NIEUWSBRIEF MEI Loonnorm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF MEI 2015. 1. Loonnorm 2015-2016"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF MEI Loonnorm Op 30 april 2015 verscheen de wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet legt de loonnorm vast voor 2015 en Begrip loonnorm Deze loonnorm houdt in dat er om de twee jaar een marge voor loonkostenontwikkeling wordt vastgelegd op basis van de loonstijgingen in de buurlanden met als doelstelling het behoud van het concurrentievermogen van België. Deze marge komt tot uiting door het bepalen van een maximaal percentage waarmee de lonen mogen stijgen. De loonnormwet bepaalt evenwel dat de toepassing van indexeringsmechanismen en baremieke verhogingen, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomsten, steeds gegarandeerd blijft. Met baremieke verhogingen worden de loonsverhogingen bedoeld wegens dienstanciënniteit, leeftijd, normale bevorderingen of individuele categorieveranderingen. Wat de indexeringsmechanismen betreft, dient er wel rekening gehouden te worden met de indexsprong van 2 % (zie het artikel over de indexsprong in deze nieuwsbrief). Enkele elementen worden niet in rekening gebracht om te berekenen of de loonnorm al dan niet overschreden werd. Het gaat hierbij onder andere over: winstdeelnemingen, een toename van het aantal personeelsleden, bijdragen gestort in het kader van de sociale pensioenstelsels, eenmalige innovatiepremies, Bovendien zijn ook loonsverhogingen ten gevolge van bijvoorbeeld een promotie of functiewijziging in principe nog steeds mogelijk. De loonnorm wordt telkens vastgelegd voor een periode van twee jaar. Voor de jaren 2015 en 2016 voorziet men voor het eerst in afzonderlijke marges. Loonnorm 2015 Voor het jaar 2015 wordt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgesteld op 0 %. Dit was eveneens het geval voor de periode Concreet betekent dit dat de gemiddelde uurloonkost per werknemer ook in 2015 in principe niet mag stijgen. 1

2 Loonnorm 2016 Voor het jaar 2016 wordt de loonnorm bepaald op 0,5 % van de bruto loonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen. Bovendien mag in 2016 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling worden verhoogd met 0,3 % van de netto loonmassa zonder bijkomende kosten van de werkgever. Sancties De loonnorm mag niet worden overschreden door overeenkomsten op interprofessioneel vlak, noch door sectorale bepalingen, regelingen op bedrijfsvlak of individuele afspraken met de werknemer. De controle hierop wordt uitgevoerd door de sociale inspectie, welke bovendien bevoegd is om administratieve geldboetes van 250,00 tot 5.000,00 op te leggen. In het verleden is vaak gebleken dat deze controle niet al te streng was en dat inbreuken hierop meestal onbestraft bleven. De regering Michel I heeft in haar regeerakkoord echter verklaard dat zij de loonnorm een meer afdwingbaar karakter wil geven. Daarom zou de regering nog wetswijzigingen doorvoeren om bepaalde leemtes weg te werken en een duidelijker controle- en sanctioneringsmechanisme te voorzien. Voorlopig zijn deze wijzigingen nog niet daadwerkelijk doorgevoerd en is bijgevolg nog niet geweten wat de eventuele gevolgen hiervan zullen zijn Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Indexsprong De wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid voorziet in een indexsprong van 2%. Deze indexsprong wordt bereikt door de tijdelijke blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex. Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex De gezondheidsindex is een maandelijkse prijsindex die een aantal producten uit de index van consumptieprijzen uitsluit, namelijk alcoholische dranken, tabakswaren, motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG), de impact van de energiebijdrage en de impact van de accijnscompenserende belasting. De afgevlakte gezondheidsindex is het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden. De indexering van lonen en andere inkomsten is gekoppeld aan deze afgevlakte gezondheidsindex. Blokkering De afgevlakte gezondheidsindex zal worden geblokkeerd op het indexcijfer van maart 2015 (namelijk 100,66). Vanaf april wordt er elke maand een referentie-index berekend door de afgevlakte gezondheidsindex te verlagen met 2 %. De blokkering houdt pas op wanneer de afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart wordt overschreden door de referentie-index. 2

3 Tijdens de periode van blokkering worden er geen negatieve loonindexeringen toegepast. De impact van deze indexsprong op de lonen hangt af van de toepasselijke sectorale indexeringsregels. In sectoren waar de indexeringen gekoppeld zijn aan een spilindex zullen er geen indexeringen meer gebeuren tot de referentie-index de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex overschrijdt. In sectoren met een vast moment van indexering zijn indexeringen wel nog mogelijk. Referentiemaand De referentiemaand is de eerste maand waarin de referentie-index de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex overschrijdt. Vanaf deze maand eindigt de blokkering en wordt de afgevlakte gezondheidsindex terug berekend. De wet voorziet evenwel dat deze vanaf de referentiemaand blijvend met 2 % verminderd dient te worden. Sancties Werkgevers die zich niet houden aan deze indexeringsregels riskeren een administratieve geldboete van 150 tot 1.500, alsook een strafrechtelijke geldboete van 300 tot Deze geldboeten worden vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Tewerkstelling van studenten in de zomermaanden De zomer komt er weer aan. Misschien bent u wel van plan om in de zomer een beroep te doen op studenten. Hieronder zetten wij de spelregels nog eens op een rijtje. Ook besteden wij aandacht aan de tewerkstelling met een studentenovereenkomst van pas afgestudeerden. Wie mag als student tewerkgesteld worden? De jongere moet 16 jaar oud zijn of minstens 15 jaar oud én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Als de jongere deeltijds naar school gaat, kan hij slechts als student tewerkgesteld worden in volgende gevallen : - hij mag niet verbonden zijn met een leercontract; - hij mag niet werken met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst; - hij mag geen overbruggingsuitkeringen ontvangen; - alleen tijdens de schoolvakanties. Er kan tevens geen studentenovereenkomst worden afgesloten indien de jongere enkel avondschool volgt of een andere vorm van onderwijs met een beperkt leerplan. 3

4 Tewerkstelling met een studentenovereenkomst De student kan maximaal 50 arbeidsdagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Voor de tewerkstelling als student niet onderworpen aan de RSZ moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn : - opmaak van een schriftelijke overeenkomst voor studenten, voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling; - een aangifte in het dimona-systeem van de tewerkstelling van de student, voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling; - een tewerkstelling van maximaal 50 kalenderdagen (het zogenaamde contingent) per jaar, vrij te kiezen over het volledige kalenderjaar; - werken buiten de momenten waarop er cursus gevolgd wordt. Voor een student die onder deze voorwaarden is tewerkgesteld, betaalt u niet de volledige RSZbijdragen, maar enkel een solidariteitsbijdrage. De solidariteitsbijdrage voor deze tewerkstelling bedraagt 8,14 %, waarvan 2,71 % ten laste is van de student en 5,43 % ten laste van de werkgever. Deze RSZ bijdragen zijn over het volledige kalenderjaar gelijk en worden steeds berekend op het gewone brutoloon aan 100%. De dimona-aangifte dient te gebeuren op basis van een getekende studentenovereenkomst en bevat begin- en einddatum van de tewerkstelling. Per kwartaal dient het aantal dagen aangegeven te worden waarop de student zal werken. Bij een contract dat over meerdere kwartalen is gespreid, dienen evenveel dimona-aangiften te gebeuren als er kwartalen zijn gedekt door deze overeenkomst. De student kan op de webapplicatie nagaan hoe ver het staat met zijn contingent. Een werkgever heeft er alle belang bij om een afdruk van dit attest op te vragen om niet voor onaangename verrassingen te komen. Eens de 50 dagen zijn verstreken is er immers geen solidariteitsbijdrage verschuldigd, maar de gewone bijdrage. Als er slechts tewerkstelling is bij één werkgever en de werkgever geeft meer dan 50 dagen tewerkstelling aan via DMFA, zal er een gewone bijdrage verschuldigd zijn vanaf dag één. Een student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, kan bij die werkgever niet meer met een studentenovereenkomst werken. Bijgevolg zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen van toepassing. 4

5 Fiscaal statuut van de student In principe moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op het loon van een student. Als uitzondering moet er géén bedrijfsvoorheffing ingehouden worden indien voldaan is aan dezelfde voorwaarden als die gelden opdat slechts de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn. Om fiscaal ten laste van zijn ouders te kunnen blijven, mag de student in 2015 niet meer verdienen dan: - Student ten laste van een gezin: 6.681,06 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) - Student ten laste van een alleenstaande belastingplichtige: 8.454,11 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) - Mindervalide student en ten laste van een alleenstaande belastingplichtige: ,58 bruto bezoldigingen (inclusief 2.71% RSZ voor studenten) Om zijn hoedanigheid als persoon ten laste te behouden, mag de student niet door zijn ouders tewerkgesteld zijn en mag hij geen inkomsten hebben verworven die voor zijn ouders als aftrekbare beroepskosten kunnen worden beschouwd. Als de student daarentegen in de vennootschap werkt waarvan de persoon die hem ten laste heeft zaakvoerder of bestuurder is, kan hij toch ten laste blijven. Recht op kinderbijslag Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 jaar wordt, heeft de student onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Na deze periode behoudt de student die een winstgevende activiteit uitoefent, maximaal tot de leeftijd van 25 jaar, het recht op kinderbijslag in de volgende situaties: - het 1ste, 2de en 4de kwartaal: wanneer er maximaal 240 uren per kwartaal worden gepresteerd; - het 3de kwartaal (juli-augustus-september): geen uurgrens. Indien de student geen nieuwe vorming start na 31/08 of na 30/09 dan heeft men enkel recht op kinderbijslag wanneer er maximaal 240 uren per kwartaal worden gepresteerd. Wanneer de student ingeschreven is als werkzoekende dan heeft de student recht op kinderbijslag op voorwaarde dat het inkomen per maand maximaal 520,08 bruto is. 5

6 Studentenwerk na het einde van de studies Studenten die dit jaar afstuderen kunt u, ondanks het feit dat zij geen studenten meer zijn, tijdens de maanden juli, augustus en september nog tewerkstellen met een studentenovereenkomst, op voorwaarde dat u de regels betreffende de tewerkstelling van studenten naleeft. U dient op deze tewerkstelling enkel de solidariteitsbijdrage te betalen en niet de volledige patronale lasten. Indien u beslist om deze werknemer nadien aan te werven met een gewoon contract, dan moet u niet noodzakelijk voor de periode als student de volle RSZ-bijdragen betalen. De volle RSZ-bijdragen zijn verschuldigd indien de studentenovereenkomst eigenlijk al een voorloper is van de latere arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als administratief medewerker aan de receptie en nadien een contract onbepaalde duur als receptioniste of administratief medewerker op een andere dienst. De solidariteitsbijdragen blijven behouden voor de periode als student, indien de werknemer nadien in een totaal andere functie wordt aangenomen. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als schoonmaakster en nadien een arbeidscontract als administratief bediende. Het is dus zeer belangrijk dat het gaat om twee totaal verschillende functies. U doet er dan ook goed aan om de functie als student in het contract te specifiëren als de kans bestaat dat u deze werknemer nadien een vast contract geeft. Enkel de vermelding arbeider of bediende in een studentencontract, maakt het bijna onmogelijk om aan te tonen dat het om twee verschillende functies gaat. Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Jaarlijkse vakantie Met de zomervakantie en de uitbetaling van het vakantiegeld in aantocht achten wij het interessant om hieronder de belangrijkste principes met betrekking tot de jaarlijkse vakantie nog even toe te lichten. Recht op vakantie De vakantiereglementering is van toepassing op alle werknemers die ressorteren onder de sociale zekerheid voor loontrekkenden. Naast arbeiders en bedienden hebben ook leerlingen recht op vakantie. Het recht op jaarlijkse vakantie in een bepaald kalenderjaar (het vakantiejaar) hangt af van de prestaties gedurende het verstreken kalenderjaar (het vakantiedienstjaar). 6

7 De werkgever is verplicht de vakantie en het vakantiegeld toe te kennen waarop zijn werknemer recht heeft. De werknemer is dan weer verplicht de vakantie waarop hij recht heeft op te nemen, en dit tijdens het vakantiejaar (01/01 31/12). Overeenkomsten die het recht op jaarlijkse vakantie beperken, zijn nietig. In sommige gevallen worden de vakantiedagen collectief vastgelegd op het niveau van het paritair comité, en dit vóór het einde van het vakantiedienstjaar. Komt het paritair comité niet of niet tijdig tot een overeenkomst, dan wordt over de vakantieregeling op ondernemingsvlak beslist. In principe is de ondernemingsraad hiervoor het bevoegde orgaan. Bij gebrek aan een besluit van de ondernemingsraad, kan de werkgever een akkoord sluiten met de aanwezige syndicale delegatie. In het geval een dergelijke delegatie niet voorhanden is, dient de regeling rechtstreeks besproken te worden met de werknemers, van wie een meerderheid het akkoord moet goedkeuren. Komt er geen algemene overeenkomst, dan worden de vakantiedata vastgelegd bij individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Wanneer er tevens geen individueel akkoord mogelijk is, dan zal de knoop worden doorgehakt door de bevoegde arbeidsrechtbank. Werknemers zijn verplicht om minstens één week ononderbroken vakantie te nemen. Zij die erom verzoeken, moeten van de werkgever, in de periode van 1 mei tot 31 oktober, een ononderbroken vakantie krijgen van: - 3 weken (voor werknemers die op het einde van het vakantiedienstjaar jonger zijn dan 18 jaar); - 2 weken (voor de andere werknemers). De overige vakantiedagen worden genomen naargelang de werkverdeling in de onderneming en in akkoord met de werkgever. Vakantie mag echter niet bij halve dagen genomen worden tenzij wanneer het halve dagen vakantie betreft die aangevuld worden met een halve dag gewone inactiviteit of voor opname in halve dagen van maximaal drie vakantiedagen van de vierde vakantieweek of wanneer de werknemer geen aanspraak kan maken op een volledige vakantiedag. Gezinshoofden met kinderen moeten de voorkeur krijgen om hun vakantie op te nemen in de periodes van de schoolvakanties. In geval van collectieve sluiting, gepland op ondernemingsniveau, moet de werkgever: - de vakantieregeling aanplakken; - een kopie ervan overhandigen aan elke werknemer; - de regeling bezorgen aan de arbeidsinspectie. Werknemers die tijdens het vakantiedienstjaar onvoldoende rechten konden opbouwen om de periode van collectieve sluiting te overbruggen, kunnen voor deze ongedekte dagen in voorkomend geval een werkloosheidsvergoeding bekomen. Ook voor bepaalde jonge en oudere werknemers gelden specifieke regels (jeugdvakantie en seniorvakantie). 7

8 Regeling voor bedienden De bediende heeft in 2015 recht op 2 dagen vakantie per gewerkte of gelijkgestelde maand tijdens het vakantiedienstjaar (zijnde 2014). aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden in 2014 aantal vakantiedagen in het zesdagenstelsel aantal vakantiedagen in het vijfdagenstelsel Onder meer de volgende vormen van arbeidsonderbreking worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: - gemeenrechtelijke ziekte en ongeval (de eerste 12 maanden); - beroepsziekte en arbeidsongeval (12 maanden); - bevallingsrust; - staking en lock-out; - feestdagen en vervangingsdagen; - Om aanspraak te maken op de vermelde gelijkstellingen, is uiteraard wel vereist dat de bediende verbonden is met een arbeidsovereenkomst. Onder meer de volgende vormen van arbeidsonderbreking worden niet gelijkgesteld: - toegestane (onbetaalde) afwezigheden; - ongerechtvaardigde afwezigheden; - dagen afwezigheid wegens familiale omstandigheden; - periodes gedekt door een ontslagvergoeding; - periodes van loopbaanonderbreking; - 8

9 Vakantiegeld voor bedienden Het enkel vakantiegeld per toegekende vakantiedag stemt overeen met de normale bezoldiging voor een arbeidsdag. Het is inbegrepen in de wedde van de vakantiemaand en wordt uitbetaald op de normale datum van betaling van die wedde. Het percentage van het dubbel vakantiegeld bedraagt 92 % van de brutowedde van de vakantiemaand. Er geldt een werknemersbijdrage van 13,07 %, doch enkel op 85 %. De overige 7 % blijft vrijgesteld. Een werkgeversbijdrage is niet verschuldigd. Rekening houdend met deze regels is het dubbel vakantiegeld gelijk aan 1/12 e van 92 % van de brutowedde van de vakantiemaand, vermenigvuldigd met het aantal in de loop van het vakantiedienstjaar (2014) gepresteerde en/of gelijkgestelde maanden. Op het dubbel vakantiegeld is volgend speciaal tarief inzake bedrijfsvoorheffing van toepassing: bruto belastbaar jaarbedrag van de normale percentage bedrijfsvoorheffing op het bezoldigingen vakantiegeld Tot en met 7.420,00 0 % Van 7.420,01 tot 9.150,00 19,17 % Van 9.150,01 tot ,00 21,20 % Van ,01 tot ,00 26,25 % Van ,01 tot ,00 31,30 % Van ,01 tot ,00 34,33 % Van ,01 tot ,00 36,34 % Van ,01 tot ,00 39,37 % Van ,01 tot ,00 42,39 % Van ,01 tot ,00 47,44 % Boven ,01 53,50 % Regeling voor arbeiders Voor arbeiders wordt de duur van de vakantie vastgesteld op basis van de in 2014 effectief gewerkte of gelijkgestelde dagen. totaal aantal werkdagen en/of gelijkgestelde aantal vakantiedagen in het vijfdagenstelsel dagen 0 tot tot tot tot tot tot tot tot

10 97 tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot en meer 20 De met effectieve arbeid gelijkgestelde dagen komen grotendeels overeen met deze bij de bedienden, met uitzondering van twee specifieke gevallen: - werkloosheid wegens economische redenen; - vergoede werkloosheid ingevolge staking. Hetgeen ook afwijkt van de regeling voor bedienden, is het feit dat de dagen gedekt door een opzeggingsvergoeding in aanmerking komen voor het bepalen van het aantal vakantiedagen. Vakantiegeld voor arbeiders Zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld wordt betaald door een erkende vakantiekas. Heel wat werkgevers worden, van rechtswege, aangesloten bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Andere patroons zijn aangesloten bij een sectorale kas, zoals bijvoorbeeld de Verlofkas Bouwbedrijven (PC 124). Het vakantiegeld bedraagt 15,38% van de effectief verdiende of fictieve bruto lonen (tegen 108 %) van het vakantiedienstjaar. Op het brutobedrag van het vakantiegeld worden de volgende inhoudingen verricht: - solidariteitsbijdrage: 1 % - bijzondere bijdrage van 13,07 % op het dubbel vakantiegeld voor de eerste 3 weken en de eerste 2 dagen van de vierde vakantieweek - bedrijfsvoorheffing: Tot 1.290,00: 17,16 % Boven 1.290,00: 23,22 % Voor verdere informatie omtrent dit onderwerp kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/

11 5. Opleiding in de kijker Zakelijk onderhandelen Onderhandelen doen we dagelijks, vooral privé. Is zakelijk onderhandelen belangrijker en moeilijker? Belangrijker? Ja en neen, maar dit leidt wel vaak tot een zakelijke win win situatie. Moeilijker? Neen, als u tactisch te werk gaat. Een beetje zoals schaken dus, waarbij u ook steeds 2 stappen vooruit moeten denken. Deze training reikt u, via enkele handvaten, een kader en de vaardigheid aan om op een integere manier zakelijk te onderhandelen met klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Voor meer informatie ivm onze opleidingen kan u steeds contact nemen met Kaat Van Remoortere (03/ ) Met de KMO portefeuille kunnen KMO s 50% van de opleidingskost laten betalen door de Vlaamse Overheid. Van de opleidingskost (excl. BTW) die Sofibo factureert aan de deelnemers, neemt de Vlaamse Overheid 50% voor haar rekening. Elke KMO kan per jaar max opleidingssteun ontvangen (dus tot max aan facturen). De aanvraag is in te dienen via: 6. Formalis informeert Regionalisering in tewerkstellingsbeleid en vestigingswetgeving vanaf 2015 De gemaakte afspraken in de 6 e staatshervorming krijgen stilaan uitwerking. Heel wat bevoegdheden zijn naar de gewesten en de gemeenschappen verhuisd. We lichten hierbij twee beleidsdomeinen toe, namelijk enerzijds het tewerkstellingsbeleid (RSZ verminderingen) en anderzijds de vestigingswetgeving (toegang tot gereglementeerde beroepen en vergunningen). Tewerkstellingsbeleid Federale RSZ-verminderingen De RSZ-voordelen die eerder structureel van aard zijn of toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, blijven een federale bevoegdheid: de structurele vermindering voor werkgevers (= algemene vermindering afhankelijk van categorie (profit, non-profit of beschutte werkplaatsen) en hoogte van het loon) de sociale maribelvermindering (= specifieke vermindering voor de non-profit) de sociale werkbonus (= vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers onder een bepaalde loongrens) de doelgroepvermindering eerste aanwervingen 11

12 Regionale RSZ-verminderingen Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor de invulling van bepaalde RSZ-verminderingen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid blijft evenwel de enige administratieve en technische operator in deze. Het gaat hier over volgende verminderingen: de doelgroepvermindering voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden (= plan activa, doorstromingsprogramma s en de sociale inschakelingseconomie) de doelgroepvermindering voor de aanwerving van jonge erg laaggeschoolde, laaggeschoolde of middengeschoolde werknemers de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van oudere werknemers de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van werknemers slachtoffer van een herstructurering de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van mentors die instaat voor de begeleiding van stageplaatsen de vermindering van de bijdragen voor de bagger- en sleepvaartsector en voor de koopvaardij de vermindering van de bijdragen voor onthaalouders de vermindering van de bijdragen voor de tewerkstelling van huispersoneel de vermindering van de bijdragen voor de tewerkstelling van kunstenaars de vermindering van de bijdragen voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen Andere tewerkstellingsmaatregelen Ook de activering van de werkloosheidsuitkeringen of van de financiële maatschappelijke bijstand wordt geregionaliseerd. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt in het kader van een plan activa, een doorstromingsprogramma of een tewerkstelling in de sociale inschakelingseconomie. Voor de RSZ-verminderingen gekoppeld aan deze tewerkstellingsmaatregelen is het gewest van de plaats waar de exploitatiezetel van het bedrijf zich bevindt, bevoegd. Daartegenover zal voor de activering, via de RVA, de regio van de woonplaats van de betrokken werknemer doorslaggevend zijn. Daarnaast komen ook de toekenning van premies aan uitkeringsgerechtigde werklozen bij een werkhervatting of het volgen van een beroepsopleiding, de toekenning van premies aan werkgevers en leerlingen in het kader van de stelsels van alternerend leren en werken, en de toekenning van toelagen die tot doel hebben de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers te verbeteren, onder de regionale vleugels. Tot slot wordt ook het subsidiestelsel van de dienstencheques, de PWA-kantoren, het betaalde educatief verlof en enkele aspecten rond outplacement overgeheveld naar de regio s. Vestigingswetgeving De regionalisering zette zich onder meer ook door voor de vestigingswetgeving. Inhoudelijk blijft de bestaande regelgeving van kracht totdat een gewest of gemeenschap beslist deze te wijzigen. Voor de werkgevers blijft de wetgeving dus hetzelfde. Maar voor de Erkende Ondernemingsloketten veroorzaakt dit toch een aanpassing van een aantal werkwijzen en procedures. Op dit moment zijn nog niet alle nieuwe regionale procedures en formulieren bekend. 12

13 Het gaat om de bevoegdheden rond: Vestigingswetgeving: toegang tot het beroep (bedrijfsbeheer en beroepskennis) Beroepskaart voor vreemdelingen Vergunning ambulante handel Kermiskaart Vergunning beenhouwer-spekslager Centrale examencommissie Vestigingsraad In tegenstelling tot de tewerkstellingsbevoegdheden is hier het algemene principe dat het domicilieadres of de maatschappelijke zetel van de onderneming bepalend is om te beoordelen welk gewest bevoegd is. Hierop bestaan tevens uitzonderingen wat betreft de beroepskaart en de vergunning beenhouwer-spekslager, waar het exploitatieadres wel de doorslaggevende factor is. Het belang van correcte ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank wordt hierdoor nogmaals onderstreept. Verwijzend naar de voorgaande oproepen van het ondernemingsloket FORMALIS om de vestigingseenheden aan te vullen of te laten aanpassen, nodigen wij u uit uw onderneming te controleren via de website van de KBO - Public Search: Het ondernemingsloket Formalis staat u graag bij om de ondernemingsgegevens te corrigeren indien nodig. Contacteer Formalis Waasland, hét ondernemingsloket voor uw onderneming Formalis Waasland staat dagelijks tot uw dienst. Bij voorkeur na afspraak van uur en van uur (vrijdag tot uur) Voor meer informatie vraag naar Griet Nimmegeers Tel:

14 De gevolgen van de 6 de staatshervorming inzake Woonkredieten en Levensverzekeringen Hoe vak IX van de aangifte correct invullen? Op woensdag 17 juni 2015 om 20 uur nodigen wij u graag uit op een voordracht over De gevolgen van de 6 de staatshervorming inzake Woonkredieten en Levensverzekeringen die doorgaat in de Parketzaal van Confederatie Bouw Waasland, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas. De voordracht wordt georganiseerd door het Financieel Forum Waasland, waar de Confederatie Bouw Waasland, de patronerende organisatie van uw sociaal secretariaat Sofibo, deel van uitmaakt. Met de 6 de Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor het krediet en de levensverzekering eigen woning, terwijl het federale niveau bevoegd blijft voor kredieten en levensverzekeringen die geen betrekking hebben op de eigen woning. Wijzigt een woning van statuut (vb. van eigen naar niet-eigen, of omgekeerd), dan heeft dat ook zijn gevolgen voor het invullen van de belastingaangifte. Ook wanneer de eigen woning deels beroepsmatig wordt gebruikt of deels wordt verhuurd, hebben wij voortaan een gesplitste aangifte, zowel wat betreft de kapitaalaflossingen als wat betreft de intresten. Om hier door het bos de bomen nog te zien, is een deskundige uitleg zeker aangewezen. Verder zal ook worden bekeken of bij verandering van woning (huidige woning wordt verkocht en een andere eigen woning wordt gekocht of gebouwd), het eerder aangewezen is het oude krediet via hypotheekoverdracht te behouden, dan wel een nieuw krediet met recht op de nieuwe (verlaagde) Vlaamse woonbonus aan te gaan. Verwelkoming door mevrouw Inge Michiels, Voorzitter Financieel Forum Waasland. Spreker: De heer Lieven Van Belleghem, Fiscaal docent & Auteur Na de uiteenzetting en de vraagstelling biedt het Financieel Forum u een drink aan. De toegang is gratis maar inschrijving is noodzakelijk vóór 10 juni U kan zich inschrijven voor de voordracht door onderstaande antwoordstrook terug te sturen naar het secretariaat van Sofibo INSCHRIJVINGSSTROOK Woonkredieten en levensverzekeringen terugfaxen op het nr.: 03/ of via mail: Dhr. / Mevr. :..... Van de firma :. Ondernemingsnr. :. Adres :.... Gemeente :..... Schrijft.. personen in voor de voordracht op 17 juni 2015 om 20u00 in de Parketzaal van Confederatie Bouw Waasland. Datum :. Handtekening :. 14

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Tekst & U! tleg 2012/41 06/07/2012 PC 319.01 2012/35 PC 327.01 2012/31 PC 330 2012/29 PC 331 2012/35 andere 2012/29 Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Regeerakkoord : Overgangsmaatregelen Brugpensioen Onlangs hebben wij u via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over wat er in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Mijn recht op vakantie, in een notendop

Mijn recht op vakantie, in een notendop Mijn recht op vakantie, in een notendop MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Mijn recht op vakantie, in een notendop

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIE- GELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975, NR.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Samenvatting. Indexsprong informatie onder voorbehoud. 4 mei 2015

CIRCULAIRE. Samenvatting. Indexsprong informatie onder voorbehoud. 4 mei 2015 . Marie-Noëlle Vanderhoven Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 22 F +32 2 515 08 65 mnv@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2015/006bis/MNV-ama Indexsprong informatie onder voorbehoud

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2014

Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 p. 1 / 109 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 6 TOEPASSINGSGEBIED REGLEMENTERING JAARLIJKSE VAKANTIE... 7 1. PRINCIPE... 7 2. UITBREIDING...

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd Nr. 238 23 juni 2016 Belgisch Staatsblad Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd In onze vorige nieuwsbrief lieten we u reeds weten dat de aanmoedigingspremies

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie