De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

2

3 iii INHOUD Inleiding 1 Hoofdstuk 1 / Analytisch kader en onderzoeksopzet 3 1. Analytisch kader 3 2. Onderzoeksopzet en methoden 5 Hoofdstuk 2 / Tewerkstellingscellen: what s in a name? 7 1. Tewerkstellingscellen bij herstructureringen Tewerkstellingscellen zonder wettelijk kader Tewerkstellingscellen in het kader van KB Tewerkstellingscellen in het kader van KB Tewerkstellingscellen bij faillissementen Flow Stuurgroepen Herplaatsingsfonds 16 Hoofdstuk 3 / Bedrijfscases Inleiding Suikerraffinaderij Tienen Context herstructurering Flow herstructurering Begeleiding, opvolging en resultaten Opvolging door de stuurgroep Leereffecten en knelpunten Brouwerij Liefmans Context faillissement Flow van het dossier 28

4 iv Inhoud 3.3 Opvolging in de stuurgroep Bereik, inhoud begeleiding en resultaten Knelpunten en leereffecten Permanente cel Kortrijk: Interdying Context faillissement en flow Bereik, inhoud begeleiding en resultaten Opvolging door de permanente stuurgroep Knelpunten en leereffecten Permanente cel Kempen: B.T.S. V.O.F Context faillissement en flow Bereik, inhoud begeleiding en resultaten Opvolging door de stuurgroep Knelpunten en leereffecten Drukkerij Splichal Context herstructurering: Flow herstructurering Begeleiding, opvolging en resultaten Opvolging door de stuurgroep Knelpunten en leereffecten Permanente cel Limburg: Duwo Context faillissement en flow Bereik, inhoud begeleiding en resultaten Opvolging door de stuurgroep Knelpunten en leereffecten Caseverslag X Context herstructurering Flow herstructurering Begeleiding, opvolging en resultaten Samenstelling en opvolging door stuurgroep Leereffecten case 66 Hoofdstuk 4 / Conclusies en aanbevelingen Situering en onderzoeksopzet Onderzoeksbevindingen Flow van het beleid Functioneren van de stuurgroepen Aanbod tewerkstellingscellen Aanbevelingen 77

5 v Inhoud 3.1 Stuurgroepen Herplaatsingsfonds: nood aan formalisering, transparantie en duidelijke bevoegdheden Verhogen bereik bij HF dossiers Een centraal aanspreekpunt herstructureringen Tewerkstellingscellen: nuttig voor vervroegd bruggepensioneerden? Grotere keuzevrijheid voor ontslagen werknemers? 81 Bibliografie 83

6

7 1 INLEIDING Herstructureringen en bijhorende collectieve ontslagen tonen zich een wezenlijk onderdeel van de hedendaagse economische realiteit. Dit manifesteert zich de laatste maanden zeer sterk: het aantal werknemers getroffen door een collectief ontslag is sterk aan het oplopen met een voorlopig hoogtepunt in januari 2009, ook het aantal faillissementen piekte begin Tot voor kort bleef de aanpak bij herstructureringen meestal beperkt tot het vermijden van naakte ontslagen. Bij faillissementen waren sowieso geen activerende maatregelen voorzien. Om dit laatste te remediëren werd op Vlaams niveau in 2001 het Herplaatsingsfonds opgericht dat outplacementbegeleiding bij gefailleerde bedrijven financiert. Op federaal niveau kwam een eerste aanzet tot activering er naar aanleiding van de werkgelegenheidsconferentie in Er werden financiële impulsen in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren meer te investeren in herplaatsing bij herstructurering. Met het generatiepact (2005) werd op federaal niveau een bijkomende stap gezet in het activerend herstructureren. Het generatiepact stelt dat een onderneming die wil herstructureren met toepassing van verlaagde brugpensioenleeftijd moet onderhandelen over een herstructureringsplan. Dit plan moet begeleidende maatregelen bevatten die gericht zijn op het herplaatsen van de betrokken werknemers. Pas als de regionale minister van Werk het herstructureringsplan goedkeurt, kan de onderneming een erkenning krijgen als onderneming in herstructurering. Noodzakelijk voor het verkrijgen van een erkenning is het oprichten van een tewerkstellingscel voor de ontslagen werknemers. Via het Vlaamse meerbanenplan in 2006 werd het federale beleid verder aangevuld, organisatorisch vormgegeven en werden eigen accenten gelegd. In dit opzicht kunnen we spreken van een Vlaams herstructureringsbeleid. De centrale doelstelling van het Vlaamse beleid is dat herstructureringen geen aanleiding meer mogen zijn tot langdurige werkloosheid of definitieve uitstoot uit de arbeidsmarkt. Ze moeten daarentegen leiden tot een vlotte opstap naar ander werk. Daartoe werden volgende maatregelen voorzien:

8 2 Inleiding de oprichting door VDAB van vijftien permanente tewerkstellingscellen, verspreid over heel Vlaanderen waar ondernemingen die geen eigen tewerkstellingscel oprichten, terechtkunnen voor de begeleiding van getroffen werknemers; een versterking van de sociale interventiedienst door inzet van extra personeel om ondernemingen en werknemers te informeren en op te vangen bij een herstructurering; een versterking van het Herplaatsingsfonds door ook outplacement te financieren bij kleinere faillissementen; de regionale minister van werk moet het activerend karakter van het sociaal plan beoordelen, hiertoe werd een toetsingskader met indicatieve beoordelingscriteria uitgewerkt. De centrale instrumenten en de spil in zowel het Federale als Vlaamse model zijn de tewerkstellingscellen. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarbij de verschillende betrokken partijen hun krachten bundelen om de doelstelling van wedertewerkstelling te bereiken. In Vlaanderen is de VDAB interventiedienst regisseur van de (permanente) tewerkstellingscellen. Over de werking van deze cellen in de praktijk, de flow en de visie van de verschillende participanten is weinig tot geen informatie beschikbaar. In dit exploratief onderzoek zullen we via een aantal cases illustreren hoe de routing van het herstructuringsbeleid loopt, op welke wijze de tewerkstellingscellen functioneren en welke eventuele knelpunten daarbij worden ervaren. Dit rapport bevat de neerslag van het onderzoek en is ingedeeld in vier hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk bevat het analytisch kader, onderzoeksopzet en een overzicht van de cases. In een tweede hoofdstuk gaan we kort in op het wettelijk kader m.b.t. de tewerkstellingscellen. Een derde hoofdstuk bevat de kern van het rapport: aan de hand van 7 cases wordt het herstructureringsbeleid in werking beschreven. Tot slot geven we in een laatste samenvattend hoofdstuk een overzicht van de bevindingen en formuleren we enkele aanbevelingen.

9 3 HOOFDSTUK 1 ANALYTISCH KADER EN ONDERZOEKSOPZET In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het analysekader, het onderzoeksopzet en de gehanteerde onderzoeksmethoden. 1. Analytisch kader Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar de wijze waarop het herstructureringsbeleid via de tewerkstellingscellen in de praktijk wordt vormgegeven. Deze centrale vraag hebben we geconcretiseerd in volgende deelvragen: 1. Hoe verloopt de flow van intentieverklaring collectief ontslag tot en met het oprichten van een tewerkstellingscel. Welke impact heeft het wettelijk kader, welke rol spelen de SIA s en wat zijn eventuele knelpunten? 2. Hoe verloopt de flow van faillissement tot het oprichten van een tewerkstellingscel? 3. Welk aanbod krijgen de ontslagen werknemers? Hoe verloopt het proces van toeleiding, opvolging en afsluiten vanuit het microniveau? 4. Hoe ziet de morfologie van de (stuurgroep) tewerkstellingscellen er in de praktijk uit: wie participeert, met welke frequentie 5. Hoe functioneert de (stuurgroep) tewerkstellingscel? Welke taken worden opgenomen, welke bevoegdheden heeft men en wat is de (gepercipieerde) meerwaarde? 6. Welke belemmerende of faciliterende factoren kunnen op basis van voorgaande geïdentificeerd worden en op welke wijze kunnen deze worden geremedieerd? Centraal in dit onderzoek staat dus de wijze waarop de tewerkstellingscellen het herstructureringsbeleid in de praktijk vorm geven. Bij deze vormgeving kunnen we analytisch drie niveaus onderscheiden: het beleidsniveau (macroniveau), het niveau van sturing en organisatie (mesoniveau)

10 4 Hoofdstuk 1 en het niveau van de eigenlijke uitvoering (microniveau). De focus in dit onderzoek ligt op het meso- en microniveau. Tabel 1.1 Analytisch kader, onderzoeksmethode en topics Beleidsniveau Wat Wet- en regelgevend kader: KB2004, KB2006, KB2007, decreet HF, interne richtlijnen; Regionale en federale toetsing; Onderzoeksmethode Desk research Organisatie en sturing Structuur Samenstelling cellen en morfologie; Desk research Procesmanagement Taken: aanbesteding, controle en opvolging, Face to face en telefonische interviews Uitvoeringsniveau Informatie verstrekken aan werknemers; Informatie verstrekken aan werkgevers; Toeleiding, inschrijven van werknemers; Outplacementbegeleiding; Afsluiten en overdracht dossier naar VDAB. Desk research Face to face en telefonische interviews Het macro- of beleidsniveau vormt het kader waarbinnen de organisatie en uitvoering plaatsvinden. Hiermee doelen we niet enkel op wetten en decreten maar ook richtlijnen vanuit centrale beleidsniveaus. Een voorbeeld hiervan is het huishoudelijk reglement voor de permanente stuurgroepen Herplaatsingsfonds. Deze regelgeving werd deels in kaart gebracht in het VIONA onderzoek de markt van outplacement (De Cuyper, Peeters et al., 2008). In hoofdstuk 2 zullen we deze regelgeving verder uitwerken en specifiek toespitsen op de tewerkstellingscellen. De regelgeving wordt vertaald naar het meso- en microniveau. Het mesoniveau betreft de organisatorische inbedding van de uitvoeringsactiviteiten. Concreet gaat het om regionaal ingebedde tewerkstellingscellen en VDAB interventiediensten. Deze zorgen voor de opvolging van de begeleiding, de toewijzing van een outplacementkantoor, De organisatie en sturing op dit niveau maakt de eigenlijke uitvoering mogelijk.

11 Analytisch kader en onderzoeksopzet 5 Het microniveau heeft dan betrekking op de uitvoering van het beleid in interactie met de doelgroep van het beleid. Concreet gaat het dan om de toeleiding, de inschrijving in de cel, In het onderzoek beschrijven we op welke wijze het beleid wordt vertaald naar het meso- en microniveau. Daarnaast gaan we na in welke mate het beleidskader al dan niet faciliterend of belemmerend werkt bij de uitvoering van het herstructureringsbeleid. 2. Onderzoeksopzet en methoden De opzet van het onderzoek bestaat er dus in om de tewerkstellingscel in werking te bestuderen. Daarbij trachten we een zo breed mogelijk beeld van mogelijke uitvoeringsmodaliteiten (en knelpunten) te schetsen. De meest aangewezen methode hiervoor is het bestuderen van een aantal concrete bedrijfscases. De bedrijfsdossiers laten toe een realiteitsgetrouw beeld van de werking van de cel te schetsen. Daarnaast kan via de cases ook de bredere praktijk en dynamiek van de tewerkstellingscellen worden geanalyseerd. Dit wordt ook wel de critical incidents technique genoemd (Poole et al., 2000, p. 104). De bedrijfdossiers hebben we dus niet enkel gebruikt als cases an sich, maar ook als aanknopingspunt om de bredere werking van het herstructureringsbeleid te bestuderen. In de interviews met de verschillende respondenten werd dan ook niet enkel gevraagd naar de specifieke case, maar eveneens naar de mate waarin bepaalde praktijken en knelpunten zich voordeden in andere (niet bestudeerde) cases. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: bij het ter sprake komen van belemmeringen voor de uitstroom van bruggepensioneerden, vroegen we of deze belemmeringen zich ook in andere dan de bestudeerde cases voordeden en welke eventueel bijkomende belemmeringen men in andere cases ervaarde. In dit opzicht werd representativiteit nagestreefd naar de variatie waarin bepaalde uitvoeringsmodaliteiten/knelpunten voorkomen, maar niet ten aanzien van de relatieve frequenties waarmee de verschijnselen voorkomen (klassieke notie van representativiteit). Anders gesteld streefden we een representatief beeld na van het voorkomen van bepaalde knelpunten zonder daarom een uitspraak te willen doen over hoe vaak deze knelpunten voorkwamen. Omwille van het exploratieve karakter van het onderzoek was het opzet om zo disparaat mogelijke cases te selecteren. De caseselectie an sich was geen sinecure. Omdat het aantal dossiers erg groot is, werd aan de betrokken actoren (VDAB, outplacementkantoren, vakbonden, ) gevraagd om enkele suggesties te doen. Daarbij mocht het zowel gaan om goede voorbeelden als om voorbeelden waar knelpunten aan het licht kwamen. Dit sluit aan bij de doelstelling van het onderzoek om zoveel mogelijk factoren te identificeren die werking en resultaten van de tewerkstellingscellen faciliteren/bemoeilijken. Daarnaast werd ook via pers-

12 6 Hoofdstuk 1 berichten, studiedagen en secundaire bronnen op zoek gegaan naar mogelijke cases. Op basis hiervan maakten we een selectie. Omdat de aandacht vaak eenzijdig uitgaat naar ad hoc cellen opgericht voor grote dossiers (VW, GM, ) werd vooraf geopteerd om in dit onderzoek te focussen op kleinere dossiers en zeker ook de werking van de permanente cellen in rekening te brengen. Daarnaast hielden we rekening met volgende criteria om een maximale spreiding te bekomen: falingen - dossiers herstructurering; geen/wel erkenning KB2006; geen/wel erkenning KB2004; permanente cel - ad hoc cel. Uiteindelijk werden 7 cases geselecteerd. Tabel 1.2 Geselecteerde cases Bedrijf Herstructurering/faling Ad hoc/ permanente TWC Erkenning? N ontslagen N in TWC Tiense Suiker herstructurering ad hoc KB2004 KB X herstructurering ad hoc KB2004 KB Splichal herstructurering permanent KB Liefmans faling ad hoc N.v.t B.T.S. faling permanent N.v.t. 5 2 Duwo faling permanent N.v.t Interdying faling permanent N.v.t. 8 2 Uit tabel 1.2 blijkt dat er een goede spreiding werd bereik tussen herstructurerings- en falingdossiers: we hebben minimum telkens één type dossier naar type tewerkstellingscel. Daarnaast hebben we zowel dossiers geselecteerd met een erkenning KB2004 als een erkenning KB2006. Bij het bestuderen van de cases zelf hanteerden we een mixed-method approach. De combinatie van twee of meer benaderingen levert immers de meest waardevolle informatie op. De verschillende benaderingen voor informatieverzameling die we gebruikten waren: face to face interviews, telefonische interviews en documentanalyse. Concreet werd voor elke case de SIA verantwoordelijk voor het dossier bevraagd en werden de sociale plannen en opvolgingsverslagen opgevraagd. Afhankelijk van het concrete dossier bevroegen we daarnaast de werkgever, outplacementkantoor en vakbonden. In totaal ging het om een 25-tal interviews.

13 7 HOOFDSTUK 2 TEWERKSTELLINGSCELLEN: WHAT S IN A NAME? In Vlaanderen gaat bij een herstructurering of faillissement prioritair de aandacht naar de hertewerkstelling van de getroffen werknemers. Met een snelle opvang van de ontslagen werknemers beoogt men een soepele overgang naar werk. De tewerkstellingscel wordt hierbij als het centrale instrument naar voor geschoven. Dit is een samenwerkingsverband waarbij de verschillende betrokken partijen krachten bundelen om ontslagen werknemers terug aan het werk te krijgen. Het minimale aanbod van dergelijke tewerkstellingscel bestaat uit een inschrijving bij VDAB en outplacementbegeleiding. Een paritair samengestelde stuurgroep volgt de activiteiten van de tewerkstellingscel op. 1 In wat volgt, wordt dieper ingegaan op de verschillende types tewerkstellingscellen en de flow die tot de oprichting van een cel leidt. In de bespreking maken we een onderscheid tussen herstructureringen en faillissementen Tewerkstellingscellen bij herstructureringen Bij collectief ontslag in het kader van herstructureringen gelden in principe geen specifiek activerende verplichtingen voor de werkgever. 3 Er is de verplichting om een outplacementaanbod te doen conform CAO 82bis aan alle 45+ ers, maar die verplichting is er ook bij individueel ontslag. Daarnaast is er een informatieplicht: 1 De begrippen tewerkstellingscel en stuurgroep tewerkstellingscel worden vaak door elkaar gebruikt, waarbij de tewerkstellingscel vaak wordt verengd tot de stuurgroep. 2 Voor de bespreking baseer ik me voornamelijk op de in het kader van het meerbanenplan ontwikkelde draaiboek herstructureringen dat de relevante regelgeving bundelt. 3 Het federaal relanceplan van de Minister van werk zou de oprichting van een tewerkstellingscel verplichten bij elk collectief ontslag.

14 8 Hoofdstuk 2 de regionale VDAB directeur dient op de hoogte te worden gebracht van het collectieve ontslag (Blanpain, 2007). 4 De kennisgeving is het startsein voor de VDAB interventiedienst om een dossier te starten. De sociaal interventie adviseur (verder SIA) doet in dit kader een aanbod aan de werkgever en de betrokken vakbonden om informatie te verstrekken. Dit kan mondeling of via mail. Deze informatie betreft de van toepassing zijnde regelgeving, voordelen en verplichtingen bij de aanvraag van erkenningen in het kader van KB2004 & KB2006, de outplacementverplichting voor 45 ers de rol die VDAB kan spelen enzovoort. Het is de bedoeling dat deze info verstrekt wordt vóór het sociaal overleg plaatsvindt. De sociale interventiedienst van VDAB kan in dit kader dus een belangrijke rol spelen om de sociale partners te overtuigen van de bestaande impulsen gebruik te maken. De werkgever is echter niet verplicht om op dit informatie aanbod in te gaan. De SIA onderneemt tijdens het sociaal overleg geen acties. Tijdens het sociaal overleg kan door de sociale partners het volgende worden beslist: geen oprichting van een tewerkstellingscel. In dit geval is er dus een collectief ontslag zonder tewerkstellingscel. Er dient natuurlijk wel outplacement worden aangeboden. De werknemers kunnen daarnaast ook terecht bij de SIA s voor info m.b.t. de dienstverlening van VDAB. Deze info kan collectief of individueel worden gegeven; de oprichting van een tewerkstellingscel zonder dat een erkenning in het kader van een KB wordt aangevraagd. Dit wordt een tewerkstellingscel zonder wettelijk kader genoemd; een erkenning aan te vragen in het kader van KB In dit geval is men verplicht een tewerkstellingscel op te richten beantwoordend aan de bepalingen in KB2004; een erkenning aan te vragen in het kader van KB2006. In dit geval is men verplicht een tewerkstellingscel op te richten beantwoordend aan de bepalingen in KB2006. Deze erkenning geeft automatisch ook recht op een erkenning KB2004. In totaal kunnen dus drie types tewerkstellingscellen worden onderscheiden. Binnen die types heeft de werkgever de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een permanente cel of een bedrijfseigen cel op te richten. Eens beslist wordt om een tewerkstellingscel op te richten, komt de SIA terug op de voorgrond: de SIA stelt een stuurgroep samen en laat een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin de afspraken m.b.t. de begeleiding van de TWC schriftelijk wordt vastge- 4 KB van 24 mei 1976, artikel 7. Op 13 februari 1998 kwam de wet Renault tot stand. Via deze wet werden sancties ingevoerd voor de werkgever die tot collectief ontslag overgaat en zich niet houdt aan de informatie- en raadplegingsprocedures zoals onder meer omschreven in het KB van 24 mei 1976 (zie Craeninckx, 2008). 5 KB van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (BS, 6 augustus 2004).

15 Tewerkstellingscellen: what s in a name? 9 legd. Daarnaast speelt de SIA een belangrijke rol naar de ontslagen werknemers zelf. Voor de ontslagen werknemers ziet de flow er als volgt uit (zie figuur 2.1): de betrokken werknemers worden uitgenodigd voor een infosessie waar de werking van de tewerkstellingscel wordt toegelicht. Diegenen die dit wensen, worden ingeschreven in de cel; VDAB nodigt de werknemers uit voor een eerste individueel gesprek om het werkzoekendendossier te actualiseren; na de inschrijving in de TWC komt de ontslagen werknemer voor begeleiding terecht bij een outplacementbureau. De voortgang van de begeleiding wordt opgevolgd door de stuurgroep. indien de ontslagen werknemer na de outplacementbegeleiding geen werk heeft, vindt een overdracht plaats naar VDAB. De SIA nodigt de ontslagen werknemer uit voor een tweede individueel gesprek waarin wordt nagegaan of de ontslagen werknemer nood heeft aan een vervolgtraject. Om de overdracht vlot te laten verlopen, dient het outplacementkantoor een eindverslag op te maken met de acties die in de begeleiding werden ondernomen. Dit eindverslag moet ook een inschaling van competenties bevatten in functie van de vooropgestelde jobdoelwitten.

16 10 Hoofdstuk 2 infosessie Oprichten stuurgroep of aansluiten bij permanente stuurgroep Inschrijving TWC Geen inschrijving Individueel gesprek SIA Outplacementbegeleiding Opvolging begeleiding Geen werk werk Overdracht Tweede gesprek SIA Vervolgtraject bij VDAB Geen vervolgtraject Afsluiten stuurgroep Figuur 2.1 Flow na oprichting TWC voor ontslagen werknemers Deze flow is voor de ontslagen werknemers vrijwel identiek naargelang het type cel. De samenstelling, bevoegdheid en gevolgen van inschrijving voor de ontslagen werknemers kunnen echter in belangrijke mate verschillen naargelang het type cel. Dit bespreken we in wat volgt. 1.1 Tewerkstellingscellen zonder wettelijk kader Indien de werkgever een tewerkstellingscel zonder wettelijk kader opricht, zijn er geen vereisten waaraan de tewerkstellingscel en de stuurgroep moeten voldoen. Het draaiboek herstructureringen stelt hierover (WSE, 2007): de wettelijke regelingen kunnen dienen als inspiratiebron maar het is aan de werkgever om aan de tewerkstellingscel vorm te geven desgevallend in samenwerking met de vakorganisaties en de VDAB.

17 Tewerkstellingscellen: what s in a name? 11 De werkgever kan een keuze maken om een bedrijfseigen cel op te richten of zich aan te sluiten bij een permanente cel in de regio. Indien de werkgever opteert voor een bedrijfseigen cel is er niks geformaliseerd rond de samenstelling van de cel, de frequentie van samenkomst, rapportageformat, opvolging, De werkgever kan hier naar eigen goeddunken over beslissen. Indien de werkgever aansluit bij een bestaande permanente cel, geldt het huishoudelijk reglement voor de stuurgroep permanente tewerkstellingscellen. Dit huishoudelijk reglement bepaalt de samenstelling van de cel en de frequentie van vergaderen. De permanente cel kent volgende vaste leden: VDAB; een paritaire vertegenwoordiging van de werknemers en werkgeversorganisaties die in de SERV zijn vertegenwoordigd, aangesteld door de SERR; afgevaardigde van het sectorfonds voor zover er één is in de sector. De vaste leden binnen de permanente cel kunnen desgewenst worden aangevuld of vervangen door de werkgever in herstructurering en de afgevaardigden van de werknemersorganisaties in de syndicale afvaardiging. Het huishoudelijk reglement bepaalt daarnaast dat om geldig te kunnen vergaderen er naast de voorzitter minstens één lid van de representatieve werkgeversorganisatie én één lid van de representatieve werknemersorganisatie aanwezig moet zijn. Naar frequentie bepaalt het huishoudelijk reglement dat er moet worden vergaderd bij de opstart, minimum 3 maandelijks voor de opvolging van lopende dossiers en bij het afsluiten van een dossier. Indien een werkgever zich aansluit bij een permanente cel wordt een addendum gemaakt waarin specifieke afspraken naar vertegenwoordiging, opvolging, kunnen worden opgenomen. In principe kan dus worden afgeweken van dit huishoudelijk reglement. Of de werkgever nu opteert voor een permanente of ad hoc cel, de bevoegdheid van deze cellen is vrij beperkt: het outplacement en de activerende maatregelen zijn immers al afgesproken tijdens het sociaal overleg. Deze stuurgroepen volgen dus enkel het verloop en de resultaten van de begeleiding op. Naar aanbod zal in dit type tewerkstellingscel minimum een CAO 82bis voor 45+ ers worden geboden. Dit wordt echter ook aangeboden bij individueel ontslag. Het verschil naar aanbod in vergelijking met individueel ontslag ligt ten eerste in het feit dat de werknemer door de SIA wordt geholpen met zijn inschrijving bij VDAB en een eindgesprek krijgt met de SIA indien hij/zij geen werk vindt. Daarnaast volgt een stuurgroep de outplacementbegeleiding op.

18 12 Hoofdstuk Tewerkstellingscellen in het kader van KB2004 Bij collectief ontslag kunnen de sociale partners beslissen om een erkenning in het kader van KB2004 aan te vragen. 6 Het kan gaan om een minimale of maximale erkenning. Indien een bedrijf aanspraak wil maken op een minimale erkenning als onderneming in herstructurering dient een tewerkstellingscel worden opgericht waarbij alle 45-plussers het recht op outplacement wordt aangeboden. Een minimale erkenning is enkel voordelig voor de getroffen werknemers (verminderingskaart). Indien de werkgever aan alle werknemers outplacementbegeleiding aanbiedt, krijgt hij een maximale erkenning. Dit is in zijn voordeel omdat het een (gedeeltelijke) terugbetaling van de outplacementkosten inhoudt (zie tabel 2.1). Tabel 2.1 Minimale en maximale erkenning Voorwaarden Voordelen werknemer Minimale erkenning Een tewerkstellingscel oprichten of aansluiten bij een bestaande permanente tewerkstellingscel Aan alle 45-plussers het recht aanbieden om in te schrijven in die cel + outplacement Aan de voorwaarden minimale erkenning wordt automatisch voldaan indien aanvraag vervroegd brugpensioen Verminderingskaart herstructureringen voor 45-plussers 2 Idem Maximale erkenning Aan alle werknemers recht aanbieden + outplacement Verminderingskaart voor alle werknemers Voordelen ontslaggevende werkgever - Terugbetaling outplacementkosten 1 Voordelen nieuwe werkgever Tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen SZ (via verminderingskaart) Tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen SZ (via verminderingskaart) 1 Enkel voor de werknemers die minstens 120 dagen tewerkgesteld zijn en een verminderingskaart hebben. 2 Deze verminderingskaart is zowel voordelig voor de ontslagen werknemer die een vermindering van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen geniet, als voor de werkgever die de ontslagen werknemer aanwerft, deze krijgt een lastenverlaging. (zie De Cuyper, Peeters et al., 2008). 6 KB van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (BS, 6 augustus 2004).

19 Tewerkstellingscellen: what s in a name? 13 Zowel bij een minimale als bij een maximale erkenning dient een tewerkstellingscel worden opgericht. Dit is dus niet langer een vrije keuze van de werkgever. De werkgever heeft de keuze om te opteren voor een ad hoc of permanente cel. Indien hij aansluit bij een permanente cel gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals beschreven onder 1.1. In geval van de oprichting van een bedrijfseigen cel gelden sinds 2007 de bepalingen van KB2006. Deze bespreken we in volgend punt. Voor de werknemers is het al dan niet inschrijven in de tewerkstellingscel meer dan een formaliteit. Naast het outplacement en het VDAB aanbod, krijgt men bij inschrijving in de cel recht op een verminderingskaart herstructureringen. Let wel, het inschrijven in de tewerkstellingscel is niet verplicht, ook niet voor 45+ ers. Deze laatste groep dient wél outplacementbegeleiding te volgen. 1.3 Tewerkstellingscellen in het kader van KB2006 Tot slot kan een bedrijf overgaan tot een collectief ontslag waarbij een aanvraag wordt gedaan tot het verlagen van de brugpensioenleeftijd. Dit vereist een erkenning in het kader van KB2006. Als naar tewerkstellingscellen wordt gerefereerd, is dit vaak naar deze dossiers. Het gaat hierbij vaak om grote dossiers die heel wat (media)aandacht krijgen (GM, VW, ). Bij de tewerkstellingscellen zonder wettelijk kader en de cellen KB2004 is het regelgevend kader m.b.t. het sociaal overleg beperkt. Dit is niet het geval bij een aanvraag tot verlaging van de brugpensioenleeftijd (KB2006). Er moet immers niet enkel een CAO worden goedgekeurd, maar de sociale partners dienen ook een herstructureringsplan op te stellen dat voor advies moet worden voorgelegd aan de regionale minister van werk (Blanpain, 2007). De regionale minister beoordeelt het plan op zijn activerend karakter, ook wel regionale toetsing genoemd. 7 Pas nadat de maatregelen zijn goedgekeurd door de regionale minister, beslist de federale minister van werk over het statuut van onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Voordat men kan overgaan tot een verlaging van de brugpensioenleeftijd moet dus eerst een begeleidingsplan worden goedgekeurd. Belangrijk is dat in het begeleidingplan het pakket activerende maatregelen een belangrijke plaats moet innemen. In tegenstelling tot KB2004 gaat het niet enkel om curatieve maatregelen als outplacement en het oprichten van een tewerkstellingscel maar ook om maatregelen die het ontslag kunnen voorkomen zoals interne herplaatsing, arbeidsduurvermindering, In de cases zullen we nagaan wat de impact van dit wettelijk kader is op de inhoud van de sociale plannen. 7 Het activerend herstructureringsbeleid krijgt hierdoor dus een sterke regionale invulling. De mogelijkheid bestaat dat een landelijk opererend bedrijf een andere invulling van het begeleidingsplan kan hebben naargelang de regio.

20 14 Hoofdstuk 2 De belangrijkste curatieve maatregel in het sociaal plan is het oprichten van een tewerkstellingscel. Ook hier kan de werkgever opteren voor een bedrijfseigen tewerkstellingscel of zich aansluiten bij een permanente cel. Het KB beschrijft de taak en samenstelling van de cel: de tewerkstellingscel heeft als taak te waken over de concrete uitvoering van de begeleidingsmaatregelen afgesproken in het kader van de herstructureringen en opgenomen in het herstructureringsplan. Daarnaast moet de cel ook instaan voor de inschrijvingen en betaalt het de inschakelingsvergoeding (KB2006, art. 6). De stuurgroep moet minstens zijn samengesteld uit: de werkgever in herstructurering; één van de representatieve vakbondsorganisaties; het sectoraal opleidingsfonds; VDAB (KB2006: art. 5). In 2007 werd KB2004 afgestemd op KB2006. De bepalingen in KB2006 naar samenstelling gelden nu ook voor tewerkstellingscellen in het kader van KB Opvallend hierbij is dat KB2004 oorspronkelijk vermeldde dat het outplacementkantoor deel uitmaakt van de stuurgroep, sinds de aanpassing is dit niet langer het geval. De belangrijkste verschillen tussen een erkenning KB2004 en KB2006 zitten in de flow en de impact voor de werknemers. Voor de inschrijving is een specifieke flow uitgetekend, waarbij de ontslagen werknemer met een aangetekende brief wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij de werkgever. De werkgever licht daarbij de werking van de tewerkstellingscel toe. De werknemer beslist binnen de zeven dagen of hij/zij al dan niet inschrijft in de tewerkstellingscel en moet een verklaring ondertekenen dat hij/zijn in de TWC stapt. De inschrijving zelf gebeurt de dag na de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt verbroken en moet minstens zes maanden standhouden. Het al dan niet inschrijven in de tewerkstellingscel heeft een belangrijke impact voor de werknemers. Een inschrijving betekent dat de ontslagen werknemer zijn contract met de werkgever verbreekt. Normaliter geldt bij ontslag een opzegperiode. De werknemer heeft in deze periode nog een contractuele relatie met de werkgever. In dit opzicht wijzigt de inschrijving in de cel de reguliere ontslagprocedure. 9 Een werknemer vanaf 45 jaar die op vrijwillige basis in een TWC stapt, krijgt een inschakelingsvergoeding gedurende zes maanden. Deze vergoeding is gelijk aan zijn vroeger inkomen. Voor bedienden wordt deze vergoeding betaald door de werkgever. Dit wordt verrekend op de opzegvergoeding, het 8 KB van 28 maart 2007 tot wijziging van het KB van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen (BS, 6 april 2007). 9 Bij ontslag in het kader van KB2004, verandert er niks aan de ontslagprocedure. KB2004 moet gezien worden als een bijkomende erkenning die de werkgever geniet.

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Onderzoek in opdracht van Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie in het kader van het

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Synthese Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van

Nadere informatie

Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin

Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin De Cuyper P., Peeters A., Sanders D., Struyven L. & Lamberts M. 2008. Van werk naar werk: de markt van outplacement, Leuven: HIVA/IDEA consult.

Nadere informatie

Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument

Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument Werk naar werk transities: lessons learned Den Haag, 15 april 2013 Peter De Cuyper Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Van werk naar werk: de markt van outplacement

Van werk naar werk: de markt van outplacement Van werk naar werk: de markt van outplacement Peter De Cuyper, Anneleen Peeters, Debbie Sanders, Ludo Struyven en Miet Lamberts Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het kader

Nadere informatie

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN : INTRODUCTIE Situering Herstructureringen zijn een dagelijks fenomeen geworden op onze arbeidsmarkt. Ze roepen steevast

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement

VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement VERTROUWELIJK Van werk naar werk: de markt van outplacement Peter De Cuyper, Ludo Struyven en Miet Lamberts (HIVA) Anneleen Peeters, Debbie Sanders (IDEA CONSULT) Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Activerend beleid bij herstructureringen

Activerend beleid bij herstructureringen HOOFDSTUK VI Activerend beleid bij herstructureringen 203 AFDELING 1 Situering 269. Traditioneel leidde een collectief ontslag vaak tot een massale uitstroom van oudere werknemers in het kader van een

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S )

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S ) Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S. 31.03.2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp Auteur Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie www.vlaanderen.be/werk Onderwerp Draaiboek Wegwijs herstructureringen. Deel 1 - De werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering Datum 14

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied HERSTRUCTURERING EN OUTPLACEMENT Met de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Staatsblad, 7 april 2009) en het koninklijk besluit van 22 april 2009 (Staatsblad, 30 april 2009, 2 de editie) worden de

Nadere informatie

Van werk naar werk: de markt van outplacement

Van werk naar werk: de markt van outplacement Van werk naar werk: de markt van outplacement Synthese Peter De Cuyper, Ludo Struyven en Miet Lamberts (HIVA) Anneleen Peeters, Debbie Sanders (IDEA CONSULT) Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Outplacement - Stand van zaken

nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Outplacement - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 23 van JAN HOFKENS datum: 6 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Outplacement - Stand van zaken Outplacement is het geheel van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009

LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009 LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009 INHOUDSTAFEL Activerend herstructureren...3 Arbeidsmarktbureau (AMB) VDAB...6 Beschermde werknemers...7 Brussel en Wallonië...9 CAO s...11 Comité voor preventie en bescherming

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

De Tewerkstellingscel

De Tewerkstellingscel De Tewerkstellingscel Dienst Begeleiding Collectief Ontslag Dienst Begeleiding Collectief Ontslag De Tew erkstellingscel 1/10 Inhoudstafel I. INLEIDING: DE OPENBARE TEWERKSTELLINGS- EN OPLEIDINGSDIENSTEN...

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4 Activerend herstructureren zonder ontslagen Inhoudstafel 4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4.1 Algemene beschrijving

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN

COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN De omvang en impact van groepsoutplacement Denolf, De Vos, Denys & Buyens (1999), Collectief outplacement gewikt en gewogen, onderzoek naar de omvang en het effect

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.

I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode. Gedragscode voor outplacementactiviteiten I. ALGEMENE BEPALINGEN I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode. I.2. Het bureau geeft aan de werkgever en aan de kandidaat een

Nadere informatie

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

HOE ACTIEF ZIJN BEDRIJVEN BIJ EEN COLLECTIEF ONTSLAG? WSE RAPPORT

HOE ACTIEF ZIJN BEDRIJVEN BIJ EEN COLLECTIEF ONTSLAG? WSE RAPPORT HOE ACTIEF ZIJN BEDRIJVEN BIJ EEN COLLECTIEF ONTSLAG? WSE RAPPORT 1 0. Inleiding Wanneer bedrijven overgaan tot collectief ontslag treffen zij op basis van een reeks wettelijke verplichtingen of als resultaat

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 29 juni

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 29 juni A D V I E S Nr. 1.485 ------------------------------- Zitting van dinsdag 29 juni 2004 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND Afgesloten op 19 juni 2009 Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen: Het koninklijk

Nadere informatie

werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit

werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit 18 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, 1, 2, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Advies. over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

Advies. over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds Brussel, 15 juni 2006 150606_Advies_Herplaatsingsfonds Advies over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

Nadere informatie

Nota aan de Raad van Bestuur

Nota aan de Raad van Bestuur Nota aan de Raad van Bestuur B1 B2 K Datum zitting 4/4/2012 Directie/Dienst Arbeidsmarktdienstverlening/algemene klantenwerking/sociale interventiedienst Document RVB 12.04.44 Evaluatie werking sociale

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 december A D V I E S Nr. 1.585 ----------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ---------------------------------------------------- Herstructurering van ondernemingen - Ontwerpen van koninklijk

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie