100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid"

Transcriptie

1 218e jaargang jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig onderhoud Wisselingen Raad van Toezicht Invoering Warmtewet Huurdersvereniging nieuwe stijl Puzzel 1

2 voorwoord > Aerdt Nijland December 2013, nog veel onduidelijkheid op (huur)woningmarkt Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Zo kort voor de jaarwisseling is het gebruikelijk om kort achterom te kijken en natuurlijk ook weer vooruit was voor Eigen Bouw, maar waarschijnlijk ook voor u, een lastig jaar met veel onzekerheid over (aangekondigde) wetswijzigingen, forse lastenverhogingen en een slecht functionerende woningmarkt. Als we ons kabinet moeten geloven is het einde van de crisis in zicht en klimmen we langzaam uit het dal. Eigen Bouw zal echter ook de komende jaren voorzichtig moeten manoeuvreren om op koers te blijven en de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Van de bestuurs tafel Regeling door de overheid Eind december 2012 heeft de Raad van Toezicht het strategisch voorraadbeleid van Stichting Eigen Bouw goedgekeurd. Het Strategisch voorraadbeleid schetst onze gedachten hoe de woningvoorraad van Eigen Bouw zich in de periode zal ontwikkelen. Het geeft de ontwikkeling in omvang en kwaliteit van de woningvoorraad aan en beschrijft het activiteitenprogramma dat daarbij hoort. Uiteraard laat het ook de gevolgen voor de financiële positie van Eigen Bouw zien. Wat we bij het schrijven van dit strategisch voorraadbeleid niet hadden voorzien was dat het kabinet Rutte II de bij het aantreden aangekondigde verhuurdersheffing voor corporaties ook voor beleggers en particuliere verhuurders met meer dan 10 woningen (zoals Eigen Bouw) van toepassing zou verklaren. Deze greep van de Rijksoverheid in onze kas heeft er toe geleid dat Eigen Bouw in 2013 alle zeilen heeft moeten bijzetten. Helaas hebben wij daarom bij de voorbereidingen voor de jaarlijkse huurverhoging moeten besluiten dat wij een deel van deze forse lastenverzwaring in de komende jaren aan onze huurders moeten doorberekenen. Het deel dat niet vanuit de huur gecompenseerd kan worden zal door bezuiniging in de bedrijfsvoering, het efficiënter omgaan met de onderhoudsbudgetten en woningverkopen moeten worden opgebracht. Onduidelijkheid over huurprijs aanpassingen Met de invoering van de verhuurdersheffing is de onduidelijkheid over de hoogte van de huurprijsaanpassingen nog niet de wereld uit. In 2015 zal de methodiek voor het bepalen van het huurverhogingpercentage worden gewijzigd in een huursombenadering. Dit houdt in dat verhuurders meer vrijheid krijgen om het huurverhogingpercentage per adres te differentiëren afhankelijk van de afstand tussen huidige huurprijs en maximale huurprijs. Daarnaast wordt in 2014 het woningwaarderingstelsel aangepast waarmee de maximale huurprijs wordt bepaald. De huidige punten voor de woonvorm en de omgevingspunten worden dan vervangen door een aantal punten dat op basis van de WOZ-waarde en het woonoppervlakte wordt bepaald. De gevolgen van al deze aanpassingen voor het te voeren huurprijsbeleid bij Eigen Bouw is thans nog onduidelijk. Op de voorpagina De Waag, Brink, Deventer (foto: Historisch Museum Deventer) Stagnatie doorstroming Ook nemen wij waar dat door de toevoeging van levensloopbestendige appartementen in de afgelopen jaren en de stagnatie van de doorstroming op de (koop)woningmarkt in Deventer een verzadiging heeft plaatsgevonden van de markt van geliberaliseerde huurwoningen voor ouderen. Hierdoor staan de aanvangshuren extra onder druk en moeten wij extra alert blijven ten aanzien van de huurprijsontwikkeling. Warmtewet Voor huurders die in complexen wonen met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming) treedt per 1 januari 2014 de warmtewet in werking. Dit heeft een wijziging van de methodiek voor het afrekenen van de afgenomen warmte tot gevolg. De afrekening zal niet langer geschieden door het doorberekenen van de werkelijke kosten van de verbruikte kubieke meters gas vermeerderd met de kosten van de warmtekostenverdeelmeters en de administratiekosten. Na het van kracht worden van de warmtewet dient er afgerekend te worden tegen een vooraf vastgesteld tarief per afgenomen warmte-eenheid. Verderop in dit blad leest u daar meer over. 2

3 (Vervolg van pagina 2) Positieve berichten Naast alle negatieve berichten is er voor 2014 ook positief nieuws te melden Zeker is dat Stichting Eigen Bouw in 2014 weer zichtbaar aan de slag gaat in het herstructureringsgebied Rembrandtkade en omgeving. Dit doen we door het uitvoeren van dak- en gevelonderhoud en het treffen van energetische maatregelen aan de Rembrandtflat en met het voorbereiden van de in 2015 geplande sloop van de woningen gelegen aan de Rubensstraat en Nicolaas Maesstraat. Daarnaast gaan we ook in andere complexen planmatig onderhoud en geriefsverbeteringen doorvoeren om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden wordt voor Eigen Bouw een bijzonder jaar. Wij hopen volgend jaar ons 100-jarig bestaan te mogen vieren en willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Alhoewel het in deze tijd onmogelijk is om ver in de toekomst te kijken hopen wij natuurlijk dat we ons nog lang mogen inspannen voor uw woongenot. Rest mij nog u fijne feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2014 toe te wensen. Aerdt Nijland Directeur-bestuurder Mogen wij even uw aandacht? In 2014 bestaat Eigen Bouw 100 jaar! Gedurende dit jubileumjaar willen wij daar de nodige aandacht aan besteden. Er zullen volgend jaar diverse acties en festiviteiten worden georganiseerd. Om dit geheel luister bij te zetten vragen wij uw medewerking. Heeft u nog leuke foto s uit het verleden van uw woning, straat of wijk? Kent u leuke verhalen of anekdotes over het leven van toen en wilt u die met ons en onze huurders delen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u die naar ons zou willen toesturen, schrijven of mailen Indien gewenst komen wij uw bijdrage bij u ophalen. Uiteraard sturen wij u de foto s na gebruik weer terug. Wij danken u alvast bij voorbaat voor uw medewerking. Kerst gedachte... Het is sinds enkele jaren gebruikelijk bij Eigen Bouw om rondom de feestdagen een financiële bijdrage te doen aan een goed doel. Hiervoor zoeken wij steeds een organisatie die goed werk verricht in Deventer. Dit jaar willen wij het beschikbare bedrag schenken aan de Voedselbank in Deventer. De Voedselbank Deventer e.o. verzacht (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan huishoudens die in armoede leven. Daarnaast brengt de Voedselbank de klanten, indien gewenst, in contact met de andere sociale loketten. 3

4 Mirjam Burema en Marjanne van Arendonk huren al zo n elf jaar een woning van Eigen Bouw aan de Rubensstraat. Beiden werken op hun eigen manier aan een meer duurzame woon- en leefomgeving. Marjanne was initiatiefnemer van enkele kruiden-, groenten- en bloementuintjes aan de Rubensstraat. Mirjam staat ook een duurzame manier van leven voor en verhuist volgend jaar zelfs naar een zogeheten Aardehuis in Olst: een energieneutrale woning op een terrein dat geheel zelfvoorzienend is, met een eigen drinkwatervoorziening, eigen afvalwaterzuivering, met composttoiletten et cetera. In dit Infoblad laten we beiden aan het woord over wat duurzaam wonen en leven voor hen betekent. Twee vrouwen over duurzaam wonen en leven Er liggen nu grote maatschappelijke uitdagingen Marjanne van Arendonk is iemand die af en toe de kans te baat neemt om iets in haar leefomgeving te veranderen. Als ze vindt dat iets mooier, duurzamer of socialer kan, dan komt ze wel eens in actie. Zo had ze de afgelopen jaren een paar keer contact met Eigen Bouw over de aanleg van groente-, bloemen- en kruidentuintjes en over afvalscheiding in de Rubensstraat waar ze woont. Afgelopen voorjaar nam Marjanne het initiatief om enkele verwaarloosde tuinen aan de Rubensstraat om te vormen tot een kruiden-, groenten- en bloementuin. De Stichting Natuur Anders deed afgelopen zomer het werk. Het initiatief werd financieel gesteund door Eigen Bouw en de gemeente Deventer nam het grootste deel van het benodigde bedrag op zich. Veel tuinen in de buurt waren troosteloos en verwaarloosd door de herhaaldelijke uitstel van de sloop en door de tijdelijke bewoning. Op drie plaatsen aan de Rubensstraat hebben we het hekwerk opnieuw laten timmeren met gerecyclede tuinhekken en daar zijn diverse groente- en kruidenbakken aangelegd. Daardoor is het aanzien van de buurt verbeterd en ontstonden ontmoetingen tussen bewoners, vertelt Marjanne. Moderne bakfiets De huurster is vaak in de stad te zien als ze met haar moderne bakfiets naar de basisschool, werk of de markt gaat. En het typeert haar misschien wel dat ze het rijden met een bakfiets niet alleen voor zichzelf als een goede, minder milieubelastende vervoersvorm ziet. Ik heb de bakfiets onder de aandacht gebracht bij vier bedrijven in Deventer. De directeuren schaften voor hun personeel bakfietsen aan om ze ter beschikking te stellen aan jonge ouders in hun bedrijf en ze zo aan die vorm van vervoer te laten proeven. Bij gezinnen zijn de meeste autoritten korte ritten naar de winkel, school of crèche. Die ritten kunnen dus prima met een (bak)fiets. Het scheelt voor de lijn, de gezelligheid, de portemonnee, et cetera. Duurzaam leven betekent voor Marjanne dat ze wil voorkómen dat onze kinderen de rekening krijgen gepresenteerd van wat - zoals zij zegt - wij hebben laten lopen. Ik zie dat de generaties voor ons enorm veel hebben opgebouwd voor ons geluk, dat we nu als vanzelfsprekend zien. Dat ingebouwde geluk, al die prachtige kansen, zijn bevochten. Maar er liggen nu ook grote maatschappelijke uitdagingen. Ik wil onze kinderen niet opzadelen met overheidsschulden, vervuiling, het verkwisten van grondstoffen. Ik vind het belangrijk dat we voldoende en veilig voedsel kunnen produceren, iedereen de kans heeft een opleiding te volgen, we schoon en betaalbaar drinkwater te hebben, dat de gezondheidzorg toegankelijk is en we een fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben tegen een sociale huur. Toekomstvast Marjanne verhuist binnenkort naar een andere woning van Eigen Bouw, omdat de huizenblokjes aan de Rubensstraat daadwerkelijk gesloopt gaan worden. Ik heb indertijd geprotesteerd tegen de sloop, omdat ik vrees dat er nieuwe gebouwen voor worden neergezet die niet toekomstbestendig zijn. Gebouwen zijn nu vaak een slurper van energie. Ze moeten juist energie gaan leveren en daarop moet je de omgeving nu inrichten. Ik hoop dat Eigen Bouw zich goed laat voorlichten over wat er nu voorhanden is aan wijsheid om straks toekomstvast te bouwen. 4

5 huurder aan het woord ls met Mirjam Burema bij de Aardehuizen in aanbouw Mirjam Burema: Ik probeer een voorbeeld te zijn voor anderen Mirjam wil met haar deelname aan het Aardehuisproject, dat uniek is in de wereld, een voorbeeld zijn voor andere mensen. Door onze manier van werken, zowel met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu als het samenwerken en elkaar helpen, vind ik heel uitdagend en inspirerend. Het gevoel dat we zuinig moeten zijn op onze aarde kreeg Mirjam van huis uit mee. Toen ik opgroeide, waren zure regen en het gat in de ozonlaag thuis echt gespreksonderwerpen. We woonden in Den Haag en gingen vaak op vakantie in de Achterhoek, waar we veel wandelden en fietsten. Ik genoot altijd enorm van het buitengebied, van de natuur. Daar is wel mijn overtuiging gegroeid dat we zuinig moeten zijn op de natuur en dat je goed voor je leefomgeving moet zorgen. Stappen zetten Om daaraan actief te kunnen bijdragen, ging Mirjam in 1987 milieukunde studeren in Deventer. Na de studie werkte ze onder meer in India en op de Filippijnen. Daar heb ik onder meer gezien hoe de Westerse wereld door mijnbouw erosie veroorzaakt en vervuiling oplevert. Ook zag zij de ontwikkeling dat milieubelastende productie vanwege strenge regelgeving hier wordt verplaatst naar dergelijke landen. Daarmee verplaats je alleen de problemen, maar het lost niets op. Aan die problemen in het groot kan ik concreet niet zoveel doen, maar ik kan wel wat doen door in mijn eigen leefomgeving stappen te zetten. Daarom steunde ik bijvoorbeeld initiatieven van Marjanne in onze woonbuurt en ben ik betrokken geraakt bij de Aardehuizen. Daarnaast heb ik ook in een natuurvoedingswinkel gewerkt. Ik vind het fijn om voeding te kopen die zoveel mogelijk lokaal wordt geteeld en die minder belastend is voor het milieu, doordat geen gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Komend voorjaar hoopt ze te kunnen verhuizen naar Olst. Ik zie er naar uit. Ik vind het wel jammer dat de woningen aan de Rubensstraat worden gesloopt en ik hoop dat er uiteindelijk iets moois en duurzaams gebouwd voor terugkomt. 5 Aardehuizen in Olst Trots laat Mirjam op een gure novembermiddag de Aardehuizen aan de rand van Olst zien. Ploeterend door vette Olster klei komen we langs huizen met brede gevels met veel ramen op het zuiden, met leemgestucte buiten- en binnenmuren, met zonnepanelen en zonneboilers op het dak. Bij een rijtje in aanbouw zien we gestapelde autobanden die volgestampt zijn met klei. In één woning is een op maat gezaagde boom verwerkt die de vloer van een koepel in aanbouw stut. We gebruiken hier zoveel mogelijk natuurlijke en hergebruikte materialen, liefst uit de directe omgeving legt Mirjam uit. Her en der zijn mensen aan het werk. De eerste van de 23 woningen zijn inmiddels bewoond, met een vertraging van ongeveer een jaar. We bouwen hier met elkaar aan elkaars woningen. Iedereen bouwt minimaal één dag per week. Als je woning later wordt gebouwd, ben je in het begin dus vooral bezig met andermans woningen.

6 De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. Stichting Eigen Bouw heeft in haar huurwoningen daarom rookmelders hangen. Rookmelders Het meest gebruikte type rookmelder is de optische rookmelder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die rook waarneemt. Wij hebben twee soorten optische rookmelders geplaatst. Het gaat om rookmelders, die alleen op een batterij werken of rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet. In deze laatstgenoemde melders zit tevens een batterij, die ervoor zorgt dat bij stroomuitval de rookmelder gewoon blijft werken. Testen van rookmelders Bij normaal gebruik en onderhoud gaan rookmelders ongeveer 10 jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Dit kunt u doen door op de testknop te drukken, die op iedere rookmelder aanwezig is, en wacht tot de melder een hard piepsignaal geeft. Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Wanneer u de batterij vervangt, is het verstandig om de datum van vervanging op de batterij te zetten. Zo weet u altijd wanneer deze voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal. Dit doet een rookmelder die op het lichtnet is aangesloten ook. Ook bij deze melder moet de batterij regelmatig vervangen worden, ook als er geen stroomstoring heeft plaatsgevonden. Voor een goede werking van de rookmelder is het belangrijk om regelmatig de melder stofvrij te maken door er even met de stofzuiger overheen te gaan. Wanneer u constateert dat uw rookmelder defect is, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak met onze onderhoudsdienst tel Rookmelderweetjes Wist u dat. - rookmelders jaarlijks honderden levens redden. - rookmelders regelmatig getest moeten worden. - rookmelders regelmatig stofvrij gemaakt moeten worden. - rookmelders regelmatig een nieuwe batterij moeten krijgen - wij deze batterij graag voor u willen vervangen. Dit is in het servicefonds opgenomen. U betaalt dan alleen de kosten van de batterij. U merkt waarschijnlijk niet veel van de invoering van SEPA, behalve dat uw rekeningnummer is aangepast naar een IBAN-rekeningnummer. Betaalt u de huur via een acceptgirokaart of maakt u de huur zelf over? Wij hebben ons rekeningnummer aangepast. Ons IBAN rekeningnummer is: NL65INGB Europese overstap naar IBAN Europa wil het betalingsverkeer eenvoudiger maken. Daarom komt er een nieuw betalingssysteem: SEPA (Single Euro Payments Area). Het doel van dit systeem is om één grote Europese betaalmarkt te creëren, waarbij er geen verschil bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Voor het systeem is een aanpassing van uw rekeningnummer nodig naar een IBAN nummer (International Bank Account Number). Dit nummer wordt al gebruikt bij internationale betalingen en nu dus ook voor binnenlandse betalingen. Vanaf 1 februari 2014 kan men in Europa alleen nog maar met de IBAN-nummers betalen. 6

7 info In appartementencomplex De Kogge in Colmschate is sinds 23 september een telefooncirkel actief. Vijf bewoners bellen elkaar elke morgen via een cirkel om even te peilen of alles in orde is. Initiatiefnemer is Ab Brand (87), bestuurslid van de activiteitencommissie. De aanleiding voor de telefooncirkel zijn twee voorvallen in De Kogge in het afgelopen jaar. Een keer is een bewoner aangetroffen die in het appartement onwel was geworden. En een keer is iemand overleden in zijn appartement. Hij werd min of meer bij toeval gezien door een voorbijganger. Door elkaar elke morgen te bellen, hebben de deelnemers de zekerheid dat als er s nachts wat gebeurt, dat in elk geval de volgende morgen rond half negen wordt ontdekt, vertelt de heer Brand. Op een ledenvergadering van de activiteitencommissie in maart kwam het idee van de telefooncirkel naar voren. De commissie peilde vervolgens onder de leden of er belangstelling voor was. Vier mensen gaven dat aan, maar vervolgens gebeurde er eigenlijk niets mee. Op een vergadering in juli heb ik toen maar aangeboden de cirkel op te zetten, al had ik er zelf niet direct zo n behoefte aan. Eenvoudig De opzet van de telefooncirkel is in feite heel eenvoudig. De heer Brand belt als eerste om half negen deelnemer twee, die belt deelnemer drie, et cetera. Deelnemer vijf belt dan weer de heer Brand zodat de cirkel rond is. Binnen tien minuten is het cirkeltje rond. We hebben duidelijk afgesproken dat we niet uitgebreid met elkaar gaan bellen. Het is alleen even Hallo, alles goed? Anders gaat het te lang duren. Als je langer wilt praten met elkaar, dan moet je dat apart afspreken. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid De afspraak is ook dat de telefooncirkel niet meer dan tien mensen zal tellen. Anders gaat het te lang duren voor iedereen in de cirkel elkaar heeft gebeld. Mochten er meer dan tien deelnemers komen, dan splitsen we in twee groepen. De heer Brand verwacht nog wel groei van het initiatief. Meer dan de helft van de bewoners hier is alleenstaande en veel mensen zijn al aardig op leeftijd. De telefooncirkel is een vrij eenvoudige manier om een oogje in het zeil te houden bij elkaar. Je hoeft hiervoor geen vrienden van elkaar te zijn. Volgens de heer Brand is het niet nodig om elkaar bijvoorbeeld om half negen s avonds ook nog eens te bellen. De meeste mensen hebben overdag en s avonds genoeg andere contacten, krijgen of gaan op visite, bellen met de kinderen en dergelijke. Nee hoor, één keer bellen is voldoende. Om de cirkel waterdicht te maken, hebben de deelnemers wel enkele duidelijk afspraken gemaakt. Als de heer Brand om 8.35 uur nog niet heeft gebeld, dan begint de nummer 2 op de lijst en belt nummer 5 uiteindelijk de heer Brand op. En mocht iemand er een keer niet om half negen s morgens zijn, dan meldt die dat zowel aan degene voor hem als na hem. Stel dat we iemand niet kunnen bereiken, dan gaan we met z n tweeën daar naartoe. We hebben allemaal een reservesleutel van een ander, zodat we altijd bij iedereen naar binnen kunnen. 7

8 Start voorbereiding sloop Woningen worden niet meer verhuurd Al meer dan 10 jaar geleden is het plan gemaakt voor de herstructurering van het gebied bij de Rembrandtkade en omgeving. Een onderdeel hiervan is de sloop van de 36 eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat. De planning is nu om deze woningen begin 2015 te slopen. Woningen leeg Bijna alle huurders van de eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat hebben een tijdelijk huurcontract met ons op basis van de Leegstandswet. Dit betekent dat deze huurders er voor gekozen hebben om een woning te huren, waar ze maar tijdelijk kunnen wonen. Deze bewoners moeten zelf zorgen dat ze tijdig andere woonruimte hebben. Wij hebben alle bewoners geïnformeerd over onze voorbereidingen voor de sloop van hun woning. Daarbij hebben wij aangegeven tot wanneer ze uiterlijk in de woning kunnen blijven wonen. De woningen die nu vrijkomen, verhuren wij niet opnieuw. Deze woning komt dus leeg te staan. Aandacht voor veiligheid en leefbaarheid Juist in een buurt met woningen die gesloopt moeten worden, is het extra belangrijk om op de veiligheid van de woningen te letten. Wij hebben daarom een beheerplan opgesteld voor het te slopen gebied. Een onderdeel hiervan is dat de rookmelders in alle woningen goed moeten functioneren. Daarom hebben wij in alle woningen de rookmelder gecontroleerd. Ook zorgen wij voor het beheer rondom de niet bewoonde woningen, zoals het onderhoud van de tuinen. Daarnaast maken wij de lege woningen onbruikbaar. We halen alle voorzieningen zoals koperen leidingen, toiletpotten uit de woningen en we sluiten de woningen af van gas, water en elektriciteit. Overleg Klankbordgroep Het slopen van de woningen is niet alleen ingrijpend voor de bewoners die nu in de woningen wonen. Ook voor de omwonenden is dit een grote verandering. Wij vinden het daarom belangrijk om regelmatig met de omwonenden te overleggen over het beheer van het te slopen gebied. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht dat bestaat uit een aantal omwonenden en vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van het nieuwbouwappartementencomplex Uiterwaerde en de Rembrandtflat. Begin december hebben wij overleg gehad met de klankbordgroep en hebben wij gesproken over het beheerplan en de planning van de voorbereidingen voor de sloop. Nieuwbouw laat op zich wachten Het is de bedoeling om in deelplan 2 na de sloop, 72 nieuwe appartementen te realiseren. Echter de nieuwbouw van deze appartementen laat nog op zich wachten. Na de sloop van de 36 eengezinswoningen in 2015 gaan wij het gebied tijdelijk herinrichten. In overleg met de klankbordgroep bepalen wij hoe deze tijdelijke inrichting eruit ziet. In 2017 hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over de planning van de nieuwbouw. 8

9 info 36 eengezinswoningen Vertraging uitvoering herstructureringsproject Ons herstructureringsproject Rembrandtkade en omgeving gaat over het gebied bij de Rembrandtkade tussen de Rembrandtflat en de IJsselflat. Hiervoor is een Masterplan gemaakt waarbij in drie delen 132 portiek- en galerijwoningen en 36 eengezinswoningen worden gesloopt en vervangen worden door de nieuwbouw van in totaal 289 appartementen voor senioren. Deelplan 1, de sloop van 60 woningen en nieuwbouw van 109 appartementen is begin 2011 afgerond. In 2012 zouden we starten met deelplan 2. Dit betreft de sloop van 36 eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat en nieuwbouw van 72 appartementen. Maar omdat de economie zich niet gunstig ontwikkelde en er diverse lastenverzwaringen zijn gekomen heeft Eigen Bouw in 2012 besloten om de uitvoering van deelplan 2 enkele jaren uit te stellen. Wij hebben toen alle bewoners van de eengezinswoningen gemeld dat ze in ieder geval nog twee jaar langer kunnen blijven wonen. Nu zijn we begonnen met de voorbereidingen van de sloop en zijn we van plan om de woningen begin 2015 te gaan slopen. Deelplan 3 Het laatste deel van het Masterplan bestaat uit de sloop van de drie portiekflats aan de Rembrandtkade en nieuwbouw op deze plek. De planning was dat deze woningen in 2017 zouden worden gesloopt. Duidelijk is dat dit deelplan ook vertraging oploopt. In 2017 gaan we bekijken wanneer de woningen worden gesloopt. Stagiair aan het woord Robert Bruggeman, 4e jaars student Bouwkunde aan het ROC Aventus te Apeldoorn, stagiair op de Technische Dienst van 14 oktober 2013 tot 1 februari 2014 vertelt: Stichting Eigen Bouw biedt een goede stageplek met afwisselende werkzaamheden. Meestal ben ik op het kantoor bezig met het uitzoeken en voorbereiden van diverse zaken, ook ga ik op pad voor het uitvoeren van inspecties wat ik erg leuk vind. Het is een hele andere stage dan wat ik hiervoor heb gelopen. Toen liep ik mee op de bouwplaats en nu op het kantoor. Deze stage biedt mij de kans om weer meer te zien en te leren. Stichting Eigen Bouw betrekt mij ook bij alle werkzaamheden wat het een fijne werkplek maakt. De werkzaamheden, die ik tijdens mijn stage uitvoer, combineer ik met opdrachten van school. Dit maakt het mogelijk voor mij dat ik de afsluitende opdrachten van mijn opleiding in de praktijk kan uitvoeren. Stichting Eigen Bouw biedt mij de kans om deze schoolopdrachten te kunnen maken en zo mijn opleiding succesvol af te ronden. 9 Stichting Eigen Bouw is een erkend leerbedrijf. Kent u iemand die op zoek is naar een leerzame stageplaats in een dynamische omgeving? Hij of zij kan zich bij ons melden via

10 Planmatige onderhoudswerkzaamheden Uitgevoerde werkzaamheden Pikeursbaan 7F1-7F20 Vervangen lichtstraat op galerij 4e woonlaag Begin augustus is de lichtstraat ter plaatse van de galerij op de bovenste woonlaag vervangen. De lichtstraat was door weersinvloeden zoals UV-straling en hagelbuien aangetast. Doordat de te gebruiken materialen al in de fabriek op maat waren gemaakt kon de uitvoering en dus ook de overlast voor de bewoners worden beperkt tot 2 dagen. Ook het afgelopen half jaar hebben wij bij diverse woningen onderhoud uitgevoerd. In dit artikel blikken we terug op de gerealiseerde en nu in uitvoering zijnde (onderhouds)projecten en kijken we vooruit naar het onderhoud dat we voor het komende jaar hebben gepland. Werkzaamheden in uitvoering Ceintuurbaan en Ceintuurbaan Aanpassen portiekentree, postkasten en (video)intercom Tijdens het schrijven van dit artikel wordt er nog volop gewerkt aan het aanpassen van de diverse portiekentrees. Hierbij worden de oude postkasten vervangen door nieuwe metalen kasten en wordt de intercominstallatie vervangen door een video-intercom installatie. Tevens wordt er bij de entree een luifel aangebracht. Door de diverse onderdelen zoveel als mogelijk in de werkplaats gereed te maken is de uitvoeringsduur op locatie kort waardoor ook de overlast voor de bewoners en bezoekers kan worden beperkt. Ceintuurbaan Aanbrengen luifel bij portiekentree In 2012 zijn bij deze woningen reeds de nodige werkzaamheden aan de portiekentree uitgevoerd. Bij deze entrees zal alleen een luifel worden aangebracht. 10

11 Werkzaamheden in voorbereiding J. van Vlotenlaan en C. Huygensstraat 1-35 Gevelonderhoud en vervangen dakbedekking Het afgelopen jaar is door Eigen Bouw gebruikt om nadere adviezen bij diverse adviseurs in te winnen en te verwerken in een werkomschrijving (bestek). Op basis hiervan is er bij meerdere bedrijven een offerte opgevraagd. Inmiddels zijn de opdrachten voor het uitvoeren van de werkzaamheden verstrekt en wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding. Planning uitvoering: maart - juni 2014 Rembrandtkade Grootonderhoud In het afgelopen half jaar zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om de huidige staat van diverse bouwdelen en de gewenste ingrepen in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het uitvoeringsplan. Op dit moment worden de laatste details van het plan uitgewerkt en verwerkt in een werkomschrijving (bestek). Tijdens het maken van het uitvoeringsplan is diverse keren overleg gevoerd met de klankbordgroep van de Rembrandtflat. De komende maanden zitten wij nog een aantal keer met de klankbordgroep om de tafel om de details van het uitvoeringsplan en de selectiecriteria voor de uitvoerende partijen te bespreken. Een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Rembrandtflat. Plan uitwerking / voorbereiding: januari 2013 t/m januari 2014 Aanbesteding: januari april 2014 Planning uitvoering: mei oktober 2014 Geplande werkzaamheden Ceintuurbaan Buitenschilderwerk: Voor 2014 staat voor de woningen aan de Ceintuurbaan 219 t/m 361 een kleine schildersbeurt gepland. Dit houdt in dat de met verf behandelde houten en stalen ondergronden daar waar nodig worden geschilderd. Gelijktijdig zal ook incidenteel gevelonderhoud worden uitgevoerd, zoals het herstellen van het metselwerk (scheuren) en loszittend voegwerk. Planning uitvoering: tussen april en augustus 2014 De komende maanden gaan wij weer onderhoud uitvoeren bij een aantal woningen. Hiernaast een greep uit de geplande werkzaamheden voor De betrokken bewoners krijgen voordat de werkzaamheden starten een brief met meer informatie. Garageboxen Ceintuurbaan Vervangen en herstellen dakbedekking Tijdens controle door het onderhoudsbedrijf van de dakbedekking is gebleken dat de kunststofdakbedekking op enkele plaatsen dient te worden vervangen of te worden hersteld. Planning uitvoering: mei juni 2014 Uiterwaerde (Pieter Bothstraat / Ruysdaelstraat) Reinigen warmte-terug-win ventilatiesysteem Planning uitvoering: oktober november 2014 Keizerstaete (Gedempte Gracht) en Pikeurshof (Pikeursbaan) Reinigen mechanische ventilatiesysteem Planning uitvoering: oktober november

12 Eigen Bouw kan weer jaren Wisselingen bij de Raad van Toezicht Henk Brand en Sjouke Schilstra treden vanaf 1 januari 2014 uit de Raad van Toezicht van Eigen Bouw. Dat betekent dat alle oudbestuursleden van voor de organisatiewijziging van 2010, vanaf 2014 niet langer meer verbonden zijn aan Eigen Bouw. De bestuurlijke vernieuwing heeft nu zijn beslag gekregen. René van Raan is opvolger van Wim Janssen en Frits Schutte is sinds 1 juli de aspirant voorzitter van de Raad van Toezicht. Op 1 januari a.s. treedt een derde nieuw lid toe tot de Raad van Toezicht. De raad is dan gekrompen van vier naar drie leden. De belangrijkste taak van Raad van Toezicht is zoals de term al aangeeft toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder van Eigen Bouw en het toetsen of de uitvoering van het beleid op goede en efficiënte wijze gebeurt. Henk Brand werd op 1 januari 1988 secretaris van het toenmalige bestuur van de toen nog coöperatieve woningvereniging Eigen Bouw. Bij de bestuurlijke vernieuwing werd hij vanaf 2010 voorzitter van de Raad van Toezicht. Sjouke Schilstra werd in februari 1996 lid van de voormalige ledenraad en een klein jaar later bestuurslid. In juni 2004 trad hij toe tot de toenmalige Raad van Toezicht van de Stichting Eigen Bouw. Henk Brand en Sjouke Schilstra maken plaats voor een nieuwe lichting. Met het vertrek van Henk Brand(73), rechts op de foto en Sjouke Schilstra (59) uit de Raad van Toezicht, verliest Eigen Bouw maar liefst 42 jaar aan bestuurservaring. Zelf zijn ze er wel aan toe om een stap terug te doen. Er komen goede mensen voor terug. Straks zitten er drie nog vrij jonge toezichthouders in de Raad van Toezicht en kan Eigen Bouw weer jaren vooruit, verzekert Sjouke. En ook Henk laat de woningstichting met een gerust hart achter. Gevraagd naar hun ervaringen in al die jaren valt vooral hun enthousiasme voor de organisatie op. Ik heb het bestuurswerk altijd met plezier gedaan. Eigen Bouw is klein maar fijn. Door de korte lijnen kun je heel snel en plezierig met elkaar werken, vertelt Sjouke. Vrijwel alles is in goede harmonie gegaan, voegt Henk toe. Het samenspel tussen bestuur, huurders, directeur en de ledenraad verliep meestal prima. Henk Brand werd op 1 januari 1988 secretaris van het toenmalige bestuur en kan dus terugkijken op bijna 26 jaar geschiedenis van Eigen Bouw. Veel zin om oude koeien uit de sloot te halen heeft hij niet. Ik was voor 1988 al bestuurder bij het gemeentelijk woningbedrijf. Ik heb dus meegemaakt hoe Eigen Bouw uit het woningbedrijf trad en zelfstandig werd. Het kreeg een eigen kantoor op een zolder aan de Eerste Weerdsweg. De ledenraad was in die tijd nog een soort klachtenbureau. En we hebben toen gedoe met de gemeente gehad over de erfpacht die afliep. We hebben voorkomen dat de gemeente de woningen innam en de erfpacht uiteindelijk in 1994 kunnen afkopen. Erkenning Henk en Sjouke zijn het zeer eens dat de verhuizing van het Eigen Bouwkantoor naar het Karveel in Colmschate eind 2004 een grote stap voorwaarts was. Sjouke: In die periode waren we bezig om de organisatie professioneler op te zetten. Op 1 januari 2004 werd de vereniging een stichting en kwam er een Raad van Toezicht. Bij een professionele organisatie hoort ook een professionele werkplek en die hebben we hier zeker, zegt hij, terwijl hij tevreden rondkijkt in de vergaderkamer op de eerste verdieping. Henk noemt ook de toekenning van het KWH-huurlabel in 2007 een mijlpaal. Dat is toch een erkenning voor het feit dat Eigen Bouw kwaliteit en service biedt. Er zijn altijd verbeterpunten, maar ik durf gerust te stellen dat de huurders bij ons goed zitten. Een andere belangrijk wapenfeit was de nieuwbouw die Eigen Bouw heeft laten plegen: aan de Gedempte Gracht (1996), de Pikeursbaan (1997), de Kogge (2004) en de Rembrandtkade ( ). Je moet geregeld nieuw bouwen om aan de veranderende eisen van de woningzoekenden te blijven voldoen, zegt Henk. Dat raakt als woningstichting aan je bestaansrecht. Daarom vinden beiden het ook jammer dat door de economische crisis en de stagnerende woningmarkt de verdere vernieuwing aan de Rembrandtkade op en laag pitje staat. Tel daar de onzekerheid over het regeringsbeleid nog maar bij op, net als de heffing die we over al onze woningen moeten afdragen, zegt Sjouke. Gezonde voorzichtigheid Maar er is ook een lichtpuntje. In de vergadering van de Raad van Toezicht van oktober hebben we ingestemd met het besluit om een grote investering te doen in het ingrijpend renoveren en isoleren van de Rembrandtflat. Daar mogen we best trots op zijn. Dan kan dat gebouw er weer jaren tegenaan en zitten de huurders er daar straks weer heel comfortabel bij. Dat besluit is toch wel heel mooi om onze bestuurlijke carrière bij Eigen Bouw mee te beëindigen, zegt het duo eensluidend. We opereren nu met gezonde voorzichtigheid in de onzekere woningmarkt en dat is verstandig. En tot besluit hebben Henk en Sjouke nóg een goed bericht. Er is een grote kans dat er begin volgend jaar een nieuwe huurdersvereniging wordt opgericht. Dat is een goede zaak. Eigen Bouw is een open stichting die graag in overleg het beleid bepaalt en bereid is om bij te sturen. Daar hoort een goed klankbord van de huurders bij. 12

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAGAZINE VOOR LEDEN VAN JAARGANG 7 NUMMER 5 HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAAK UW COLLEGA

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Deventer: op weg naar duurzaamheid

Deventer: op weg naar duurzaamheid Deventer: op weg naar duurzaamheid FEBR./MRT. 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu als uw klanten te laat betalen. Welke invloed

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie