Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus HC Eindhoven Keizersgracht HB Eindhoven Postbus HC Eindhoven Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van 7 oktober 2009 verzoekt u mij om verlenging van de aan drie specifiek benoemde visserijbedrijven/vaartuigen verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) ter uitvoering van Ensisvisserij in de Voordelta en Noordzeekustzone. Deze vergunning is aan genoemde bedrijven verleend (kenmerk: DRZW/ ) tot en met 31 december Procedureel Bevoegdheid tot vergunningverlening Op 30 november 2005 is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nb-wet Voor deze specifieke activiteiten geldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) als, in deze, bevoegd gezag. De voorgenomen bevissing valt onder artikel 2, sub l, van dit Besluit: uitoefening van niet-handmatige schaal- en schelpdiervisserij, het invangen van mosselzaad, schelpdiercultures en het uitzetten van mosselen daaronder begrepen. Daarnaast is uw activiteit te scharen onder artikel 3, lid 2, van dit Besluit: activiteiten die geheel of gedeeltelijk een beschermd natuurmonument of Natura 2000-gebied betreffen in niet provinciaal ingedeelde gebieden. De Voordelta is deels niet provinciaal ingedeeld. Hiermee is de minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag. Gelet op het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nr. TRCJZ/2006/775) zijn de regiodirecteuren en MT-leden van de directie Regionale Zaken van het Pagina 1 van 5

2 ministerie van LNV onder meer gemachtigd om namens de minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet Wettelijk kader Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998 stelt dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen [ ] projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten van de betrokken beschermde gebieden kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet 1998 stelt dat ten aanzien van nieuwe projecten of andere handelingen door de initiatiefnemer een passende beoordeling van de gevolgen van het betrokken gebied dient te worden opgesteld. Lid 3 van dit artikel stelt hierbij dat deze verplichting tot het opstellen van een passende beoordeling niet geldt in gevallen waarin degene die een project of een handeling waarop dat besluit betrekking heeft, onderneemt, daarmee een project of handeling ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, herhaalt of voortzet, voorzover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat project of die handeling. Artikel 4:11 sub b, van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat het bestuursorgaan kan beslissen om zienswijzen achterwege te laten indien de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld om zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan. Overwegingen De totaal op te vissen hoeveelheid Ensis wordt op basis van de vangsten in de afgelopen jaren door u geschat op maximaal ton versgewicht in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en maximaal ton versgewicht in Natura 2000-gebied Voordelta. De betreffende vier bedrijven beschikken over een vergunning in het kader van de Visserijwet. In de eerdere besluitvorming, 29 januari 2009 met kenmerk DRZW/ , op basis van de Nb-wet 1998 heeft u reeds een passende beoordeling, daterend van 28 oktober 2008, aangeleverd in relatie tot de Ensisvisserij in de Noordzeekustzone en de Voordelta. Binnen deze passende beoordeling is aangegeven dat het gemiddelde bestand over de jaren , miljoen stuks Ensis bedraagt. Een vangst van Pagina 2 van 5

3 8.000 ton (zijnde 320 miljoen stuks Ensis) betekent een afname van 0,97% van het hierboven genoemde gemiddelde totaalbestand. Dit specifieke percentage is in de eerdere besluitvorming van 29 januari 2009 met kenmerk DRZW/ , in het kader van de Nb-wet 1998 door mij getoetst en aangemerkt als zijnde geen aantasting van de relevante beschermde natuurwaarden. Zulks nadrukkelijk onder de hierbij gestelde vergunningvoorschriften. Teneinde de toepasbaarheid van de betreffende passende beoordeling, in het licht van artikel 19f, lid 3, van de Nb-wet 1998, op de voorgenomen bevissing (2010) vast te kunnen stellen, gelden de hiernavolgende uitgangspunten: Gemiddelde aantal Ensis Hoeveelheid Ensis in 2008 Nederlandse kustzone ,97 (320) ,48 (320) Noordzeekustzone ,23 (100) ,00 (100) Voordelta ,47 (220) ,05 (220) Tabel 1. Hoeveelheid aanwezige en te vissen Ensis in de verschillende gebieden voor en in 2008 Gemiddelde aantal Ensis Hoeveelheid Ensis in 2009 Nederlandse kustzone 32424,73 0,99 (320) ,20 (320) Noordzeekustzone ,28 (100) ,54 (100) Voordelta ,50 (220) ,15 (220) Tabel 2. Hoeveelheid aanwezige en te vissen Ensis in de verschillende gebieden voor en in 2009 Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in het Natura 2000-gebied Voordelta de maximale bevissing in 2010 met 2,10% toeneemt ten opzichte van Maar doordat de oppervlakte van het te bevissen gebied gelijk blijft aan de oppervlakte in 2009 is beroering van de habitattype gelijk aan de bodemberoering van Bovendien blijkt dat uitgaande van het huidige totale bestand een vangst van ca. 320 miljoen stuks Ensis gedurende 2010 een afname oplevert van 1,20%. Nu in de betreffende (reeds door mij in eerdere besluitvorming geaccordeerde) passende beoordeling werd uitgegaan van hetzelfde bodemoppervlakte en gekeken naar het gemiddelde bestand over de jaren de afname door de bevissing slechts zeer weinig (0,02 voor het gehele gebied; 0,05 voor de Noordzeekustzone en 0,03 voor de Voordelta) afwijkt van de afname als gekeken Pagina 3 van 5

4 wordt naar het gemiddelde bestand over de jaren ben ik van mening dat deze passende beoordeling haar geldigheid behoudt in relatie tot de voorgenomen bevissing in Besluit Ik ben van mening dat met de betreffende (reeds eerder door u aangeleverde) passende beoordeling als bedoeld in artikel 19f, van de Nb-wet 1998, mede gelet op de omvang van de door u gewenste te bevissen hoeveelheid, de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde activiteit, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen, geen schadelijke gevolgen zal hebben voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden, nu er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Gelet op de reeds doorlopen procedure met betrekking tot de eerder aan u verleende vergunning op grond van de Nb-wet 1998, meen ik dan ook tot verlenging van de termijn van deze vergunning over te kunnen gaan. Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften, zoals opgenomen in mijn besluit van 29 januari 2009 met kenmerk DRZW/ Gezien het voorgaande verleng ik de termijn genoemd in vergunningvoorschrift nr. 20 van het besluit d.d. 29 januari 2009 met kenmerk DRZW/ tot en met 31 december Als vergunninghouders blijven aangemerkt: - ; - en -. Vergunningvoorschrift nr. 13 wordt als volgt gewijzigd: De jaarlijkse vangstopgave dient uiterlijk op 1 maart 2011, aan mij dan wel aan mijn rechtsopvolger te worden verstrekt, zulks t.a.v. het Nb-wetteam. Daarbij dient te worden aangegeven welk percentage Ensis van de totale vangstopgave in welk Natura 2000-gebied is gevangen. Bezwaar Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden ingediend bij: Pagina 4 van 5

5 De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienst Regelingen Afdeling Recht & Rechtsbescherming Postbus EK s Gravenhage Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten: a) de naam en het adres van de indiener; b) de dagtekening; c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en d) de gronden van bezwaar. Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen. Kennisgeving Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze vergunning verzonden aan: LNV directie AKV t.a.v. afd. Regelingen, LNV directie NLP, LNV directie Regionale Zaken Vestiging Noord, RWS directie Noordzee, Zeeland, Zuid-Holland en Waterdistrict Waddenzee, Gedeputeerde Staten van Zeeland, Zuid-Holland en Fryslân, burgemeester en wethouders van Veere, Noord- Beveland, Schouwen-Duiveland, Goedereede, Westvoorne, Rotterdam, Zijpe, Den Helder, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Eemsmond, het Bestuurlijk Overleg Voordelta, de Zeeuwse Milieufederatie, de Zuidhollandse Milieufederatie, Stichting WAD, De Waddenvereniging, de Nederlandse Vissersbond, Productschap Vis, de Faunabescherming, Stichting Noordzee en Vogelbescherming Nederland, de K.L.P.D. te Hansweert, het m.s. Stormvogel, het m.s. Phoca, het m.s. Krukel, het m.s. Harder, het m.s. Kokhaan en het m.s. De Valk, de K.L.P.D te Harlingen en de A.I.D. te Zwolle en de Meern. Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van LNV onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, voor deze, DE REGIODIRECTEUR ZUID, Pagina 5 van 5

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij. Geachte heer,

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij. Geachte heer, > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Nederlandse Vissersbond T.a.v. de heer J.K. Nooitgedagt Postbus AB EMMELOORD

Nederlandse Vissersbond T.a.v. de heer J.K. Nooitgedagt Postbus AB EMMELOORD > Retouradres Postbus 6111 5600 HC EINDHOVEN Nederlandse Vissersbond T.a.v. de heer J.K. Nooitgedagt Postbus 64 8300 AB EMMELOORD Keizersgracht 5 5611 HB EINDHOVEN Postbus 6111 5600 HC EINDHOVEN www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Procedureel Uw aanvraag is op 18 december 2009 door mij ontvangen. Bij brief van 18 december 2009 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Procedureel Uw aanvraag is op 18 december 2009 door mij ontvangen. Bij brief van 18 december 2009 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur Postbus 116 4400 AC YERSEKE Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum /IMA 0511 DRZZ /MT onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum /IMA 0511 DRZZ /MT onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Wageningen-IMARES afd. WOT t.a.v. Postbus 77 4400 AB Yerseke uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-11-2006 06/IMA 0511 DRZZ 07-567/MT 14-02-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien

Nadere informatie

Uw aanvraag is op 12 mei 2010 door mij ontvangen. Bij brief van 2 juni 2010 (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Uw aanvraag is op 12 mei 2010 door mij ontvangen. Bij brief van 2 juni 2010 (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 19143 3501 DC Utrecht Rijkswaterstaat T.a.v. de heer ing. J.C. de Kok Postbus 5807 2280 HV RIJSWIJK Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht Postbus 19143 3501 DC Utrecht www.minlnv.nl

Nadere informatie

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Noord Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus 116 4400 AC YERSEKE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15-12-2008 HVG DRZ/09/1084/JS/SM 16-03-2009

Nadere informatie

DRZZ/

DRZZ/ Directie Regionale Zaken uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 13-02-2009 DRZZ/2009-2069 22-06-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Vergunning Nb-wet uitzaaien uit IRL en VK geïmporteerde scheldpdieren

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 19143 3500 DC Utrecht NUON Warmte t.a.v. de heer C.M. Sinke Locatiecode 1NK3230 Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht Postbus 19143 3500 DC Utrecht

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen West 6 B.V. T.a.v. K. Groot Postbus 6 1780 AA Den Helder Cascadeplein 6 Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Vergunning

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Oosterschelde Tidal Power 1 B.V. T.a.v. de heer H. van Breugel De Weel 20 1736 KB ZIJDEWIND Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven

Nadere informatie

Vereniging van Opstallocatiehouders Binnengebied Eemshaven t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZ/07/1235/MO/SM

Vereniging van Opstallocatiehouders Binnengebied Eemshaven t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZ/07/1235/MO/SM Directie Regionale Zaken Vereniging van Opstallocatiehouders Binnengebied Eemshaven t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28-8-2006 - DRZ/07/1235/MO/SM 30-03-2007 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Nadere informatie

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen.

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen. Directie Regionale Zaken DRIEHOEK ADVOCATEN T.a.v. Postbus 570 8000 AM ZWOLLE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18-04-2008 DRZ/09/325/BB/SM 13-01-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Datum 17 december 2010 Betreft Verlenging vergunning Nb-wet storten van onderhoudsbaggerspecie in het Marsdiep

Datum 17 december 2010 Betreft Verlenging vergunning Nb-wet storten van onderhoudsbaggerspecie in het Marsdiep > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie t.a.v. Kapitein ter zee H.P.P. van Rede Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus

Nadere informatie

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte,

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte, Directie Regionale Zaken Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3-5-2006 DRZZ 06-4525/MT/GV 2-11-2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998, vergunning,

Nadere informatie

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid t.a.v. kolonel ir. G.C.A. van Langen Postbus 412 5000 AK Tilburg Keizersgracht 5 Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Procedureel. Rijkswaterstaat Projecten T.a.v. ir. A.W. Velema Programma Ruimte voor de Rivier Postbus ED ARNHEM

Procedureel. Rijkswaterstaat Projecten T.a.v. ir. A.W. Velema Programma Ruimte voor de Rivier Postbus ED ARNHEM > Retouradres Postbus 554 7400 AN Deventer Rijkswaterstaat Projecten T.a.v. ir. A.W. Velema Programma Ruimte voor de Rivier Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 Deventer Postbus 554 7400 AN Deventer

Nadere informatie

Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus AB EMMELOORD. Geachte,

Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus AB EMMELOORD. Geachte, Directie Regionale Zaken Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus 64 8300 AB EMMELOORD uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 04-10-2006 200602366/4.0/ DRZ/07/1557/HD/SM 23-04-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZZ /GV onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZZ /GV onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken W.D. van den Berg BV uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 8-3-2006 - DRZZ 06-2416/GV 22-8-2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Natuurbeschermingswet 1998; 2 vergunning Oosterschelde;

Nadere informatie

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 Directie Regionale Zaken Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998;

Nadere informatie

Datum 25 februari 2011 Betreft Wijzigingsbesluit Natuurbeschermingswet 1998; MZI's Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee

Datum 25 februari 2011 Betreft Wijzigingsbesluit Natuurbeschermingswet 1998; MZI's Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur T.a.v. H.J. van Geesbergen Postbus 116 4400 AC Yerseke Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 6111

Nadere informatie

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen.

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM GRONINGEN Hulpverleningsdienst Fryslân Platform Waddenzeebreed Waddex t.a.v. de heer M. Janssen Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN Betreft Helikopterinzet; Waddex-oefeningen

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen Vereniging Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A. T.a.v. mr. H.J. van Geesbergen Postbus 116 4400 AC YERSEKE Cascadeplein 6 Groningen

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 19143 3500 DC Utrecht Rijkswaterstaat Zuid-Holland t.a.v. dr. A.P.M.A. Vonck Postbus 556 3000 AN Rotterdam Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht Postbus 19143 3500 DC Utrecht www.minlnv.nl

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee Postbus 23 9285 ZV BUITENPOST uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 januari 2006 - DRZ/06/3649/MO/SM 29-08-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN DEVENTER Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer drs. J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 7411 HX DEVENTER Postbus 554 7400 AN DEVENTER www.minlnv.nl

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Martieme Toegang De heer ir. F. Aerts Tarvernierkaai 3 2000 Antwerpen (België) Directoraat-generaal

Nadere informatie

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 13-07-2007 - DRZZ/2007-4761 20-12-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vereniging van importeurs van schelpdieren ID. Holstein Coxstraat 41 4421 DC Direct'. Regio en Ruimtelijke

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN > Retouradres 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus 2301 8901 JH LEEUWARDEN Directoraat-generaal Natuur Cascadeplein 6 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning; exploitatie MZI's; Waddenzee

Datum 21 maart 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning; exploitatie MZI's; Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen Hoogerheide-Elenbaas BV De heer W. van den Berg Steinstraat 19 4311 BH BRUINISSE Cascadeplein 6 9726 AD Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Besluit. Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse vissersbond U.A.

Besluit. Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse vissersbond U.A. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse vissersbond U.A. Directoraat-Generaal Natuur, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Procedureel. Vlaams Gewest

Procedureel. Vlaams Gewest Directie Regionale Zaken Vlaams Gewest uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 oktober 2008 16EFA-U-08-0813 DRZZ/2009-1236 1 april 2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN Deventer Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 Deventer Postbus 554 7400 AN Deventer www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Besluit. Nederlandse Vissersbond U.A. T.a.v de heer Postbus AB Emmeloord

Besluit. Nederlandse Vissersbond U.A. T.a.v de heer Postbus AB Emmeloord > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederlandse Vissersbond U.A. T.a.v de heer Postbus 64 8300 AB Emmeloord Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. t.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH ASSEN Cascadeplein 6 9726 AD Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl T 050 599

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Besluit. TenneT TSO BV. Postbus AS Arnhem

Besluit. TenneT TSO BV. Postbus AS Arnhem > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag TenneT TSO BV Postbus 718 6800 AS Arnhem Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

Staatsbosbeheer. Postbus BH DRIEBERGEN. Datum 15 november 2012 Betreft Vergunning Nb-wet 1998; project stroomlijn; Beuningse Waarden

Staatsbosbeheer. Postbus BH DRIEBERGEN. Datum 15 november 2012 Betreft Vergunning Nb-wet 1998; project stroomlijn; Beuningse Waarden > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Staatsbosbeheer Postbus 1300 3970 BH DRIEBERGEN Cascadeplein 6 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Ons kenmerk

Nadere informatie

Staatsbosbeheer t.a.v. de heer drs. C.J. Kalden Postbus BH DRIEBERGEN

Staatsbosbeheer t.a.v. de heer drs. C.J. Kalden Postbus BH DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Staatsbosbeheer t.a.v. de heer drs. C.J. Kalden Postbus 1300 3970 BH DRIEBERGEN Cascadeplein 6 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Staatsbosbeheer t.a.v. de heer C.J. Kalden Postbus BH DRIEBERGEN

Staatsbosbeheer t.a.v. de heer C.J. Kalden Postbus BH DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Staatsbosbeheer t.a.v. de heer C.J. Kalden Postbus 1300 3970 BH DRIEBERGEN Directoraat-generaal Natuur Cascadeplein 6 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T 070 379

Nadere informatie

1. T.a.v. van uw handhavingsverzoek m.b.t. de Doggersbank en de Noordzeekustzone vanaf de 5 m tot 20 meter dieptelijn ten noorden van Bergen

1. T.a.v. van uw handhavingsverzoek m.b.t. de Doggersbank en de Noordzeekustzone vanaf de 5 m tot 20 meter dieptelijn ten noorden van Bergen > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen Stichting Greenpeace Nederland Cascadeplein 6 Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl Contactpersoon mr.ing. H.H.M. Durenkamp T 050-5992327 M 06-48136185

Nadere informatie

Besluit. Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur T.a.v. Postbus AC Yerseke

Besluit. Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur T.a.v. Postbus AC Yerseke > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur T.a.v. Postbus 116 4400 AC Yerseke Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Procedureel De aanvraag voor de onderhavige vergunning werd gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: EL&I).

Procedureel De aanvraag voor de onderhavige vergunning werd gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: EL&I). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Rijkswaterstaat De heer D-J. Zwemmer, Projectmanager Boskalis Postbus 164 6700 AD WAGENINGEN Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070

Nadere informatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit Ministerie van Landbouw, en Voedseikwaliteit > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Zee en Delta Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Besluit. Petrogas E&P Netherlands B.V. Laan van Zuid Hoorn DE RIJSWIJK. Datum 17 mei 2018 Betreft Wnb-vergunning; Boring A18-A05; Doggersbank

Besluit. Petrogas E&P Netherlands B.V. Laan van Zuid Hoorn DE RIJSWIJK. Datum 17 mei 2018 Betreft Wnb-vergunning; Boring A18-A05; Doggersbank > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Petrogas E&P Netherlands B.V. Laan van Zuid Hoorn 14 2289 DE RIJSWIJK Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. T.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH Assen Cascadeplein 6 Postbus 30032 9700 RM Groningen www.rijksoverheid.nl/eleni Uw referentie

Nadere informatie

Besluit. TenneT TSO B.V. Datum Wnb; goedkeuringsbesluit Heiplan - Borssele Beta; NOZ Borssele. Geachte,

Besluit. TenneT TSO B.V. Datum Wnb; goedkeuringsbesluit Heiplan - Borssele Beta; NOZ Borssele. Geachte, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag TenneT TSO B.V. T 070

Nadere informatie

In dit besluit vindt u de inhoudelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

In dit besluit vindt u de inhoudelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Lievense Milieu B.V. Sleperweg 10 6222 NK MAASTRICHT Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Betreft

Nadere informatie

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/ , d.d

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/ , d.d Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1109, d.d. 19-03-2009 VERPLAATSING VAN OESTERPERCELEN EN DE AANLEG VAN ZEVEN NIEUWE OESTERPERCELEN IN DE GREVELINGEN INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN De aanvraag De aanvrager verzoekt

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan STAATSBOSBEHEER voor plaatsen en gebruik schuilvoorziening Rottumeroog (art. 20 gebied) besluit 16 juli

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

Datum 12 februari 2019 Betreft Vergunning Wet natuurbescherming mosselimporten uit "River Dee", Verenigd Koninkrijk

Datum 12 februari 2019 Betreft Vergunning Wet natuurbescherming mosselimporten uit River Dee, Verenigd Koninkrijk > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Navis Advies B.V. Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T

Nadere informatie

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. Tennet TSO B.V. T.a.v. de heer Postbus AS ARNHEM. Geachte heer

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. Tennet TSO B.V. T.a.v. de heer Postbus AS ARNHEM. Geachte heer Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Tennet TSO B.V. T.a.v. de heer Postbus 718 6800 AS ARNHEM Directoraat-generaal Agro en Directie en Blodiversiteit Bezoekadres

Nadere informatie

Datum 9 april 2018 Betreft Wnb; meerjarige vergunning; mosselzaadvisserijen Waddenzee 2018 t/m 2020

Datum 9 april 2018 Betreft Wnb; meerjarige vergunning; mosselzaadvisserijen Waddenzee 2018 t/m 2020 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur Directie en Biodiversiteit Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000

Nadere informatie

Datum 4 juli Betreft Wnb-vergunning; NOV-experiment; uitbreiding Windgat; Oosterschelde

Datum 4 juli Betreft Wnb-vergunning; NOV-experiment; uitbreiding Windgat; Oosterschelde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederlandse Oester Vereniging 4462 CH GOES Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Frisia Zout BV T.a.v. de heer D. van Tuinen Lange Lijnbaan 15 8861 NW HARLINGEN Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Stal De Borgelink De heerg.j. Bronsvoort Borgelinksweg 2 7434 RH Lettele KvK

Nadere informatie

1 ONDERWERP AANVRAAG PROCEDURE WETTELIJK KADER... 2

1 ONDERWERP AANVRAAG PROCEDURE WETTELIJK KADER... 2 Directie en Biodiversiteit Bijlage nummer 1 Horend bij kenmerk DGAN-NB/18096623 Inhoud 1 ONDERWERP AANVRAAG... 2 2 PROCEDURE... 2 3 WETTELIJK KADER... 2 3.1 Relevante artikelen Wet natuurbescherming...

Nadere informatie

Besluit. 17 april 2008 DRZW/

Besluit. 17 april 2008 DRZW/ 17 april 2008 DRZW/2008-1670 2 Bij brief van 12 december 2007, kenmerk 495648, heeft u een wijziging van de aanvraag voor wat betreft de zandwingebieden ingediend. Dit in verband met nieuwe inzichten in

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vereniging van Importeurs van Schelpdieren Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Datum Betreft Wnb; vergunning; verwateren importmosselen

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Besluit. Vermilion Energy Netherlands B.V. T.a.v. Postbus AB Harlingen

Besluit. Vermilion Energy Netherlands B.V. T.a.v. Postbus AB Harlingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vermilion Energy Netherlands B.V. T.a.v. Postbus 71 8860 AB Harlingen Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Steggink Akkerbouw B.V. heer/mevrouw J.C. Steggink Van Roijensweg 83 7694 BE

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Wij verzoeken u deze brief, alsmede de twee bijlagen aan de leden van Provinciale Staten door te geleiden.

Wij verzoeken u deze brief, alsmede de twee bijlagen aan de leden van Provinciale Staten door te geleiden. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland t.a.v. de statengriffie ons kenmerk: 08007603/38 afdeling: Economie bijlage(n): 2 behandeld door: Broodman, J. doorkiesnummer:

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Jan Vette B.V. Korringaweg 47 4401 NT Yerseke Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Zee en Delta Postbus 556 3000 AN ROTTERDAM Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Petrogas E&P Netherlands B.V. Laan van Zuid Hoorn 14 2289 DE RIJSWIJK Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Tijans-Kamphuis Roorderheurneweg 2 7587 LJ

Nadere informatie

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stal De Hoge Linde de heer G. Meulink Dwarsweg 10 8152

Nadere informatie

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad 26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 2 1. Onderwerp 2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 26 juli 2017 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Pluimveebedrijf Westerhof-Janssen CV Middenweg 2a 7722

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door:

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap A.G.B. Aarnink Enschedesestraat 187 7481

Nadere informatie

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen,

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen, Dienst Regelingen Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75a.06.toek.012.gs 11 mei 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2016-0039 Kenmerk: 2016/27473d.d.7 april 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord'

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' OMGEVINGSVERGUNNING voor: werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' activiteiten: werk of werkzaamheden uitvoeren

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap Voort Ganzenmars 3 7683 SB DEN HAM OV KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 januari 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT255457

Nadere informatie

Ministerie van Economisclie Zaken

Ministerie van Economisclie Zaken i I Ministerie van Economisclie Zaken 'I.1. 'u,r.:r, ::.'T:I V.,.,,-?! «:^r^ > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag ' ' i. Rijkswaterstaat De heer D.J. Zwenfirner Projectmanager Boskalis Postbus

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den

Nadere informatie