NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van lonen in. Opdrachtgevers en (onder)aannemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de lonen wanneer de na hen tussenkomende aannemers te weinig loon betalen aan hun werknemers. Er moet wel sprake zijn van een "zwaarwichtige tekortkoming" op het vlak van de verplichting tot uitbetaling van loon. Wat hieronder verstaan wordt, is niet gedefinieerd in de wet. Het uitbetalen van een loon dat onder het minimumloon van de sector ligt, zal wellicht een "zware tekortkoming" uitmaken. Zowel de betrokken werknemer als de Inspectie kunnen zich wenden tot de opdrachtgever of (onder)aannemer om het tekort aan loon te eisen. De sociale inspectie stelt de opdrachtgever of (onder)aannemer schriftelijk in kennis van de zwaarwichtige tekortkoming. De betrokken werknemer of Inspectie zelf kan vervolgens de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever of aannemer aanmanen tot betaling van het achterstallig loon. Op dit loon moeten sociale bijdragen betaald worden. De modaliteiten voor de inning van deze sociale bijdragen wordt vastgelegd door een K.B. dat op 1 april 2013 in werking is getreden. De procedure ziet er als volgt uit: 1. De Inspectie maakt een overzicht van de betrokken prestaties en lonen van de betrokken werknemer(s). Indien er geen zekerheid is over de prestaties, baseert de Inspectie zich op een percentage van een minimumloon dat nog bij K.B. moet worden bepaald. 2. De Inspectie bezorgt dit overzicht aan de RSZ (voor de werknemers die onderworpen moeten zijn aan de Belgische sociale zekerheid) of aan de bevoegde buitenlandse instelling. 3. Op basis van dit overzicht berekent de RSZ de kwartalen waarvoor bijdragen verschuldigd zijn en ook het bedrag van de bijdragen, verhogingen en interesten. De RSZ zendt het bedrag van de schuldvordering aan de werkgever van de betrokken werknemer(s) en aan de hoofdelijk aansprakelijke. 4. Indien de werkgever niet betaalt, wordt de hoofdelijk aansprakelijke in gebreke gesteld. Indien de hoofdelijk aansprakelijke niet betaalt binnen de 30 dagen, zal de RSZ zijn schuldvordering bij dwangbevel vorderen

2 In de praktijk zal deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen nog niet toegepast worden. De sectoren of werkzaamheden waarvoor de regeling geldt, moeten nog bij K.B. worden vastgelegd. Bron: K.B. van 23 mei 2013 tot uitvoering van artikel 78 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 31 mei BEDRIJFSVOORHEFFING OP AANVULLEND PENSIOENKAPITAAL VERHOOGT VANAF 1 JULI 2013 De Programmawet van 22 juni 2012 voorzag nieuwe belastingstarieven voor aanvullende pensioenkapitalen. De nieuwe tarieven gelden enkel voor pensioenkapitalen opgebouwd door werkgeversbijdragen en die bij leven uitgekeerd worden. De volgende percentages in de personenbelasting zijn van toepassing bij uitkeringen vanaf 1 juli 2013: bij uitkering op de leeftijd van 60 jaar stijgt het percentage vanaf 1 juli 2013 van 16,5% naar 20% en bij uitkering op 61 jaar naar 18%. Voor uitkeringen bij leven vanaf de leeftijd van 62 jaar of voor de uitkeringen naar aanleiding van de pensionering of bij overlijden blijft het percentage van 16,5% behouden. Het percentage van 10% dat voorzien werd in het kader van het Generatiepact blijft ook ongewijzigd. Dit gunstigere belastingtarief is van toepassing indien het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en de werknemer de laatste 3 jaar voor deze wettelijke pensioenleeftijd ononderbroken effectief heeft gewerkt (bepaalde periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met periodes van activiteit). Ook voor de aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd via werknemersbijdragen blijven de huidige percentages van toepassing. Op 30 mei 2013 is ook een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de regels van de bedrijfsvoorheffing voor deze pensioenkapitalen bepaalt met ingang vanaf 1 juli Bij uitkering vanaf 60 jaar wijzigt het percentage van de bedrijfsvoorheffing van 16,66% naar 20,19% en bij uitkering op 61 jaar naar 18,17%. De andere percentages blijven behouden. Hieronder volgt een kort overzicht met de percentages vanaf 1 juli 2013: Uitkering vanaf Personenbelasting Bedrijfsvoorheffing 60 jaar 20% 20,19% 61 jaar 18% 18,17% jaar 16,5% 16,66% 65 jaar en ouder 16,5% of 10% 16,66% of 10,09% Bron: KB van 23 mei 2013 tot wijziging van het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 30 mei

3 NIEUW BEDRAG FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING VANAF 1 JULI 2013 Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal km per jaar. Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast. Het nieuwe geïndexeerde bedrag vanaf 1 juli 2013 zou EUR 0,3461 per kilometer bedragen. Dit bedrag is geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni Dit bedrag geldt onder voorbehoud van officiële bekendmaking door de fiscus. NIEUW VERGOEDINGSPERCENTAGE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VANAF 1 APRIL 2013 Voor sommige tijdelijke werklozen verandert vanaf 1 april 2013 het vergoedingspercentage. Alle categorieën van werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden ontvangen voortaan 70% van hun (eventueel begrensd) loon. Het percentage is dus niet meer afhankelijk van de gezinstoestand van de werknemer. Voor werknemers met gezinslast en alleenwonende werknemers daalt het percentage met 5%. Voor samenwonende werknemers blijft het percentage ongewijzigd. De berekeningplafonds worden tegelijkertijd met 2% verhoogd wat een stijging van de maximumuitkeringen van 2% tot gevolg heeft. Bron: KB van 28 maart 2013 tot wijziging van artikel 114 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 5 april STUDENTENARBEID IN DE BOUWSECTOR Met de schoolvakantieperiode voor de deur zal het aantal studenten dat in de bouw gaat tewerkgesteld worden, tijdelijk toenemen. Net zoals vroeger kan een jongere van minstens 15 jaar oud die school loopt, tijdens de vakantiemaanden als student in de bouw tewerkgesteld worden. Met volgende aspecten dient bij een tewerkstelling van een student in ieder geval rekening gehouden te worden: Er moet een studentenovereenkomst afgesloten worden. Een model van een studentenovereenkomst kan via onze website opgevraagd worden ( > Modeldocumenten > Arbeidsovereenkomsten). De studentenovereenkomst is een sociaal document, wat betekent dat de studentenovereenkomst niet alleen tijdens de tewerkstelling maar ook gedurende de 5 jaar die volgen op de tewerkstelling, door de werkgever moet bijgehouden worden; - 3 -

4 Voor de studenten die als arbeider in de bouw worden tewerkgesteld, geldt volgend studentenbarema vanaf 1 juli 2013 : - EUR 9,687 per uur voor studenten die een bouwopleiding volgen; - EUR 8,887 per uur voor studenten die geen bouwopleiding volgen. Dit uurloon blijft tot 30 juni 2014 geldig in de bouw. In de DIMONA-aangifte aan de RSZ moeten er ten aanzien van een student een aantal specifieke aanduidingen gemaakt worden: zo moet de aard van het contract weergegeven worden, evenals het rijksregisternummer, de vermelding van de plaats van tewerkstelling, de begin- en einddatum van het contract, de nummers van de C3.2 A-controlekaarten van de lopende en de volgende maand voor een student-bouwvakarbeider, het aantal dagen dat de student tewerkgesteld zal worden,...; Klanten van Dienstbetoon kunnen de DIMONA-aangifte door ons laten uitvoeren. Hiervoor dient u het formulier DIMONA--aangifte (dat u terug kan vinden bij de modeldocumenten) in te vullen, en ten laatste 1 werkdag voor de indiensttreding terug aan ons te bezorgen. Voor de studenten die tijdens het jaar gedurende maximaal 50 arbeidsdagen met een studentenovereenkomst tewerkgesteld worden, geldt een beperkte onderwerping aan de RSZ: op hun loon is een solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever verschuldigd ten belope van 5,43%; zelf wordt de student geconfronteerd met een RSZ-inhouding van 2,71% op zijn loon. Onder deze voorwaarden moet er geen bedrijfsvoorheffing op het loon ingehouden worden; Indien de student meer dan 50 dagen per jaar werkt, zal er een RSZ-werknemersbijdrage van 13,07% moeten ingehouden worden. De werkgeversbijdrage voor de werkgever is in dit geval het normale tarief van de sociale zekerheidsbijdrage. Als werkgever kunt u een bewijs van het totaal aantal gewerkte dagen van dit jaar bij de student opvragen. De student kan dit zelf bekomen via de website: aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart. Voor studenten-arbeiders is de zegelbijdrage niet meer verschuldigd (dus geen 9,12% getrouwheidszegels en/of 2,10% weerverletzegels meer); Bepaalde gevaarlijke of risicovolle taken mogen niet door een student worden uitgevoerd. Een uitgebreidere informatie over studentenarbeid in de bouwsector is op te vragen via de website > Voor onze leden > Formulieren en documenten. Meer informatie? Contacteer Dienstbetoon - tel. 03/ SLUITING VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON TIJDENS DE ZOMERPERIODE Tijdens de maanden juli en augustus 2013 zullen de kantoren van het sociaal secretariaat Dienstbetoon gesloten zijn op: maandag, 22 juli 2013 (vervanging feestdag 21 juli 2013) donderdag, 15 augustus 2013 (O.L.V.-Tenhemelopneming) vrijdag, 16 augustus 2013 (brugdag) Op alle andere werkdagen zijn onze kantoren geopend tussen 8u en 16u30. Hou er wel rekening mee dat wij tijdens de periode van het bouwverlof (vanaf maandag 8 julli tot en met vrijdag 26 juli 2013) een eerder beperkte personeelsbezetting zullen kennen. STELSELS BRUGPENSIOEN-BOUW VERLENGD TOT EIND 2013 Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf beslist op 13 juni ll om de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) die voorlopig verlengd waren tot 30 juni 2013, nog eens voor een periode van 6 maanden te verlengen tot 31 december

5 Het gaat om de regelingen 58 jaar met een loopbaan van 38 jaar (35 jaar voor vrouwen), 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar en ook de regeling 56 jaar arbeidsongeschikten. Deze stelsels waren al tot tweemaal toe met 3 maanden verlengd in afwachting van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor Aangezien deze onderhandelingen intussen nog altijd geen aanvang hebben genomen, nam het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de beslissing om de regelingen nogmaals voorlopig te verlengen, dit keer tot eind dit jaar. Op de website van ons sociaal secretariaat wordt eerstdaags een volledig dossier over het brugpensioen in de bouwsector in 2013 gepubliceerd. Tegelijk werden ook een aantal andere bestaanszekerheidsstelsels waarvan de CAO eind 2012 afliep (begeleidende maatregelen, vakantiegeld aan invalide arbeiders...) ongewijzigd verlengd tot 31 december Indien u de DIMONA-aangifte door ons laat uitvoeren, meldt dit dan voor 15 uur aan ons op werkdagen, zodat wij de DIMONA-aangifte nog tijdig kunnen indienen bij de RSZ-diensten. DIMONA-aangiftes voor werknemers die uit dienst gaan, moeten ten laatste de werkdag na de uitdiensttreding verricht worden DIMONA-aangiftes die ons via Prisma On line worden toegezonden, worden om het uur via onze FTP-verbinding met de RSZ aan de RSZ doorgezonden (7 dagen op 7) Dienstbetoon VZW, erkend sociaal secretariaat 710 Theodoor Van Rijswijckplaats 7 bus Antwerpen Tel: Fax: Indien u deze nieuwsbrief wenst te ontvangen op een ander adres, vragen wij om dit te melden op ons algemeen mail-adres disclaimer De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan

NIEUWSBRIEF JUNI 2013

NIEUWSBRIEF JUNI 2013 NIEUWSBRIEF JUNI 2013 VERMINDERING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: WIJZIGINGEN IN ZICHT In het relanceplan van de regering Di Rupo werd beslist om het percentage van de gedeeltelijke vrijstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 STUDENTENARBEID Beste klant, Wanneer u studenten dimona gemeld heeft in 2014 voor een heel jaar (periode tewerkstelling 1 januari 2014-31 december 2014) met bijhorende studentenovereenkomst,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 27 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 27 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 27 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON RSZ VERSOEPELT RICHTLIJNEN CO2-BIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS De RSZ heeft zijn richtlijnen voor de toepassing van de patronale CO 2 -bijdrage op bedrijfsvoertuigen

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 23 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 23 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON BETAALD EDUCATIEF VERLOF: FINANCIËLE REGELS SCHOOLJAAR 2013-2014 GEPUBLICEERD De financiële regels m.b.t. het betaald educatief verlof voor het schooljaar

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW APRIL 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW APRIL 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW APRIL 2009 Geacht lid Deze maand behandelen we in de nieuwsbrief de jobkorting die in mei wordt gegeven door de federale overheid. Daarnaast bekijken we het mogelijke klein verlet

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 10 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 10 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE? DE COMMISSIE TER REGELING VAN DE ARBEIDSRELATIE IS STARTKLAAR Een werknemer verricht arbeid bij zijn werkgever tegen een loon

Nadere informatie

I = Index C = CAO NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013

I = Index C = CAO NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013 NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013 In deze overzichtslijst (definitieve versie) worden zo veel als mogelijk toeslagen en vergoedingen vermeld. Deze toeslagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2009

NIEUWSBRIEF JANUARI 2009 NIEUWSBRIEF JANUARI 2009 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JANUARI 2009 Voor de indexaties en CAO-verhogingen van januari klik hier. NIEUWE SOLIDARITEITSBIJDRAGE BIJ NIET-NALEVING DIMONA-PLICHT Vanaf

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2011

NIEUWSBRIEF MAART 2011 NIEUWSBRIEF MAART 2011 SOCIALE VERKIEZINGEN 2012 De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen maandag 7 mei 2012 en 20 mei 2012, althans dat is de periode die de Nationale Arbeidsraad aanbeveelt.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE NIEUWIGHEDEN ROND TIJDSKREDIET In uitvoering van het regeerakkoord wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht op de onderbrekingsuitkeringen in

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van maart bevat een pak nuttige informatie voor u als werkgever, alsook voor jullie werknemers. Zo bekijken we of er een combinatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 20 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 20 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 20 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE 50+ De bedoeling van de tewerkstellingspremie is de loonkost voor ondernemingen die een 50-plusser willen aanwerven te

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2008

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2008 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2008 Beste klant, Hieronder de nieuwsbrief van deze maand Op 13 november organiseren wij een info-avond met volgende zeer interessante topics: * premies voor opleidingen - peterschapsprojecten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte mevrouw, geachte heer, In het Staatsblad van vandaag 23 juni 2010 werd een KB van 13 juni 2010 gepubliceerd waardoor de werkgever terugbetaling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 Geacht lid De nieuwsbrief van deze maand is een hele boterham, de eerste twee artikels handelen over de crisismaatregelen. Deze zijn namelijk verlengd en er is ook een

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2011

NIEUWSBRIEF JUNI 2011 NIEUWSBRIEF JUNI 2011 ECOCHEQUES IN PC 218 De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

I N F O Augustus 2018

I N F O Augustus 2018 I N F O Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2018... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2. Bedienden... 2 1.1.3. Arbeiders en bedienden... 3 1.2.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart I N F O Maart 2017 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 maart 2017... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2010

NIEUWSBRIEF JUNI 2010 NIEUWSBRIEF JUNI 2010 STIJGING VAN HET AANTAL BIJKOMENDE UREN KB 213 IN DE BOUW Vanaf 20 mei 2010 is het aantal bijkomende uren in het stelsel van KB 213 opgetrokken tot 180 uren. Om aanspraak te maken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2009 VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR

NIEUWSBRIEF MEI 2009 VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR NIEUWSBRIEF MEI 2009 VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector gebeurt via overschrijving. De opdracht tot betaling

Nadere informatie

Nr december 2016

Nr december 2016 Nr. 255 8 december 2016 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2017 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NIEUWSBRIEF ABANTE VZW Geacht lid De vroegere mededelingen van Serviam+ op papier zijn in een elektronische jasje gestoken. Om jullie nog beter op de hoogte te kunnen houden van nieuwe informatie met betrekking

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte heer/mevrouw, Graag stellen wij u de 1ste elektronische nieuwsbrief van ons sociaal secretariaat Dienstbetoon voor. Voortaan zal u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MEI 2011

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MEI 2011 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MEI 2011 Geachte heer Geachte mevrouw Deze maand bekijken we hoe het vakantiegeld voor de arbeiders in de bouw dit jaar wordt geregeld. Daarnaast leggen we uit wat er met de crisismaatregelen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 mei I N F O Mei 2017 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2017... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

September 2015 Definitieve versie

September 2015 Definitieve versie I N F O September 2015 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 september 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 januari 2014: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering die in de sector geldt. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van deze maand heeft aardig wat interessante artikels voor u op een rij gezet. De werkgevers die met de sociale verkiezingen

Nadere informatie

I N F O Augustus 2014

I N F O Augustus 2014 I N F O Augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/04/2013 TOT 30/06/2013

LONEN GELDIG VANAF 01/04/2013 TOT 30/06/2013 Omzendbrief nr 7 25.03.2013 LONEN GELDIG VANAF 01/04/2013 TOT 30/06/2013 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 april 2013: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Waartoe dient deze aanvraag? Het RVA-kantoor zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 6 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 6 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 6 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte mevrouw, Geachte heer In onze vorige nieuwsbrief wezen we er reeds op dat de reglementering rond de crisispremie die sinds het begin van dit jaar

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

I N F O Augustus 2010

I N F O Augustus 2010 I N F O Augustus 2010 EASYPAY Info augustus 2010 Ref. nr: 211 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2010... 2 2.1.1.

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

I N F O Februari 2015

I N F O Februari 2015 I N F O Februari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Loonaanpassingen...2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In onze nieuwsbrief van september willen we met jullie enkele onderwerpen bekijken. Zo komen we nog eens terug op de aanvullende vakantie,

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

[ ] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016

[ ] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016 [2016-09-11] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016 In het kader van de 6 e staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld naar de gewesten.

Nadere informatie

I N F O November 2016

I N F O November 2016 I N F O November 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 november 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden... 2

Nadere informatie

I N F O November 2013

I N F O November 2013 I N F O November 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u meegeven wat de indexering en de loonsverhoging van de bedienden in PC 218 bedroeg

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

I N F O November 2014

I N F O November 2014 I N F O November 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie