1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF MEI Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats te vermelden. Deze nieuwe regel maakt het de controlediensten mogelijk om de echtheid van de werkloosheid te controleren. Wanneer een werkgever de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek elektronisch meldt, dan moet hij aanduiden of de tewerkstellingsplaats gelijk is aan de exploitatiezetel. Er wordt concreet de vraag gesteld of het adres van de exploitatiezetel gelijk is aan het adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer normaal gezien gewerkt zou hebben. Indien dit het geval is, dan wordt het adres van de exploitatiezetel automatisch ingevuld. Als de tewerkstellingsplaats echter verschillend is van de exploitatiezetel, dan wordt gevraagd om het werfadres in te vullen. Wanneer er door gebrek aan werk geen tewerkstellingsplaats kan worden ingevuld, dan moet de laatste tewerkstellingsplaats vermeld worden. Als de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats(en) hebben, dan moet de exploitatiezetel opgegeven worden. Voor de volledigheid sommen wij hieronder alle vermeldingen op die een mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet bevatten: - de naam, het adres, het ondernemingsnummer van de werkgever of van de onderneming en het nummer van het Paritair Comité; - de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de werkloos gestelde werknemer; - de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt; - het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt hebben. Bijzondere aandacht dient gegeven te worden aan het beginscherm dat u te zien krijgt. De exploitatiezetel die van toepassing is, moet hier correct worden ingegeven zodat de mededeling naar het juiste RVA kantoor verstuurd wordt! Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/

2 2. Jaarlijkse Vakantie Met de zomervervakantie en de uitbetaling van het vakantiegeld in aantocht achten wij het interessant om hieronder de belangrijkste principes met betrekking tot de jaarlijkse vakantie nog even toe te lichten. Recht op vakantie De vakantiereglementering is van toepassing op alle werknemers die ressorteren onder de sociale zekerheid voor loontrekkenden. Naast arbeiders en bedienden hebben ook leerlingen recht op vakantie. Het recht op jaarlijkse vakantie in een bepaald kalenderjaar (het vakantiejaar) hangt af van de prestaties gedurende het verstreken kalenderjaar (het vakantiedienstjaar). De werkgever is verplicht de vakantie en het vakantiegeld toe te kennen waarop zijn werknemer recht heeft. De werknemer is dan weer verplicht de vakantie waarop hij recht heeft op te nemen, en dit tijdens het vakantiejaar (01/01 31/12). Overeenkomsten die het recht op jaarlijkse vakantie beperken, zijn nietig. In sommige gevallen worden de vakantiedagen collectief vastgelegd op het niveau van het paritair comité, en dit vóór het einde van het vakantiedienstjaar. Komt het paritair comité niet of niet tijdig tot een overeenkomst, dan wordt over de vakantieregeling op ondernemingsvlak beslist. In principe is de ondernemingsraad hiervoor het bevoegde orgaan. Bij gebrek aan een besluit van de ondernemingsraad, kan de werkgever een akkoord sluiten met de aanwezige syndicale delegatie. In het geval een dergelijke delegatie niet voorhanden is, dient de regeling rechtstreeks besproken met de werknemers, van wie een meerderheid het akkoord moet goedkeuren. Komt er geen algemene overeenkomst, dan worden de vakantiedata vastgelegd bij individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Wanneer er tevens geen individueel akkoord mogelijk is, dan zal de knoop worden doorgehakt door de bevoegde arbeidsrechtbank. Werknemers zijn verplicht om minstens één week ononderbroken vakantie te nemen. Zij die erom verzoeken, moeten van de werkgever, in de periode van 1 mei tot 31 oktober, een ononderbroken vakantie krijgen van: - 3 weken (voor werknemers die op het einde van het vakantiedienstjaar jonger zijn dan 18 jaar); - 2 weken (voor de andere werknemers).

3 De overige vakantiedagen worden genomen naargelang de werkverdeling in de onderneming en in akkoord met de werkgever. Vakantie mag echter niet bij halve dagen genomen worden tenzij wanneer het halve dagen vakantie betreft die aangevuld worden met een halve dag gewone inactiviteit of voor opname in halve dagen van maximaal drie vakantiedagen van de vierde vakantieweek of wanneer de werknemer geen aanspraak kan maken op een volledige vakantiedag. Gezinshoofden met kinderen moeten de voorkeur krijgen om hun vakantie op te nemen in de periodes van de schoolvakanties. In geval van collectieve sluiting, gepland op ondernemingsniveau, moet de werkgever: - de vakantieregeling aanplakken; - een kopie ervan overhandigen aan elke werknemer; - de regeling bezorgen aan de arbeidsinspectie. Werknemers die tijdens het vakantiedienstjaar onvoldoende rechten konden opbouwen om de periode van collectieve sluiting te overbruggen, kunnen voor deze ongedekte dagen in voorkomend geval een werkloosheidsvergoeding bekomen. Ook voor bepaalde jonge en oudere werknemers gelden specifieke regels (jeugdvakantie en seniorvakantie). Regeling voor bedienden De bediende heeft in 2014 recht op 2 dagen vakantie per gewerkte of gelijkgestelde maand tijdens het vakantiedienstjaar (zijnde 2013). aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden in 2013 aantal vakantiedagen in het zesdagenstelsel aantal vakantiedagen in het vijfdagenstelsel Onder meer de volgende vormen van arbeidsonderbreking worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: - gemeenrechtelijke ziekte en ongeval (de eerste 12 maanden); - beroepsziekte en arbeidsongeval (12 maanden); - bevallingsrust; - staking en lock-out;

4 - feestdagen en vervangingsdagen; - Om aanspraak te maken op de vermelde gelijkstellingen, is uiteraard wel vereist dat de bediende verbonden is met een arbeidsovereenkomst. Onder meer de volgende vormen van arbeidsonderbreking worden niet gelijkgesteld: - toegestane (onbetaalde) afwezigheden; - ongerechtvaardigde afwezigheden; - dagen afwezigheid wegens familiale omstandigheden; - periodes gedekt door een ontslagvergoeding; - periodes van loopbaanonderbreking; - Vakantiegeld voor bedienden Het enkel vakantiegeld per toegekende vakantiedag stemt overeen met de normale bezoldiging voor een arbeidsdag. Het is inbegrepen in de wedde van de vakantiemaand en wordt uitbetaald op de normale datum van betaling van die wedde. Het percentage van het dubbel vakantiegeld bedraagt 92,00 % van de brutowedde van de vakantiemaand. Er geldt een werknemersbijdrage van 13,07 %, doch enkel op 85 %. De overige 7 % blijft vrijgesteld. Een werkgeversbijdrage is niet verschuldigd. Rekening houdend met deze regels is het dubbel vakantiegeld gelijk aan 1/12 e van 92 % van de brutowedde van de vakantiemaand, vermenigvuldigd met het aantal in de loop van het vakantiedienstjaar (2013) gepresteerde en/of gelijkgestelde maanden. Op het dubbel vakantiegeld is volgend speciaal tarief inzake bedrijfsvoorheffing van toepassing: bruto belastbaar jaarbedrag van de normale bezoldigingen percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld Tot 7.335,00 0 % Van 7.335,01 tot 9.045,00 19,17 % Van 9.045,01 tot ,00 21,20 % Van ,01 tot ,00 26,25 % Van ,01 tot ,00 31,30 % Van ,01 tot ,00 34,33 % Van ,01 tot ,00 36,34 % Van ,01 tot 23,860,00 39,37 % Van ,01 tot ,00 42,39 % Van ,01 tot ,00 47,44 % Boven ,01 53,50 %

5 Regeling voor arbeiders Voor arbeiders wordt de duur van de vakantie vastgesteld op basis van de in 2013 effectief gewerkte of gelijkgestelde dagen. totaal aantal werkdagen en/of gelijkgestelde aantal vakantiedagen in het vijfdagenstelsel dagen 0 tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot en meer 20 De met effectieve arbeid gelijkgestelde dagen komen grotendeels overeen met deze bij de bedienden, met uitzondering van twee specifieke gevallen: - werkloosheid wegens economische redenen; - vergoede werkloosheid ingevolge staking. - Hetgeen ook afwijkt van de regeling voor bedienden, is het feit dat de dagen gedekt door een opzeggingsvergoeding in aanmerking komen voor het bepalen van het aantal vakantiedagen. Vakantiegeld voor arbeiders Zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld wordt betaald door een erkende vakantiekas. Heel wat werkgevers worden, van rechtswege, aangesloten bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Andere patroons zijn aangesloten bij een sectorale kas, zoals bijvoorbeeld de Verlofkas Bouwbedrijven (PC 124). Het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van de effectief verdiende of fictieve bruto lonen (tegen 108 %) van het vakantiedienstjaar.

6 Op het brutobedrag van het vakantiegeld worden de volgende inhoudingen verricht: - solidariteitsbijdrage: 1,00 % - bijzondere bijdrage van 13,07 % op het dubbel vakantiegeld voor de eerste 3 weken en de eerste 2 dagen van de vierde vakantieweek - bedrijfsvoorheffing: Tot 1.290,00: 17,16 % Boven 1.290,00: 23,22 % Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Tewerkstelling van studenten in de zomermaanden De zomer komt er weer aan. Misschien bent u wel van plan om in de zomer een beroep te doen op studenten. Hieronder zetten wij de spelregels nog eens op een rijtje. Ook besteden wij aandacht aan de tewerkstelling met een studentenovereenkomst van pas afgestudeerden. Wie mag als student tewerkgesteld worden? De jongere moet 16 jaar oud zijn of minstens 15 jaar oud én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Als de jongere deeltijds naar school gaat, kan hij slechts als student tewerkgesteld worden in volgende gevallen : - hij mag niet verbonden zijn met een leercontract; - hij mag niet werken met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst; - hij mag geen overbruggingsuitkeringen ontvangen; - alleen tijdens de schoolvakanties. Er kan tevens geen studentenovereenkomst worden afgesloten indien de jongere enkel avondschool volgt of een andere vorm van onderwijs met een beperkt leerplan. Tewerkstelling met een studentenovereenkomst De student kan maximaal 50 arbeidsdagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Voor de tewerkstelling als student niet onderworpen aan de RSZ moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn : - opmaak van een schriftelijke overeenkomst voor studenten, voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling; - een aangifte in het dimona-systeem van de tewerkstelling van de student, voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling;

7 - een tewerkstelling van maximaal 50 kalenderdagen (het zogenaamde contingent) per jaar, vrij te kiezen over het volledige kalenderjaar; - werken buiten de momenten waarop er cursus gevolgd wordt. Voor een student die onder deze voorwaarden is tewerkgesteld, betaalt u niet de volledige RSZbijdragen, maar enkel een solidariteitsbijdrage. De solidariteitsbijdrage voor deze tewerkstelling bedraagt 8,13 %, waarvan 2,71 % ten laste is van de student en 5,42 % ten laste van de werkgever. Deze RSZ bijdragen zijn over het volledige kalenderjaar gelijk en worden steeds berekend op het gewone brutoloon aan 100%. De dimona-aangifte dient te gebeuren op basis van een getekende studentenovereenkomst en bevat begin- en einddatum van de tewerkstelling. Per kwartaal dient het aantal dagen aangegeven te worden waarop de student zal werken. Bij een contract dat over meerdere kwartalen is gespreid, dienen evenveel dimona-aangiften te gebeuren als er kwartalen zijn gedekt door deze overeenkomst. De student kan op de webapplicatie nagaan hoe ver het staat met zijn contingent. Een werkgever heeft er alle belang bij om een afdruk van dit attest op te vragen om niet voor onaangename verrassingen te komen. Eens de 50 dagen zijn verstreken is er immers geen solidariteitsbijdrage verschuldigd, maar de gewone bijdrage. Als er slechts tewerkstelling is bij één werkgever en de werkgever geeft meer dan 50 dagen tewerkstelling aan via DMFA, zal er een gewone bijdrage verschuldigd zijn vanaf dag één. Een student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, kan bij die werkgever niet meer met een studentenovereenkomst werken. Bijgevolg zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen van toepassing. Fiscaal statuut van de student In principe moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op het loon van een student. Als uitzondering moet er géén bedrijfsvoorheffing ingehouden worden indien voldaan is aan dezelfde voorwaarden als die gelden opdat slechts de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn. Om fiscaal ten laste van zijn ouders te kunnen blijven, mag de student in 2014 niet meer verdienen dan: - Student ten laste van een gezin: 6.657,93 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) - Student ten laste van een alleenstaande belastingplichtige: 8.430,98 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) - Mindervalide student en ten laste van een alleenstaande belastingplichtige: 9.985,61 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) Om zijn hoedanigheid als persoon ten laste te behouden, mag de student niet door zijn ouders tewerkgesteld zijn en mag hij geen inkomsten hebben verworven die voor zijn ouders als aftrekbare

8 beroepskosten kunnen worden beschouwd. Als de student daarentegen in de vennootschap werkt waarvan de persoon die hem ten laste heeft zaakvoerder of bestuurder is, kan hij toch ten laste blijven. Recht op kinderbijslag Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 jaar wordt, heeft de student onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Na deze periode behoudt de student die een winstgevende activiteit uitoefent, maximaal tot de leeftijd van 25 jaar, het recht op kinderbijslag in de volgende situaties: - het 1ste, 2de en 4de kwartaal: wanneer er maximaal 240 uren per kwartaal worden gepresteerd; - het 3de kwartaal (juli-augustus-september): geen uurgrens. Indien de student geen nieuwe vorming start na 31/08 of na 30/09 dan heeft men enkel recht op kinderbijslag wanneer er maximaal 240 uren per kwartaal worden gepresteerd. Wanneer de student ingeschreven is als werkzoekende dan heeft de student recht op kinderbijslag op voorwaarde dat het inkomen per maand maximaal 520,08 bruto is. Studentenwerk na het einde van de studies Studenten die dit jaar afstuderen kunt u, ondanks het feit dat zij geen studenten meer zijn, tijdens de maanden juli, augustus en september nog tewerkstellen met een studentenovereenkomst, op voorwaarde dat u de regels betreffende de tewerkstelling van studenten naleeft. U dient op deze tewerkstelling enkel de solidariteitsbijdrage te betalen en niet de volledige patronale lasten. Indien u beslist om deze werknemer nadien aan te werven met een gewoon contract, dan moet u niet noodzakelijk voor de periode als student de volle RSZ-bijdragen betalen. De volle RSZ-bijdragen zijn verschuldigd indien de studentenovereenkomst eigenlijk al een voorloper is van de latere arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als administratief medewerker aan de receptie en nadien een contract onbepaalde duur als receptioniste of administratief medewerker op een andere dienst. De solidariteitsbijdragen blijven behouden voor de periode als student, indien de werknemer nadien in een totaal andere functie wordt aangenomen. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als schoonmaakster en nadien een arbeidscontract als administratief bediende. Het is dus zeer belangrijk dat het gaat om twee totaal verschillende functies. U doet er dan ook goed aan om de functie als student in het contract te specifiëren als de kans bestaat dat u deze werknemer nadien een vast contract geeft. Enkel de vermelding arbeider of bediende in een studentencontract, maakt het bijna onmogelijk om aan te tonen dat het om twee verschillende functies gaat. Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/

9 4. Formalis informeert : Vestigingseenheid Bericht aan de ondernemingen-werkgevers zonder vestigingseenheid Meerdere werkgevers hebben vanwege de RSZ een brief ontvangen omdat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geen enkele vestigingseenheid (VE) is opgenomen voor hun onderneming. Daarnaast zijn er heel wat ondernemingen waarvan het adres van de vestigingseenheid niet correct is of ondernemingen die niet alle bestaande vestigingseenheden vermelden. Er wordt geschat dat ondernemingen niet in orde zijn. Met dit bericht informeren wij u over het belang voor de onderneming om over het correcte aantal vestigingseenheden en hun adressen te beschikken. Ingevolge de 6 e staatshervorming krijgen de regio s er heel wat bevoegdheden bij. Zo zullen de regio s, inzake het werkgelegenheidsbeleid, vanaf 1 juli 2014 bevoegd worden om bepaalde sociale bijdrageverminderingen toe te kennen. De plaats van de vestigingseenheid, waaraan het personeel van de onderneming is verbonden, zal bepalend zijn om te weten welke regio bevoegd is. Aldus kan de RSZ de correcte bijdragevermindering berekenen. De werkgever zal dus voor iedere werknemer de vestigingseenheid moeten aanduiden waarvan hij afhangt. De inschrijving van alle vestigingseenheden is voor de ondernemingen dus een belangrijke voorwaarde om te blijven genieten van de tewerkstellingsmaatregelen of om er andere te bekomen. Schenk daarom de nodige aandacht aan de brief die u mogelijk zou ontvangen hebben van RSZ en F.O.D. Economie of contacteer Formalis Ondernemingsloket dat u kan informeren hoe u de nodige rechtzettingen kan in orde laten brengen. Ondernemingen kunnen zelf hun gegevens controleren via de link Public Search op de website van de FOD Economie. Voor verdere informatie staat Formalis Waasland u graag bij. Contacteer Formalis Waasland, hét ondernemingsloket voor uw onderneming Formalis Waasland staat dagelijks tot uw dienst. Bij voorkeur na afspraak van uur en van uur (Vrijdag tot uur) Voor meer informatie vraag naar Griet Nimmegeers Tel:

NIEUWSBRIEF MEI 2015. 1. Loonnorm 2015-2016

NIEUWSBRIEF MEI 2015. 1. Loonnorm 2015-2016 NIEUWSBRIEF MEI 2015 1. Loonnorm 2015-2016 Op 30 april 2015 verscheen de wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 in het Belgisch Staatsblad. Deze

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Regeerakkoord : Overgangsmaatregelen Brugpensioen Onlangs hebben wij u via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over wat er in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Mijn recht op vakantie, in een notendop

Mijn recht op vakantie, in een notendop Mijn recht op vakantie, in een notendop MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Mijn recht op vakantie, in een notendop

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. Vrije visie, eigen stem

Jaarlijkse vakantie. Vrije visie, eigen stem Jaarlijkse vakantie Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 3/2015 Jaarlijkse vakantie inhoudsopgave 1 Inleiding en wetgevend kader...7 1.1. Inleiding...7 1.2. Wettelijk

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. www.aclvb.be

Jaarlijkse vakantie. www.aclvb.be Jaarlijkse vakantie www.aclvb.be Jaarlijkse vakantie www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent. D/1831/2009/8/20000 INHOUD HOOFDSTUK 1: inleiding en wetgevend kader... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In onze nieuwsbrief van september willen we met jullie enkele onderwerpen bekijken. Zo komen we nog eens terug op de aanvullende vakantie,

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

VAKANTIE 2015: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR

VAKANTIE 2015: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR VAKANTIE 2015: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR Het is alweer mei de jaarlijkse vakantie nadert met rasse schreden. Hoog tijd om u te informeren over de vakantiereglementering,

Nadere informatie

VAKANTIE 2013: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR

VAKANTIE 2013: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR VAKANTIE 2013: BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD EN DE DUUR VAN DE VAKANTIE - BOUWSECTOR Het is alweer mei de jaarlijkse vakantie nadert met rasse schreden. Hoog tijd om u te informeren over de vakantiereglementering,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2014 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden...

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen VVSG - 14 maart 2011 Jaarlijkse vakantie bij lokale besturen Dirk Neefs SD Worx Presenter, 19 mei 2008 Bij lokale besturen kunnen er verschillende vakantiestelsels van toepassing zijn: 1. Stelsel private

Nadere informatie

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten Informatie over studentenwerk : alles over je rechten 1 Algemeen 1.1 Wie kan wel en wie kan niet als student werken? Het begrip student wordt niet door de wet omschreven en moet ruim geïnterpreteerd worden.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim Studentenbrochure welkom Welkom bij Synergie. Binnenkort ga je voor ons aan de slag als student. We willen graag van die opdracht een succes maken, voor jou en ook een beetje voor ons. Daarom vind je in

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 1. Partner in de kijker : MENSURA Kinderbijslag In onze nieuwe rubriek partner in de kijker stellen wij u graag onze bevoorrechte partners voor. Mensura Kinderbijslag is deze keer

Nadere informatie

Vakantie boekje 2012

Vakantie boekje 2012 Vakantieboekje 2012 Met de vakantie in zicht, staat het ACV je met raad en daad bij. In dit boekje overlopen we de wetgeving inzake tijdstip van vakantie, vakantieduur, vakantiedagen en vakantiegeld van

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 3 Het Kunstenaarsstatuut... 4 De

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 16 27/08/2015

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Algemeen. Inhoud. 3 Algemeen 5 Arbeiders 8 Bedienden 13 Overheidspersoneel 18 Seniorvakantie 19 Jeugdvakantie 22 Volledig werklozen

Algemeen. Inhoud. 3 Algemeen 5 Arbeiders 8 Bedienden 13 Overheidspersoneel 18 Seniorvakantie 19 Jeugdvakantie 22 Volledig werklozen Vakantieboekje Met de vakantie in zicht, wil het ACV je zoals steeds met raad en daad bijstaan. In dit boekje overlopen we de wetgeving inzake tijdstip van vakantie, vakantieduur, vakantiedagen en vakantiegeld

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Vakantie 2015. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantie 2015. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Vakantie 2015 Informatie met betrekking tot de jaarlijkse vakantie voor : arbeiders, leerling-arbeiders, en niet-zelfstandige kunstenaars. www.rjv.be Rijksdienst voor

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Hartelijk Welkom Vorming tijdelijke werkloosheid overmacht Zaventem 31.03.2016 1 Lidmaatschap Via de delegué in het bedrijf Via website www.acvonline.be Wees volledig in de gevraagde

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 04 DOSSIER ACTUALITEIT. De duur van de jaarlijkse vakantie in 2015... 03

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 04 DOSSIER ACTUALITEIT. De duur van de jaarlijkse vakantie in 2015... 03 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I April 2015 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 04 DOSSIER De duur van de jaarlijkse vakantie in 2015.... 03 ACTUALITEIT België

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 41 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie 4 oproeping onder de wapens of één der andere toestanden voortvloeiend uit de dienstplichtwetten

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie