Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN 978-901306653-1"

Transcriptie

1 Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN Effectief samenwerken Als medewerksters van de secretaressepool werk je samen met je collega s in een team. Omdat iedereen zich als professional gedraagt loopt de samenwerking prima. Toch kan het voorkomen dat je op enig moment constateert dat het niet meer zo lekker loopt. Zodra dit gevoel bij jou of een van de andere teamleden de kop opsteekt is het essentieel om direct te handelen. Het functioneren van een team moet dan worden verbeterd. Je kent immers ook het spreekwoord: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus wachten tot het vanzelf overgaat, lost meestal het probleem niet op. Om als team effectief te kunnen functioneren moet er een aantal zaken in de juiste volgorde worden geregeld. Doelen Taken Procedures Onderlinge verhoudingen Persoonlijke overtuigingen Gebaseerd op de ervaringen van Lara Frank en Sybe Rebel en het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry (1981). Doelen: kennen, begrijpen en accepteren Dit model lees je van boven naar beneden. Als eerste is het van belang dat voor iedereen binnen de secretaressepool duidelijk is wat de doelen zijn die de pool zich stelt. Van belang is dat iedereen deze doelen niet alleen begrijpt, maar ze ook accepteert. Zou dit niet het geval zijn, dan merk je dat iedereen haar eigen doelen nastreeft waardoor de effectiviteit als team teniet wordt gedaan. Indien ook detachering als dienst wordt aangeboden door de pool, kan het voorkomen dat een medewerksters onder invloed van de lagere duur van detachering, zich teveel gaat associëren met de tijdelijke werkplek en de daar heersende cultuur. Dan bestaat het gevaar dat ze de doelen van de pool hieraan ondergeschikt maakt, hetgeen bij de overige poolmedewerksters tot onrust kan leiden. Stel als verantwoordelijke van de secretaressepool zelf het voorstel op voor de doelformulering. Kijk hierbij ook naar hetgeen je geformuleerd hebt in hoofdstuk 4 van jet plan van aanpak. Is je plan van aanpak goedgekeurd door je leidinggevende, dan heb je daarmee je doelformulering reeds gereed. Mocht je de goedkeuring nog niet hebben voor je gehele plan, dan kun je de doelformulering vast aan je leidinggevende voorleggen met het verzoek om dit onderdeel te beoordelen. Pas als iedereen het doel begrijpt en accepteert kun je starten met de tweede trede uit het model.

2 Taken en verwachtingen: glashelder Regelmatig ontstaan er problemen in een team door onduidelijkheid over wie wat doet. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een duidelijke taakverdeling te maken voor iedereen binnen de pool, ook voor jou als verantwoordelijke. Met een duidelijke taakverdeling, inclusief het uitspreken van de verwachtingen die iedereen heeft bij het verrichten van de taken, weet iedereen waar haar verantwoordelijkheden liggen en welke werkzaamheden door wie worden uitgevoerd. De in hoofdstuk 3 opgenomen proces-competentie-matrices kunnen je hierbij ondersteunen. Voor het helder maken van de verwachtingen bijvoorbeeld kun je de formuleringen gebruiken zoals die zijn opgenomen onder het kopje prestatie-indicator in de tabellen. Procedures Na het formuleren van de doelen en het helder maken van de afspraken en de verwachtingen daaromtrent is duidelijkheid over de toe te passen procedures van belang. Alleen wanneer iedereen dezelfde procedures kent en toepast is een team pas effectief. Denk hierbij aan procedures ten aanzien van de besluitvorming (daarbij horen ook zaken als: wie beslist wanneer een opdracht goed genoeg is uitgevoerd; hoe nemen we besluiten) en probleemaanpak binnen de pool. Maar eigenlijk betreft het alle procedures die ertoe bijdragen dat een team haar tijd zo effectief mogelijk benut en dat het best mogelijke resultaat wordt bereikt. Zo bezien dragen ook de procedures voor het uitvoeren van werkzaamheden hieraan bij (de voorgaande twee paragrafen in dit hoofdstuk). Je kunt heel ver gaan in het opschrijven van procedures waaraan iedereen zich heeft te houden. Echter: alle deelneemsters van de pool moeten de discipline opbrengen om zich te houden aan de afgesproken regels én om elkaar daarop aan te spreken als dit niet gebeurt. Het werken in een team immers, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor samenwerken is het niet noodzakelijk om vrienden van elkaar te zijn. Het is welk belangrijk dat je elkaar kunt aanspreken, dat duidelijk is wat er goed gaat en wat er minder goed gat. Jij als teamleider zult degene die zich hieraan niet houdt, moeten aanspreken en corrigeren. Onderlinge verhoudingen Als een team goed op elkaar is ingespeeld is er nauwelijks overleg nodig want iedereen communiceert intensief tijdens de werkzaamheden. Dit kan echter alleen in een situatie waarin je van elkaar iets wilt aannemen. Je moet elkaar vertrouwen en respecteren. Ook de mate waarin je elkaar helpt als een collega de klus niet aankan of in het honderd laat lopen. En dat je je nek uitsteekt als de secretaressepool bedreigd wordt door invloeden van buitenaf. Je bent immers allemaal belangrijk voor het bereiken van een goed resultaat. Doordat in de voorgaande stappen helder is afgesproken wie wat moet dien, worden ook de onderlinge verhoudingen duidelijk en hoeven teamleden elkaar geen verwijten te maken. Persoonlijke overtuigingen Iedereen kent nu haar positie in het team, maar we zijn allemaal individuen met eigen denkbeelden, ideeën en opvattingen. Die beïnvloeden onze manier van handelen en communiceren. Dat gebeurt lang niet altijd bewust. Ook onbewust kan een opvatting de manier van reageren beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om elkaars overtuigingen uit te spreken en te kennen. Opdat je er dan rekening mee kunt houden of om elkaar beter te begrijpen.

3 Je voelt je deel van een team als dat team jouw behoeften vervult. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan waardering voor jou als professional en aan gezelligheid. Voor sommige collega s in de pool wegen deze aspecten wellicht zwaarder dan het belang van de taak. Dat hoeft niet negatief uit te pakken voor de pool als team. Geeft daarom ook aandacht aan de sfeer binnen een team. Inlevingsvermogen is een belangrijke competentie voor het leveren van een goede teamprestatie. Stap voor stap Een groep medewerksters is niet zomaar ineens een team. En door wisselingen binnen een groep kan een hecht team ineens terugvallen in prestaties. Dit geeft al aan dat de onderlinge verhoudingen en de persoonlijke overtuigingen zaken zijn die eigenlijk geen stappen op zich vormen, maar integraal van alle treden van het model deel uitmaken. Daarvoor moet dus altijd aandacht zijn. Als er onvrede ontstaat in een team blijkt in de praktijk dat dit vaak wordt gekenschetst als gevolg van negatieve gevoelens die ontstaan bij de samenwerking tussen personen. Dat kan natuurlijk het geval zijn. Maar door de problemen op een objectieve wijze waar te nemen en de waarnemingen binnen het team te bespreken blijkt veelal dat de problemen niet liggen in de onderlingen verhoudingen. Ze komen meestal vooruit uit onduidelijkheid of onenigheid over de doelen of door een gebrek aan acceptatie van de opdracht en, bijvoorbeeld, de taak die de medewerksters daarin vervullen. Kortom: de oorzaak ligt bij een van de andere treden uit het samenwerkingsmodel. Om de effectiviteit van het team te vergroten is het dus essentieel op de stappen 1, 2 en 3 helder en duidelijk te hebben of wederom te krijgen. Helaas komt het voor dat zelfs na hernieuwde bespreking én acceptatie van de doelen, taken en procedures er personen kunnen zijn die hun persoonlijke belangen meer aandacht geven dan het belang van de secretaressepool. Of tussentijds blijkt dat iemand fundamenteel andere ideeen heeft over de doelen van de pool. In zo n situatie is het beter om afscheid te nemen van deze persoon. Dan zal de groep zich immers als gevolg van afwijkende persoonlijke overtuigingen niet tot een hecht team kunnen ontwikkelen. Misverstanden mbt taken en rollen Problemen in een team kunnen ontstaan door misverstanden: jij zou toch de vergaderzalen en de catering reserveren? Oh, ik dacht dat jij dit zou doen omdat ik met de spoedklus bezig ben. Bij dit soort discussies blijkt dat de taakverdeling niet duidelijk of niet meer actueel is. En dat is jammer, want door deze kleine ergernissen wordt de sfeer beïnvloed en verloopt de samenwerking niet meer optimaal. Helaas bieden standaard taakomschrijvingen of competentieprofielen dan geen of onvoldoende uitkomst. Daarin staat immers niet vermeld hoe iemand een taak precies moet uitvoeren. Omdat iedereen daarover andere ideeen kan hebben is het noodzakelijk om dit ondubbelzinnig af te spreken. Waarbij prestatieafspraken ertoe bijdragen dat de effectiviteit van de werkwijze gemeten kan worden. Neem daarom de proces-competentiematrix als uitgangspunt en bespreek dit samen. Persoonlijke overtuigingen spelen altijd en overal Om duidelijk te krijgen welke verwachtingen personen hebben ten aanzien van functionarissen is het verhelderend om eens een rondje te maken en medewerksters expliciet te vragen hun verwachtingen uit te spreken. Je kunt je daarbij kwetsbaar opstellen door te vragen naar de verwachtingen ten aanzien van jouw rol als teamleider. Je zult merken dat iedereen er verschillende uitspraken over doet. Dat geeft slechts aan hoe moeilijk het is om aan ieders persoonlijke overtuiging tegemoet te komen als deze niet zijn uitgesproken! Zorg er dus voor dat:

4 o o o Duidelijk wordt wat iedereen van elkaar verwacht. Laat iedereen dit uitspreken over elke functionaris. Beziet in hoeverre er tegenstrijdigheden zitten in de verwachtingen. De tegenstrijdigheden worden besproken en in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Ook hier weer zorgt een heldere en ondubbelzinnige taakverdeling en taakopvatting voor oplossing van de eerste problemen. Toch kunnen met name de verschillen in verwachtingen telkens de kop op stekken bij samenwerken. Blijf alert daarop en werk met name op die momenten wederom aan het duidelijk uitspreken en helder maken van taakopvattingen en verwachtingen. Het kan helpen om bij een hernieuwde discussie ten aanzien taakverdeling, taakopvatting en verwachtingen een extern procesbegeleider uit te nodigen om de discussie in goede banen te leiden en tot komen tot een heldere beschrijving van het besprokene. Effectief samenwerken betekent dus niet alleen het invullen van de stappen van het model. Belangrijk is om ook aandacht te hebben voor het gedrag. Het komt dus ook neer op het beïnvloeden van het gedrag op drie niveaus: 1. de leidinggevende; de manier waarop medewerkers in een organisatie omgaan met hun tijd is vaak een afspiegeling van de werkwijze van de leidinggevende. Let er maar eens op: bij vergaderingen waarvan bekend is dat de voorzitter altijd te laat komt, zullen de deelnemers na verloop van tijd ook niet meer stipt op tijd aanschuiven. 2. het team zelf; een groep personen die met elkaar werkt aan eenzelfde doel wordt pas een team genoemd als de kwaliteit van de samenwerking door alle deelnemers als goed wordt beschouwd. Dan vormt de samenwerking een kracht op zichzelf. 3. de afzonderlijke leden van een team. Soms is het niet eenvoudig met iedereen te moeten kunnen samenwerken. Toch is dit wel te leren. Het belangrijkste is echter de bereidheid van alle leden om te wíllen samenwerken. Als de wil daartoe ontbreekt zal de groep personen nooit een team worden. Het is daarom belangrijk elkaar aan te spreken op die bereidheid tot samenwerking. Samenwerken in de praktijk Het werken als teamlid van een secretaressepool heeft zijn weerslag op de manier waarop je gewend was het secretariële werk uit te voeren. Meer dan vroeger het geval is zal er sprake moeten zijn van standaardisatie van werkzaamheden, uitmondend in uniformiteit bij uitvoering van de werkprocessen. Alleen met behulp van uniformiteit in uitvoering immers, is het mogelijk om de kwaliteit van het werk: o los te koppelen van de persoon die het werk uitvoert; persoonsonafhankelijk te maken o te garanderen volgens afgesproken standaarden en normen, passend bij de wensen van de afnemer en cliënt. Standaardisatie van werkprocessen De benodigde standaardisatie valt onder meer te bereiken door het maken van heldere beschrijvingen voor de te verrichten werkprocessen. Door processen op de juiste wijze te beschrijven ontstaat meer inzicht, overzicht en duidelijkheid, waardoor processen beter te managen zijn en zo nodig aangepast en verbeterd kunnen worden. Daarnaast dragen procesbeschrijvingen bij aan eenvoudige overdraagbaarheid van werkzaamheden. Standaardisatie in informatieopslag Voor het effectief en efficiënt managen van de almaar intensiever wordende informatiestroom is het, voor een secretaressepool, essentieel dat een optimale en voor iedereen heldere opslagstructuur wordt ontwikkeld. Daardoor is informatie en zijn documenten altijd actueel en snel benaderbaar. Zo beschikt iedereen in de pool altijd

5 over de juiste informatie om haar taken snel en goed uit te voeren en behoort zoeken tot het verleden!

6 Centraal stellen eigen deskundigheid Een andere ontwikkeling is het centraal stellen van de eigen kerndeskundigheid als secretaressepool. Sleutelelementen zijn: o het vinden van een balans tussen eisen van de opdrachtgevers en de (noodzakelijk) aan te bieden diensten als pool. o de combinatie van de sturende/toetsende rol naar de medewerksters van de pool en de rol als manager van uitvoeringsprocessen. Opstellen serviceovereenkomst Dit betekent dat de secretaressepool zich proactief opstelt. Het maken van keuzen is daar onlosmakelijk mee verbonden. De secretaressepool zal duidelijk moeten maken wélke dienstverlening het aanbiedt in plaats van het blijven uitvoeren van álle aangeboden werkzaamheden. Het opstellen van een serviceovereenkomst secretariaatsdiensten waarin zowel staat aangegeven wélke diensten van de pool kunnen worden betrokken áls de manier van uitvoering van het werk én de kwaliteit van de dienst, biedt daarbij duidelijkheid. Duidelijkheid zowel voor leidinggevenden en collega s als voor de medewerksters van de pool zelf. Gebruik ICT-middelen Voor het effectief samenwerken in een secretaressepool is het gebruik van bijvoorbeeld outlook (of andere communicatiesoftware) uitermate essentieel. Aangezien een grotere meerderheid van de organisaties werkt met MS Office hanteren we outlook als voorbeeld. Door als secretaressepool één adres te gebruiken waar alle vragen en opdrachten aan worden toegezonden bereik je belangrijke efficiencyvoordelen. Iedere medewerksters van de pool logt dan in in hetzelfde account. Daardoor heb je allemaal direct overzicht over welke mail zijn ontvangen, nog moeten worden beantwoord of welke taken al zijn uitgevoerd. Het werken met een account voor de hele pool levert de volgende voordelen: o je voorkomt overleg omdat niet duidelijk wie welke mail beantwoordt; dat levert tijdwinst o je kunt gebruik maken van dezelfde takenlijst waardoor niet afgewerkte mail of opdrachten automatisch zichtbaar zijn voor alle collega s o door het gebruik van de gezamenlijke takenlijst heb je altijd zicht op de totale werkvoorraad voor de hele pool en is de kans dat een klus tussen wal en schip raakt nihil. o door gebruik te maken van de takenlijst voorkom je het maken van overdrachtslijsten of het verzenden van mail waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden nog aandacht verdienen; dat levert efficiency en dus tijdwinst.

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie