Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 juni 2008"

Transcriptie

1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 juni 2008 DAGORDE Openbare zitting 1. KENNISNAME BESLISSINGEN VAST BUREAU D.D. 12/05/2008 EN 20/05/2008. De raad neemt kennis van de beslissingen getroffen door het Vast Bureau in zitting van 12/05/2008 en 20/05/ KENNISNAME TOEKENNING EERVOLLE ONDERSCHEIDING AAN ERE- SECRETARIS RJ COPPENS. De Raad neemt kennis van de toekenning van de eervolle onderscheiding aan Roger J. Coppens ere-secretaris. Het betreft Burgerlijk Kruis Eerste Klasse met de vraag van de Gouverneur belanghebbende in zijn naam te feliciteren en het brevet met een zekere luister te overhandigen. 3. SENIORENRAAD OPRICHTING AUTONOME RAAD BESPREKING WIJZIGING STATUTEN. De Raad gaat akkoord met de oprichting van een autonome raad en de wijziging van de statuten volgens bijlage. Afschrift van onderhavige beslissing zal worden toegestuurd aan de bevoegde diensten. 4. KEUZE VAN BELEGGINGSCATEGORIE EN PROFIEL. De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist zijn akkoord te hechten aan het door Dexia Bank berekende beleggersprofiel nl. de categorie niet professioneel met als beleggingsprofiel defensive ; Aan de ontvanger wordt opdracht gegeven om de markt te analyseren en te zoeken naar de beste beleggingsopportuniteiten. 5. ACTIVITEITENCENTRUM SAVA: TUSSENKOMST VERZEKERINGSKOSTEN EN BIJDRAGE IN DE WERKING. De Raad beslist aan het Activiteitencentrum SAVA, met betrekking tot 2008, een tussenkomst in de verzekeringskost en een bijdrage in de werking te verlenen, respectievelijk voor een bedrag van 0,8 per aanwezigheidsdag en 4,95 per maand, met facturatie per kwartaal. Dit geldt enkel voor het OCMW-cliënteel. 6. AANPASSING BEDRAGEN PER 01/05/2008 MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bedragen leefloon per 01/05/2008 Cat 1 samenwonende persoon Cat 2 Alleenstaande persoon basisbedrag Leefloon op jaarbasis Leefloon op maandbasis 4.669, ,84 465, , ,27 697,61

2 Cat 3 Persoon die samenwoont met een gezin ten zijne laste 9.339, ,70 930,14 Bedrag van de socio-professionele vrijstelling basisbedrag Bedrag op 01/01/2008 Algemeen 177,76/maand 212,44/maand Inkomsten uit atistieke activiteiten Inkomsten uit arbeid verworven door studenten - met studiebeurs - zonder studiebeurs 2.133,12:jaar 49,58/maandag 177,76/maand 2.549,29/jaar 59,25/maandag 212,44/maand Inkomsten voor terugvordering bij onderhoudsplichtigen Leefloon Kosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting basisbedrag Bedrag op 01/01/ ,99/jaar te vermeerderen met 2.335,48/jaar per persoon ten laste ,99/jaar te vermeerderen met 2.335,48/jaar per persoon ten laste ,65/jaar te vermeerderen met 2.791,13/jaar per persoon ten laste ,65/jaar te vermeerderen met 2.791,13/jaar per persoon ten laste Zakgeld dat bepaald is in toepassing van artikel 98 1, derde lid, van de organieke wet van 8 juli basisbedrag Bedrag op 1 januari 2008 zakgeld ,69 7. EANDIS ADDENDUM OVEREENKOMST Het addendum bij de overeenkomst over oplaadpunten wordt goedgekeurd. 8. SOCIAAL-CULTURELE PARTICIPATIE De Raad neemt kennis van het formulier B met betrekking tot de sociaal-culturele participatie inhoudend de uitgaven voor de periode O5/ /2008. Bedrag : 6.689,97 euro. Het door de overheid toegekende bedrag : euro. Het saldo is terug te storten aan het ministerie. 9. ADDENDUM AAN HET GELDELIJK STATUUT: WEEKENDWERK TECHNISCH BEAMBTEN SCHOONMAAK RUSTHUIS (OOK ART. 60) - ZATERDAG, ZON- EN FEESTDAGEN POETSDIENST IN DE VOORMIDDAG VANAF 01/09/2008. Met ingang van 1 september 2008 zal door de alle technisch beambten schoonmaak (ook art. 60) weekendwerk verricht worden, zowel zaterdagvoormiddag als op zon- en feestdagen in de voormiddag.

3 Op vrijdag wordt een volledige dag compensatie verleend. Het bedrag van de toelage voor zaterdagprestaties is vastgesteld in onze beslissing d.d. 14/12/2000 (50% van het uurloon). Het bedrag van de toelage voor prestaties op zon- en feestdagen wordt per uur vastgesteld op 100% van het uurloon. Het uurloon wordt vastgesteld op 1/1976 ste van de jaarlijkse bruto bezoldiging gebruikt voor de berekening van het loon van de maand tijdens welke prestaties werden verricht. De toelagen worden maandelijks, na vervallen termijn betaald. 10. VACANT VERKLAREN BETREKKING ONTVANGER IN VAST DIENSTVERBAND. Art. 1 : De betrekking van ontvanger in vast dienstverband wordt opnieuw vacant verklaard; Art. 2 : De in artikel 1 genoemde betrekking zal van een titularis voorzien worden via aanwerving; Art. 3 : Deze betrekking is toegankelijk voor mannen en vrouwen; Art. 4 : De aanwervingsvoorwaarden zijn als volgt vastgesteld: - de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben; - Belg zijn; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - lichamelijk geschikt zijn; - -slagen voor een aanwervingsexamen De kandidaat die sedert ten minste twee jaar in vast verband de functie uitoefent van ontvanger van hetzelfde of van een ander O.C.M.W. wordt vrijgesteld van het aanwervingsexamen. De hier bedoelde vrijstelling kan slechts worden verleend indien de beide O.C.M.W.'s tot dezelfde categorie behoren als bepaald in artikel 6, 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - houder zijn van: hetzij één van de diploma's of getuigschriften welke in aanmerking komen voor de toelating tot een betrekking van niveau 1 bij de Rijksbesturen (bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 tot vaststelling van het statuut van het Rijkspersoneel); hetzij het diploma van licentiaat in de ziekenhuiswetenschappen behaald na een studie-cyclus van hoger technisch onderwijs A1 of na een universitaire kandidatuur, op voorwaarde dat minstens vier jaar postsecundair onderwijs met volledig leerplan werd gevolgd; bovendien een diploma of getuigschrift uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van de leergangen administratieve wetenschappen dat in overeenstemming is met het door de koning vastgestelde minimumprogramma; Worden vrijgesteld van het diploma of getuigschrift uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van leergangen in de administratieve wetenschappen, de kandidaten die houder zijn van: doctor of licentiaat in de rechten; licentiaat in de bestuurswetenschappen; licentiaat in het notariaat; licentiaat in de politieke wetenschappen; licentiaat in de sociale wetenschappen of sociologie; licentiaat in de economische wetenschappen; licentiaat in de handelswetenschappen gediplomeerde, na een cyclus van 5 jaar aan de afdeling administratieve wetenschappen van het "Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans" te Brussel of van het Hoger Instituut voor bestuurs- en handelswetenschappen te

4 Elsene of van het Provinciaal Hoger Instituut voor bestuurswetenschappen te Antwerpen; licentiaat, wiens wetenschappelijk diploma werd uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen of door het Universitair Instituut voor Overzeese gebieden te Antwerpen. Worden eveneens vrijgesteld van hetzelfde diploma of getuigschrift: de kandidaten die houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 1 bij de rijksbesturen voor zover het diploma of getuigschrift uitgereikt werd na studies die ten minste 60 uren publiek, administratief en/of burgerlijk recht omvatten. De diploma's die als gelijkwaardig erkend worden met het einddiploma van de leergangen bestuurswetenschappen ingericht door de Oost-Vlaamse Bestuursacademie zijn de volgende: het diploma van gegradueerde in het economisch onderwijs van het korte type en voor sociale promotie, afdeling administratie; alle diploma's uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van de provinciale leergangen in de administratieve wetenschappen; de diploma's of getuigschriften die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 1 bij de rijksbesturen die werden uitgereikt na studies die ten minste 60 uren publiek, administratief en/of burgerlijk recht omvatten. Art 5. Er wordt een wervingsreserve voorzien van drie jaar. Art. 6 : De vacante betrekkingen zullen bekend gemaakt worden via een aankondiging in De Streekkrant en Actueel, de WIS-computer van de VDAB en het ad-valvasbord; Art. 7 : De kandidaturen dienen aangetekend verstuurd te worden naar de voorzitter van het OCMW, Kasteeldreef 50 te 9340 Lede en moeten toekomen ten laatste op 5 september UITBREIDING PERSONEELSFORMATIE MET EEN BETREKKING VAN HOOFDVERPLEEGKUNDIGE IN VAST DIENSTVERBAND. De personeelsformatie van het OCMW Lede wordt uitgebreid met een betrekking van hoofdverpleegkundige in vast dienstverband, na proefperiode. Het nieuwe personeelskader van het OCMW Lede wordt als volgt vastgesteld: Statutair kader 1 secretaris 1 ontvanger 1 verantwoordelijke rustoord 1 hoofdmaatschappelijk werker 4 maatschappelijk werkers 1 administratief hoofdmedewerker 3 administratief medewerkers 1 ergotherapeut - animator 1 ergotherapeut - animator (60%) 1 kinesist - animator 2 hoofdverpleegkundigen 1 gegradueerde verpleegster 10 gebrevetteerde verpleegsters (waarvan 2 geblokkeerd door ziekenhuisassistente) 7 bejaardenhelpsters 1 technisch medewerker kokkin 2 technisch assistenten hulpkokkin 9 technisch beambten (waarvan 1 geblokkeerd door bejaardenhelpster eetmalenbedeling)

5 Gesubsidieerde Contractuelen 1 halftijds maatschappelijk werker 2 administratief medewerker 4 bejaardenhelpsters 10 technisch beambten Sociale Maribel 1 bestuurssecetraris 1 kwaliteitscoördinator 1 maatschappelijk werker 1 administratief medewerker sociale dienst 2 halftijdse technisch beambten poetsdienst Dienstenchequebedrijf 4 voltijdse technisch beambten 2 halftijdse technisch beambten Afschrift van onderhavige beslissing zal worden toegestuurd aan de hogere overheid. 12. WIJZIGING ADMINISTRATIEF STATUUT I.V.M. LOOPBAANONDERBREKING. Het administratief statuut wordt als volgt gewijzigd: Afdeling 14. Volledige onderbreking Onderbreking van de beroepsloopbaan Artikel 130 De personeelsleden hebben het recht hun beroepsloopbaan volledig te onderbreken op voorwaarde dat: 1. de duur van de onderbreking minimum drie maanden en maximum één jaar bedraagt; 2. zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen indienen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van hun woonplaats Vermindering van de prestaties Artikel 131 De personeelsleden hebben het recht hun beroepsactiviteit te verminderen met een vijfde, een vierde, een derde of de helft op voorwaarde dat: 1. de voorziene duur van de vermindering van de arbeidsprestaties ten minste drie maanden bedraagt; 2. zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen indienen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van hun woonplaats. Artikel 132 ongewijzigd Artikel 133, 134 en 135 Schrappen omdat van 01/01/2002 de vervanging niet meer verplicht is. (Wet , B.S ) Toepassingsvoorwaarden Artikel 136 De ocmw-secretaris, de ocmw-ontvanger, de personeelsleden van niveau A, de hoofdmaatschappelijk werker, de hoofdverpleegkundige en de op proef benoemde

6 personeelsleden komen niet in aanmerking voor de volledige onderbreking van de loopbaan of de vermindering van de arbeidsprestaties. De personeelsleden van het niveau B komen niet in aanmerking voor de volledige onderbreking van de loopbaan, of de vermindering met meer dan 1/5 van de arbeidsprestaties. Palliatieve verzorging Artikel 145 ongewijzigd Artikel 146 De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties gedurende een maand te verminderen met de helft of een vijfde, eventueel verlengbaar met een maand, om palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon. Artikel 147 ongewijzigd Artikel 148 In afwijking van artikel 136 is deze regeling van toepassing op alle personeelsleden. Artikel 149 ongewijzigd Artikel 150 schrappen Bijstand aan of verzorging van een gezins- of familielid Artikel 156 De personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de helft of met een vijfde om bijstand te verlenen aan of voor de verzorging van een gezins- of familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte. Artikel 157 Ongewijzigd Artikel 157 bis (bij te voegen) Voor het alleenstaand personeelslid wordt, in geval een zware ziekte van zijn kind dat hoogstens 16 jaar oud is, de maximumperiode van de volledige onderbreking uitgebreid naar 24 maanden. De maximumperiode van vermindering van prestaties wordt in dat geval uitgebreid tot 48 maanden. Artikel 158 In afwijking van artikel 136 is deze regeling van toepassing op alle personeelsleden. Artikel 160 schrappen

7 Ouderschapsverlof Artikel 164 Paragraaf 1 Een personeelslid heeft het recht zijn loopbaan volledig of halftijds te onderbreken of met een vijfde te verminderen om voor zijn kind te zorgen naar aanleiding van: de geboorte, tot het kind zes jaar wordt; de adoptie, gedurende een periode van vier jaar die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn verblijfplaats heeft, en uiterlijk tot het kind acht jaar wordt. Als het kind voor ten minste 60 procent getroffen is door een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind acht jaar wordt. Paragraaf 2 Aan de voorwaarde van de zesde en de achtste verjaardag moet voldaan zijn uiterlijk tijdens de periode van het ouderschapsverlof. De zesde en de achtste verjaardag kan bovendien worden overschreden als het verlof op verzoek van de bevoegde overheid wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd overeenkomstig artikel 169. Artikel 165 De volledige onderbreking is voor een aaneengesloten periode van drie maanden. Die periode kan in maanden gesplitst worden. Het voltijds personeelslid kan zijn prestaties tot de helft verminderen voor een periode van zes maanden. Die periode kan gesplitst worden in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan. Het voltijds personeelslid kan zijn prestaties tot een vijfde verminderen voor een periode van vijftien maanden. Die periode kan gesplitst worden in periodes van vijf maanden of een veelvoud ervan. Bij de wijziging van de opname moet rekening gehouden worden met het principe dat een maand onderbreking van de arbeidsprestaties gelijk is met twee maanden halftijdse verderzetting van de arbeidsprestaties en gelijk is aan vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde. Het personeelslid moet aan alle gestelde voorwaarden voldoen op de datum dat het ouderschapsverlof ingaat. Per aanvraag kan slechts één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden aangevraagd. Artikel 166 In afwijking van artikel 136 kan deze loopbaanonderbreking toegestaan worden aan alle personeelsleden.

8 Artikel 167 schrappen

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2)

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie