluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nbwet Voor deze specifieke activiteiten geldt de minister van Economische Zaken (i.e. de Staatssecretaris) als bevoegd gezag. Van dergelijke activiteiten is in dit geval geen sprake. Ingevolge artikel 16 Nb-wet 1998 is gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor vergunningverlening voor deze handelingen in een beschermd natuurmonument. 9. Vergunningplicht en procedure De aangevraagde activiteiten kunnen een nadelig effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen, het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis. Er is derhalve een vergunningplicht. Op 10 juni 2014 is een aanvraag voor een vergunning ingediend. Gezien de noodzaak om spoedig tot besluitvorming te komen is de gemeente Eemsmond ingelegenheid gesteld een zinswijze in te dienen. De gemeente Eemsmond kan zich vinden in de onderbouwing en de noodzaak van de vergunning en heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 10. Selectie van relevante natuurwaarden N2000 Waddenzee Habitatrichtlijn 10.1 Habitattypen De zones met open water langs de kust kunnen gerekend worden tot Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken (Hl 110) zoals langs de dijk met het Lauwersmeer en grote delen van de kust tussen Eemshaven en Delfzijl waar kwelders grotendeels ontbreken. Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (Hl 140) worden 8

9 plaatselijk langs het Lauwersmeer aangetroffen. Het eiland Rottumeroog kent Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120) en Grijze duinen (2130). Het beoogde doel is het behoud van oppervlakte en kwaliteit. Voor de kalkarme Grijze duinen is tevens een verbetering van de kwaliteit als doel vastgelegd Gewone zeehond Gewone zeehond wordt aangetroffen op enkele zeehondenligplaatsen tussen Lauwersoog en Rottumeroog. Het gebied rond Rottum is van groot belang voor de zeehond. De zeehond is gevoelig voor zowel visuele als geluidsverstoring. Het doel is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor uitbreiding van de populatie Grijze zeehond Uit onderzoek van onder andere Wageningen Universiteit blijkt dat de grijze zeehond in de Waddenzee toeneemt en op steeds meer plaatsen wordt waargenomen. In de omgeving van Rottumeroog zijn de aantallen nog laag. Het doel is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de populatie. Vogelrichtlijn 10.5 Broedvogels Blijkens de aanvraag wordt de schuilvoorziening geplaatst op een plek die dynamisch is door stuivend zand buiten het broedseizoen. Voor het gebruik is het van belang dat de voorziening wordt geplaatst op een locatie die ongeschikt is voor broedvogels. Conclusie; Onder deze omstandigheden kunnen significante effecten op broedvogels op voorhand worden uitgesloten en behoeven deze soorten geen nadere beoordeling Niet-broedvogels Het eiland Rottumeroog is een belangrijk gebied voor doortrekkende vogels. Deze trek start doorgaans eind augustus/begin september. Blijkens de aanvraag wordt de schuilvoorziening geplaatst op een plek die dynamisch is door stuivend zand buiten het trekseizoen voor vogels. Mogelijke effecten van het gebruik kunnen op voorhand worden uitgesloten, indien bezoekers van het eiland zich zullen houden aan de voorschriften en beperkingen die opgenomen zijn in de aan hen verstrekte vergunning voor het betreden van het artikel 20 gebied Rottumeroog. Conclusie: Onder deze omstandigheden kunnen significante effecten op trekvogels op voorhand worden uitgesloten en behoeven deze soorten geen nadere beoordeling. Beschermd natuurmonument Mogelijke aantasting van natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of het ontsieren van het beschermd natuurmonument? Aanwijzingsbesluit bekijken!!! Conclusie: Gezien de beperkte duur van de werkzaamheden, de locatie, vormgeving en beperkte omvang van het object is het uit te sluiten dat het natuurmonument ontsierd raakt door de oprichting en het gebruik van de voorziening. 11. Beoordeling van effecten Wij hebben beoordeeld of tijdens de werkzaamheden en het gebruik effecten kunnen optreden op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee. De volgende effecttypen zijn mogelijk aan de orde voor het project plaatsen schuilvoorziening Rottumeroog: 9

10 O Verstoring door geluid (en trillingen): O Optische verstoring (aanwezigheid en beweging door mensen); O Verstoring door betreding 11.1 Habitattypen Verslechtering van de kwaliteit van een habitat treedt op wanneer in een bepaald gebied de door dit habitat ingenomen oppervlakte afneemt, of wanneer het met de specifieke structuur en functies die voor de staat van instandhouding van de met dit habitat geassocieerde typische soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking met de begintoestand. Onder verslechtering wordt de fysieke aantasting van een habitat verstaan. Doel: Op het eiland Rottumeroog komen de typen Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120) en Grijze duinen (H2130) voor met als doel het behoud van oppervlakte en kwaliteit. Voor kalkarme Grijze duinen is tevens ten doel gesteld de kwaliteit van de aanwezige habitattype te verbeteren. Beoordeling Uit de toegezonden informatie blijkt dat het terrein waarop gewerkt wordt en waar de schuilvoorziening wordt geplaatst geen onderdeel uitmaakt van een (potentieel) kwalificerend habitattype. Deze habitattypen bevinden zich buiten het zandpad waarop de handelingen worden verricht zodat van oppervlakteverlies van deze habitattypen geen sprake is. Conclusie: Wij zijn van mening dat op basis van de objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het project schuilvoorziening Rottumeroog kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee Habitatrichtlijnsoorten Verstoring van soorten heeft geen directe invloed op de fysieke kenmerken van een gebied; een verstoring betreft soorten en is vaak in de tijd beperkt (lawaai, lichtbronnen). Belangrijke parameters zijn intensiteit, de duur en de frequentie van verstoringen. Om significant te zijn moet een verstoring de staat van instandhouding van een soort beïnvloeden. Een significante verstoring treedt op wanneer uit populatie dynamische gegevens betreffende die soort in dat gebied blijkt dat de soort het gevaar loopt, in vergelijking met de begintoestand, niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te zullen blijven Gewone zeehond Het doel is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor uitbreiding van de populatie. Beoordeling: aanlegfase/aanvoer In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele ligplaatsen van gewone zeehonden. Deze ligplaatsen liggen buiten de verstoringsafstand van de werkzaamheden voor het plaatsen van de schuilvoorziening. Er kan tijdens het laden en lossen verstoring optreden van een enkel exemplaar van deze soort. Nu wordt gewerkt buiten het voortplantingsseizoen zal een dergelijke verstoring van een individueel exemplaar met zekerheid niet leiden tot een significant negatief effect. Beoordeling gebruiksfase: Uit de verstrekte informatie bij de aanvraag blijkt dat op de projectlocatie geen zeehonden voorkomen waarvoor de Waddenzee zich kwalificeert als Natura 2000-gebied. Van een aantasting van het leefgebied van gewone zeehond is derhalve geen sprake. Bezoekers van Rottumeroog en andere personen die gebruik zullen maken van de schuilvoorziening dienen allen te beschikken over een vergunning op grond van de Nb-wet 1998 voor het betreden van het gesloten gebied. In deze vergunning zijn mogelijk verstorende effecten van dit bezoek voldoende en uitputtend afgewogen. Bovendien vinden de werkzaamheden plaats buiten de periode dat gewone zeehonden jongen hebben (mei-juli) en dus het meest kwetsbaar zijn. Van een (significante) verstoring van de gewone zeehond is geen sprake. 10

11 Conclusie: Op basis van de objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het project schuilvoorziening Rottumeroog kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee 11.4 Grijze zeehond Het doel is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de populatie. Beoordeling: aanlegfase/aanvoer In de omgeving van het plangebied komen af en toe grijze zeehonden voor. Deze bevinden zich buiten de verstoringsafstand van de werkzaamheden voor het plaatsen van de schuilvoorziening. Er kan tijdens het laden en lossen verstoring optreden van een enkel exemplaar van deze soort. Nu wordt gewerkt buiten het voortplantingsseizoen zal een dergelijke verstoring van een individueel exemplaar met zekerheid niet leiden tot een significant negatief effect. Beoordeling gebruiksfase Uit de verstrekte informatie bij de aanvraag blijkt dat op de projectlocatie geen zeehonden voorkomen waarvoor de Waddenzee zich kwalificeert als Natura 2000-gebied. Van een aantasting van het leefgebied van grijze zeehond is derhalve geen sprake. Bezoekers van Rottumeroog en andere personen die gebruik zullen maken van de schuilvoorziening dienen allen te beschikken over een vergunning op grond van de Nb-wet 1998 voor het betreden van het gesloten gebied. In deze vergunning zijn mogelijk verstorende effecten van dit bezoek voldoende en uitputtend afgewogen. Conclusie: Wij zijn van mening dat op basis van de objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het project plaatsen schuilvoorziening Rottumeroog kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee. 12. Beoordeling resteffecten Uit de aanvraag blijkt op welke wijze de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Met de gekozen werkwijze wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met het zo mogelijk vermijden van nadelige effecten voor natuunwaarden: Transport van en naar de projectlocatie vindt zoveel mogelijk plaats over het bestaande pad, waardoor geen aantasting van kwalificerende habitattypen plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de periode dat gewone zeehonden jongen hebben (mei-juli) en dus het meest kwetsbaar zijn. De bouw van de schuilvoorziening duurt maximaal twee weken en op Rottumeroog blijft tijdens de aanlegwerkzaamheden ruim voldoende geschikt leefgebied voor kwalificerende niet-broedvogels, terwijl buiten het vogeltrekseizoen wordt gewerkt. 13. Nadere onderzoeken Wij zijn van mening dat de aanvraag voldoende informatie bevat om op alle te beoordelen effecten en waarden een afgewogen beslissing te kunnen nemen. Verdere onderzoeken zijn ons inziens dan ook niet nodig. 14. Eindconclusie Uit de bij de aanvraag gevoegde informatie en onderliggende documenten, alsmede de overwegingen bij dit besluit volgt dat, rekening houdend met de relevante aanwijzingsgrondslagen en instandhoudingdoelstellingen, er door de aan Staatsbosbeheer onder het stellen van voorschriften te vergunnen activiteiten, geen aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000 zullen plaatsvinden. Wij zijn daarom van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, onder de in de voorschriften gestelde voorwaarden. 11

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid t.a.v. kolonel ir. G.C.A. van Langen Postbus 412 5000 AK Tilburg Keizersgracht 5 Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Oosterschelde Tidal Power 1 B.V. T.a.v. de heer H. van Breugel De Weel 20 1736 KB ZIJDEWIND Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN DEVENTER Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer drs. J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 7411 HX DEVENTER Postbus 554 7400 AN DEVENTER www.minlnv.nl

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN Deventer Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 Deventer Postbus 554 7400 AN Deventer www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen.

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen. Directie Regionale Zaken DRIEHOEK ADVOCATEN T.a.v. Postbus 570 8000 AM ZWOLLE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18-04-2008 DRZ/09/325/BB/SM 13-01-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Martieme Toegang De heer ir. F. Aerts Tarvernierkaai 3 2000 Antwerpen (België) Directoraat-generaal

Nadere informatie

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien

Nadere informatie

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Noord Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus 116 4400 AC YERSEKE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15-12-2008 HVG DRZ/09/1084/JS/SM 16-03-2009

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen West 6 B.V. T.a.v. K. Groot Postbus 6 1780 AA Den Helder Cascadeplein 6 Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Vergunning

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V.

RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V. VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. Windpark Vermeer Noord B.V. Windpark Vermeer Midden B.V. Windpark Vermeer Zuid B.V. voor het oprichten en in werking

Nadere informatie

Procedureel. Vlaams Gewest

Procedureel. Vlaams Gewest Directie Regionale Zaken Vlaams Gewest uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 oktober 2008 16EFA-U-08-0813 DRZZ/2009-1236 1 april 2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte,

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte, Directie Regionale Zaken Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3-5-2006 DRZZ 06-4525/MT/GV 2-11-2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998, vergunning,

Nadere informatie

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen.

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM GRONINGEN Hulpverleningsdienst Fryslân Platform Waddenzeebreed Waddex t.a.v. de heer M. Janssen Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN Betreft Helikopterinzet; Waddex-oefeningen

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 19143 3500 DC Utrecht Rijkswaterstaat Zuid-Holland t.a.v. dr. A.P.M.A. Vonck Postbus 556 3000 AN Rotterdam Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht Postbus 19143 3500 DC Utrecht www.minlnv.nl

Nadere informatie

Besluit. 17 april 2008 DRZW/

Besluit. 17 april 2008 DRZW/ 17 april 2008 DRZW/2008-1670 2 Bij brief van 12 december 2007, kenmerk 495648, heeft u een wijziging van de aanvraag voor wat betreft de zandwingebieden ingediend. Dit in verband met nieuwe inzichten in

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Natuurbeschermingswet 1998 Vergunning project Verbreding A50 tracé Ewijk-Valburg, aanleg en gebruik extra Waalbrug en renovatie huidige Waalbrug INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vereniging van Importeurs van Schelpdieren Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Datum Betreft Wnb; vergunning; verwateren importmosselen

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vereniging van importeurs van schelpdieren ID. Holstein Coxstraat 41 4421 DC Direct'. Regio en Ruimtelijke

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Bedrijfscombinatie Krinkels-CSO t.a.v. Mevrouw mr. D.M.T.J. van Zandvoort Postbus 2 3980 CA Bunnik Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april Postbus 55 8200 AB Lelystad Maatschap BIDDINGHUIZEN Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794

ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794 ECLI:NL:RVS:2006:AZ4794 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-12-2006 Datum publicatie 20-12-2006 Zaaknummer 200607725/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

30 sept OU

30 sept OU VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006 Aanvrager : Het college van

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/ , d.d

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/ , d.d Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1109, d.d. 19-03-2009 VERPLAATSING VAN OESTERPERCELEN EN DE AANLEG VAN ZEVEN NIEUWE OESTERPERCELEN IN DE GREVELINGEN INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN De aanvraag De aanvrager verzoekt

Nadere informatie

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Ottink- ten Thije t.a.v. de heer M. Ottink

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Tijans-Kamphuis Roorderheurneweg 2 7587 LJ

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb)

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) 1 Assen, 23 januari 2017 Ons kenmerk 201601734-00675610 ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) Vergunninghouder

Nadere informatie

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. T.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH Assen Cascadeplein 6 Postbus 30032 9700 RM Groningen www.rijksoverheid.nl/eleni Uw referentie

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. t.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH ASSEN Cascadeplein 6 9726 AD Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl T 050 599

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-015534 - gemeente Ede Activiteit : Verbreding

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 oktober 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-011430 gemeente Apeldoorn Activiteit : plaatsen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voorziet met het oog op het behoud van de biodiversiteit, in regels ter bescherming van

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Steggink Akkerbouw B.V. heer/mevrouw J.C. Steggink Van Roijensweg 83 7694 BE

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde T.a.v. Anna Bijns-gebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 B 2018 Antwerpen BELGIË Directoraat-generaal Natuur

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2139347/3715576 op de op 2 januari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Pascal Haumann B.V., Halve Maan 3 te Well Zaaknummer: 2015-0351 Kenmerk: 2016/98662 d.d. 15 december

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Landbouwbedrijf Mandemaker de heer G. Mandemaker Smalleweg

Nadere informatie

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Uitbreiding van de testhal voor F16 motoren nabij Natura-2000 gebied Brabantse Wal Inhoudelijke overwegingen De aanvraag De aanvrager verzoekt om een

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN > Retouradres 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus 2301 8901 JH LEEUWARDEN Directoraat-generaal Natuur Cascadeplein 6 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap J.H. en G. Veltink de heer G. Veltink Jachthuisweg

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

Provincie Groningen, Afdeling Beton en Waterbouw De heer L. Thoma Postbus 610 9700 AP GRONINGEN. Geachte heer Thoma,

Provincie Groningen, Afdeling Beton en Waterbouw De heer L. Thoma Postbus 610 9700 AP GRONINGEN. Geachte heer Thoma, Provincie Groningen, Afdeling Beton en Waterbouw De heer L. Thoma Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Geachte heer Thoma, Op 18 april 2013 heeft u ons verzocht om vergunning op grond van art. 16 en 19d de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Pluimveebedrijf Westerhof-Janssen CV Middenweg 2a 7722

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Stal De Borgelink De heerg.j. Bronsvoort Borgelinksweg 2 7434 RH Lettele KvK

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 200, DRZ/0/442/BS/HG tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stal De Hoge Linde de heer G. Meulink Dwarsweg 10 8152

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Gemeente Heusden P. Bosch Postbus AA VLIJMEN. Datum 29 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte heer Bosch,

Gemeente Heusden P. Bosch Postbus AA VLIJMEN. Datum 29 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte heer Bosch, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Heusden P. Bosch Postbus 41 5250 AA VLIJMEN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl FF/75C/2016/0497.toek.wh Betreft

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee Postbus 23 9285 ZV BUITENPOST uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 januari 2006 - DRZ/06/3649/MO/SM 29-08-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof GC HOEK VAN HOLLAND. Datum 2 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag

Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof GC HOEK VAN HOLLAND. Datum 2 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof 75 3151 GC HOEK VAN HOLLAND Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing soorten Artikel 3.3 lid 1 (Vogelrichtlijnsoorten), artikel 3.8 lid 1 (Habitatrichtlijnsoorten en Verdragen

Nadere informatie

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 Directie Regionale Zaken Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998;

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 februari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-014970 - gemeente Oude IJsselstreek Activiteit

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie