datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF 52 t/m 77 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus 2012 64503 LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 52 t/m 77 - resch@uvw."

Transcriptie

1 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF 52 t/m 77 - Betreft doorkiesnummer vergadering 14 september a.s AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te houden op: vrijdag 14 september 2012 bij Het Waterschapshuis te Amersfoort; aanvang uur. Aansluitend aan de vergadering zal vanaf uur in het Vergadercentrum Regardz Eenhoorn, Amersfoort een Klankbordbijeenkomst over de activiteiten rondom de Tweede Kamer verkiezingen worden gehouden. U ben hier van harte voor uitgenodigd uur 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Verslag en actiepunten van de vergadering van 1 juni 2012 (bijlage CBCF 12-52) uur Bespreekpunten 4. Gezamenlijke set servicenormen en implementatie servicenormen (bijlagen CBCF 12-53a en b). De CBCF wordt gevraagd: - de conceptset servicenormen na bespreking vast te stellen; - in te stemmen met het voorgestelde implementatietraject;

2 Pagina 2 van 3 - kennis te nemen van de stand van zaken bij de overige trajecten in het kader van de implementatie van de visie op dienstverlening. 5. Concept-begroting 2013 (bijlagen CBCF 12-54a t/m e). De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de concept-begroting Compensatie kwijtschelding in verband met kosten kinderopvang (bijlagen CBCF 12-55a en b). De CBCF wordt gevraagd te besluiten dat: 1. De voorziene tegemoetkoming in de kosten van de kwijtschelding wordt benaderd als een bijdrage in de kosten van de kwijtschelding in het algemeen, waarbij de aanleiding voor de tegemoetkoming weliswaar is gelegen in de kosten van kinderopvang van aanvragers van kwijtschelding, maar waarin de beleidsvrijheid voor de concretisering van het kwijtscheldingsbeleid een lokale vrijheid is. 2. Het hanteren van een actuele dynamische verdeelsleutel. De grondslag voor de verdeling wordt in dit geval jaarlijks bepaald aan de hand van de gerealiseerde kwijtscheldingskosten over het jaar t Reactie op wetsvoorstel Schatkistbankieren (bijlagen CBCF 12-56a t/m c) bijlage c wordt nagezonden. 1. Kennis te nemen van de door het Uniebestuur vastgestelde reactie op het wetsvoorstel. 2. Te discussiëren over de wenselijkheid van het alternatief voor schatkistbankieren, namelijk decentrale overheden die gelden in de vorm van leningen bij elkaar gaan uitzetten uur Hamerpunten 8. Uniforme fasering crisisorganisatie waterschappen en Rijkswaterstaat (bijlagen CBCF 12-57a en b). In te stemmen met de voorgestelde uniforme fasering. 9. Archiefconvenant (bijlagen CBCF 12-58a t/m c). Het archiefconvenant en de onderliggende innovatieagenda met positief advies ter instemming voorleggen aan de ledenvergadering. 10. Advies tweede trance Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) (bijlagen CBCF 12-59a en b). De CBCF wordt gevraagd in te stemmen met het advies aan het Ministerie van I&M om op dit moment nog niet de WKPB in te voeren voor waterschappen. Na invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie zal opnieuw gekeken worden of de invoering van de WKPB wenselijk is.

3 Pagina 3 van Vaststelling aanpassing inkoopvoorwaarden waterschappen (bijlagen CBCF 12-60a t/m e). Vaststellen van bijgevoegde, aangepaste inkoopvoorwaarden. 12. Visie arbeidsmarkt 2020 (bijlagen CBCF 12-61a en b). Instemming met de visie Arbeidsmarkt uur 13. Mededelingen (bijlagen CBCF t/m 77). 14. Rondvraag 15. Sluiting

4

5 Verslag Verslag van de vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën d.d. 1 juni 2012 Bijlage CBCF Agendapunt 2 Aanwezig H. Hieltjes, voorzitter; J. Bartelds; B. Besselink; H. Dijk; V. Doorn; G. Doornbos; A. van Eekhout; P. van Erkelens; A. Fernhout; M. van Haersma Buma; J. de Hoon; L. Kohsiek; A. Kolkman; mw. M. Kool; E. Miltenburg; A. Moons; H. Oosters; mw. C. Peters; H. Pieper; P. Rooijmans; H. Ruben; J. Schrijen; W. Stegeman; D. Steijaert; L. Verheijen; J. Vos; M. van Esch, secretaris. Voor agendapunt 4 Gezamenlijk woordmerk: K. Meijer (Unie), H. van Boven (Veluwe), P. Sennema (Aa en Maas), en een ander lid werkgroep communicatie Voor agendapunt 6 Crisisbeheersing: L. Bubbers (Landelijk project Netcentrisch werken) en een vrouwelijke collega. Voor agendapunt 15 Tax-i: P. Poelman (De Stichtse Rijnlanden) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mede dat: de heer Maenhout zich heeft afgemeld en daardoor is het waterschap Zuiderzeeland niet vertegenwoordigd; tijd wordt ingeruimd voor bespreking van mededelingen onder agendapunt 14; het agendapunt Tax-i is aan het einde toegevoegd; we eindigen met rondvraag en sluiting door dit toe te voegen aan de agenda. 3. Verslag van de vergadering op 24 februari 2011 / Actiepunten Het verslag is tekstueel akkoord. De heer Van Eekhout merkt op dat het formele voorbehoud op pagina 2 naderhand door het waterschapsbestuur is opgeheven. Actiepuntenlijst: de actiepunten zijn afgerond of in behandeling. 4. Gezamenlijk woordmerk (aansluitend agendapunten 9 en 10) Inleiding door de heer Van Boven. [De presentatie staat op sharepoint.] Er wordt door commissieleden waardering uitgesproken voor het voorstel. Enkele leden stellen kanttekeningen: behoefte aan een businesscase, het gebruik van uw en jouw waterschap, het gefaseerd invoeren, de relatie met kosten en gebruik van het eigen logo, aansluiten bij de kracht in de regio, op gepaste wijze gebruiken bij gezamenlijke communicatie. Het gaat om eenheid in verscheidenheid; er blijft ruimte per waterschap. Waterschappen die er geen gebruik van zullen maken of het voorstel neutraal aan het bestuur zullen voorleggen: Wetterskip Fryslân, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijn & IJssel, Noorderzijlvest, AGV/Waternet en Roer en Overmaas. De voorzitter concludeert dat de meeste waterschappen het voorstel interessant vinden en andere niet of minder. Voldoende waterschappen doen mee. De waterschappen behouden hun eigen logo. In de toekomst meer gezamenlijke uitingen maar tegelijkertijd vasthouden aan de eigen identiteit. Fasering kan volgens de heer Van Boven. Ook als niet alle waterschappen meedoen is er toegevoegde waarde. Door beeldvorming komt een groei.

6 Pagina 2 van 5 Aansluitend worden het Jaarplan en de Corporate story behandeld. De meningen zijn hierover verdeeld. Onder meer over de wijze van financieren: nu hebben de hoofden communicatie gezamenlijk budget gereserveerd om bepaalde kosten gezamenlijk te dragen. Enkele leden geven aan dat dit niet conform de afspraak in de LV was. Voor 2013 zal expliciet moeten worden besproken of bepaalde kosten worden gefinancierd uit de individuele communicatiebudgetten van de waterschappen of uit de Uniebegroting. Beide mogelijkheden hebben hun voors en tegens. De Unie zal moeten aangeven wat op de Uniebegroting thuishoort. Opgemerkt wordt dat we ons vooral moeten richten op de landelijke media die de opinie bepalen. Het waterschap Roer en Overmaas doet niet mee in de waterschapsinnovatieprijs. De werkgroep communicatie zal met een uitgewerkt voorstel komen. Dat moet besproken worden bij de Uniebegroting Dan besluit nemen over de Unieacties. Genomen besluiten: 1. Een meerderheid van de waterschappen stemt in met het gepresenteerde woordmerk en wil dit, na de zomer, in de waterschapsuitingen (gefaseerd) invoeren. 2. Bij de Uniebegroting 2013 zal besluit worden genomen over de Unieacties op het terrein van communicatie. 5. Advies uniformering verwerking bijdrage HWBP Inleiding door de heer Dijk. [De presentatie staat op sharepoint.] Waterschappen gaan nu verschillend om met de financiering van de HWBP-bijdrage. Een bestuurlijke werkgroep met vertegenwoordigers van waterschappen, die hierin sterk uiteenlopende keuzes hebben gemaakt, heeft een advies opgesteld. Momenteel vinden heroverwegingen op vele plaatsen al plaats. Sommige waterschappen hebben de HWBP-uitgave direct in de exploitatie genomen en anderen zijn voornemens dit te doen of een kortere afschrijvingstermijn te gaan hanteren. Het effect op de tarieven kan (te) groot zijn. Uniformering is ook op andere terreinen niet doorgevoerd. Kijken naar de opbrengsten die in de afvalwaterketen zitten. Mogelijk maken om te schuiven? De vraag is aan de orde of de waterschappen vooruit moeten lopen op de invoering van de Wet HOF. Dit dossier moet integraal bezien worden. Terugbrengen van de looptijd heeft consequenties voor de in het BAW neergelegde afspraak van een gematigde lastenstijging. (boven 5%; discussie met de TK). Politiek zeer onduidelijk, posities van IPO en VNG. Meer actie zetten op dreiging dat waterschappen autonomie inleveren. Leden van de commissie roepen het Uniebestuur op om op dit dossier een strategische afweging te maken alvorens er een advies over uit te brengen. De voorzitter geeft aan dat de gedachte is om de aanpassing door te voeren indien dit mogelijk is in combinatie met een gematigde tariefsontwikkeling. In 2014 is er het moment om de keuze te veranderen; waterschappen moeten zelf het besluit nemen. Genomen besluit: Waterschappen nemen zelf besluit welke keuze zij maken en wanneer. Uitgangspunt is nog steeds een gematigde lastenontwikkeling. Vraag aan Uniebestuur hoe dit in relatie tot Wet HOF strategisch verder te brengen. 6. Crisisbeheersing Inleiding door Gerard Doornbos en Lex Bubbers. [De presentatie staat op sharepoint.] De commissie gaat voor een pragmatische benadering. Aandacht voor de begroting. Niet iets nieuws ontwikkelen maar aansluiten bij zaken die al ontwikkeld zijn. Waterschappen participeren al in de veiligheidsregio s. Waarom dan nog een nieuw platform oprichten? De heer Doornbos geeft aan dat het juist afstemming tussen de waterschappen vraagt om op professionele wijze de afstemming met de veiligheidsregio te kunnen invullen.

7 Pagina 3 van 5 Toezegging dat het platform de waterschappen enkel waar nodig zal ondersteunen bij de implementatie. Er is nauw contact met RWS. De voorzitter rondt de discussie af. Er komt een bestuurlijke stuurgroep. Er wordt gekozen voor een pragmatische insteek. Genomen besluit: 1. Alle waterschappen spreken, ook bestuurlijk, de veiligheidsregio s aan op de afspraken die in het modelconvenant worden voorgesteld. 2. Alle waterschappen maken ruimte in de jaarplanning en de begroting om in het jaar 2013 in ieder geval een start te maken met de implementatie van netcentrisch werken. Er kunnen daarbij verschillen zijn in tempo. 3. Een platform in te richten, waarin de waterschappen samen vorm geven aan de implementatie van netcentrisch werken. Dit wordt een inhoudelijk platform, aangestuurd door een stuurgroep van bestuurders. Volgorde ter vergadering: gelet op de tijd eerst het agendapunt 15 behandeld. Vervolgens ingevoegd: Verkiezingen (mededeling 14.3). 7. Visie AHN-3 (Actueel Hoogtebestand Nederland) De heer Dijk leidt dit onderwerp kort in. Twee waterschappen willen niet meedoen: Reest en Wieden en Hunze en Aa s. Mevrouw Kool is van mening dat in de oplegnotitie geen goede weergave staat van de inbreng door de werkgroep GEO-informatie. De heer Van Eekhout vraagt naar de mogelijkheid om te differentiëren. De voorzitter stelt vast dat de meerderheid door wil met AHN3. Er volgt bilateraal contact met de waterschappen die er nu kritisch tegenover staan. Wellicht kan onduidelijkheid nog worden weggenomen. Een cafetariamodel behoort niet tot de mogelijkheden. Genomen besluit: 1. Ingestemd met de visie op de toekomst van het AHN en de intentie uitgesproken om als waterschappen gezamenlijk te blijven deelnemen aan AHN; 2. Ingestemd met de vervolgprocedure/planning; 3. Met enkele kritische waterschappen zal nog contact worden opgenomen. 8. Uitvoeringsagenda vermindering regeldruk Akkoord. Door het in de tijd uitlopen van de vergadering zonder inhoudelijke bespreking. Genomen besluit: 1. De ledenvergadering geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde Uitvoeringsagenda zodat deze in de vorm van een convenant door de voorzitter van de Unie en de Minister van BZK ondertekend kan worden. 9. Jaarplan gezamenlijke communicatie 2012 Zie onder agendapunt Corporate story waterschappen Zie onder agendapunt 4.

8 Pagina 4 van Harmonisatie aanbestedingsbeleid: standaarddocumenten De heer Rooijmans vraagt of het verder gaat dan het aanbesteden van werken. Dat is niet het geval. De heer Kohsiek is voor standaardiseren maar wel actualiseren op basis van de Aanbestedingswet die 1 januari 2013 in werking zal treden. De voorzitter beaamt dat we daar nog een slag in moeten maken. 12. Opdrachtverlening actie 34 inkopen&aanbesteden BAW door Bestuurlijk Overleg Uvw-RWS Zonder discussie aanvaard. 13. Stimuleren belastingsamenwerking tussen waterschappen en gemeente Zonder discussie aanvaard. 14. Mededelingen 14.1 Terugmelding BOFV (wo Emu, schatkistbankieren) De secretaris deelt uit de ledenbrief van 23 mei 2012 inzake Gevolgen overleg Wet HOF voor waterschapsbegrotingen Aan de orde geweest bij agendapunt Lenteakkoord Behandeld Verkiezingen De voorzitter brengt in ter vergadering de mailing die aan de waterschappen is gericht. De vaste Kamercommissie BZK adviseert om het voorstel waterschapsverkiezingen (indirect) controversieel te verklaren. Dat moet dan plenair besloten worden. Hoofdelijke stemming. Als dat gebeurt zal er een noodwet moeten volgen om in 2014 de volgende verkiezingen te organiseren. Derhalve is de conclusie dat er in 2012 geen verkiezingen gehouden hoeven te worden. Leden vragen wat directe verkiezingen in 2014 weer op zullen roepen. Daar kan bij stilgestaan worden in de LV van juni. Daarna wijst de voorzitter op de vacature in het Uniebestuur. DB-leden worden gevraagd om zich te kandideren. De voorkeur gaat uit naar een vrouw. Of de kandidaat in 2014 niet terugkeert in het bestuur, is niet doorslaggevend voor de invulling van de vacature Monitoring doelmatigheid / lokale lastenstijging (BAW-1 en 5) 15. Tax-i Is een discussie waard. Hoogte van de stijging. Kan dit wel collectief? De voorzitter wijst op de afspraken die in het BAW staan. De heer Van Erkelens antwoordt dat het waterschap zich wel zelf zal verantwoorden. De voorzitter legt uit waarom dit agendapunt is toegevoegd. Het onderwerp is besproken op 24 mei jl. in een bijeenkomst bij Het Waterschapshuis. Gebleken is dat er nog behoefte was aan bespreken in deze commissie omdat enkele waterschappen er nog anders in staan.

9 Pagina 5 van 5 De heer Van Haersma Buma licht een en ander nader toe. Afgesproken is dat het Tax-i dossier in drie fasen zou worden afgehandeld. Fase 1 is de afhandeling met Logica, fase 2 is de onderlinge verrekening tussen de waterschappen en fase 3 is de evaluatie van Tax-i. Fase 2 is nu aan de orde en ook al besproken op een bijeenkomst op 24 mei. Drie waterschappen hebben aangegeven bezwaren te hebben tegen het voorstel van verrekening. Dat zijn Aa en Maas, AGV en Fryslân. AGV en Fryslân zullen in hun bestuur een definitief standpunt innemen voor de ledenvergadering van de Unie van juni. Aa en Maas geeft aan pas na de LV tot een definitief standpunt te komen omdat het AB pas na de LV bijeenkomt. Als de rekeningen door enkele waterschappen uiteindelijk niet betaald worden, dan hebben we te maken met dubieuze debiteuren. Dat heeft gevolgen voor de oprichting van de GR. De voorzitter concludeert dat de overgrote meerderheid het voorstel volgt. Er wordt veel waardering uitgesproken voor het werk van de bestuurlijke commissie (met applaus). Met betrekking tot fase 3 (evaluatie) geeft de voorzitter aan dat het bestuur van de Stichting HWH het Uniebestuur heeft gevraagd deze evaluatie te verzorgen. De heer Schrijen is bereid gevonden om deze evaluatie te leiden. Ook de diepgang van deze evaluatie zal aan de orde komen tijdens de LV van juni. 16. Rondvraag De heer Kohsiek vraagt naar de wet HOF en 1%. De voorzitter geeft aan dat dit is verwerkt in het Lenteakkoord. 17. Sluiting De voorzitter sluit om uur de uitzonderlijk lange vergadering. Cinter moet er in. Volgende vergadering is op vrijdag 14 september Actiepuntenlijst Actiepunt Wie Wanneer 1 M.b.t. Jaarplan en Corporate Story: de werkgroep communicatie Van Boven Juni-Sept. zal met een uitgewerkt voorstel komen. Dat moet be- sproken worden bij de Uniebegroting Dan besluit nemen over de Unieacties. 2 M.b.t. uniformering verwerking bijdrage HWBP: vraag aan Voorzitter Juni Uniebestuur hoe dit in relatie tot Wet HOF strategisch verder te brengen. 3 De voorzitter stelt vast dat de meerderheid door wil met AHN3. Er volgt bilateraal contact met de waterschappen die er nu kritisch tegenover staan. Wellicht kan onduidelijkheid nog worden weggenomen. C. Peters Zomer

datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m 85 -

datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m 85 - De leden van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m

Nadere informatie

datum ons kenmerk contactpersoon 10 februari 2012 62571 LB M.A.H. Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 12-4 t/m 21 - resch@uvw.

datum ons kenmerk contactpersoon 10 februari 2012 62571 LB M.A.H. Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 12-4 t/m 21 - resch@uvw. De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 10 februari 2012 62571 LB M.A.H. Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 12-4 t/m 21 - resch@uvw.nl betreft

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei 2013 bij Het Waterschapshuis, stationplein 89 te Amersfoort 10.00 uur -12.30 uur

Vrijdag 31 mei 2013 bij Het Waterschapshuis, stationplein 89 te Amersfoort 10.00 uur -12.30 uur De leden van de Commissie bestuurzaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 17 mei 2013 67499 LB R. van Esch betreft uw kenmerk e-mail vergadering van 31 mei 2013 - resch@uvw.nl

Nadere informatie

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op:

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op: De leden van de Uniecommissie internationale zaken Datum ons kenmerk contactpersoon 29 augustus 2014 73753 JR M. G. de Ruijter bijlage(n) uw kenmerk e-mail CINTER 14-16 t/m 24 - mruijter@uvw.nl Betreft

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op:

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op: De leden van de Uniecommissie internationale zaken datum ons kenmerk contactpersoon 29 augustus 2012 64586 JR bijlage(n) uw kenmerk e-mail CINTER 12-14 t/m 12-21 - mruijter@uvw.nl betreft vergadering CINTER

Nadere informatie

(I&M, V&J, OM), IPO,VNG

(I&M, V&J, OM), IPO,VNG Nieuwsbrief voorzitters en secretarissen/directeuren week 23 HWBP2 In het opdrachtgeveroverleg HWBP2, dat plaatsvond tussen directeuren en afdelingshoofden van de beheerders met HWBP2-projecten, is een

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

UNIÜ VAN WATTRSCHAPPIIN

UNIÜ VAN WATTRSCHAPPIIN UNIÜ VAN WATTRSCHAPPIIN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 070351 97 5i Fax 0703544642 De leden-waterschappen datum 16 mei 2012 ons kenmerk 63544/EV

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012)

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV: 998641 Vergaderdatum: 29 november 2012 Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt:

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 05-02-2013 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 22 januari 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

De Uniewerkgroep, onder leiding van dijkgraaf Hans Oosters, heeft een visie op de arbeidsmarkt voor de waterschappen opgesteld.

De Uniewerkgroep, onder leiding van dijkgraaf Hans Oosters, heeft een visie op de arbeidsmarkt voor de waterschappen opgesteld. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 3 Innovatie Hoogwaterbescherming Het waterschap Rivierenland ontwikkelt voor een gedeelte van de dijkversterking bij Kinderdijk-Schoonhoven via

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: -

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: - 6. 1. Samenvatting voorstel Op 27 mei jl. heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. Op basis van de agenda en definitieve besluitenlijst vindt een terugkoppeling plaats. 2. Algemeen Onderwerp: Vergadering

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

CMFB 02-06-2009. Agendapunt: 3. Sittard, 11 mei 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID. Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen

CMFB 02-06-2009. Agendapunt: 3. Sittard, 11 mei 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID. Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen CMFB 02-06-2009 Agendapunt: 3 Sittard, 11 mei 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: de agenda van

Nadere informatie

CABA 29-10-2013 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 29-10-2013 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 29-10-2013 Agendapunt: 3 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan:

Nadere informatie

datum ons kenmerk contactpersoon 14 juni 2013 67911 EL S.E. Timmer bijlage(n) uw kenmerk e-mail LV 13-13 t/m 27 - stimmer@uvw.nl

datum ons kenmerk contactpersoon 14 juni 2013 67911 EL S.E. Timmer bijlage(n) uw kenmerk e-mail LV 13-13 t/m 27 - stimmer@uvw.nl De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 14 juni 2013 67911 EL S.E. Timmer bijlage(n) uw kenmerk e-mail LV 13-13 t/m 27 - stimmer@uvw.nl betreft doorkiesnummer

Nadere informatie

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar.

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar. Samengevatte concept verslaglegging Overleg gemeente Beuningen, Mook en Middelaar en aanbieders huishoudelijke hulp donderdag 21 april 2016 09:30-11:25 uur. Deelnemers gesprek: Gemeente Beuningen: - André

Nadere informatie

Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011

Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011 Bijlage Verslag CWK 11-62 Agendapunt 2 Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011 Aanwezig: Mw. Bom-Lemstra, H.G.N. Boon, J. Bosman, R.G.C.M. Cruijsen, R.E.W.M. Dupont, J.M. Geluk (voorzitter),

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel DAT UM 10 juli 2013 VERSLAG VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 10 juli 2013 DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Broens, de heer Oggel, de heer Maenhout,

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 18 juni 2014 Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 3.b.10 1169960 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KINGFISHER MISSIE ZUID-AFRIKA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld. D AT UM 20 juni 2011 VERSLAG (OPENBAAR) VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 20 juni 2011 DEELNEMERS Mevrouw Moons, de heer Broens, de heer Boersma, de heer Stegeman, de heer Boer, de heer

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

Concept-verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 30 september 2011 te Utrecht

Concept-verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 30 september 2011 te Utrecht Bijlage LV 11-37 Verslag Agendapunt 2 Concept-verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 30 september 2011 te Utrecht Aanwezig: mr.drs. P.C.G. Glas (voorzitter), M.J.C.M. Arts, ir. R.W. Bleker,

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond. Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016

Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond. Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016 Bestuursvoorstel AB Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016 Onderwerp: 1e wijziging begroting 2016 RBG als gevolg van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Onderwerp Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang in de regionale samenwerking in doelmatig waterbeheer

Nadere informatie

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol Bijlage 1 bij agendapunt 4 voor de AB-vergadering van 20 november 2014 NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol ONDERWERP: Concept verslag van de vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 DB-vergadering 18-01-2011 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de agenda

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

6. Meerjarenraming 2014-2017

6. Meerjarenraming 2014-2017 Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 19 juni 2013 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Van Calker, Douwstra (plv.

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

ECFD/U Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land.

ECFD/U Lbr. 14/053. Met deze ledenbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de bewegwijzering in ons land. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bewegwijzering uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201401197 Lbr. 14/053 bijlage(n) 2 datum 8 juli 2014 Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 19 september 2011 auteur A.W.M. Verhage telefoon e-mail afdeling IV behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Transitie HWH en Tax-i agendapunt registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie