2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving"

Transcriptie

1 Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar die geen beroep willen doen op het systeem van brugpensioen op vervroegde leeftijd. Het betreft de regeling van collectief ontslag zoals die reeds gold vóór het Generatiepact. Deze regeling werd aanvankelijk niet gewijzigd door het Generatiepact in Het Relanceplan (Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en haar uitvoeringsbesluit van 22 april 2009) heeft deze regeling echter wel op ingrijpende wijze gewijzigd door het "activerend beleid bij herstructureringen", zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 maart 2006 en van toepassing op werkgevers die een beroep willen doen op vervroegd brugpensioen, uit te breiden tot werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen en willen overgaan tot een collectief ontslag zonder daarvoor een beroep te doen op het systeem van vervroegd brugpensioen en alle werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering. Nieuw is ook dat werknemers wiens arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet wordt verlengd ingevolge de herstructurering vallen onder het "activerend beleid bij herstructureringen" op voorwaarde dat zij minstens één jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever (zie Deel I Procedure - Specifieke regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en uitzendkrachten). Het doel van dit activerend beleid is alles in het werk te stellen om de ontslagen werknemers zo snel mogelijk opnieuw aan het werk te krijgen vooraleer ze werkloos of bruggepensioneerd worden. Voor collectieve ontslagen aangekondigd vanaf 7 april 2009 zijn werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen en willen overgaan tot een collectief ontslag zonder daarvoor een beroep te doen op het systeem van brugpensioen op vervroegde leeftijd verplicht een tewerkstellingscel op te richten of deel te nemen aan een permanente tewerkstellingscel. De tewerkstellingscel is verplicht een outplacementaanbod te doen aan alle werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering en dit ongeacht hun leeftijd (m.a.w. ook aan werknemers jonger dan 45 jaar). Werkgevers die 20 of minder werknemers tewerkstellen hebben de mogelijkheid een tewerkstellingscel op te richten of deel te nemen aan een permanente tewerkstellingscel. Voor deze werkgevers die geen 1

2 tewerkstellingscel oprichten of niet deelnemen aan een permanente tewerkstellingscel geldt de uitbereiding van de verplichting om een outplacementaanbod te doen aan werknemers jonger dan 45 jaar niet. Indien deze werkgevers beslissen een tewerkstellingscel op te richten of deel te nemen aan een permanente tewerkstellingscel zijn de regels van het activerend beleid bij herstructureringen van toepassing. Deze regeling is in principe enkel van toepassing op de werkgevers van de privé-sector. Werkgevers buiten de privé-sector (nl. werkgevers die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten) komen in het kader van dit draaiboek niet verder aan bod. Voornaamste kenmerken en gevolgen Indien een werkgever wil overgaan tot collectief ontslag, dient hij welbepaalde procedures te volgen: vooraf de werknemersvertegenwoordigers inlichten en raadplegen; kennisgeven van het voornemen en vervolgens van de beslissing om over te gaan tot collectief ontslag bij de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB in Vlaanderen) en de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO; voor werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen en werkgevers die 20 werknemers of minder tewerkstellen en beslissen een tewerkstellingscel op te richten: een tewerkstellingscel oprichten of deelnemen aan een permanente tewerkstellingscel; een outplacementaanbod doen aan elke werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering en ingeschreven bij de tewerkstellingscel; goedkeuring bekomen van het outplacementaanbod door de Federale Minister van Werk na advies van de Vlaamse Minister van Werk "regionale toetsing"); specifieke procedure naleven voor inschrijving van werknemers in de tewerkstellingscel en beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het oog op het uitvoeren van het collectief ontslag; betalen van een inschakelingsvergoeding. voor werkgevers die 20 werknemers of minder tewerkstellen en beslissen geen tewerkstellingscel op te richten: uitvoering collectief ontslag; outplacementaanbod aan werknemers van 45 jaar en ouder met minstens één jaar anciënniteit. De werkgever is ook verplicht bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers (de vergoeding collectief ontslag). 2

3 De niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedures kan tot gevolg hebben dat de werkgever gehouden blijft om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren en alleszins het loon verder uit te betalen. 3

4 Herstructurering met verderzetting van de bedrijfsactiviteiten > Collectief ontslag zonder vervroegd "Wegwijs brugpensioen Herstructureringen Procedure voor werkgevers met meer dan 20 werknemers of werkgevers met 20 werknemers of minder die beslissen een tewerkstellingscel op te richten OVERHEID WERKGEVER WERKNEMER FASE 1 Informatie en consultatie Informeel overleg met federale en Vlaamse overheid - Kennisgeving aan VDAB - Kennisgeving aan Voorzitter Directiecomité van FOD WASO Recht op informatie en consultatie Opstart onderhandelingen over sociaal plan mogelijk FASE 2 Informatieverstrekking door sociaal interventieadviseurs van de VDAB Kennisgeving van het voornemen tot collectief ontslag aan VDAB en FOD WASO - aanplakking in de onderneming - versturen aan de werknemersvertegen-woordigers - versturen aan de betrokken werknemers (Voortzetting van) eventuele onderhandelingen over het sociaal plan FASE 3 Informatieverstrekking door sociaal interventieadviseurs van de VDAB Toepassen art. 15/2 K.B. van 9 maart 2006 en/of indienen dossier Sociaal Interventiefonds Oprichting van tewerkstellingscel - Bedrijfseigen of ad hoc tewerkstellingscel - Deelname aan permanente tewerkstellingscel Indienen outplacementaanbod bij Vlaamse Minister van Werk voor "regionale toetsing" 4

5 Advies van Vlaamse Minister van Werk over outplacementaanbod ("regionale toetsing") Aanvraag goedkeuring outplacementaanbod bij Federale Minister van Werk Federale goedkeuring van het outplacementaanbod Inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscel FASE 4 Uitvoeren van collectief ontslag - "Periode van herstructurering" - Respect voor timing van inschrijving van werknemers Activerende maatregelen en uitvoeren van het sociaal plan FASE 5 Einde van de tewerkstellingscel Indienen dossier RVA terugbetaling inschakelingsvergoeding 5

6 2 COLLECTIEF ONTSLAG ZONDER VERVROEGD BRUGPENSIOEN Algemene beschrijving Toepassingsgebied Definitie van collectief ontslag Voor welke werkgevers? Voor welke werknemers? Regelgevende teksten Tijdslijn Procedure Fase 1: informatie en consultatie van de werknemersafgevaardigden 17 Aanvang 17 Verplichtingen 17 Sociaal plan 19 Afsluiten van fase Fase 2: kennisgeving van het voornemen tot collectief ontslag en eventuele onderhandeling over het sociaal plan 20 Aanvang 20 Verplichtingen 20 Wachttermijn 22 Sociaal plan 23 Outplacementaanbod 23 Afsluiten van fase Fase 3: Oprichting van een tewerkstellingscel, goedkeuring van het outplacementaanbod en inschrijving van de werknemers bij de tewerkstellingscel 23 Aanvang 23 Oprichting van een tewerkstellingscel 24 Voor welke werknemers? 31 Wat zijn de voordelen van een inschrijving in de tewerkstellingscel? 32 Hoelang moet de werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering ingeschreven blijven in de tewerkstellingscel? 32 Het outplacementaanbod 33 De inschrijving van de werknemer in de tewerkstellingscel en beëindiging van de arbeidsovereenkomst 36 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 41 Mededeling aan de directeur van de tewerkstellingscel 43 Mededelingen aan de RVA 44 Hoelang blijft de werknemer ingeschreven in de tewerkstellingscel? 45 6

7 Wat is de "verminderingskaart herstructureringen"? 45 Speciale regels voor inschrijving in de tewerkstellingscel van werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wiens arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt ingevolge de herstructurering 46 Wat is de taak van de tewerkstellingscel? 47 Afsluiten fase Fase 4: uitvoeren van het collectief ontslag en activering van de werknemers 49 Aanvang 49 Uitvoeren van het collectief ontslag 49 Beschermde werknemers 51 Activering van de werknemers 54 Afsluiten van fase Fase 5: Einde van de werkzaamheden van de tewerkstellingscel Specifieke regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en uitzendkrachten 61 Gelijkstelling met 'ontslag' 61 Speciale regels voor inschrijving in de tewerkstellingscel 61 Geen recht op een inschakelingsvergoeding 63 Recht op een "verminderingskaart herstructureringen" Sancties voor de werkgever in geval van niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedure Relevante wetgeving Onderhandelingen en sociaal akkoord Definitie Tijdstip Vorm Inhoud Controle op inhoud en uitvoering van het sociaal plan Verplichte vergoedingen Algemeen Inschakelingsvergoeding Opzegtermijn of -vergoeding Vergoeding collectief ontslag Andere vergoedingen Verplicht outplacement Activerende maatregelen 86 7

8 2.7.1 Inleiding Outplacement 87 Voorafgaande opmerking 87 Wat is outplacement? 87 Verplicht outplacement in het kader van de tewerkstellingscel 87 Plichten voor de werknemers en sancties in verband met de werkloosheidsuitkeringen 90 Verhouding tussen de Wet van 5 september 2001, CAO nr. 82 en CAO nr. 51? 92 Vergelijking tussen CAO nr. 82 en CAO nr Tussenkomst vanwege de overheid in outplacementkosten 106 Sectorale afspraken RSZ-voordelen 121 Vermindering persoonlijke bijdragen van de werknemer 121 En de werkgever(s)? 122 Regelgevende teksten Andere activerende maatregelen afgesproken in het sociaal plan Sectorspecifieke regels Checklist voor de actoren Checklist voor werkgevers Checklist voor werknemers Literatuurlijst 130 8

9 2.2 Toepassingsgebied Definitie van collectief ontslag Er bestaat niet één enkele definitie van collectief ontslag doorheen alle regelgeving. Om te bepalen of een bepaalde regeling over collectief ontslag van toepassing is, moet in ieder geval gekeken worden naar het aantal personen dat betrokken is bij de herstructurering en ontslagen zal worden in functie van het totaal aantal door de onderneming tewerkgestelde werknemers. Deze aantallen verschillen naargelang van de situatie. In CAO nr. 24, het KB van 24 mei 1976 en de Wet Renault die de informatie- en consultatieprocedure en de sancties hierop regelen, wordt collectief ontslag omschreven als : elk ontslag, om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van 60 dagen tenminste het volgende aantal werknemers treft : Aantal tewerkgestelde werknemers in voorafgaand kalenderjaar Tenminste Tenminste 100 en minder dan % Meer dan 20 en minder dan Vereist minimum aantal ontslagen in 60 dagen Collectief ontslag is echter verschillend gedefinieerd in het KB van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (gekenmerkt door de (verplichting tot) oprichting van tewerkstellingscel, outplacementaanbod, inschakelingsvergoeding, ). Onder "collectief ontslag" wordt in deze regelgeving verstaan elk ontslag, om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat tenminste het volgende aantal werknemers treft : Aantal tewerkgestelde werknemers in voorafgaand kalenderjaar Tenminste % Vereist minimum aantal ontslagen 9

10 Minder dan % Op grond van de definitie van een collectief ontslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2006 kunnen ook ontslagen in een onderneming met 20 werknemers of minder collectief ontslag zijn. Noteer bovendien dat de definitie ook verschillend is voor werkgevers met tenminste 300 werknemers. Noteer tevens dat collectief ontslag nog anders is gedefinieerd voor wat de toekenning van de vergoeding collectief ontslag betreft. Ook worden in verschillende sectoren (of ondernemingen) onderscheiden definities gehanteerd. Deze regelgeving moet dus ook altijd nauwgezet worden nagekeken. Dit wordt voor elk type herstructurering besproken onder het hoofdstuk Sectorspecifieke regels (zie I.2.8). LET OP! Het is in het licht van de huidige stand van de wetgeving op een aantal punten nog onduidelijk wat de precieze verhouding van de definitie opgenomen in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen is met de definitie opgenomen in CAO nr. 24, het Koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag en de Wet Renault. Bijzondere aandachtspunten: 1) Art 3 van het KB 2006 betreffende het activerend beleid vermeldt de periode van 60 dagen niet en de verwijzing naar CAO nr. 24 is voor verschillende interpretaties vatbaar. Op basis van de wetgeving is het onduidelijk of de ontslagen moeten plaatsvinden in de loop van een periode van 60 dagen om als een collectief ontslag te worden beschouwd. Noot: In antwoord op onze vraag naar een juiste interpretatie heeft de FODWASO schriftelijk laten weten dat voor het begrip collectief ontslag in art. 3 van KB 2006 moet worden verwezen naar het begrip collectief ontslag zoals voorzien in CAO 24 maar dan met afwijkende quota. De termijn van 60 dagen blijft gehandhaafd. Zonder deze termijn zou er geen maatstaf bestaan en kan het begrip collectief ontslag niet worden ingevuld. Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet Cursief Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet Cursief Met opmaak: Lettertype: Niet Vet Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet Cursief 2) Ondernemingen waar gemiddeld tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld en die overgaan tot het ontslag van tenminste 30 werknemers maar minder dan 10% van het aantal werknemers, moeten de informatie- en consultatieprocedure volgen zoals voorzien door CAO nr. 24 en het KB van 24 mei 1976 betreffende collectief ontslag. Deze ondernemingen moeten evenwel geen tewerkstellingscel oprichten maar kunnen wel op basis van 10

11 een erkenning als onderneming in moeilijkheden overgaan tot vervroegd brugpensioen voor de werknemers 3) Bedrijven met minder dan 20 werknemers moeten enkel een intentieverklaring en kennisgeving van de beslissing tot collectief ontslag geven indien ze ofwel een verlaging van de brugpensioenleeftijd voorzien, ofwel wanneer zij vrijwillig een TWC oprichten (art. 5, tweede en derde lid iuncto art. 9 Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen). LET OP! In de regelgeving inzake informatie en consultatie wordt de drempel van het aantal ontslagen afhankelijk gesteld van het aantal werknemers van de 'onderneming'. Deze wetgeving verstaat onder de onderneming 'de technische bedrijfseenheid'. Deze wetgeving houdt dus geen rekening met de juridische entiteit. Door de wijzigingen in de generatiepactwet en het KB van 9 maart 2006 (gewijzigd door KB 22 april 2009) rijst de vraag of het aantal werknemers en het aantal ontslagen om te bepalen of er sprake is van een "werkgever in herstructurering" moet berekend worden op het niveau van de onderneming (technische bedrijfseenheid) dan wel op het niveau van de juridische entiteit. Deze wetgeving verwijst immers naar 'de werkgever' en niet naar 'de onderneming'. Het spreekt voor zich dat dit onderscheid aanzienlijke praktische gevolgen heeft. Met opmaak: Rand: Rechthoek: (Enkel, Auto, 0,5 pt Lijndikte) Met opmaak: Lettertype: Vet Aangezien het weinig waarschijnlijk lijkt dat dit een bewuste wijziging is geweest, gaan we er in deze tekst van het draaiboek van uit dat rekening moet worden gehouden met het aantal werknemers van 'de onderneming' (de technische bedrijfeenheid) en niet van de juridische entiteit. De drempel van het aantal ontslagen is afhankelijk van het aantal werknemers van de onderneming. De wetgeving verstaat onder een onderneming de technische bedrijfseenheid. De berekening gebeurt dus per technische bedrijfseenheid. De technische bedrijfseenheid is een entiteit die op basis van economische en sociale criteria wordt afgebakend omwille van haar autonomie en onafhankelijkheid. In geval van twijfel primeren de sociale criteria. De technische bedrijfseenheid valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit. Eén juridische entiteit kan bijvoorbeeld meerdere technische bedrijfseenheden omvatten, terwijl anderzijds ook meerdere juridische entiteiten samen één technische bedrijfseenheid kunnen uitmaken. 11

12 Voorbeeld 1 Personeelsbestand Ontslagen werknemers Juridische entiteit A Juridische entiteit B 70 3 Technische bedrijfseenheid (A + B) Het aantal ontslagen werknemers moet enkel bekeken worden op het niveau van de technische bedrijfseenheid. Op het niveau van de technische bedrijfseenheid werden tijdens het vorige kalenderjaar in totaal 150 werknemers gemiddeld aangegeven aan de RSZ. Dit aantal (> 100 werknemers) betekent dat minstens 10 % van de werknemers, hetzij 15 werknemers, moeten ontslagen worden opdat de regelgeving inzake de procedure bij collectief ontslag van toepassing zou zijn. Op het niveau van de technische bedrijfseenheid werden 14 werknemers ontslagen. In dit voorbeeld is dus geen sprake van een collectief ontslag. Voorbeeld 2 Personeelsbestand Ontslagen werknemers Technische bedrijfseenheid A Technische bedrijfseenheid B 70 3 Juridische entiteit (A + B) Het aantal ontslagen werknemers moet enkel bekeken worden op het niveau van de technische bedrijfseenheid. De twee technische bedrijfseenheden stellen elk meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers tewerk. Dit aantal betekent dat minstens 10 werknemers ontslagen moeten worden opdat de regelgeving inzake de procedure bij collectief ontslag van toepassing zou zijn. Dit is het geval in de technische bedrijfseenheid A. De 3 werknemers van technische bedrijfseenheid B zullen niet in het collectief ontslag betrokken worden, hoewel technische bedrijfseenheid A en B tot dezelfde juridische entiteit behoren. In dit voorbeeld is er enkel sprake van collectief ontslag op het niveau van de technische bedrijfseenheid A. Berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers Voor de berekening van het aantal werknemers om de drempel van het collectief ontslag te bepalen, wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat gemiddeld in de onderneming was tewerkgesteld tijdens het voorafgaande kalenderjaar. Om de drempel te bepalen van een collectief ontslag in 2009, wordt dus naar het gemiddelde personeelsbestand in 2008 gekeken. Om de gemiddelde tewerkstelling tijdens het voorgaande kalenderjaar te berekenen, moet de som gemaakt worden van het totaal aantal werknemers 12

13 dat bij het einde van het kwartaal bij de RSZ of de RJV (voor de krachtens een leerovereenkomst tewerkgestelde personen) werden aangegeven. Vervolgens moet deze som gedeeld worden door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte werd ingediend. Er wordt dus in hoofden geteld. Dit betekent dat er abstractie wordt gemaakt van het arbeidsregime van de werknemer. Een werknemer geldt dus altijd als een volledige werknemer, zelfs als hij maar deeltijds werkt. Voor de berekening van de percentages en van het aantal ontslagen mogen enkel de ontslagen van werknemers in rekening worden gebracht, die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 2 jaar ononderbroken met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever in herstructurering. Wat wordt verstaan onder ontslag? Een ontslag is een eenzijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur door de werkgever. Zijn geen ontslag: een beëindiging in wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer; een ontslagname door de werknemer: de beëindiging wegens overmacht (bijvoorbeeld de definitieve arbeidsongeschiktheid om het werk uit te voeren). De ontslagen om economische of technische redenen worden meegeteld om te bepalen of er sprake is van collectief ontslag of niet. De ontslagen waarvan de redenen betrekking hebben op de persoon van de werknemer (bv. het onvoldoende beroepsgeschikt zijn, fouten en gebreken) worden niet in aanmerking genomen. Een ontslag om dringende reden moet dus ook niet worden meegeteld Voor welke werkgevers? De regeling is van toepassing op de zogenaamde werkgever in herstructurering. Dit is de werkgever die gelijktijdig voldoet aan de volgende voorwaarden: Het is een werkgever van de privésector, met uitzondering van het stads- en streekvervoer en het gesubsidieerd vrij onderwijs; De werkgever gaat over tot de aankondiging van een collectief ontslag. 13

14 De aankondiging van een collectief ontslag is de mededeling door de werkgever aan de werknemersafgevaardigden van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag zoals voorzien in artikel 6 van CAO nr. 24 van 2 oktober Met het begrip onderneming wordt bedoeld de technische bedrijfseenheid. De bepalingen inzake collectief ontslag zijn niet alleen van toepassing op ondernemingen met een industriële of economische finaliteit, maar tevens op ondernemingen zonder dergelijke finaliteit, zoals v.z.w.'s, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, beroepsverenigingen, enz. Volgende werkgevers zijn niet verplicht een tewerkstellingscel op te richten, maar hebben deze mogelijkheid: de werkgever in herstructurering met 20 werknemers of minder; de werkgever in herstructurering die ressorteert onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen of onder één van de Paritaire Subcomités van dit Paritair Comité is en dit voor de gehandicapte werknemers. LET OP! Indien deze werkgevers beslissen een tewerkstellingscel op te richten zijn deze werkgevers verplicht de in dit deel beschreven procedure bestaande uit vijf fazen na te leven. Bedrijven met minder dan 20 werknemers moeten enkel een intentieverklaring en kennisgeving van de beslissing tot collectief ontslag geven indien ze ofwel een verlaging van de brugpensioenleeftijd voorzien, ofwel wanneer zij vrijwillig een TWC oprichten (art. 5, tweede en derde lid iuncto art. 9 Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen Voor welke werknemers? De regeling is van toepassing op "de werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering". Dit zijn de werknemers die gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden: tewerkgesteld zijn bij een werkgever in herstructurering op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag; ontslagen worden gedurende de periode van herstructurering. De periode van herstructurering wordt vastgesteld door de Federale Minister van Werk. Deze periode vangt aan op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag en eindigt maximaal twee jaar na de betekening van het collectief ontslag. 14

15 Met ontslag wordt gelijkgesteld: het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd ingevolge de herstructurering; het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die een tewerkstelling bij de werkgever in herstructurering als voorwerp heeft, ingevolge de herstructurering. Deze gelijkstellingen gelden echter enkel indien de werknemer op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering heeft Regelgevende teksten CAO nr. 24 van , gesloten in de NAR, betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag; KB van betreffende het collectief ontslag; Wet van houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling; Wet van betreffende het generatiepact, zoals gewijzigd door de Economische Herstelwet van 27 maart 2009; KB van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, zoals gewijzigd door het KB van 22 april 2009 tot wijziging van diverse KB's genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven. 15

16 Wegwijs Herstructureringen 2.3 Tijdslijn De tijdslijn is een voorbeeld van de procedure die een werkgever in herstructurering met meer dan 20 werknemers en een werkgever in herstructurering met 20 werknemers of minder die beslist een tewerkstellingscel op te richten, moeten naleven. Variaties zijn mogelijk. Maand /10: begin informatie en consultatie - 1e kennisgevi ng VDAB 12 Jaar 1 Voorafg. 1 Info en consultatie 15/01: beslissing - 2e kennisgeving aan VDAB 09/10: bijeenroeping Ondernemingsraad 15/02: advies outplacementaanbod Vlaamse Overheid Jaar 2 2 Wachttermijn 3 Oprichting TWC / 4 Uitvoeren collectief ontslag 01/02: Intro. outplacementaanbod Vlaamse Overheid Aanvraag opheffing bescherming 01/03: antwoord federale overheid - oprichting tewerkstellingscel 16/02: intro dossier federale overheid Vanaf 01/03: begin van de ontslagprocedure met outplacementaanbod Jaar 3 Activering werknemers 16

17 2.4 Procedure Fase 1: informatie en consultatie van de werknemersafgevaardigden Aanvang Deze fase vangt aan zodra de werkgever het voornemen heeft om over te gaan tot een collectief ontslag. De raadpleging moet plaatsvinden vóór de ondernemersbeslissing tot collectief ontslag. LET OP! Bedrijven met minder dan 20 werknemers moeten enkel een intentieverklaring en kennisgeving van de beslissing tot collectief ontslag geven indien ze ofwel een verlaging van de brugpensioenleeftijd voorzien, ofwel wanneer zij vrijwillig een TWC oprichten (art. 5, tweede en derde lid iuncto art. 9 Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen Verplichtingen Informatie en raadpleging: algemeen ( Wet Renault ) Wanneer de werkgever het voornemen heeft om over te gaan tot collectief ontslag, is hij verplicht vooraf de werknemersvertegenwoordigers in te lichten en hen daarover te raadplegen. Dit wordt vaak "de intentieverklaring" genoemd. De raadpleging moet inderdaad plaatsvinden vóór de beslissing tot collectief ontslag. De inlichting en raadpleging gebeuren in de ondernemingsraad of, bij afwezigheid daarvan, met de vakbondsafvaardiging of, bij afwezigheid daarvan, met het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad, van een vakbondsafvaardiging en van een comité voor preventie en bescherming op het werk, hebben de inlichting en raadpleging plaats met het personeel of met de vertegenwoordigers ervan. Informatie Schriftelijk verslag aan de werknemersvertegenwoordigers van het voornemen De werkgever moet aan de werknemersvertegenwoordigers een schriftelijk verslag voorleggen waarin hij zijn voornemen meedeelt om over te gaan tot collectief ontslag. De werkgever moet aan de werknemersvertegenwoordigers alle nuttige gegevens verstrekken en hen minstens schriftelijk meedelen: de redenen van de voorgenomen ontslagen, de criteria die aangelegd zullen worden bij het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers, 17

18 het aantal en de categorieën (bijvoorbeeld arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, kaderleden,...) van voor ontslag in aanmerking komende werknemers, het aantal en de categorieën werknemers die hij gewoonlijk in dienst heeft, de wijze van berekening van eventuele afvloeiingsuitkeringen die niet krachtens de wet of een CAO verschuldigd zijn, de periode tijdens welke tot ontslag zal worden overgegaan, om de werknemersvertegenwoordigers in staat te stellen hun opmerkingen en suggesties te formuleren opdat zij in aanmerking kunnen worden genomen. Kopie van het schriftelijk verslag aan de VDAB De werkgever is verplicht een kopie van het schriftelijk verslag toe te sturen aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst. Dit is de VDAB, indien de onderneming in het Vlaamse Gewest is gevestigd. Kopie van het schriftelijk verslag aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De werkgever is verplicht onmiddellijk een kopie van het schriftelijk verslag te sturen naar de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit kan gebeuren per aangetekend schrijven, fax of . De werkgever met 20 werknemers of minder en de werkgever die ressorteert onder het PC voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen of onder één van de Paritaire Subcomités van dit PC die beslist een tewerkstellingscel op te richten, moet bij deze mededeling een document voegen dat zijn verbintenis bevat om een tewerkstellingscel op te richten. Modelformulieren zijn ter beschikking op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be). Vergaderen met de werknemersvertegenwoordigers Tijdens een vergadering met de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/comité voor preventie en bescherming op het werk/werknemers) geeft de werkgever een mondelinge uiteenzetting waarin de inhoud van het schriftelijk verslag wordt toegelicht. Deze schriftelijke en mondelinge inlichtingen moeten de werknemersvertegenwoordigers in staat stellen met kennis van zaken adviezen, suggesties of bezwaren te formuleren. 18

19 Raadpleging De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/comité voor preventie en bescherming op het werk/werknemers) raadplegen over de mogelijkheden om het collectief ontslag te voorkomen of te verminderen en over de mogelijkheid om de gevolgen van de ontslagen te verzachten (sociale begeleidingsmaatregelen met het oog op de herplaatsing of de omscholing van de ontslagen werknemers). Het moet gaan om een daadwerkelijke, voorafgaandelijke raadpleging, onder meer over de weerslag op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling van het personeel, de organisatie van het werk en het tewerkstellingsbeleid in het algemeen. De te volgen algemene criteria voor afdanking of wederaanwerving wegens economische of technische omstandigheden zullen door de ondernemingsraad op voorstel van het ondernemingshoofd of van de werknemersafgevaardigden worden vastgesteld. Adviezen, suggesties en bezwaren onderzoeken en beantwoorden De werkgever moet, hetzij onmiddellijk, hetzij tijdens de eerstkomende vergadering het gevolg meedelen dat hij voornemens is te geven of heeft gegeven aan de adviezen, suggesties of bezwaren die werden geformuleerd. Er kunnen meerdere vergaderingen worden gewijd aan de vragen en antwoorden. Voorbeeld Een werkgever informeert de ondernemingsraad van zijn voornemen tot collectief ontslag. Hij legt samen met de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad over een tijdspanne van ongeveer 2 maanden 3 à 5 vergaderingen vast. De werknemersafgevaardigden stellen 20 à 50 vragen waarop de werkgever antwoordt vooraleer de informatie- en consultatiefase af te sluiten. Sociaal plan De onderhandeling van een sociaal plan kan reeds starten tijdens deze fase. In deze fase is er door de werkgever wel nog geen beslissing genomen over het collectief ontslag. Een sociaal plan bespreken en/of een CAO met sociale begeleidingsmaatregelen sluiten, is niet verplicht. Afsluiten van fase 1 Als de werkgever van oordeel is dat hij voldoende de werknemers(afgevaardigden) heeft ingelicht en geraadpleegd, dan sluit hij fase 1 af. Het is dan aan de werkgever om te beslissen of hij zijn voornemen tot collectief ontslag verder uit wil voeren. Zo ja, dan vangt fase 2 aan. 19

20 2.4.2 Fase 2: kennisgeving van het voornemen tot collectief ontslag en eventuele onderhandeling over het sociaal plan Aanvang Als de werkgever beslist dat hij fase 1 wil afsluiten en dat hij zijn voornemen tot collectief ontslag verder door wil zetten, dan vangt hij fase 2 aan. Verplichtingen Kennisgeving aan de VDAB Na afloop van de informatie- en raadplegingsprocedure dient de werkgever zijn voornemen om tot collectief ontslag over te gaan ter kennis te brengen van de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst (in Vlaanderen de VDAB). Dit is dan zijn 2 de officieel contact met de VDAB in het raam van de procedure collectief ontslag. De werkgever deelt m.a.w. zijn beslissing mee om effectief over te gaan tot een collectief ontslag. LET OP! Bedrijven met minder dan 20 werknemers moeten een intentieverklaring en kennisgeving van de beslissing tot collectief ontslag geven indien ze ofwel een verlaging van de brugpensioenleeftijd voorzien, ofwel wanneer zij vrijwillig een TWC oprichten (art. 5, tweede en derde lid iuncto art. 9 Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen Deze kennisgeving moet gebeuren per aangetekende brief en moet de volgende informatie vermelden: de administratieve gegevens van de onderneming: - naam en adres van de onderneming - de aard van de activiteit van de onderneming - het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert het aantal tewerkgestelde werknemers de reden voor het ontslag het aantal werknemers die voor ontslag in aanmerking komen, ingedeeld naar geslacht, leeftijdsgroep, beroepscategorie en afdeling de periode waarover het ontslag zal plaatsvinden. In de kennisgeving moet bovendien bevestigd worden dat fase 1 correct werd doorlopen. Zo moet melding gemaakt worden van het bewijs dat de vier volgende voorwaarden door de werkgever vervuld werden: 20

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp Auteur Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie www.vlaanderen.be/werk Onderwerp Draaiboek Wegwijs herstructureringen. Deel 1 - De werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering Datum 14

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

Wegwijs Herstructureren DEEL I DE WERKGEVER BLIJFT GEWOON VERDER BESTAAN NA DE HERSTRUCTURERING

Wegwijs Herstructureren DEEL I DE WERKGEVER BLIJFT GEWOON VERDER BESTAAN NA DE HERSTRUCTURERING DEEL I DE WERKGEVER BLIJFT GEWOON VERDER BESTAAN NA DE HERSTRUCTURERING Afgesloten op 19 juni 2009 1 1 Collectief ontslag met vervroegd brugpensioen 1.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Collectief

Nadere informatie

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN : INTRODUCTIE Situering Herstructureringen zijn een dagelijks fenomeen geworden op onze arbeidsmarkt. Ze roepen steevast

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

DEEL II DE WERKGEVER SLUIT GEHEEL OF GEDEELTELIJK

DEEL II DE WERKGEVER SLUIT GEHEEL OF GEDEELTELIJK DEEL II DE WERKGEVER SLUIT GEHEEL OF GEDEELTELIJK Afgesloten op 19 juni 2009 Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied HERSTRUCTURERING EN OUTPLACEMENT Met de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Staatsblad, 7 april 2009) en het koninklijk besluit van 22 april 2009 (Staatsblad, 30 april 2009, 2 de editie) worden de

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009

LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009 LEXICON Afgesloten op 19 juni 2009 INHOUDSTAFEL Activerend herstructureren...3 Arbeidsmarktbureau (AMB) VDAB...6 Beschermde werknemers...7 Brussel en Wallonië...9 CAO s...11 Comité voor preventie en bescherming

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Activerend beleid bij herstructureringen

Activerend beleid bij herstructureringen HOOFDSTUK VI Activerend beleid bij herstructureringen 203 AFDELING 1 Situering 269. Traditioneel leidde een collectief ontslag vaak tot een massale uitstroom van oudere werknemers in het kader van een

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be Herstructurering Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN www.aclvb.be Het online document bevat ook een zoekfunctie Inhoudstafel Herstructurering aangekondigd: Wat nu? 6 A. Collectief ontslag 7 a.

Nadere informatie

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND Afgesloten op 19 juni 2009 Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen: Het koninklijk

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN

DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN 1 agenda Juridische basis Concepten 1. Informatie-opdrachten 2. Raaplegingsopdrachten 3. Beslissingsopdrachten 4. Toezichthoudende en controle-opdrachten Voorbeelden

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Wat met arbeidsovereenkomsten bij tijdelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken?

Wat met arbeidsovereenkomsten bij tijdelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken? Wat met arbeidsovereenkomsten bij tijdelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken? De huidige economische situatie treft velen, niet in het minst ondernemingen. Veel bedrijven zullen in deze omstandigheden

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- Uitvoering van het Generatiepact - Procedure voorafgaand aan het collectief

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 december A D V I E S Nr. 1.920 ----------------------------- Zitting van dinsdag 16 december 2014 -------------------------------------------------- - Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Herstructurering en informatie & consultatie

Herstructurering en informatie & consultatie Herstructurering en informatie & consultatie 9 mei 2011 Chris Engels Claeys & Engels 1 Begrip collectief ontslag Niet overal identiek (CAO nr. 10 versus CAO nr. 24 versus KB 9 maart 2006) Aantal werknemers

Nadere informatie

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 -------------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 ------------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 ------------------------------------------------------- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15 29.10.2 0 15 N ILÜFER POLAT A DVISEUR FEDERAAL TE WE RKSTELLINGSBE LEID NOTA STUDIEDIENST Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 1 WAARSCHUWING De regels inzake beschikbaarheid

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4 Activerend herstructureren zonder ontslagen Inhoudstafel 4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4.1 Algemene beschrijving

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie