9 Volksvestiging in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 Volksvestiging in België"

Transcriptie

1 9 Volksvestiging in België Sociale huisvesting terrein van Fm ers In Nedl. Is de sector véél uitgebreider dan in België 9.1 Geschiedenis huisvesting in Belgie 19 e eeuwse situatie van de arbeiders Franse revolutie zorgde voor einde overheersing adel en Kerk nieuwe wind door Europa : liberalisme (rijke burgerij), socialisme (bescherming arme proletariaat) kwamen op. Wetenschappen en techniek evolueerde snel. Door techniek heeft de economie haar activiteit verhoogt : INDUSTRIELE REVOLUTIE Gevolgen IR Landbouwcrisis: machines zorgden voor minder behoefte aan werkkrachten in de landbouw werkloosheid of landbouwcrisis op het platte land. Plattelandsvlucht : industrie (in steden) had een grote vraag naar arbeiders. Er ontstond plattelandsvlucht, waardoor vele gezinnen niet gehuisvest konden worden in de steden. Tekort aan woningen huurprijzen stegen, vele gezinnen woonden in kleine woningen (dichte opeenhoping, erbarmelijke hygiënische toestanden, epidemieën als gevolg). Antwoord op vraag naar huisvesting: Er werd stadstol opgeheven ende stadsomwallingen geen verklaard. Buiten de ommuringen waren er woonuitbreidingen door industriëlen opgericht zodat ze macht behielden door arbeiders uit te buiten. probleem woningnood werd gewoon verplaats buiten de stad. MAAR sporadisch ook alleenstaande initiatieven ( door industriëlen die het beter voor hadden met arbeiders en met eigen voorzieningen fabrieksdorpen bouwden). Er was gelegenheid te : Werken Wonen Winkelen Scholen Verzorgen Er was een patriarchale opvatting: de eigenaar woonde in het midden en de onderdanen rondom het middelpunt gevestigd. Deze initiatieven getuigden van respect voor de medemens, grote invloed op latere sociale woningbouw. Hygiëne en epidemieën kamen ook voor bij beter gegoede burgerij en veroorzaakte ziekte en dood. Het kwam échter ook voor bij de arbeiders, zodus de productiviteit verminderde door ziekte, alcohol, verzwakking. Er was een grote ontevredenheid arbeidersmassa: socialisme werd een sterke drukkingsgroep. In Brussel was het sterftecijfer dubbel zo hoog dan elders in Europa, er waren vele

2 opstanden Eerste wettelijke ondersteuning (1889) Wettelijke ondersteuning van sociale intitiatieven: Wet op huisvesting: situatie creëren waarin arbeider in staat werd gesteld voor zichzelf een woning te verwerven. Probeerde daardoor alcoholisme in te dijken door sociaal zelfconcept van arbeider te verbeteren door persoonlijk bezit. Gelukt, spreekwoord: Baksteen in de maag bij de Belgen. In de praktijk voorzag oprichting Algemene spaar en Lijfrentekas ( ASLK, nu Fortis) betaalbare leningen voor oprichten werkmanswoning. De wet voorzag ook sociale bouwmaatschappijen voor het oprichten van deze woningen aan betaalbare prijzen (niet direct van toepassing geweest, door tussenkomst van WOI) Arbeiderswoning rond eeuwenwissel: FM? Welk bouwprogramma voldoet aan de behoeften voor arbeidersgezin? Wonen, eten, koken en wassen in 1 ruimte. Zijkamer : slaapkamer ouders. Andere gezinsleden sliepen op de zolder. Toiletten buiten de woning en gedeeld door andere woningen. Woonbare leefgedeelte (+- 12 pers.) = 60 m 2. Interbellum : Tuinwijken en Hoogbouwideologie Wet van 1889 legt basis vast van een principe dat wij nog kennen : sociale woningbouw maatschappijen die optreden als initiatiefnemer en bouwheer die gecontroleerd worden door een natuurlijke organisatie. Eerste realisaties na WOI (vele verwoeste woningen). NMGWW: NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE WONINGEN EN WOONVERTREKKEN. In 1919 operationeel. Leende krediet aan bouwmaatschappijen en controleerden de werking ervan. Verspreid over het land ontstonden sociale bouwmaatschappijen die onder begeleiding van het NMGWW initiatieven namen tot oprichten van sociale woningen. Eerste de steden, daarna ook buitengebieden. Nadruk lag op: zelf verwerven van eigen woning door arbeiders. De namen van deze maatschappijen waren vaak een afspiegeling van het doel, nl.: Gentsche maatschapij voor goedkope woningen Antwerpsche maatschappij voor goedkope woningen Eigen haard is goud waard Basisoplossing Tuinwijkgedachte en Hoogbouwideologie Aandacht richten op wederopbouw verwoeste steden en gemeenten zonder na te denken over architecturale aanpak. Veel reactie van modernistische architecten (tijdens de WOI hadden velen onderzoek naar oplossingen om een verantwoorde architecturaal en stedenbouwkundig antwoord te geven op woningschaarste). er onstonden 2 overtuigen tegenover elkaar: Tuinwijkidee en Hoogbouwideologie. Deze hebben beiden analoge kenmerken, nl.: Aandacht voor collectieve voorzieningen: nieuwe projecten buiten de stad, dus niet alleen wonen maar ook gedachte aan winkels, onderwijs, ontspanning,

3 Aandacht voor gescheiden verkeer: tussen auto s en fietsers. Auto was belangrijker en het aspect won aan belang. Aandacht Sociale diversiteit: verschillende types van woningen mengen, verschillende soorten gezinnen (jong en oud) Inbreng nieuwe bouwtechnieken: staal en gewapend beton Vernieuwde omgeving: plat dak en kubusvorm Voldoende groen TUINWIJKGEDACHTE: Architecten wouden na de oorlog dat arbeiders ( helden uit de loopgraven) net als de gegoede burgerij in het groen zouden wonen in kleine nette huisjes. Van de stad opnieuw een dorp maken waar gemeenschapszin heerst. Concept geïnspireerd op realisaties van de Engelse tuin architect Ebezener Haward en voorzag de gegroepeerde opstelling van verschillende woningen tot hoogwaardig en hygiënisch collectief. Tuinwijk was de voorloper van de moderne villa verkaveling. Verschil dat de moderne verkaveling individueel is, terwijl bij de tuinwijk de gedachte uitgaat naar het collectieve (speelplaatsen, parkjes, winkels, enz). De moderne verkaveling was alleen bereikbaar langs vanvoor. Tuinwijken hadden een intiemere bereikbaarheid, langs vanachter waar wandel en fietspaden liggen. Moderne verkaveling een flauw afkooksel van oorspronkelijk tuinwijkideaal. Vb en van Belgische Tuinwijken: Lagis en Floréal (als monument beschermd) Cité moderne Kappelleveld (hier kreeg ook vroegmoderne architectuur een kans) HOOGBOUWGEDACHTE: Tuinwijken waren duur, dus kregen andere ontwerpers een kans. Moderne architectuur (20 ) zat in de groep CIAM-congressen, opgericht door Le Corbusier. Centraal: minimumwoning. Belg: Victor Bourgeois. verschillende eisen minimumwoning: Oppervlakte: 2 pers. 27,8 m 2, 4 pers 47 m 2 Elke woning was voorzien van: gas, elektriciteit en water Men drukte de kosten door geprefabriceerde bouwelementen. En bouwen op één plek voor vele mensen. Hoogbouw was zeer revolutionair dus pas na WOI realiseerdbaar. Moderne flatgebouwen afkooksel van hoogbouw, waarom? De stedenbouwkundige en collectieve randvoorwaarden werden erin niet gevolgd en alleen de lucratieve programmadelen bleven behouden. Kritiek hoogbouw: té berperkte opp, wat later niet kon bijgebouwd worden zoals bij grond gebouwde woningen. CIAMcongressen zorgden voor oppervlakte normen per woningstype. Échte realisaties met respect voor hoogbouwideologie is zeldzaam geweest. In België pas na WOII e

4 stedenbouwkundige randvoorwaarden werden achterwege gelaten. Bij correcte hoogbouw: strikte verhouding tussen open ruimte en bebouwde ruimte. En staan gebouwen in functie van hoogte en oriëntatie uit elkaar, 90% opp groen, open recreatie, verkeer. Het ideaal was de bouwkosten verlagen en een gelijkaardige densiteit. Bekendste promotor was Le Corbusier, Unité d Habitation in Marseille (vb) Samengevat : Hoogbouwe en tuinwijkgedachte zelfde ideologie Grote verschil: besteding open ruimte Tuinwijk: gezinstuinen, nadruk gezin Hoogbouw: openbaar groen, collectieve nadruk Volgens de Belgische sociale huisvesting koos de christelijke Belgische regering voor tuinwijk. Tot eind de jaren 50 werd hoogbouw als de meest interessante oplossing gezien Aanbeveling van Keulen 1957: Men bleef de huisvestingproblemen internationaal bestuderen. In 1957 publiceerde de studiegroep van Aanbevelingen van Keulen een geformuleerde minimum oppervlakte en minimum comfort eisen. Dezen werden houvast in de sociale huisvestingssector. Zo werd de badkamer als noodzaak bevonden. Ook elektrotechniek werd populair., wereldexpositie 1958 Brussel werd daar een symbool van. De aanbeveling van Keulen definieerden voor het eerst een indeling van woontypes dat vandaag nog wordt gehanteerd volgens het principe: 1 cijfer aantal slaapkamers/ 1 cijfer aantal bewoners Begintypes als 2/3 eindigden bij 5/8 (anticonceptiepil nog niet uitgevonden). Tegenwoordig types 0/2 en 2/2 (gezin) Sixties: Zowel tuinwijkgedachte als Hoogbouw gerealiseerd op grote schaal. Ganse wijken leken op elkaar gebrek aan differentiatie. Het patrimonium aan sociale woningen werd alsmaar groter. Maar alleen nieuwbouw stond in de belangstelling. De eerste sociale woningen daarentegen waren aan renovatie toe. Omstreeks 1958 bezat 4% een auto, in 1970 was dat 1/6. Bij het programma samenstelling voor sociale woningbouw had men daar té laat rekening mee gehouden. Dus moest men achteraf een autoberging bijplaatsen, dus verloor men aan ruimtelijke kwaliteit. Eind de jaren 60 kwam er meer kritiek. Er ontstond een romantisch idealistische generatie tegen de schaalvergroting en de ontmenselijking. De oplossing : kleinschaligere en grote differentiatie in woontypes. Deze oplossing werd later kneuterig genoemd. 60j jaren van de experimenten.

5 9.1.8 Maatschappelijke en economische crisisjaren (70-85 ) Maatschappelijke evoluties: veranderde gezinsstructuren, stijging levensverandering en populariseren van auto, gevolgd door een economische crisis hebben een stempel op de bouwwereld en architectuur gedrukt werd de aanbeveling van Keulen herzien: de vergroting van de minimum oppervlakte met 25 tot 30%. Om aan reële noden te voorzien. Er ontstonden type woningen zoals 0/1 en ½ gezinsveranderingen 1973: oliecrisis met daaraan gekoppelde bouwcrisis maakten een einde aan de periode van massale productie. Projecten werden kleiner en renovatie van bestaand patrimonium. Dorpskernen en stadscentra waren aan herwaardering toe. Integratie van architectuur was een belangrijk thema: hedendaagse vormgeving werd aangemoedigd, maar men pakte in in bestaande stedenbouwige structuren e herziening aanbeveling van Keulen Vb. ergonomie was geen flauwe kul. Dingen herzien: zoals bergingen, sanitair en de inkomhal werd vergroot. Woningtypes voor kleingezinnen komen niet voor in tabellen omdat ze nog niet voorkwamen. 9.2 Huidige organisatie van de volkshuisvesting in België Aanvankelijk de sociale huisvesting georganiseerd en begeleid door de Belgische regering, de Nationale Huisvestingsmaatschappij (NMH). Later werd dat een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW). De VMSW: sociale woningen gerealiseerd door sociale huisvesting maatschappijen (SMH s) die financiële middelen ontlenen aan de VMSW. SHM s verdeeld in verhuring of verkoopmaatschappij. Sommigen doen het allebei. Ze hebben 4 hoofdactiviteiten: 1) Sociale huurwoningen laten realiseren (huursector) 2) Sociale koopwoningen laten realiseren (koopsector) 3) Sociale leningen toekennen voor bouw individuele sociale woningen 4) Realiseren en verkopen van sociale verkaveling Huursector Om een huurder van een sociale woning te worden, moet men zich inschrijven als kandidaat huurder bij SHM. Deze zijn aan een aantal voorwaarden verbonden: Meerderjarig 3 voorgaande jaren geen woning (noch binnen of buitenland) in volle eigendom of vruchtgebruik hebben gehad. Inkomen dat lager ligt dan een bepaald plafond. Dit is verschillend voor gehuwden of samenwonenden tegenover alleenstaanden. Het maximale toegestane inkomen wordt verhoogd per persoon die men ten laste heeft. Er wordt naar het inkomen gekeken van 3 jaar vooraf de inschrijving. Lijst met huurders wordt chronologisch afgewerkt. Men kan voorrang verkrijgen,nl.:

6 Kandidaat huurder of gezinslid gehandicapt en de beschikbare woning is geschikt. Wanneer hij een niet- aangepaste woning huurt en de woning beter bij zijn gezinssamenstelling past. Inkomen lager dan 13202,81 euro en dit voor 40% van de in dat jaar toe te wijzen woning en voor zover dat men minder dan 40 van de onder dat bedrag ligt. Kandidaat 6 maand zijn hoofdverblijfplaats in een wagen of ongezonde woning Wanneer de kandidaat een woning bewoont die onteigent of gesloopt wordt De kandidaat een gewezen politieke gevangen of oorlogsinvalide of rechthebbende is HUURPRIJZEN Basishuurprijs bedraagt een procentueel bedrag van de geactualiseerde kostrprijs (3 7,5%) De geactualiseerde kostprijs= oorspronkelijke prijs x overheid vastgestelde coëfficiënt Basishuurprijs= geactualiseerde huurprijs kostprijs x 3 7,5% Aanpassing van de basishuurprijs : de te betalen huurprijs is afhankelijk van de sociale situatie (=inkomen) van de betrokkene, rekening houdend met het aantal personen ten laste. Daartoe wordt de basishuurprijs vermenigvuldigt met de inkomingscoëfficiënt IC IC = I I= inkomen, verminderd met 924,64 euro voor elk van de eerste 2 personen ten laste wanneer inkomen van de huurder meer bedraagt dan het bedrag waarbij hij 2x de basishuurprijs moet betalen, volgt een gemotiveerde huuropzeg: - 20% basishuurprijs, 3 pers ten laste - 30 % basishuurprijs, 4 pers ten laste - 40% basishuurprijs, 5 pers ten laste Maandelijkse reële huurprijs niet hoger dan 1/60 van het in aanmerking genomen inkomen. De maandelijkse reële huurprijs mag niet hoger zijn dan de normale huurwaarde (vgl. woning op de privémarkt). Reële prijs ook niet lager dan de helft van de basishuurprijs. Jaarlijkse herziening basishuurprijs: 1 januarie: huurprijzen opnieuw vastgesteld. Elk jaar wordt de huurder zijn financiële situatie voorgelegd of hij nog wel in aanmerking komt. Wanneer de huurder meer verdient huurprijs verhogen. Men kan ook gemotiveerd opzeggen, dan zal de huurder een oplossing moeten zoeken op de privémarkt. Koopsector: Men kijkt naar het inkomen van 3 jaar. Om huurder te worden van een sociale woning moet de kandidaat zich inschrijven als kandidaatkoper bij een SHM, die zich bezighoudt met het oprichten en verkopen van sociale huurwoningen. Voorwaarden échter:

7 De 2 voorafgaande jaren zijn (vanaf aan zijn aanvraag) geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik gehad Voldoen aan inkomensgrens van maximaal belastbaar inkomen opgelegd door de VMSWW. Inkomensgrens ook verhoogt voor aantal personen ten laste. Inkomensmaxima hoger in de koopsector dan in de huursector. Men kijkt naar het inkomen van voorafgaand jaar, geen compensatieregeling wanneer de financiële situatie van het gezin verbeterd. Enige voorwaarde: moet zijn woning zelf 20 jaar bewonen, niet verhuren, ookal verwierf hij een andere woning. Soms worden andere huurwoningen verkocht aan sociale huurders ervan, gekoppeld aan voorwaarden,nl: Ze moeten de woning gehuurd hebben Woning moet al langer dan 15j. als sociale huurwoning aangeboden geweest zijn Sector leningen VMSWW kan leningen toestaan. Maximaal leningsbedrag is geplafonneerd. Leningen worden toegekend over een periode van 20j. Bij jongere mensen moet het afbetaald zijn tegen hun 65j. men kan leningen toestaan voor: De aankoop van sociale woningen De aankoop van een woning binnen een herwaarderingsgebied De sanering van een ongezonde verbeterbare woning De aankoop van een ongezonde verbeterbare woning De verbetering van een eigen woning De aankoop van een eigen woning Het bouwen van een nieuwe woning na afbraak van een ongezonde woning Het bouwen van een nieuwe woning in een sociale verkaveling Het bouwen van een nieuwe woning Leningsvoorwaarden: Gedurende 2 voorafgaande jaren (vanaf zijn aanvraag) geen woning in volledig eigendom of vruchtgebruik te hebben gehad Voldoen aan maximaal belastbaar inkomen Woning moet voldoen aan technische eisen die de VSMW stelt aan haar eigen realisaties. De woning moet regelmatig vergund zijn geweest In geval van sanering moet het gaan om een woning ouder dan 30j. met een bepaald maximale geïndexeerd kadastraal inkomen Rentevoeten Intrestvoeten worden berekend in verhouding tot het inkomen en de gezinssamenstelling (max. inkomen, verminderd naargelang aantal personen ten laste) worden om de 5j. herreken. Momenteel tussen de 2,5 en 4,5%.

8 9.2.5 Schuldsaldoverzekering Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bij een erkend verzekeringsorganisme en dit voor een bedrag gelijk aan het totaal van geleend bedrag is verplicht Sector verkavelingen VMSWW doel: betaalbare bouwkavel voor het oprichten van een gezinswoning, voorwaarden echter: Indentiek als deze van de koopsector Voor aankoop van een kavel kan geen sociale lening worden toegekend. Dit kan wel voor het oprichten van een sociale woning op de kavel. 10 Plannenregister en vergunningregister Gemeentebestuur is verplicht verschillende registers aan te leggen, nl.: Plannenregister: geeft per kadastraal gekend perceel, een overzicht van alle stedenbouwkundige plannen die op dat perceel van toepassing zijn Vergunningenregister: geeft per kadastraal gekend perceel die in het verleden verleende stedenbouwkundige vergunningen, processen verbaal en/of veroordeelingen van bouwovertredingen aan. Via deze registers is het voor kopers mogelijk, via het aanvragen van een attest (vb. stedenbouwkundig attest), na te gaan wat de voorgeschiedenis is van een bepaald pand of stuk grond. Vastgoedmakelaars en/of notarissen zijn verplicht bij de transactie deze registers te raadplegen en de kandidaat-kopers van inhoud op de hoogte te brengen. Onteigeningsmaatregelen: overheid heeft het recht tegen bepaalde voorwaarden gronden of panden te onteigenen voor algemeen nut Recht van voorverkoop: geeft de overheid voorrang in gebieden op het Vlaamse Grondbeleidsplan staan aangegeven ontroerend goed te verwerven, wanneer dit door een particulier aangeboden wordt. Al wie ontroerend goed bezit kan hiermee geconfronteerd worden. Vlaams grondbeleidsplan kan opgedeeld worden in 2 grote blokken, nl: Maatregelen: die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen Fiscale stimuli: laten het aandeel van verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch dalen

9 10.1 BESTEMMINGSWIJZIGING: In kader van grondbeleid kan de overheid via haar stedenbouwkundige uitvoeringsplannen (RUP) de stedenbouwkundige bestemming van gronden en panden wijzigen. Eigendommen kunnen hierdoor in waarde stijgen of verminderen. Planschadevergoeding: kan toegekend worden aan een particulier als gevolg van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor zijn perceel niet langer in aanmerking komt om te bouwen of te verkavelen. Ook langbouwgrond naar natuurgebied kan aanleiding geven tot planschade. Planbaten: ruimtelijke uitvoeringsplannen door bestemmingswijziging meerwaarde doen ontstaan. Om het bedrag van planbaten te berekenen wordt de waard berekening van het perceel forfaitair berekend. Deze moeten steeds worden betaald door de bevoordeligde overheid. Dat geld komt terecht in het grondfonds Veiligheidscoördinatie:!!! Veiligheidscoördinatie is een V&G concept dat van toepassing is wanneer diverse activiteiten worden gevoerd op een dezelfde werkplaats. De bedoeling van veiligheidscoördinatie is algemeen om tot coördinerende V&G-maatregelen te komen waar die diverse activiteiten elkaars welzijn kunnen beïnvloeden. Wetgever maakt onderscheid tussen volgende 2 gevallen: Als de bouwheer een werkgever is en een door een andere onderneming werkzaamheden van welke aard ook op zijn terrein laat uitvoeren. Als twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgend op een zelfde bouwplaats tussenkomen. Werkzaamheden van externe ondernemingen: De bouwheer heeft de hoedanigheid van werkgever van personeel op de vestigingsplaats waar door door een extern bedrijf werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkgever- bouwheer moet: De werkgever van externe onderneming inlichten over veiligheidsbeleid Controleren op personeelsleden die de werkzaamheden uitvoeren, geschikte opleiding en instructies hebben ontvangen Preventieactiviteiten van zijn eigen vestiging en die van de externe onderneming coördineren. Werkgever van externe onderneming moet: Zijn eigen specifieke risicoanalyse van de uit te voeren werkzaamheden overhandigen aan de bouwheer. In die zin kan de werkgever-bouwheer mede verantwoordelijk zijn inzake werkongevallen

10 of ziekte, aangezien hij verondersteld wordt het veiligheidsbeheer van de contractant te evalueren. Dus wanneer de contractant zijn verplichtingen niet nakomt, de nodige preventiemaatregelen te treffen. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: Elke bouwplaats waar bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd en waar achtereenvolgend of gelijktijdig twee of meer aannemers tussenkomen is een tijdelijke of mobiele werkplaats. En deze plaats heeft een aantal principes, nl: Aanstelling: bouwheer stelt veiligheidscoördinator ontwerp aan tijdens ontwerpfase en veiligheidscoördinator uitvoering aan Wanneer bouwheer particulier is, worden veiligheidscoördinatoren aangesteld door bouwdirectie. Bouwdirectie= iedere natuurlijke of rechtspersoon, belast met het onderwerp en/ of de uitvoering en of de controle op de uitvoering van het bouwwerk voor rekening van de bouwheer. Wetgever splitst deze op in 3 personen: architect (ontwerp), aannemer (uitvoering) en architect (controle op uitvoering) De bouwdirectie is meestal de architect, wanneer de bouwwerken verlopen zonder architect is de bouwdirectie de aannemer. Coördinator ontwerp: degene die de coördinatie inzake V&G het ontwerp bewaakt Coördinator verwezenlijking: degene die belast is om zorg te dragen voor de Coördinatie inzake V&G tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. De aanstelling van het ontwerp gebeurt verplicht met een geschreven overeenkomst. Bij de start van de werkzaamheden rekeninghouden met een veiligheids 1 gezondheidsplan (V&G plan) Gans het proces moet men rekening houden met de preventiebeginselen, bij het nemen van architecturale fase (onwterpfase) en de technische/ organisatorische keuzes ( de verwezenlijkingsfase) V&G plan moet rekening houden met eventuele latere werkzaamheden (= postinterventies) Coördinator verwezenlijking moet de werkzaamheden en samenwerking coördineren, ongeacht of die gelijktijdig of achtereenvolgens werken. Ambtenaar is belast met het toezicht op de veiligheid op het werk (technische inspectie) moet vooraf in kennis worden gesteld van de start der werkzaamheden. De coördinators moeten aan de wettelijke opleidingseisen voldoen Er bestaan 2 niveaus tussen de coördinators. Nl. nivea A (meer dan B) en niveau B (maar tot een bouwsom van 2500 euro) Voor de coördinatoren worden erkende opleidingen georganiseerd Wetgever heeft coördinator bedacht met aantal specifieke taken, nl. het bijhouden van het V&G plan dat volgende zaken bevat (p. 98 onderaan, geen idee of we dat wel moeten kennen??)

11 Wet kleine gebouwen veiligheidsvoorschriften (<500m 2 ) We benadrukken nogmaals dat de veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw niet is afgeschaft, zoals al te vaak ten onrechte wordt beweerd. Wanneer veiligheidscoördinatie? Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeiden komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door tenminste 2 verschillende aannemers, geldt automatische de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de opp, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij de bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen. Wie of wat is veiligheidscoördinator? Moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft iemand nodig met ervaring. Werven kleiner dan 500 m 2 : 1. Architect 2. Indien er geen architect is: aannemer 3. Opdrachtgever indien die werkgever is Werven groter dan 500 m 2 : U, de opdrachtgever Kosten? De kosten van de veiligheidscoördinator zijn voor u, de opdrachtgever. Meestal ligt dit tussen 1,5 tot 2,5 % van de kostprijs van de werken, ofwel een forfaitair bedrag vb euro Taak veiligheidscoördinator? a) Gezondheids en veiligheidsplan opstellen b) Controleert regelmatig de werken, coördinatiedagboek c) Na de werken bezorgt hij een postinterventiedossier Opgelet bij werken kleiner dan 500m 2 is er een versoepeling van de veiligheidscoördinatie en dan kunnen de architecten of aannemers zelf de veiligheidscoördinaties uitvoeren.

12 10.3 Energieprestatie en het binnenklimaat Proctol KYOTO: Om tegemoet te komen aan het protocol kyoto heeft de Europese regering eind 2002 de Europese richtlijn betreffende energieprestaties van de gebouwen goedgekeurd. Elke lidstaat moet deze regelgeving omzetten naar eigen wetten. EPB= energieprestatie en binnenklimaat Wat is energieprestatie? Energieprestatie van een gebouw, hoe het gebouw presteert op energieniveau. Prestaties hangen af van ondermeer: Thermische isolatie Ventilatie Oriëntatie en bezonning Installaties voor verwarming en warm water Eventueel zonne-energiesysteem Aard van de werkzaamheden Welke EPB- eisen worden er gesteld? Men moet bepaalde normen halen, de maximale U-waarden en ventilatie eisen. 3 soorten eisen: 1) Thermische isolatie 2) Energieprestatie 3) Binnenklimaateisen Thermische isolatie Energieprest atie binnenklimaa t Woongebouwen Kantoren Scholen industriegebouwe n Max k 45 en U-max Max k 45 en U-max Max k 45 en U-max Ofwel :Max k 55 voor voor voor constructiedelen constructiedelen constructiedelen ofwel U-max voor constructiedelen Max E 80 per Max E 100 Max E 100 wooneenheid Minimale ventilatievoorzieni ngen en risico op oververhitting beperken Minimale ventilatievoorzieni ngen Minimale ventilatievoorzieni ngen Minimale ventilatievoorzieni ngen

13 Welke eisen bij verbouwingen, renovaties en functiewijzigingen We gaan niet in op verbouwingen maar wel rekening houden met volgende gevallen: Functiewijziging: wanneer een gebouw van functie veranderd Renovatie: vernieuwen van bepaalde gebouwen Verbouwing: ingrepen doen aan bestaande structuur van een gebouw Uitbreiding: bestaande bouwvolume wijzigen door bijvoorbeeld aanbouw HOE GAAT DEZE REGELGEVING IN ZIJN WERK: Start werkzaamheden: Elke bouwvergunning krijgt een codenummer, dat aan de Vlaamse regering wordt overgemaakt. Zo kan de Vlaamse overheid controles uitvoeren. Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet de EPB-verslaggever een startverklaring doorsturen naar het Vlaamse- Energieagentschap (VEA) Tijdens de werkzaamheden: Tijdens de werkzaamheden houdt de verslaggever alle zaken bij die de energieprestaties en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden. Wijzing aan uitvoering van oorspronkelijk plan uit EPB- perspectief niet verboden, maar moeten wel voldoende bewaakt worden dat het gebouw blijft voldoen aan de EPB-vereisten. Na de werkzaamheden: Er wordt een definitieve EPB-berekening berekent voor de EPB-aangifte. Het eepb-verslag dient dus als bewijs dat het gebouw aan de EPB-vereisten voldoet. Wat als het gebouw niet aan de EPB-vereisten voldoet? Dan kan de overheid administratieve boetes opleggen en wordt het gebouw in realiteit nog aangepast totdat het aan de eisen voldoet ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT EPC VOOR WOONGEBOUWEN: Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loopt de eigenaar een risico op boete. Op deze manier zijn de potentieel huurders en kopers op de hoogte gebracht. En de verkopers en verhuurders kunnen hun huis met een goed EPC de energiezuinige kenmerken van hun huis in de verf zetten. Het kerngetal wordt uitgedrukt in kwh/m 2 en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Er is ook een kleurenbalk aanwezig die van rood naar groen loopt gepositioneerd van de geldende referentiewaarden. Groene zone = goed.

14 Naast de score bevat het certificaat ook een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht, maar bieden de huurder of koper nuttige informatie. Wat moet u als eigenaar doen als u uw woning wil verkopen? U zorgt ervoor dat er een EPC beschikbaar is en legt dit voor aan de koper Bij verkoop moet de originele EPC worden overgedragen aan de koper. Vanaf wanneer moet het EPC aanwezig zijn? Vanaf dat de woning te koop staat of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Op deze manier kan de potentiële huurder of koper het EPC laten meespelen in hun besluit. Welke woningen vallen onder deze verplichting? Huis Appartement Studio Vakantiewoning Sociale woning Service flat Welke woningen moet hieraan niet voldoen? Woningen die onbewoonbaar werden verklaard Waar geen verwarmingssysteem aanwezig is : geen centrale verwarming, geen radiatoren, geen kachel Woningen waar enkel nog sfeerverwarming is Wanneer er geen verwarming meer aanwezig is neemt de notaris dit zinnetje over in het contract, zodat men kan aantonen dat er geen EPC verplicht was. Wie kan een EPC opmaken? Een erkende energiedeskundige voor residentiële gebouwen type A Ernergiedeskundige van het VEA Erkend EPC-deskundige moet u een opleiding volgen Moet u nog een EPC opmaken wanneer i kal een compromis heb over de verkoop? Ja vanaf dat men de woning te koop of te huur zet. Het EPC moet al aanwezig zijn voor de ondertekening van het compromis.

15 Moet ik een EPC laten opmaken bij verkoop van nieuwbouwwoning? U moet geen nieuwe EPC laten opmaken bij een nieuwbouw wanneer deze nog geldig is Als u dus een EPC hebt gekregen voor een nieuwbouw kan u deze ook gebruiken wanneer u deze later wilt verhuren of verkopen binnen de geldigheidstermijn van 10j. Moet ik EPC hebben wanneer de verkochte woning toch zal worden afgebroken of verbouwd? Ja, maar er zijn voldoende uitzonderingen. U moet geen EPC hebben als: U woning onbewoonbaar werd verklaard Geen verwarmingstoestellen in de woning aanwezig zijn Kan ik mijn huis toch verkopen als ik geen EPC heb? Ja, maar u kan wel een boete krijgen van het VEA, wanneer u geen EPC heeft. Tussen de 500 en 5000 euro. 11 Conflicten in de bouw 11.1 AANSPRAKELIJKHEID IN DE BOUW Aansprakelijkheid in de bouw 1. aansprakelijkheid ten opzicht van derden derden = zijn rechtspersonen waarbij noch de aannemer, nog de ontwerper een overeenkomst hebben, maar die gebeurlijk wel schade kunnen oplopen als gevolg van de activiteiten van aannemers en/of ontwerpers. Vb: schade die optreedt aan de eigendom van derden als gevolg van werken Voorwaarden? - er moet sprake kunnen zijn van een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid - er moet schade zijn bij een derde persoon (niet op een eigen werknemer) - er moet een oorzakelijk verband tussen beid zijn de verantwoordelijkheid voor schade aan derden duurt 30 jaar 2. aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever bij het realiseren van een gebouw hebben de verschillende partijen een bepaalde relatie ten opzichte van elkaar :

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Bulletin 58 Jaargang 18 - nummer 58-2014 Edito Ides Ramboer Geen applaus voor de federale regering Reeds driemaal in het

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie