Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein"

Transcriptie

1 Spacelab MR Amersfoort POSTADRES Postbus AL Amersfoort TELEFOON Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie AWBZ/Wmo, vanuit het perspectief van in de regio Zuidoost-Utrecht INTERNET Gemeente Bunnik Gemeente de Bilt Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Zeist

2 Inleiding Door maatschappelijke ontwikkelingen staat grote druk op de houdbaarheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in het huidige stelsel. Het gebeurt veelvuldig dat mensen het recht claimen op voorzieningen, er wordt vaak bureaucratisch gewerkt en er zijn dure voorzieningen in stand gehouden. Desondanks is de inwoner misschien niet eens altijd optimaal geholpen. Met de invoering van de Wmo en de veranderende verhoudingen tussen de overheid en de burger is de gemeente steeds meer het aangewezen niveau geworden waar integrale ondersteuning in samenhang kan worden georganiseerd. De gemeente heeft beter dan de landelijke overheid zicht op wie haar inwoners zijn en wat er nodig is om brede participatie te bevorderen. De transitie AWBZ/Wmo versterkt de ingezette beweging om zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat en dichtbij de burger te organiseren. Daarom is gekozen ondersteuning vanuit de huidige AWBZ collectieve en individuele begeleiding en kortdurend verblijf over te hevelen naar de gemeente en onder de Wmo te laten vallen. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en De Bilt maken in de komende periode keuzes rond de inkoop binnen het sociale domein, onder andere over de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf binnen de transitie AWBZ/Wmo. De gemeenten deden, met ondersteuning van BMC, onderzoek naar het passende afwegingskader voor de inkoopprocessen. Ter voorbereiding op de te maken beleidskeuzes zijn 120 instellingen benaderd om met innovatieve ideeën te komen die van waarde zijn voor de toekomstige (inkoop)situatie. 70 Instellingen hebben deelgenomen aan het onderzoek. In dit document vindt u de opbrengst van de verzamelde informatie. Doel en aanpak Het doel van dit onderzoek is: kennis en informatie van de uitvoeringspraktijk in beeld krijgen en deze als input te gebruiken voor de te maken beleidskeuzes rond (inkoop in) het sociaal domein. De informatie is op verschillende manieren opgehaald. 1. Digitale vragenlijst: via een breed verspreide digitale vragenlijst werden alle uitgenodigd hun ideeën en antwoorden achter te laten. 2. Diepte-interviews: de onderzoekers spraken met dertig organisaties, die waren geselecteerd vanwege hun ideeën of aanbod, of omdat ze voor meerdere gemeenten als aanbieder werkzaam zijn. In dit document is alle informatie samengevat, zowel vanuit de vragenlijsten als vanuit de geanonimiseerd verwerkte diepte-interviews. Vervolg Dit rapport wordt openbaar gemaakt en komt daarmee beschikbaar voor alle betrokkenen. Het wordt toegezonden aan iedereen die heeft meegedaan aan de consultatie. November 2013

3 Inhoud Samenvatting vernieuwingsmogelijkheden (inkoop) sociaal domein 7 HOOFDSTUK 1 Toegang 8 a. Wijkgerichte benadering, integraliteit en samenwerking 8 b. Gemeentelijke loket(ten) bekend bij verwijzers 8 c. Outreachend werken met wijkteams 8 d. Meer vrijheid voor de professionals 9 HOOFDSTUK 2 Arrangementen 10 a. Preventieprogramma s 10 c. Focus op empowerment en benutting e-health 10 b. Eigen kracht en zelfoplossend vermogen van inwoners aanspreken 10 c. Focus op empowerment en benutting e-health 10 d. Risico s substitutie van professionele zorg door zelfzorg en mantelzorg 10 e. Vrijwilligers inzetten voor informele zorg in thuissituaties 11 f. Meer integraliteit zorg en welzijn 11 g. Groepsbegeleiding / dagbesteding vernieuwen: participatie in de wijk 11 h. Wederkerigheid en vrijwillige inzet bij dagbesteding 12 HOOFDSTUK 3 Inkoop 15 a. Generalistische en / of specialistische inkoop 15 b. Inwoners in control: keuzevrijheid 16 c. Succesfactoren voor inkoop 16 d. Faalfactoren voor inkoop 16 e. Risico s voor de toekomstige inkoop 16 f. Inkoopmodellen 17 g. Social return 17 HOOFDSTUK 4 Verantwoording en monitoring 18 a. Sturing op maatschappelijke effecten 18 b. Sturing op resultaten 18 c. Kwaliteitssysteem 18 d. Kwaliteit van ondersteuning verhogen 18 e. Meet- en monitorinstrumenten 19 f. Bezuinigen op administratieve lasten 19 HOOFDSTUK 5 De rol van de gemeente 20 a. Regierol en sturing door de gemeente 20 b. De burger voorop stellen 20 Bijlage Zorg in beeld 22

4 Samenvatting vernieuwingsmogelijkheden (inkoop) sociaal domein Uit de consultatie hebben de onderzoekers per hoofdstuk de meest aansprekende vernieuwingsmogelijkheden voor de vijf gemeenten bij de komende beleidsvorming samengevat, hieronder puntsgewijs weergegeven. Toegang Wijkgerichte, integrale benadering Samenwerking/afstemming tussen de nulde, eerste en tweede lijn Samenwerking/afstemming op de domeinen participatie, jeugd, zorg en onderwijs Laagdrempelige loketten, goed bekend bij verwijzers Outreachende wijkteams als schakel in de hele keten van preventie, care en cure Meer vrijheid voor de professionals om maatwerk te leveren en te zoeken naar creatieve oplossingen Arrangementen Preventie programma s eenzaamheid, dementie, depressiviteit (belangrijke rol voor welzijnswerk) Eigen kracht en zelfoplossend vermogen van inwoners aanspreken Focus op empowerment en e-health mogelijkheden (beeldcontact, internet) Risico s overbelasting mantelzorgers verlagen Vrijwilligers inzetten voor informele zorg in thuissituaties Samenhang tussen de domeinen zorg en welzijn versterken Integraal aanbod in de wijk Begeleiding en activiteiten afstemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep: maatwerk Groepsbegeleiding meer richten op participatie: uitgaan van talenten en mogelijkheden Groepsbegeleiding meer combineren met wijkgerichte activiteiten Doelgroep groepsbegeleiding uitbreiden langs de lijn van de activiteit Groepsbegeleiding organiseren op basis van wederkerigheid en vrijwillige inzet. Wijkteams/basisaanbod bekostigen in de vorm van een wijkbudget met meerjarige resultaatafspraken Specialistische ondersteuning bekostigen in de vorm van trajecten met sturing op resultaat Mogelijk schaalvoordelen bij regionale specialistische inkoop Inkoopprocedure die samenwerking tussen partijen bevordert, mogelijkheden biedt om combinaties te maken en voldoende keuzevrijheid biedt voor de cliënt Focus van de gemeente op het wat en niet op het hoe Uitgaan van het principe high trust, high penalty Rekening houden met omschreven succes-en faalfactoren voor inkoop Erkennen omschreven risico s Iedereen vragen om iets terug te doen: social return. Verantwoording en monitoring Vooraf helderheid over afspraken over beoogde maatschappelijke effecten Minder bureaucratie, heldere eenvoudige kwaliteitseisen Regionale of landelijke kwaliteitscriteria vaststellen Kwaliteit en resultaten meten door inwoners en organisaties te bezoeken Uitgaan van vertrouwen en korte lijnen hanteren om verantwoordingseisen en administratie te verminderen Administratieve lasten verminderen. Rol van de gemeente Zorgen voor transparantie in de processen, contracten, facturering en verantwoording Korte lijnen houden met cliënten en Coördineren en faciliteren van de samenwerking tussen organisaties, van de integrale aanpak. Inkoop Scheiding maken tussen generalistische en specialistische ondersteuning Netwerk van specialistische kennis organiseren voor wijkteams 6 BMC Lokale bestuurderskracht Lokale bestuurderskracht BMC 7

5 H1 Toegang Het wijkteam dient samenwerking met specialisten te borgen om duurdere vormen van zorg te voorkomen Bij lichte zorg moet voldoende regelruimte zijn voor de professional. a. Wijkgerichte benadering, integraliteit en samenwerking Een wijkgerichte en integrale benadering is onder respondenten algemeen erkend. Op wijkniveau kan goed in beeld worden gebracht wat mensen zelf willen en nodig hebben. Er kan maatwerk worden gerealiseerd in de eigen woonomgeving met gebruikmaking van de aldaar aanwezige (kleinschalige) voorzieningen. Door een wijkgerichte aanpak kunnen ook vervoersbewegingen worden beperkt. Een integrale benadering creëert kansen om de samenwerking/afstemming tussen de nulde, eerste en tweede lijn te verbeteren. Integraliteit biedt ook mogelijkheden om samen te werken op de domeinen participatie, jeugd/cjg, zorg en onderwijs. Samenwerking voorkomt dat burgers omzwervingen maken langs diverse instanties. b. Laagdrempelige loketten, goed bekend bij verwijzers Het gemeentelijk loket is niet altijd de eerste plaats waar mensen met een hulpvraag zich melden. Veelal melden mensen zich eerst bij de huisarts of hulpverleners, maar ook bij scholen, verenigingen, binnen het eigen netwerk en in toenemende mate via digitale kanalen. Om deze reden is het belangrijk dat verwijzers goed op de hoogte zijn van de plaats en de inhoud van het (gemeentelijk) loket. beste worden gerealiseerd door te werken met integrale teams. Er worden benamingen gebruikt als zorgteams, sociale wijkteams en buurtteams. Deze wijkteams worden gezien als een goede schakel in de hele keten van preventie, care (ondersteuning) en cure (genezing). Aanbieders noemen hierbij veelal de aanpak één gezin, één plan. Bij de uitvoering van het plan dienen zo min mogelijk mensen betrokken te zijn. Indien nodig wordt regie gevoerd over de uitvoering. Een outreachende aanpak door de wijkteams wordt belangrijk geacht. Problemen kunnen worden voorkomen door preventie en vroegsignalering. Indien nodig wordt geïntervenieerd of doorverwezen. Tijdig interveniëren is belangrijk om (erger) te voorkomen. Bij mensen met hersenletsel bijvoorbeeld, kan door tijdige signalering een zware terugval door risico s als depressie, relatiebreuk en financiële schulden worden voorkomen. De GGZ-sector wijst erop dat ook FACT-teams (Functie Assertive Community Treatment) aansluiting kunnen vinden bij de lokale wijkteams. De FACT-teams bieden behandeling en begeleiding naar herstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de eigen omgeving, in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Diverse respondenten geven aan dat voor de wijkverpleegkundige een belangrijke rol in de wijk(teams) is weggelegd. Zij verwijzen naar het landelijke project Zichtbare Schakel, over de herintrede van de brede wijkverpleegkundige in de wijk. De wijkverpleegkundige zou goed in staat zijn vanuit haar expertise outreachend en verbindend te werken in de wijk. De strakke en vaak ondoelmatige scheiding tussen de financiële en juridische voorwaarden is kennelijk een belemmering voor het werk in de praktijk. Respondenten bepleiten het verwijderen van de schotten tussen dergelijke voorwaarden. d. Meer vrijheid voor de professionals Respondenten roepen op om out of the box mee te laten denken in mogelijkheden. Geef professionals meer vrijheid om maatwerk te leveren en te zoeken naar creatieve oplossingen. Daar liggen kansen voor vernieuwing en bezuiniging. Als de zorg op een andere manier wordt ingezet en geïndiceerd en als er goed gekeken wordt wat er ter plekke nodig is, zijn wij er van overtuigd dat er al heel veel bezuinigd kan worden. De respondenten geven de volgende suggesties mee voor de inrichting van een loket waar inwoners hun ondersteuningsvraag kunnen stellen: Laagdrempelig Snel werkend, korte lijnen in de wijk/gemeente Duidelijke informatie over welke zorg waar geleverd wordt Ruime openingstijden Zichtbaar en herkenbaar (in de wijk) Inspelen op digitale vaardigheden van de burger (digitaal loket) Aansluitend bij de behoefte van de inwoner Aandacht voor menselijke contact Integraal. c. Outreachend werken met wijkteams Het wijkgericht werken kan volgens de respondenten het De respondenten geven de volgende suggesties voor de inrichting van sociale wijkteams: Het wijkteam moet zichtbaar zijn voor burgers in de wijk (ook fysiek te bezoeken via bijvoorbeeld een buurthuis) Het wijkteam moet beschikken over korte lijnen naar voorzieningen, locaties en functies in de wijk Bij het wijkteam moeten vragen en signalen kunnen binnenkomen vanuit huisartsen, scholen, sportclubs, welzijnsorganisaties, kerken etc. De generalisten binnen het wijkteam voeren de keukentafelgesprekken en moeten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen de wijk en gemeente. Zij werken volgens de methode één gezin, één plan, één regisseur. 8 BMC Lokale bestuurderskracht Lokale bestuurderskracht BMC 9

6 H2 Arrangementen: innovatie van de ondersteuning a. Preventieprogramma s Voorkomen is beter (én goedkoper) dan genezen. Respondenten wijzen op het belang van preventie. Als voorbeelden worden programma s voor een gezonde leefstijl, het tegengaan van eenzaamheid, aandacht voor de woonomgeving, omgaan met dementie en herkennen van depressiviteit genoemd. Het welzijnswerk kan hierin een belangrijke rol spelen. b. Eigen kracht en zelforganiserend vermogen van inwoners aanspreken Respondenten geven aan steeds meer vanuit de eigenkracht-principes te werken. Centraal in deze benadering staan de eigen mogelijkheden van inwoners. Het doel is dat inwoners hun sterke kanten en sociale netwerk weten te benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden. Hierdoor kunnen (lichte) zorgvragen uitgesteld of wellicht voorkomen worden. Een uitspraak tijdens de consultatie: Eerder werd al ingezet op meer zelfredzaamheid en eventuele zelfzorg, maar de intensiteit hiervan is nu veel groter. Er moet nu echt gestuurd worden door zorg op de mogelijkheden van de cliënt om het uiteindelijk weer zoveel mogelijk zelf te doen. Sommigen mensen hebben kleine of zwakke sociale netwerken. Vraagverlegenheid speelt hierbij vaak een rol. Sommige mensen hebben geen idee wat ze kunnen verwachten van hun nabije omgeving en durven geen ondersteuning te vragen. Het belang van het sociale netwerk wordt dan ook breed onderkend. Enkele voorbeelden om actief met bepaalde methodieken te werken om het netwerk te versterken of beter te benutten: Coaching om het netwerk te helpen opbouwen Organiseren van netwerkbijeenkomsten waarbij mensen die belangrijk zijn voor de cliënt samenkomen en gezamenlijk een ondersteuningsplan maken Trainen van begeleiders en burgers in Sociale Netwerk Strategieën Inschakelen van informele zorgcirkels direct bij de eerste hulpvraag Het scholen van cliënten (en partners) tot semi-professionals. c. Focus op empowerment en benutting e-health Op het gebied van e-health ziet een groot deel van de respondenten mogelijkheden in het werken met beeldcontact. Een aantal organisaties geeft aan hiermee al te experimenteren. Het communiceren met cliënten via een beeldverbinding kan volgens de zorg ingezet worden voor meerdere doeleinden, zoals begeleiding, het voorkomen van eenzaamheid (contact met hulpverleners, mantelzorgers en tussen cliënten onderling), het geven van informatie en advies en ondersteuning bij de zorg (zoals medicijncontrole en wondcontrole). De respondenten geven aan dat beeldcontact het mogelijk maakt het aantal fysieke contactmomenten terug te brengen en daarmee kosten te besparen. Tegelijkertijd waarschuwen zij ook voor deze wijze van communiceren omdat cliënten vaak te maken hebben met complexe problematiek waarin persoonlijk contact van groot belang is, bijvoorbeeld bij cliënten met geheugenproblemen en laaggeletterden. Een andere vernieuwingsmogelijkheid die meerdere malen genoemd wordt, is het geven van behandelingen en e-coaching via het internet. Een aantal GGZ-organisaties heeft hiermee al (positieve) ervaringen opgedaan. Vaak wordt dan gewerkt met blended e-health : naast fysiek contact vindt dan ook contact plaats via bijvoorbeeld beeldbellen. Ook allerlei diensten in combinatie met veiligheid worden genoemd: digitale deurontsluiting, brandveiligheid op afstand, apps voor alarmering op de smartphone en medicatiedispensers. Andere technologische mogelijkheden die gezien worden en door sommige zorg ook al worden ingezet: Het digitaal toegankelijk maken van de planning van de professionele zorgverleners voor mantelzorgers Het gebruik van tablets om bij de cliënt thuis de sociale kaart te kunnen raadplegen Digitale stappenplannen en logboeken, ook inzichtelijk voor betrokken familie Het benutten van digitale platforms waar vraag en aanbod samenkomt zoals Wehelpen.nl ICT platform voor het delen van informatie over gezamenlijke cliënten zoals Mens Centraal. d. Risico s substitutie van professionele zorg door zelfzorg en mantelzorg Het is (dus) mogelijk om de professionele zorg (deels) te vervangen door zelfzorg, mantelzorg of vrijwilligers, door kritisch en integraal te bekijken wat binnen het netwerk van cliënten kan worden georganiseerd. Een kanttekening uit de consultatie: tijdig handelen is nodig als de zelfzorg te zwaar wordt en/ of van dien aard is (geworden) dat professionele zorg op zijn plaats is. Het uitgangspunt moet zijn: algemeen waar het kan, specialistisch waar het moet. Adviezen: Wees helder in de grenzen: zijn de medische risico s niet te groot? Is de continuïteit van de zorg gewaarborgd? Zorg voor een goede afstemming tussen hulpverlener(s) en mantelzorgers Let goed op achteruitgang van ziektebeeld of eenzaamheid Heb aandacht voor de signalerende functie van de professional Voorkom het optuigen van controlemechanismen om te bepalen of de professionele zorg echt nodig is; werk op basis van vertrouwen waar dat kan Wanneer professionele zorg kan worden gedaan door mantelzorg/zelfzorg, organiseer dan altijd supervisie. Vooral respondenten die zeer specifieke en gecompliceerde doelgroepen behandelen waarschuwen dat er niet te gemakkelijk met substitutiemogelijkheden moet worden omgesprongen. Voor bepaalde doelgroepen is tijdig specifieke zorg nodig om verergering of terugval te voorkomen: De EPA doelgroep (ernstig psychiatrische aandoeningen) kent een zware problematiek. Goede begeleiding is essentieel om risico s te voorkomen, door tijdig de signalen van onnodige terugval te herkennen Schade op bepaalde plekken in het brein maken dat eigen kracht niet zomaar vanzelfsprekend is. Dergelijke aandoeningen vragen om fine-tuning en inzicht in de werking van het brein bij de begeleiding. Mensen met frontaal en zeker rechtsfrontaal letsel (veelal na aanrijdingen) zien hun eigen probleem minder of geheel niet. Uit de consultatie blijkt duidelijk het belang van mantelzorgers, maar evenzeer de noodzaak om hen goed te ondersteunen. De rol en de positie van de mantelzorger is cruciaal om ondersteuning dichtbij huis te organiseren. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, beperkte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Het is belangrijk dat de mantelzorger daarbij optimaal ondersteund en gefaciliteerd wordt. Wanneer een intake wordt gehouden bij de cliënt, is het belangrijk dat mantelzorgers hierbij aanwezig zijn. Samen met de mantelzorgers kan dan het zorg-/ondersteuningsplan opgesteld worden en kunnen de taken verdeeld worden. Respondenten geven aan dat het van belang is om goed naar de mantelzorger te luisteren en op tijd in te grijpen wanneer er overbelasting dreigt. Het is voor alle partijen een geruststelling wanneer er een zorg-/ondersteuningsplan is. Weten dat ondersteuning gegeven kan worden indien nodig, reduceert onzekerheid en voorkomt stress en overbelasting. Een andere uitkomst uit de consultatie is het advies om vrijwilligers in te zetten voor ondersteuning van de mantelzorger. Via de mantelzorger komen kennis, informatie, en adviezen van vrijwilligers ook ten goede aan de cliënt. Tijdens voorlichtings-en instructiebijeenkomsten kan eenvoudig te begrijpen informatie worden verschaft die toegespitst is op de (individuele) zorgvrager. Mantelzorgondersteuning vraagt om specifieke maatregelen en een integrale aanpak, bijvoorbeeld: Mantelzorgtelefoon waarbij mantelzorgers terecht kunnen voor een luisterend oor, advies, informatie en doorverwijzing Mantelzorgbijeenkomsten (lotgenoten, verwanten) voor ontmoeting en ontspanning zoals een eetcafé, jaarfeesten en culturele activiteiten, verwenweekenden Psycho-educatie; inzicht en kennis voor mantelzorgers Hersenletsel heb je nooit alleen, groepen van lotgenoten die ondersteund worden via een trainingsprogramma door neuropsychologen Respijtzorg als onderdeel van een zorgarrangement Mantelzorgers adviseren over bijvoorbeeld bereiding van gezonde maaltijden Vereenvoudigde procedures, geen ingewikkelde indicatiestelling Bredere praktische advisering en ondersteuning; huisaanpassingen, hulpmiddelen, tiltechnieken, beperking valrisico, voeding enz. 10 BMC Lokale bestuurderskracht Lokale bestuurderskracht BMC 11

7 e. Vrijwilligers inzetten voor informele zorg in thuissituaties Het appèl op informele zorg en actieve inzet van burgers groeit. Vrijwilligers kunnen ook voor de ondersteuning in de thuissituatie worden ingezet. Het vinden van vrijwilligers, hen met elkaar in verbinding brengen en het versterken van hun inzet vormt een uitdagende opgave. Voorbeelden van inzet van vrijwilligers: Voor vervoer, het verzorgen van maaltijden en klussen in en om het huis, ter ondersteuning van de cliënt/familie Voor het overnemen van praktische zaken zoals postbehandeling, samen boodschappen doen, contact leggen met instanties etc. Voor ondersteuning van het sociaal netwerk, gericht op het herstel van het gewone leven (als een goede buur waar men op terug kan vallen). De respondenten wijzen er wel op dat de inzet van vrijwilligers begrensd is tot een maximum. Er zal altijd (specialistische) professionele inzet noodzakelijk blijven. Ook wijzen zij erop dat het belangrijk is om vrijwilligers in hun werkzaamheden te ondersteunen en ze te waarderen voor hun inzet. Hiertoe moet de zorgsector intensief samenwerken met welzijns- en vrijwilligersorganisaties. f. Meer integraliteit zorg en welzijn Respondenten geven aan dat zorg en welzijn bij elkaar horen, worden gezien als twee aparte domeinen. De samenhang tussen de twee domeinen zal de komende jaren versterkt moeten worden. Preventie en wederkerigheid worden daarbij als belangrijkste doelen genoemd, evenals werken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Op wijkniveau zijn er de meeste kansen voor duurzame combinaties. Respondenten onderkennen dat integratie van hulp en dienstverlening nodig is, met zo min mogelijk afzonderlijke functies en rollen. De gemeente kan de samenwerking tussen zorg-en welzijnsorganisaties bevorderen door het creëren van de juiste voorwaarden. Bijvoorbeeld door alle soorten hulp en dienstverlening (in een wijk) goed in kaart brengen en te combineren waar mogelijk. Een gezamenlijk budget voor zorg- en welzijnsorganisaties per wijk kan de samenwerking bevorderen, evenals de regie over de twee domeinen beleggen bij één organisatie. Respondenten zien verder kansen in het openstellen van locaties voor de wijk en voor andere doelgroepen. Een voorbeeld: een ruimte die nu gebruikt wordt voor het activeren van mensen met psychiatrisch probleem kan omgevormd worden tot buurtatelier. Het wordt dan een open atelier voor mensen in de wijk, een cursuscentrum (ook te gebruiken door cliënten) en een pleisterplaats voor mensen met/zonder een klein netwerk. Een aantal respondenten ziet mogelijkheden voor het organiseren van een integraal aanbod in de wijk. Zoals het combineren van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding. Of een lokaal gezondheidscentrum waarin care (zoals thuiszorg) gecombineerd wordt met cure (zoals de huisarts en de paramedische zorg). Als voorbeeld wordt ook genoemd de integrale inzet van behandelaren en geriatrisch verpleegkundigen om herhaaldelijke ziekenhuisopname te voorkomen. Een aantal ziet ook mogelijkheden in het uitbreiden en combineren van het aanbod. Als voorbeeld wordt genoemd dat cliënten van de dagbesteding diensten kunnen leveren voor de wijk, zoals schoonmaken, glas ophalen, groenverzorging en de was doen. g. Groepsbegeleiding / dagbesteding vernieuwen: participatie in de wijk et veel gehoorde onderwerp participatie duidt op uitgaan van talenten en mogelijkheden. De respondenten zien verschillende mogelijkheden om de dagbesteding in dit kader te vernieuwen. Uitgangspunt is vraaggericht werken. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van de doelgroep zodanig benut dat sprake is van duurzame participatie, al dan niet arbeidsmatig, vrijwillig of betaald. Dat vraagt van organisaties dat zij de begeleiding en activiteiten afstemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep (maatwerk). Er liggen veel kansen om de arbeidsmatige vormen van dagbesteding en de activiteiten vanuit de Sociale Dienst en de Sociale Werkvoorziening (re-integratie, beschut werken en activering) met elkaar te combineren, bijvoorbeeld: Een kook- en ontmoetactiviteit voor de bewoners uit de wijk Participatieplekken bij maatschappelijke ondernemers Fysieke dagbesteding zoveel mogelijk onderbrengen in bedrijven, gemeente, lokale onderneming etc. Dagbesteding en werk meer integreren in de samenleving. Bijvoorbeeld het bijhouden van de tuin rondom een basisschool, schoonmaken van reclameborden bij de sportvereniging, meehelpen in een buurthuis, restaurant, klussendienst, boodschappenservice, bedrijfsondersteunende activiteiten, groenonderhoud en schoonmaak Uitkeringsgerechtigden inzetten om beter zicht te krijgen op wensen en behoeften van mensen uit de wijk, gericht op proactief beleid Eén activiteitencentrum, waar verscheidene partijen de (op de specifieke doelgroep gerichte) ondersteuning bieden, in plaats van spreiding van diverse centra van vele instellingen in een regio. Groepsbegeleiding via dagbestedingsactiviteiten kan volgens de meeste respondenten goed worden gecombineerd met andere activiteiten. Zij vinden dat deze activiteiten vooral in de wijken (samenwerking zorg en welzijn) kunnen worden georganiseerd. Daar liggen kansen om een omgeving te creëren waar duurzame en bredere begeleiding mogelijk is. De respondenten noemen als voorbeelden: Dagbesteding op andere dan gebruikelijke uren ( ), zodat bijvoorbeeld culturele activiteiten gecombineerd kunnen worden met een warme maaltijd Dagactiviteiten combineren met huiswerkbegeleiding door vakdocenten; niet alleen leren plannen en organiseren van huiswerktaken, maar ook taken die thuis moeten worden gedaan Slimmer gebruik van gebouwen van de gemeente; lokale buurthuizen, kantines van sportverenigingen en (buurt)scholen Dagbesteding opzetten in het kader van collectieve voorzieningen zoals een was & strijkservice, glasbewassing, eettafels & ontmoeting Groepsbegeleiding in bestaande woonvormen voor zowel de cliënten die daar wonen als voor cliënten uit de omliggende wijk Steunpunten in de wijk waar buurtbewoners voor en met elkaar activiteiten organiseren. Zie dagbesteding (al dan niet arbeidsmatig) voor mensen als een beroepskeuze. De dagbesteding moet aansluiten op iemands interesses en talenten. Het hangt niet specifiek aan doelgroepen, maar meer aan interesses en mogelijkheden. De verbreding van de doelgroep zou vooral langs de lijn van de activiteit moeten plaatsvinden, in plaats van sec doelgroepen combineren. Als je oprecht geïnteresseerd bent in wat iemand wil en je levert maatwerk, dan nemen mensen uit verschillende doelgroepen deel aan de activiteiten. Zo draag je bij aan hun duurzame participatie. Een gezond makende omgeving houdt in: met verschillende problematieken naast elkaar arbeidsmatig aan het werk gaan. Mensen laten dan hun rugzak bij de poort staan en gaan met hun gezonde deel aan de slag. h. Wederkerigheid en vrijwillige inzet bij dagbesteding Groepen mensen met verschillende achtergronden kunnen elkaar ook ondersteunen in de wijk. Inwoners kunnen cliënt zijn op de ene plek en vrijwilliger op de andere. De respondenten geven de volgende voorbeelden: Ouderen helpen mee met zorgtaken, jongeren kunnen ouderen helpen bij huishoudelijke taken De ene deelnemer helpt de andere bij opbouwen van dagritme Jongeren en ouderen kunnen samen met zinvolle arbeid bezig zijn en elkaar daarin ondersteunen waardoor minder begeleiding nodig is. Vrijwel alle respondenten die begeleiding aanbieden, zien mogelijkheden om vrijwilligers te betrekken bij groepsbegeleiding, maar ook in brede(re) begeleiding van cliënten. Ook mantelzorgers kunnen een bijdrage leveren aan de dagactiviteiten, waarmee aansluiting bij de (zelfzorg) gewoonten en activiteiten van de burger mogelijk is. De respondenten geven de volgende voorbeelden voor de inzet van vrijwilligers: Het opzetten van een vrijwilligerspool Grotere groepen begeleiden met inzet van vrijwilligers, met eventueel een gespecialiseerde zorgverlener op de achtergrond Inzet van vrijwilligers met een verpleegkundige op afroep bij calamiteiten Vrijwilligers betrekken bij wijkgerichte lichte ondersteuning en ontmoetingsactiviteiten Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld kerken en verenigingen. Het vervoer van cliënten vergt speciale aandacht. Ongeveer de helft van de respondenten heeft te maken met vervoer van cliënten, van wie slechts een deel een AWBZ-indicatie voor vervoer heeft. Een aantal van de zorg heeft voor het vervoer van geïndiceerde cliënten een contract met een professionele vervoerder. Andere zorg werken met een eigen bus, waarbij nogal eens een beroep wordt gedaan op sponsoring, variërend van een gesponsord voertuig tot gesponsord onderhoud. Sommige stimuleren hun cliënten zelf te reizen, bijvoorbeeld op de fiets, begeleid door vrijwilligers. Enkelen vinden dat geen vervoer voor cliënten moet 12 BMC Lokale bestuurderskracht Lokale bestuurderskracht BMC 13

8 worden geregeld, tenzij het echt niet anders kan. Door lokaal te werken zou vervoer ook minder nodig zijn. Ook wordt verwezen naar het project MEE op weg, waarin mensen met een beperking leren zelfstandig te reizen. Een deel van de respondenten die nu al te maken heeft met vervoer is van mening dat er in de toekomst meer gewerkt zal moeten worden met vrijwilligers, al dan niet georganiseerd vanuit de welzijnsorganisatie. Ook mantelzorgers zouden meer bij de organisatie van het vervoer betrokken kunnen worden. Andere organisaties wijzen op de kwaliteit en geven aan te willen werken met gespecialiseerde vervoerders. Een eventuele aanbesteding voor vervoer zou moeten plaatsvinden voor een combinatie van doelgroepen (leerlingenvervoer, awbz vervoer, regiotaxi etc). H3 Inkoop van maatschappelijke ondersteuning a. Generalistische en/of specialistische ondersteuning De meeste respondenten zijn voorstander van het maken van onderscheid tussen generalistische en specialistische ondersteuning. Generalisme waar het kan en specialisme waar het nodig is. Generalistische ondersteuning/basisaanbod Generalistische ondersteuning is gebaseerd op een basisaanbod in de wijk. Generalistische dienstverlening is bestemd voor cliënten met grote participatiemogelijkheden binnen de wijk en niet te ingewikkelde hulpvragen. De professionals hebben een sterke focus op regie en staan in verbinding met burgers, vrijwilligers en andere professionals die werkzaam zijn op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en jeugd. Het ligt voor de hand dit basisaanbod lokaal te contracteren. Wijkbudgetten worden als bekostigingsvorm veel genoemd. Enkele respondenten geven aan dat zij (reeds) werken met generalistisch teams. Binnen dit team werken generalisten met een specialisatie. Naast het doorgronden en adequaat inschatten van de problematiek zijn zij in staat om direct hulp te bieden en eventueel hulp in te roepen van een collega met een specialisatie. Dit betekent dat het team circa 80% van de hulpvraag zelf kan oplossen en dat er slechts voor 20% specialistische hulp nodig is die niet in het team beschikbaar is. Het team bestaat uit hooggekwalificeerd personeel, dat een grote hulpvraag aankan door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die de gemeente biedt aan ondersteuning; en van het netwerk van de burger. Als kanttekening wordt gemeld dat een wijkteam dat generalistische ondersteuning biedt, wel een netwerk van specialisten nodig heeft voor raadpleging, afstemming, of doorverwijzing. Specialistische ondersteuning Voor bepaalde vormen van ondersteuning is specialistische inzet vereist die niet overal voorhanden is. Specialistische dienstverleners hebben een zekere schaalgrootte nodig om hun organisatie rendabel te kunnen laten draaien. Inkoop van specialistische ondersteuning door meerdere gemeenten kan leiden tot regionale schaalvoordelen. Specialistische ondersteuning moet worden ingekocht op basis van het beoogde resultaat. Ook gezamenlijke inkoop van vervoer biedt mogelijk kans op regionaal schaalvoordeel. Met betrekking tot lokale of regionale inkoop moet er steeds sprake zijn van een moet het niet dichtgetimmerd worden. Wat lokaal georganiseerd kan worden is afhankelijk van de omvang van de verschillende doelgroepen, maar er moet alleen iets regionaal worden georganiseerd als dat echt noodzakelijk is. Veel kennis en ervaring is al aanwezig in de gemeente en kan gedeeld worden, geven respondenten aan. Er zijn daarnaast ook doelgroepen waarvoor ook de regionale schaal te klein is, daarvoor zal ondersteuning bovenregionaal moeten worden ingekocht. Voor hen geldt dat kwaliteit om landelijke vormgeving vraagt. Grens tussen generalisme en specialistisme De grens tussen generalisme en specialistisme is niet gemakkelijk te markeren. Ten aanzien van specialistisch aanbod worden de volgende voorbeelden gegeven: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Mensen met gedrags- of verslavingsproblemen (o.a. Korsakoff) Probleemgezinnen Psychiatrie/GGZ cliënten OGGZ Crisisopvang en 24 uurs-bereikbaarheid Acute complexe zorg Maatschappelijke opvang & begeleid wonen Specialistische zorg voor doofblindengroep Terminale zorg Cliënten met COPD en astma, diabetes, oncologie, terminale zorg, hart-en vaatziekten en neurologie, wondzorg, (in)continentie- en stomazorg, pijnbestrijding en thuiszorgtechnologie. b. Inwoners in control: keuzevrijheid Het is belangrijk dat de ondersteuningsvraag gehonoreerd kan worden op een manier die bij de burger past. Dat betekent dat de burger keuzevrijheid moet blijven hebben om ondersteuning te krijgen op de wijze die bij hem of haar past. Via PGB zijn de mensen het meest direct 14 BMC Lokale bestuurderskracht Lokale bestuurderskracht BMC 15

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie