1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg mw. A.J.A. van de Ven mr. J.W.C. Aalders, secretaris mw. P.A. Groen-Krijger, ambtelijk secretaris 1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. 2. Besluiten De Baat Nota Informatiebeveiligingsbeleid Het informatiebeveiligingsbeleid (IBB) van de gemeente Alkmaar was geldig tot en met Inmiddels is er een nieuwe nota IBB opgesteld, welke tevens is afgestemd op de Baseline IBB voor gemeenten zoals deze in augustus 2013 door de IBD (Informatiebeveiligingsdienst van KING) is uitgebracht. Het is van belang dat het IBB nog in 2013 wordt vastgesteld, omdat dit een voorwaarde is voor het behalen van de digid audit. De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het (lijn)management, met het college van B&W als eindverantwoordelijke. Ter informatie is ook het informatiebeveiligingsplan bijgesloten. Dit is een uitwerking van de beveiligingsmaatregelen in acties en planning. De nota Informatiebeveiligingsbeleid vast te stellen De Baat Vaststellen Sociaal plan Ambtelijke fusie Alkmaar Graft de Rijp en Schermer Op 14 november 2013 is een onderhandelaarsakkoord Sociaal kader Ambtelijke fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer bereikt. Het college heeft dit onderhandelaarsakkoord in haar vergadering van 19 november jongstleden vastgesteld. Op 21 november jongstleden hebben de leden van de vakbonden zich positief uitgesproken over dit onderhandelaarsakkoord. Om dit sociaal plan de status van algemeen verbindend voorschrift te laten krijgen dient het door de colleges van de

2 fusiegemeenten te worden vastgesteld. Het college wordt in deze nota derhalve gevraagd het Sociaal plan Ambtelijke fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer vast te stellen. Het Sociaal plan Ambtelijke fusie Alkmaar, Graft de Rijp en Schermer vast te stellen Kloos Subsidiebeschikking 2014 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Op 25 april jongstleden is de Samenwerkingsovereenkomst terzake de Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord ondertekend door de 21 gemeenten uit Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. Hierin is afgesproken dat deze partijen de financiering van het Ontwikkelingsbedrijf regelen door middel van subsidiëring. De tot nog toe gebruikte methode, Dienst Algemeen en Economische Belang (DAEB), kan om redenen van staatssteun, niet meer worden voortgezet. Het naleven van 22 verschillende subsidiebeschikkingen met verschillende voorwaarden is een onredelijke administratieve last (en daarmee financiële last) voor het Ontwikkelingsbedrijf. Daarom wordt voorgesteld subsidie te verstrekken conform bijgaande regionaal overeengekomen formulering van de subsidiebeschikking en daarin opgenomen voorwaarden. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een subsidie te verlenen conform bijgevoegde beschikking van ,-- voor de uitvoering van het activiteitenplan Kloos Aanwijzingsbesluit Verordening openbaar water Het is wenselijk om het Aanwijzingsbesluit verordening openbaar water te wijzigen. Door de realisatie van de Schelphoek is het voor het havenbeheer nodig dat het gedeelte van de Baansingel en voor het water dat wordt begrensd door de Turfmarkt, de Zandersbuurt, het Raakje, de Baansingel, het Wolfspad, de Schelphoek en de Turfhaven beperkingen worden gesteld naar soort en aantal vaartuigen. Zo wordt de doorvaart van de wateren gewaarborgd. Voor woonschepen en/of woonarken, die niet in een bestemmingsplan zijn opgenomen, is regulering wenselijk en nodig. 1. Het onderscheid tussen woonschepen en woonarken in het te wijzigen Aanwijzingsbesluit verordening openbaar water te handhaven. 2. Het bijgaande besluit tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit verordening openbaar water vast te stellen. 3. Het onder 2 genoemde besluit te doen bekendmaken in de Officiële mededelingen.

3 Konijn- Vermaas Besluiten bij Parkeerverordening 2014 en Parkeerbelastingverordening 2014 In vervolg op het collegebesluit van 15 oktober 2013, nr , en het besluit van de raad van 25 december 2013 aangaande het vaststellen van de Parkeerverordening 2014 en de Verordening Parkeerbelastingen 2014 dient het college aanvullend te besluiten tot vaststelling van een aantal bij de Parkeerverordening 2014 en de Verordening Parkeerbelastingen 2014 behorende besluiten en kaarten. 1. Het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Parkeerverordening 2014 vast te stellen. 2. Het Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur vast te stellen. 3. Het Besluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst vast te stellen. 4. Kaart inzake gebiedsindeling vergunninghoudersparkeren, behorende bij de Parkeerverordening 2014 vast te stellen. 5. Kaart inzake gebiedsindeling parkeertarieven op straat, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2014 vast te stellen. 6. De besluiten treden in werking samen met de Parkeerverordening 2014 en Verordening Parkeerbelastingen De besluiten onder 1 t/m 5 worden bekend gemaakt in op de volgende site: Nagengast Uitvoeringskrediet Zeswielentracé In het coalitieakkoord van december 2012 is voor de Zeswielen als uitgangspunt een enkelzijdig fietspad aan de huizenzijde opgenomen. Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad dit bekrachtigd met het voorstel fietspad voorlangs Zeswielen. In dit voorstel zijn in totaal drie varianten verkeerskundig, technisch en financieel tegen elkaar afgewogen: 1) Een enkelzijdig fietspad (twee richtingen) aan huizenzijde; 2) Een fietspad (twee richtingen) aan de waterzijde; 3) Twee fietsstroken aan beide zijden van de rijbaan. Bijgaand raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Zeswielentracé ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

4 Nagengast Voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen Het geldende bestemmingsplan voor het (woon)gebied en het wegtracé Zeswielen is ouder dan 10 jaar en dient te worden geactualiseerd. De totstandkoming van een nieuw planologisch kader heeft een lange voorgeschiedenis. Hierbij speelt het vraagstuk om de Zeswielen (wegtracé) wel of niet achterlangs om te leggen een belangrijke rol. In januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het wegtracé Zeswielen niet achterlangs om te leggen, maar op te waarderen waarbij met name een veilige oplossing wordt gezocht voor het langzaam verkeer. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Zeswielen voorziet niet in een planologisch kader voor de opwaardering van het wegtracé Zeswielen. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad in januari 2014 een definitief besluit neemt over het definitieve voorstel voor het uit te werken wegtracé Zeswielen. In het ontwerp van het bestemmingsplan wordt vervolgens het gekozen wegtracé planologisch verwerkt. Het voorontwerp bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dat houdt in dat in hoofdzaak de bestaande situatie is vastgelegd, waarbij het nu geldende bestemmingsplan en het bestaande (legale) gebruik de basis vormen. Het nieuwe plan is uiteraard aangepast aan de nieuwe eisen voor bestemmingsplannen. Het voorontwerp bestemmingsplan is ambtelijk voorbereid en is klaar voor de start van het de wettelijk voorgeschreven procedure. De procedure start met het verplichte vooroverleg met een aantal instanties en bedrijven en met de participatie. 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen. 2. In te stemmen met de start van het wettelijk vooroverleg voor het voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen. 3. Het voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen via de (digitale) officiële mededelingen te publiceren en te plaatsen op de gemeentelijke website. 4. Het voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen in het kader van de participatie gedurende vier weken ter inzage te leggen. 5. Gedurende de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan Zeswielen ter inzage ligt een informatieavond te organiseren voor een ieder die belangstelling heeft Hamberg Implementatie SRA De colleges in de regio Alkmaar hebben een positief (voorgenomen) besluit genomen betreffende de oprichting van één uitvoeringsorganisatie Sociale dienst Regio Alkmaar (SRA) waarvan de WNK Bedrijven onderdeel zal gaan uitmaken. Verwacht wordt dat de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) eind november advies uitbrengt, op basis waarvan de colleges een definitief besluit kunnen nemen en de gemeenteraad om besluitvorming gevraagd kan worden. Volgens deze planning zullen de acht gemeenteraden in januari 2014 besluiten over de oprichting van een regionale sociale dienst in de vorm van een GR.

5 1. In te stemmen met de implementatie van de SRA als afzonderlijk project, apart van de reorganisatie van WNK Bedrijven. 2. De gepresenteerde implementatiekosten SRA van te dekken uit programma 10/2014. Burgemeester: 3. Wethouder J. Ouderkerken van gemeente Heiloo te machtigen als Bestuurder voor het Bijzonder Georganiseerd Overleg Hamberg Regionaal Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg regio Alkmaar Dit beleidskader betreft een regionaal kader voor het overgangsjaar 2015 waarin een zogenoemde zachte landing van de jeugdzorg bij de gemeente wordt beoogd. Het beleidskader is bedoeld om te kunnen starten met het inrichten van het jeugdstelsel. Dit is nodig om op tijd gereed te zijn voor de wettelijke taken. De raad dient in te stemmen met dit beleidskader. Bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de Raad Van de Ven Nota Woonbotenbeleid In de vergadering van 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen voor het opstellen van woonbotenbeleid. In de voorbereiding is de afvaardiging van woonbooteigenaren geïnformeerd. Dit heeft geleid tot een aantal brieven aan het college van B&W waarin verzocht wordt woonschepen ook te mogen vervangen door woonarken. Voorgesteld wordt hieraan niet tegemoet te komen en het onderscheid tussen woonarken en woonschepen vanwege ruimtelijke kwaliteit in stand te laten, en de Nota Woonbotenbeleid ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 1. In te stemmen met de Nota Woonbotenbeleid. 2. Aan het verzoek van eigenaren van woonschepen om deze te mogen vervangen door woonarken vanwege ruimtelijke kwaliteit niet tegemoet te komen. 3. De Nota Woonbotenbeleid ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad Van de Ven Ondertekening bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs is een initiatief van de G9 en is overgenomen door de minister van OCW. De opstelling is gedaan in samenspraak met het IPO, VNG en de PO-raad. Het kader bevat de gezamenlijk ambitie van rijk, provincies, gemeenten en schoolbesturen inzake cultuuronderwijs. Het creeert de randvoorwaarden voor

6 scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Het bestuurlijk kader bouwt voort op het programma Cultuureducatie met kwaliteit dat in 2012 van start ging en waar de gemeente Alkmaar aan deel neemt. Dit programma wordt uitgevoerd door Artiance en is gericht op de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Het bestuurlijk kader vormt de paraplu waaronder schoolbesturen, culturele instellingen en gemeenten lokale overeenkomsten Cultuur en Onderwijs kunnen sluiten. Het bestuurlijk kader sluit aan op het onderwijs- en cultuurbeleid van de gemeente Alkmaar. Met de ondertekening geeft de gemeente Alkmaar de intentie af om zich voor de periode te committeren aan de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs. 1. Kennis te nemen van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs. 2. Dit besluit ter informatie aan te bieden aan de raadscommissies Sociaal en Arbeidsmarkt & Economie. Burgemeester: 3. Wethouder mw. Van de Ven volmacht te verlenen om namens gemeente Alkmaar het convenant Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs te ondertekenen.

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie