BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L. Hagen dr. J.C.M. Cox, secretaris Afwezig: mw. A.J.A. van de Ven 1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 11 december 2012 wordt vastgesteld. 2. Besluiten Bruinooge Uitgangspunten horecanota Begin september 2012 is aan de commissie een nieuwe horecanota aangeboden. Bij de behandeling is gebleken dat er veel vragen onbeantwoord bleven. Vele vragen zijn te herleiden naar het ontbreken van een gezamenlijk beeld over horeca in Alkmaar en gingen daarom over inhoudelijke beleidsuitvoerende onderwerpen. Er is daarom gekozen voor een andere aanpak, namelijk die van cocreatie. Cocreatie betekent dat er samen met diverse betrokkenen gediscussieerd is over de uitgangspunten van een nieuwe horecanota. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn samengevat in de uitgangspunten horecanota en vormen in grote lijnen de kaders. 1. In te stemmen met het de bijgevoegde uitgangspunten en kader voor de horecanota. 2. Deze uitgangspunten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel. 1

2 De Baat Projectplan zero based begroten 3e fase Op 13 maart 2012 heeft het college een besluit genomen de begroting Zero Based op te zetten. Hierop is de eerste fase in gang gezet, wat heeft geresulteerd in de programmabegroting Op dit moment staan wij voor de volgende stap, namelijk het uitvoeren van de reeds aangekondigde verdiepingsslag voor de begroting In het bijgevoegde projectplan wordt aangegeven welke aanpak wordt voorgestaan en welke stappen worden genomen om het bestuur te ondersteunen bij het maken van nieuwe bestuurlijke keuzes die zijn gebaseerd op de gewenste maatschappelijke effecten. Het toekomstbeeld is dat in de nieuwe netwerkorganisatie de beschikbare middelen jaarlijks opnieuw worden verdeeld aan de hand van ramingen die corresponderen met de werkelijkheid en die ontdaan zijn van alles wat geen waarde toevoegt aan de prestatie die wordt overeengekomen. 1. In te stemmen met het projectplan. 2. Het projectplan ter kennisname aan te bieden aan de auditcommissie. 3. Een informatieavond te beleggen voor de raad terzake De 69 ste wijziging CAR-LAR De Baat Samenvatting / bestuurlijke presentatie Conform het cao-akkoord heeft iedere gemeenteambtenaar per 1 januari 2013 van rechtswege een aanstelling in algemene dienst. De huidige functie van de ambtenaar verandert daarmee echter niet, maar maakt het mogelijk dat een ambtenaar breed inzetbaar is binnen de gemeente. Dit was al mogelijk op basis van de huidige cao, maar de belangrijkste wijziging is dat gemeenten vanaf 1 januari 2013 verplicht zijn om hierover zelf nadere regels vast te leggen in een regeling algemene dienst. 1. De circulaire van het LOGA van 26 november 2012 (CVA/U ) en de wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/LAR overeenkomstig bijlage A vast te stelen. 2. Deze wijzigingen per 1 januari 2013 in te laten gaan. 2

3 Kloos VVV Subsidie Informatie & Receptie 2013 en Bijdrage VVV winkel Op 6 juni 2012 heeft de VVV het jaarlijkse subsidieverzoek ingediend voor de uitvoering van de informatie- en receptietaken voor het jaar In afstemming met de gemeente is op 6 september 2012 de definitieve aanvraag ingediend. Jaarlijks ontvangt de VVV een vast bedrag voor haar informatie- en receptietaken. Daarnaast ontvangt de VVV een vast bedrag van ,-- ex btw ten behoeve van het Actieplan Toerisme Alkmaar. Dit wordt apart aangevraagd. Beide bedragen zijn opgenomen in de gemeentebegroting. De VVV vraagt voor ,-- aan. Dit hogere bedrag is vanwege het verhogen van de uurtarieven van de VVV naar 29,50 per uur. Daarnaast worden meer uren besteed aan informatieverzameling en distributie via diverse (multimedia)kanalen. Het beschikbare subsidiebedrag in 2013 bedraagt maximaal ,--. Het aangevraagde bedrag valt niet binnen het beschikbare bedrag. Na overleg tussen VVV en de gemeente wordt de VVV voor 2013 tegemoet te komen. Vanuit het VVV Actieplan Toerisme 2012 is nog een bedrag beschikbaar van 5.000,--. In plaats van dit te besteden aan projecten kan dit bedrag doorgeschoven worden en besteed aan de Informatietaak Vanuit het VVV Actieplan 2013 kan een zelfde bedrag gereserveerd worden voor de informatietaak. Voor 2013 is er dan een tekort van 2.074,-- dat eenmalig gedekt zou kunnen worden uit de Reserve Actieprogramma Economie & Toerisme, post Gastvrijheid/Verbetering Toeristisch Aanbod2. 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag inclusief activiteitenoverzicht voor informatie- en receptietaken In te stemmen met het verlenen van de subsidie ad ,-- ex btw 3. In te stemmen met het dekkingsvoorstel 4. In te stemmen met het verzenden van bijgaande subsidiebeschikking en betaling van het voorschot van 90%. 5. Kennis te nemen van het jaarverslag In te stemmen de subsidie Informatie- en Receptie 2011 vast te stellen en de resterende 10% aan de VVV te voldoen Nagengast Bijdrage aan acquisitie EIPA Samen met provincie Noord-Holland en Taqa wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Energy Innovation Parc (EIPA) op de Boekelermeer. Om EIPA goed op de markt te zetten is behoefte aan een acquisitieplan, fysieke middelen voor deze acquisitie en vervolgens de lancering van het brand. Door de Provincie wordt hiervoor ,-- beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat gemeente en Taqa samen ook dit bedrag inleggen (cofinanciering). Taqa is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en is aanvrager van de bijdrage van zowel provincie als gemeente. Aan het college wordt voorgesteld ,-- beschikbaar te stellen voor dit doel. 3

4 1. In te stemmen met een bijdrage van ,-- aan Taqa, volgens de Algemene subsidieverordening Alkmaar, in geval ook provincie Noord- Holland subsidieert. 2. Dit bedrag te dekken uit het budget voor Kennisregio Alkmaar Hamberg Programma Jongerenhuisvesting In het coalitieakkoord Een nieuwe lente een nieuw geluid is opgenomen dat het realiseren van jongerenwoningen prioriteit heeft en dat hiertoe een Programma Jongerenhuisvesting wordt opgesteld in overleg met corporaties en andere marktpartijen. In de bestuurlijke kalender is vermeld dat dit Programma aan de raad wordt aangeboden voor eind Met deze nota ontvangt u dit Programma. Voorop staat dat de gemeente het belangrijk vindt dat jongeren in Alkmaar een woning kunnen vinden die hen bevalt. Want dan zullen zij graag in de stad blijven wonen, of er juist naar toe willen verhuizen. Jongeren aan de stad binden via passend woningaanbod maakt de stad dus populair en is ook van belang om economische redenen. De gemeente wil initiatieven voor dergelijk woningaanbod van andere partijen dan ook faciliteren en ook zelf actie ondernemen om meer van dit soort woningen tot stand te brengen. In het Programma wordt de inzet verder toegelicht. Voor het Programma Jongerenhuisvesting is budget beschikbaar uit het coalitieakkoord. Voor Nieuw Beleid is onder Incidentele vrije beleidsruimte een bedrag van ,-- opgenomen. Het is nu echter nog niet duidelijk of de komende tijd financiële ondersteuning van de gemeente nodig is voor de realisatie van projecten of voor de aanpassing van de omliggende openbare ruimte. Een voorstel over inzet van budget wordt daarom in procedure gebracht zodra dat nodig is. De raad bijgevoegd Programma Jongerenhuisvesting ter kennisname aan te bieden Hamberg Overdracht gelden gemeentefonds school De Polsstok naar Heerhugowaard Per oktober 2012 is De Polsstok verhuisd naar Heerhugowaard. Omdat de verhuizing formeel pas per 1 augustus 2013 (schooljaar ) plaatsvindt, krijgt gemeente Alkmaar op basis van de teldatum per 1 oktober 2012 voor het kalenderjaar 2013 voor deze leerlingen nog een bijdrage in het gemeentefonds van ,10. De leerlingen zitten feitelijk in Heerhugowaard. Gemeente Heerhugowaard draagt de kapitaalslasten voor het nieuwe gebouw en heeft verzocht om de bijdrage in het gemeentefonds over te hevelen. Een dergelijk besluit is een bevoegdheid van het college. 4

5 1. De rijksbijdrage van ,10 in het gemeentefonds voor 2013, voor de leerlingen op de openbare praktijkschool De Polsstok over te maken naar de gemeente Heerhugowaard 2. Dit bij de 1e begrotingswijziging 2013 te regelen Hagen WMO Beleidskader Op grond van artikel 3 van de wet maatschappelijke ondersteuning stelt de raad steeds voor een periode van maximaal 4 jaren een plan vast. Daarmee geeft de raad richting aan de uitvoering van het lokale WMO-beleid. Op 12 januari 2012, bijlage nr. 2780, stelde de raad een beleidskader vast voor de duur van één jaar. In zijn vergadering van 12 april, bijlage nr , gevolgd door de vaststelling van Alkmaar in samenhang, kader voor sociaal beleid. Het bijgevoegde WMO beleidskader is op het laatstgenoemde kader voor sociaal beleid gebaseerd. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel Van de Ven Bouwplan Clusius College Drechterwaard Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden en verbouwen van het schoolcomplex van het AOC Clusius college aan de Drechterwaard. Aan het plan kan alleen medewerking worden verleend middels een uitgebreide afwijkingsprocedure (voormalig projectbesluit). Uit de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing volgt dat geen van de beschreven ruimtelijke aspecten een belemmering vormt voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Wel dient vanwege de geluidsbelasting op de te ontwikkelen woningen een hogere waarde spoorwegverkeerslawaai te worden vastgesteld vanwege het traject Alkmaar-Heerhugowaard. Het bouwplan betreft een herontwikkeling van een bestaande locatie waarbij er geen aanpassing van de ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt. Er is geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. In te stemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º van de Wabo) voor het verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van de Wet geluidhinder. 5

6 Van de Ven Bouwplan appartementencomplex Randersdijk/Frieseweg Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een appartementencomplex aan de Randersdijk/Frieseweg. Aan het plan kan alleen medewerking worden verleend middels een uitgebreide afwijkingsprocedure (voormalig projectbesluit). Uit de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing volgt dat geen van de beschreven ruimtelijke aspecten een belemmering vormt voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Wel dient vanwege de geluidsbelasting op de te ontwikkelen woningen een hogere waarde wegverkeerslawaai te worden vastgesteld vanwege respectievelijk de doorgaande wegen Randersdijk/Noorderkade en de Friesebrug. Het plan betreft een uitwerking van het op 23 februari 2012 door de gemeenteraad als ruimtelijk kader vastgesteld schetsontwerp. Er is geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. In te stemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º van de Wabo) voor het verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van de Wet geluidhinder Van de Ven CPO Amstelstraat lotingsprocedure Voor het woningbouwproject collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) aan de Amstelstraat kunnen belangstellenden zich tot en met 31 januari 2013 inschrijven. Voor het geval er meer inschrijvers zijn dan deelnemersplaatsen in het project, zal worden geloot. Daarvoor moet de procedure worden vastgesteld. 1. Bijgaande lotingsprocedure vast te stellen. 2. De lotingsprocedure ter kennisname te sturen naar de raadscommissie Ruimte. 6

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie