9 Volksvestiging in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 Volksvestiging in België"

Transcriptie

1 9 Volksvestiging in België Sociale huisvesting terrein van Fm ers In Nedl. Is de sector véél uitgebreider dan in België 9.1 Geschiedenis huisvesting in Belgie 19 e eeuwse situatie van de arbeiders Franse revolutie zorgde voor einde overheersing adel en Kerk nieuwe wind door Europa : liberalisme (rijke burgerij), socialisme (bescherming arme proletariaat) kwamen op. Wetenschappen en techniek evolueerde snel. Door techniek heeft de economie haar activiteit verhoogt : INDUSTRIELE REVOLUTIE Gevolgen IR Landbouwcrisis: machines zorgden voor minder behoefte aan werkkrachten in de landbouw werkloosheid of landbouwcrisis op het platte land. Plattelandsvlucht : industrie (in steden) had een grote vraag naar arbeiders. Er ontstond plattelandsvlucht, waardoor vele gezinnen niet gehuisvest konden worden in de steden. Tekort aan woningen huurprijzen stegen, vele gezinnen woonden in kleine woningen (dichte opeenhoping, erbarmelijke hygiënische toestanden, epidemieën als gevolg). Antwoord op vraag naar huisvesting: Er werd stadstol opgeheven ende stadsomwallingen geen verklaard. Buiten de ommuringen waren er woonuitbreidingen door industriëlen opgericht zodat ze macht behielden door arbeiders uit te buiten. probleem woningnood werd gewoon verplaats buiten de stad. MAAR sporadisch ook alleenstaande initiatieven ( door industriëlen die het beter voor hadden met arbeiders en met eigen voorzieningen fabrieksdorpen bouwden). Er was gelegenheid te : Werken Wonen Winkelen Scholen Verzorgen Er was een patriarchale opvatting: de eigenaar woonde in het midden en de onderdanen rondom het middelpunt gevestigd. Deze initiatieven getuigden van respect voor de medemens, grote invloed op latere sociale woningbouw. Hygiëne en epidemieën kamen ook voor bij beter gegoede burgerij en veroorzaakte ziekte en dood. Het kwam échter ook voor bij de arbeiders, zodus de productiviteit verminderde door ziekte, alcohol, verzwakking. Er was een grote ontevredenheid arbeidersmassa: socialisme werd een sterke drukkingsgroep. In Brussel was het sterftecijfer dubbel zo hoog dan elders in Europa, er waren vele

2 opstanden Eerste wettelijke ondersteuning (1889) Wettelijke ondersteuning van sociale intitiatieven: Wet op huisvesting: situatie creëren waarin arbeider in staat werd gesteld voor zichzelf een woning te verwerven. Probeerde daardoor alcoholisme in te dijken door sociaal zelfconcept van arbeider te verbeteren door persoonlijk bezit. Gelukt, spreekwoord: Baksteen in de maag bij de Belgen. In de praktijk voorzag oprichting Algemene spaar en Lijfrentekas ( ASLK, nu Fortis) betaalbare leningen voor oprichten werkmanswoning. De wet voorzag ook sociale bouwmaatschappijen voor het oprichten van deze woningen aan betaalbare prijzen (niet direct van toepassing geweest, door tussenkomst van WOI) Arbeiderswoning rond eeuwenwissel: FM? Welk bouwprogramma voldoet aan de behoeften voor arbeidersgezin? Wonen, eten, koken en wassen in 1 ruimte. Zijkamer : slaapkamer ouders. Andere gezinsleden sliepen op de zolder. Toiletten buiten de woning en gedeeld door andere woningen. Woonbare leefgedeelte (+- 12 pers.) = 60 m 2. Interbellum : Tuinwijken en Hoogbouwideologie Wet van 1889 legt basis vast van een principe dat wij nog kennen : sociale woningbouw maatschappijen die optreden als initiatiefnemer en bouwheer die gecontroleerd worden door een natuurlijke organisatie. Eerste realisaties na WOI (vele verwoeste woningen). NMGWW: NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE WONINGEN EN WOONVERTREKKEN. In 1919 operationeel. Leende krediet aan bouwmaatschappijen en controleerden de werking ervan. Verspreid over het land ontstonden sociale bouwmaatschappijen die onder begeleiding van het NMGWW initiatieven namen tot oprichten van sociale woningen. Eerste de steden, daarna ook buitengebieden. Nadruk lag op: zelf verwerven van eigen woning door arbeiders. De namen van deze maatschappijen waren vaak een afspiegeling van het doel, nl.: Gentsche maatschapij voor goedkope woningen Antwerpsche maatschappij voor goedkope woningen Eigen haard is goud waard Basisoplossing Tuinwijkgedachte en Hoogbouwideologie Aandacht richten op wederopbouw verwoeste steden en gemeenten zonder na te denken over architecturale aanpak. Veel reactie van modernistische architecten (tijdens de WOI hadden velen onderzoek naar oplossingen om een verantwoorde architecturaal en stedenbouwkundig antwoord te geven op woningschaarste). er onstonden 2 overtuigen tegenover elkaar: Tuinwijkidee en Hoogbouwideologie. Deze hebben beiden analoge kenmerken, nl.: Aandacht voor collectieve voorzieningen: nieuwe projecten buiten de stad, dus niet alleen wonen maar ook gedachte aan winkels, onderwijs, ontspanning,

3 Aandacht voor gescheiden verkeer: tussen auto s en fietsers. Auto was belangrijker en het aspect won aan belang. Aandacht Sociale diversiteit: verschillende types van woningen mengen, verschillende soorten gezinnen (jong en oud) Inbreng nieuwe bouwtechnieken: staal en gewapend beton Vernieuwde omgeving: plat dak en kubusvorm Voldoende groen TUINWIJKGEDACHTE: Architecten wouden na de oorlog dat arbeiders ( helden uit de loopgraven) net als de gegoede burgerij in het groen zouden wonen in kleine nette huisjes. Van de stad opnieuw een dorp maken waar gemeenschapszin heerst. Concept geïnspireerd op realisaties van de Engelse tuin architect Ebezener Haward en voorzag de gegroepeerde opstelling van verschillende woningen tot hoogwaardig en hygiënisch collectief. Tuinwijk was de voorloper van de moderne villa verkaveling. Verschil dat de moderne verkaveling individueel is, terwijl bij de tuinwijk de gedachte uitgaat naar het collectieve (speelplaatsen, parkjes, winkels, enz). De moderne verkaveling was alleen bereikbaar langs vanvoor. Tuinwijken hadden een intiemere bereikbaarheid, langs vanachter waar wandel en fietspaden liggen. Moderne verkaveling een flauw afkooksel van oorspronkelijk tuinwijkideaal. Vb en van Belgische Tuinwijken: Lagis en Floréal (als monument beschermd) Cité moderne Kappelleveld (hier kreeg ook vroegmoderne architectuur een kans) HOOGBOUWGEDACHTE: Tuinwijken waren duur, dus kregen andere ontwerpers een kans. Moderne architectuur (20 ) zat in de groep CIAM-congressen, opgericht door Le Corbusier. Centraal: minimumwoning. Belg: Victor Bourgeois. verschillende eisen minimumwoning: Oppervlakte: 2 pers. 27,8 m 2, 4 pers 47 m 2 Elke woning was voorzien van: gas, elektriciteit en water Men drukte de kosten door geprefabriceerde bouwelementen. En bouwen op één plek voor vele mensen. Hoogbouw was zeer revolutionair dus pas na WOI realiseerdbaar. Moderne flatgebouwen afkooksel van hoogbouw, waarom? De stedenbouwkundige en collectieve randvoorwaarden werden erin niet gevolgd en alleen de lucratieve programmadelen bleven behouden. Kritiek hoogbouw: té berperkte opp, wat later niet kon bijgebouwd worden zoals bij grond gebouwde woningen. CIAMcongressen zorgden voor oppervlakte normen per woningstype. Échte realisaties met respect voor hoogbouwideologie is zeldzaam geweest. In België pas na WOII e

4 stedenbouwkundige randvoorwaarden werden achterwege gelaten. Bij correcte hoogbouw: strikte verhouding tussen open ruimte en bebouwde ruimte. En staan gebouwen in functie van hoogte en oriëntatie uit elkaar, 90% opp groen, open recreatie, verkeer. Het ideaal was de bouwkosten verlagen en een gelijkaardige densiteit. Bekendste promotor was Le Corbusier, Unité d Habitation in Marseille (vb) Samengevat : Hoogbouwe en tuinwijkgedachte zelfde ideologie Grote verschil: besteding open ruimte Tuinwijk: gezinstuinen, nadruk gezin Hoogbouw: openbaar groen, collectieve nadruk Volgens de Belgische sociale huisvesting koos de christelijke Belgische regering voor tuinwijk. Tot eind de jaren 50 werd hoogbouw als de meest interessante oplossing gezien Aanbeveling van Keulen 1957: Men bleef de huisvestingproblemen internationaal bestuderen. In 1957 publiceerde de studiegroep van Aanbevelingen van Keulen een geformuleerde minimum oppervlakte en minimum comfort eisen. Dezen werden houvast in de sociale huisvestingssector. Zo werd de badkamer als noodzaak bevonden. Ook elektrotechniek werd populair., wereldexpositie 1958 Brussel werd daar een symbool van. De aanbeveling van Keulen definieerden voor het eerst een indeling van woontypes dat vandaag nog wordt gehanteerd volgens het principe: 1 cijfer aantal slaapkamers/ 1 cijfer aantal bewoners Begintypes als 2/3 eindigden bij 5/8 (anticonceptiepil nog niet uitgevonden). Tegenwoordig types 0/2 en 2/2 (gezin) Sixties: Zowel tuinwijkgedachte als Hoogbouw gerealiseerd op grote schaal. Ganse wijken leken op elkaar gebrek aan differentiatie. Het patrimonium aan sociale woningen werd alsmaar groter. Maar alleen nieuwbouw stond in de belangstelling. De eerste sociale woningen daarentegen waren aan renovatie toe. Omstreeks 1958 bezat 4% een auto, in 1970 was dat 1/6. Bij het programma samenstelling voor sociale woningbouw had men daar té laat rekening mee gehouden. Dus moest men achteraf een autoberging bijplaatsen, dus verloor men aan ruimtelijke kwaliteit. Eind de jaren 60 kwam er meer kritiek. Er ontstond een romantisch idealistische generatie tegen de schaalvergroting en de ontmenselijking. De oplossing : kleinschaligere en grote differentiatie in woontypes. Deze oplossing werd later kneuterig genoemd. 60j jaren van de experimenten.

5 9.1.8 Maatschappelijke en economische crisisjaren (70-85 ) Maatschappelijke evoluties: veranderde gezinsstructuren, stijging levensverandering en populariseren van auto, gevolgd door een economische crisis hebben een stempel op de bouwwereld en architectuur gedrukt werd de aanbeveling van Keulen herzien: de vergroting van de minimum oppervlakte met 25 tot 30%. Om aan reële noden te voorzien. Er ontstonden type woningen zoals 0/1 en ½ gezinsveranderingen 1973: oliecrisis met daaraan gekoppelde bouwcrisis maakten een einde aan de periode van massale productie. Projecten werden kleiner en renovatie van bestaand patrimonium. Dorpskernen en stadscentra waren aan herwaardering toe. Integratie van architectuur was een belangrijk thema: hedendaagse vormgeving werd aangemoedigd, maar men pakte in in bestaande stedenbouwige structuren e herziening aanbeveling van Keulen Vb. ergonomie was geen flauwe kul. Dingen herzien: zoals bergingen, sanitair en de inkomhal werd vergroot. Woningtypes voor kleingezinnen komen niet voor in tabellen omdat ze nog niet voorkwamen. 9.2 Huidige organisatie van de volkshuisvesting in België Aanvankelijk de sociale huisvesting georganiseerd en begeleid door de Belgische regering, de Nationale Huisvestingsmaatschappij (NMH). Later werd dat een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW). De VMSW: sociale woningen gerealiseerd door sociale huisvesting maatschappijen (SMH s) die financiële middelen ontlenen aan de VMSW. SHM s verdeeld in verhuring of verkoopmaatschappij. Sommigen doen het allebei. Ze hebben 4 hoofdactiviteiten: 1) Sociale huurwoningen laten realiseren (huursector) 2) Sociale koopwoningen laten realiseren (koopsector) 3) Sociale leningen toekennen voor bouw individuele sociale woningen 4) Realiseren en verkopen van sociale verkaveling Huursector Om een huurder van een sociale woning te worden, moet men zich inschrijven als kandidaat huurder bij SHM. Deze zijn aan een aantal voorwaarden verbonden: Meerderjarig 3 voorgaande jaren geen woning (noch binnen of buitenland) in volle eigendom of vruchtgebruik hebben gehad. Inkomen dat lager ligt dan een bepaald plafond. Dit is verschillend voor gehuwden of samenwonenden tegenover alleenstaanden. Het maximale toegestane inkomen wordt verhoogd per persoon die men ten laste heeft. Er wordt naar het inkomen gekeken van 3 jaar vooraf de inschrijving. Lijst met huurders wordt chronologisch afgewerkt. Men kan voorrang verkrijgen,nl.:

6 Kandidaat huurder of gezinslid gehandicapt en de beschikbare woning is geschikt. Wanneer hij een niet- aangepaste woning huurt en de woning beter bij zijn gezinssamenstelling past. Inkomen lager dan 13202,81 euro en dit voor 40% van de in dat jaar toe te wijzen woning en voor zover dat men minder dan 40 van de onder dat bedrag ligt. Kandidaat 6 maand zijn hoofdverblijfplaats in een wagen of ongezonde woning Wanneer de kandidaat een woning bewoont die onteigent of gesloopt wordt De kandidaat een gewezen politieke gevangen of oorlogsinvalide of rechthebbende is HUURPRIJZEN Basishuurprijs bedraagt een procentueel bedrag van de geactualiseerde kostrprijs (3 7,5%) De geactualiseerde kostprijs= oorspronkelijke prijs x overheid vastgestelde coëfficiënt Basishuurprijs= geactualiseerde huurprijs kostprijs x 3 7,5% Aanpassing van de basishuurprijs : de te betalen huurprijs is afhankelijk van de sociale situatie (=inkomen) van de betrokkene, rekening houdend met het aantal personen ten laste. Daartoe wordt de basishuurprijs vermenigvuldigt met de inkomingscoëfficiënt IC IC = I I= inkomen, verminderd met 924,64 euro voor elk van de eerste 2 personen ten laste wanneer inkomen van de huurder meer bedraagt dan het bedrag waarbij hij 2x de basishuurprijs moet betalen, volgt een gemotiveerde huuropzeg: - 20% basishuurprijs, 3 pers ten laste - 30 % basishuurprijs, 4 pers ten laste - 40% basishuurprijs, 5 pers ten laste Maandelijkse reële huurprijs niet hoger dan 1/60 van het in aanmerking genomen inkomen. De maandelijkse reële huurprijs mag niet hoger zijn dan de normale huurwaarde (vgl. woning op de privémarkt). Reële prijs ook niet lager dan de helft van de basishuurprijs. Jaarlijkse herziening basishuurprijs: 1 januarie: huurprijzen opnieuw vastgesteld. Elk jaar wordt de huurder zijn financiële situatie voorgelegd of hij nog wel in aanmerking komt. Wanneer de huurder meer verdient huurprijs verhogen. Men kan ook gemotiveerd opzeggen, dan zal de huurder een oplossing moeten zoeken op de privémarkt. Koopsector: Men kijkt naar het inkomen van 3 jaar. Om huurder te worden van een sociale woning moet de kandidaat zich inschrijven als kandidaatkoper bij een SHM, die zich bezighoudt met het oprichten en verkopen van sociale huurwoningen. Voorwaarden échter:

7 De 2 voorafgaande jaren zijn (vanaf aan zijn aanvraag) geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik gehad Voldoen aan inkomensgrens van maximaal belastbaar inkomen opgelegd door de VMSWW. Inkomensgrens ook verhoogt voor aantal personen ten laste. Inkomensmaxima hoger in de koopsector dan in de huursector. Men kijkt naar het inkomen van voorafgaand jaar, geen compensatieregeling wanneer de financiële situatie van het gezin verbeterd. Enige voorwaarde: moet zijn woning zelf 20 jaar bewonen, niet verhuren, ookal verwierf hij een andere woning. Soms worden andere huurwoningen verkocht aan sociale huurders ervan, gekoppeld aan voorwaarden,nl: Ze moeten de woning gehuurd hebben Woning moet al langer dan 15j. als sociale huurwoning aangeboden geweest zijn Sector leningen VMSWW kan leningen toestaan. Maximaal leningsbedrag is geplafonneerd. Leningen worden toegekend over een periode van 20j. Bij jongere mensen moet het afbetaald zijn tegen hun 65j. men kan leningen toestaan voor: De aankoop van sociale woningen De aankoop van een woning binnen een herwaarderingsgebied De sanering van een ongezonde verbeterbare woning De aankoop van een ongezonde verbeterbare woning De verbetering van een eigen woning De aankoop van een eigen woning Het bouwen van een nieuwe woning na afbraak van een ongezonde woning Het bouwen van een nieuwe woning in een sociale verkaveling Het bouwen van een nieuwe woning Leningsvoorwaarden: Gedurende 2 voorafgaande jaren (vanaf zijn aanvraag) geen woning in volledig eigendom of vruchtgebruik te hebben gehad Voldoen aan maximaal belastbaar inkomen Woning moet voldoen aan technische eisen die de VSMW stelt aan haar eigen realisaties. De woning moet regelmatig vergund zijn geweest In geval van sanering moet het gaan om een woning ouder dan 30j. met een bepaald maximale geïndexeerd kadastraal inkomen Rentevoeten Intrestvoeten worden berekend in verhouding tot het inkomen en de gezinssamenstelling (max. inkomen, verminderd naargelang aantal personen ten laste) worden om de 5j. herreken. Momenteel tussen de 2,5 en 4,5%.

8 9.2.5 Schuldsaldoverzekering Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bij een erkend verzekeringsorganisme en dit voor een bedrag gelijk aan het totaal van geleend bedrag is verplicht Sector verkavelingen VMSWW doel: betaalbare bouwkavel voor het oprichten van een gezinswoning, voorwaarden echter: Indentiek als deze van de koopsector Voor aankoop van een kavel kan geen sociale lening worden toegekend. Dit kan wel voor het oprichten van een sociale woning op de kavel. 10 Plannenregister en vergunningregister Gemeentebestuur is verplicht verschillende registers aan te leggen, nl.: Plannenregister: geeft per kadastraal gekend perceel, een overzicht van alle stedenbouwkundige plannen die op dat perceel van toepassing zijn Vergunningenregister: geeft per kadastraal gekend perceel die in het verleden verleende stedenbouwkundige vergunningen, processen verbaal en/of veroordeelingen van bouwovertredingen aan. Via deze registers is het voor kopers mogelijk, via het aanvragen van een attest (vb. stedenbouwkundig attest), na te gaan wat de voorgeschiedenis is van een bepaald pand of stuk grond. Vastgoedmakelaars en/of notarissen zijn verplicht bij de transactie deze registers te raadplegen en de kandidaat-kopers van inhoud op de hoogte te brengen. Onteigeningsmaatregelen: overheid heeft het recht tegen bepaalde voorwaarden gronden of panden te onteigenen voor algemeen nut Recht van voorverkoop: geeft de overheid voorrang in gebieden op het Vlaamse Grondbeleidsplan staan aangegeven ontroerend goed te verwerven, wanneer dit door een particulier aangeboden wordt. Al wie ontroerend goed bezit kan hiermee geconfronteerd worden. Vlaams grondbeleidsplan kan opgedeeld worden in 2 grote blokken, nl: Maatregelen: die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen Fiscale stimuli: laten het aandeel van verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch dalen

9 10.1 BESTEMMINGSWIJZIGING: In kader van grondbeleid kan de overheid via haar stedenbouwkundige uitvoeringsplannen (RUP) de stedenbouwkundige bestemming van gronden en panden wijzigen. Eigendommen kunnen hierdoor in waarde stijgen of verminderen. Planschadevergoeding: kan toegekend worden aan een particulier als gevolg van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor zijn perceel niet langer in aanmerking komt om te bouwen of te verkavelen. Ook langbouwgrond naar natuurgebied kan aanleiding geven tot planschade. Planbaten: ruimtelijke uitvoeringsplannen door bestemmingswijziging meerwaarde doen ontstaan. Om het bedrag van planbaten te berekenen wordt de waard berekening van het perceel forfaitair berekend. Deze moeten steeds worden betaald door de bevoordeligde overheid. Dat geld komt terecht in het grondfonds Veiligheidscoördinatie:!!! Veiligheidscoördinatie is een V&G concept dat van toepassing is wanneer diverse activiteiten worden gevoerd op een dezelfde werkplaats. De bedoeling van veiligheidscoördinatie is algemeen om tot coördinerende V&G-maatregelen te komen waar die diverse activiteiten elkaars welzijn kunnen beïnvloeden. Wetgever maakt onderscheid tussen volgende 2 gevallen: Als de bouwheer een werkgever is en een door een andere onderneming werkzaamheden van welke aard ook op zijn terrein laat uitvoeren. Als twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgend op een zelfde bouwplaats tussenkomen. Werkzaamheden van externe ondernemingen: De bouwheer heeft de hoedanigheid van werkgever van personeel op de vestigingsplaats waar door door een extern bedrijf werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkgever- bouwheer moet: De werkgever van externe onderneming inlichten over veiligheidsbeleid Controleren op personeelsleden die de werkzaamheden uitvoeren, geschikte opleiding en instructies hebben ontvangen Preventieactiviteiten van zijn eigen vestiging en die van de externe onderneming coördineren. Werkgever van externe onderneming moet: Zijn eigen specifieke risicoanalyse van de uit te voeren werkzaamheden overhandigen aan de bouwheer. In die zin kan de werkgever-bouwheer mede verantwoordelijk zijn inzake werkongevallen

10 of ziekte, aangezien hij verondersteld wordt het veiligheidsbeheer van de contractant te evalueren. Dus wanneer de contractant zijn verplichtingen niet nakomt, de nodige preventiemaatregelen te treffen. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: Elke bouwplaats waar bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd en waar achtereenvolgend of gelijktijdig twee of meer aannemers tussenkomen is een tijdelijke of mobiele werkplaats. En deze plaats heeft een aantal principes, nl: Aanstelling: bouwheer stelt veiligheidscoördinator ontwerp aan tijdens ontwerpfase en veiligheidscoördinator uitvoering aan Wanneer bouwheer particulier is, worden veiligheidscoördinatoren aangesteld door bouwdirectie. Bouwdirectie= iedere natuurlijke of rechtspersoon, belast met het onderwerp en/ of de uitvoering en of de controle op de uitvoering van het bouwwerk voor rekening van de bouwheer. Wetgever splitst deze op in 3 personen: architect (ontwerp), aannemer (uitvoering) en architect (controle op uitvoering) De bouwdirectie is meestal de architect, wanneer de bouwwerken verlopen zonder architect is de bouwdirectie de aannemer. Coördinator ontwerp: degene die de coördinatie inzake V&G het ontwerp bewaakt Coördinator verwezenlijking: degene die belast is om zorg te dragen voor de Coördinatie inzake V&G tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. De aanstelling van het ontwerp gebeurt verplicht met een geschreven overeenkomst. Bij de start van de werkzaamheden rekeninghouden met een veiligheids 1 gezondheidsplan (V&G plan) Gans het proces moet men rekening houden met de preventiebeginselen, bij het nemen van architecturale fase (onwterpfase) en de technische/ organisatorische keuzes ( de verwezenlijkingsfase) V&G plan moet rekening houden met eventuele latere werkzaamheden (= postinterventies) Coördinator verwezenlijking moet de werkzaamheden en samenwerking coördineren, ongeacht of die gelijktijdig of achtereenvolgens werken. Ambtenaar is belast met het toezicht op de veiligheid op het werk (technische inspectie) moet vooraf in kennis worden gesteld van de start der werkzaamheden. De coördinators moeten aan de wettelijke opleidingseisen voldoen Er bestaan 2 niveaus tussen de coördinators. Nl. nivea A (meer dan B) en niveau B (maar tot een bouwsom van 2500 euro) Voor de coördinatoren worden erkende opleidingen georganiseerd Wetgever heeft coördinator bedacht met aantal specifieke taken, nl. het bijhouden van het V&G plan dat volgende zaken bevat (p. 98 onderaan, geen idee of we dat wel moeten kennen??)

11 Wet kleine gebouwen veiligheidsvoorschriften (<500m 2 ) We benadrukken nogmaals dat de veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw niet is afgeschaft, zoals al te vaak ten onrechte wordt beweerd. Wanneer veiligheidscoördinatie? Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeiden komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door tenminste 2 verschillende aannemers, geldt automatische de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de opp, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij de bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen. Wie of wat is veiligheidscoördinator? Moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft iemand nodig met ervaring. Werven kleiner dan 500 m 2 : 1. Architect 2. Indien er geen architect is: aannemer 3. Opdrachtgever indien die werkgever is Werven groter dan 500 m 2 : U, de opdrachtgever Kosten? De kosten van de veiligheidscoördinator zijn voor u, de opdrachtgever. Meestal ligt dit tussen 1,5 tot 2,5 % van de kostprijs van de werken, ofwel een forfaitair bedrag vb euro Taak veiligheidscoördinator? a) Gezondheids en veiligheidsplan opstellen b) Controleert regelmatig de werken, coördinatiedagboek c) Na de werken bezorgt hij een postinterventiedossier Opgelet bij werken kleiner dan 500m 2 is er een versoepeling van de veiligheidscoördinatie en dan kunnen de architecten of aannemers zelf de veiligheidscoördinaties uitvoeren.

12 10.3 Energieprestatie en het binnenklimaat Proctol KYOTO: Om tegemoet te komen aan het protocol kyoto heeft de Europese regering eind 2002 de Europese richtlijn betreffende energieprestaties van de gebouwen goedgekeurd. Elke lidstaat moet deze regelgeving omzetten naar eigen wetten. EPB= energieprestatie en binnenklimaat Wat is energieprestatie? Energieprestatie van een gebouw, hoe het gebouw presteert op energieniveau. Prestaties hangen af van ondermeer: Thermische isolatie Ventilatie Oriëntatie en bezonning Installaties voor verwarming en warm water Eventueel zonne-energiesysteem Aard van de werkzaamheden Welke EPB- eisen worden er gesteld? Men moet bepaalde normen halen, de maximale U-waarden en ventilatie eisen. 3 soorten eisen: 1) Thermische isolatie 2) Energieprestatie 3) Binnenklimaateisen Thermische isolatie Energieprest atie binnenklimaa t Woongebouwen Kantoren Scholen industriegebouwe n Max k 45 en U-max Max k 45 en U-max Max k 45 en U-max Ofwel :Max k 55 voor voor voor constructiedelen constructiedelen constructiedelen ofwel U-max voor constructiedelen Max E 80 per Max E 100 Max E 100 wooneenheid Minimale ventilatievoorzieni ngen en risico op oververhitting beperken Minimale ventilatievoorzieni ngen Minimale ventilatievoorzieni ngen Minimale ventilatievoorzieni ngen

13 Welke eisen bij verbouwingen, renovaties en functiewijzigingen We gaan niet in op verbouwingen maar wel rekening houden met volgende gevallen: Functiewijziging: wanneer een gebouw van functie veranderd Renovatie: vernieuwen van bepaalde gebouwen Verbouwing: ingrepen doen aan bestaande structuur van een gebouw Uitbreiding: bestaande bouwvolume wijzigen door bijvoorbeeld aanbouw HOE GAAT DEZE REGELGEVING IN ZIJN WERK: Start werkzaamheden: Elke bouwvergunning krijgt een codenummer, dat aan de Vlaamse regering wordt overgemaakt. Zo kan de Vlaamse overheid controles uitvoeren. Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet de EPB-verslaggever een startverklaring doorsturen naar het Vlaamse- Energieagentschap (VEA) Tijdens de werkzaamheden: Tijdens de werkzaamheden houdt de verslaggever alle zaken bij die de energieprestaties en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden. Wijzing aan uitvoering van oorspronkelijk plan uit EPB- perspectief niet verboden, maar moeten wel voldoende bewaakt worden dat het gebouw blijft voldoen aan de EPB-vereisten. Na de werkzaamheden: Er wordt een definitieve EPB-berekening berekent voor de EPB-aangifte. Het eepb-verslag dient dus als bewijs dat het gebouw aan de EPB-vereisten voldoet. Wat als het gebouw niet aan de EPB-vereisten voldoet? Dan kan de overheid administratieve boetes opleggen en wordt het gebouw in realiteit nog aangepast totdat het aan de eisen voldoet ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT EPC VOOR WOONGEBOUWEN: Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loopt de eigenaar een risico op boete. Op deze manier zijn de potentieel huurders en kopers op de hoogte gebracht. En de verkopers en verhuurders kunnen hun huis met een goed EPC de energiezuinige kenmerken van hun huis in de verf zetten. Het kerngetal wordt uitgedrukt in kwh/m 2 en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Er is ook een kleurenbalk aanwezig die van rood naar groen loopt gepositioneerd van de geldende referentiewaarden. Groene zone = goed.

14 Naast de score bevat het certificaat ook een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht, maar bieden de huurder of koper nuttige informatie. Wat moet u als eigenaar doen als u uw woning wil verkopen? U zorgt ervoor dat er een EPC beschikbaar is en legt dit voor aan de koper Bij verkoop moet de originele EPC worden overgedragen aan de koper. Vanaf wanneer moet het EPC aanwezig zijn? Vanaf dat de woning te koop staat of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Op deze manier kan de potentiële huurder of koper het EPC laten meespelen in hun besluit. Welke woningen vallen onder deze verplichting? Huis Appartement Studio Vakantiewoning Sociale woning Service flat Welke woningen moet hieraan niet voldoen? Woningen die onbewoonbaar werden verklaard Waar geen verwarmingssysteem aanwezig is : geen centrale verwarming, geen radiatoren, geen kachel Woningen waar enkel nog sfeerverwarming is Wanneer er geen verwarming meer aanwezig is neemt de notaris dit zinnetje over in het contract, zodat men kan aantonen dat er geen EPC verplicht was. Wie kan een EPC opmaken? Een erkende energiedeskundige voor residentiële gebouwen type A Ernergiedeskundige van het VEA Erkend EPC-deskundige moet u een opleiding volgen Moet u nog een EPC opmaken wanneer i kal een compromis heb over de verkoop? Ja vanaf dat men de woning te koop of te huur zet. Het EPC moet al aanwezig zijn voor de ondertekening van het compromis.

15 Moet ik een EPC laten opmaken bij verkoop van nieuwbouwwoning? U moet geen nieuwe EPC laten opmaken bij een nieuwbouw wanneer deze nog geldig is Als u dus een EPC hebt gekregen voor een nieuwbouw kan u deze ook gebruiken wanneer u deze later wilt verhuren of verkopen binnen de geldigheidstermijn van 10j. Moet ik EPC hebben wanneer de verkochte woning toch zal worden afgebroken of verbouwd? Ja, maar er zijn voldoende uitzonderingen. U moet geen EPC hebben als: U woning onbewoonbaar werd verklaard Geen verwarmingstoestellen in de woning aanwezig zijn Kan ik mijn huis toch verkopen als ik geen EPC heb? Ja, maar u kan wel een boete krijgen van het VEA, wanneer u geen EPC heeft. Tussen de 500 en 5000 euro. 11 Conflicten in de bouw 11.1 AANSPRAKELIJKHEID IN DE BOUW Aansprakelijkheid in de bouw 1. aansprakelijkheid ten opzicht van derden derden = zijn rechtspersonen waarbij noch de aannemer, nog de ontwerper een overeenkomst hebben, maar die gebeurlijk wel schade kunnen oplopen als gevolg van de activiteiten van aannemers en/of ontwerpers. Vb: schade die optreedt aan de eigendom van derden als gevolg van werken Voorwaarden? - er moet sprake kunnen zijn van een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid - er moet schade zijn bij een derde persoon (niet op een eigen werknemer) - er moet een oorzakelijk verband tussen beid zijn de verantwoordelijkheid voor schade aan derden duurt 30 jaar 2. aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever bij het realiseren van een gebouw hebben de verschillende partijen een bepaalde relatie ten opzichte van elkaar :

16 toch zijn deze verantwoordelijkheden moeilijk af te bakenen en overlappen ze elkaar door het : MELDINGSPLICHT in praktijk blijven aannemers en ontwerpers dus meestal gedeeld verantwoordelijk wanneer een schadegeval optreedt en is het zeer moeilijk om de verhouding tussen verantwoordelijkheden te bepalen. Tijdens de uitvoering van de werken : contractuele aansprakelijkheid = tot aan de definitieve oplevering bij contractuele aansprakelijkheid gaat het over zowel zichtbare als onzichtbare gebreken na de uitvoering van de werken : de 10-jarige aansprakelijkheid = periode van 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering hierbij mogen alleen onzichtbare gebreken ingeroepen worden voor schadeclaims indien ze voor zover de bewoonbaarheid en het gebruik in het gedrang brengen: aansprakelijkheid van onderaannemers en van de ingenieurs de onderaannemers en ingenieurs hebben dezelfde verantwoordelijkheid, maar dan t.o.v de hoofdaannemer samenhang van aansprakelijkheid doordat vele partijen betrokken zijn in het bouwwerk is het vaak de discussie hoeveel wie gaat betalen, daarom baseert de rechtbank zich op een deskundig verslag nl. een gerechtsexpert normaal wordt alle schade en gedane herstellingen vergoed aan de bouwheer maar in praktijk kunnen sommige partijen al failliet zijn of overleden zijn. Daarom hanteert men het principe van veroordeling in solidum = elke partij voor het geheel der kosten instaat, met mogelijkheid zelf de kosten te gaan terugvorderen bij de overige partijen. P110!!!!! Expertise (deskundigenonderzoek) en conflicten in de bouw We onderscheiden : a) private expertises (in opdracht van bouwheer of andere partij) scheikundig bodemonderzoek om de eventuele verontreiniging van de ondergrond te onderzoeken mechanisch bodemonderzoek om de draagkracht van de ondergrond te onderzoeken muurovername als men tegen een ander huis bouwt, dus als men een deel van de muur gebruikt van de buur moet men de muur afkopen staat van bevinding aanstellen van een onpartijdig expert die alle schade opneemt aan het huis waartegen men bouwt zodat niks van schade kan verweten worden aan het bouwproces partijdig advies bij gelede schade is het zo dat de opname ervan gebeurt door de verzekeringsmaatschappij die voor zo weinig mogelijk uitbetaling streeft, daarom zal de rechtbank advies vragen van een onafhankelijk expert. Dit is toepasbaar op het volgende puntje. opname van brand en/of waterschade

17 b) gerechtelijke expertises (in opdracht van de rechtbank) wanneer de rechter zicht onbevoegd verklaard om over technische aspecten van een bouwconflict te oordelen zal hij zich verlaten op het oordeel van een expert in dat vakgebied bij tussenvonnis wordt te expert gevraagd om op de vragen van de rechter te antwoorden de rechter baseert zich volledig op het verslag van de expert, beide partijen kunnen dan ook klacht indienen om een ander expert te wensen indien deze uit zou zijn op wraak conflicten in de bouw deze worden meestal uitgevochten in de rechtbank: men kan : direct overeenkomen = minnelijke schikking of in de private rechtbank = verzoeningscommisie in de bouw, deze werd in het leven geroepen om de enorme wachttijden bij het gerecht te omzeilen begrip hoofdelijke aansprakelijkheid : als de aannemer een 1-manszaak is Wat is deze commissie? Een commissie opgericht door de confederatie Bouw, Bouwunie, test-aankoop en koninklijke Federatie van architectenvereniging van België. Er is een particuliere bouwheer betrokken, om bij bouwgeschillen het op een snelle en goedkope manier te regelen Minimum aan formaliteiten en rekening houdend met de standpunten van de betrokkenen. Deze oplossing is makkelijker voor beide partijen en verlicht het werk van de rechtbanken Alle partijen moeten akkoord zijn om het geschil aan de Commissie voor te leggen, door het tekenen van een typebevoegdheidsclausule of typebeding in het aannemings en of architectencontract zelf. Commissie garandeerd? Objectieve beoordeling Deskundige behandeling danzij inschakeling van deskundigen bemiddelaars met minstens 10 jaar ervaring Snelle afhandeling (max. 6 maanden) De expert stelt dan een technisch verbindend verslag op dat de partijen principieel niet in twijfel kunnen trekken voor de rechter. Verzoeningsprocedure Men organiseert een inleidende zitting Men stelt een ervaringsdeskundige aan Men organiseert een plaatsbezoek en probeert beide partijen plaatselijk te verzoenen Slaagt men daar niet in dan wordt een technisch verbindend verslag opgemaakt, ook voor later eventueel rechterlijke procedure Men garandeert echter ook dat alles onpartijdig en op tegensprekelijke wijze verloopt Verzoeningskost Het inleiden van het dossier kost 375 euro, dit dekt alle verdere gemaakte kosten en is gelijk te verdelen over beide partijen. De partijen blijven échter meester over verdere kosten voor bijkomende onderzoeksdaden.

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL

DE ARK VERKOOPT. Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL DE ARK VERKOOPT Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL LIGGING In Witgoor, in de Alfons Smetsstraat wordt een gezellige instapklare woning opnieuw verkocht. De woning is gelegen in een rustige

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2 I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen 1. Inleiding 2 1.1 Doel en inhoud van het energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen met een woonfunctie

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys Renovatiepact Werkgroep verplichtingen Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel Ann Collys Inhoud Doel Wat en wanneer? Door wie? Opmaak van het EPC Vorm en inhoud Advertentieplicht

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning?

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? WELKOM 23/06/2012 Ons werkgebied Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? - Meerderjarig zijn - Financiële voorwaarde: inkomen op laatst gekende aanslagbiljet moet minimum 8.190 bedragen

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN SOCIALE KAVELS. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN SOCIALE KAVELS. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN SOCIALE KAVELS Venhoef 2320 HOOGSTRATEN Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 INHOUD 1. VOORSTELLING PROJECT HOOGSTRATEN VENHOEF... 3 Ligging... 3 Bouwvoorschriften...

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS. Venhoef 2320 HOOGSTRATEN. Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 BOUWPERCELEN / SOCIALE KAVELS Venhoef 2320 HOOGSTRATEN Referentieadres GPS: Venhoef nr. 159 INHOUD 1. VOORSTELLING PROJECT HOOGSTRATEN VENHOEF... 3 Ligging... 3 Bouwvoorschriften...

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

VERKOOPT 2 WONINGEN. PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II

VERKOOPT 2 WONINGEN. PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II VERKOOPT 2 WONINGEN PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so Wijgmaalsesteenweg 18 I 3020 Herent info@swleuven.be I www.swleuven.be

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Eco-Sense and Sensibility. INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen. Versie 03/2009

Eco-Sense and Sensibility. INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen. Versie 03/2009 Studiebureau NIMLOTH Eco-Sense and Sensibility INFORMATIEBROCHURE EPC Energieprestatiecertificaat voor koop-en huurwoningen Versie 03/2009 Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Sinds 1 november

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

20 vragen en antwoorden over EPC

20 vragen en antwoorden over EPC 20 vragen en antwoorden over EPC Inleiding Als renovatiecoach adviseer en begeleid ik mensen met bouw-of verbouwplannen. Stap voor stap neem ik ze mee in een voor hen ongekend avontuur. Een avontuur waarin

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

EPC. 1 Wetgevend kader. Richtlijnen advertentieplicht VEA 1. Inhoud. 2 Wat moet vermeld worden in de advertenties?

EPC. 1 Wetgevend kader. Richtlijnen advertentieplicht VEA 1. Inhoud. 2 Wat moet vermeld worden in de advertenties? VEA 1 Richtlijnen van het Vlaams Energieagentschap omtrent de advertentieplicht van het kengetal en het adres of de unieke code van het voor verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Inhoud 1 Wetgevend

Nadere informatie

EPC. 1 Wetgevend kader. Richtlijnen advertentieplicht VEA 1. Inhoud. 2 Wat moet vermeld worden in de advertenties?

EPC. 1 Wetgevend kader. Richtlijnen advertentieplicht VEA 1. Inhoud. 2 Wat moet vermeld worden in de advertenties? VEA 1 Richtlijnen van het Vlaams Energieagentschap omtrent de advertentieplicht van het kengetal en het adres of de unieke code van het voor verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Inhoud 1 Wetgevend

Nadere informatie

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De coördinatie van tijdelijke of mobiele Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De totstandkoming van de reglementering Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft een langdurig en moeilijk verloop

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be Wat is mijnepb? Veiligheidscoördinatie Wij voeren de veiligheidscoördinatie uit voor mijnepb.be is een

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB» Voor-ontwerp van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB) Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest Stand van zaken Inhoud presentatie I. Situering van de context II. Energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw of vernieuwbouw III. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL DE ARK VERKOOPT Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL LIGGING In Wezel is de wederverkoop gepland van een woning in de Hoeveloopweg. Het huis is zeer rustig gelegen, niet veraf van natuurreservaat

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

Bouwproject. 15 koopwoningen ZOTTEGEM. Frans Van De Meulebrouckstraat Abeelstraat

Bouwproject. 15 koopwoningen ZOTTEGEM. Frans Van De Meulebrouckstraat Abeelstraat 15 koopwoningen Bouwproject Frans Van De Meulebrouckstraat Abeelstraat 1 Bouwproject 2 3 Bouwheer Architect Stabiliteit Technieken EPB Veiligheidscoördinatie Verkoop Sociale Huisvestingsmaatschappij DENDERSTREEK

Nadere informatie

12 koopappartementen. Bouwproject DENDERLEEUW Wijk Bloemendaal - Dreef 27

12 koopappartementen. Bouwproject DENDERLEEUW Wijk Bloemendaal - Dreef 27 12 koopappartementen Bouwproject Wijk Bloemendaal - Dreef 27 2 Bouwproject Bouwheer Architect Stabiliteit Technieken EPB Veiligheidscoördinatie Verkoop Sociale Huisvestingsmaatschappij DENDERSTREEK cvba

Nadere informatie

11 koopappartementen. Bouwproject AALST. Heilig Hartlaan - Verbrandhofstraat

11 koopappartementen. Bouwproject AALST. Heilig Hartlaan - Verbrandhofstraat 11 koopappartementen Bouwproject Heilig Hartlaan - Verbrandhofstraat 2 Bouwproject 3 Bouwheer Architect Stabiliteit Technieken EPB Veiligheidscoördinatie Verkoop Sociale Huisvestingsmaatschappij DENDERSTREEK

Nadere informatie

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Verkaveling Meytersveld - waar? - wat? - wanneer? - wie? - hoe? - kostprijs? Waar ligt Meytersveld? Gemeenteraad het gebied tussen de Breeërsteenweg,

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur 15 jaar KB TMB Ervaringen van een inspecteur Studienamiddag Prebes Boom 06.10.2016 Yves De Groeve Sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be 4 foto s - voorbeelden 2016 2 3 15

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Infoavond VCB - 8 oktober 2008 Katrien De Baets Ingenieur VEA Inhoud 1. Regelgevend kader in Vlaanderen 2. EPB-eisen & uitzonderingen 3. Procedures & verantwoordelijken

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Verkoopsvoorwaarden 4. Plannen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond

Kwaliteit van woningen. Studiedag Sociale Plattegrond Kwaliteit van woningen Studiedag Sociale Plattegrond 29 april 2014 Overzicht Even voorstellen Recht op kwaliteitsvol wonen Help, ik huur een slechte woning Praktijkvoorbeelden Rookmeldersverplichting Vragen

Nadere informatie

De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens?

De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens? VEA 1 De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens? inhoud 1 2 2.1 4 5 Wat gebeurt er met de vergunningsgegevens die de gemeente of RO naar het VEA stuurt? Handhaving door het VEA : steekproefsgewijze

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN

TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN Kenmerken van de woning: TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN Naam ven het project Type van werken Bestemming Energieklasse Aantal kamers Nieuwbouw Renovatie Eengezinswoning Appartement in een collectieve

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Infobrochure August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Welke appartementen kan u kopen? Architect en aannemer: Het gebouw is ontworpen door het Gents architectenbureau Ro Berteloot bvba en

Nadere informatie

2 BESTAANDE APPARTEMENTEN (Fase 1) 9 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN (Fase 2) MOGELIJK MET GARAGE/BERGING GELEGEN TE : Klapperstraat 33 35 37

2 BESTAANDE APPARTEMENTEN (Fase 1) 9 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN (Fase 2) MOGELIJK MET GARAGE/BERGING GELEGEN TE : Klapperstraat 33 35 37 2 BESTAANDE APPARTEMENTEN (Fase 1) 9 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN (Fase 2) MOGELIJK MET GARAGE/BERGING GELEGEN TE : 9120 BEVEREN Klapperstraat 33 35 37 FASE 1 FASE 2 Verkoop : KANTOOR GERRY SMET bvba Beverens

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE

33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE 33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2008/35646] 13 JUNI 2008. Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WG Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Statistiek van de bouwvergunningen North Gate bureau 05.B50 Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 tel. : 02/277.61.34

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 Om uw deelname aan de wedstrijd het beste bouwteam 2017 te vergemakkelijken, hebben wij voor u een vragenlijst samengesteld. Door deze nauwkeurig in te vullen geeft

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Erwten 16 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 367 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie