Financiële analyse (incl. risico s) Naarden, Muiden, Bussum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële analyse (incl. risico s) Naarden, Muiden, Bussum"

Transcriptie

1 Financiële analyse (incl. risico s) Naarden, Muiden, Bussum Inleiding Gedurende het totstandkomingsproces (najaar 2013) van de zienswijze m.b.t. het voorgenomen voorstel van de provincie inzake herindeling in de regio is ook gesproken over de mogelijke risico s die een herindeling tussen de gemeenten Muiden, Naarden en Bussum met zich mee kan brengen. Hoewel het opstellen van een risico-analyse geen voorgeschreven onderdeel is van een herindelingsproces, kan het leren van elkaar en elkaars risico s bijdragen aan een succesvolle herindeling. De gemeentesecretarissen hebben eind 2013 besloten dit gezamenlijk op te pakken. Ambtelijk is op basis van diverse stukken (o.a. programmabegroting, Jaarstukken 2012, accountantsverslagen interim controle/verslag van bevindingen) en gesprekken op hoofdlijnen een analyse gegeven van de financiële situatie (incl. de risico s) van de drie afzonderlijke gemeenten en een eerste beeld van de nieuwe gemeente. Algemene gegevens Algemene gegevens Aantal inwoners Aantal woningen Lasten begroting (x 1.000) Lasten per inwoner Lasten per woning Muiden Naarden Bussum totaal Om de financiële gegevens in perspectief te zetten, zijn enkele algemene gegevens opgenomen. Dit geeft het beeld dat de nieuwe gemeente ruim inwoners heeft en ruim woningen. De gemiddelde lasten bedragen per inwoner, per woning ruim het dubbele. Op dit moment zijn deze gemiddelde lasten voor Naarden (per inwoner en per woning) circa 10% lager, voor Muiden zijn de kosten per woning circa 10% hoger en liggen de kosten per inwoner circa 4% hoger, voor Bussum zijn de kosten per inwoner nu circa 6% hoger en per woning circa 3% hoger. Financiële gegevens De Programmabegroting is ambtelijk besproken en vergeleken. Dit geeft een beeld van de situatie van de afzonderlijke drie gemeenten en een ruwe schets van de financiële situatie van de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente heeft straks een begrotingsomvang van circa 110 miljoen (exclusief nieuwe taken vanuit het Sociaal Domein). 1

2 In Muiden is vanwege de besluitvorming rond de Krijgsman en de aanvraag voor artikel 12 de begroting 2015 al vastgesteld. Deze is niet meegenomen in de vergelijking. Wel wordt bij de financiële risico s ingegaan op KNSF/de Krijgsman. Begroting Lasten 14 Baten 14 Saldo 14 Saldo 15 Saldo 16 Saldo 17 Muiden Naarden Bussum Totaal Bedragen x Alle drie de gemeenten hebben te maken met tekorten/noodzakelijke bezuinigingen. Ook de nieuwe gemeente zal hiermee te maken krijgen en invulling aan moeten geven. De herindeling biedt kansen om de nieuwe gemeente zo vorm te geven (inhoud en organisatie) dat dit leidt tot een besparing. Deze kans kan het beste benut worden door bij de vorming van de gemeente nadrukkelijk hierbij stil te staan. Hierna wordt kort ingegaan op de bezuinigingsopgave van iedere afzonderlijke gemeente. Muiden: De begroting sluit in Muiden met een voordeel van Rekening houdend met de incidentele baten en lasten is er een tekort van ruim De gemeente verwacht uiteindelijk in 2017 weer een reëel en structureel sluitende begroting te hebben. Er is nog een bezuinigingsopgave van circa 1 miljoen. De gemeente is druk doende om deze bezuinigingen te realiseren, maar is hierbij ook afhankelijk van anderen. Te denken valt aan het afstoten van gebouwen en vermindering van het aantal wethouders. In de begroting is voor de inkomsten uit het gemeentefonds uitgegaan van het jaar. De verwachte daling na van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is niet verwerkt in de begroting. De voorgenomen decentralisaties zijn nog niet verwerkt in de begroting. De gemeente streeft naar een budgettair neutrale uitvoering. Naarden: De begroting heeft een positief saldo van De voorgenomen decentralisaties zijn nog niet verwerkt in de begroting. De gemeente streeft naar een budgettair neutrale uitvoering. In de begroting ligt er een gefaseerde taakstelling oplopend tot een bedrag van 1 miljoen. Hiervoor moeten nog bezuinigingsmaatregelen worden genomen. De bezuinigingen zijn als taakstelling kerntakendiscussie opgenomen. Bussum: De begroting sluit (saldo 0), hierin is een storting van 1,15 miljoen in de algemene reserve verwerkt en incidentele baten van circa In de begroting is in de bijbehorende meerjarenraming rekening gehouden met de overheveling van taken uit het Rijk (naast de budgetten die van het Rijk beschikbaar komen, wordt structureel op 2 miljoen aan extra kosten gerekend om de taken goed uit te kunnen voeren) en de nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk. Bij de Perspectiefnota 2015 moet een taakstelling van 6 miljoen worden ingevuld. In de tabel is een overzicht van de bezuinigingen opgenomen, ook als percentage van de begroting. Totaal moet er de komende periode 8 miljoen bezuinigd worden. Dit is circa 7% van de begroting van de nieuwe gemeente. 2

3 Bezuinigingen Te realiseren bezuinigingen X Als % vd begroting Muiden ,46% Naarden ,32% Bussum ,65% totaal ,09% De Jaarstukken 2012 zijn ambtelijk besproken en vergeleken. Ook dit geeft een beeld van de situatie van de afzonderlijke drie gemeenten en een ruwe schets van de financiële situatie van de nieuwe gemeente. Het balanstotaal van de nieuwe gemeente zal straks een omvang hebben van circa 200 miljoen. De algemene reserve bedraagt ruim 20 miljoen (circa 18% van de verwachte begrotingsomvang). Balans 31/12/12 Balanstotaal Materiële vaste activa Algemene Reserves Langlopende geldleningen Kortlopende schulden Muiden Naarden Bussum totaal Bedragen x Voor wat betreft de schulden is gebruik gemaakt van de kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 (bron: VNG). Dit geeft het volgende beeld: Kengetallen schuldratio netto schuld/ inkomsten Muiden 67% 4% Naarden 52% 68% Bussum 51% 73% Op de linkerzijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente. Ook de bezittingen in de vorm van geld en waardepapieren staan hier weergegeven. Op de rechterzijde staat hoe dit bezit is 3

4 gefinancierd. Gemeenten gaan schulden aan voor het financieren van de aanschaf van bezit. Op de rechterzijde van de balans staat hoeveel schuld de gemeente is aangegaan. Met het kengetal schuldratio beoordeel je in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans is belast met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het balanstotaal. Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een gemeente kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. Voor een gemeente geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt. Dit is een grove indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat een gemeente een netto schuldquote ruim onder de 130% moet hebben om bij een grote investering of voor het opvangen van de gevolgen van een recessie niet boven dit plafond uit te stijgen. Vandaar dat het licht al boven de 100% op oranje staat. De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum zitten alle drie onder de 100%. Resultaten Jaarstukken Bij de begroting en de jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen het resultaat voor inzet van de reserves en het resultaat na inzet van reserves. Resultaten jaarstukken voor na voor na voor na Voor na voor na Muiden Naarden Bussum Bedragen x In de periode heeft de gemeente Muiden herhaaldelijk te maken gehad met een negatief resultaat. Eén van de oorzaken is dat Muiden sinds 2007, in overleg met de toezichthouder, op begrotingsbasis een toegestaan tekort heeft van circa 0,5 miljoen. Dit tekort houdt verband met extra personele kosten (inhuur), omdat het aan de vooravond van een fusie voor Muiden niet goed mogelijk is gekwalificeerd personeel aan te trekken. Door deze extra uitgaven is de omvang van de Algemene Reserve aanzienlijk afgenomen. De resultaten van de gemeente Naarden liggen na inzet van reserves dicht bij 0. De gemeente Bussum heeft te maken met grote voordelen. Lokale lasten In onderstaande tabel zijn de verschillende OZB-tarieven van de drie gemeenten opgenomen. Daarbij is aangegeven tot welke (geraamde) opbrengst deze tarieven naar verwachting in leiden. Tot slot is in de laatste kolom opgenomen met welke korting 1 er binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gerekend. 1 De genormeerde korting zoals die voor de berekening van de algemene uitkering wordt gebruikt. 4

5 Tarieven OZBeigenaar woning OZBeigenaar nietwoning OZBgebruiker nietwoning Opbrengst (x 1.000) Korting Algemene uitkering (x 1.000) Muiden 0,1087% 0,1973% 0,1579% Naarden 0,1058% 0,1659% 0,1379% Bussum 0,0549% 0,0718% 0,0639% De OZB-tarieven zijn in Muiden het hoogst en in Bussum het laagst (2 na laagste van Nederland). Verder is opvallend dat de Ozb-opbrengst in Naarden hoger is dan in Bussum en dat de korting van de Algemene Uitkering in Bussum hoger is dan de opbrengst. Muiden, Naarden en Bussum houden alle drie in hun meerjarenraming rekening met een aanpassing van de OZB-opbrengst voor inflatie. Daarnaast gaat Bussum er vanuit dat de opbrengst in 2015 met 2% stijgt (bezuinigingsmaatregel). Tarieven rioolrecht 1-pers hh rioolrecht meerpers hh rioolrecht eigenaar < 500 m3 Muiden niet niet niet 259,20 Naarden 146,00 207,00 niet niet Bussum niet niet 180,72 niet Alle drie de gemeenten gaan uit van kostendekkend rioolrecht. De wijze van heffing (wie betaalt waarvoor) verschilt per gemeente. In zijn algemeenheid is het beeld dat de tarieven van Muiden het hoogst zijn en van Naarden en Bussum bij elkaar in de buurt zitten. Tarieven afvalstoffenheffing 1-pers afvalstoffenheffing 2-pers afvalstoffenheffing meer pers Muiden 261,00 337,20 412,80 Naarden 171,00 niet 270,00 Bussum 166,92 niet 262,32 Alle drie de gemeenten gaan uit van kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing. De uitvoering zit bij de GAD. Het verschil in hoogte van de tarieven wordt bepaald door de wijze van heffing (onderscheid in typen huishoudens) en de toerekening van de kosten van de eigen organisatie. De tarieven van Muiden zijn het hoogst en van Naarden en Bussum zitten bij elkaar in de buurt. Naast bovengenoemde lokale lasten is het vermeldenswaard dat Naarden en Muiden precario heffen op kabels en leidingen. Dit zijn algemene middelen. Voor Naarden gaat het hierbij om een geraamde opbrengst in van en in Muiden

6 Kapitaalgoederen Algemeen: Bij alle drie de gemeenten wordt herkend dat het actueel en dynamisch houden van de onderhoudsplannen lastig is. Er is in geen van de gemeenten een systeem waarin verschuivingen in de planning direct financieel worden doorvertaald (bijv. hoogte reserve/voorziening). Ambtelijk zijn de belangrijkste type kapitaalgoederen besproken, er is een korte beschrijving gegeven en in kleur een duiding. Rood betekent dat er risico s zijn op dit onderdeel (bijv. achterstallig onderhoud, geen actuele plannen); Groen betekent dat het onderhoud geen achterstand kent, de plannen actueel zijn en de kosten verwerkt zijn in de begroting. Oranje zit hier tussen in. De kleuren zijn keuzes van de betreffende gemeenten, hier zit geen onderlinge toetsing op. Onderdeel Muiden Naarden Bussum Wegen Globale raming voor komende 5 jaar; Jaarlijkse storting NB Er is sprake van achterstallig onderhoud. De verplaatsing van de A1 heeft gevolgen voor het lokaal wegennet. Dit zal tzt ook gevolgen hebben voor het onderhoud. Plan op basis van CROW-normen vastgesteld. Jaarlijkse storting Wegenbeheerplan 2010-, moet nog geactualiseerd worden. Er is sprake van achterstallig onderhoud, wat meegenomen wordt bij de actualisatie. Kunstwerken (bruggen etc.) Nieuw is/wordt spieringbrug Plan; jaarlijkse storting Er is een meerjarenonderhoudsplan Bilderdijkpark en t Mouwtje. Er is geen achterstallig onderhoud Openbare verlichting Plan (achterstand zijn weggewerkt) OV-plan aanwezig, investering wordt per project gedekt OV-plan incl. LED , uitvoering vertraagd, middelen beschikbaar Geen achterstallig onderhoud Riool GRP Oplopend tarief Risico = mogelijk tariefsverlaging ivm OZB-stijging 2015 GRP Oplopend tarief GRP Oplopend tarief/ Omvangrijke egalisatievoorziening Geen achterstallig onderhoud Water Geen plan, uitgangspunten is dat De geconstateerde achterstand Is onderdeel van het GRP 6

7 Onderdeel Muiden Naarden Bussum waternet meeste voor haar rekening neemt. Overige zaken moeten ad hoc geregeld worden. (beschoeiing/steigers) is grotendeels ingelopen. Middelen om restant in te lopen, zijn opgenomen in de begroting. (Bussum heeft weinig water) Groen (incl. sport) Voor groen is er een plan en de uitvoering is bij. Voor sport is er geen plan. In 2013 is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld en dit wordt gevolgd. Afgelopen jaren veel geïnvesteerd in sport. Groennota 2005 en Sportnota Geen sprake van achterstallig onderhoud Gebouwen (incl. onderwijs) Jaarlijks worden de onderhoudsplannen geactualiseerd, de voorziening is voldoende in omvang. Het onderhoudplan is actueel. Jaarlijks wordt er gedoteerd aan de voorziening onderhoud scholen en aan de voorziening voor de overige gebouwen. Plan/gebouwenbeheersysteem, laatste actualisatie Doel is 2 jaarlijks te actualiseren, nu enige achterstand. IHP 2008, wordt tweejaarlijks geactualiseerd. Geen is geen sprake van achterstallig onderhoud Grondbeleid Alle drie de gemeenten hebben weinig tot geen gronden in exploitatie. Ook is de regelgeving op dit punt aangescherpt, wat onder meer in Bussum geleid heeft tot het herzien van boekwaarden. Het risico op dit onderdeel is voor alle drie gemeente gering in omvang. Weerstandsvermogen Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: Bbv) verstaat onder het begrip weerstandsvermogen de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico s. Bij de weerstandscapaciteit kan men een incidenteel en een structureel deel onderscheiden. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit (iwc) is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Het kan hierbij gaan om de algemene reserve, bestemmingsreserves met een algemeen karakter, stille reserves en een incidentele post onvoorzien. Hieronder staat de incidentele weerstandscapaciteit van de drie gemeenten (per woonruimte en totaal). 7

8 Incidentele weerstandscapaciteit per woonruimte totaal x Muiden Naarden Bussum Totaal De tabel incidentele weerstandscapaciteit laat zien dat de gemeenten Bussum en Naarden over een positieve weerstandscapaciteit per woonruimte beschikken. Voor de gemeente Muiden is dat niet het geval in. In Bussum bestaat de iwc uit een tweetal componenten: de Algemene reserve en de niet beklemde bestemmingsreserves, totaal circa 25 miljoen. De gemeente heeft wel stille reserves, maar deze zijn volgens de gemeente niet op korte termijn liquide te maken. Derhalve worden deze niet meegeteld bij de iwc. De iwc van de gemeente Muiden is in negatief (circa 0,6 miljoen). De afgelopen jaren heeft de gemeente snel ingeteerd op het eigen vermogen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de hoge proceskosten inzake het KNSF terrein, extra personele kosten (inhuur). De verwachting in de begroting is dat de negatieve stand van de algemene reserve tot 2017 zal oplopen tot 1,5 miljoen. Inmiddels is dit beeld gewijzigd (verwachting is een algemene reserve van 0, exclusief de gevolgen van KNSF/de Krijgsman). De iwc van Naarden laat een veel positiever beeld zien. In totaal is er een iwc van circa 19 miljoen. Dit bestaat uit de Algemene reserve, bestemmingsreserves met een algemeen karakter en de stille reserves. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit (swc) bestaat uit middelen die structureel (jaar in jaar uit) ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het voorzieningenniveau. De swc bestaat uit de structurele post onvoorzien en de belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is het verschil tussen a. de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en b. de opbrengsten volgens de artikel 12 norm. Deze norm is het bedrag dat gemeenten moeten heffen voordat ze een beroep kunnen doen op een extra uitkering uit het Gemeentefonds: een zogeheten artikel 12-aanvraag (dit artikel staat in de Financiële Verhoudingswet). Wanneer de gemeente minder dan die norm heft, is sprake van een belastingcapaciteit zoals die in onderstaande tabel staat. Het staat de gemeente vrij om meer dan de norm te heffen. Een hoge belastingcapaciteit betekent dat de gemeente lage belastingtarieven heeft. De betreffende gemeente kan structureel meer inkomsten genereren, zonder dat de burgers erg duur uit zijn ten opzichte van andere gemeenten. 8

9 Structurele weerstandscapaciteit Muiden Naarden Bussum TOTAAL Onvoorzien structureel x Onbenutte belastingcapaciteit x per woonruimte Alle drie gemeenten hebben binnen hun belastingpakket ruimte om een hogere opbrengst te genereren. In hoeverre deze ruimte wordt benut is een beslissing van de toekomstige gemeenteraad. Risico s In de eerste plaats is gekeken naar de risico s die voor alle drie de gemeenten gelden, naar de situatie van de begroting. Deze zijn benoemd en toegelicht. In enkele gevallen (bijv. Sociaal Domein) is er per gemeente een toelichting gegeven. Risico s 3 gemeenten Gemeentefonds Muiden Naarden Bussum Voor alle drie de gemeenten geldt dat er onzekerheid is over het effect van de nieuwe verdeelsystematiek; dit geldt individueel voor de gemeenten en ook voor de nieuw te vormen gemeente. Bezuinigingen Rijk In de begroting is rekening gehouden met de septembercirculaire vwb. De meerjarige ontwikkeling en de consequenties van het najaarsakkoord zijn niet verwerkt. In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de Rijksbezuinigingen, zoals verwerkt in de septembercirculaire. De consequenties van het najaarsakkoord moeten nog worden verwerkt. In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de Rijksbezuinigingen, zoals verwerkt in de meicirculaire. De consequenties van nieuwe bezuinigingen (miljoenennota 2013) moeten nog worden verwerkt. Sociaal Domein Uitgangspunt is dat Sociaal Domein budgettair neutraal gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat Sociaal Domein budgettair neutraal gerealiseerd wordt. Er is rekening gehouden met 2 miljoen eigen middelen structureel voor het Sociaal Domein. Daarnaast is er een reserve van 1 miljoen voor incidentele kosten/investeringen en er wordt rekening gehouden 9

10 Risico s 3 gemeenten Muiden Naarden Bussum met aanloopverliezen in de eerste jaren (dekking vanuit de Algemene Reserve). Villa Primair Het bestuur van het openbaar onderwijs is in alle drie de gemeenten ondergebracht bij Villa Primair. Eind 2011 heeft Bussum een voorgenomen besluit genomen om uit te treden, omdat er onvoldoende vertrouwen was dat de (financiële) problemen tijdig en adequaat worden opgelost. Eind 2013 heeft Bussum besloten om de opzegtermijn van twee jaar te laten verstrijken. Daarmee zijn de gevolgen van de uittreding en het daarmee samenhangende risico van de baan. Inmiddels is door Villa Primair de negatieve trend van de afgelopen jaren voorzichtig omgebogen naar een positieve. Deze lijn moet de komende jaren worden voortgezet. GNR Muiden is geen participant binnen het GNR Belangrijkste risico is mogelijk uittreden van de gemeente Amsterdam. Tomin Alle drie de gemeenten nemen deel aan Tomin. In het kader van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein wordt gesproken over de toekomst van Tomin. De korting op SW-bedrijven is een risico. Daarnaast is de bedrijfsvoering/het resultaat van invloed. Veiligheidsregio De nieuwe verdeelsystematiek betekent een voordeel voor de gemeente Muiden. Deze is meegenomen in de begroting. De nieuwe verdeelsystematiek betekent een nadeel voor de gemeente Naarden. Deze is nog niet meegenomen in de begroting. De nieuwe verdeelsystematiek betekent een nadeel voor de gemeente Bussum. Deze is nog niet meegenomen in de begroting. Specifieke risico s per gemeente Muiden: Wikroleiding Na een intensief aquisitietraject van Oranjewoud Realisatie BV, dat nu bekend staat onder de naam Anteagroup, is een aannemingsovereenkomst tussen de gemeente Muiden en Anteagroup gesloten ten behoeve van de realisatie van een WiKro-leiding. Het gaat om de aansluiting van circa 27 woonboten op de deze leiding. Op 1 januari 2009 is de WiKro-leiding door Oranjewoud opgeleverd. In april 2011 is FectioPlus in opdracht van de Waterbeheerder begonnen met het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de Vecht. Tijdens deze baggerwerkzaamheden is de WiKro-leiding geraakt. De WiKro-leiding bleek niet conform de voornoemde overeenkomst te zijn aangelegd. De Waterbeheerder stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die tijdens de baggerwerkzaamheden is ontstaan. De schade is geschat op 1 miljoen. Daarnaast is door 10

11 Anteagroup aangekondigd dat ook zij een schadeclaim van circa 1 miljoen bij de gemeente zullen neerleggen. Op welke gronden deze schadeclaim wordt ingediend, is vooralsnog niet bekend. Muiden: Grote projecten De gemeente Muiden heeft een aantal grote (infrastructurele) projecten: Bloemendalerpolder, A1/A6, Spieringbrug, Bredius, Buitenhaven. Deze projecten hebben geen invloed op de begroting, omdat de uitgaven worden gedekt door (leges)inkomsten. Muiden: KNSF/De Krijgsman De KNSF heeft in het verleden de gemeente Muiden aansprakelijk gesteld, omdat zij van mening is dat de gemeente Muiden vertraging heeft veroorzaakt bij het nakomen van de (aanvullende) intentieverklaring. De afgelopen periode is er door veel partijen gewerkt om op een goede manier een punt te zetten achter dit jarenlange juridische gevecht. Inmiddels is op 7 maart de vaststellingsovereenkomst getekend door de gemeente Muiden, KNSF Vastgoed en De Krijgsman Beheer BV (= de ontwikkelorganisatie van KNSF Vastgoed en ontwikkelaar Dura Vermeer). De gemeenteraad van Muiden stemde op 20 februari al in met de vaststellingsovereenkomst, waarin de uitgangspunten van de ontwikkeling van de locatie zijn vastgelegd. De gevolgen van deze overeenkomst zijn verwerkt in de begroting en de begroting Dit leidt tot een fors negatieve algemene reserve (ruim 14 miljoen) en een aanmerkelijk en structureel tekort van ruim 1 miljoen in de meerjarenbegroting. De toepassing van het amendement Van Beek is door het college besproken met de Provincie als toezichthouder met als doel te komen tot dekking van het tekort middels een éénmalige bijdrage in 2015 in het kader van de artikel 12 regeling voor gemeenten. Hiervoor is afgesproken dat alle kosten in 2015 moeten zijn gedekt en dat slechts voor één jaar een OZB-verhoging wordt toegepast. De toepassing van het amendement Van Beek is bevestigd door het ministerie van BZK. Met de toezichthouder en de fusiegemeenten wordt een overleg met het ministerie van BZK voorzien over hoe om te gaan met de OZB voor de komende 10 jaren ter waarde van totaal ongeveer 4 miljoen. Hiermee heeft de gemeente voorafgaand aan de fusie per 1 januari 2016 weer een structureel sluitende begroting en wordt tevens het fusieproces niet belast. Er van uitgaande dat er vanuit het Rijk (via artikel 12) tijdig en voldoende compensatie komt, spelen er andere risico s bij de vaststellingsovereenkomst. Dit zijn onder meer: - Onherroepelijk bestemmingsplan: een ontbindende voorwaarde van de vaststellingsovereenkomst is een onherroepelijk bestemmingsplan op uiterlijk 31 december 2016; - In de gemaakte afspraken opgenomen waarborgen dat er geen sprake is van staatssteun; - De gemeente Muiden verstrekt leningen (totaal circa 35 miljoen); hierop rust voldoende hypothecaire zekerheid; - In verband met de artikel 12 aanvraag wordt de Ozb in Muiden verhoogd; van belang is dat de nieuwe gemeente zelf (autonoom) haar ozb-tarieven kan vaststellen; - De gemeente Muiden is voornemens om eenmalig in 2015 mitigerende maatregelen (riool/afval) te nemen, deze maatregelen mogen geen effect hebben op de hoogte van de toekomstige tarieven/bijbehorende voorzieningen (na 2015); 11

12 - De verplaatsing van de volkstuinen zijn voor rekening van KNSF; dit moet gebeuren binnen het door KNSF beschikbaar gestelde krediet van De gemeenten Naarden en Bussum hebben duidelijkheid omtrent deze risico s gevraagd middels een brief (d.d. 4 februari ). In deze brief is ook gevraagd naar de door de gemeente Muiden gemaakte risico-inventarisatie. Naarden: Vestingwerken De vestingwerken van Naarden (Rijksmonument) zijn eigendom van het Rijk. Namens de overheid is het de Rijksgebouwendienst die zorg draagt voor de duurzame instandhouding van de vestingwerken en behoud van het cultureel erfgoed. Dit gebeurt in afstemming met de gemeente. Het is bekend dat het Rijk een voornemen heeft om al het rijksbezit dat niet meer nodig is voor eigen (Rijks) gebruik (waaronder de vestingwerken Naarden), wil vervreemden. Er is een zogenaamde afstotingslijst opgesteld. Er wordt door het Rijk onderzocht of de vestingwerken Naarden ondergebracht kunnen worden bij de in op te richten Nationale Monumenten Organisatie (NMO). Naarden: Landsbanki De gemeente Naarden heeft in 2009 een deposito geplaatst bij Landsbanki. De rating van Landsbanki voldeed op het moment van plaatsing aan de rating inzake kredietwaardigheid. Landsbanki kon na het verstrijken van de looptijd niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Inmiddels is circa de helft uitbetaald en resteert er nog een bedrag van circa 0,5 miljoen. De verwachting is dat ook dit bedrag grotendeels terugkomt. Bussum: Diverse grondexploitaties: De regels rond grondexploitaties zijn aangescherpt. De huidige markt brengt onzekerheden mee ten aanzien van het realiseren van projecten. In de begroting zijn de risico s van de lopende projecten (herontwikkelen MOB-complex, herontwikkelen Nieuwe Brink-Scapino, herontwikkelen Veldweg) expliciet benoemd en gekwantificeerd. Indien het noodzakelijk is de boekwaarde af te boeken wordt dit ten laste van de reserve gebracht. Bussum: Wabo Bussum gaat in haar begroting uit van kostendekkende tarieven. Voor en nadelen worden afgewikkeld via de voorziening. Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen < stabiliseert. Door meer beweging in de woningmarkt lijkt hier een lichte verbetering in te komen. De inkomsten uit de bouwleges in zullen ten opzichte van voorgaande jaren stabiliseren, maar niet voldoende om kostendekkend te zijn. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen legesinkomsten van grote projecten worden ontvangen. Ter dekking van het tekort wordt een onttrekking uit de voorziening gedaan. Bussum: Garantie-overeenkomst Gooiberg Na uitvoering van een historisch bodemonderzoek is in 1988 aan het licht gekomen dat op de Gooiberg van 1889 tot 1917 exploitatie van een vuilstortplaats heeft plaatsgevonden ten gevolge waarvan die grond en ook een aantal verkochte percelen verontreinigd zijn geraakt. Vijf eigenaren hebben een bodemprocedure tegen de gemeente aangespannen die er uiteindelijk toe geleid heeft dat met deze vijf eigenaren een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Daarna heef de gemeente met vijftien andere eerste generatie eigenaren van woningen aan de Gooiberg een vergelijkbare garantieovereenkomst gesloten. Op grond van beide overeenkomsten keert de gemeente bij verkoop van de woning het verschil uit aan de betreffende eigenaar tussen de getaxeerde economische waarde van zijn woning zonder 12

13 vervuiling en de daadwerkelijke verkoopopbrengst die wordt behaald bij een onderhandse verkoop of op de veiling. Het bedrag dat bijbetaald moet worden, is een concreet beheersbaar risico omdat tot nu toe alle eigenaren kiezen voor het op de veiling brengen van hun woning. Conclusie In zijn algemeenheid is het eerste beeld van de financiën dat de gemeenten Muiden, Naarden en Bussum gezamenlijk voldoende levensvatbaar zijn om met vertrouwen aan een gezamenlijke toekomst te bouwen. Dit vertrouwen is gebaseerd op een verkenning van de financiele stukken (omvang begroting, balanspositie; structureel en incidenteel weerstandsvermogen). De uitgangspositie van Naarden en Bussum is in deze opzichten gunstiger. De drie gemeenten zijn gezamenlijk in staat ook een gunstige uitgangspositie voor de nieuwe gemeente te realiseren. Dat gebeurt niet automatisch. Bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst is er een aantal aandachtspunten. Bijzondere aandacht vragen de bezuinigingen (algemeen en binnen het Sociaal Domein). Door bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente nadrukkelijk de bezuinigingsopgave mee te nemen, biedt de herindeling zeker kansen op dit gebied. Alle (drie de) gemeenten hebben een bezuiningsopgave. De gezamenlijke aanpak voor een nieuwe gemeente (inhoud en organisatie) biedt kansen. Zo kan er nadrukkelijk gestuurd worden op een slanke/passende organisatie (wat op termijn een besparing oplevert) en kan ook bij de beleidsharmonisaties gekozen worden voor de voordeligste (uitvoerings)varianten. Tot slot zijn er enkele voorwaarden voor de fusie die verband houden met de risico s. Het is duidelijk dat de afgelopen periode door veel partijen gewerkt is en wordt om Muiden schoon de fusie in te laten gaan. Zover is het nog niet. Naarden en Bussum hebben eerder aangegeven dat een voorwaarde voor de fusie is dat de nieuwe gemeente niet onevenredig belast mag worden met risico s vanuit de schadeclaim KNSF/vaststellingsovereenkomst de Krijgsman. Dit betekent dat: - de gemeente Muiden voor 1/1/2016 voldoende gecompenseerd is voor de gevolgen uit de vaststellingsovereenkomst - de nieuwe gemeente start zonder artikel 12 status - er binnen het herindelingsbesluit een achtervang voor de genoemde risico s wordt genomen in overeenstemming met de motie Van Beek Daarnaast gaan wij er vanuit dat de nieuwe gemeente geen nieuwe taken/verantwoordelijkheden overgedragen krijgt, zonder voldoende financiële middelen. Hierbij vragen wij aandacht voor de verantwoordelijkheid van de vestingwerken Naarden. 13

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag I. DAE 420 J A!f 1 : 1 Raad 1 oor ck > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio Inleiding Gemeenten houden hun financiën bij in baten en lasten. Voor sturing op middellange en lange termijn is het raadzaam inzicht te krijgen of er in de toekomst jaarlijks genoeg geld overblijft om

Nadere informatie

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De raad van de gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB BARNEVELD telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

De schuldratio van de gemeente Drimmelen is laag.

De schuldratio van de gemeente Drimmelen is laag. Startpunt van de houdbaarheidstest is de beginbalans van het lopende boekjaar. Hiervan worden alle bezittingen op de linkerzijde van de balans en de schulden op de rechterzijde van de balans in ogenschouw

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Overzicht omvang schulden

Overzicht omvang schulden Memo Aan : De leden van de gemeenteraad Van : Gerrit Boonzaaijer Doorkiesnummer : Datum : 28-11-2016 Afschriften : Bijlage(n) : Betreft : Schuldenafbouwplan Geachte leden van de gemeenteraad, Tijdens de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Geldermalsen Postbus 112 4190 CC GELDERMALSEN telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën Met financiële kengetallen kijken naar Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezondheid gemeentefinanciën Jan van der Lei, FAMO, 5 november 2015 Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Waar staat je gemeente financieel

Waar staat je gemeente financieel Waar staat je gemeente financieel Alexander Versteeg & Jan van der Lei, 30 november 2015 Kijk naast baten en lasten naar de kasstromen! Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor lokale

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit AO/IC Verzekeren

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

De hele waarheid over de OZB

De hele waarheid over de OZB De hele waarheid over de OZB Halve waarheid is kiezersbedrog Er zijn een aantal mensen van partijen en websites die u willen doen geloven, dat Muiers en Muiderbergers 10 jaar zullen vastzitten aan de aangekondigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg :

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller  adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg : Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni 2017 Steller E-mailadres Onderwerp : J.W.A.M. van den Berg : a.vandenberg@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, die bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden waarover

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie